Tài liệu Skkn trò chơi trong môn toán lớp 1

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 A. PHÇN Më §ÇU I. LÝ do chän ®Ò tµi §æi míi Ph¬ng ph¸p d¹y häc ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc ®«ng ®¶o c¸c thÇy c« gi¸o quan t©m vµ hëng øng. ViÖc tæ chøc c¸c tiÕt d¹y sao cho nhÑ nhµng vµ tho¶i m¸i mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng d¹y vµ häc lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c em häc sinh nhá tuæi trong c¸c giê häc to¸n. ThËt vËy trong thùc tÕ cho thÊy tiÕt to¸n ®èi víi c¸c em nhiÒu khi rÊt nÆng nÒ . NhiÒu em nh mÊt ®i vÎ t¬i vui hµng ngµy khi ph¶i ®èi ®Çu víi tiÕt to¸n. Tinh thÇn c¸c em c¨ng th¼ng khi lµm quen víi nh÷ng kiÕn thøc to¸n trõu tîng. V× vËy “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” ®èi víi c¸c em lµ rÊt cÇn thiÕt. §Ó cho c¸c em gi¶i ®îc c¸c bµi to¸n, thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh ®Æt ra chØ lµ ®¹t yªu cÇu, nhng c¸i cÇn thiÕt h¬n thÕ n÷a lµ kh«ng khÝ häc tËp ph¶i tho¶i m¸i, nhÑ nhµng, thi ®ua s«i næi gi÷a c¸c em t¹o ®éng lùc thóc ®Èy cho c¸c em lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc mét c¸ch s©u réng, hiÓu bµi mét c¸ch tèt nhÊt cßn quan träng h¬n. H¬n thÕ n÷a c¸c em míi chuyÓn sang giai ®o¹n häc tËp lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o vµ ho¹t ®éng vui ch¬i cßn chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, c¸c em cßn ®ang trong nhu cÇu häc hái cña b¶n th©n. Trß ch¬i trong to¸n häc gióp c¸c em høng thó häc tËp, cè g¾ng thi ®ua lµm cho kh«ng khÝ häc tËp vui, sinh ®éng, kÝch thÝch trÝ tëng tîng, trÝ nhí cña häc sinh. §ång thêi qua ®ã cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc qua trß ch¬i trong c¸c bµi häc cña c¸c em. ChÝnh v× vËy mµ bµi viÕt cña t«i xin ®Ò cËp mét ý kiÕn nhá vÒ “Trß ch¬i trong giê to¸n cña líp 1 nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y”. Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, ®éc lËp, tù chñ th«ng qua trß ch¬i. II. C¬ së nghiªn cøu Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y, trªn t×nh h×nh thùc tÕ cho thÊy, nÕu nh kh«ng ¸p dông trß ch¬i vµo m«n to¸n, t«i thÊy nhiÒu em häc sinh häc tËp kh«ng ®îc høng thó. Cã nh÷ng em sî häc m«n to¸n mµ trë nªn nhót nh¸t.ChÊt lîng häc tËp cña c¸c em tiÕn bé chËm.NhiÒu em häc rÊt kÐm m«n to¸n. 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 Cô thÓ n¨m häc 2006 – 2007 vµ n¨m häc 2007 – 2008, qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh ®Çu n¨m, t«i n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh häc tËp cña c¸c em häc sinh qua b¶ng thèng kª sau: N¨m häc SÜ sè Giái Kh¸ YÕu 5hs 16,7% Trung b×nh 13hs 43,3% 2006-2007 30 hs 7hs 23,3% 2007- 2008 28 hs 6 hs 21,4% 5hs 17,9% 13hs 46,4% 4hs 14,3% 5hs 16,7% Víi t×nh h×nh häc tËp cña c¸c em nh vËy, qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu, t«i ®· ®a trß ch¬i vµo m«n to¸n nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. B. Néi dung TRß ch¬i To¸n häc NH»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc