Tài liệu Skkn tập viết lớp 1

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm A.®Æt vÊn ®Ò I. lý do chän ®Ò tµi Ch÷ viÕt lµ 1 hÖ thèng kÝ hiÖu, ®îc sö dông ®Ó cè ®Þnh ho¸ ng«n ng÷ ©m thanh. Nhê cã ch÷ viÕt mµ nh÷ng th«ng tin cña con ngêi ®îc lu truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c, tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c. BÊt kú m«n häc mét cÊp häc nµo ®Òu ph¶i dïng ch÷ viÕt. Tõ xa «ng cha ta ®· d¹y “nÐt ch÷ lµ nÕt ngêi” kh«ng sai chót nµo. Qua t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng cho thÊy r»ng trong kho¶ng thêi gian c¸c em häc ë trêng mÉu gi¸o ®îc viÕt rÊt Ýt nªn khi c¸c em b¾t ®Çu vµo líp mét luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c em lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh chóng ta biÕt khi ®· nãi ®Õn ch÷ viÕt chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ch÷ thêng v× nãi ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong 1 tõ, 1 c©u §óng vËy chóng ta biÕt c¸i g× còng b¾t nguån tõ thãi quen. Khi c¸c em b¾t ®Çu viÕt viÖc h×nh thµnh thãi quen cho c¸c em lµ rÊt cÇn thiÕt vËy muèn cho c¸c em viÕt nh÷ng ch÷ viÕt thêng ®óng, ®Òu ®Ñp ®Ó c¸c em sö dông xuyªn suèt qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c em sau nµy. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu trªn t«i ®· kh¼ng ®Þnh cho m×nh lµ mét ngêi gi¸o viªn d¹y líp 1 m×nh ph¶i gióp c¸c em cã ®îc ch÷ viÕt thêng ®óng, ®Ñp. ChÝnh v× vËy mµ t«i ®· nghiªn cøu thùc nghiÖm ë líp t«i ®Ò tµi nµy ®Ó gióp cho c¸c em luyÖn viÕt thµnh kü n¨ng, rÌn cho c¸c em tÝnh cÈn th©n, tû mØ cã thãi quen lµm viÖc khoa häc cho nªn t«i ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p rÌn cho häc sinh luyÖn viÕt tèt phÇn ch÷ thêng” II. thùc tr¹ng viÖc luyÖn viÕt ch÷ thêng ë trêng tiÓu häc nam tiÕn 1. Thùc tr¹ng Víi c¸c em häc sinh líp 1 b¾t ®Çu lµm quen víi viÖc häc ë trêng theo khu«n khæ, c¸c em rÊt bì ngì, h¬n n÷a kh«ng ph¶i tÊtc¶c c¸c em vµo líp 1 ®· ®îc häc qua mÉu gi¸o ®Òu biÕt viÕt mµ cã nh÷ng em cha biÕt viÕt ch÷, c¸c em rÊt chãng ch¸n khi kh«ng biÕt viÕt, v× vËy viÖc luyÖn viÕt cho c¸c em ®ßi hái ph¶i cã thêi gian nhÊt ®Þnh, H¬n n÷a sù quan t©m cña gia ®×nh häc sinh Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 1 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm cha cã, hä cßn cã t tëng phã mÆc chogi¸o viªn ë trêng, Khi nhËn líp mét thêi gian t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh trong líp t«i 2. KÕt qu¶ thùc tr¹ng qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m Tæng sè häc sinh: 14 em Lo¹i A Lo¹i B SL % SL % 6 42,8 SL 8 Lo¹i C % 57,2 Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy tû lÖ häc sinh viÕt cha ®¹t cßn chiÕm 2/3 sè häc sinh trong líp, t«i rÊt b¨n kho¨n lµm thÕ nµo ®Ó luyÖn viÕt cho c¸c em viÕt ch÷ thêng ®îc ®¹t yªu cÇu. T«i ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p ®Ó häc sinh viÕt tèt h¬n. b. