Tài liệu Skkn thiết kế và sử dụng sơ đồ, bảng biểu trong dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương thpt

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHẦN MƠ ĐẦ̀ 1. Ly do chọn đê tà. Ngữ văn là mô ̣t tonng nhưững môn hưọc có sô ttiêt hưọc can nhưât ơ toương Phử thưônǵ Ngnàt vat toò gó́ ́hưân hưinhư thưànhư nhưững ki năng cơ ban, thưtiêt yiếu chưn ngươt hưọc (khưa năng sư dung ngôn ngữ, khưa năng tư d́uy, khưa năng gtan ttiế́́́), nó còn có nhưững đă ̣c thưù otênng btên ̣t gó́ ́hưân q́uan toọng vàn vtên ̣c hưinhư thưànhư và ́hưát tot̉n nhưân cáchư tnàn dtên ̣n chưn hưọc stnhứ Vtên ̣c day văn- hưọc văn tonng nhưà toương gtú hưọc stnhư hưinhư thưànhư nhưững tư tương, tinhư cam tôt đé: btiêt yêńu q́uý, hưướng điên các gtá toị chưân- thưtên ̣n- my, btiêt căm ghưét và lnat bo cát xấu xa, gta dôt, btiêt yêńu thưương, q́uý toọng gta đinhư be ban, có tinhư yêńu thưtênn nhưtênn, có lòng yêńu nước, có ss ts hưàn và ́hưát hứuy các gtá toị văn hưná cua dân tô ̣c, cua nhưân lnat, có lòng hưam ḿuôn đem tàt toí cua minhư công hưtiên chưn đât nước, chưn nhưân lnat́ Học văn là hưọc làm ngươt bơt M.́Gnokt từng nót văn họ la nhân họ́ Vâ ̣y nhưưng thưâ ̣t đáng b́ùn khưt chưât lựng hưọc văn cua hưọc stnhư THPT ơ nước ta ngày càng đang mât dân vị thưiê vôn có cua nó, tinhư toang hưọc stnhư khưông còn hưứng thưu vớt vtên ̣c hưọc văn đan toơ thưànhư hưtên ̣n tựng ́hử btiên tonng nhưà toương ́hử thưông hưtên ̣n naý Toước thưsc toang đó, chưung ta cung đan có nhưtếu ćuô ̣c hưô ̣t thưan chứuyênn đê đ̉t mớt ́hưương ́hưá́ day hưọc văn đực t̉ chưức dướt nhưtếu cấ đô ̣ khưác nhưáu tonng ́hưam vt ca nướć Hàng lnat các ́hưương ́hưá́ day hưọc, ky thứuâ ̣t day hưọc tíchư csc đực bàn điêń́́thưiê nhưưng căn bên ̣như chưán hưọc văn cua hưọc stnhư vân chưưa đực khức ́hưuć Có oât nhưtếu nǵuyênn nhưân đ̉ lý gtat hưtên ̣n tựng toênn nhưưng có mô ̣t nǵuyênn nhưân mà gtán vtênn day văn nàn cung ́hưtên ḿuô ̣n khưt nhưâ ̣n oa là đa sô hưọc stnhư khưông chưị́u đọc văn ban khưt snan bàt, đă ̣c btên ̣t là các tác ́hưhm văn chưươnǵ Vtên ̣c snan văn đực các em đôt ́hưó bằng cáchư chưé́ nhưững cấu toa lơt có sẵn tonng sáchư gtat, sáchư hưọc tôt bán ́hử btiên và ́hưnng ́hưu ngnàt thưị toương mà khưông chưị́u đọc văn ban và toa lơt cấu hưot hưướng dân thưen ss cam thưu và lôt dtên đat cua ban thưâń Vtên ̣c làm này cua hưọc stnhư có tác hưat oât lớn, các em khưông hưê ńm nô ̣t d́ung văn ban toước khưt hưọc ttiêt văn toênn lớ́ nênn vtên ̣c cam thưu gtá toị cua mô ̣t tác ́hưhm hưnă ̣c mô ̣t đnan toíchư văn chưương nàn đó tonng thươt gtan cua ́hưam vt ttiêt hưọc bị hưan chưiê oât lớń Hơn thưiê khưa năng ts dtên đat cua các em cung khưông đực oen ĺuyên ̣n bơt thưót q́uen ́hưu thứuô ̣c vàn vơ snan, sáchư hưọc tôt́ 1 Học stnhư thưương ngat đọc tác ́hưhm khưt snan bàt lý dn chưưa hưăn vi tác ́hưhm khưông hưay hưnă ̣c các em khưông thưíchư văn hưọć Đơn gtan vi các em ́hưat hưọc q́uá nhưtếu môn hưọc, ngnàt oa lôt sông thưsc dung tonng xan hưô ̣t hưtên ̣n nay cung tác đô ̣ng khưông nhưo điên đtếu nàý Toước thưsc tiê đó, tôt nhưâ ̣n oa oằng ́hưat có mô ̣t btên ̣n ́hưá́ đ̉ khưtiên các em ́hưat đọc tác ́hưhm mô ̣t cáchư chưu đô ̣ng và tíchư csc toước khưt điên lớ́́ Vàn hưe năm 2017될, tôt may ḿn đực mộtt ngươt ban hưọc đat hưọc chưta sẻ tàt ltệ́u tâ ̣́ hứuân "Phát triển năn ực ọc hiểu văn ban cho ḥc siênh THPTc dn PGŚTS Phưam Thưị Thứu Hương - Toương Đat Học Sư Phưam Hà Nô ̣t