Tài liệu Skkn thinking aloud in the reading class to maximize interaction and communication.

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1155 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI THPT THỐNG NHẤT B Mã số: ................................ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THINKING ALOUD IN THE READING CLASS TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION Người thực hiện: TRẦN ĐÌNH QUYẾT Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn: TIẾNG ANH  Phương pháp giáo dục  Lĩnh vực khác: .........................................................  Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác Năm học: 2012 - 2013 1 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: TRẦN ĐÌNH QUYẾT 2. Ngày tháng năm sinh: 27.5.1966 3. Nam, nữ: NAM 4. Địa chỉ: 20/ 4D, GIA KIỆM, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI 5. Điện thoại: 0613867602 (CQ)/ 0613764658 (NR) / 0907195705(DĐ) 6. Fax: / E-mail: dinhquyettran@gmail.com 7. Chức vụ: TỔ TRƯỞNG 8. Đơn vị công tác: THPT THỐNG NHẤT B II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: THẠC SĨ - Năm nhận bằng: 2006 - Chuyên ngành đào tạo: NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Số năm có kinh nghiệm: 25 NĂM - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 6 năm gần đây: PHƯƠNG PHÁP TỪ VỰNG HỌC TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH, 2007 PHƯƠNG PHÁP DẠY VIẾT GENRE-BASED, 2008 TEXT-BASED RECYCLING, 2009 READING REPRODUCTION, 2010 GETTING STUDENTS ACTIVE RIGHT AT HOME, 2011 NATURAL ARTICULATION OF THE ENGLISH VOWEL SOUNDS, 2012 2 Tên sáng kiến kinh nghiệm: THINKING ALOUD IN THE READING CLASS TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION Diễn đạt ý theo pp Thinking aloud ( nghĩ sao nói dzậy ) trong giờ đọc hiểu nhằm tăng cường tối ưu sự tương giao theo nhóm học tập trong giao tiếp 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giải thích rõ: - Tính cấp thiết của đề tài Kĩ năng giao tiếp là trọng tâm của việc dạy và học ngoai ngữ hiện nay Học sinh phổ thông lung túng trong giao tiếp nhóm khi thảo luận nhóm Giáo viên và học sinh cần có một hệ thống bài học đọc hiểu thực sự giao tiếp Học sinh cần thực hành giao tiếp thật tự nhiên và có phương pháp - Tính mới của đề tài Đây là những ghi nhận có tính mới khoa học và hệ thống Giáo viên chưa được học ở ĐHSP Dễ giảng dạy và dễ học 2. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Thuận lợi - Thực trạng về mặt tích cực của các vấn đề có liên quan đến đề tài: Dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và thay đổi thái độ học cách tích cực - Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề liên quan với đề tài: Có lợi cho cả thầy lẫn trò - Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề liên quan với đề tài: Tạo điều kiện cho HS chủ động và hứng thú học tập, tự tin hơn khi nói tiếng Anh 2. Khó khăn - Thực trạng về mặt tiêu cực của các vấn đề có liên quan đến đề tài: Nhiều giáo viên chủ yếu chỉ dạy phần chữ và kiến thức ngôn ngữ, bỏ lơ kĩ năng tư duy và nghe nói. - Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề liên quan với đề tài: Bản thân nhiều giáo viên thiếu kiến thức sư phạm về dạy đọc hiểu theo hướng giao tiếp tích cực - Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề liên quan với đề tài: Sách giáo khoa có nhiều hạn chế về nội dung và phương pháp 3. Số liệu thống kê Các số liệu để làm căn cứ đánh giá thực trạng các vấn đề có liên quan đến đề tài và làm căn cứ so sánh với kết quả của đề tài : Trước đề tài : 12% HS thực sự tự tin trong thảo luận giờ đọc Sau đề tài : 49 % HS tự tin va chủ động hơn trong thảo luận 3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3 1. Cơ sở lý luận - Quan điểm của các nhà khoa học về những vấn đề có liên quan đến đề tài (có cước chú tài liệu trích dẫn). Đề tài được thực hiện theo quan điểm của các tác giả như Tinzmann, M.B (1990), Gunning, Thomas (1996), Farr, Roger (2004), Laure A., Henry (2008), Kucan, Linda ( 2010) ( Có dẫn nguồn) - Các vấn đề bức xúc (sự cần thiết, tính cấp bách, tính mới) của đề tài cần được giải quyết dựa trên các quan điểm nghiên cứu khoa học và thực tiễn của bản thân người thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Học sinh khó nắm bắt yêu cầu sách giáo khoa. Mất nhiêu thời gian soạn bài nhưng không hiệu quả, dẫn đến chán học. Giáo viên chỉ dạy phần bề mặt khi học sinh yếu kém hay thụ động. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài - Các nội dung của đề tài đã được cá nhân nghiên cứu qua lý luận và thử nghiệm trong thực tiễn 1 năm của chương trình SGK mới - Phân tích các điểm mới của cá nhân đưa ra mà chưa ai đề cập đến hoặc đã có đề cập nhưng chưa đủ, chưa đúng : Sách giáo khoa chỉ đề ra không hề có hướng dẫn tự làm. - Trình bày các giải pháp của mình đối với từng vấn đề, đồng thời đưa ra các ví dụ minh hoạ cụ thể : So sánh kĩ năng trình bày qua kênh nói của HS năm 2011-2012 và 2012-2013. 