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn §èi víi häc sinh líp 1 th× viÖc luyÖn viÕt cho c¸c em hÕt søc cÇn thiÕt nhng ®ã còng lµ vÊn ®Ò chiÕm nhiÒu thêi gian th× míi cã hiÖu qu¶, s¶n phÈm mµ c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh luyÖn tËp kh«ng thÓ ®îc ngay theo ý muèn mµ ph¶i qua thêi gian luyÖn tËp, thùc hµnh, h¬n n÷a häc sinh líp 1 ®ang cßn nhá nay l¹i míi bíc vµo cÊp häc míi, ë nhµ trÎ mÉu gi¸o häc sinh ®îc häc b¶ng ch÷ c¸i song viÖc ®ù¬c luyÖn viÕt lµ rÊt Ýt, c¸c em chØ ®îc luyÖn viÕt c¸c ch÷ c¸i, cã nh÷ng em viÕt ®îc nhng còng cã nh÷ng em viÕt cha thµnh th¹o, cha biÕt quy tr×nh viÕt b¾t ®Çu tõ ®©u, gi¸o viªn ph¶i cÇm tay tËp cho c¸c em. ChÝnh v× vËy viÖc luyÖn viÕt ch÷ thêng cho häc sinh lµ mät viÖc lµm hÕt søc khoa kh¨n ®èi víi häc sinh líp 1. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ d¹y líp 1 trong nhiÒu n¨m t«i thÊy c¸c em viÕt cha ®óng cha ®Ñp vµ cha biÕt c¸ch tr×nh bµy cho nªn t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông vµo thùc tÕ líp m×nh gióp c¸c em luyÖn viÕt ®óng vµ ®Ñp h¬n, gióp cho c¸c em cã tÝnh tû mû cÈn thËn trong häc tËp vµ trong cuéc sèng hµng ngµy, gãp phÇn hoµn thiÖnnh©n c¸ch cña c¸c em. Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 2 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: 2. C¸c biÖn ph¸p gióp häc sinh líp 1 luyÖn viÕt ch÷ thêng Víi c¸c em b¾t ®Çu vµo líp mét c¸c em b¾t ®Çu lµm quen víi ch÷ thêng bëi v× ë mÉu gi¸o c¸c em chØ míi ®îc viÕt ch÷ in hoa. ViÖc d¹y viÕt ch÷ thêng cho c¸c em lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi líp mét m·i ®Õn hÕt häc k× I c¸c em míi ®îc lµm quen víi ch÷ hoa, lóc nµy c¸c em míi ®îc lµm quen víi phÊn , b¶ng, bót mùc.. viÖc gióp c¸c em n¾m ®îc tªn gäi, h×nh d¸ng nÐt ch÷ c¬ b¶n, biÕt nhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c nÐt trong tõng con ch÷. Nhãm ch÷ b¾t ®Çu b»ng nÐt cong: c, o, «, ¬, x, a, a, ©, Nhãm ch÷ b¾t ®Çu b»ng nÐt hÊt Nhãm ch÷ b¾t ®Çu b»ng nÐt mãc: m, n, v Nhãm ch÷ b¾t ®Çu b»ng nÐt khuyÕt : k, h, b, l Nhãm ch÷ b¾t ®Çu b»ng nÐt xo¾n: r, s Muèn cho c¸c em viÕt ®Ñp ch÷ ®îc th× tríc tiªn ph¶i híng dÉn c¸c em viÕt ®óng ch÷ ®Ó dÇn h×nh thµnh thãi quen. VËy viÕt ®óng lµ nh thÕ nµo? Tøc lµ ph¶i viÕt ®óng c¶ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña tõng ch÷ sau. Khi c¸c em ®· n¾m ®îc c¸c nÐt ch÷ c¬ b¶n trong mçi ch÷ t«i híng dÉn cô thÓ víi tõng ch÷: Ch÷ c mét nÐt cong Ch÷ o, «, ¬ víi mét nÐt cong kÝn, n©ng bót lªn viÕt dÊu ch÷. Ch÷ x ai nÐt cung ngîc chiÒu nhau Ch÷ a, ¨, ©, tiÕt 2 nÐt: nÐt cong vµ nÐt mãc riªng ¨ vµ © sau khi viÕt xong 2 nÐt ®Çu, n©ng bót lªn viÕt thªm dÊu cña ch÷. Ch÷ q, gåm mét nÐt cong vµ mét nÐt sæ ( sæ xuèng dßng díi) Ch÷ g gåm mét nÐt cong vµ mét nÐt khuyÕt quay xuèng Ch÷ p, gåm mét nÐt cong vµ mét nÐt mãc cao 2 ®¬n vÞ nh« lªn dßng trªn. Ch÷ ®, viÕt nh ch÷ d, thªm nÐt ngang Ch÷ i b¾t ®Çu b»ng nÐt hÊt, tiÕp theo lµ nÐt mãc. Ch÷ t, cã nÐt mãc cao 1,5 ®¬n vÞ, nÐt ngang n»m trªn dßng kÎ Ch÷ u, gåm ba nÐt: Mét nÐt hÊt vµo hai nÐt mãc nÐt mãc tríc cã ®u«i hÊt cao nèi liÒn víi nÐt mãc sau. Ch÷ viÕt gièng ch÷ u, thªm nÐt dÊu ( nÐt