Tài liệu Skkn-Tích cực hóa học sinh khi dạy học bài 9 Công nghệ lớp 10

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 299 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59586 tài liệu

Mô tả:

Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm N¨m häc 2011- 2012. S¬ yÕu lý lÞch. Hä vµ tªn: §ç ThÞ H¶i V©n Sinh ngµy 09 th¸ng 04 n¨m 1979. N¨m vµo ngµnh: 2001 Chøc vô: Gi¸o viªn §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THPT Ba V× - Hµ Néi. Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n KÜ thuËt n«ng nghiÖp HÖ ®µo t¹o: §¹i häc chÝnh quy. Chuyªn ngµnh: S ph¹m KTNN Bé m«n gi¶ng d¹y: C«ng nghÖ 10 Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: TiÕng Ph¸p Tr×nh ®é chÝnh trÞ: S¬ cÊp Néi dung ®Ò tµi: Tªn ®Ò tµi TÝch cùc hãa häc sinh khi d¹y häc bµi 9 C«ng nghÖ líp 10 Trường THPT Ba Vì 1 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò. I. Lý do chän ®Ò tµi: 1. C¬ së lÝ luËn: Trong giai ®o¹n hiÖn nay ngµnh gi¸o dôc ®ang tiÕn tíi sù ®æi míi c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng gi¸o dôc th× viÖc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng kh«ng thÓ lµ ngo¹i lÖ. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã cña ngµnh gi¸o dôc ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng. Tríc kia víi ph¬ng ph¸p d¹y häc cò, ngêi d¹y chñ yÕu ®ãng vai ngêi nãi cßn ngêi häc ®ãng vai ngêi nghe, kiÕn thøc truyÒn t¶i ®Õn häc sinh v× thÕ mµ ®¬n ®iÖu, thô ®éng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay do yªu cÇu ®æi míi vÒ môc tiªu d¹y häc nªn yªu cÇu cã sù ®æi míi vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Sù ®æi míi c¸c ph¬ng ph¸p híng vµo sù ®æi míi ho¹t ®éng häc cña häc sinh. 2.C¬ së thùc tiÔn: C«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng m«n häc ë trêng phæ th«ng, nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ m«n thi tèt nghiÖp, còng kh«ng ph¶i lµ m«n thi ®¹i häc nªn c¸c em kh«ng mÊy høng thó víi m«n häc nµy. V× vËy ®èi víi ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n c«ng nghÖ th× lµm thÕ nµo ®Ó tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh lu«n lu«n lµ c©u hái thêng trùc trong qu¸ tr×nh t×m tßi, ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña m×nh. Bµi 9 – “BiÖn ph¸p c¶ t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸” trong s¸ch gi¸o khoa c«ng nghÖ 10 lµ mét bµi cã tÝnh øng dông cao víi c¸c häc sinh trêng THPT Ba V×. Do vËy nÕu ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y cã thÓ tæ chøc giê häc cho ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh thùc sù trë nªn tÝch cùc th× sÏ gióp c¸c em hiÓu râ bµi vµ n¾m v÷ng bµi h¬n, tõ ®ã c¸c em cã c¬ së ®Î øng dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®îc vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ë gÞa ®×nh, ®Þa ph¬ng m×nh. Nh vËy, xuÊt ph¸t tõ c¸c c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn nh trªn t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ TÝch cùc hãa häc sinh khi d¹y bµi 9 – C«ng nghÖ 10 ” víi mong muèn ®a ra mét vµi s¸ng kiÕn nhá cña m×nh ®Ó mäi ngêi tham kh¶o. II. Môc ®Ých nghiªn cøu: - S¸ng tá c¬ së lý luËn cña ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc vµ biÖn ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. - X©y dùng ng©n hµng b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp phôc vô d¹y vµ häc m«n C«ng nghÖ líp 10. - Thùc nghiÖm sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp trong thiÕt kÕ c¸c bµi häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp cña häc sinh. Trường THPT Ba Vì 2 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: 1. §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 10 – Trêng THPT Ba V×. - C¸c líp thùc nghiÖm: 10A1, 10A2, 10A3, 10A13 - Líp ®èi chøng: 10A4, 10A5 2.Ph¹m vi nghiªn cøu: Bµi 9- BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸ (thuéc ch¬ng I: Trång trät, l©m nghiÖp ®¹i c¬ng) 3. Thêi gian thùc hiÖn: Mét n¨m häc ( 2011-2012). IV.NhiÖm vô nghiªn cøu: - X©y dùng c¬ së lý luËn cho viÖc thiÕt lËp c¸c b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp. - ThiÕt kÕ bµi häc sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp.. V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 1. Nghiªn cøu lý thuyÕt. T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. 2. Thùc nghiÖm s ph¹m. - Líp thùc nghiÖm: D¹y häc cã thiÕt kÕ sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp. - Líp ®èi chøng: D¹y häc thiÕt kÕ bµi häc kh«ng sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp. 3. Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc: KiÓm tra, so s¸nh kÕt qu¶, sö lý sè liÖu. Trường THPT Ba Vì 3 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ PhÇn II: Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu. Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn. I. Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc: Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lµ mét nhãm c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. II. §Æc trng cña ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc: - Gi¸o viªn híng vµo viÖc chuÈn bÞ, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh gióp c¸c em sím thÝch øng víi ®êi sèng x· héi, - RÌn luyÖn cho häc sinh ph¬ng ph¸p tù häc, ph¸t huy sù t×m tßi c¸ nh©n hoÆc theo nhãm. - ChuyÓn biÕn tõ viÖc d¹y häc chó träng giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm, ®Þnh luËt... cña c¸c m«n khoa häc sang viÖc chó träng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n víi øng dông c«ng nghÖ vµ mèi quan t©m cña x· héi. - RÌn luyÖn cho ngêi häc cã ph¬ng ph¸p, thãi quen , cã kü n¨ng tù häc vµ biÕt øng dông vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña cuéc sèng sÏ t¹o cho häc sinh lßng ham häc, kh¬i dËy tiÒm n¨ng vèn cã trong mçi ngêi. V× thÕ ngµy nay trong qu¸ tr×nh d¹y häc ngêi ta nhÊn m¹nh ho¹t ®éng häc, t¹o ra sù chuyÓn biÕn tõ häc tËp thô ®éng sang tù häc chñ ®éng. Tãm l¹i trong ph¬ng ph¸p tÝch cùc, ngêi ®îc gi¸o dôc trë thµnh ngêi tù gi¸o dôc. III. Sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp trong d¹y häc: Khi gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p tÝch cùc, ho¹t ®éng cña häc sinh chiÕm tû träng cao so víi ho¹t ®éng gi¸o viªn vÒ mÆt thêi gian còng nh cêng ®é lµm viÖc. Trong ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã sù giao tiÕp thêng xuyªn, qua l¹i gi÷a thÇy vµ trß, gi÷a trß víi trß. Bµi häc ®îc x©y dùng tõ nh÷ng ®ãng gãp cña häc sinh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp do thÇy tæ chøc.Do vËy, ®Ó tæ chøc c¸c Trường THPT Ba Vì 4 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ ho¹t ®éng cña häc sinh ngêi ta dïng b¨ng h×nh, tranh ¶nh, c¸c phiÕu ho¹t ®éng häc tËp ( gäi t¾t lµ phiÕu häc tËp)... 