to¸n ë líp 1 I/ Nghiªn cøu trß ch¬i trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 1 Trong d¹y häc to¸n ë tiÓu häc nhÊt lµ ë líp ®Çu cÊp c¸c trß ch¬i cã nhiÒu t¸c ®éng tÝch cùc trong qu¸ tr×nh nhËn thøc s¸ng t¹o cña häc sinh. Trong khi tham gia trß ch¬i häc sinh ph¶i thùc sù c¸c thao t¸c cÇn thiÕt cña to¸n häc nh: tÝnh to¸n chÝnh x¸c, suy luËn, ph¸n ®o¸n… BÊt k× giê häc nµo trong c¸c tiÕt häc to¸n ë líp 1 ®Òu cã thÓ tæ chøc c¸c trß ch¬i häc tËp cho c¸c em. 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 ViÖc chuÈn bÞ néi dung trß ch¬i cÇn ®¶m b¶o cho nhiÒu häc sinh tham gia ch¬i. Tuú néi dung cña tiÕt häc mµ chän thêi ®iÓm thÝch hîp tæ chøc trß ch¬i häc tËp. Gi¸o viªn ph¶i biÕt tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó mäi häc sinh cuèn hót vµo nh÷ng trß ch¬i ®îc nªu ra. Cã nh÷ng trß ch¬i häc sinh ph¶i suy nghÜ nhiÒu nhng vÉn mang l¹i niÒm vui trong ho¹t ®éng häc tËp. Tæ chøc trß ch¬i trong giê to¸n cã thÓ lµ ho¹t ®éng c¸ nh©n hay ho¹t ®éng nhãm. Trß ch¬i trong tiÕt d¹y bµi míi hoÆc trong tiÕt luyÖn tËp cñng cè. Trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 1 gåm cã: D¹y kh¸i niÖm sè Kh¸i niÖm h×nh häc Sè tù nhiªn So s¸nh vµ céng trõ c¸c sè tù nhiªn trong ph¹m vi 10, 100( kh«ng nhí), gi¶i to¸n cã lêi v¨n II. Ho¹t 1. ®éng trß ch¬i c¸ nh©n Trß ch¬i trong tiÕt d¹y bµi míi *C¸c kh¸i niÖm lÇn ®Çu ®îc tiÕp cËn tëng chõng nh ®¬n gi¶n nhng ®èi víi c¸c em thËt trõu tîng. Qua trß ch¬i c¸c em ®îc ¸p dung thªm linh ho¹t mét lÇn n÷a nh÷ng g× mµ m×nh võa lÜnh héi ®îc. VÝ dô: Gi¸o viªn nªu bµi to¸n còng lµ nªu trß ch¬i: C¸c con lÊy cho c« 2 que tÝnh, råi lÊy tiÕp cho c« 1 c¸i bót ch×. C¸c con cïng xem sè que tÝnh vµ sè bót ch× nh thÕ nµo víi nhau? HS: Sè que tÝnh nhiÒu h¬n sè bót ch×. Sè bót ch× Ýt h¬n sè que tÝnh. B¹n nµo lÊy nhanh vµ cã c©u tr¶ lêi ®óng vµ nhanh sÏ giµnh phÇn th¾ng. Gi¸o viªn cïng häc sinh biÓu d¬ng nh÷ng em cã c©u tr¶ lêi chÝnh x¸c, nhanh. *Víi kh¸i niÖm h×nh häc Víi trß ch¬i trong néi dung kh¸i niÖm h×nh häc, c¸c em d· cã ngay bé ®å dïng to¸n häc rÊt tiÖn lîi khi tham gia trß ch¬i. Gi¸o viªn sö dông bé ®å dïng to¸n cña gi¸o viªn ®Ó tæ chøc trß ch¬i. Häc sinh thi ®ua xÕp h×nh trong c¸c bµi d¹y kh¸i niÖm h×nh häc 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 VÝ dô: Trß ch¬i xÕp h×nh ( Bµi h×nh tam gi¸c) Cho häc sinh lÊy c¸c h×nh tam gi¸c ®Ó xÕp ghÐp l¹i thµnh h×nh ng«i nhµ ( H×nh trang 9 s¸ch gi¸o khoa to¸n 1) C¸c em c¸ nh©n tù suy nghÜ xÕp ghÐp, em nµo xÕp nhanh vµ ®óng th× sÏ giµnh phÇn chiÕn th¾ng. C¸c em rÊt thÝch thó khi ®îc tham gia trß ch¬i nµy. Cã em ghÐp ®îc ngay, cã em cßn ph¶i loay hoay míi ghÐp ®îc h×nh ng«i nhµ qua c¸c h×nh tam gi¸c. Nhng em nµo còng hµi lßng víi kÕt qu¶ m×nh lµm ®îc vµ vui h¬n na khi c« gi¸o tuyªn bè nh÷ng em ghÐp nhanh vµ ®óng. Trß ch¬i nµy ¸p dông ®îc cho c¸c bµi h×nh häc kh¸c víi nh÷ng ®å dïng kh¸c nh que tÝnh, que diªm… * Kh¸i niÖm c¸c sè tù nhiªn: Trß ch¬i nµy gi¸o viªn n¾m ®îc kiÕn thøc cña häc sinh, tr×nh ®é cña c¸c em. C¸c em hµo høng khi tham gia trß ch¬i viÕt sè theo h×nh hoÆc s¾p xÕp sè… VÝ dô: Tõ bµi sè 2 (c¸c sè 1, 2, 3, 4, 5) Gi¸o viªn ®a bµi to¸n thµnh trß ch¬i. Gi¸o viªn ®a tõng h×nh vÏ nh: 5 qu¶ t¸o, 4 b×nh hoa, 1 qu¶ cµ. NhiÖm vô cña häc sinh lµ viÕt sè vµo b¶ng con sao cho nhanh vµ ®Ñp gi¸o viªn sÏ tuyªn d¬ng c¸c em ®· tham gia trß ch¬i ®óng, nhanh vµ lµm ®óng bµi tËp.