4. KẾT QUẢ - Lợi ích lớn nhất là HS chủ động và tích cực thảo luận tự tin hơn. Ngoài ra GV trong tổ có hướng dạy đọc hiểu tích hợp hiệu quả hơn - Lợi ích thiết thực thứ 2 là GV thiết kế bài giảng có tính tích hợp cân đối và thiết thực trong giao tiếp hơn. - Số liệu thống kê : Cải tiến đã có tác động khá tích cực : Trước đây chỉ có học sinh khá giỏi mới dám nói trong lúc thảo luận . Nay đã có phân nửa HS tự tin tham gia tích cực 5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: SGK cần cung cấp ngữ liệu đầy đủ : cân đối giữa kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp SGK cần trình bày logic phần dẫn nhập và hệ thống câu hỏi khoa học sao cho HS tự học hiểu và chủ động tham gia giao tiếp - Các giải pháp khuyến nghị: SGK cần được biên soạn đầy đủ hơn và sẽ không cần sách hướng dẫn thêm GV trong tổ chuyên môn sẵn sàng thống nhất nội dung giảng dạy và kiểm tra. HS phải biết trọng tâm và định hướng học tập rõ ràng - Phạm vi có thể được áp dụng đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn ngành 4 6. KẾT LUẬN Tập bài hướng dẫn dạy và thực hành tư duy và diễn đạt tự nhiên sẽ nâng cao khả năng trí tuệ và diễn đạt cho Hs ngay từ trình độ sơ cấp 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tinzmann, M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F., Bakker, J., Fine, C., & Pierce, J. (1990). What is the collaborative classroom? Retrieved October 25, 2005, from the North Central Regional Educational Laboratory Web site: http: //www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl-esys/collab.htm 2. Gunning, Thomas G. (1996). Creating Reading Instruction for All Children. Chapter 6, 192-236. 3. Farr, Roger and Jenny Conner. (2004). Using think-aloud to improve reading comprehension. Available at: http://www.readingrockets.org/article/102 4. Kucan, Linda & Isabel L. Beck. (2010). Thinking aloud and reading comprehension research: Inquiry, instruction, and social interaction. Review of Educational Research. 80 (3). 5. Lantolf, J. P., S. L. Thorne. (2009). Sociocultural theory and the genesis of second language development. New York: Oxford University Press. 6. Laurie A., Henry. (2008). Building reading comprehension through think-alouds. Retrieved October from http://www.readwritethink.org/classroom- NGƯỜI THỰC HIỆN TRẦN ĐÌNH QUYẾT 5 ACTION RESEARCH THINKING ALOUD TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION IN THE READING CLASS TRANDINHQUYET Thongnhat B HighSchool, Dongnai, Vietnam March 2013 I. II. OUTLINE INTRODUCTION AIM OF RESEARCH LITERATURE REVIEW METHODOLOGY RESULTS DISCUSSION CONCLUSION INTRODUCTION (1) The object of this study is to address students’ weaknesses in peer interaction and communication in the high school English class. Most teachers state that students in Vietnam show weaknesses in the following areas: They are very weak at answering comprehension questions using their own wording as evidenced in their inability to use paraphrases to answer and support their answers. Students give either one-word answer or simply copy exact words from text. They do not respond appropriately or take turns properly and often come to get stuck. III. (2) Given this reality, there is a need to develop strategies in thinking aloud logically, first to encourage them to engage in thinking critically while reading and then to help them to put meaning into words as well as to get other students involved in interaction and discussion.Through interaction and discussion, hopefully their communication skills will be improved. AIM OF RESEARCH RESEARCH QUESTION : Does thinking aloud in reading lessons enhance students’ performance in discussion involvement? LITERATURE REVIEW (1) Tinzmann et al. (1990) studied the collaborative classroom. It was found that as students think out loud after teacher’s modeling and then with one another while IV. 6 reading a story extract or part of an article, they gradually ‘internalize’ this dialog; it becomes their ‘inner speech’ competence, which directs their own logical thinking or problem solving processes, improve their language expression and correspondingly maximize their peer interaction in the classroom. (2) Gunning (1996) observed teachers modeling the way they thought aloud about the content of a reading text and examined students thinking aloud accordingly in the reading class. He concluded that think-alouds can make excellent models of comprehension processes such as making predictions, creating images, relating information with prior knowledge and experiences, monitoring comprehension, and getting over difficulty with word recognition as well as expression in one’s native language and the target language they are learning. V. (3) National Council of American Teachers (2000) concluded that by listening in as students