1. B¨ng h×nh, tranh ¶nh ®îc sö dông trong d¹y häc chñ yÕu theo hai c¸ch: -.B¨ng h×nh, tranh ¶nh cã thÓ ®îc ®a ra cho häc sinh xem tríc, lµm gîi ý cho häc sinh tiÕp cËn víi néi dung bµi häc. - B¨ng h×nh, tranh ¶nh còng cã thÓ ®îc ®a ra cho häc sinh xem sau víi môc ®Ých lµm s¸ng tá néi dung bµi häc. 2.PhiÕu häc tËp ®îc ph¸t cho häc sinh tù lùc hoµn thµnh trong thêi gian ng¾n cña tiÕt häc. Mçi phiÕu häc tËp cã thÓ cã mét vµi nhiÖm vô nhËn thøc cô thÓ nh»m dÉn d¾t tíi mét kiÕn thøc, tËp dît kü n¨ng rÌn luyÖn mét thao t¸c t duy hay th¨m dß tríc mét vÊn ®Ò... Sau ®©y lµ mét sè d¹ng phiÕu häc tËp thêng sö dông trong d¹y häc: a.PhiÕu ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t. Quan s¸t lµ sù tri gi¸c cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch cña chñ thÓ tríc mét hiÖn tîng, ®èi tîng sèng nh»m nhËn thøc c¸c dÊu hiÖu bªn ngoµi, trùc quan vÒ ®èi tîng ®ã. Do vËy ®Ó ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t ë häc sinh gi¸o viªn ph¶i: - D¹y cho c¸c em biÕt môc ®Ých quan s¸t. - LËp kÕ ho¹ch quan s¸t. - BiÕt sö dông c¸c ph¬ng tiÖn quan s¸t. - BiÕt thu thËp sö lý c¸c tµi liÖu quan s¸t. - BiÕt rót ra kÕt luËn b. PhiÕu ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch Ph©n tÝch lµ sù ph©n chia trong t duy c¸c dÊu hiÖu, c¸c thuéc tÝnh cña sù vËt hiÖn tîng ®Ó ph©n biÖt chóng. Nhê cã sù ph©n tÝch tõng thµnh phÇn, tõng mÆt cña sù vËt hiÖn tîng mµ häc sinh hiÓu ®Çy ®ñ, cÆn kÏ vÒ sù vËt hiÖn tîng ®ã. c. PhiÕu ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh. So s¸nh lµ mét biÖn ph¸p t duy ®îc sö dông ®Ó ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c sù vËt-hiÖn tîng.Ph¸t triÓn t duy so s¸nh gióp häc sinh h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm, ®Æc biÖt lµ trong viÖc t×m ra c¸c dÊu hiÖu chung hoÆc ®Ó ph©n biÖt nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau ®Ó ph©n chia c¸c kh¸i niÖm. d. Ph¸t triÓn kü n¨ng quy n¹p, kh¸i qu¸t ho¸. Quy n¹p lµ con ®êng t duy ®i tõ nhËn thøc cña sù vËt ®¬n lÎ ®Õn c¸c kh¸i niÖm, kh¸i qu¸t. Quy n¹p b¾t ®Çu tõ viÖc tÝch luü nh÷ng hiÓu biÕt cña nhiÒu sù kiÖn vµ hiÖn tîng cïng lo¹i, nhê so s¸nh, ph©n tÝch mµ häc sinh ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng dÊu hiÖu thuéc tÝnh chung cña chóng. Trường THPT Ba Vì 5 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ ®. Ph¸t triÓn kü n¨ng suy luËn, ®Ò xuÊt gi¶ thuyÕt. DiÔn dÞch lµ qu¸ tr×nh t duy ®i tõ kh¸i niÖm, ®Þnh luËt chung ®Õn nhËn thøc c¸c sù vËt hiÖn tîng riªng rÏ, suy lý diÔn dÞch ®îc dïng khi vËn dông kh¸i niÖm ®· biÕt vµo c¸c trêng hîp cô thÓ, qua ®ã n¾m v÷ng thªm kh¸i niÖm. Nhê cã diÔn dÞch mµ trong d¹y häc h×nh thµnh nh÷ng tri thøc cô thÓ, nhanh chãng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. e. PhiÕu ¸p dông kiÕn thøc ®· häc. VËn dông trong viÖc n©ng cao kiÕn thøc cò cho häc sinh trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan. Trªn ®©y chØ lµ mét sè d¹ng phiÕu häc tËp thêng sö dông, ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu c¸c d¹ng phiÕu häc tËp kh¸c ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu s ph¹m kh¸c nhau phï hîp víi tõng líp häc, m«n häc. Trường THPT Ba Vì 6 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ Ch¬ng 2 ThiÕt kÕ bµi häc sö dông b¨ng h×nh (tranh ¶nh), phiÕu häc tËp. Bµi 9 TiÕt 11,12 BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu, ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸. I. Môc tiªu bµi häc: 1. VÒ kiÕn thøc: - Häc sinh tr×nh bµy ®îc nguyªn nh©n h×nh thµnh, tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ®Êt x¸m b¹c mµu, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ híng sö dông. - Häc sinh tr×nh bµy ®îc nguyªn nh©n h×nh thµnh, tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ híng sö dông. - Tõ ®Æc ®iÓm cña mçi lo¹i ®Êt häc sinh ph¶i ®a ra ®îc biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ ph©n tÝch ®îc t¸c dông cña tõng biÖn ph¸p c¶i t¹o ®èi víi lo¹i ®Êt ®ã. 2. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp - H×nh thµnh ë häc sinh ý thøc b¶o vÖ vµ sö dông tµi nguyªn m«i trêng ®Êt. - Häc sinh biÕt øng dông kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt ë gia ®×nh, dÞa ph¬ng II. Träng t©m: - TiÕt11: PhÇn I.C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu( BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ h íng sö dông ). - TiÕt 12: : PhÇn II. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸ (BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ híng sö dông) III. Ph¬ng tiÖn d¹y - häc: - Tranh ¶nh hoÆc phim ¶nh minh ho¹ vÒ toµn c¶nh hai lo¹i ®Êt - PhiÕu häc tËp. IV. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan - Sö dông SGK + PhiÕu häc tËp. - VÊn ®¸p t¸i hiÖn , vÊn ®¸p t×m tßi. V. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1.æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra bµi cò : kh«ng 3. Bµi míi: Ph¬ng ph¸p d¹y - häc Trường THPT Ba Vì Néi dung d¹y - häc 7 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ - GV : Cho hoc sinh xem toµn c¶nh ®Êt x¸m b¹c mµu I. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu;. - H : Häc sinh nghiªn cøu sgk cho biÕt nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Êt x¸m b¹c mµu? HS : cho vd lµm râ? - GV: bæ sung - H: Tõ nguyªn nh©n h×nh thµnh chØ ra tÝnh chÊt cña ®Êt x¸m b¹c mµu? - Gv: bæ sung - H: Theo em cã thÓ lµm thay ®æi c¸c tÝnh chÊt xÊu trªn kh«ng? - GV: Sgk phÇn.I.3 ®· ®a ra 1 sè biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Êt x¸m b¹c mµu, häc sinh th¶o luËn theo nhãm, t×m ra t¸c dông cña tõng biÖn ph¸p vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp trong 10 phót. 1. Nguyªn nh©n h×nh thµnh. - Do ®Þa h×nh dèc tho¶i. - Do tËp qu¸n canh t¸c l¹c hËu. + HÕt 10 phót gi¸o viªn thu phiÕu cña c¸c nhãm, lÊy ngÉu nhiªn 1 phiÕu c«ng bè kÕt qu¶ tríc líp. + §¹i diÖn c¸c nhãm cho ý kiÕn bæ sung. +GV : Thèng nhÊt néi dung 2. TÝnh chÊt cña ®Êt x¸m b¹c mµu. - TÇng ®Êt mÆt máng, thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ (c¸t nhiÒu, sÐt vµ keo Ýt). - §Êt chua, nghÌo chÊt dinh dìng, nghÌo mïn. - Vi sinh vËt Ýt, ho¹t ®éng kÐm. 3. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ híng sö dông. *BiÖn ph¸p c¶i t¹o: BiÖn ph¸p -X©y dùng bê vïng bê thöa, hÖ thèng m¬ng m¸ng - Cµy s©u dÇn, bãn t¨ng ph©n h÷u c¬, bãn ph©n hãa häc hîp lÝ -Bãn v«i cho ®Êt - Lu©n canh c©y trång (lu©n canh víi c©y hä ®Ëu) T¸c dông - H¹n chÕ röa tr«i, ®¶m b¶o tíi tiªu hîp lÝ - Lµm t¨ng ®é dµy tÇng ®Êt mÆt, bæ sung chÊt dinh dìng, lµm t¨ng ®é t¬i xèp,t¨ng lîng mïn, h¹t keo, h¹t sÐt cho ®Êt. - Gi¶m ®é chua cho ®Êt - Bæ sung dinh dìng ( ®¹m) cho ®Êt. *Híng sö dông: §Êt x¸m b¹c mµu thÝch hîp víi c©y trång c¹n nh: ®ç, l¹c, khoai lang, s¾n, ng«... - H: §Êt x¸m b¹c mµu sau khi c¶i II. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ t¹o sÏ ®îc sö dông nh thÕ nµo? V× sái ®¸: Trường THPT Ba Vì 8 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 sao? - GV: cho häc sinh xem toµn c¶nh ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸. - GV: häc sinh nghiªn cøu sgk vµ cho biÕt nguyªn nh©n lµm ®Êt bÞ xãi mßn? - H :Tõ nguyªn nh©n h×nh thµnh h·y cho biÕt ®Êt nµy cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Môn Công Nghệ 1. Nguyªn nh©n g©y xãi mßn ®Êt. - Do lîng ma lín lµm ph¸ vì kÕt cÊu vµ bµo mßn ®Êt. - Do ®Þa h×nh dèc: dèc lín vµ dèc dµi. 2. TÝnh chÊt cña ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸. - PhÉu diÖn kh«ng hoµn chØnh.. - C¸t, sái nhiÒu. - §Êt chua, nghÌo mïn, nghÌo dinh dìng. - Vi sinh vËt Ýt, ho¹t ®éng yÕu. 3. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ - GV : lµm râ - H : CÇn ph¶i thay ®æi nh÷ng tÝnh sái ®¸. *BiÖn ph¸p c¶i t¹o: chÊt nµo trªn ®©y ? - GV : Sgk ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p c¶i t¹o ®Êt nµy, häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ t×m ra t¸c dông cña tõng biÖn ph¸p ®iÒn vµo phiÕu häc tËp trong vßng 12 phót. + HÕt 12 phót gi¸o viªn thu phiÕu cña c¸c nhãm, lÊy ngÉu nhiªn 1 phiÕu c«ng bè kÕt qu¶ tríc líp. + §¹i diÖn c¸c nhãm cho ý kiÕn bæ sung. + GV : Thèng nhÊt néi dung - H : Nh÷ng biÖn ph¸p nµo cã t¸c Trường THPT Ba Vì 9 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ dông: + H¹n chÕ xãi mßn? + C¶i t¹o ®Êt? - H: §Êt nµy sau khi c¶i t¹o ®îc sö dông nh thÕ nµo? V× sao? BiÖn ph¸p T¸c dông - Lµm ruéng bËc - Ng¨n chÆn xãi thang mßn, röa tr«i -ThÒm c©y ¨n qu¶ - Ng¨n chÆn xãi mßn, röa tr«i, che phñ, gi÷ ®é Èm cho ®Êt, bæ sung chÊt dinh dìng - Canh t¸c theo ®êng - Ng¨n chÆn xãi mßn ®ång møc - Bãn ph©n h÷u c¬ -Bæ sung dinh dìng, kÕt hîp víi ph©n t¨ng tÝnh thÊm níc kho¸ng cña ®Êt. - Bãn v«i - Gi¶m ®é chua - Lu©n canh, xen - Che phñ ®Êt, bæ canh gèi vô c©y sung chÊt dinh dìng trång - Ng¨n chÆn xãi mßn -Trång c©y thµnh b¨ng - Che phñ, gi÷ Èm - Canh t¸c n«ng, l©m ®Êt kÕt hîp - Trång c©y ë rõng - B¶o vÖ ®Êt ®Çu nguån * Híng sö dông: - Trång c©y l©m nghiÖp. - Trång c©y n«ng – l©m kÕt hîp. VI. Cñng cè, dÆn dß: . - Cñng cè biÖn ph¸p c¶i t¹o 2 lo¹i ®Êt b»ng trß ch¬i: sö dông s¬ ®å c©m. - Häc sinh chuÈn bÞ tríc bµi 12: t×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i ph©n bãn thêng ®îc sö dông ë ®Þa ph¬ng Phô lôc: MÉu phiÕu häc tËp PhiÕu häc tËp sè 1 Trường THPT Ba Vì 10 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ Hä vµ tªn................................ Líp......................................... C©u hái: BiÖn ph¸p vµ t¸c dông cña tõng biÖn ph¸p trong c¶i t¹o ®Êt x¸m b¹c mµu? BiÖn ph¸p T¸c dông PhiÕu häc tËp sè 2 Hä vµ tªn................................ Líp......................................... C©u hái: BiÖn ph¸p vµ t¸c dông cña tõng biÖn ph¸p trong c¶i t¹o ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸? BiÖn ph¸p T¸c dông Ch¬ng 3 KÕt qu¶ thùc hiÖn (cã so s¸nh ®èi chøng) I. Sau khi häc sinh ®îc häc xong tiÕt 11: §Ó kiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh sau khi häc xong kiÕn thøc tiÕt 11 víi néi dung phÇn I. C¶i t¹o vµ sö dông ®Êt x¸m b¹c mµu , t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t th«ng qua h×nh thøc kiÓm tra bµi cò( b»ng kiÓm tra miÖng) nh sau: - Líp 10A1, 10A2, 10A3, 10A13: kiÓm tra mçi líp 3 häc sinh. KÕt qu¶ lµ c¸c häc sinh ®îc kiÓm tra ®Òu n¾m râ b¶n chÊt c©u hái vµ tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái gi¸o viªn ®a ra. - Líp 10A4, 10A5: kiÓm tra mçi líp 3 häc sinh, nhng kÕt qu¶ lµ chØ cã 3 trong 6 häc sinh ®ã tr¶ lêi ®îc c©u hái gi¸o viªn ®a ra, cßn 3 häc sinh cha tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái. Trường THPT Ba Vì 11 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ Kªt qu¶ nµy tuy cha ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®îc hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông ®å dïng trùc quan vµ phiÕu häc tËp trong mét tiÕt häc, tuy nhiªn còng cho ngêi gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y nh÷ng gîi ý tiÕp theo. ë tiÕt 12 víi kÕt cÊu néi dung d¹y häc t¬ng tù nh ë tiÕt 11, t«i tiÕp tôc sö dông h×nh ¶nh trùc quan vµ mÉu phiÕu häc tËp nh mÉu ®· sö dông ë tiÕt 11 cho phÇn häc II. BiÖn ph¸p c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt xãi mßn m¹nh tr¬ sái ®¸ II. Sau khi häc sinh ®îc häc xong tiÕt 12: KiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh b»ng bµi kiÓm tra 15 phót. KÕt qu¶ kiÓm tra cña c¸c líp thùc nghiÖm ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1 vµ c¸c líp ®èi chøng ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2 nh sau: 1.C¸c líp thùc nghiÖm lµ c¸c líp cã sö dông b¨ng h×nh, phiÕu häc tËp trong qu¸ tr×nh day häc, bao gåm líp 10A1, 10A2, 10A3, 10A13. KÕt qu¶ kiÓm tra ë b¶ng 1 cho thÊy: tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái ë c¸c líp thùc nghiÖm ®Òu trªn 20%( trung b×nh c¸c líp lµ 21,4%). TØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ ë c¸c líp ®Òu trªn 40%( trung b×nh lµ 48%). Cßn tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm trung b×nhë c¸c líp dao ®éng kho¶ng tõ 25%- 35% ( trung b×nh c¸c líp lµ 30,1%).Trong khi ®ã tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm yÕu kÐm trung b×nh ë c¸c líp lµ 0,5. Giái Sè lîng % Kh¸ Sè lîng % Trung b×nh Sè lîng % YÕu - KÐm Sè lîng % Líp SÜ sè 10A1 49 12 24,4 24 48,9 13 26,7 0 0 10A2 45 09 20,0 22 48,8 14 31,2 0 0 10A3 48 10 20,8 21 43,7 17 35,5 0 0 10A13 35 07 20,1 18 51,4 9 25,7 01 2,8 Tæng 177 38 21,4 85 48,0 53 30,1 01 0,5 B¶ng1: KÕt qu¶ kiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh ë c¸c líp thùc nghiÖm 2. C¸c líp ®èi chøng lµ c¸c líp kh«ng sö dông b¨ng h×nh, phiÕu häc tËp trong qu¸ tr×nh d¹y häc , bao gåm c¸c líp 10A4, 10A5. Trường THPT Ba Vì 12 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ KÕt qu¶ kiÓm tra thÓ hiÖn ë b¶ng 2 cho thÊy: c¸c líp ®èi chøng ®Òu cã tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái díi 10%( trung b×nh lµ 8,2%); tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ ë líp 10A4 lµ 38,0% , ë líp 10A5 lµ 30,2% (trung b×nh lµ 34,1%); ®iÓm trung b×nh tØ lÖ b×nh qu©n lµ 49,7%( líp 10A4 lµ 45,4% , ë líp 10A5 lµ 51,6%) ; cßn tØ lÖ b×nh qu©n cña ®iÓm yÕu - kÐm lªn ®Õn 8,2%. Giái Sè lîng % Kh¸ Sè lîng % Trung b×nh Sè lîng % YÕu - KÐm Sè lîng % Líp SÜ sè 10A4 42 04 9,5 16 38,0 19 45,4 03 7.1 10A5 43 03 6,9 13 30,2 23 53,6 04 9,3 Tæng 85 07 8,2 29 34,1 42 49,7 07 8,2 B¶ng 2: KÕt qu¶ kiÓm tra nhËn thøc cña häc sinh ë c¸c líp ®èi chøng 