hưướng dân, tôt đan bị thứu hưut bơt nô ̣t d́ung "Thiết kế va sử dụng sợ đồ, bảng bỉu tronng dạy họ đọ hỉu tạ́ ph̉m văn ̣hượngc Nhưững toăn toơ ban lấu nay tonng q́uá toinhư đứng lớ́ cô ̣ng vớt cáchư làm mớt mà tôt đực ttiế câ ̣n q́ua tàt ltệ́u thưôt thưuc tôt thưsc hưtên ̣n đê tàt nàý 2. Muc t̀êu va nhòêm ̣ vu củ đê tà. Thưsc hưtên ̣n sáng ktiên ktnhư nghưtên ̣m này, ban thưân tôt mnng ḿuôn ́hưân nàn khức ́hưuc đực tinhư toang hưọc stnhư khưông chưị́u đọc tác ́hưhm toước khưt điên lớ́, gtú các em có hưứng thưu và chưu đô ̣ng đọc tác ́hưhm văn chưươnǵ Từ đó có ktiên thưức chứung và nhưững cam nhưâ ̣n ban đấu vê tác ́hưhm toước khưt điên lớ́́ Từ đó mà gtơ hưọc văn toênn lớ́ se dtên oa thứuâ ̣n ḷt và thứu hưut hưọc stnhư hươń Đó là đtếu ktên ̣n cân thưtiêt đ̉ nâng can chưât lựng day văn- hưọc văn tonng nhưà toươnǵ Đ̉ thưsc hưtên ̣n đtếu đó, tôt se thưtiêt kiê các sơ đ̀, bang bt̉́u ́hưuc vu chưn vtên ̣c chứuhn bị bàt ơ nhưà cua hưọc stnhứ Sơ đ̀ đực tan oa cân ́hưù hự́ vớt từng tác ́hưhm văn chưươnǵ Ngươt vtiêt se chưọn hưinhư thưức sơ đ̀ ́hưù hự́ vớt nô ̣t d́ung ktiên thưức bàt hưọc, nghưtênn cứ́u ky bàt hưọc đ̉ thưtiêt kiê hưên ̣ thưông các cấu lên ̣như và cấu hưot gtú hưọc stnhư ttiế câ ̣n tác ́hưhm mô ̣t cáchư có hưên ̣ thưônǵ Khưt hưnàn thưtên ̣n các sơ đ̀ dànhư chưn bàt hưọc, gtán vtênn se ́hưát chưn hưọc stnhư và yêńu cấu các em hưnàn thưànhư toước khưt điên lớ́́ 3. Đồ tươnng nnghòên cưu Đôt tựng nghưtênn cứ́u cua sáng ktiên là các tác ́hưhm văn hưọc tonng chưương toinhư Ngữ văn Tóung hưọc Phử thưônǵ 4. G̀ờ hoan củ đê tà. - Đê tàt tâ ̣́ tóung thưtiêt kiê các sơ đ̀ chưn mô ̣t sô tác ́hưhm tonng chưương toinhư Ngữ văn THPT đ̉ gtú hưọc stnhư đọc tác ́hưhm văn chưương mô ̣t cáchư tíchư csć 2 - Thươt gtan hưinhư thưànhư ý tương và thưsc hưtên ̣n cung nhưư hưnàn thưtên ̣n đê tàt tonng 8 thưáng (từ thưáng 8 năm 2017될 điên thưáng 4 năm 20178)́ 5. Phoươnng phoap nnghòên cưu. 5́7 Phưương ́hưá́ ́hưân tíchư và t̉ng hự́ lý thứuyiêt Toênn cơ sơ lý thứuyiêt đực hưọc vê tác dung cua vtên ̣c sư dung sơ đ̀ tonng hưướng dân đọc hưt̉́u và mô ̣t sô sơ đ̀ mtnhư hưna cua TS Phưam Thưị Thứu Hương, tôt nghưtênn cứ́u và tim hưt̉́u thưênm, ́hưân tíchư đ̉ ńm oo cáchư thưtiêt kiê cung nhưư sư dung sơ đ̀ sáu đó t̉ng hự́ từ nhưững ktiên thưức đan có đ̉ ttiên hưànhư thưtiêt kiê các sơ đ̀ cu thử́ 5́2 Phưương ́hưá́ sơ đ̀ Đ̉ thưsc hưtên ̣n đê tàt, tôt đan nghưtênn cứ́u cáchư ve sơ đ̀ đ̉ tot̉n khưat tonng m̃t bàt day vê tác ́hưhm văn chưươnǵ Cáchư ś́ xiế các cấu hưot thưen toinhư ts lôgtc đ̉ dân d́t ngươt hưọc đọc hưt̉́u mô ̣t cáchư thứuâ ̣n ḷt và hưtên ̣́u q́ua nhưât, cung nhưư bô toí các hưinhư anhư, bô cuc cua sơ đ̀ san chưn khưna hưọc, đé ḿt đ̉ hưấ dân ngươt hưọć 5́3 Phưương ́hưá́ thưsc nghưtên ̣m sư ́hưam Tôt đan ttiên hưànhư đưa mô ̣t sô sơ đ̀ ts thưtiêt kiê vàn q́uá toinhư day hưọc toênn lớ́ đ̉ kt̉m toa tínhư khưa thưt cung nhưư hưtên ̣́u q́ua cua vtên ̣c sư dunǵ Q́ua đó ńm b́t ́hưan ứng từ hưọc stnhư, kt̉m toa hưtên ̣́u q́ua cua ́hưương ́hưá́ này q́ua kiêt q́ua ttiế thứu bàt hưọć Cung từ đó đtếu chưỉnhư đ̉ hưên ̣ thưông cấu hưot tonng sơ đ̀ hự́ lý hươń II. PHẦN NỘI DÙNG 1. Cơ sơ ly luu ̣n Tonng nhưtếu năm gân đây, ngànhư gtán duc đan thưsc hưtên ̣n đ̉t mớt tonng day hưọc vớt địnhư hưướng lây hưọc stnhư làm tóung tâḿ Day hưọc lây hưọc stnhư làm tóung tâm là đă ̣t ngươt hưọc vàn vị toí tóung tâm cua hưnat đô ̣ng day- hưọc, xem cá nhưân ngươt hưọc- vớt nhưững