( Gi¸o viªn ®a h×nh 5 qu¶ t¸o th× häc sinh ph¶i viÕt ®îc sè 5.§a h×nh4 b×nh hoa th× häc sinh ph¶i viÕt sè 4.Gi¸o viªn ®a h×nh 1 qu¶ cµ th× häc sinh viÕt sè 1) C¸c em cßn hµo høng h¬n n÷a khi tham gia trß ch¬i t×m sè lín nhÊt VÝ dô: Bµi sè 5 (sè 10) Khoanh vµo sè lín nhÊt a.8, 10, 9 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 b.6, 3, 5 Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ph¶i chän ®îc sè cÇn thiÕt trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. NhËn ®îc lÖnh c¸c em sÏ suy nghÜ th«ng qua viÖc so s¸nh c¸c sè tù nhiªn. C¸c em viÕt sè lín nhÊt trong tõng phÇn vµo b¶ng con. Víi phÇn a häc sinhviÕt ®îc sè 10. PhÇn b häc sinh viÕt ®îc sè 6. *B¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10 Trß ch¬i trong c¸c bµi häc chñ yÕu lµ ®Ó c¸c em rÌn luyÖn thãi quen nhÈm nhanh. ë bµi d¹ng nµy c¸c em dïng ®å vËt, phiÕu bµi tËp VÝ dô: Bµi sè 4 ( PhÐp céng trong ph¹m vi 9) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp C¸c em sö dông b¶ng con, phÊn. Gi¸o viªn dïng h×nh vÏ 9 h×nh hép, trªn mçi hép cã vÏ 1 chÊm trßn. Trong ®ã cã 1 hép rêi vµ 8 hép g¾n víi nhau. C¸c em sÏ viÕt phÐp tÝnh vµo b¶ng con. 8+1=9 Nh÷ng em nhÈm nhanh sÏ viÕt ngay phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ råi gi¬ b¶ng con lªn. Cßn mét sè em suy nghÜ viÕt phÐp tÝnh nhng còng kh«ng g©y c¨ng th¼ng mµ gi¸o viªn quan s¸t ®îc tèc ®é, kh¼ n¨ng tiÕp thu bµi cña c¸c em. VÝ dô 2: Trß ch¬i t×m kÕt qu¶ Bµi PhÐp trõ trong ph¹m vi 7 Gi¸o viªn cho häc sinh lÊy 7 h×nh vu«ng( gi¸o viªn ghi 7) vµ ®a phÐp tÝnh : 7–3–2= Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lÊy nhanh 7 h×nh vu«ng, råi bá nhanh c¸c h×nh theo phÐp tÝnh trõ 7 – 3 – 2 = vµ viÕt nhanh kÕt qu¶ gi¬ lªn. 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 Tõng häc sinh ®îc thi ®ua häc, rÌn ®îc thao t¸c nhanh, chÝnh x¸c trong to¸n häc.  PHÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100 ( kh«ng nhí) Trong phÇn to¸n céng, trõ trong ph¹m vi 100 víi trß ch¬i c¸ nh©n. Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh trß ch¬i víi h×nh thøc tiÕp søc. Víi trß ch¬i nµy gi¸o viªn chØ bÊt k× mét häc sinh nµo ®ã nªu kÕt qu¶ phÐp tÝnh céng hay trõ.Råi em häc sinh võa tr¶ lêi xong chØ ®Þnh mét häc sinh kh¸c.Cø thÕ cho ®Õn hÕt líp. Em nµo tÝnh sai sÏ bÞ ®¸nh dÊu trªn b¶ng thi ®ua häc, gi¸o viªn yªu cÇu em ®ã nhÈm tÝnh l¹i ®Ó cã kÕt qu¶ ®óng. Sau khi trß ch¬i kÕt thóc, gi¸o viªn tuyªn d¬ng nh÷ng em tr¶ lêi kÕt qu¶ nhanh. Trß ch¬i nµy ¸p dông ë cuèi tiÕt häc. Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ nhiÒu phÐp tÝnh ®Ó häc sinh tham gia ch¬i. Trß ch¬i nµy còng ¸p dông ®îc khi d¹y c¸c bµi PhÐp céng trõ trong ph¹m vi 10. Häc sinh ®äc thuéc ®îc b¶ng céng hay trõ mét c¸ch nhÑ nhµng mµ kh«ng khÝ líp häc kh«ng nÆng nÒ. 2. Trß ch¬i trong c¸c bµi «n tËp, luyÖn tËp Trß ch¬i c¸ nh©n trong c¸c bµi «n tËp, luyÖn tËp nh»m cñng cè kiÕn thøc ®· häc. Trß ch¬i trong c¸c bµi nµy cã thÓ lµ x¾p sÕp sè, ®iÒn kÕt qu¶, so s¸nh sè…Gi¸o viªn cã thÓ sö dông nhiÒu bµi to¸n phÐp tÝnh ®Ó tæ chøc trß ch¬i. VÝ dô 1: Bµi 4 ( b)- Bµi luyÖn tËp ( SGK trang 39) - C¸c sè bÐ h¬n 10 lµ……… ( C¸c sè bÐ h¬n 10 lµ 9, 8, 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1, 0) Häc sinh sö dông bé ®å dïng víi c¸c sè. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: “ T×m c¸c sè bÐ h¬n 10”. Häc sinh sÏ lÊy nhanh c¸c sè theo yªu cÇu vµ gµi vµo b¶ng gµi. Häc sinh nµo gµi nhanh c¸c sè vµ ®óng ®îc c« gi¸o vµ c¸c b¹n khen. Qua trß ch¬i häc sinh ®îc cñng cè so s¸nh sè, h×nh thµnh thãi quen thao t¸c nhanh ®å dïng. VÝ dô 2: Bµi 2: LuyÖn tËp chung- trang 20 ViÕt c¸c sè 7, 5, 2, 9, 8 a.Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 b.Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ Häc sinh lÊy sè trong bé ®å dïng to¸n. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ph¶i lÊy ngay ®îc c¸c sè cÇn thiÕt. Khi nhËn ®îc lÖnh c¸c em sÏ x¾p sÕp thø tù c¸c sè qua viÖc so s¸nh c¸c sè ®· cho theo bµi tËp vµ gµi vµo b¶ng gµi. Cho häc sinh tham gia ch¬i theo tõng phÇn mét. PhÇn a S¾p xÕp c¸c sè theíth tù tõ bÐ ®Õnlín lµ: 2, 5, 7, 8, 9 Víi phÇn b gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ph¶i lÊy nhanh h¬n c¸c sè. ChØ cÇn ®¶o vÞ trÝ c¸c sè tõ cuèi lªn ®Çu.: 9, 8, 7, 5, 2 III/Ho¹t ®éng trß ch¬i theo nhãm Ho¹t ®éng trß ch¬i theo nhãm thËt sù mang l¹i kh«ng khÝ vui vÎ, thËt s«i ®éng trong líp häc. Gi¸o viªn tæ chøc trß ch¬i sao cho c«ng b»ng, võa søc víi c¸c em. §¶m b¶o cho nhiÒu em ®îc tham gia ch¬i. Khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i to¸n häc theo nhãm cÇn lu ý: §©y lµ ho¹t ®éng cña nhãm nhng b¶n th©n c¸c em ph¶i ®éc lËp suy nghÜ s¸ng t¹o. Gi¸o viªn ph©n nhãm theo kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi, còng cã khi ph©n nhãm xen kÏ nh÷ng em häc kh¸ víi c¸c em häc trung b×nh ®Ó c¸c em gióp ®ì nhau häc tËp. Tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c em tham gia ch¬i chen lÊn x« ®Èy, g©y mÊt trËt tù líp häc. 1. D¹y kh¸i niÖm h×nh häc Khi ch¬i cho c¸c em chuyÓn vÞ trÝ thµnh nhãm :cã thÓ nhãm 3, nhãm 4 hoÆc theo tæ, cho c¸c em ®i l¹i nhÑ nhµng VÝ dô: Bµi h×nh tam gi¸c Gi¸o viªn ph¸t lÖnh: C¸c em dïng c¸c h×nh tam gi¸c, h×nh vu«ng, que tÝnh xÕp ghÐp thµnh h×nh ng«i nhµ theo nhãm 4 b¹n. Nhãm nµo xÕp nhanh nhãm ®ã sÏ th¾ng. 