3. So s¸nh kÕt qu¶ trung b×nh cña nhãm líp thùc nghiÖm vµ nhãm líp ®èi chøng( b¶ng 3) TØ lÖ trung b×nh Nhãm líp Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu - kÐm Thùc nghiÖm 21,4 48,0 30,1 0,5 §èi chøng 8,2 34,1 49,7 8,2 B¶ng 3: KÕt qu¶ trung b×nh vÒ nhËn thøc cña c¸c líp thùc nghiÖm vµ c¸c líp ®èi chøng. Sè liÖu so s¸nh ë b¶ng 3 cho thÊy cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái vµ tØ lÖ häc sinh ®¹t diÓm yÕu kÐm ë nhãm líp thùc nghiÖm vµ nhãm líp ®èi chøng. Nhãm líp thùc nghiÖm tØ lÖ ®iÓm giái cã ®îc lªn tíi 21,4%, cßn nhãm líp ®èi chøng lµ 8,2%. Trong khi ®ã tØ lÖ ®iÓm yÕu kÐm ë c¸c líp thùc nghiÖm chØ lµ 0,5%; cßn ë c¸c líp ®èi chøng lµ 8,2%.T¬ng tù nh vËy tØ lÖ chung ®iÓm kh¸ ë nhãm líp thùc nghiÖm lµ 48,0% cßn ë nhãm líp ®èi chøng cã gi¶m h¬n lµ 34,1%; tØ lÖ chung ®iÓm trung b×nh ë nhãm líp thùc nghiÖm lµ 30,1% cßn ë nhãm líp ®èi chøng cã t¨ng h¬n lµ 49,7%. Nh vËy qua sù so s¸nh ë phÇn trªn cã thÓ nãi kÕt qu¶ nhËn thøc cña häc sinh ë c¸c líp cã ®îc thiÕt kÕ vµ sö dông b¨ng h×nh, phiÕu häc tËp trong qu¸ tr×nh d¹y häc cã sù kh¸c biÖt lín so vãi c¸c líp kh«ng ®îc thiÕt kÕ vµ sö dông phiÕu Trường THPT Ba Vì 13 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ häc tËp trong qu¸ tr×nh d¹y häc. §iiÒu nµy thªo ®¸nh gi¸ cña c¸ nh©n t«i lµ phï hîp vãi logÝc nhËn thøc. PhÇn III: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ -----------1- KÕt luËn. - Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi còng nh qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m t«i nhËn thÊy viÖc thêng xuyªn sö dông ®å dïng trùc quan, phiÕu häc tËp ®· gióp c¸c em häc sinh cã høng thó nhiÒu h¬n víi m«n häc, chÞu khã t×m tßi, trao ®æi víi nhãm häc sinh, chñ ®éng h¬n khi ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò mµ thÇy c« ®· nªu ra. V× vËy c¸c em cã phÇn say mª h¬n víi m«n häc, n¾m b¾t kiÕn thøc m«n häc dÔ dµng h¬n. - Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh ( ®å dïng trùc quan ), phiÕu häc tËp trong d¹y häc m«n C«ng nghÖ líp 10 cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. Tríc hÕt nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn nhËn thøc cña häc sinh, sau ®ã nã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña c¸c lÇn kiÓm tra. C¸c ph¬ng ph¸p ®ã cã nhiÒu u ®iÓm nhng cha ph¶i ®· lµ tèi u víi mäi bµi gi¶ng, v× vËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cÇn kÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó hiÖu qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p còng nh chÊt lîng giê d¹y häc ®¹t ®îc lµ tèt nhÊt. - Trong d¹y häc m«n c«ng nghÖ 10 rÊt cã ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp v× phÇn lín c¸c kiÕn thøc c«ng nghÖ ®Òu cã liªn quan chÆt chÏ víi thùc tiÔn s¶n xuÊt. V× vËy nÕu b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp ®îc x©y dùng thµnh ng©n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. - ViÖc sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp trong d¹y häc m«n C«ng nghÖ10 võa cã t¸c dông ph¸t huy tÝnh t duy tÝch cùc cña häc sinh, võa ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ c¸ch sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc sao cho phï hîp víi tõng ®èi tîng d¹y häc, tõng bµi gi¶ng. - HiÖn nay, viÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung cho phï hîp víi xu thÕ nhËn thøc cña häc