Tài liệu Skkn (tro choi )

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Lôøi caûm ôn ! Ñeå thöïc hieän ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm naøy , baûn thaân toâi ñaõ tìm toøi hoïc hoûi qua thöïc teá giaûng daïy ôû tröôøng, qua saùch vôû taøi lieäu vaø khoâng theå khoâng noùi ñeán söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng , cuûa caùc ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi nhaø nhaø tröôøng ñaõ coù nhieàu yù kieán ñoùng goùp boå ích ñeå cho toâi hoaøn thaønh ñeà taì saùng kieán kinh nghieäm naøy . Chaân thaønh caûm ôn ! Ngöôøi thöïc hieän Phuøng thò nhö Thuyû MUÛC LUÛC Trang 1 Lôøi caûm ôn !.............................................................................1 A.PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU...............................................................3 I. LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌI:..................................................3 II. MUÛC ÂÊCH NGHIÃN CÆÏU.............................................3 III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU................................................3 IV. KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU...............................................3 V. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU...................................................4 VI. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU....................................................4 VII. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU...........................................4 VIII.CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU.......................................................4 B. NÄÜI DUNG THÆÛC HIÃÛN:...............................................5 I.CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN:.............................................................5 II. THÆÛC TÃÚ HOÜC SINH:................................................5 III. CAÏC HÇNH THÆÏC “ WARM UP”:....................................6 IV. TIÃÚN TRÇNH THÆÛC HIÃÛN ÂÃÖ TAÌI :.........................6 1. Hçnh thæïc “ Warm up”giåïi thiãûu tæì måïi ..............6 2. Hçnh thæïc “Warm up” âãø kiãøm tra tæì måïi:..........7 3. Hçnh thæïc “Warm up” duìng âãø thiãút láûp tçnh huäúng, dáùn dàõt âæa vaìo baìi hoüc:........................................8 4. Hçnh thæïc “ Warm up” sæí duûng “brainstorming”...8 5.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “noughts and crosses”:. 6. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ kim’s game”......9 7.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “Board race”..........9 8. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ categorizing”:...10 9. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ Guessing game”:12 10. Hçnh thæïc “Warm up” nhàòm taûo khäng khê vui veí træåïc khi hoüc baìi måïi...............................................12 V. NHÆÎNG BAÌI HOÜC KINH NGHIÃÛM:.............................13 C. KÃÚT LUÁÛN CHUNG:......................................................14 2 9 A.PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU I. LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌI: Ngaìy nay hoüc Tiãúng Anh laì mäüt nhu cáöu cáúp thiãút giuïp hoüc sinh tiãúp cáûn coï hiãûu quaí hån våïi nguäön tri thæïc trãn thãú giåïi. Viãûc taûo ra mäüt mäi træåìng hoüc táûp sinh âäüng vaì thuï vë âoïng mäüt vai troì quan troüng trong viãûc giaíng daûy vaì hoüc táûp åí træåìng phäø thäng, mäi træåìng naìy laì phæång tiãûn vaì cuîng laì muûc âêch cuía quaï trçnh daûy hoüc noïi chung. Âãø âaïp æïng mäüt pháön muûc âêch naìy, laì giaïo viãn træûc tiãúp giaíng daûy bäü män tiãúng Anh báûc THCS, täi hiãøu bäü män Tiãúng Anh cuîng goïp pháön khäng nhoí trong viãûc âáöu tæ kiãún thæïc, måí räüng táöm hiãøu biãút cuía hoüc sinh âãø giao læu våïi thãú giåïi, nàõm bàõt nhæîng thäng tin coï giaï trë, nhæîng cäng nghãû khoa hoüc tiãn tiãún trãn toaìn thãú giåïi. Båíi vç tiãúng Anh laì mäüt ngän ngæî chung nháút âæåüc sæí duûng vaì âæåüc giao læu åí moüi quäúc gia. Noï häù tråü têch cæûc cho viãûc nghiãn cæïu, tham khaío taìi liãûu cuía caïc næåïc tiãn tiãún, laì ngän ngæî giuïp cho caïc em hoüc hoíi, bäø sung vaì hoaìn thiãûn caïc nhiãûm vuû cäng viãûc cuía mçnh sau naìy. Noïi chung viãûc hoüc ngoaûi ngæî coï ráút nhiãöu âãö taìi, chuyãn muûc, cáön âæåüc nghiãn cæïu âãø aïp duûng âæa vaìo giaíng daûy hoüc sinh sao cho coï hiãûu quaí cao. Chàóng haûn, pháön giåïi thiãûu, pháön âaìm thoaûi, pháön ngæî phaïp, pháön luyãûn ám... giaïo viãn phaíi daûy nhæ thãú naìo âãø hoüc sinh nàõm bàõt, tiãúp thu nhanh 3 nháút. Nhæ chuïng ta âãöu biãút bäü män tiãúng Anh laì mäüt bäü män khoï vaì tæång âäúi khä khan âäúi våïi hoüc sinh trong viãûc tiãúp thu kiãún thæïc måïi, hiãøu vaì nàõm âæåüc näüi dung chuí âãö cuía baìi khoaï, baìi häüi thoaûi, tæì væûng, cáúu truïc måïi,...Vç thãú âa säú hoüc sinh khäng nàõm âæåüc baìi tråí nãn chaïn naín vaì khäng thêch hoüc. Chênh vç âiãöu âoï, täi nghé âiãöu cáön thiãút âãø kêch thêch hoüc sinh ham hoüc, gáy caím giaïc hæïng thuï træåïc khi hoüc âoï laì viãûc sæí duûng “Warm up” åí mäùi baìi daûy laì âiãöu cáön thiãút âãø nghiãn cæïu, aïp duûng sao cho linh hoaût, phuì håüp vaì âuïng muûc âêch seî goïp pháön häù tråü âàõc læûc trong viãûc gáy caím giaïc ham thêch, hæïng thuï hoüc bäü män tiãúng Anh âäúi våïi toaìn hoüc sinh. II. MUÛC ÂÊCH NGHIÃN CÆÏU Nghieân cöùu veà caùc hình thöùc söû duïng “Warm up” ñeå taïo söï höng phaán trong caùc tieát hoïc Anh vaên baäc THCS. III. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU Kinh nghieäm toå chöùc “Warm up” trong caùc tieát hoïc tieáng Anh baäc THCS IV. KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU Phöông phaùp giaûng daïy moân Tieáng Anh THCS. V. NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU Nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi bao goàm caùc vaán ñeà sau: 1- Nghieân cöùu cô sôû lí luaän cuûa hoaït ñoäng “Warm up” theo phöông phaùp giaûng daïy moân Tieáng Anh THCS theo höôùng ñoåi môùi. 2- Tìm hieåu thöïc traïng tình hình hoïc sinh tröôùc khi vaän duïng ñeà taøi. 3- Vaän duïng ñeà taøi vaøo thöïc tieãn. 