Tài liệu Skkn tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 khi học các số có một chữ số

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

“T¹o høng thó cho häc sinh líp mét khi häc c¸c sè cã mét ch÷ sè” I. §Æt vÊn ®Ò §Ó hoµ chung víi sù ®i lªn cña toµn cÇu, ®Êt níc ®ang chuyÓn m×nh trong xu thÕ ®æi míi vµ ph¸t triÓn chñ cña toµn x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. §Ó bíc sang mét thêi ®¹i míi, mét thÕ kû míi. ThÕ kû XXI, thÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin víi môc tiªu x©y dùng ®Êt níc ta: D©n giµu. Níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §¹i héi lÇn thø t cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh: “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc.” §¹i héi §¶ng lÇn thø b¶y ®· chØ râ vµ kh¼ng ®Þnh r»ng: “ Gi¸o dôc võa lµ ®éng lùc võa lµ tiÒn ®Ò cña sù ph¸t triÓn x· héi trong thêi kú ®æi míi cña ®Êt níc ta”. Bªn c¹nh ®ã nghÞ quyÕt còng chØ ra r»ng. Tr¸ch nhiÖm vµ sø mÖnh v« cïng cao quý cña ngêi gi¸o viªn lµ nh÷ng kü s t©m hån, nh÷ng chiÕn sü trªn mÆt trËn t tëng v¨n ho¸ trong sù nghiÖp gi¸o dôc vµ trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Theo kÞp víi c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Nghµnh gi¸o dôc ®· cã ®æi míi trong viÖc d¹y vµ häc. V× vËy trong n¨m häc 2002 - 2003 c¶ ®Êt níc ta tiÕn hµnh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh phæ th«ng vµ thay s¸ch gi¸o khoa líp 1, líp 6 cho tÊt c¶ c¸c m«n häc. VËy ch¬ng tr×nh míi kh«ng chØ lµ tr¶ lêi c©u hái: "D¹y ai ?" "D¹y g× ?" "§æi míi nh thÕ nµo ?" "Môc tiªu ra sao ?" Cô thÓ ë TiÓu häc tríc ®©y häc 9 m«n häc b¾t buéc, nay líp 1 häc 6 m«n. Trong ®ã m«n nghÖ thuËt bao gåm H¸t nh¹c; Mü thuËt; Thñ c«ng. Mçi m«n häc cã néi dung ch¬ng tr×nh môc tiªu riªng cña nã song ®Òu ®i ®Õn ®Ých cuèi cïng lµ gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vÒ nh©n c¸ch t duy n¨ng lùc trÝ tuÖ. Ch¬ng tr×nh tiÓu häc sau n¨m 2000 trong mét tuÇn nh sau: M«n häc vµ ho¹t ®éng GD Sè tiÕt 1. M«n häc TiÕng ViÖt 11 To¸n 4 1 §¹o §øc 1 Tù nhiªn – X· héi 1 NghÖ ThuËt 3 ThÓ dôc 1 2. Ho¹t ®éng tËp thÓ 1 Tæng 1 vµ 2 22 C¶ n¨m häc sinh häc 35 tuÇn . Mçi tuÇn bèn tiÕt. Nh vËy c¶ n¨m häc theo ch¬ng tr×nh míi sÏ t¨ng 8 tiÕt, song néi dung m«n To¸n t¨ng kh¸ nÆng. Tr íc ®©y néi dung m«n To¸n chØ häc trong ph¹m vi 10. HiÖn nay ch¬ng tr×nh gi¸o dôc míi c¸c em ph¶i häc ®Õn sè 100. §©y lµ khã kh¨n ®èi víi gi¸o viªn vµ häc sinh líp 1. H¬n n÷a ®Þa bµn d©n c cña vïng chóng t«i hÇu hÕt ®êi sèng khã kh¨n, ®êi sèng kinh tÕ khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, sèng chñ yÕu lµ nghÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Cã nhiÒu em khi vµo häc líp 1 cha qua mÉu gi¸o lín, ®Õn líp ®Õn trêng cßn rôt rÌ, e lÖ. Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m cã mét sè em ch a nhËn ®îc ch÷ c¸i, ch÷ sè. Tõ ®ã b¶n th©n t«i suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh häc tèt m«n To¸n , tríc hÕt ph¶i cã biÖn ph¸p gióp mét sè em ch a qua líp mÉu gi¸o m¹nh d¹n, tù tin, cã nhiÒu høng thó, ham thÝch häc To¸n b»ng c¸ch ® a ra c¸c c©u ®è To¸n häc vui, trß ch¬i To¸n häc, còng cè bµi häc b»ng nh÷ng bµi th¬ ®¬n gi¶n, dÔ nhí, dÔ thuéc ®Ó c¸c em ph©n biÖt sù kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng c¸c sè cã mét ch÷ sè (1, 2, 3, 4, 5, ,5 ,6 ,7 ,8, 9, ). T«i còng m¹nh d¹n tr×nh bµy lªn ®©y: II. Thùc tr¹ng d¹y häc To¸n hiÖn nay 1. §èi víi gi¸o viªn: Sau khi tiÕp thu chuyªn ®Ò thay s¸ch líp 1 do së Gi¸o dôc - §µo t¹o triÓn khai, Mét sè gi¸o viªn khi ®îc nhµ trêng ph©n c«ng chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y líp 1 còng cã nhiÒu b¨n kho¨n lo l¾ng, e r»ng sÏ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. ThÕ nhng sau thêi gian víi sù miÖt mµi, ch¨m chØ cña c¸c gi¸o viªn hÇu hÕt ®· n¾m v÷ng quy tr×nh lªn líp cho tÊt c¶ c¸c m«n häc, trong ®ã cã m«n To¸n. Gi¸o viªn ®· chó ý ®Õn viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, häc sinh tù t×m ra tri thøc míi díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. H×nh thøc d¹y häc ®a d¹ng, phong phó, c¸c trß ch¬i ®· ®îc ®a vµo d¹y häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m gióp häc sinh "häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc” n¾m ch¾c bµi mét c¸ch nhÑ nhµng tho¶i m¸i. H¬n n÷a héi ®ång cèt c¸n líp 1 cña phßng gi¸o dôc lu«n tËn t×nh ®Õn tËn c¬ së thanh tra ®Þnh kú, thanh tra ®ét xuÊt, gãp ý cho giê d¹y hoµn chØnh h¬n. Còng nhê héi ®ång cèt c¸n mµ gi¸o viªn ®· tiÕn bé râ rÖt. 2 Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn cã phÇn Ýt gi¸o viªn do tuæi t¸c, do tr×nh ®é nhËn thøc nªn viÖc s¸ng t¹o trong d¹y häc vÉn cã phÇn h¹n chÕ. Chñ yÕu lµ chuyÓn t¶i néi dung trong s¸ch gi¸o khoa, h×nh thøc d¹y häc tÎ nh¹t. Quy tr×nh lªn líp chñ yÕu rËp khu«n vµo s¸ch gi¸o viªn do Bé ban hµnh nªn häc sinh cha thùc sù ham häc. VÒ phÝa Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, phÇn thiÕt bÞ d¹y häc ®Çy ®ñ kÞp thêi. 2. Häc sinh §a sè phÇn ®«ng c¸c em