Tài liệu Skkn thiết kế 1 số bài tập giúp trẻ đạt được các chỉ số theo sự phát triển trẻ 24, 36 tháng tuổi

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1223 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI THIẾT KẾ 1 SỐ BÀI TẬP GIÚP TRẺ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ SỐ THEO SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ 24, 36 THÁNG TUỔI Tên tác giả : Nguyễn Diệu Linh Lớp : Nhà trẻ D1 Năm học 2011-2012 0 ĐẶT VẤN ĐỀ “Trẻ em là hạnh phúc của gia đình , là tương lai của đất nước” Đúng như vậy , trẻ em hôm nay là công dân của thế giới ngày mai .Trẻ có được lớn lên , phát triển toàn diện là nhờ sự chăm sóc của gia đình và nhà trường . Mẹ là môi trường học đầu tiên của con và cô là môi trường học thứ 2 của con sau mẹ . Con mãi là niềm hạnh phúc của cha mẹ , là niềm tin của cô giáo và là tương lai của dân tộc . VËy ph¶i lµm nh thÕ nµo ®©y ®Ó cã ®îc nh÷ng ngêi c«ng d©n cã Ých cho x· héi ®ã lµ nhiÖm vô cña mçi chóng ta . Nh÷ng ngêi lín ph¶i biÕt ch¨m lo ,båi dìng vµ ph¸t triÓn trÎ em thµnh nh÷ng con ngêi toµn diÖn đó lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi gia ®×nh nhµ trêng vµ cña toµn x· héi . Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ,t«i hiÓu r»ng ngµnh häc mÇm non lµ kh©u ®Çu tiªn cña nÒn gi¸o dôc quèc d©n ,cã t¸c dông cùc kú quan träng trong sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ ®Æc biÖt lµ trÎ nhà tr ẻ 24-36 tháng lµ thêi kú mµ trÎ tiÕp xóc víi m«i trêng xung quanh ,víi mäi t¸c ®éng cña bªn ngoµi ,kÌm theo sù gi¸o dôc cña ngêi lín cã ¶nh hëng réng lín t¸c ®éng tÝch cùc hay tiªu cùc vµo sù ph¸t triÓn cña trÎ . Trẻ 24 - 36 tháng tuổi là lứa tuổi lần đầu tiên đến trường , xa bố mẹ người thân nên trẻ còn nhút nhát vì vậy để chăm sóc trẻ tốt thì trước hết cô giáo phải thật sự là người mẹ thứ hai của trẻ, phải luôn gần gũi chăm sóc vỗ về trẻ tạo tâm thế an toàn cho trẻ . Qua nhiều năm được phân công phụ trách lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng , qua việc trao đổi với phụ huynh tôi nhận thấy rằng đa số phụ huynh có quan niệm ở lưa tuổi này chủ yếu là chăm sóc chứ “dạy dỗ gì” .Tôi luôn suy nghĩ làm cách nào để phụ huynh thấy được rằng con đến trường ngoài việc được chăm sóc chu 1 đáo thì con còn thu được rất nhiều kiến thức . Ngoài việc tuyên truyền chương trình học của trẻ thông qua bảng thông báo ngoài cửa lớp , qua các giờ đón trả trẻ, tôi luôn suy nghĩ phải có 1 phiếu khảo sát , đánh giá trẻ như 1 minh chứng cho phụ huynh thấy được con đến trường được học , được đánh giá sự phát triển 1 cách chính xác . Qua nghiên cứu tôi thấy rằng đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này hoạt động với đồ vật là chủ đạo , trẻ thường hay chơi một mình ít tham gia vào các hoạt động tập thể, vì vậy cô giáo phải luôn tạo ra các trò chơi, tạo những tình huống bất ngờ cho trẻ để trẻ được tham gia vào các hoạt động tập thể. Ở lứa tuổi này trò chơi là một trong những phương tiện phát triển toàn diện nhân cách cuả trẻ ,th«ng qua trß ch¬i trẻ được phát triển toàn bộ các mặt trí tuệ , thể chất , đạo đức , thẩm mỹ . Khi tham gia ch¬i trß ch¬i trÎ thÊy m×nh như ®ang ®ược vui ch¬i nªn rÊt hµo høng vµ s«i næi , thùc chÊt lµ trÎ ®ang lÜnh héi ®ược kiÕn thøc mµ c« cung cÊp cho trÎ mét c¸ch tÝch cùc vµ nhanh nhÊt. Tuy vËy kh«ng ph¶i trß ch¬i nµo còng mang l¹i sù hµo høng cho trÎ khi tham gia. Bëi trß ch¬i ®· qu¸ quen thuéc hoÆc nhµm ch¸n víi trÎ råi th× khiÕn trÎ kh«ng cßn høng thó n÷a, vì vậy ®ßi hái trß ch¬i ph¶i t¹o ra cho trÎ c¶m gi¸c míi l¹, kÝch thÝch được