4- Keát quaû ñaït ñöôïc vaø baøi hoïc kinh nghieäm 4 VI. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Tröôøng THCS Leâ Hoàng Phong – TX An Kheâ VII. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU - Toång keát kinh nghieäm - Phöông phaùp quan saùt - Phöông phaùp ñoái thoaïi - Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu - Phöông phaùp ñieàu tra - Phöông phaùp nghieân cöùu saûn phaåm hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh …….. VIII.CÔ SÔÛ NGHIEÂN CÖÙU Tröôøng THCS Leâ Hoàng Phong – An Kheâ B. NÄÜI DUNG THÆÛC HIÃÛN: I.CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN: Âãø nàõm bàõt vaì tiãúp thu bäü män tiãúng Anh täút, hoüc sinh cáön phaíi âæåüc reìn luyãûn qua 04 kyî nàng, theo trçnh tæû : nghe - noïi - âoüc - viãút, trãn cå såí hoaût âäüng giao tiãúp coï muûc âêch. Muäún thæûc hiãûn täút trçnh tæû trãn cuía hoüc sinh trong quaï trçnh hoüc táûp trãn låïp. Âiãöu âáöu tiãn cuía ngæåìi 5 giaïo viãn, phaíi gáy pháún cháún trong hoüc sinh, taûo sæû toì moì, ham muäún vaì muäún biãút roî nhæîng âiãöu maì mçnh seî sàõp âæåüc hoüc trong baìi. Do váûy âãø thiãút láûp tçnh huäúng âæa hoüc sinh hæåïng vaìo chuí âiãím, näüi dung cuía baìi hoüc âoï laì caí mäüt nghãû thuáût cuía ngæåìi giaoï viãn. Xuáút phaït tæì váún âãö naìy, täi cho ràòng hçnh thæïc “Warm up” trong viãûc giaíng daûy bäü män tiãúng Anh tuy nhoí, khäng phaíi laì daûng bàõt buäüc åí caïc baìi hoüc nhæng noï goïp pháön låïn trong viãûc táûp trung theo doîi cuía hoüc sinh vaìo caïc váún âãö seî âæåüc trçnh baìy. Taûo nãn sæû thoaíi maïi, giaím nheû pháön naìo sæïc càng thàóng trê oïc åí mäùi hoüc sinh. “Warm up” coï ráút nhiãöu hçnh thæïc, noï ráút âa daûng phong phuï, âæåüc aïp duûng räüng raîi tuyì thuäüc vaìo caïc hçnh thæïc baìi hoüc. Hån næîa âáy laì mäüt hoaût âäüng têch cæûc trong phæång phaïp giaíng daûy måïi cuía bäü män tiãúng Anh. Chênh vç leî âoï nãn mäùi ngæåìi tháöy cáön nghiãn cæïu, âæa caïc hçnh thæïc “ Warm up” vaìo trong mäùi baìi daûy, nhàòm taûo cho hoüc sinh sæû ham muäún hoüc, giaím båït âi læåüng hoüc sinh khäng thêch hoüc, càng thàóng, chaïn naín vaì såü phaíi hoüc nhæîng tiãút hoüc tiãúng Anh nhæ åí âaûi bäü pháûn hoüc sinh trong nhiãöu nàm qua. II. THÆÛC TÃÚ HOÜC SINH: Laì giaïo viãn giaíng daûy bäü män tiãúng Anh báûc THCS. Ngay tæì âáöu nàm hoüc, qua khaío saït cháút læåüng åí caïc låïp täi tháúy læåüng hoüc sinh hoüc yãúu åí bäü män tiãúng Anh coìn nhiãöu. Chè coï mäüt säú læåüng hoüc sinh hiãøu biãút vaï noïi, viãút khaï læu loaït. Qua pháön thàm doì, hoíi yï kiãún åí mäüt säú hoüc sinh. Caïc em âãöu cho ràòng bäü män naìy khoï, khä khan, khäng âæåüc giao tiãúp haìng ngaìy nãn caïc em choïng quãn. Âäúi våìi hoüc sinh khäúi 8, dung læåüng kiãún thæïc åí caïc baìi hoüc nhiãöu, raíi âãöu åí caïc pháön: baìi khoïa, ngæî phaïp, baìi táûp thæûc haình, reìn luyãûn... Trãn låïp caïc em