ch÷ 4 ) Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 3 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ch÷ y, gåm 3 nÐt: nÐt hÊt, nÐt mãc, vµ nÐt khuyÕt quay xuèng. Khi viÕt, ®u«i nÐt hÊt cao lªn ®Ó nèi liÒn nÐt khuyÕt. Ch÷ p, gåm 3 nÐt: nÐt hÊt. NÐt sæ 2 ®¬n vÞ vµ nÐt mãc hai ®Çu. Ch÷ e, vµ ª gåm 2 nÐt: nÐt hÊt liÒn m¹ch víi nÐt cong. Ch÷ e thªm nÐt dÊu ª Ch÷ m gåm 3 nÐt mãc quay xuèng viÕt liÒn m¹ch nhau nÐt mãc thø 3 ®u«i hÕt lªn ( thµnh nÐt mãc 2 ®Çu) Ch÷ n, gåm 2 nÐt: nÐt mãc quay xuèng vµo nÐt mãc 2 ®Çu Ch÷ v, gåm 2 nÐt: nÐt mãc 2 ®Çu, cuèi nÐt mãc hai ®Çu lµ nÐt xo¾n. Ch÷ h, gåm 2 nÐt: nÐt khuyÕt vµ nÐt mãc 2 ®Çu. Ch÷ k, còng gåm 2 nÐt: nÐt khyÕt vµ nÐt xo¾n. Ch÷ l gåm 1 nÐt khuyÕt ®u«i mãc lªn. Ch÷ b , gåm 2 nÐt: nÐt khuyÕt ( gièng nh l ) ®u«i mãc cao lªn vµ kÕt thóc b»ng nÐt xo¾n . Ch÷ r, b¾t ®Çu b»ng nÐt xo¾n, ®u«i nÐt xo¾n chuyÓn sang nÐt mãc. Ch÷ s , còng b¾t ®Çu b»ng nÐt xo¾n nhng ®u«i nÐt xo¾n chuyÓn sang nÐt cong. Qua ®ã häc sinh n¾m ch¾c ®îc quy tr×nh viÕt c¸c con ch÷ , c¸c em luyÖn viÕt thµnh th¹o Sau ®ã t«i tiÕn hµnh cho häc sinh luyÖn viÕt trªn b¶ng con, luyÖn viÕt trªn b¶ng con lµ mét kh©u quan träng khi luyÖn viÕt ch÷. HiÖn nay c¸c em ®· sö dông b¶ng cã c¶ hµng kÎ ngang vµ hµng kÎ däc nªn cã phÇn thuËn lîi cho gi¸o viªn khi híng dÉn c¸c em viªt. T«i x¸c ®Þnh r»ng khi c¸c em viÕt ch÷ ®óng th× chóng ta còng yªn t©m vÒ ch÷ viÕt cña c¸c em. Muèn vËy trong mçi tiÕt häc gi¸o viªn ph¶i híng dÉn thËt cô thÓ. ë líp 1 phÇn luyÖn viÕt ®îc kÕt hîp c¶ trong ph©n m«n d¹y häc vÇn vµ m«n tËp viÕt. VÝ dô khi dËy bµi ch÷ e Cho c¸c em quan s¸t mÉu ®Ó c¸c em nhËn xÐt, biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña con ch÷: Ch÷ e b¾t ®Çu b»ng tõ gi÷a li thø nhÊt kÐo lªn hÕt li thø nhÊt kÐo lªn li thø hai ®Ó ®îc nÐt hÊt vµ kÐo lu«n xuèng hÕt li thø nhÊt råi mãc lªn ®îc nÐt mãc ngîc. Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ híng dÉn häc sinh quy tr×nh viÕt. Tríc khi häc sinh thùc hµnh viÕt b¶ng gi¸o viªn híng dÉn cho c¸c em c¸ch cÇm phÊn, tay cÇm phÊn nhÑ nhµng b»ng hai ngãn tay c¸i vµ ngãn tay trá, khi viÕt cæ tay kÕt hîp víi c¸nh tay chuyÓn ®éng mÒm m¹i, cÇn gi÷ tay Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 4 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµ quÇn ¸o s¹ch sÏ khi ngåi viÕt víi t thÕ tho¶i m¸i, b¶ng c¸ch m¾t lµ 25 – 30 cm. Trong khi häc sinh thùc hµnh viÕt gi¸o viªn ph¶i ®Õn tõng em ®Ó quan s¸t , gióp ®ì c¸c em viÕt nhÊt lµ c¸c em cßn yÕu , cã em ph¶i cÇm tay viÕt nhiÒu lÇn . Trong khi tr×nh ®é cña c¸c em kh«ng ®ång ®Òu nªn t«i ®· ph©n lo¹i ®èi tîng häc sinh, hiÖn nay c¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu häc tËp cña c¸c em, t«i ph©n c«ng cho 2 em ngåi 1 bµn, em viÕt tèt ngåi víi em viÕt kÐm h¬nv× ë løa tuæi nµy c¸c em dÔ b¾t chíc b¹n, b¾t chíc thÇy c« rÊt lµ nhanh. ChÝnh v× vËy cho nªn gi¸o viªn viÕt mÉu thËt chuÈn ®Ó häc sinh nh×n vµo mÉu ch÷ cña gi¸o viªn viÕt l¹i vµo b¶ng con cña m×nh , c¸c em ph¶i ®îc thùc hµnh trªn b¶ng con Ýt nhÊt 3 lÇn . Sau khi c¸c em luyÖn viÕt vµo b¶ng con thµnh th¹o t«i tiÕn hµnh cho c¸c em luyÖn viÕt vµo vë. Khi c¸c em viÕt vµo vë t«i cho c¸c em viÕt b»ng bót ch× v× c¸ em viÕt b»ng bót ch× dÔ khiÕn c¸c con ch÷ h¬n khi c¸c em dïng bót bi tr¬n khã viÕt theo yªu cÇu , sau ®ã cho c¸c em luyÖn viÕt b»ng bót mùc. Khi viÕt b»ng bót mùc t¬ng tù nh viÕt vµo b¶ng con, ë vë viÕt cã c¶ dßng kÎ ngang vµ dßng kÎ däc nªn c¸c em dÔ viÕt ®óng kho¶ng c¸ch cù ly c¸c em cã thÓ nh×n vµo mÉu ch÷ viÕt vµo vë. Nh÷ng em ®· viÕt tèt nh¾c nhë c¸c em viÕt ®Ñp h¬n cßn nh÷ng em viÕt cßn kÐm t«i ®· viÕt mÉu mçi hµng hai ch÷ ®Ó lu ý c¸c em biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷. Sau khi c¸c em viÕt c¸c con ch÷ thµnh th¹o th× cho c¸c em viÕt liÒn m¹ch. C. PhÇn kÕt luËn 1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Sau mét thêi gian ¸p dông vµo thùc tÕ d¹y ë líp t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: KÕt qu¶ cuèi häc kú I SÜ sè häc sinh: 14 em Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C SL % SL % SL % 2 14,3 8 57,2 4 28,5 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 5 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm KÕt qu¶ gi÷a häc kú II SÜ sè häc sinh: 26 em Lo¹i A Lo¹i B SL % SL % 4 28,5 10 71,5 SL Lo¹i C % Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t ë trªn cho thÊy chÊt lîng ch÷ viÕt cña c¸c em ®îc n©ng lªn râ rÖt, kh«ng nh÷ng c¸c em viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c ch÷ c¸i mµ cßn viÕt ®óng, viÕt ®Ñp c¸c ch÷ thêng, viÕt ®óng kho¶ng c¸ch, cù ly c¸c con ch÷. ChÝnh v× thÕ mµ líp t«i cã 2 em ®¹t häc sinh giái m«n tËp viÕt ë trêng, nhiÒu em viÕt ch÷ rÊt ®Ñp, kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i C. 2. kÕt luËn §Ó gióp häc sinh luyÖn viÕt ch÷ thêng ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã t©m huyÕt víi c¸c em, híng dÉn, gióp ®ì c¸c em tËn t×nh chu ®¸o, rÌn cho c¸c em cã ®îc phÈm chÊt, ®øc tÝnh cÇn cï chÞu khã trong häc tËp còng nh trong cuéc sèng hµng ngµy, kh«ng cÈu th¶ trong häc tËp còng nh trong sinh ho¹t, c¸c em cã thãi quen häc tËp cã khoa häc kh«ng tuú tiÖn, thÓ hiÖn ®îc ®øc tÝnh “ nÐt ch÷ - nÕt ngêi” Tuy trong mét thêi gian luyÖn viÕt cho häc sinh kÕt qu¶ nh vËy còng thùc sù cha cao so víi yªu cÇu nhng ®ã còng lµ sù cè g¾ng cña c« gi¸o vµ häc sinh, v× thêi gian nghiªn cøu cã h¹n vµ kinh nghiÖm cha ®îc nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T«i mong héi ®ång khoa häc nhµ trêng vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp gãp ý ®Ó t«i hoµn thµnh tèt h¬n n÷a. T«i xin ch©n thµnh c¶n ¬n Ban Gi¸m HiÖu nhµ trêng, nh÷ng ®ång nghiÖp cña t«i ®· gióp t«i hoµn thµnh s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy . Nam TiÕn, ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi viÕt Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 6 Khu Ken Trêng tiÓu häc Nam TiÕn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ph¹m ThÞ HoaA Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Hoaa 7 Khu Ken
- Xem thêm -