tÝnh tß mß, n¨ng ®éng ë trÎ th× míi thu hót ®ược trÎ vµo ho¹t ®éng. Bé Gi¸o Dôc ®ã ®a néi dung các chỉ số đánh giá trẻ theo các độ tuổi cho trÎ mÇm non nhằm đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất , tình cảm- xã hội , ngôn ngữ , nhận thức trong đó có các chỉ số đánh giá trẻ 24 tháng , trẻ 36 tháng 2 Khi sử dụng các phương pháp quan sát , trò chuyện … để đánh giá trẻ tôi thấy hiệu quả của việc đánh giá không cao .Vì vậy tôi đã suy nghĩ ra 1 số bài tập , trò chơi cho trẻ tham gia nhiều lần giúp trẻ đạt các chỉ số, giúp cho việc đánh giá đạt kết quả cao và chính xác . Vì vậy t«i ®· chän ®Ò tµi “ Thiết kế 1 số bài tập trò chơi giúp trẻ đạt được các chỉ số theo sự phát triển của trẻ 24, 36 tháng tuổi Trong quá trình thực hiện tôi gặp một số thuận lợi và khó khăn: 1.Thuận lợi: - Trẻ khỏe mạnh , trẻ phát triển bình thường đầu vào chiếm tỷ lệ tương đối cao nên việc theo dõi , đánh giá trẻ có nhiều thuận lợi . - TrÎ ®i häc ®Òu, cã tû lÖ chuyªn cÇn cao nªn viÖc chăm sóc giáo dục trẻ cã nhiÒu thuËn lîi. - 3 cô giáo cùng lớp có trình độ chuẩn , nắm vững phương pháp , nội dung , đặc điểm tâm sinh lý trẻ, có khă năng trong việc tổ chức lớp học cũng là thuận lợi trong việc theo dõi , đánh giá trẻ . - Việc thực hiện chương trình gi¸o dôc mÇm non míi : LÊy trÎ lµm trung t©m, c« lµ ngêi gîi më, híng dÉn trÎ ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña trÎ, gióp trÎ béc lé m×nh, còng lµ thuËn lîi. * Khó khăn Đây là lứa tuổi lần đầu tiên trẻ đến trường, trẻ phải xa mẹ, xa người thân của mình nên 1 số trẻ rất hay khóc thời gian làm quen với lớp , với cô , với bạn rất lâu , làm thế nào để cháu nhanh quen cô, quen với sinh hoạt của lớp , đó chính là khó khăn khó lớn nhất đối với tôi khi được phân công phụ trách lớp này - Trình độ nhận thức của trẻ trong 1 lớp không đồng đều - Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc củng cố những kiến thức cho trẻ . 3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Sau đây tôi xin trình bầy sáng kiến của tôi như sau : + Chỉ số 1 + 2 : Cân nặng : Trẻ trai 9,7-13,5kg .Trẻ gái 9,1-14,8kg Chiều cao : Trẻ trai 81,7-13,9cm.Trẻ gái 80-92,9cm Đầu năm khảo sát .Lớp tôi có 35 trẻ trong đó có 30 trẻ bình thường , 4 trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và 1 trẻ béo phì .Vậy làm thế nào để tất cả các trẻ đều phát triển bình thường đạt chỉ số cân nặng chiều cao ngoài việc cho trẻ tham gia vào các trò chơi , bài tập vừa sức tôi còn sử dụng các biện pháp sau : - Với những cháu suy dinh dưỡng , thấp còi : phân công giáo viên phụ trách từng trẻ để từ đó cô nắm được những đặc điểm cá tính của trẻ VD : cháu Công ăn hay ngậm cơm, cháu Trúc Anh không ăn được cơm khan …để từ đó cô giáo chăm sóc trẻ tốt hơn .Luôn tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn , động viên trẻ tự xúc ăn để nâng cao hứng thú ăn cho trẻ .Không quát mắng trẻ khi trẻ ăn châm , động viên khích lệ trẻ kịp thời VD : Nếu con ăn ngoan cô sẽ thưởng cho con Con ăn hết xuất thì sẽ rất xinh Hoặc đưa ra hình thức thi đua giữa các trẻ với nhau . Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt của trẻ , cho trẻ ăn đúng giờ theo qui định . - Với những trẻ thừa cân béo phì : cho trẻ ăn thực đơn riêng.