thæåìng tiãúp thu thuû 6 âäüng, maïy moïc, khäng hiãøu hãút muûc âêch giao tiãúp cuía baìi, dáùn âãún cháút læåüng hoüc coìn yãúu. Ngoaìi váún âãö naìy ra, coìn mäüt váún âãö khäng êt khoï khàn næîa, âoï laì âaûi bäü pháûn hoüc sinh åí vuìng näng thän, âiãöu kiãûn hoüc táûp cuía caïc em chæa âæåüc âáöy âuí, maì yãu cáöu hoüc gioíi bäü män naìy cuîng cáön sæû häù tråü cuía caïc taìi liãûu, váût duûng nhæ: tæì âiãøn, saïch tham khaío thãm, bàng hçnh, maïy moïc nhàòm taûo cho hoüc sinh kyî nàng luyãûn nghe, luyãûn táûp thæûc haình nhiãöu hån næîa. Vç váûy dáùn âãún caïc em tiãúp thu cháûm, læûc hoüc khäng âäöng âãöu. Chênh tæì thæûc tãú naìy, nhàòm cäø vuî, âäüng viãn, kêch thêch sæû ham hoüc cuía táút caí caïc hoüc sinh täi cho ràòng mäùi giaïo viãn cáön phaíi nghiãn cæïu, aïp duûng caïc hçnh thæïc “Warm up” sao cho Logic, phuì håüp våïi baìi mçnh giaíng daûy, goïp pháön naìo âãø hæåïng hoc sinh táûp trung vaìo baìi daûy vaì ham muäún âæåüc hoüc caïc tiãút hoüc tiãúng Anh. Muäún thæûc hiãûn täút âiãöu naìy mäùi giaïo viãn cáön phaíi hiãøu roî caïc vai troì têch cæûc cuía “ “Warm up”: - Häù tråü âàõc læûc trong viãûc taûo sæû hæng pháön, ham thêch hoüc, vui veí, thoaíi maïi åí mäùi tiãút hoüc. - Häù tråü trong viãûc än tæì måïi, thiãút láûp cáu. - Häù tråü taûo nãn kyî nàng nghe noïi åí hoüc sinh. - Häù tråü taûo nãn sæû âäüng naîo trong hoüc sinh. - Taûo tiãön âãö cho viãûc giåïi thiãûu ngæî âiãûu måïi. - Laìm phæång tiãûn hæåïng dáùn, gåüi yï qua viãûc hoíi âaïp giæîa Giaïo viãn-Hoüc sinh, hæåïng tåïi chuí âiãøm cuía baìi daûy. III. CAÏC HÇNH THÆÏC “ WARM UP”: - Noughts and crosses - Kim’s game 7 - Brainstorming - Categorizing - Guesing game - Hidden words : (Hidden Profession, hidden days, months...) - Cross words : (Seven days, cross words calendar...) - Riddles - Chatting with pupils - Word games : (Topices are belong to th lessons) : (Jumble words, bingo, board race...) IV. TIÃÚN TRÇNH THÆÛC HIÃÛN ÂÃÖ TAÌI : 1. Hçnh thæïc “ Warm up” âãø gåïi thiãûu tæì måïi nhàòm traïnh viãûc cung cáúp tæì måïi cho hoüc sinh theo mäüt khuän khäø, kh- khan, khäng sinh âäüng. Thäng qua “ Warm up” chuïng ta coï thãø läöng gheïp tæì måïi vaìo caïc troì chåi. Tæì âoï giuïp hoüc sinh dãù hiãøu, dãù nhåï vaì nhåï láu hån caïc tæì maì chuïng âaî hoüc. Khi daûy Unit 3 pháön “listen” åí låïp 8 thäng qua “ Warm up” chuïng ta coï thãø cung cáúp caïc tæì måïi seî âæåüc nghe trong baìi qua troì chåi “Bingo” giaïo viãn cho hoüc sinh 12 tæì chè caïc thæïc àn vaì âoüc to caïc tæì naìy mäüt láön sau âoï cho hoüc sinh choün 5 tæì trong säú 12 tæì naìy vaì cheïp chuïng vaìo giáúy riãng cuía mçnh. Sau âoï giaïo viãn âoüc to caïc tæì naìy khäng theo thæï tæû. Mäùi láön âoüc nhæ váûy hoüc sinh seî khoanh troìn nhæîng tæì maì chuïng coï trong giáúy. Hoüc sinh naìo coï âuí 5 tæì træåïc nháút seî hä to “Bingo” vaì laì ngæåìi thàõng troì chåi Bingo 8 Chickens, Garlic, beef, cake, noodles, Ham, peas, candy bread, rice green pepper 2. Hçnh thæïc “Warm up” âãø kiãøm tra tæì måïi: Giaïo viãn cho