ban chưât, năng lsc otênng cua m̃t ngươt- vừa là chưu thử vừa là khưáchư thử cua q́uá toinhư đó, ́hưân đấu ttiên tớt cá thử hưná q́uá toinhư hưọc tâ ̣́ vớt ss tọ gtú cua các ́hưương ttên ̣n thưtiêt bị hưtên ̣n đat, đ̉ chưn ttêm năng cua m̃t hưọc stnhư đực ́hưát tot̉n tôt ứu, gó́ ́hưân có hưtên ̣́u q́ua vàn vtên ̣c xây dsng ćuô ̣c sông có chưât lựng chưn cá nhưân, gta đinhư và xan hưô ̣t́ Vtên ̣c day- hưọc bô ̣ môn ngữ văn thưen hưướng đó đan đ̉t mớt từ day văn, gtang văn sang hưướng dân hưọc stnhư đọc hưt̉́u văn bań Công vtên ̣c cua thưây là thầy thiết ḱ́ tro thiê côn , nghưia là thưây mơ đương chưn hưọc stnhư bước vàn văn ban đ̉ hưọc stnhư thử nghưtên ̣m, 3 tim hưt̉́u, nhưâ ̣n địnhư, out oa kiêt ĺuâ ̣n vê tư tương, tinhư cam cua tác ́hưhḿ Thưây chưu yiếu hưướng dân, g̣t mơ, toánhư nhưâm lân chưn hưọc stnhư, chưu yiếu là day vê ́hưương ́hưá́ đọc chưứ khưông đọc hưô ̣, btiên hưọc stnhư thưànhư thưínhư gta thưu đô ̣ng cua minhứ Cung thưen địnhư hưướng đ̉t mớt này mà đê thưt cư và kt̉m toa môn ngữ văn tonng nhưững năm gân đây đan có đ̉t mớt thưen hưướng q́uan tâm điên năng lsc đọc hưt̉́u cua hưọc stnhứ Đây có thử xem là khưấu đô ̣t ́hưá tonng day hưọc văn hưtên ̣n naý Vtên ̣c hưọc stnhư chưu đô ̣ng đọc và ttiế nhưâ ̣n tác ́hưhm văn chưương khưông chưỉ có ý nghưia đôt vớt nhưững ttiêt hưọc văn, kt̉m toa thưt cư tonng nhưà toương mà cnn gtú các em đực b̀t dững năng lsc đọc nót chứung, gtú các em có khưa năng đọc hưt̉́u các văn ban thưông dung khưác tonng ćuô ̣c sônǵ GS Toân Đinhư Sư tonng bàt Con oươn oôiê mơiê căn ban phươn pháp dayy ḥc văn khưăng địnhư: “Khởiê oiểm củ môn N ữ văn ưa day ḥc siênh ọc hiểu tṛc tiếp văn ban văn ḥc củ nha văn...Ńu ḥc siênh khôn tṛc tiếp ọc các văn ban ây khôn hiểu oược văn ban th̀ coiê như yuu cầú mục tiêuu c̉o opp củ môn văn òuu ch̉ ưa noiê suôn ́ kho vơiê tơiế oưn noiê ̀ tơiê t̀nh yuu văn ḥc”. Nhưư vâ ̣y, mấu chưôt cua vân đê nâng can hưtên ̣́u q́ua cam thưu văn hưọc chưínhư là ơ vtên ̣c ngươt hưọc ́hưat tosc ttiế đọc tác ́hưhm văn hưọć 2. Thoưc tranng vân đê nnghòên cưu Tonng thưsc tiê gtang day môn ngữ văn ơ toương THPT, tôt nhưâ ̣n thưây hưọc stnhư càng ngày càng lươt đọc, thưâ ̣m chưí ́hưân lớn các em khưông chưị́u đọc tác ́hưhm đ̉ snan bàt́ M.ô ̣t ́hưân vi vtên ̣c nghưtênn cứ́u bàt toước khưt điên lớ́ chưưa đực hưinhư thưànhư nhưư mô ̣t thưót q́uen tôt ơ các em, ́hưân khưác dn có q́uá nhưtếu môn hưọc và q́uá nhưtếu bàt tâ ̣́ mà hưọc stnhư cân gtat q́uyiêt́ Vi thưiê, các q́uỷn sáchư sáchư hưọc tôt, sáchư gtat đực dùng nhưư bùa hưô ̣ mên ̣như ơ mọt luc mọt nơt, em nàn khưông có thưi mựn vơ snan cua ban chưé́ lat́ Khưt kt̉m toa vơ snan các em vân chứuhn bị bàt đây đu mă ̣c dù chưưa hưê đọc q́ua tác ́hưhḿ M.ôn văn càng ngày càng toơ nênn tẻ nhưat và khưó hưt̉́u bơt le hưọc stnhư hưnàn tnàn thưu đô ̣nǵ Các em khưông dám ́hưát bt̉́u sat vớt nhưững gi chưé́ tonng vơ ghưt, khưông btiêt cáchư dtên đat ý ktiên cua otênng minhứ Cung từ đó mà vtên ̣c tim đọc thưênm các tác ́hưhm văn chưương cua các tác gta tonng chưương toinhư hưọc khưông đực q́uan tâm, các em chưỉ 4 thưíchư đọc tóuyên ̣n toanhư, các tt̉́u thứuyiêt ngôn tinhứ́́Đtếu này dân dân điên tư d́uy lên ̣chư lac cua mô ̣t bô ̣ ́hưâ ̣n khưông nhưo nhưững hưọc stnhư tóung hưọć Cung từ nǵuyênn nhưân đó mà chưât lựng hưọc văn ngày càng đáng bán đô ̣ng, các ttiêt hưọc toênn lớ́ làm hưọc stnhư dê chưán (vi hưọc stnhư khưông hưt̉́u, khưông cam nhưâ ̣n đực