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 NhËn ®îc lÖnh, häc sinh vÒ vÞ trÝ nhãm vµ tËp chung xÕp h×nh. C¸c em tho¶i m¸i trao ®æi gãp ý, gióp ®â nhau sao cho hoµn thµnh bµi tèt h¬n. Trong khi häc sinh tham gia ch¬i, gi¸o viªn lµ ngêi ®éng viªn, gióp ®ì c¸c nhãm. 2. D¹y kh¸i niÖm sè Gi¸o viªn cho nhiÒu em tham gia ch¬i nhÊt lµ nh÷ng em cßn yÕu kÐm. C¸c em kh«ng trùc tiÕp tham gia ch¬i th× cã thÓ lµm ban gi¸m kh¶o. Nh vËy em nµo còng cã thÓ ®îc ch¬i. VÝ dô: TiÕt häc c¸c sè 1, 2, 3, 4 ,5 Bµi 4 ( trang 15- sgk to¸n 1) Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch¬i víi tªn trß ch¬i “ Thá vÒ chuång” Gi¸o viªn ®Ýnh s½n lªn b¶ng: Nhãm thø nhÊt h×nh 1 c¸i cèc, nhãm thø hai h×nh 3 con gÊu, nhãm thø ba h×nh 2 con chim, nhãm thø t h×nh 4 c¸i b¸t, nhãm thø n¨m h×nh 5 qu¶ chuèi. Häc sinh lµ “nh÷ng chó thá” ®îc gi¸o viªn ph¸t cho nh÷ng tÊm thÎ cã in c¸c sè hoÆc h×nh chÊm trßn. Khi gi¸o viªn ph¸t lÖnh c¸c “chó thá” vÒ chuång, c¸c em ph¶i xem kÜ l¹i sè vµ h×nh chÊm trßn cña m×nh vµ vÒ ®óng vÞ trÝ c¸c h×nh gi¸o viªn g¾n lªn b¶ng sao cho t¬ng øng víi sè lîng h×nh. “ Chó thá” nµo g¾n sè kh«ng ®óng sè lîng nhãm h×nh sÏ lµ nh÷ng “ chó thá” ®i l¹c ®êng.( Nhãm1: h×nh 1 c¸i cèc, 1 chÊm trßn, sè1. Nhãm 2: h×nh3 con gÊu, 3 chÊm trßn, sè 3. Nhãm 3: h×nh 2 con chim,2 chÊm trßn, sè 2. Nhãm 3: h×nh 4 c¸i b¸t, 4 chÊm trßn, sè 4. Gi¸o viªn cïng ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt, tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh g¾n ®óng vµ nhanh. “Ph¹t” nhÑ nhµng víi c¸c em lµ nh÷ng “chó thá” l¹c ®êng. Trß ch¬i nµy cã thÓ ch¬i cuèi giê to¸n trong tÊt c¶ c¸c tiÕt d¹y kh¸i niÖm sè. 3. C¸c bµi céng, trõ trong ph¹m vi 10 Trß ch¬i ë giai ®o¹n nµy ®ßi hái c¸c em ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c. C¸c bµi ®iÒn sè, so s¸nh sè, g¾n sè hoÆc phÐp tÝnh ®îc tæ chøc díi h×nh thøc ch¬i tiÕp søc. VÝ dô: Bµi phÐp trõ trong ph¹m vi 8 Gi¸o viªn chia líp thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm 8 em Yªu cÇu: C¸c em ch¬i theo h×nh thøc tiÕp søc. ViÕt phÐp trõ trong ph¹m vi 8. Mçi em chuÈn bÞ cho m×nh 1 viªn phÊn. Gi¸o viªn ph¸t lÖnh : ViÕt b¶ng trõ trong ph¹m vi 8 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 8–1=7 8–4=4 8–2=6 8–5=3 8–3=5 8–6=2 8–7=1 LÇn lît c¸c em lªn b¶ng líp viÕt mét phÐp tÝnh trong b¶ng trõ 8 vµ kh«ng ®îc trïng nhau. §éi nµo nhanh vµ ®óng ®éi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. Trß ch¬i nµy ®îc ¸p dông réng r·i cho tÊt c¶ c¸c bµi céng, trõ. NhiÒu em ®îc tham gia ch¬i. Gi¸o viªn kiÓm tra ®îc bµi häc cña häc sinh. 4. Bµi to¸n cã lêi v¨n Häc sinh ®îc tham gia ch¬i díi h×nh thøc viÕt theo nhãm. §îc viÕt trªn giÊy hoÆc b¶ng nhãm. Gi¸o viªn tæ chøc trß ch¬i trong tiÕt bµi to¸n cã lêi v¨n, gi¶i to¸n cã lêi v¨n. VÝ dô: bµi 4: Nh×n tranh viÕt tiÕp vµo chç chÊm ®Ó cã bµi to¸n( Trang 116gk to¸n 1) Bµi to¸n: Cã… con chim ®Ëu trªn cµnh, cã thªm…con chim bay ®Õn. Hái………………………………………………….? (Cã…4 con chim ®Ëu trªn cµnh, cã thªm 2…con chim bay ®Õn. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªucon chim.? ) Gi¸o viªn chia líp thµnh c¸c nhãm, cã thÓ nhãm ®«i, nhãm 4 em Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ viÕt tiÕp vµo chç chÊm ®Ó cã bµi to¸n C¸c em trong nhãm sÏ ph¶i tËp trung suy nghÜ, trao ®æi viÕt sè vµ c©u hái cña bµi to¸n vµo tÊm phiÕu mµ gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ s½n. Nhãm nµo xong sÏ lªn b¶ng g¾n bµi cña m×nh. Gi¸o viªn tuyªn d¬ng nhãm lµm ®óng vµ nhanh. Lu ý: Häc sinh cã thÓ viÕt ®îc nhiÒu c©u hái kh¸c nhau Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu con chim? Hái trªn cµnh cã tÊt c¶ bao nhiªu con chim? Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con chim trªn cµnh? Víi bµi to¸n nh thÕ nµy, khi lµm bµi häc sinh dÔ bÞ c¨ng th¼ng vµ nhiÒu em cßn lóng tóng. NÕu ¸p dông vµo trß ch¬i th× häc sinh sÏ h÷ng thó lµm bµi. 5. C¸c bµi «n tËp, luyÖn tËp 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 Cho häc sinh «n tËp díi d¹ng trß ch¬i ng¾n gän. C¸c em «n tËp tèt mµ kh«ng khÝ líp häc tho¶i m¸i. KiÕn thøc sö dông trong c¸c bµi «n tËp réng r·i nªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em tham gia vµo nh÷ng trß ch¬i to¸n häc. C¸c em vËn dông nhiÒu kiÕn thøc mét c¸ch linh ho¹t. VÝ dô: Bµi: LuyÖn tËp ( Trang 85- sgk to¸n 1) Cho häc sinh ch¬i ë cuèi tiÕt häc Gi¸o chia nhãm mçi nhãm 6 em. Hai nhãm lªn ch¬i. SÏ cã nhiÒu nhãm ®îc lªn ch¬i. Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng h×nh qu¶ t¸o b»ng tÊm b×a mÆt nhùa, cã thÓ xo¸ vµ viÕt l¹i bÊt cø lóc nµo. Trªn th©n nh÷ng qu¶ t¸o ®ã viÕt nh÷ng phÐp tÝnh céng hoÆc trõ trong ph¹m vi 7, 8, 9. Gi¸o viªn tuyªn bè tªn trß ch¬i: G¾n cuèng l¸ vµo qu¶ Mçi em trong ®éi ch¬i sÏ ®îc cÇm mét h×nh cuèng l¸ trªn ®ã cã ghi kÕt qu¶ phÐp tÝnh . NhiÖm vô cña c¸c em sÏ lÇn lît lªn g¾n cuèng l¸ vµo th©n qu¶ sao cho kÕt qu¶ t¬ng øng víi phÐp tÝnh . §éi nµo g¾n nhanh vµ ®óng th× ®éi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. Trß ch¬i nµy ¸p dông ë nhiÒu bµi, kÓ c¶ nh÷ng bµi céng trõ trong ph¹m vi 100 kh«ng nhí. Gi¸o ¸n to¸n (líp 1) Bài 56 : Phép cộng trong phạm vi 10 1. Mục tiêu : Giúp HS : - Tiếp tục củng cố, khắc sâu về phép cộng. - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10. - Biết làm tính cộng trong phạm vi 10. 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 2. Đồ dùng: Các chấm tròn,… tranh phóng to trong s¸ch gi¸o khoa. 3.Hoạt động: Thờ Nội dung các hoạt động i gian 1’ 4’ 14’ Phương pháp – Hình thức d¹y häc t¬ng øng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Bài cũ : Luyện tập a) Tính 9–2–3= 9–2–1= 9–3–3= *Hát *Gv gọi 2hs lên bảng làm bài + Hs dưới lớp làm ra nháp Gv nhận xét và cho điểm b) Điền dấu : >, <, = 9 – 2…. 8 – 5 6 – 0… 6 + 0 *Gv giới thiệu và ghi tên bài 8 – 4…2 + 3 bảng 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: Phép cộng trong + 3 hs nhắc lại đầu bài phạm vi 10 b) Nội dung: *Giới thiệu phép cộng bảng cộng trong phạm vi 10 *Hướng dẫn hs phép cộng 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 *Gv hỏi: Trên bảng cô có mấy hình vuông? - Cô thêm một hình vuông nữa, hỏi tất cả mấy hình vuông? - Gv : ĐÓ thÓ hiện điều đó ta có phép tính nào? - Gv hỏi: 9 cộng 1 bằng mấy? *Gv chỉ vào hình và nêu bài toán : Cô có 1 hình vuông , cô thêm 9 hình vuông. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu hình vuông? -Bạn nào có thể nêu cho cô phép tính tương ứng? _ Nhận xét về hai phép tính tương ứng 11 *Hs làm theo yêu cầu của gv - Gv lấy 9 hình vuông và hỏi -3 hs - Gv gắn thêm một hình vuông nữa - 2 hs - Gv viét bảng 9 + 1 = 10; Hs nhắc lại - 3 hs nhắc lại -3 hs , gv ghi bảng 1 + 9 = 10 -2 hs S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 - Gv nói : Vị trí của các số trong hai phép tính đó là khác nhau nhưng kết quả của hai phép tính đó là bằng nhau. - Hs làm theo yêu cầu của gv - 3 hs nhắc lại các phép cộng trên bảng * Phép cộng : 2 + 8 = 10 6 + 4 = 10 8 + 2 = 10 4 + 6 = 10 3 + 7 = 10 5 + 5 = 10 7 + 3 = 10 + Gv làm tương tự như trên * Hướng dẫn học sinh thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 : Gv hỏi: - 1 cộng 9 bằng mấy? + 2 hs - 4 cộng mấy bằng 6? + 2 hs - 3 cộng 7 bằng mấy? + 2 hs 15’  Nghỉ giải lao 4. Luyện tập: Bài 1 : Tính: a.) 1 2 3 + + + 9 8 7 4 + 6 5 + 5 +Khi đặt tính theo cột dọc con cần lưu ý điều gì? b). 1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 9–1= 8–2= 7–3= 6–3= Con có nhận xét gì về hai phép tính: 1 + 9 = 10 và 9 + 1 = 10? 12  Gv yêu hs mở sgk trang 81 *2 hs nêu yêu cầu của bài - Hs dựa vào bảng cộng phạm vi 10 để làm - 3 hs đọc kết quả - 3 hs lên bảng làm phần b - Gv và hs nhận xét - Cả lớp đọc đồng thanh bài làm phần b - 2hs S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 Bài 2: Số? *2 hs nêu yêu cầu của bài - Hs làm bài - 2 hs lên bảng làm bài - hs và gv nhận xét Bài 3 : Viết phép tính thích hợp 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 4’ 1’ *2 hs nêu yêu cầu của bài - 3 hs lên bảng làm bài - Hs và gv nhận xét + Con hãy nhìn tranh vẽ đặt một - 2 hs đề toán tương ứng với phép tính? 5.Củng cố: * Gi¸o viªn nªu luËt ch¬i vµ cho Trò chơi : Xì điện Cách chơi: Gi¸o viªn nêu ra một häc sinh tham gia ch¬i. phép tính sau đó chỉ định một häc sinh nói kết quả . Nếu häc sinh đó nói được kết quả thì có quyền ra một phép tính khác và chỉ định một bạn trả lời. Ai nhanh , ai đúng sẽ được khen. + Gi¸o viªn yêu cầu hs nêu phép trừ trong phạm vi 7 , 8, 9, 10 Gi¸o viªn dÆn dß häc sinh về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm - Gv nhận xét tiết học vi 10 6. DÆn dß KÕT QU¶ Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· ¸p dông trß ch¬i trong tiÕt to¸n vµ ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cho c¸c em häc sinh. C¸c em rÊt høng thó häc tËp, c¸c em c¶m thÊy tho¶i m¸i, rÊt vui khi ®îc tham gia trß ch¬i häc tËp to¸n. Trong nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y, t«i ®· ¸p dông trß ch¬i trong tiÕt to¸n nh bµi viÕt trªn, häc sinh cña t«i häc tËp cã nhiÒu tiÕn bé, chÊt lîng häc tËp cña c¸c em ®îc n©ng lªn râ rÖt. NhiÒu em ®Çu n¨m cßn nhót nh¸t,nhng ®Õn gi÷a 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 n¨m hoÆc cuèi n¨m häc, c¸c em ®· m¹nh d¹n tù tin h¬n vµ kh«ng sî häc m«n to¸n n÷a. N¨m häc 2006 – 2007 , t«i ®îc nhµ trêng ph©n c«ng d¹y líp 1B. §iÓn h×nh cã em Chu ThÞ Ngäc, em NguyÔn ThÞ Sao, em NguyÔn §×nh Phong häc næi tréi trong m«n to¸n. C¸c em Giang, M¹nh, Cêng häc rÊt tiÕn bé vµ kh«ng cßn nhót nh¸t nh ®Çu n¨m häc n÷a. N¨m häc 2007- 2008 nµy, qua