mäüt baíng tæì trong âoï caïc tæì âaî bë âaío läün caïc chæî caïi. Goüi mäüt vaìi hoüc sinh lãn baíng vaì viãút laûi caïc tæì âuïng nghéa cuía noï. Ngæåìi thàõng seî laì hoüc sinh hoaìn thaình cäng viãûc såïm nháút. Vê duû : Unit 2, pháön A, låïp 6 Come stand meco ist dtans koob Sit open peon clsoe Close book Vê duû 2: Khi kiãøm tra tæì måïi vãö caïc säú âãúm trong Unit 1 låïp 6, chuïng ta coï thãø cho hoüc sinh mäüt mä hçnh ä chæî âãø hoüc sinh hoaìn thaình caïc chæî säú âaî hoü. Hoüc sinh naìo hoaìn thaình såïm nháút seî laì ngæåìi chiãún thàõng trong troì chåi naìy. T t h i r t W e n t y e 9 e n E i g h e n t L f i V e s E v 3. Hçnh thæïc “Warm up” duìng âãø thiãút láûp tçnh huäúng, dáùn dàõt âæa vaìo baìi hoüc: Âáy cuîng laì hçnh thæïc luyãûn cho hoüc sinh coï khaí nàng noïi, giao tiãúp âäöi âap nhæîng âiãöu thæûc tãú trong cuäüc säúng. Vê duû : Khi daûy Unit 2 pháön “Write”, låïp 8. Giaïo viãn coï thãø troì chuyãûn, trao âäøi våïi hoüc sinh vãö chuí âãö “Âiãûn thoaûi” Ex: T: Have you ever taken a telephone message ? S: yes, I have / No, I havn’t T: When you take a message, What should be mentioned in the message ? S: Date, time, who sent, to whom, content T: T introduces the lesson: to day we’ll learn how to write a telephone message 4. Hçnh thæïc “ Warm up” sæí duûng “brainstorming”giuïp hoüc sinh âäüng naîo, suy nghé ra caïc hoaût âäüng hoàûc caïc lénh væûc maì giaïo viãn âæïa ra: Vê duû: Unit 1, pháön 1 “Getting started + listen and read”, låïp 8. Giaïo viãn chia låïp ra thaình hai âäüi vaì yãu cáöu caïc âäüi viãút caïc hoaût âäüng æa thêch cuía chuïng. Trong voìng 2 phuït âäüi naìo viãút âæåüc nhiãöu hoaût âäüng hån seî thàõng troì chåi. 10 Play chess Chat with friends lay soccer Favorite activities read books play volleyball Play computer game listen to music 5.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “noughts and crosses” nhàòm muûc âêch giuïp cho hoüc sinh än laûi baìi hoüc hoàûc mäüt âiãøm ngæî phaïp naìo âoï:. Vê duû : Unit 4, pháön “language focus” låïp 8 nhàòm giuïp hoüc sinh än laûi thç quaï khæï âån, giaïo viãn chia hoüc sinh thaình hai âäüi “noughts” vaì “crosses”. Hoc sinh åí hai âäüi láön læåüt chon säú vaì âàût cáu våïi mäüt âäüng tæì maì chuïng choün åí hçnh thæïc quaï khæï âån. Trong caïc säú naìy coï mäüt säú may màõn, hoüc sinh khäng phaíi traí låìi maì váùn âæåüc ghi âiãøm. Âäüi naìo âaût âæåüc nhiãöu cáu âuïng seî ghi âæåüc nhiãöu âiãøm hån vaì seî laì âäüi chiãún thàõng 1 2 3 4 5 6 1.Do 7 8 9 10 11 12 3. run 5. be 2. have 4. take 6. fly 7. come 8. luky number 9. eat 10. sit 11. ride 12.go Ex: I did my homework last night 6. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ kim’s game” nhàòm giuïp hoüc sinh ghi nhåï nhanh nhæîng gç chuïng âæåüc nhçn qua: 11 vê duû : Unit 9, pháön “ Getting started + listen and read” låïp 8. Giaïo viãn cho hoüc sinh nhçn vaìo bæïc tranh coï 4 ngæåìi trong tçnh traûng cáön så cæïu, trong voìng 30 giáy. Sau âoï giaïo viãn hoíi hoüc sinh mäüt säú cáu hoíi. 1. How many people are there in the pictrure ? (four) 2. How many boys and how many girls ? ( Two boys, two girls ) 3. What’s the matter with each person? ( a girl has a burn on her arm, a boy has a bad cut on his leg, a girl has a nose bleed, a boy has a bee sting ) 7.Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “Board race”. Vê duû : Unit 3, Objects in a Prepositions of pháön “Write” kitchen position Desk, Sink, In, on,.................... bed,.................. refrigerator,.......... låïp 8 . Mäùi hoüc sinh åí 3 âäüi láön læåüt viãút caïc tæì lãn baíng theo chuí âiãøm . Trong voìng 2 phuït âäüi naìo coï nhiãöu tæì nháút seî thàõng troì chåi. Objects in a bedroom 12 8. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ categorizing”: vê duû: Unit 6, pháön “speak”, låïp 8. Yãu cáöu hoüc sinh âàût caïc cuûm tæì âaî âæåüc cho træåïc sao cho thêch håüp våïi daûng cáu yãu cáöu, âãö nghë vaì cáu âaïp laûi låìi yãu cáöu hoàûc cáu âãö nghë naìy. Asking for favors  Can/ could you help me, please?  What can I do for you? Can/ Could you...?  Let me help you  I need a favor  No problem  Can / could you do me a favor ? Responding to  Do you need any help? favor  How can I help you? Certainly/ of couse/ sure  I’m sorry. I’m really busy  Yes/No, thank you  Yes, that’s very kind of you.  No, thank you. I’m fine  May/Can I help you? Asking/ offering assistance  Certainly/ Of couse/ SureCan/ Could you...........? May/ can I help you 13 Responding to assistance No, thank you. I’m fine 14 9. Hçnh thæïc “Warm up” sæí duûng “ Guessing game”: vê duû : Unit 7, pháön “Read” låïp 8. Giaïo viãn cho âënh nghéa vaì yãu cáöu hoüc sinh tçm ra caïc tæì . 1. A place where you can buy everything. ( Supermarket / Maket ) 2. A.........................................vegetable and fruit. ( Grocery ) 3. ....................................... ......books ( Bookstore ) 4 . ...................................come and eat . ( Restaurant ) 5. .................................. .come to see the movies . ( Movie theater ) 6. Aperson who comes to the store and buys something. ( Customer ) 10. Hçnh thæïc “Warm up” nhàòm taûo khäng khê vui veí træåïc khi hoüc baìi måïi Âäúi våïi hçnh thæïc naìy, giaïo viãn chè cáön âæa ra vaìi cáu âäú cho hoüc sinh, giuïp caïc em vui veí, taûo caím giaïc thoaíi maïi âãø hoüc baìi måïi coï hiãûu quaí cao hån. Ex: What is the end of everything? (The letter G) What has legs but cannot walk? (a table) What has teeth but cannot bite? (a comb) What am I? “My face is marked. 15 My hands keep moving I have no time to play I must run all day.” (A clock) * KÃÚT QUAÍ ÂAÛT ÂÆÅÜC SAU KHI AÏP DUÛNG ÂÃÖ TAÌI : Qua quaï trçnh thæûc tãú giaíng daûy åí caïc khäúi låïp, khi aïp duûng âæa “Warm up” vaìo caïc tiãút hoüc täi tháúy hiãûu quaí näøi lãn roî rãût. “Warm up” coï sæïc läi cuäún, háúp dáùn hoüc sinh hoüc táûp nhiãöu hån, gáy nãn sæû hæïng thuï hoüc táûp åí mäùi hoüc sinh, hoüc sinh táûp trung vaìo baìi hoüc hån. Giuïp cho viãûc truyãön âaût kiãún thæïc cuía giaïo viãn coï hiãûu