cát hưay cua tác ́hưhm), gtán vtênn cung vi thưiê day hưọc khưông còn hưứng thưu, nhưtếu ttiêt day đọc văn toôt q́ua sông sựng chưn kị́ vớt ttiên đô ̣ chưương toinhứ Bênn canhư đó, gtán vtênn tonng q́uá toinhư lênn lớ́ chưưa chưu toọng nhưtếu điên khưấu dă ̣n dò hưọc stnhư vtên ̣c chứuhn bị chưn bàt mớt cung nhưư kt̉m toa vtên ̣c chứuhn bị này cua các em mô ̣t cáchư hưtên ̣́u q́uá Q́ua khưan sát chưât lựng hưọc văn cua hưọc stnhư khưôt 701 đấu năm 2017될 , ti lê ̣ học s̀nho học tôt mônn vănn còn thoâp, đăn ̣c b̀êṭ la khỏ nănnng đ̣c hòểu va c̉m nhou ̣n vê tac phỏm củ cac m rât ḱm: Lơp Sĩ sô Đ̀ểm ng̀ỏ̀ Đ̀ểm Đ̀ểm khoa Đ̀ểm yêu Đ̀ểm ḱm lơp trunng bìnho 701A2 401 01= 01% 4= 701% 201=501% 74=35% 2=5% 701ª4 401 01= 01% 2= 015% 7될=42́5% 7될=42́5% 4=701% 701ª9 39 01= 01% 01= 01% 72=301́8% 201=57́3% 될=7될́9% Vớt tỉ lên ̣ nhưư toênn, tôt thưtiêt nghưi vtên ̣c thưtiêt kiê và sư dung sơ đ̀ đọc hưt̉́u đ̉ tan hưứng thưu chưn các em chưu đô ̣ng và tíchư csc đọc tác ́hưhm khưt snan bàt thưsc ss oât cân thưtiêt đ̉ cat thưtên ̣n chưât lựng day văń Vớt đô ̣ng lsc đó tôt đan manhư dan thưtiêt kiê mô ̣t sô sơ đ̀ đọc hưt̉́u chưn các tác ́hưhm văn hưọc tonng chưương toinhư THPT́ Khưt b́t tay nghưtênn cứ́u vân đê tôt gă ̣́ ́hưat khưá nhưtếu khưó khưăń Y tương chưn đê tàt đực thưat nghưén từ tàt ltệ́u tâ ̣́ hứuân vớt bàt gtang cua PGŚTS Phưam Thưị Thứu Hươnǵ Nô ̣t d́ung chưu yiếu chưỉ đực ttiế thứu toênn gtây, các hưnat độtng thưsc hưànhư hưấu nhưư khưông có́́́ Q́uá toinhư tim ktiêm tàt ltên ̣́u cung khưó khưăn, tôt chưỉ thưây các tàt ltên ̣́u vê sơ đ̀ tư d́uy dùng t̉ng kiêt các bàt đan hưọc hưnă ̣c các bàt vtiêt vê tâm q́uan toọng cua cáchư oa đê đọc hưt̉́u chưứ khưông tim đực các tàt ltên ̣́u có ltênn q́uan nhưtếu điên vân đê nghưtênn cứ́ú Cáchư ve sơ đ̀ đ̉ cat thưtên ̣n tinhư toang lươt đọc tác ́hưhm khưông thưây ơ đấu ngnàt mô ̣t sô sơ đ̀ mtnhư hưna mà tôt đực xem q́ua anhư dn ban ćung cấ khưt đt tậ́ hứuân tat Đà Nẵnǵ 5 Tôt cung tim đọc thưênm các bàt vtiêt cua thưây Toân Đinhư Sư vê đ̉t mớt day hưọc văn cung nhưư tàt ltên ̣́u cua tác gta Ivan Hannel (201019) vê “Phươn pháp oă ̣t câu hoiê hiêuụ qua tron day ḥc”́ Vâ ̣y nênn, tàt ltên ̣́u ́hưuc vu nghưtênn cứ́u gân nhưư khưông có, tôt tâ ̣́ tóung nghưtênn cứ́u các bàt hưọc, thưtiêt kiê hưên ̣ thưông cấu hưot san chưn ́hưù hự́ òt ts mày mò kiêt cấu sơ đ̀ mà ban thưân thưây hự́ lý chưn m̃t bàt́ 3. Nôn ̣̀ dunng va hoìnho thoưc củ ng̀̉̀ phoap ̉. Muc t̀êu củ ng̀̉̀ phoap: Học stnhư b́uô ̣c ́hưat đọc tác ́hưhm đ̉ hưnàn thưànhư sơ đ̀ mà gtán vtênn đan ́hưát toước đó, đó là cơ sơ đ̉ các em ńm đực cơ ban nô ̣t d́ung cua tác ́hưhm văn hưọć Khức ́hưuc tinhư toang hưọc stnhư khưông chưị́u đọc tác ́hưhm toước gtơ hưọc văn toênn lớ́́ Tan đtếu ktên ̣n đ̉ các em chưu đô ̣ng, tíchư csc đọc tác ́hưhm văn chưương cung nhưư hưt̉́u và yêńu môn ngữ văn nhưtếu hươń b. Cac sơ đô: Đ̣c vănn b̉n va tr̉ lờ môn ̣t cacho nngăn ng̣n cac cuu hoỏ̀ từ 1 đên 4 tho o sơ đô: 2. Đ̀êu đanng thoươnng ơ Mi Chouu: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 1. Đ̀êu đanng tracho ơ Mi Chouu: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 4. Suy nnghoĩ củ m vê Mi Chouu: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 3. Chò t̀êt thoể hòêṇ thoà đôn ̣ dun ng̀̉n vờ Mi Chouu? ́ nnghoĩ̉? ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ Sơ đô đ̣c hòểu nhoun vu ̣t My Chouu (An Dượng Vượng va My Châu – Trong Thuy ) (Ngư Văn 10) 6 7 Đ̣c vănn b̉n va tr̉ lờ môn ̣t cacho nngăn ng̣n cac cuu hoỏ̀ từ 1 đên 8 tho o sơ đô: 2. Kể tên nhoữnng lân Tâm hoồ s̀nho? ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 1. Co b̉o nhòêu lân mme con Cam ng̀êt tâm? kể tên?́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ……………………………………́́ ……………………………………́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 4. ́ nnghoĩ̉ củ v̀êc̣ Tâm l̀ên tuc hoồ s̀nho? ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 3. Nhou ̣n x́t vê mme con Cam (cà ac)? ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ……………………………………́́ 5. L̀êṭ kê cac chò t̀êt kì ̉o: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ......................................................... 6. ́ nnghoĩ̉ củ cac chò t̀êt kì ̉o: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ......................................................... 7. Kêt luu ̣n ngì vê đăn ̣c đ̀ểm truyêṇ } cô Côticho: ticho? ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ - Nhưân vâ ̣t: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 8. Nêu tr̀êt li dun ng̀̉n: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ......................................................... ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ......................................................... Sơ đô đ̣c hòểu tac phỏm Tấm Cám (Nngữ Vănn 10) 8 9 10 11 Đ̣c tac phỏm va tr̉ lờ nngăn ng̣n cac cuu hoỏ̀ từ 1 đên 6: 1. Xac đinho khoônnng ng̀̉n, thoờ ng̀̉n c̉nho choo choữ: ́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́ 2. Mồ ủn hoê ̣ ng̀ữ̉ Huân C̉o va v̀ên ủn nnguc?́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́ 3. Chò t̀êt vê tư thoê, thoà đôn ̣ củ cac nhoun vu ̣t?́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́ Sơ đô đ̣c hòểu c̉nho choo 4. Nnghoê ̣ thouu ̣t nồ bu ̣t củ c̉nho choo choữ: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́ 5. Vì s̉o đuy la ̣ảnh tư΍ng xưa nay ̣hưa từng ̣ó?́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́ 6. Nôn ̣̀ dunng lờ khouyên củ Huân C̉o?́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ (Chư ngừi tử tu, Nngữ vănn ́́́́́ choữ 11) 12 Đ̣c truyêṇ va tr̉ lờ nngăn ng̣n cac cuu hoỏ̀ từ 1 đên 6: 1. Ve bê nngoà củ Bê-l̀-côp: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 2. Thoò u n, lồ sônng củ Bê-l̀-côp: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 3. Đ̀êu ân tươnng ơ Bê-l̀-côp: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 4. Nnguyên nhoun khòên Bê-l̀-côp choêt: ́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 5. Nnghoê ̣ thouu ̣t nồ Bu ̣t củ tac phỏm: ́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ Sơ đô đ̣c hòểu tac phỏm Ngừi ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ 13 6. Nôn ̣̀ dunng tư tươnng củ tac phỏm: ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ tronng baon (Ngư Văn 11) 14 15 c. Cacho thòêt kê va ssư dunng sơ đô: Bươc 1. Nnghòên cưu tac phỏm để đinho hoươnng thòêt kê: M.uc đíchư chứung cua sơ đ̀ là hưướng dân hưọc stnhư đọc hưt̉́u tác ́hưhm mô ̣t cáchư tíchư csc hươn, nhưưng toênn thưsc tiê, vtên ̣c thưtiêt kiê sơ đ̀ ban q́uát nô ̣t d́ung cua tnàn tác ́hưhm khưông ́hưat luc nàn cung khưa thưt́ Có nhưững tác ́hưhm chưỉ cân tâ ̣́ tóung ơ mô ̣t ́hưân nô ̣t d́ung thưi tnàn bô ̣ dung ý nghưên ̣ thứuâ ̣t và nô ̣t d́ung tư tương cua tác ́hưhm ts nhưtênn đan hưtên ̣n oa đây đú Ví du nhưư vớt tác ́hưhm H̉iê oử tre cua nhưà văn Thưachư Lam, ta chưỉ cân xnáy sấu vàn chưt ttiêt chứuyiên tà́u đt q́ua nơt ́hưô hứuyên ̣n, hưay tác ́hưhm Chữ n ươiê tử tu ta chưỉ cân thưtiêt kiê sơ đ̀ tâ ̣́ tóung vàn canhư chưn chưữ́́́ Hơn nữa, niếu đôt vớt tác ́hưhm nàn ta cung ôm đ̀m nô ̣t d́ung từ đấu chưí ćuôt thưi vtên ̣c thưtiêt kiê vừa oôt óm và ćuôt cùng khưó toánhư khưot lat sa vàn mô ̣t mô hưinhư chứung chưn tât ca các tác ́hưhm vi xét chưn cùng cnn đương cam thưu các tác ́hưhm văn chưương đan có lô ̣ toinhư chứunǵ M.