tiÕp xóc víi s¸ch gi¸o khoa míi kªnh h×nh, kªnh ch÷ râ rµng, tranh ¶nh minh ho¹ cã ®ñ mµu s¾c nªn c¸c em rÊt ham häc, cã ®Çy ®ñ s¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc tËp. Cã mét sè Ýt c¸c em do hoµn c¶nh gia ®×nh gÆp khã kh¨n nªn kh«ng cã ®ñ ®å dïng häc tËp, nhµ l¹i ë xa trêng nªn thØnh tho¶ng ®Õn líp cßn chËm giê (§©y lµ ®èi tîng gi¸o viªn cÇn quan t©m) Qua kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m nh sau: TiÕng ViÖt Sè Líp H.S G % K % TB % To¸n Y % 1A 34 10 20 16 47 7 21 1 3 9 27 17 49 7 21 1 3 G % K % TB % Y % 3 1B 35 11 31 15 43 8 23 1 3 11 31 16 46 7 20 1 3 1C 20 8 40 6 30 5 25 1 5 7 35 8 40 4 20 1 5 Trong sè häc sinh yÕu lµ do c¸c em kh«ng häc mÉu gi¸o. III. Gi¶i ph¸p cô thÓ T«i ®· thiÕt kÕ mét sè c©u ®è vui, trß ch¬i To¸n häc cho häc sinh líp 1 khi häc c¸c bµi vÒ sè cã mét ch÷ sè. VÝ dô: Bµi 6: C¸c sè 1,2,3 Môc ®Ých: Cñng cè bµi häc b»ng trß ch¬i: “KÕt b¹n” ChuÈn bÞ: C¸c thÎ b×a vÏ c¸c con vËt cã sè lîng 1, 2, 3. 3 thÎ vÏ con vËt, b«ng hoa kh¸c nhau, cã sè lîng lµ 1 3 thÎ vÏ con vËt, b«ng hoa kh¸c nhau, cã sè lîng lµ 2 3 thÎ vÏ con vËt, b«ng hoa kh¸c nhau, cã sè lîng lµ 3 4 C¸ch ch¬i: Khi gi¸o viªn h«: “Trß ch¬i b¾t ®Çu” c¸c em cã thÎ vÏ con vËt cã sè lîng lµ 1 ch¹y l¹i mét chç vµ gi¬ thÎ b×a xuèng díi líp. C¸c em cã thÎ vÏ con vËt cã sè lîng lµ 2 kÕt b¹n víi nhau. Nh÷ng em cã thÎ b×a con vËt, b«ng hoa cã sè l îng lµ 3 cïng xóm l¹i mét chç vµ gi¬ thÎ b×a xuèng líp. C¶ líp ®ång thanh h« “ Mét! Hai! Ba!” Nhãm cã sè lîng b»ng 1 ®äc: T«i lµ sè mét Th©n tùa cét nhµ §Çu t«i mäc ra Mét tay bªn tr¸i. Nhãm 2 : T«i lµ sè hai Gièng cæ ngçng choai Díi ch©n ngang th¼ng ThËt oai l¹ thêng. Nhãm 3: T«i lµ sè ba Hai nöa h×nh trßn Lng quay phÝa ph¶i Hai ®Çu dÝnh nhau. C¸c nhãm cói chµo vµ quay vÒ vÞ trÝ. Gi¸o viªn: Giê häc To¸n cña chóng m×nh ®Õn ®©y lµ hÕt råi. VÝ dô 2: Bµi 8 : C¸c sè 1, 2, 3, 4, 5 Trß ch¬i: "Nhí nhanh, ®o¸n ®óng" Môc ®Ých: Cñng cè phÇn ghi nhí vÒ ch÷ sè 4, 5 C¸ch ch¬i: Häc sinh A trong vai Thá non Häc sinh B trong vai Dª con Thá non : Tõ cöa bíc vµo. ChÞ chµo c¸c em. C¸c em häc ngoan qu¸! Giái qu¸! Häc sinh : Chóng em chµo chÞ Thá non ! 