quaí nhiãöu so våïi træåïc. Viãûc tiãúp thu baìi cuía hoüc sinh coï tiãún bäü roî rãût. Âáöu nàm coï ráút nhiãöu em coìn såü hoüc bäü män, khäng thêch hoüc vç cho ràòng noï khoï hiãøu, khä khan, âãún nay cháút læåüng hoüc âaî tàng khaï âäöng âãöu. Âaûi bäü pháûn âa säú caïc em âaî thêch hoüc män tiãúng Anh, åí caïc tiãút hoüc coï pháön säi näøi hån, læåüng hoüc sinh tham gia phaït biãøu xáy dæûng baìi khaï nhiãöu, goïp pháön laìm cho giåì hoüc sinh âäüng. Cháút læåüng hoüc táûp cuía hoüc sinh dáön âæåüc náng cao. Kãút quaí hoüc kyì I coï nhiãöu hoüc sinh khaï gioíi åì bäü män. V. NHÆÎNG BAÌI HOÜC KINH NGHIÃÛM: Khi âæa “Warm up” vaìo trong tiãút hoüc ngæåìi giaïo viãn cáön chuï yï caïc âiãøm sau: - Sæí duûng caïc hçnh thæïc “Warm up” chè täún êt thåìi gian. - Sæí duûng caïc hçnh thæïc “Warm up” âuïng muûc âêch, tçnh huäúng, logic cuía tæìng baìi daûy cuû thãø. - Phuì håüp våïi læïa tuäøi, trçnh âäü hoüc sinh. 16 - Phuì håüp våïi khaí nàng cuía giaïo viãn, mäi træåìng hoüc táûp, sinh hoaût thæûc tãú cuía hoüc sinh. C. KÃÚT LUÁÛN CHUNG: Qua thåìi gian aïp duûng âæa “Warm up” vaìo caïc tiãút hoüc åí nàm hoüc væìa qua, täi tháúy biãûn phaïp sæí duûng “Warm up” âoïng vai troì häù tråü têch cæûc trong viãûc giaíng daûy ngoaûi ngæî. Noï laì âoìn xeo thuïc âáøy hoüc sinh têch cæûc tham gia hoüc táûp, nghiãn cæïu, âäüng naîo baìi hoüc. Chuïng taûo nãn nhæîng tçnh huäúng, ngæî caính, giuïp sæû luyãûn táûp cuía hoüc sinh tråí nãn coï yï nghéa, gáy hæïng thuï, giuïp hoüc sinh táûp trung tiãúp thu baìi nhanh, goïp pháön náng cao cháút læåüng hoüc táûp cuía hoüc sinh vaì hiãûu quaí giaíng daûy cuía ngæåìi tháöy. Nhæ váûy, viãûc sæí duûng “Warm up” khäng chè taûo khäng khê vui veí, pháön khåíi hoüc táûp åí hoüc sinh maì coìn laì mäüt thuí thuáût coï khoa hoüc, saïng taûo cuía ngæåìi giaïo viãn. Biãút läöng gheïp sao cho phuì håüp våïo âãö taìi baìi daûy. Kêch thêch sæû say mã hoüc táûp, nghiãn cæïu åí mäùi hoüc sinh. Chuïng ta cáön nhçn nháûn “Warm up” nhæ mäüt viãûc laìm bäø êch cho caïc âäúi tæåüng hoüc sinh. Màûc duì noï máút khaï nhiãöu thåìi gian chuáøn bë cuía ngæåìi tháöy cho viãûc soaûn daûy “Warm up” åí caïc tiãút hoüc. Nhæng duì sao chuïng ta cuîng vç thãú hãû treí tæång lai, vç âáút næåïc mai sau, chuïng ta cäú gàõng laìm hãút sæïc mçnh âãø âáöu tæ mäüt väún kiãún thæïc ngoaûi ngæî nháút âënh naìo âoï cho mäùi hoüc sinh. Giuïp hoüc sinh sau naìy sæí duûng väún ngoaûi ngæî cå baín cuía mçnh, aïp duûng laìm nãön taíng cho viãûc thæûc táûp, âi sáu nghiãûn cæïu caïc lénh væûc chuyãn ngaình cuía chuïng. Båíi vç åí thãú kyí XXI laì thãú kyí cuía khoa hoüc cäng nghãû maì väún kiãún thæïc tiãúng Anh âoï laì nãön taíng cho viãûc giao læu, hoüc hoíi våïi caïc næåïc trãn toaìn thãú 17 giåïi. Nhæîng váún âãö âæåüc trçnh baìy trãn âáy chè laì mäüt yï kiãún nhoí, chuí quan cuía riãng täi trong viãûc sæí duûng “Warm up” vaìo caïc tiãút daûy, nãúu coï gç chæa phuì håüp ráút mong sæû goïp yï phã bçnh cuía caïc âäöng nghiãûp. Hång Thuû, th¸ng 01 n¨m 2009 18
- Xem thêm -