Ở trường tôi trẻ được uống sữ vào lúc 9h sáng , tôi cũng báo với nhà bếp tăng them lượng sữa cho trẻ béo phì cho trẻ uống nhiều sữa hơn , để trẻ ăn ít cơm hơn ,và tăng cường cho trẻ ăn các loại hoa quả , rau xanh. Tăng cường cho trẻ thêm các vận động , khuyến khích trẻ giúp đỡ cô những công việc vừa sức trẻ . - Ngoài các biện pháp chăm sóc trẻ tại lớp , tôi thường xuyên kết hợp cùng tổ bếp xây dựng thực đơn thay đổi , phù hợp với khẩu phần ăn của trẻ 4 giúp trẻ ăn ngon miệng , xây dựng thực đơn riêng cho trẻ béo phì để đảm bảo năng lượng cần thiết trong một ngày ở trường mầm non cho trẻ. - Tuyên truyền với phụ huynh các biện pháp chăm sóc trẻ , lịch sinh hoạt ở trường của trẻ để những ngày nghỉ ở nhà cha mẹ cũng thực hiện cho trẻ lịch sinh hoạt giống như ở lớp giúp việc rèn trẻ không bị gián đoạn . +Chỉ số 3 : Tung bắt bóng với người khác ở khoảng cách 1m Ở chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ 1 số bài tập sau : - Trò chơi : Tung quả - Trò chơi : Bé nào khéo nhất - Trò chơi : Thủ môn tài ba Tuy đồ dùng chuẩn bị , hình thức chơi khác nhau nhưng tất cả các trò chơi này đều nhằm mục đích : Trẻ biết phối hợp các bộ phận của cơ thể : mắt , tay , chân , hông . Rèn khả năng khéo léo , biết tung và bắt vật chính xác _______******__________ - Trò chơi : Tung quả Chuẩn bị : các loại quả được làm từ quả bóng Cách chơi : cho trẻ ngồi thành vòng tròn : cô cầm quả đứng ở giữa , cô gọi tên bạn A bắt quả và đồng thời tung quảcho bạn đó . Trẻ bắt quả và ném lại cho cô ( khuyến khích trẻ kể tên đó là quả gì )_ - Trò chơi : Bé nào khéo nhất Chuẩn bị : Các quả còn Cách chơi : Cứ 2 trẻ chia thành 1 cặp theo, đứng đối diện rồi tung quả còn sang cho nhau , khoảng cách giữa 2 trẻ là 1m . Luật chơi : Trẻ nào tung quả còn chính xác nhiều hơn sẽ dành chiến thắng . Trẻ không tung và bắt được quả còn sẽ bị thua cuộc . - Trò chơi : Thủ môn tài ba 5 Chuẩn bị : Trên sàn nhà , kẻ 1 đường thẳng , cách đường thẳng khoảng 23 bước chân đặt 1 khung thành . Bóng Cách chơi : 1 trẻ làm thủ môn , 1 trẻ làm cầu thủ tung bóng , khoảng cách giữa người tung bong và thủ môn là 1m , trẻ làm cầu thủ tung bóng vào khung thành ,trẻ làm thủ môn thì phải bắt được bóng . Luật chơi : nếu thủ môn không bắt được bóng để bóng vào khung thành thì sẽ bị thua cuộc và ngược lại . Ai thua sẽ bị ra cho bạn khác vào chơi . +Chỉ số 4 : Ném đích ngang ( xa 1-1,2m ) Ở chỉ số này tôi đã thiết kế 1 số trò chơi sau : - Trò chơi : Bác nông dân tí hon - Trò chơi : Bé cùng chăm sóc các con vật - Trò chơi : Ném bong vào rổ Các trò chơi này đều nhằm mục đích : Rèn khả năng tập trung , phối hợp tay , mắt nhịp nhàng để ném trúng đích . ____________*****___________ - Trò chơi : Ném bóng vào rổ Chuẩn bị : bóng , cột đích cho trẻ ném Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội , lần lượt từng bạn lên ném bóng vào rổ Luật chơi : Sau thời gian 1 bản nhạc , đội nào ném nhiều bóng trúng đích hơn đội đó dành chiến thắng . - Trò chơi : Bác nông dân tí hon Chuẩn bị : Bao cát có hình hạt giống , Mô đất Cách chơi : Trẻ đứng thành vòng tròn , ở giữa có mô đất khoảng cách từ 1,5-2m đến chỗ trẻ đứng , khi có hiệu lệnh của cô trẻ vung tay gieo hạt vào trúng mô đất . Luật chơi : Nếu bác nông dân nào không gieo hạt vào trúng mô đất thì sẽ bị thua cuộc . - Trò chơi : Bé cùng chăm sóc các con vật 6 Chuẩn bị : bao cát có hình thức ăn của các con vật (VD : khúc xương, cá… ) các hộp có trang trí đầu các con vật (VD hộp trang trí con chó , con mèo …) làm đích cho trẻ ném Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội .1 đội lấy thưc ăn cho chó , 1 đội lấy thức ăn cho mèo . Khoảng cách giữa trẻ và hộp có hình các con vật là 1-1,2m . Lần lượt từng trẻ lên lấy bao cát có hình thức ăn của con vật đội mình ném trúng vào hộp . VD : đội chó con thì phải chọn bao cát có hình khúc xương ném vào hộp trang trí đầu con chó Đội mèo con