h¬n mét häc k× gi¶ng d¹y, t«i thËt vui mõng khi cã nhiÒu em häc næi bËt nh em Chu ThÞ Mai, em Chu trÇn Tó, em NguyÔn H÷u Phóc, em NguyÔn ThÞ Kim Anh…C¸c em NguyÔn C«ng B¾c, em NguyÔn ThÞ Ph¬ng Anh, em Chu H÷u Tiªn thËt sù cã nhiÒu tiÕn bé trong m«n to¸n vµ cã nhiÒu tù tin trong häc tËp. Trªn thùc tÕ qua gÇn hai n¨m gi¶ng d¹y, ¸p dông trß ch¬i trong m«n To¸n ë líp 1, bíc ®Çu t«i ®· gÆt h¸i ®îc thµnh c«ng qua b¶ng thèng kª sau: N¨m häc SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu 2006-2007 30 hs 23 hs 6,7% 14 hs 16,7% 3 hs 60% 0 hs 0% Cuèi k×1 2007- 2008 28 hs 21hs 7,1% 14 hs 17,9% 3 hs 60,7% 0 hs 0% 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 B. BµI häc kinh nghiÖm Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i ®· ¸p dông h×nh thøc cho häc sinh lµm bµi tËp to¸n qua trß ch¬i, bíc ®Çu ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®èi víi t«i trong d¹y To¸n ë líp 1. GÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã, t«i thiÕt nghÜ lµ nhê sù lç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n trong d¹y häc, sù nhiÖt t×nh hÕt m×nh trong tõng tiÕt d¹y. Hµng ngµy, hµng giê ngêi gi¸o viªn ph¶i tÝch luü cho m×nh vèn kiÕn thøc vÒ m«n To¸n qua t liÖu gi¶ng d¹y, s¸ch tham kh¶o…Lu«n lu«n häc hái b¹n ®ång nghiÖp. §¹t ®îc thµnh c«ng trong tiÕt to¸n, t«i thiÕt nghÜ ngêi gi¸o viªn thùc sù lµ “ngêi b¹n” cña c¸c em häc sinh, ®äc ®îc trong ®Çu mçi em cã nh÷ng suy nghÜ g×, thÝch häc g× ë m«n To¸n…qua ®ã mµ thiÕt kÕ ® îc bµi d¹y phï hîp víi ®èi tîng häc sinh víi trong tiÕt d¹y nãi chung vµ víi c¸ch Tæ chøc trß ch¬i trong m«n To¸n líp 1 nãi riªng.Tõ ®ã lµm cho häc sinh thÝch häc m«n To¸n, thùc sù chñ ®éng chiÕm lÜnh ®îc vèn kiÕn thøc vµ lµm cho c¸c em kh«ng cßn sî häc m«n To¸n n÷a. 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 d.KÕt LuËn Trªn ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá bÐ ®óc rót trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n líp 1 cña t«i. ¸p dông trß ch¬i vµo to¸n häc lµm cho c« vµ trß kh«ng cßn c¨ng th¼ng trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp. Häc sinh nhiÒu em rÊt mong chê ®îc häc to¸n, ®ãn nhËn tiÕt to¸n mét c¸ch hµo høng. NhiÒu em thËt sù tiÕn bé vÒ häc lùc vµ tù tin, m¹nh d¹n trong häc tËp. Mang l¹i niÒm vui häc tËp cho c¸c em còng chÝnh lµ mang l¹i niÒm vui cho chÝnh b¶n th©n t«i. Tæ chøc trß ch¬i trong to¸n häc b¶n th©n t«i thÊy kh«ng phøc t¹p, kh«ng ph¶i chuÈn bÞ nhiÒu. Bµi viÕt cña t«i kh«ng nh»m ¸p ®Æt trß ch¬i vµo tÊt c¶ c¸c bµi häc. §ã lµ nh÷ng kinh nghiÖm nhá qua thêi gian gi¶ng d¹y nghiªn cøu theo ph¬ng ph¸p ®æi míi lÊy häc sinh lµ trung t©m. Cho häc sinh häc theo tinh thÇn “ Häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc”. T«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c b¹n ®ång nghiÖp, cÊp l·nh ®¹o gi¸o dôc ®Ó gãp thªm cho t«i nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2008 Ngêi viÕt TrÞnh ThÞ Hoµ 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm- Trß ch¬i trong m«n to¸n líp 1 17
- Xem thêm -