sinh còng nh yªu cÇu n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cña x· Trường THPT Ba Vì 14 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ héi lµ tÊt yÕu. V× vËy viÖc sö dông ®å dïng trùc quan , phiÕu häc tËp hay ph¬ng ph¸p nµo kh¸c ®Ó tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh ®Òu cÇn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc. 2- §Ò nghÞ. - C¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n C«ng nghÖ líp 10 ë c¸c trêng THPT nªn cïng nhau x©y dùng ng©n hµng b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp thËt ®Çy ®ñ, phong phó ®Ó cã thÓ thùc hiÖn xuyªn suèt c¸c bµi trong ch¬ng tr×nh C«ng nghÖ 10. - C¸c tæ – nhãm chuyªn m«n nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc khuyÕn khÝch ®Ó ®éng viªn gi¸o viªn tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc hãa ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh ®Ó giê d¹y häc m«n C«ng nghÖ cã thªm hiÖu qu¶ còng nh bít ®i phÇn kh« khan, buån tÎ mµ xa nay c¸c em vÉn nghÜ. - VÒ phÝa nhµ trêng nªn t¨ng cêng c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp ®Ó gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn h¬n khi muèn sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thêng xuyªn. §Ò tµi nµy ®îc nghiiªn cøu trong thßi gian cha dµi, víi sè líp häc sinh cßn Ýt vµ ®©y chØ lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña c¸ nh©n t«i nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy t«i rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2012 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Tác giả §ç ThÞ H¶i V©n Tµi liÖu tham kh¶o 1- Gi¸o tr×nh ph¬ng ph¸p d¹y häc KÜ thuËt n«ng nghiÖp ë trêng THCS NguyÔn §øc Thµnh Trường THPT Ba Vì 15 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ ( Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2000) 2- SGK C«ng nghÖ líp 10- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2006. ( NguyÔn V¨n Kh«i - chñ biªn) 3- SGV c«ng nghÖ líp 10- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ( NguyÔn V¨n Kh«i - chñ biªn) 4- Tµi liÖu båi dìng gi¸o viªn m«n C«ng nghÖ líp 10 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, 2006. ( NguyÔn V¨n Kh«i - chñ biªn) Môc lôc Néi dung Trang S¬ yÕu lý lÞch 01 PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò: - Lý do chän tµi. - Môc ®Ých nghiªn cøu. - §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - NhiÖm vô nghiªn cøu. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 02 Trường THPT Ba Vì 03 16 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ PhÇn II: Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn: - Ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc - §Æc trng cña ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc - Sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp trong d¹y häc. Ch¬ng 2: ThiÕt kÕ bµi häc sö dông b¨ng h×nh, tranh ¶nh, phiÕu häc tËp Ch¬ng 3: KÕt qu¶ thùc hiÖn. PhÇn III: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc c¬ së Ngµy...... th¸ng...... n¨m 2012 Chñ tÞch héi ®ång ( ký tªn, ®ãng dÊu) ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc ngµnh gi¸o dôc tp Ngµy...... th¸ng...... n¨m 2012 Chñ tÞch héi ®ång ( ký tªn, ®ãng dÊu) Trường THPT Ba Vì 17 Đỗ Thị Hải Vân Sáng kiến kinh nghiệm 10 Môn Công Nghệ . Trường THPT Ba Vì 18 Đỗ Thị Hải Vân
- Xem thêm -