phải chọn bao cát có hình con cá ném vào hộp trang trí đầu con mèo con Luật chơi : Đội nào chọn đúng loại thức ăn và số lượng thức ăn ném trúng hộp nhiều hơn thì dành chiến thắng Đội nào chọn sai thức ăn , có nhiều thức ăn ném trượt ra ngoài hơn thì bị thua +Chỉ số 5 : Làm được 1 số việc tự phục vụ đơn giản (tự xúc ăn , uống nước , cởi cúc áo ) Ở chỉ số này tôi thiết kế 1 số trò chơi sau : - Trò chơi : Bé khéo tay Trò chơi : Hãy đoán xem Trò chơi : Bé nào đáng khen Trò chơi : Hãy giúp cô nào Tất cả các trò chơi này đều nhằm mục đích : Rèn trẻ biết làm 1 số việc tự phục vụ đơn giản : đi dép đúng chiều , cài cởi cúc áo , uống nước … ____________*****____________ - Trò chơi : Bé khéo tay Chuẩn bị : Búp bê , áo cũ của trẻ , áo búp bê… Cách chơi : Cô phát cho mỗi trẻ 1 búp bê, 1 chiếc áo Cô tạo ra các tình huống : 7 Các bé hãy giúp bạn búp bê cài cúc áo nào Bạn Lan mặc muốn cởi chiếc áo này ra nhưng bạn chưa biết cởi cúc áo bé hãy giúp bạn nhé! (Nếu trẻ chưa biết cách làm cô hướng dẫn trẻ cách cài , cởi cúc áo ) - Trò chơi : Bé nào đáng khen Chuẩn bị : 1 số đôi dép của trẻ Cách chơi : Gọi lần lượt từng trẻ lên lấy dép của mình Yêu cầu trẻ lấy dép đúng đôi và biết đi dép đúng chiều ( Tương tự như vậy cô giáo có thể tổ chức cho trẻ chơi buộc và tháo dây giầy ) Nếu trẻ chưa làm được hướng dẫn lại cho trẻ xem và cho trẻ tập làm Lật chơi : nếu trẻ nào lấy dép chưa đúng đôi, đi dé trái -> bị thua - Trò chơi : Hãy đoán xem : Cách chơi : Trẻ ngồi trên ghế xếp thành hình vòng cung ,cô ngồi đối diện .Cô yêu cầu 1 cháu ra khỏi phòng hoặc trốn ra sau tủ để không nhìn thấy các bạn còn lại làm gì Cô và trẻ thống nhất làm 1 hành động nào đó .VD : tất cả cùng làm hành động : uống nước , xúc cơm ….Sau đó cô gọi trẻ đi trốn bằng cách đọc đoạn thơ : Hãy ra đi bạn ơi Và hãy nhìn chúng tôi Bạn hãy đoán xem Chúng tôi đang làm gì ? (Cô có thể dạy cho trẻ đọc thuộc bài thơ này để cùng cô gọi bạn đi trốn .) Trẻ đi trốn lại gần các bạn ,và đoán xem cô cùng các bạn đang làm động tác gì sau đó ngồi vào vòng chơi và yêu cầu 1trẻ khác đi trốn , trò chơi lại tiếp tục . Luật chơi : Nếu trẻ đoán sai thì sẽ bị thua cuộc Trò chơi : Hãy giúp cô nào ! Cách chơi : cho trẻ ngồi xung quanh cô , cô dưa ra các yêu cầu cho trẻ thực hiện 8 VD : Hãy giúp gia đình gấu xếp ghế vào bàn ăn nào ! Hãy giúp cô lấy 1 cốc nước mời bạn búp bê nào ! Thi xem bạn nào uống nước không bị rớt ra ngoài ! ( Nếu trẻ chưa thực hiện được cô hướng dẫn trẻ cho trẻ làm đúng ) Luật chơi : Trẻ nào không biết cách làm -> bị thua cuộc +Chỉ số 6 : Nói được tên 1 số bộ phận cơ thể , đồ vật , hoa quả , con vật quen thuộc Ở chỉ số này tôi thiết kế 1 số trò chơi sau : - Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh của cô Trò chơi : Cơ thể của bé Trò chơi : Tập tầm vông Trò chơi : Tìm đồ dùng Trò chơi : Đoán xem đồ dùng nào Trò chơi : Con gì kêu Tất cả các trò chơi này đều nhằm mục đích : Trẻ nhận biết 1 số bộ phận cơ thể , biết tên gọi 1 số con vật , đồ dùng , hoa quả quen thuộc __________*****__________ - Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh của cô Mục đích : Trẻ nhận biết được các bộ phận của cơ thể Cách chơi : Cô và trẻ cùng hát và vận động khi cô chỉ bộ phận nào trẻ nói tên và chỉ nhanh vào bộ phân đó của mình . VD : Bài hát “ Ồ sao bé không lắc ” Cô hát : đưa tay ra nào , nắm lấy cái ….( cô chỉ vào cái tai ) Trẻ hát : cái tai ( đồng thời đưa tay lên nắm cái tai của mình) Cô hát : lắc lư cái …….( cô chỉ vào cái đầu ) Trẻ hát : cái đầu (đồng thời tay chỉ vào cái đầu và lắc lư ) Cứ như vậy cho đến khi hết bài hát Luật chơi : nếu trẻ nào chỉ sai sẽ bị thua cuộc 9 *Tương tự như vậy với các bài hát về 1 số bộ phận cơ thể như : hãy xoay nào , tai tai mồm , cùng nhau chung vui , ở đâu …. Luật chơi : Trẻ nào chỉ sai thì sẽ bị thua cuộc - Trò chơi : Cơ thể của bé Mục đích : Củng cố cho trẻ về các bộ phận cơ thể và tác dụng của chúng C¸ch ch¬i: Cho trẻ đứng thành vòng tròn và làm theo hiệu lệnh của cô Ho¹t ®éng cña c« -C« nãi“M¾t ®©u,m¾t ®©u Ho¹t ®éng cu¶ trÎ -TrÎ nãi : “m¾t ®©y , m¾t ®©y”, kÕt hîp ngãn tay trá vµ ngãn tay c¸i khoanh trßn ®Ó hai bªn m¾t gỉa làm hai m¾t kÝnh. -C« nãi tiÕp: “Lµm g× lµm -TrÎ :“§Ó nh×n ,®Ó nh×n” kÕt hîp tay chống g×”? hông xoay mÆt sang hai bªn . -“MÊy m¾t mÊy mắt?” - “Tai ®©u tai ®©u?” -“Lµm g× lµm g×?” -“Mòi ®©u mòi ®©u?” -“Lµm g×, lµm g×?” -“Hai m¾t , hai m¾t” -“Tai ®©y, tai ®©y” kÕt hîp tay cÇm nhÑ vµo hai tai. -“§Ó nghe ,®Ó nghe” kÕt hîp lßng bµn tay ®Ó ngöa vÒ phÝa trưíc c¹nh tai vµ nhÑ quay mÆt sang hai bªn theo- nhÞp ®iÖu cu¶ lêi nãi . -“Mòi ®©y , mò ®©y” kÕt hîp ®a ngãn tay chØ lªn mòi . -“§Ó thë, ®Ó thở” kÕt hîp ngãn tay xoay xoay -“MiÖng, ®©u miÖng ®©u?” -“Lµm g× ,lµm g×?” ®Ó ë dưíi sèng mòi. -“MiÖng ®©y, miÖng ®©y” kÕt hîp ®ưa hai ngãn tay trá vào hai bªn miÖng.’ -“Tay ®©u, tay ®©u?” -“MÊy tay, mÊy tay?” -“Lµm g× ,lµm g×?” -“Ch©n ®©u, ch©n ®©u?” -“§Ó ¨n, ®Ó ăn” kÕp hîp ngãn tay day day nhÑ hai bªn miÖng. -“Tay ®©y, tay ®©y” kÕt hîp hai tay ®ưa th¼ng lªn phÝa trước mÆt vµ l¾c nhÑ . -“Hai tay, hai tay” kÕt hîp bµn tay l¾c theo nhÞp cña lêi nãi. -“§Ó cÇm, ®Ó cầm’’ kÕt hîp ngËp khuû tay 10 vµo vµ duçi ra ë phÝa trưíc mÆt theo nhÞp lêi noÝ. -“Ch©n ®©y ch©n ®©y” kÕt hîp hai tay chèng h«ng vµ dËm ch©n xuèng sµn theo tõng nãi . -“§Ó ®i, ®Ó ®i” kÕt hîp dËp ch©n theo nhÞp mét hai (hai lÇn). -“Lµm g× lµm g×?” - Trò chơi : Tập tầm vông Chuẩn bị 1 số loại hoa quả gần gũi trẻ : cam ,xoài , chuối …bằng đồ chơi có kích thước nhỏ Cách chơi : Trẻ ngồi xúm xít bên cô , cô nắm 1 loại quả trong tay ,cô và trẻ cùng chơi “ tập tầm vông ” -> trẻ đoán xem tay nào của cô có quả và khi cô mở tay ra thì đó là quả gì Luật chơi : Nếu trẻ không đoán trúng sẽ bị thua cuộc - Trò chơi : Tìm đồ dùng Chuẩn bị 1 số đồ dùng đồ chơi quen thuộc Cách chơi : cho trẻ quan sát 1 số đồ dùng , khuyến khích trẻ gọi tên , màu sắc , công dụng của đồ dùng đó .Sau đó cô giấu 1 đồ dùng vào các vị trí dễ tìm khác nhau trong lớp và yêu cầu trẻ Tìm nhanh đồ dùng cô vừa cất giấu Tìm những đồ dùng có mầu đỏ , vàng … Tìm những đồ dùng để ăn …. Luật chơi : Nếu trẻ không tìm được sẽ bị thua cuộc - Trò chơi : Đoán xem đồ dùng nào Chuẩn bị : 1 số đồ dùng , đồ chơi quen thuộc : bát , thìa , cốc , … theo số lượng trẻ chơi . Cách chơi : Trẻ ngồi thành hình vòng cung , cô cho trẻ xem túi đồ chơi và nói “bây giờ cô tặng cho mỗi cháu 1 thứ lấy ra từ trong túi này, cô yêu cầu 11 trẻ vòng tay ra sau lưng .Các cháu không được nhìn mà phải sờ và đoán xem đó là đồ dùng gì ” Cô cho từng trẻ đoán , sau đó chìa đồ chơi ra phía trước và trả lời các câu hỏi : đồ dùng tên là gì , mầu gì … Luật chơi : Trẻ nào không đoán được đồ dùng của mình là gì bị thua cuộc - Trò chơi : Con gì kêu Chuẩn bị : Bảng đồ chơi có hình ảnh và tiếng kêu các con vật Cách chơi : Trẻ xung quanh cô . Cô nói “trốn cô trốn cô” trẻ nhắm mắt lại , cô ấn tay vào 1 con vật bất kì và phát ra tiếng kêu ở bảng đồ chơi . Sau đó yêu cầu trẻ mở mắt ra , cô gọi 1tre lên đoán xem đó là tiếng kêu của con vật gì , và tìm con vật đó ở trên bảng đồ chơi . VD : Cô ấn vào hình ảnh con gà trống ,phát ra tiếng kêu ò..