ă ̣t khưác, chưung ta cân xác địnhư đă ̣c đt̉m nô ̣t d́ung cua tác ́hưhm (hưay mô ̣t ́hưân cua tác ́hưhm) đ̉ địnhư hưinhư kiêt cấu cua sơ đ̀́ Ví du nhưư đôt vớt đnan toíchư Chiến thăn Mt̉o Mxây (Sử thiê Đăm săn ́ cân tâ ̣́ tóung vàn toâ ̣n đôt đấu gtữa ngươt anhư hưùng Đăm Săn và M.tan M.xây nênn có thử địnhư hưinhư sơ đ̀ thưen hưướng các mut tênn đôt lâ ̣́ nhưáui hưnă ̣c vớt tác ́hưhm An Dươn Vươn va Mi Châú Tṛn Thuy ta có thử thưtiêt kiê sơ đ̀ thưen hưướng các mut tênn nôt ttiế bơt le nô ̣t d́ung cua tác ́hưhm là mô ̣t chứũt nhưững hưànhư đô ̣ng sat lâm cua nhưân vâ ̣t chưínhư ćuôt cùng dân điên kiêt q́ua và từ đó ngươt đọc out oa bàt hưọc lịchư sư cua tác ́hưhḿ Tonng bước này, ngươt thưtiêt kiê còn cân lsa chưọn các hưinhư khưôt tonng sơ đ̀ san chưn g̣t đực cam nhưâ ̣n vê nô ̣t d́ung cua tác ́hưhm vi vâ ̣y mà vtên ̣c nghưtênn cứ́u tác ́hưhm oât cân thưtiêt́ Ví du ḿuôn thử hưtên ̣n ss x́ung đô ̣t gtữa cát thưtên ̣n và cát ác tonng Tâm Cám ta sư dung hưinhư mut tênn, ́hưan ánhư vê nhưững sat lâm bơt ss mù q́uáng tonng tinhư yêńu cua M.ị Chưấu thưi dùng hưinhư toát ttm, g̣t vê ss mòn mot chươ chứuyiên tà́u đênm cua nhưững ngươt dân nơt ́hưô hứuyên ̣n nghưen ta có thử dùng hưinhư anhư cua mô ̣t đnàn tà́ú́́́T́uy nhưtênn, cân toánhư lsa chưọn các hưinhư anhư q́uá cấu k̀ vừa khưó thưsc hưtên ̣n mà có thử se ́hưá ṽ cấu touc cua sơ đ̀́ Bươc 2. Xuy dưnng hoê ̣ thoônng cuu hoỏ̀ choo phoù hoơp vờ nôn ̣̀ dunng tac phỏm. Hên ̣ thưông cấu hưot đực xác lâ ̣́ cân ́hưù hự́ vớt năng lsc và tư d́uy cua ngươt hưọć Thưen Ivan Hannel, thưi hưên ̣ thưông cấu hưot cân kt̉m toa đực khưa năng nhướ, hưt̉́u, vâ ̣n 16 dung, ́hưân tíchư và sáng tań Vi thưiê, tonng q́uá toinhư xây dsng hưên ̣ thưông cấu hưot, gtán vtênn cân lứu ý điên toinhư ts nhưâ ̣n thưức cua ngươt hưọć Toinhư ts cua các cấu hưot cung vi vâ ̣y mà cân đt từ dê điên khưó, từ đơn gtan điên ́hưức tá, từ nhưững cấu hưot ́hưát hưtên ̣n điên nhưững cấu hưot đòt hưot ss cam nhưâ ̣n, śuy ĺuâ ̣n, tư d́uý Tât nhưtênn, gtán vtênn ́hưat dsa vàn đă ̣c toưng cua từng thử lnat, từng tác ́hưhm đ̉ xây dsng hưên ̣ thưông cấu hưot chưn ́hưù hự́́ Ví du ơ nhưững tác ́hưhm toữ tinhư thưương b́t đấu bằng nhưững ́hưát hưtên ̣n vê hưinhư anhư thươ, nhưị́ đtên ̣́u, các btên ̣n ́hưá́ nghưên ̣ thứuâ ̣t́́́òt mớt q́ua đó mà khưám ́hưá vê nhưững toang thưát, tinhư cam cua nhưân vâ ̣t toữ tinhưi đôt vớt các tác ́hưhm tóuyên ̣n thưương đt từ nhưững chưt ttiêt vê nhưân vâ ̣t, ss vtên ̣c, tinhư hứuông tóuyên ̣n, khưông gtan, thươt gtan nghưên ̣ thứuâ ̣t́́́mà tim hưt̉́u vê nô ̣t d́ung tư tương cua tác ́hưhḿ Thưtiêt kiê hưên ̣ thưông cấu hưot có ́hưù hự́ hưọc stnhư mớt dê dàng và hưứng thưu khưt hưnàn chưỉnhư các cấu toa lơt vàn sơ đ̀́ T́uy nhưtênn, sơ đ̀ này chưỉ hưướng dân hưọc stnhư đọc hưt̉́u ơ mức đô ̣ ts nghưtênn cứ́u bàt hưọc, gtán vtênn cân bám sát vàn muc đíchư này khưt xây dsng hưên ̣ thưông cấu hưot́ Vi thưiê, ta cân ứu ttênn nhưtếu hươn chưn nhưững cấu hưot kt̉m toa khưa năng ́hưát hưtên ̣n và hưt̉́u: ́hưát hưtên ̣n vê sô lựng nhưân vâ ̣t, nhưân vâ ̣t chưínhư, các chưt ttiêt q́uan toọng cua tác ́hưhm hưay ́hưát hưtên ̣n vê các btên ̣n ́hưá́ nghưên ̣ thứuâ ̣t tonng tác ́hưhm toữ tinhứ́́Nhưững cấu hưot ơ mức vâ ̣n dung, ́hưân tíchư và sáng tan có thử đực khưat thưác tonng ttiêt hưọc tat lớ́, dướt ss dân d́t, g̣t mơ cua gtán vtênn đ̉ các em có ss cam nhưâ ̣n dê dàng và đung hưướnǵ M.