5 Thá non: B©y giê ®Ó biÕt em nµo häc giái, ®o¸n nhanh, ®o¸n ®óng h·y nghe chÞ nªu c©u ®è, nÕu c¸c em gi¶i ®îc tøc lµ c¸c em ®· ®o¸n ®îc chÞ lµ con thø mÊy trong gia ®×nh råi ®Êy. Cã mét nÐt xiªn, ®a tõ trªn xuèng Vµ mét nÐt ngang, ®a tõ tr¸i qua Chia ®«i nÐt ngang, thµnh mét nÐt th¼ng Mau mau b¹n nãi t«i tªn sè g× ? Häc sinh: Chän ch÷ sè gi¬ lªn. NÕu häc sinh gi¶i ®è ®óng th× th«i, nÕu kh«ng th× Dª con ph¶i híng dÉn tõ tõ. Thá non : §óng ®Êy ! §óng ®Êy. §ã lµ ch÷ sè 4. VËy c¸c em ®o¸n chÞ lµ con thø mÊy trong gia ®×nh nµo? Häc sinh : Nh vËy chÞ lµ con thø t ¹! Thø t ¹! Thá non : C¶m ¬n c¸c em! C¶m ¬n c¸c em, vÉy tay tõ tõ ®i Dª con: Tõ cöa bíc vµo. ThÕ b©y giê m×nh sÏ ®è tiÕp c¸c cËu nhÐ. Sè g× cã mét nÐt n»m ngang NÐt th¼ng ®Æt ®øng NÐt cong díi cïng. Häc sinh: Gi¶i ®è (®a thÎ b×a ghi ch÷ sè lªn) Dª con C©u ®è võa nªu ra ®ã lµ muèn chØ vÒ h×nh d¹ng ch÷ sè 5 ®Êy c¸c em ¹. VËy chÞ lµ con thø mÊy trong gia ®×nh nµo? Häc sinh: ChÞ lµ con thø n¨m trong gia ®×nh ¹. Dª con: §óng ®Êy! §óng ®Êy. Bè mÑ chÞ sinh ra 7 ngêi con (3 trai, 4 g¸i). ChÞ lµ con thø 5 trong gia ®×nh. H»ng ngµy bè mÑ chÞ ph¶i lµm viÖc vÊt v¶ míi ®ñ c¬m ¨n, ¸o mÆc cho c¸c con. §¸p l¹i c«ng ¬n cña bè mÑ chÞ ®· cè g¾ng häc thËt giái lµm vui lßng bè mÑ . Dª con võa ®i võa nãi : chÞ chµo c¸c em ! HÑn gÆp l¹i c¸c em lÇn sau nhÐ. VÝ dô 3: Bµi 16: Sè 6 Trß ch¬i hép mµu kú diÖu. Môc ®Ých: Cñng cè bµi C¸ch ch¬i: Cho häc sinh lÊy nh÷ng thÎ con vËt lµm sao cã tæng b»ng 6 (6 gåm 5 vµ 1; 6 gåm 1 vµ 5; 6 gåm 4 vµ 2;6 gåm 2 vµ 4; 6 gåm 3 vµ 3) bá vµo hép mµu cña ®éi m×nh. 6 ChuÈn bÞ: NhiÒu thÎ con vËt cã sè lîng 1,2,3,4,5,6 (cã nhiÒu thÎ trïng nhau) Hai hép mµu: §á , xanh. Mçi ®éi chän 3 em. Khi gi¸o viªn h« : “B¾t ®Çu”! lÇn lît c¸c em ®¹i diÖn c¸c ®éi lªn t×m thÎ con vËt vµ bá vµo hép mµu cña m×nh (chó ý vÒ sè lîng). T¬ng tù ®Õn em thø ba th× dõng l¹i. Sau ®ã cho häc sinh kiÓm tra kÕt qu¶ hai ®éi. Võa kiÓm tra võa h« 1, 2, 3 C¶ líp h¸t: Hép mµu kú diÖu Em quý em yªu Gióp em bao ®iÒu Häc hµnh tiÕn bé. Gi¸o viªn : H«m nay chóng ta häc sè mÊy nµo? Häc sinh : Tha c« h«m nay chóng ta häc bµi sè 6 ¹! Gi¸o viªn : B©y giê chóng ta cïng ®äc th¬ vÒ sè 6 nhÐ. Gi¸o viªn ®äc, Häc sinh ®äc theo Häc sinh : T«i lµ sè 6 Cong tùa l¸ lóa Bông cuèn trßn vo Gièng thiÖt ch÷ o Ph¶i kh«ng c¸c b¹n. VÝ dô 4: Bµi 17: Sè 7 Trß ch¬i: §iÒn nhanh, ®iÒn ®óng Môc ®Ých: Cñng cè d·y sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 7 ChuÈn bÞ: KÎ s½n bèn b¨ng « lªn b¶ng C¸ch ch¬i: Mçi ®éi chän mét em lªn ®iÒn. Sau ®ã nªu c©u hái trong d·y sè trªn sè nµo lín nhÊt? Sè nµo bÐ nhÊt? Sè 7 ®øng liÒn sau sè nµo? Ch÷ sè 7 ®îc viÕt nh thÕ nµo? Cho häc sinh ®äc th¬: 7 T«i lµ sè b¶y §Çu t«i nÐt ngang Lng t«i nÐt xiªn PhÇn ngùc phÇn bông G¹ch ngang râ rµng. VÝ dô 5: Bµi 18 : Sè 8 Trß ch¬i: Gi¶i ®è Môc ®Ých: Ghi nhí vÒ h×nh d¹ng, c¸ch viÕt ch÷ sè 8 ChuÈn bÞ: 3 häc