ó..o..o Trẻ đoán đó là tiếng kêu của con gà trống và lên chỉ đúng hình ảnh con gà trống trên bảng đồ chơi Luật chơi : Trẻ nào đoán sai sẽ bị thua cuộc +Chỉ số 7 : Chỉ , lấy , gọi tên đồ vật có mầu đỏ , xanh khi yêu cầu Ở chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ 1 số bài tập , trò chơi sau : -trò chơi : Bé tập đi chợ -trò chơi : Qua suối hái hoa -trò chơi : Bé khéo tay -trò chơi : Xâu vòng Tất cả các trò chơi này đều nhằm mục đích : rèn sự khéo léo , nhận biết được các mầu xanh , đỏ theo yêu cầu . ____________*****____________ - Trò chơi : Bé tập đi chợ : Chuẩn bị : Các loại rau , quả có mầu xanh , đỏ bầy ở góc bán hàng , 2gio có mầu xanh , đỏ để trẻ bầy quả 12 Cách chơi : Cô mời trẻ đi chợ, mỗi trẻ mua 1 quả mầu xanh ,1 quả mầu đỏ theo yêu cầu của cô .Trẻ vừa đi vừa đọc bài đồng dao “ đi chợ ” R ủ nhau đi chợ Mua quả về nhà Nào quả mầu đỏ Nào quả mầu xanh Tôi mua thật nhanh Mang về tặng mẹ. Sau khi trẻ mua được các loại quả xanh , đỏ về cô hỏi trẻ mua được quả gì , có mầu gì rồi cho trẻ mang quả lên giỏ bầy tặng mẹ .Yêu cầu trẻ quả mầu đỏ để vào giỏ mầu đỏ , quả mầu xanh để vào giỏ mầu xanh Luật chơi : Trẻ nào mua quả không phải mầu xanh , đỏ hoặc không để đúng quả đỏ vào rổ đỏ , quả xanh vào rổ xanh thì bị thua cuộc . - Trò chơi : Qua suối hái hoa Chuẩn bị : Đặt 1 tấm gỗ trên sàn nhà làm chiếc cầu bắc qua dòng suối nhỏ Đầu bên kia suối cô trang trí tạo 1 vườn hoa có nhiều mầu vàng , đỏ trên sàn nhà . Cách chơi : Chia trẻ thành 2 đội chơi , mỗi đội chọn 1 bông hoa có mầu sắc theo yêu cầu Cô yêu cầu trẻ lần lượt qua cầu , chọn 1 bông hoa có mầu sắc theo yêu cầu của đội mình rồi sau đó quay trở về (Trong quá trình trẻ chơi cô khuyến khích trẻ đi qua cầu thật khéo để không bị ngã xuống suối ) VD : Đội 1 phải qua cầu và chọn hoa mầu đỏ Đội 2 phải qua cầu và chọn hoa mầu vàng Luật chơi : Đội nào có nhiều bạn không chọn được đúng mầu hoa theo yêu cầu , nhiều bạn bị ngã xuống suối hơn thì sẽ bị thua . - Trò chơi : Xâu vòng Chuẩn bị : các hạt vòng các mầu , dây xâu , tranh ảnh các thành viên trong gia đình : bà , cha , mẹ… 13 Cách chơi : cho trẻ chọn các hạt vòng và xâu , yêu cầu trẻ tìm các hạt có cùng mầu và xâu thành vòng sau đó mang lên tặng bà , cha , mẹ … theo yêu cầu của cô ( VD cô yêu cầu những trẻ có vòng xanh tặng bà , vòng đỏ tặng bố , vòng vàng tặng mẹ ) Luật chơi : những trẻ xâu vòng không đúng 1 mầu , tặng vòng sai thì sẽ bị thua cuộc . *Trong lúc trẻ chơi cô có thể kết hợp cho trẻ đọc bài thơ : Xâu vòng Hôm nay tới lớp Chọn mầu cho đúng Bé thích xâu vòng Vòng xanh tặng bà Mầu xanh mầu đỏ Vòng đỏ tặng cha Thật là khó chia Vòng vàng tặng mẹ Cô dạy bé xâu Cả nhà khen bé Xâu vòng giỏi ghê! - Trò chơi : Bé khéo tay Chuẩn bị : bìa hình các loại hoa , quả mầu xanh , đỏ …có đục các lỗ , dây chỉ mầu xanh , đỏ Cách chơi : Trẻ lấy dây mầu xanh thì phải chọn bìa hình các loại hoa , quả có mầu xanh , trẻ lấy dây mầu đỏ phải chọn bìa hình các loại hoa , quả có mầu đỏ để xâu . Trẻ lần lượt cầm dây xâu vào các lỗ sao cho đẹp Luật chơi : Trẻ nào lấy bìa1 mầu dây 1 mầu thì sẽ bị thua (Vd : bìa đỏ thì lại xâu chỉ mầu xanh , bìa xanh lại xâu chỉ đỏ … ) +Chỉ số 8 : Chỉ lấy cất đồ vật kích thước to , nhỏ theo yêu cầu Ở chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ các bài tập , trò chơi sau : -trò chơi : Hái táo -trò chơi : Vợt cá 14 -trò chơi : Xếp tháp -trò chơi : Lồng hộp -trò chơi : Búp bê ngủ ở đâu ? Tất cả các bài tập , trò chơi này đều nhằm mục đích rèn cho trẻ kĩ năng nhận biết các đồ vật đồ chơi có kích thước to , nhỏ rõ rệt . ___________******___________ - Trò chơi : Hái táo Chuẩn bị : 1 số quả bằng đồ chơi , 2 rối tay cây táo Cách chơi : Cô đeo rối tay cây táo .Một tay là cây có quả táo to,1 tay là cây có quả táo nhỏ .Tay cô đung đưa làm cây táo đung đưa theo gió .Khi cô nói táo chin rồi hãy hái cho cô quả táo to (nhỏ) trẻ kiễng chân với tay hái táo to, nhỏ theo yêu cầu của cô. Trẻ nào hái được táo rồi phải tả cho các bạn đây là quả gì , có mầu gì . Cô có thể thay quả táo bằng các loại quả khác cho trẻ chơi . Luật chơi : Nếu trẻ nào không hái được táo theo yêu cầu của cô thì bị thua - Trò chơi : Vợt cá Chuẩn bị : các con cá bằng nhựa có kích thước to , nhỏ rõ rệt thả vào chậu nước to , 3-5 vợt để trẻ bắt cá , mỗi trẻ 1 rổ có kích thước to, nhỏ . Cách chơi : Cô cho nhóm 3-5 trẻ chơi . Cô ngồi chơi cùng trẻ . Trẻ dùng vợt vớt các con cá to , nhỏ theo yêu cầu của cô , cá to để vào rổ to , cá nhỏ để vào rổ nhỏ . Trẻ có thể vừa chơi vừa kết hợp đọc bài đồng dao “Vợt cá ” Vợt cá to , cá nhỏ Nào bạn ơi , bạn ơi Ta cùng lại đây chơi Vợt cá nhỏ , cá to . Luật chơi : Nếu trẻ nào không vớt được cá to , nhỏ theo yêu cầu của cô hoặc không để được cá to vào rổ to , cá nhỏ vào rổ nhỏ thì bị thua . - Trò chơi : Xếp tháp Chuẩn bị : các vòng tròn có kích thước to dần Cách chơi : Yêu cầu trẻ xếp chồng các vòng tròn có kích thươc từ to đến nhỏ dần 15 Luật chơi : Nếu tháp nào không được xếp từ các vòng từ to đến nhỏ dần thì sẽ bị sai - Trò chơi : Lồng hộp Chuẩn bị : 1 bộ lồng hộp có 2 hộp kích thước khác nhau Cách chơi : Cho trẻ cầm xem 2 hộp to – nhỏ và hỏi trẻ : hộp nào to , hộp nào nhỏ .Yêu cầu trẻ lồng hộp nhỏ vào trong hộp to (Nếu trẻ nào chưa biết làm cô cầm tay trẻ cùng làm ) Luật chơi : Trẻ nào không biết lồng sẽ bị thua cuộc - Trò chơi : Búp bê ngủ ở đâu ? Chuẩn bị : 2 búp bê to-nhỏ , 2 bộ giường , chăn gối có kích thước to-nhỏ rõ rệt Cách chơi : Cô tạo ra tình huống : búp bê khóc buồn ngủ Các em búp bê muốn đi ngủ ,bé hãy giúp các em búp bê vào giường ngủ nào .Yêu cầu trẻ xếp giường to thì chăn , gối và đặt em búp bê to còn giường nhỏ thì xếp chăn , gối nhỏ và đặt em búp bê nhỏ . Luật chơi : Nếu trẻ nào xếp sai bị thua ( VD : nếu bạn nào đặt em búp bê nhỏ vào giường to hoặc đắp chăn nhỏ cho em búp bê to … sẽ bị thua ) +Chỉ số 9 : Diễn đạt bằng lời nói các yêu cầu đơn giản Để cho trẻ đạt được các chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ bài tập , trò chơi gọi điện thoại , ống nhòm nhằm giúp trẻ dùng ngôn ngữ của mình để kể ,diễn đạt lại những gì trẻ nghe được , nhìn thấy được . VD : Trẻ nói chuyện điện thoại với bố Cô gợi ý hỏi trẻ : -bố hỏi gì con đấy ? -Con nói gì với bố VD : cho trẻ chơi trò chơi ống nhòm : trẻ nhìn ống nhòm và kể lại cho cô nghe con đã nhìn thấy gì Ngoài ra cô có thể tạo ra nhiều tình huống gợi ý , để trẻ có thể diễn đạt các yêu cầu , ý kiến của mình 16 VD : Nếu con muốn đi chơi con sẽ nói với mẹ ntn ? Nếu con thấy đói bụng thì con nói gì với cô ? +Chỉ số 10 Trả lời được câu hỏi “Ai đây ”, “ Cái gì đây ”, “ Làm gì ” Ở chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ 1 số bài tập trò chơi sau : -trò chơi : Bé nhìn thấy gì -trò chơi : Thử tài của bé -trò chơi : Gia đình bé -trò chơi : Bé và các bạn Tất cả các bài tập , trò chơi này đều nhằm mục đích giúp trẻ trả lời các câu hỏi : ai đây , cái gì đây …. ___________******__________ - Trò chơi : Bé nhìn thấy gì Chuẩn bị : 1 số hình ảnh trên vi tính : khỉ ăn chuối , voi làm xiếc , gà trống gáy … Cách chơi : Khi cô giáo hỏi “ bé ơi bé ơi bé ơi bé nhìn thấy gì ” thì trẻ phải nhìn lên màn hình xuất hiện