ă ̣t khưác, sơ đ̀ q́uá ́hưức tá se oôt óm và hưọc stnhư dê nan nênn sô lựng cân vừa ́hưat và ́hưù hự́ vớt năng lsc ngươt hưọć Bươc 3: Ve sơ đô Đây là bước ćuôt cùng đ̉ hưnàn thưànhư mô ̣t sơ đ̀́ Niếu đan chứuhn bị tôt 2 bước toênn thưi bước ćuôt khưá đơn gtań Ta chưỉ cân chưọn hưinhư ve ́hưù hự́ đ̉ ghưt các cấu hưot, cung nhưư ś́ xiế các cấu hưot san chưn vừa đung vớt hưên ̣ thưông đan chứuhn bị từ toước vừa ́hưù hự́ vớt cấu touc sơ đ̀́ Khưông chưỉ thưiê, ta ́hưat căn, chưỉnhư san chưn vừa tonng khử gtây A4́ T́ù cấu touc sơ đ̀ mà ta đ̉ gtây ngang hưay dọć M.ô ̣t sơ đ̀ còn cân có các cấu lên ̣như đ̉ hưướng dân hưọc stnhư ts hưnàn chưỉnhư đực sơ đ̀́ Vị toí cua các cấu lên ̣như nênn đă ̣t ơ ́hưía toênn cùng đ̉ các em thưây ngay các nhưtên ̣m 17 vu cân thưsc hưtên ̣ń Phưía dướt cùng là tênn sơ đ̀ (Sơ đ̀ đ̉ dùng day tác ́hưhm nàn, hưnă ̣c đnan nàn tonng tác ́hưhm) Bươc 4: Cacho ssư dunng sơ đô: Gtán vtênn ́hưát sơ đ̀ vàn ttiêt hưọc toước đó, thưương vàn ćuôt ttiêt khưt dă ̣n dò các em chứuhn bị bàt mớt́ Vtên ̣c hưướng dân hưnàn thưànhư sơ đ̀ cung đơn gtan vi các cấu lên ̣như và cấu hưot đan oât oo tonng sơ đ̀́ Nênn ́hưô tô sơ đ̀ đ̉ ́hưát chưn m̃t hưọc stnhư mô ̣t bań Điên ttiêt day, gtán vtênn có thử kt̉m toa xác śuât mô ̣t sô em xem các em có ts hưnàn thưànhư mô ̣t cáchư nghưtênm tuc khưônǵ Cân xem vtên ̣c kt̉m toa, đánhư gtá này là mô ̣t ́hưân vtên ̣c kt̉m toa bàt mớt nhưư lấu nay ta vân làḿ Htên ̣́u q́ua sơ đ̀ chưu yiếu đực ́hưát hứuy tonng q́uá toinhư các em ts hưnàn thưànhư ơ nhưà́ Gtán vtênn cung có thử chưn đt̉m khứuyiên khưíchư đôt vớt nhưững em toa lơt tôt các cấu hưot tonng sơ đ̀́ Vtên ̣c kt̉m toa, chưn đt̉m này còn đực ttiên hưànhư ca tonng q́uá toinhư gtang day, bơt le em nàn đan đọc đan hưt̉́u tác ́hưhm thưi hưtên ̣́u q́ua ttiế thứu và cam nhưâ ̣n tonng gtơ day oât oo oànǵ 4. Kêt ủ, hòêụ ủ ưnng dunng Q́ua q́uá toinhư gtang day, sư dung ́hưương ́hưá́ “sơ đ̀, bang bt̉́u” tonng day hưọc ngữ văn ơ nhưà toương, tôt nhưận thưây ́hưương này mang lat oât nhưtếu hưtệ́u q́ua: Toước hưiêt là tác dung khươt g̣t hưứng thưu hưọc tậ́ chưn HS, ́hưát hứuy tínhư tíchư csc, chưu độtng ơ ngươt hưọć Bơt le, niếu khưông sư dung sơ đ̀ bang bt̉́u, chưung ta se ́hưat ltênn tuc đặt oa nhưững cấu hưot có vân đê đ̉ HS gtat q́uyiêt́ Nhưư vậy HS dê cam thưây nhưàm chưán, ktiên thưức bị chưẻ nhưo, oơt oac thưen từng cấu hưot́ Toát lat vớt ́hưương ́hưá́ sơ đ̀, bang bt̉́u, HS se hưứng thưu hươń Bơt m̃t lân gtat q́uyiêt mộtt mấu bang, sơ đ̀ HS se có cam gtác nhưư minhư thưam gta mộtt toò chươt thưu vị́ Q́uá toinhư tư d́uy, gtat q́uyiêt yêńu cấu cua sơ đ̀, bang bt̉́u luc này đực xem nhưư mộtt hưànhư toinhư khưám ́hưá, chưtnhư ́hưuc và khưt hưnàn thưànhư sơ đ̀, bang bt̉́u HS se cam thưây hưứng khươt vi minhư đan chưtnhư ́hưuc đực thưư thưáchư, v́ut vớt cam gtác thưànhư công và chưtiên thứnǵ Bênn canhư đó mộtt ḷt íchư đáng k̉ nữa cua vtệc sư dung ́hưương ́hưá́ này là gtú HS ńm bàt nhưanhư, nhướ và hưt̉́u bàt sấu hươn, lứu gtữ ktiên thưức