sinh ®äc tríc 3 c©u ®è C¸ch ch¬i 3 häc sinh tõ ngoµi vµo, cói chµo c¸c b¹n. Häc sinh A: Th©n t«i th¾t lng ong §Çu trßn ®u«i còng trßn tr«ng l¹ kú (lµ sè g× ?) C¶ líp : gi¶i ®è Häc sinh B : M×nh t«i hai ch÷ o trßn GËp ®«i t«i chØ mét trßn n÷a th«i ( Lµ sè g× ?) C¶ líp: gi¶i ®è Häc sinh C: Cã hai ch÷ o Nèi liÒn mét gi¶i Ch÷ trªn ch÷ díi Hai ®Çu dÝnh nhau. (Lµ sè g× ?) C¶ líp gi¶i ®è Häc sinh A, B, C ®ång thanh. C¶ ba chóng m×nh ®Òu cã tªn gäi trïng nhau ®Êy. §ã lµ “T¸m”. Nh vËy nÕu ghi b»ng ký hiÖu To¸n häc lµ sè 8. Nhng nãi thÕ th«i, chóng m×nh lu«n viÕt ®Çy ®ñ lµ ( Tê am tam s¾c T¸m). C¸c b¹n nhí ch÷ sè chØ th êng dïng trong To¸n häc, cÇn lu ý c¸ch viÕt mçi ch÷ sè nhÐ. 8 C¶ 3 b¹n cói chµo vµ vÒ vÞ trÝ. VÝ dô 6: Bµi 19: Sè 9 Môc ®Ých: Gióp häc sinh ph©n biÖt gi÷a ch÷ sè 6 vµ ch÷ sè 9 Trß ch¬i: tiÓu phÈm vui C¸ch ch¬i: Häc sinh A trong vai sè 6 Häc sinh B trong vai sè 9 Sè 6: §Õn nhµ b¹n sè 9 ch¬i. Võa ®Õn nhµ sè 6 nhanh miÖng chµo b¹n Sè 9 ¹! Sè 9: ThÕ anh ®Õn ch¬i hay cã viÖc g×? Sè 6: Tõ nhµ t«i ®Õn nhµ b¹n ph¶i qua nhµ c¸c b¹n 7, 8. Trêi nãng nùc m×nh mÖt thËt ®Êy. Sè 9: Nµy sè 6 ¬i gi÷a m×nh vµ b¹n cã c¸i g× gièng nhau mµ khi viÕt b»ng ký hiÖu To¸n häc mµ mét vµi b¹n líp 1 thêng hay viÕt sai thÕ nhØ? ThËt lµ l¹. Sè 6: Ph¶i ®Êy! Ph¶i ®Êy ! M×nh nghÜ ra råi khi anh lén nhµo, ®Çu anh quay ngîc th× c¸c em sÏ nhÇm ®Êy. Sè 9 : õ ! ChØ cã thÕ mµ còng ch¼ng nhËn ra nhØ. ThÕ chóng m×nh cïng ®äc bµi th¬ sau cho c¸c b¹n ghi nhí nµo. Sè 6, 9: Lóc t«i lén nhµo Ai còng gäi t«i “ Chµo anh S¸u ¹” Nhng lóc ®øng dËy §Çu trßn träc lãc Th©n th× xiªn xiªn §ã lµ sè chÝn B¹n ¬i kÎo nhÇm. IV. KÕt qu¶ Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë líp 1, phÇn c©u ®è, vÇn th¬, ng¾n gän, dÔ nhí, dÔ thuéc mµ b¶n th©n t«i ®· yªu cÇu c¸c gi¸o viªn thùc hiÖn khi d¹y c¸c sè tõ 1 ®Õn 9, nh×n chung c¸c em rÊt thÝch häc. Trong giê häc c¸c em c¶m thÊy tho¶i m¸i, tù tin. Ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i nhng thùc sù cã hiÖu qu¶ râ nÐt. Nh÷ng ®èi tîng cha qua 9 líp mÉu gi¸o khi häc xong c¸c sè cã mét ch÷ sè c¸c em n¾m bµi ch¾c. Lµm c¸c phÐp tÝnh trong ph¹m vi 10 mét c¸ch chÝnh x¸c, tÝnh nhÈm nhanh. Sau khi häc xong phÇn nµy, t«i trùc tiÕp kh¶o s¸t, kÕt qu¶ sau: T.Gian K.Tra Líp Sè Hs G % K 1A TuÇn 5 34 12 35 16 47 6 18 0 0 1B 35 13 37 17 49 5 14 0 0 10 % TB % Y % 1A Kú I 34 15 45 13 37 6 18 0 0 1B 35 16 46 14 40 5 14 0 0 1A Kú ii 34 17 49 13 37 4 12 0 0 11 1B 35 18 51 14 40 3 9 0 0 Qua bµi kiÓm tra häc kú I, häc kú II, díi dù chØ ®¹o cña ngµnh gi¸o dôc cÊp trªn, cña Ban l·nh ®¹o nhµ trêng, ®· ®æi chÐo gi¸o viªn líp 1 trong khèi cña trêng, ®¶m b¶o c¶ chÊm thi kh¸ch quan, chÊt lîng cña 2 líp thËt lµ mÜ m·n. T«i nghÜ r½ng c¸c trß ch¬i phÇn ghi nhí c¸c ch÷ sè mét phÇn nµo ®ã ®· gióp ®ì c¸c em yÕu nay tiÕn bé h¼n lªn. NÕu cø theo ®µ nµy mçi mét gi¸o viªn chóng ta cÇn s¸ng t¹o trong d¹y häc ch¾c h¼n c¸c em tiÕp thu theo néi dung s¸ch gi¸o khoa míi sÏ cã mét kiÕn thøc v÷ng vµng, s½n sµng häc lªn c¸c líp trªn mét c¸ch tù tin. V. Bµi häc kinh nghiÖm Tõ nh÷ng kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc t«i tù nhËn thÊy:"T¹o høng thó cho häc sinh líp 1 khi häc c¸c sè cã mét ch÷ sè" còng nh ®Ó n©ng cao chÊt lîng cho häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Tríc hÕt ngêi gi¸o viªn ph¶i thùc sù yªu nghÒ, mÕn trÎ. Ph¶i cã t©m huyÕt víi nghÒ. - Ngêi gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn gÇn gòi gióp ®ì c¸c em vît qua mäi khã kh¨n. Tõ ®ã c¸c em cã chç dùa v÷ng ch¾c ®Ó v¬n lªn. - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn cÇn ®éng viªn, nh¾c nhë kÞp thêi ®Ó c¸c em cã cè g¾ng, kh¾c phôc kÞp thêi. - Tríc khi lªn líp gi¸o viªn ph¶i nghiªn cøu kû néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®èi tîng. Trªn ®©y lµ mét vµi suy nghÜ còng nh viÖc lµm cña b¶n th©n t«i ®· tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. T«i thiÕt nghÜ r»ng, chØ lµ nh÷ng viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®Ó bíc ®Çu c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lîng häc sinh ngµy mét cao h¬n. B¶n th©n tù nhËn thÊy cßn ph¶i häc hái c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp rÊt nhiÒu trong ph¬ng ph¸p d¹y häc. §Æc biÖt viÖc häc hái kinh nghiÖm ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ ®iÒu cèt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho c¸ nh©n t«i. §Ó c«ng t¸c gi¶ng d¹y ngµy cµng tèt h¬n, t«i nhËn thÊy m×nh ph¶i thêng xuyªn båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô s ph¹m, ph¶i tù tÝch luü nhiÒu kiÕn thøc, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thÝch hîp 12 nhÊt. §èi víi häc sinh cÇn ph¶i kiÓm tra vµ uèn n¾n, c¸ch tèt nhÊt lµ häc sinh ph¶i ®éc lËp suy nghÜ kh«ng cã tÝnh û l¹i, tr«ng chê. RÊt mong sù quan t©m gióp ®ì cña Héi ®ång khoa häc c¸c cÊp cña ngµnh gãp ý, bæ sung cho b¶n th©n ®îc nhiÒu h¬n, gióp t«i hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®îc giao. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 13
- Xem thêm -