Tài liệu Skkn tổ chức thực hành cấu trúc trong tiết học giới thiệu ngữ liệu mới trong tiếng anh

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 1 Tªn ®Ò tµi Tổ chức thực hành cấu trúc trong tiết học giới thiệu ngữ liệu mới trong tiếng anh A-®Æt vÊn ®Ò Ngµy nay, TiÕng anh ®· thùc sù trë thµnh ng«n ng÷ Quèc tÕ.Cã kho¶ng h¬n 300 triÖu ngêi sö dông tiÕng anh nh tiÕng mÑ ®Î, vµ còng cã sè lîng ngêi t¬ng ®¬ng nh vËy ®ïng tiÕng anh nh ng«n ng÷ thø hai.TiÕng anh còng lµ ng«n ng÷ chÝnh cña 44 quèc gia.TiÕng anh lµ ph¬ng tiÖn th«ng tin quan träng ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ViÖt nam còng trë thµnh mét quèc gia sö dông tiÕng anh nh ng«n ng÷ thø hai. Cïng víi sù bïng næ th«ng tin khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i TiÕng anh ®· µo ®Õn ViÖt Nam nh mét luång giã míi vµ ®É ®îc ®ãn nhËn rÊt hå hëi vµo sù khëi s¾c riªng cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng chuyÓn biÕn cña ®Êt níc trªn con ®êng “ c«ng nghiÖp ho¸ - hiiÖn ®¹i ho¸” Nh M¸c ®· nãi “BiÕt thªm mét ngo¹i ng÷ lµ sèng thªm mét cuéc ®êi”. H¬n n÷a chóng ta cã mét tÊm g¬ng lín vÒ ngo¹i ng÷ ®ã lµ B¸c Hå kÝnh yªu. Ngêi ®· b«n ba kh¾p bèn biÓn n¨m ch©u ®Ó t×m ®êng cøu níc. Ngo¹i ng÷ trªn con ®êng B¸c ®i lµ yÕu tè v« cïng quan träng ®Ó gióp ngêi thµnh c«ng. §i ®Õn ®©u ,ë níc nµo, Ngêi ®Òu cè g¾ng häc tiÕng cña ngêi b¶n xø ®Ó häc hái, lao ®éng vµ giao tiÕp.Häc ngo¹i ng÷ ®ßi hái sù khæ luyÖn vµ Ngêi ®· lu«n thµnh c«ng. TiÕng anh lµ mét ng«n ng÷ giao tiÕp chung cña rÊt nhiÒu níc vµ nhiÒu nÒn v¨n ho¸, nã trë nªn rÊt phong phó. §Ó hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ ng«n ng÷, vÒ ®Êt níc vµ nÒn v¨n ho¸ níc Anh nãi riªng còng nh c¸c ®Êt níc kh¸c trªn thÕ giíi. Víi tÊt c¶ c¸ lý do trªn ®©y, TiÕng anh giê ®©y ®· trë thµnh m«n häc quan träng trong c¸c trêng phæ th«ng. BiÕt ®îc TiÕng anh,®Ó hiÓu s©u s¾cvµ vËn dông nã nh mét c«ng cô giao tiÕp lµ ®iÒu t¬ng ®èi khã, hîn n÷a häc sinh ph¶i tiÕp cËn víi mét ®Êt níc kh¸c mét nÒn v¨n ho¸ xa l¹. §iÒu ®ã ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, gióp häc sinh lÜnh héi tri thøc mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 1 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 2 B- C¬ së khoa häc 1. C¬ së lý luËn Ng«n ng÷ lµ mét lo¹i h×nh giao tiÕp, häc ngo¹i ng÷ lµ häc c¸ch sö dông tõ ng÷ trong giao tiÕp, h×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp trong tiÕng anh. Do vËy ngêi d¹y häc ph¶i x¸c ®Þnh gi÷a mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc vµ kü n¨ng- Hai thµnh tè chñ yÕu cña néi dung d¹y häc. KÜ n¨ng lµ trung t©m lµ môc ®Ých cuèi cïng cña d¹y häc, KiÕn thøc lµ ®iÒu kiÖn, lµ ph¬ng tiÖn. ChØ cã kiÕn thøc mµ kh«ng cã kÜ n¨ng th× kh«ng cã kh¶ n¨ng giao tiÕp.D¹y ngo¹i ng÷ chÝnh lµ ho¹t ®éng rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh cho häc sinh b»ng c¸ch t¹o ra nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp, gióp c¸c em vËn dông ®îc nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo trong nh÷ c¶nh. 2. C¬ së thùc tiÔn Thùc tÕ cho thÊy häc ngo¹i ng÷ kh«ng gÝ«ng nh häc TiÕng ViÖt. §èi víi TiÕng ViÖt c¸c em dîc giao tiÕp hµng ngµy ,mäi lóc mäi n¬i vµ tõ bÐ, ®¬ng nhiªn ®· gióp c¸c em h×nh thµnh kÜ n¨ng giao tiÕp víi vèn tõ phong phó. Cßn TiÕng Anh th× ph¹m vi giao tiÕp nhá h¬n . §iÒu nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t trong viÖc tæ chøc híng dÉn häc sinh luyÖn tËp thùc hµnh ng÷ liÖu ®· häc, biÕn kiÕn thøc thµnh kü n¨ng, thµnh ng«n ng÷ chÝnh cña m×nh. Víi ph¬ng ph¸p ®æi míi ngµy nay cÇn rÌn luyÖn bèn kü n¨ng: nghe ,nãi , ®äc , viÕt sao cho c¶ bèn kü n¨ng nµy ®Òu ®îc thuÇn thôc, hç trî nhau ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Trong néi dung bµi viÕt nµy t«i xin ®Ò cËp mét sè thñ thuËt “Tæ chøc thùc hµnh ng÷ liÖu trong TiÕng Anh” mµ t«i thùc hiÖn thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶. C. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn 1.Kh¸i niÖm vÒ thùc hµnh ng÷ liÖu S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 2 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 3 Thùc hµnh ng÷ liÖu lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn sau phÇn giíi thiÖu ng÷ liÖu míi ®Ó thùc hµnh néi dung võa ®îc giíi thiÖu.Ho¹t ®éng nµy bíc ®Çu thêng xoay quanh mÉu cho s½n, ®iÒu nµy chØ gióp häc sinh ghi nhí bµi häc mét c¸ch m¸y mãc, ®Ó häc sinh cã thÓ ghi nhí l©u h¬n ,cã thÓ t¹o ra c¸c t×nh huèng giao tiÕp, gióp häc sinh vËn dông ®îc kiÕn thøc ®· häc vµo ng÷ c¶nh, cã thÓ tù t duy ®Ó ph¸t triÓn ý hiÓu cña m×nh. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ diÔn ra theo c¸c bíc cïng víi c¸c ho¹t ®éng nh sau: Bíc1: Thùc hµnh cã kiÓm so¸t (Controlled pratice) Ho¹t ®éng (Drill) Bíc 2: Thùc hµnh cã híng dÉn (Guided pratice) Ho¹t ®éng (Meaningfull practice in the cotext) Bíc 3: Thùc hµnh tù do Ho¹t ®éng (Free production) ( Communicative Activities ) 2.C¸c c¸ch tæ chøc thùc hµnh a.Thùc hµnh m¸y mãc Môc ®Ých cña lo¹i ho¹t ®éng nµy lµ thùc hµnh ®Ó n¾m ®îc h×nh th¸i cÊu tróc, c¸ch dïng mÉu c©u mang tÝnh m¸y mãc nh»m ®¹t ®îc sù chÝnh x¸c vµ ®óng ng÷ ph¸p. Lo¹i h×nh thùc hµnh nµy gióp gi¸o viªn híng dÉn häc sinh vµo môc ®Ých cÊu tróc c©u m×nh ®· ®a ra H×nh thøc thùc hµnh nµy cã thÓ bao gåm nh÷ng bµi luyÖn tËp phæ biÕn sau: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 3 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ +Nghe- nh¾c l¹i 4 Repeation +Thay thÕ Substitution +KÕt hîp Combination +ChuyÓn ho¸ Transformation +Më réng Expantion +Hoµn thµnh c©u Completion + Tr¶ lêi c©u hái Question and answer Nh÷ng bµi tËp nµy kh«ng xÕp theo tr×nh tù ®· häc. ViÖc sö dông chóng ph¶i phô thuéc vµo ®Æc thï cña cÊu tróc ng÷ liÖu cña bµi tËp thùc hµnh.MÆc dï nh÷ng bµi tËp nµy tÎ nh¹t, m¸y mãc.Song chóng gãp phÇn gióp häc sinh nhí kiÕn thøc c¬ b¶n.§Ó phÇn thùc hµnh ®ì tÎ nh¹t vµ cã ý nghÜa giao tiÕp h¬n gi¸o viªn cã thÓ sö dông mét vµi c¸ch nh sau: */ Dïng gîi ý: 1- Gîi ý b»ng tõ (Wordcue drill) 2- Gîi ý b»ng trùc quan (pictures,cards,objects) */Thay ®æi c¸ch luyÖn tËp b»ng c¸ch thay ®æi vai trß cña thÇy vµ trß - Teacher-Whole class - Close pair - Open pair Phèi hîp luyÖn cÆp , luyÖn nhãm hoÆc luyÖn c¶ líp VÝ dô minh ho¹. 1. Bµi tËp thay thÕ m¸y mãc. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 4 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 5 T: What do you often do at recess ? S: I play marbles T: play blindman’s bluff S1:What do you often do at recess? S1:I play blindman’s bluff. Ect... Bµi tËp thay thÕ cã ý nghÜa Sö dông b¶ng gîi ý (Means of transport) Model: S1: How do you go to school? does he/she S2: I go to school by bike He goes Name Hoa Nam Mr Long Go to school Bike Bike Travel to work motorbike T: (Hoa/ go to school) S1: How does Hoa go to school? S2:She goes to school by bike T: (Hoa andNam/ go to school) S1: How do Hoa and Nam go to