khưna hưọc, bên vững nhưận oo môt q́uan hưệ gtữa các ktiên thưức - xấu chứũt đực ktiên thưức đan hưọć Bơt ktiên thưức đực lứu gtữ ơ dang ngôn ngữ, hưinhư anhư (vi sư dung ́hưương ́hưá́ sơ đ̀, bang bt̉́u cung là mộtt dang hưinhư anhư tosc q́uan kiêt hự́ vớt ngôn ngữ)́ HS tosc ttiế q́uan sát, ts minhư 18 hưnàn chưỉnhư nhưững ktiên thưức ây, đung nǵuyênn t́c - “Tôiê n he y tôiê quen; tôiê nh̀n y tôiê nhơ; tôiê ưam y tôiê hiểu” đương nhưtênn các em se nhướ và hưt̉́u vân đê sấu śc hươń Đặc btệt hưtệ́u q́ua q́uan toọng nhưât là oen ĺuyện chưn HS tư d́uy t̉ng hự́, khưát q́uát vân đêi ́hưát hứuy ttnhư thưân làm vtệc tậ́ thử (nhưóm, t̉)́ Đ̀ng thươt, ́hưương ́hưá́ này cung gtú HS khức ́hưuc đực lôt hưọc cu, san chưé́, máy móc, ttiêt ktệm thươt gtan, HS khưông ́hưat ghưt chưé́ nhưtếu, oen ĺuyện ý thưức ts hưọc chưn HŚ Q́ua thưsc tiê khưt sư dung sơ đ̀ vàn q́uá toinhư day hưọc tôt nhưâ ̣n oa hưọc stnhư hưàn hưứng vớt nhưtên ̣m vu chứuhn bị bàt mớt hươń Các em cùng bàn tán và toan đ̉t đ̉ xem sơ đ̀ cua nhưáu, thưâ ̣m chưí còn toanhư ĺuâ ̣n òt kt̉m toa lat tác ́hưhm đ̉ tim xem đấu là cấu toa lơt đunǵ Q́uá toinhư day toênn lớ́ cung thứuâ ̣n ḷt hươn oât nhưtếu vi đa sô các em ńm đực nô ̣t d́ung tác ́hưhm, cô và toò đếu hưàn hưứng hươn tonng ttiêt day hưọć Khưông khưí nhưững ttiêt day tác ́hưhm văn chưương sôt n̉t hươn, hưtên ̣́u q́ua hươń III. PHẦN KÊT L̀ẬN, KIÊN NGHI 1. Kêt luu ̣n Đê tàt x́uât ́hưát từ yêńu cấu cua thưsc tiê tonng day hưọc môn ngữ văń Tôt đan toinhư bày muc đíchư cung nhưư nhưững khưó khưăn tonng q́uá toinhư nghưtênn cứ́ú Đóng gó́ cua sáng ktiên là mô ̣t sô sơ đ̀ cu thử nhưằm hưướng dân hưọc stnhư tonng q́uá toinhư ts đọc tác ́hưhm văn chưươnǵ Tôt cung đan toinhư bày cáchư thưức đ̉ tan sơ đ̀ và sư dung sơ đ̀ mô ̣t cáchư hưtên ̣́u q́uá M.ôn ngữ văn ngnàt đă ̣c toưng cua mô ̣t môn khưna hưọc còn là mô ̣t bô ̣ môn cua nghưên ̣ thứuâ ̣t́ M.̃t gtán vtênn cung vi vâ ̣y mà có nhưững cam nhưâ ̣n, sáng tan oât otênng tonng q́uá toinhư hưướng dân hưọc stnhư linhư hưô ̣t ktiên thưứć Đê tàt này chưỉ thử hưtên ̣n mô ̣t cáchư làm cua ban thưân nhưững mnng gtú hưọc stnhư hưt̉́u và yêńu môn ngữ văn nhưtếu hươń Toênn thưsc tiê, cáchư thưtiêt kiê sơ đ̀ và hưướng dân hưọc stnhư hưọc tâ ̣́ tôt bô ̣ môn cung nhưư nhưững gtat ́hưá́ khưác khưông ́hưat là vân đê mà đtếu q́uan toọng còn ơ tâm hứuyiêt cua ngươt thưâý Q́uan sát các em thưương x́uyênn và ĺng nghưe các em nhưtếu hươn, chưung ta se hưt̉́u đực đtếu các em mnng ḿuôń Tôt vân ttn tương oằng hưọc stnhư cua chưung ta se khưông thử lanng q́uênn môn ngữ văn- mô ̣t môn hưọc vừa mang tínhư nghưên ̣ thứuâ ̣t vừa lấ lánhư nhưững gtá toị nhưân văn đé đé Đtếu ktên ̣n cân nhưât là ban thưân chưung ta ́hưat có 19 tinhư yêńu đôt vớt các tác ́hưhm văn chưương, mô ̣t tinhư yêńu đây đu đ̉ đưa các em điên gân hươn vớt tác ́hưhḿ 2. K̀ên nnghoi Đê tàt chưỉ mớt nghưtênn cứ́u á́ dung toênn mô ̣t sô ttiêt day vê tác ́hưhm văn chưương, mă ̣t khưác, lat đực á́ dung ơ các lớ́ hưọc cơ ban ban A, nênn chưưa thưsc ss đánhư gtá hưiêt đực tínhư khưa thưt cua đê tàt́ Dn vâ ̣y cân đực nghưtênn cứ́u oô ̣ng hươn, toênn nhưtếu đôt tựng khưác nhưáu đ̉ ́hưát hứuy tôt hươn nữa ý tương cua đê tàt́ Khưt á́ dung tonng thưsc tiê, khưông nênn sư dung sơ đ̀ chưn tât ca các bàt hưọc vi có thử gây cam gtác nhưàm chưán và tôn kéḿ Cân ́hưôt kiêt hự́ thưênm các btên ̣n ́hưá́ khưác đ̉ ́hưát hứuy tôt tínhư tíchư csc cua ngươt hưọć 20
- Xem thêm -