think aloud, teachers can diagnose students' strengths and weakness. Techniques such as listening to think-aloud models, taking turns in discussing a piece of information, interviewing with one another and writing interactive journals help students to learn through the process of articulating their ideas and engaging in discussion. DEFINITIONS Thinking aloud in reading is described as saying aloud how you understand a text and whatever you think of related to the text. When asked to answer a question, the student may think aloud on a related part of the text to justify their answer. He can do so while partaking in a text-based discussion in class. The student is not expected to discuss things using the original words from the text. Rather he are supposed to paraphrase naturally, expressing himself in his own way. Inner speech is an ever-forming process of your own speech. When you hear someone describe something, you record it in your mind and internalize it. Later you may say the same thing in the same situation, first to yourself when you are alone and then to others when conversing with other people. Now inner speech has been externalized and it has a social function of communication. The collaborative class is where students are engaged in a thinking curriculum, everyone learns from everyone else, and no student is deprived of this opportunity for making contributions and appreciating the contributions of others. Thus, shared knowledge and authority, mediated learning, and heterogeneous 7 VI. groups of students are essential characteristics of collaborative classrooms and discussion involvement. (Tinzmann et al.,1990) Methodology / Participants Two classes of participants of comparable but mixed ability > Control class of Grade 10 / 40 students reading without thinking aloud > Experimental class of Grade 10 / 40 students going with think-alouds Two teachers at the same school (with at least 5 years of teaching similar levels) teach the control and experimental classes > Seven reading classes in Term One > I taught the first 4 lessons in both control and experimental classes > The other two teachers did the rest, one with the control class and the other with the experimental class. > We did the cross observations Methodology / Data Sources 14 Class observations ( 7 for control / 7 for experiment ) 8 Recordings of student performance ( Recordings of the last 4 control classes) (Recordings of the last 4 experimental classes) One final test for each class (Reading aloud and answering questions orally) Methodology / instructional context Term 1 Duration 7 reading texts / 14 weeks Activity Interaction & Discussion as Pair work / Group work / Class presentation Topic Daily life / School Talk / Mass media / Entertainment / Personal background Methodology / Learning Cycle : 5 E 8 Teaching steps: 1. ENGAGE : Task setting 2. EXPLORE <> 3. EXPLAIN : Modeling (Outlining & useful expressions) 4. EXPLORE <> ELABORATE : Task performing 5. EVALUATE : Presenting or reporting >> ANOTHER CYCLE OF FIVE E’S Methodology / Interaction Mode & Turn-taking Pair/Group work >> Class presentation Methodology / Teaching steps: Task setting : >> Teacher engages students and assigns the task Modeling : >> Teacher or lead student explores, explains and elaborates for modeling Task performing >> Students think aloud in pairs or groups following the model Presenting or reporting >> Group representatives present their answers to class with teacher’s support & evaluation. Methodology / Instructional interaction Before reading : Anticipating and leading in with snapshots: pictures, news items, perspectives, real objects, statistics, … What do you see in the picture? What do you learn from the news? Do you agree with people’s perspectives? Tell me whatever comes to your mind. Make it simple and speak it out. While reading : Thinking aloud along with reading aloud, skimming, scanning, word guessing & transferring information An anecdote, main ideas, important details, contextual meaning, categorizing … How do you know? How can you tell? What part of the text tells you that? How do you feel about that? Great, isn’t it? What do you think should be done? 9 After reading: Summarizing and concluding Your impressions? Predictions? What would you do in the same situation? Would you do the same as the characters? Tell the story from another perspective. Language functions: Describing: Who, What, Where, When, How Visualizing: Read the story and imagine the situation. Then retell it in your own words Speculating: Think of a scenario. What will happen as a result? Hypothesizing: What would you do / have done? Explaining: Why is that? How can you tell? Recounting: What do you remember about the story? Inferring: What can be inferred about it? Personalizing: Do you agree ? How do you like it there? VII. RESULTS / DATA FINDINGS Reading Classes Pre- interference fluent students Post- interference fluent students Control 7/40 10/40 Experiment 6/40 19/40 Control class: The number of fluent students increased slightly after 7 reading lessons in 14 weeks from 7 to 10, proving that 3 more out of 40 students benefited from the usual reading lessons. Experimental class: There was a significant increase in the number of fluent students after 14 weeks’ interference with thinking aloud model from 6 to 19. RESULTS / DATA ANALYSIS Fluency Indexes Breakdown Analysis Confidence Keenness & Initiative 10 Performance Expression & Elaboration Interaction Turn taking & Real Responding Fluency is defined as the ability to speak with speed, accuracy, and proper expression. All these components of fluency are expressed in the confidence, performance and interaction among students in class. All those students recognized to be fluent in this study proved to progress in their initiative and keenness to speak (Confidence), their proper language expression and elaboration ( Performance) and their appropriate responses and turn-taking. All class observations and recordings show that whereas only already fluent students ( 9/40) in the control class really took their initiatives, almost all students in the experimental class(32/40) got actively involved and they outperformed the control students in that they did not hesitate to speak their mind and that they started to expand to support themselves using lots of their own words. Although their expression was far from perfect, much more fluency was observed in their interaction and discussion. Students in the experimental class also outdid the the control class in the final test of term one. Analysis of individual answer sheets showed that most students in the experimental class used much of their own wording in answering even close-ended questions ( questions with short answers or which can be easily answered with the exact words from text ) For open-ended questions, they could even elaborate and expand their answers properly. VIII. DISCUSSION / IMPACTS Self satisfaction and sense of fulfillment are recorded so high in the experimental students. They feel more confident and show great interest to read and get involved in discussion They say they have made progress. DISCUSSION / LIMITATIONS Results may not apply to classes with over one half students at too low levels Results may also not apply to those students and teachers with exam-oriented motivation It requires habit formation and testing and assessment should be appropriate 11 IX. X. XI. CONCLUSIONS A practicable approach to getting students involved and giving them a free reign of expressing their own language and so giving them much ownership of their learning. Part of the whole – Part of an integrated and collaborative class. APPLICATIONS Applicable to reading and writing lessons with specific differences Specifically, applicable to classes of integrated skills and content. REFERENCES • Tinzmann, M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F., Bakker, J., Fine, C., & Pierce, J. (1990). What is the collaborative classroom? Retrieved October 25, 2005, from the North Central Regional Educational Laboratory Web site: http: //www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl-esys/collab.htm • Gunning, Thomas G. (1996). Creating Reading Instruction for All Children. Chapter 6, 192-236. • Farr, Roger and Jenny Conner. (2004). Using think-aloud to improve reading • comprehension. Available at: http://www.readingrockets.org/article/102 • Kucan, Linda & Isabel L. Beck. (2010). Thinking aloud and reading comprehension research: Inquiry, instruction, and social interaction. Review of Educational Research. 80 (3). • Lantolf, J. P., S. L. Thorne. (2009). Sociocultural theory and the genesis of second language development. New York: Oxford University Press. • Laurie A., Henry. (2008). Building reading comprehension through think-alouds. Retrieved October from http://www.readwritethink.org/classroom- 12 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI THPT THỐNG NHẤT B CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thống Nhất, ngày 27 tháng 4 năm 2103 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: THINKING ALOUD IN THE READING CLASS TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION Họ và tên tác giả: TRẦN ĐÌNH QUYẾT Đơn vị (Tổ) : TIẾNG ANH Lĩnh vực: Phương pháp dạy học bộ môn 1. Tính mới - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 2. Hiệu quả - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 3. Khả năng áp dụng - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Khá - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Khá XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đã ký NGÔ ANH TUẤN (Tp) Đã ký NGUYỄN VĂN PHƯƠNG (HT) 13
- Xem thêm -