school? S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 5 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 6 S2: They go to school by bike Ect... Sö dông b¶ng thêi gian gîi ý Model: S1: What is he doing? are you S2: He is I reading book am playing games Work Time You/ have breakfast 6.00 He/ go to school 7.00 She/ learn English 8.00 S1: What are you doing? S2: I am having breakfast Ect ... Sau khi luyÖn tËp nh÷ng c©u m¸y mãc trªn gi¸o viªn cã thÓ chuyÓn sang nh÷ng bµi tËp s¸ng t¹o vµ cã ý nghÜa h¬n b»ng c¸ch yªu cÇu häc sinh tù lËp mét b¶ng ghi nhí cho chÝnh m×nh, cã nghÜa lµ tù rót ra d¹ng tæng qu¸t. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 6 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 7 Model sentences: S1: What are you doing? S2: I am reading book T: you/ ride your bike S1: What areyou doing ? S2: I am riding my bike T: What is Lan doing ? S: She is riding her bike Häc sinh cã thÓ tù rót ra c«ng thøc Form: S1: What + be + S + V-ing ? S2: S + be + V-ing Häc sinh cã thÓ luyÖn tËp t¬ng tù theo cÆp. Gi¸o viªn chØ cã thÓ ®a ra h×nh thøc tæng qu¸t nµy sau khi häc sinh ®· häc c¶ c¸c mÉu trªn. Tõ ®ã gi¸o viªn cã thÓ kÕt nèi thµnh mét ®o¹n héi tho¹i nhá nh»m n©ng cao nhËn thøc cña häc sinh. Ho¹t ®éng nµy gióp häc sinh dÇn h×nh thµnh ho¹t ®éng giao tiÕp tù do. Nã chÝnh lµ néi dung chÝnh cña viÖc d¹y thùc hµnh trªn líp.Qu¸ tr×nh nµy thêng ®îc ®i tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. b. C¸c ho¹t ®éng t×nh huèng - Gi¸o viªn ®a ra t×nh huèng, häc sinh ®Æt m×nh vµo hoµn c¶nh vµ ®a ra nhËn xÐt theo ý hiÓu. Example 1: Giving advices “should- shouldn’t” T: I am tired. What should I do now? S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 7 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 8 S1:You should go to bed early. S2: You should stay at home S3: You shouldn’t do hardwork -Mét sè t×nh huèng kh¸c Mary wants to go out. But it’s raining. What should we do ? Example2 : Suggestion with “let’s” Go to the beach/ zoo/ park ... Watch TV/ Play soccer/ Listen to music S1: It’s fine today.Let’s go to the park. S2: Yes, let’s... ( No, let’s not . I am busy) c.C¸c ho¹t ®éng c¸ thÓ ho¸, cô thÓ ho¸ t×nh huèng c.1 Ho¹t ®éng c¸ thÓ ho¸ LuyÖn tËp qua tranh Example 1 T : draws a house and a tree T: Where is the tree? S: It’s next to the house Më réng: T: What about your school? S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 8 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 9 S : It’s next to the hospital Example 2 What are you doing? Watch TV Listen to the radio Do exercises c. 2 cô thÓ ho¸ t×nh huèng Example1: (Talking about the weather) Summer : 300 C Spring: 200 C Winter : 100 C Autumn : 180 C S1: What the weather like in the summer? Spring? S2: It’s very hot warm T: Now, talk to your friends about the weather in HaiPhong. Comepare with the weather in HaNoi Ect ... S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 9 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 10 H×nh thøc bµi tËp nµy rÊt ®a d¹ng, nã tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ng÷ liÖu ®îc sö dông vµ giíi thiÖu Sù phong phó ®a d¹ng ®îc thÓ hiÖn qua vai trß cña trß vµ cña thÇy. VD : Unit 13 – leson 1 A1,2 Unit 3- leson 1 A1,2 P134-135 (English 6) P30-31 ( English 6) §å vËt Sau khi tiÕn hµnh c¸c bµi tËp ë d¹ng thay thÕ m¸y mãc. T: What is this? that? (Giaã viªn chØ vµo bÊt kú ®å vËt nµo trong líp) S: It’s a chair a clock T: What are these? Those? S: They are windows hats VÝ dô trªn cho thÊy khi thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng nµy gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông c¸c ®å dïng trùc quan cã s½n cho häc sinh tr¶ lêi mét c¸ch tù nhiªn. Vµ ngÉu nhiªn gi¸o viªn ®· gióp c¸c em h×nh thµnh nªn kü n¨ng giao tiÕp d.C¸c ho¹t ®éng cã kho¶ng trèng th«ng tin Nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ nh÷ng ho¹t ®éng gi¸o viªn t¹o ra b»ng c¸ch ®a ra bµi tËp thiÕu hôt th«ng tin hoÆc” kho¶ng trèng” vÒ th«ng tin, häc sinh ph¶i tù trao ®æi víi nhau ®Ó hoµn thµnh yªu cÇu ®Æt ra. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 10 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 11 Unit 6 – Lesson A2-3 P 63 (English 6) T: Gives an exercise Fill in the blanks 1.Our house has a .............. It is near a ........... 2.There is a .... near the ............ 3. There are ...... and ........ in the park D. KÕt qu¶ thùc nghiÖm Khi ®èi chiÕu kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm qua mét bµi tËp ë líp 7A( Sö dông theo ph¬ng ph¸p míi d¹y häc theo ng÷ liÖu P-P-P ) vµ cïng tiÕt häc ®ã ë líp 7B( d¹y theo ph¬ng ph¸p cò), líp 7A cã 42 häc sinh , líp 7B cã 40 häc sinh KÕt qu¶ thu ®îc nh sau: Ph¬ng ph¸p Míi Cò Lo¹i giái §iÓm 9-10 8 20% 4 8% Lo¹i kh¸ §iÓm 7-8 16 40% 8 20% TB §iÓm 5-6 13 30% 12 30% YÕu §iÓm 3-4 5 10% 8 20% KÐm §iÓm 1-2 0 0% 8 20% Nh vËy khi d¹y häc theo ph¬ng ph¸p míi d· ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng cña häc sinh cô thÓ : - Häc sinh tÝch cùc lµm viÖc nhiÒu h¬n. - Häc sinh n¾m bµi s©u h¬n, ch¾c ch¾n h¬n , nhí bµi l©u h¬n. - Häc sinh tù tin vµo kÕt qu¶ häc tËp t gi¸c cao trong giê häc. -Häc sinh høng thó trong häc tËp, líp häc s«i næi h¬n. E. KÕt luËn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 11 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 12 Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn hiÓu biÕt cña t«i vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc thùc hµnh trong tiÕt d¹y ng÷ liÖu (P-P-P) víi sù vËn dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng lÊy ngêi häc lµm trung t©m Nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc, t«i thÊy häc sinh häc tËp s«i næi, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o, ®éc lËp tù gi¶i quuyÕt vÊn ®Ò mµ gi¸o viªn ®· nªu. Gióp c¸c em kh¾c s©u n¾m ch¾c bµi h¬n, cã kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ. Tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng häc sinh chØ ®îc thùc hµnh m¸y mãc, ghi chÐp thô ®éng nh÷ng ®iÒu gi¸o viªn ®a ra. Qua ph¬ng ph¸p d¹y nµy häc sinh kh¸ gióp ®îc cho häc sinh yÕu díi h×nh thøc ho¹t ®éng theo nhãm , theo cÆp nhê ®ã häc sinh kh¸ giái v¬n lªn ,häc sinh yÕu kÐm cã tiÕn bé râ rÖt. B¶n s¸ng kiÕn nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt rÊt mong ®îc sù bæ sung vµ gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Nh©n Hoµ , Ngµy 20-Th¸ng 12-N¨m 2007 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ H¬ng Giang S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 12 NguyÔn ThÞ H¬ng Giang Trêng THCS Nh©n Hoµ 13 Môc lôc A. §Æt vÊn ®Ò B. Cë khoa häc 1. C¬ së lý luËn 2. C¬ së thùc tiÔn C. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò D. KÕt qu¶ thùc nghiÖm E. KÕt luËn F. Môc lôc G. Tµi liÖu tham kh¶o S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 13
- Xem thêm -