hình ảnh gì thì trả lời hình ảnh đó ( lưu ý : trước khi cho trẻ chơi cô rèn trẻ mẫu câu : tôi nhìn thấy …..) VD : Cô cho hình ảnh con khỉ ăn chuối và hỏi “ bé ơi bé ơi bé ơi bé nhìn thấy gì ” Trẻ nói : Tôi nhìn thấy con khỉ đang ăn chuối Cô kích hình ảnh con voi làm xiếc và hỏi “ bé ơi bé ơi bé ơi bé nhìn thấy gì ” Trẻ nói : Tôi nhìn thấy con voi đang làm xiếc ………. Tương tự như vậy cô có thể thay nhiều hình ảnh khác nhau . Luật chơi : Nếu trẻ nào có câu trả lời không đúng với hình ảnh trên vi tính thì bị thua . Trò chơi : Thử tài của bé Chuẩn bị : Sách có tranh đẹp bằng bìa cứng không nhỏ quá hoặc album về gia đình của trẻ , về đồ chơi , đồ dung của trẻ…. Cách chơi : cô cho trẻ tự giở sách và hỏi trẻ : cái gì đây ? ai đây ? ….. ( nếu trẻ chưa biết cô có thể nói cho trẻ biết tên gọi các bức ảnh , tranh và sửa cho trẻ nói đúng ) Luật chơi : Nếu trẻ không kể được các hình ảnh trong tranh thì sẽ bị thua - Trò chơi : Gia đình bé 17 Chuẩn bị : Một số ảnh mầu có hình ảnh của trẻ chụp chung cùng với gia đình mình Cách chơi : Cô giới thiệu bức ảnh gia đình cô cho trẻ biết : đây là bố cô , đây là mẹ cô , đây là con trai cô…Sau đó lần lượt cho từng trẻ lên giới thiệu về gia đình mình Luật chơi : Nếu trẻ không giới thiệu được các thành viên trong ảnh thì sẽ bị thua - Trò chơi : Bé và các bạn Chuẩn bị : 1 số ảnh mầu có hình ảnh chụp cô và các bạn Cách chơi : Cô giới thiệu : đây là bức ảnh chụp lớp mình .Cô đặt ra các câu hỏi cho trẻ trả lời : trong ảnh có những bạn nào ?Các bạn đang làm gì ? Cô đang làm gì ? ….. Luật chơi : Nếu trẻ nào chưa trả lời được các câu hỏi của cô đưa ra thì bị thua . +Chỉ số 11 : Đọc bài thơ ngắn , hát được bài hát ngắn đơn giản Ở chỉ số này tôi thiết kế cho trẻ 1 số bài tập , trò chơi sau : -Trò chơi : Nhìn nhanh đoán tài -Trò chơi : Tai ai tinh -Trò chơi : Bé nào đoán đúng Tất cả những trò chơi này đều nhằm mục đích : trẻ đọc được các bài thơ , bài hát ngắn ___________******___________ - Trò chơi: Nhìn nhanh đoán tài Chuẩn bị : Vòng quay trên vi tính có các hình ảnh minh họa 1 số bài thơ , câu chuyện ngắn ( hình ảnh rau bắp cải , con chim non , con gà trống …) Cách chơi : Cô kích chuột vòng quay sẽ quay , khi vòng quay dừng lại ở hình ảnh nào thì trẻ phải hát hoặc đọc bài thơ về hình ảnh đó VD : Hình ảnh rau bắp cải -> trẻ hát hoặc đọc bài thơ “Cây bắp cải ” 18 Hình ảnh con chim non-> trẻ hát bài con chim non Luật chơi: Nếu khi cô đưa tranh mà trẻ không đọc , hát được thì sẽ bị thua - Trò chơi : Tai ai tinh Chuẩn bị : tiếng kêu các con vật gần gũi : gà trống , vịt , chim… Cách chơi : cho trẻ nghe tiếng kêu con vật ->trẻ đoán đó là con vật gì và hát bài hát về con vật đó Luật chơi : Nếu trẻ đoán sai và không hát được bài hát về con vật đó thì bị thua . - Trò chơi : Bé nào đoán đúng Chuẩn bị những bài thơ , bài hát , câu đố Cách chơi : cô đọc hoặc hát 1 vài từ đầu , trẻ phải đọc hoặc hát nốt những từ tiếp theo . VD : Trong bài thơ Cây bắp cải Cô đọc Trẻ Bắp cải……………. xanh Xanh……………….man mát Lá cải……………….sắp Sắp………………….vòng tròn Búp………………….cải non Nằm …………………ngủ giữa Hoặc cho trẻ chơi trò chơi nghe câu đố và đoán VD : Cô nói : Quả gì mà chua chua thế Trẻ nói : Xin thưa rằng quả khế VD : Cô nói : Mắt híp mũi to ụt à ụt ịt Trẻ nói : tôi là lợn con Ngoài các bài thơ trong chương trình tôi cũng sáng tác 1 số bài thơ ngắn vừa góp phần kiểm tra ngôn ngữ của trẻ vừa như lời nhắc nhở nhẹ nhàng giúp trẻ có ý thức hơn , tự giác hơn trong các giờ sinh hoạt tại lớp . Khi kết thúc giờ chơi tôi cho trẻ vừa làm vừa kết hợp đọc bài thơ 19
- Xem thêm -