Tài liệu Skkn suy nghĩ về dạy văn bản văn chương ở thcs

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm I/ §Æt vÊn ®Ò 1/ Lý do chän ®Ò tµi: Ngay tõ nhë chóng ta ®· ®îc nghe «ng bµ kÓ chuyÖn cæ tÝch, nghe mÑ h¸t ru ca dao d©n ca. Lín lªn chóng ta ®îc ®äc, ®îc häc nh÷ng bµi th¬, c¸c t¸c phÈm Êy chÝnh lµ nh÷ng ¸ng v¨n ch¬ng. Chóng ta ®Õn víi v¨n ch¬ng mét c¸ch hån nhiªn theo sù rung ®éng cña t×nh c¶m. M©þ ai ®· suy nghÜ vÒ ý nghÜa v¨n ch¬ng ®èi víi b¶n th©n ta vµ ®èi víi mäi ngêi. V©y v¨n ch¬ng cã ý nghÜa g×? ®äc v¨n th¬, häc v¨n th¬ chóng ta ph¶i thu ®îc nh÷ng g×? Muèn gi¶i ®¸p ®îc c©u hái mang tÝnh lý luËn Êy tuÇn 25 c¸c em häc sinh líp 7 ®îc häc v¨n b¶n: ý nghÜa v¨n ch¬ng cña t¸c gi¶ Hoµi Thanh. §©y lµ v¨n b¶n nghÞ luËn gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn. §©y lµ bµi t¬ng ®èi khã. §Ó häc sinh hiÓu ®îc v¨n b¶n, t«i ®· vËn dông t×m hiÓu v¨n b¶n theo híng khai th¸c c¸c c©u hái ë s¸ch gi¸o khoa theo híng tÝch hîp víi nh÷ng v¨n b¶n häc sinh ®· häc ë ng÷ v¨n líp 6, líp 7. 2/ C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. Trong ch¬ng tr×nh Ng÷ V¨n 7 ë c¸c bµi 20,21, 23, 24 häc sinh ®· ®îc häc vÒ v¨n b¶n nghÞ luËn. - Bµi 20, 21 v¨n b¶n nghi luËn chÝnh trÞ x· héi. - Bµi 23 V¨n b¶n nghÞ luËn khoa häc. - Bµi 24 V¨n b¶n nghÞ luËn v¨n ch¬ng . Trong nghÞ luËn v¨n ch¬ng cã hai d¹ng tiªu biÓu. a/Phª b×nh b×nh luËn vÒ mét hiÖn tîng v¨n ch¬ng cô thÓ . b/ Phª b×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò v¨n ch¬ng nãi chung. Bµi ý nghÜa v¨n ch¬ng thuéc kiÓu bµi b×nh luËn v¨n ch¬ng. §èi víi häc sinh líp 7 ®©y lµ mét bµi khã cã lý luËn v¨n häc trõu tîng. V× vËy ngêi gi¸o viªn ph¶i lµm nh thÕ nµo ®Ó biÕn nh÷ng lý luËn v¨n häc trõu tîng trë thµnh nh÷ng lý luËn g¾n víi thùc tiÔn ®Ó häc sinh líp 7 hiÓu ®îc nguån gèc cèt yÕu, vµ nhiÖm vô cña v¨n ch¬ng. II/ C¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh 1/ PhÇn giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈm a/T¸c phÈm: Dùa vµo phÇn chó thÝch ë SGK gi¸o viªn ®Æt c©u hái. Vò V¨n L¹i 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Hái: Em h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm Hoµi Thanh? Tr¶ lêi: Hoµi Thanh (1909 - 1982) Quª ë x· NghÞ Trung huyÖn Nghi Léc tØnh NghÖ An. ¤ng lµ mét nhµ phª b×nh v¨n häc s©u x¾c. N¨m 2000 «ng ®îc Nhµ Níc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt . Hái: T¸c phÈm næi tiÕng cña Hoµi Thanh lµ t¸c phÈm nµo? Tr¶ lêi : T¸c phÈm næi tiÕng cña «ng lµ “Thi nh©n ViÖt Nam” in n¨m 1942 b/ Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm Hái: T¸c phÈm ý nghÜa v¨n ch¬ng ®îc viÕt trong hoµn c¶nh nµo? Tr¶ lêi: N¨m 1936 Gi¸o viªn bæ xung: Khi ®ã t¸c gi¶ 27 tuæi, t¸c phÈm ®îc viÕt díi thêi ph¸p thuéc, khi ®ã thùc d©n ph¸p cßn ®ang thèng trÞ níc ta . - Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc v¨n b¶n chó ý vÒ thÓ lo¹i nghÞ luËn v¨n ch¬ng. VÒ bÊt cø mét t¸c phÈm v¨n häc nµo còng ph¶i tån t¹i díi d¹ng mét thÓ lo¹i cô thÓ. HiÓu ®îc t¸c phÈm lµ ph¶i hiÓu tõ thÓ lo¹i cô thÓ ®Ó råi hiÓu c¸c vÊn ®Ò kh¸c. 2/ §äc vµ t×m hiÓu v¨n b¶n - Cho häc sinh ®äc v¨n b¶n vµ t×m hiÓu bè côc v¨n b¶n chia thµnh 3 phÇn PhÇn 1: Nguån gèc cña v¨n ch¬ng PhÇn 2: NhiÖm vô cña v¨n ch¬ng PhÇn 3: C«ng dông cña v¨n ch¬ng a/ Nguån gèc cña v¨n ch¬ng Hái: §äc tõ ®Çu ®Õn mu«n vËt , mu«n loµi Hái: Theo Hoµi Thanh nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? Tr¶ lêi: Theo Hoµi Thanh nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ lßng th¬ng ngêi réng ra th¬ng c¶ mu«n loµi, mu«n vËt. Hái: Cèt yÕu lµ g×? Tr¶ lêi: Lµ c¸i chÝnh, c¸i quan träng nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. Hái: Quan niÖm Êy ®óng kh«ng? Tr¶ lêi : RÊt ®óng nhng cha ph¶i lµ duy nhÊt Gi¸o viªn: Cã nhiÒu nhµ lý luËn gi¶i thÝch v¨n ch¬ng b¾t nguån tõ lao ®éng, v¨n ch¬ng b¾t nguån tõ lçi ®au, tõ kh¸t väng cao c¶ cña con ngêi ………… Tuy ý kiÕn cña Hoµi Thanh kh¸c víi quan niÖm trªn nh ng kh«ng ®èi lËp, lo¹i trõ nhau. Ngîc l¹i ý kiÕn c¶ «ng ®· bæ xung lµ giµu thªm cho mét vÊn ®Ò quan träng trong lý luËn vÒ nguån gèc cña v¨n ch¬ng. Do ®ã t¸c gi¶ dïng tõ Vò V¨n L¹i 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “cèt yÕu” sau tö nguån gèc ®Ó nãi râ nguån gèc chÝnh, nguån gèc quan träng c©u v¨n ch¬ng lµ lßng th¬ng ngêi …….. ®©y lµ mét trong c¸ch nãi mÒm dÎo khÐo lÐo, kh«ng ¸p ®Æt, còng kh«ng kh¼ng ®Þnh quan niÖm cña m×nh lµ bao qu¸t c¸c quan ®iÓm kh¸c. - Cho mét häc sinh ®äc ®o¹n hai : V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dung cña sù sèng ….. T×nh c¶m vµ lßng vÞ tha. Hái : Hoµi Thanh viÕt : “V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dung cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng, ch¼ng nh÷ng thÕ v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng lµ thÕ nµo? Gäi ý : Trong lêi v¨n cña Hoµi Thanh cã mÊy ý ? Tr¶ lêi : Cã hai ý chÝnh + V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dung cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng + V¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng Hái : Em hiÓu thÕ nµo lµ h×nh dung, thÕ nµo lµ v¨n ch¬ng h×nh dung ra sù sèng? Tr¶ lêi : H×nh dung cã nghÜa lµ h×nh ¶nh kÕt qu¶ cña sù ph¶n ¸nh sù miªu t¶ trong v¨n ch¬ng. Hái : V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng nghÜa lµ thÕ nµo? Tr¶ lêi: V¨n ch¬ng dùng lªn h×nh ¶nh, ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã hoÆc cha ®ñ møc cÇn ®Ó mäi ngêi phÊn ®Êu x©y dùng GV: Hai c©u v¨n c« ®éng nªu ra nhiÖm vô, chøc n¨ng c¬ b¶n cña v¨n ch¬ng tËp trung trong côm tõ : “ H×nh dung sù sèng”, “ s¸ng t¹o sù sèng ”. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ g×? Ph¶i ch¨ng t¸c gi¶ muèn nãi: V¨n ch¬ng cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh cuéc sèng . Hái : “ h×nh dung” thuéc tõ lo¹i nµo ? Tr¶ lêi : Danh tõ h×nh dung cã nghÜa nh h×nh ¶nh, kÕt qu¶ cña sù ph¶n ¸nh miªu r¶ trong v¨n ch¬ng . Hái: Em h·y lÊy vÝ dô mét c©u th¬ ®äc lªn gióp em h×nh dung ®îc sù sèng ? Tr¶ lêi : Hai c©u th¬ cña Hå ChÝ Minh “TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa ” (C¶nh khuya) Hai c©u th¬ trªn ®· ph¶n ¸nh, t¸i hiÖn bøc tranh ®ªm tr¨ng ë chiÕn khu ViÖt B¾c trong thêi kú ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÐn chèng Ph¸p. Hai c©u th¬ ®ã cã Vò V¨n L¹i 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ©m thanh cña tiÕng suèi ng©n nga nh tiÕng h¸t xa, cã ¸nh s¸ng cña ¸nh tr¨ng, cã h×nh khèi cña bãng c©y cæ thô trïm lªn nhng hoa cá trong rõng . C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt yªn tinh, th¬ méng trµn ®Çy søc sèng. Theo Hoµi Thanh c¸c h×nh dung, c¸ch t¸i hiÖn ph¶n ¸nh cuéc sèng cña v¨n ch¬ng v« cïng phong phó mu«n h×nh mu«n tr¹ng. §óng nh Hoµi Thanh ®· nãi : "Mçi nhµ v¨n, nhµ th¬ cã c¸ch ph¶n ¸nh h×nh dung l¹i sù sèng riªng tuú thuéc vµo vèn sèng tµi n¨ng vµ t©m hån cña m×nh. T©m hån cña ngêi th× bao la v« tËn". Hái: H·y ®äc mét vµi bµi ca dao ca ngîi vÎ ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc? Häc sinh ®äc: “§êng v« xø Huª quanh quanh Non xanh níc biÕc nh tranh ho¹ ®å” “§øng bªn bê ni ®ång ngã bªn tª ®ång mªnh m«ng b¸t ng¸t §øng bªn tª ®ång ngã bªn ni ®ång còng b¸t ng¸t mªnh m«ng ” Nh÷ng c©u ca dao trªn ®· miªu t¶ con ®êng vµo xø HuÕ quanh quanh uèn lîn gËp ghÒnh. T¸c gi¶ dïng thµnh ng÷ “Non xanh níc biÕc ” ®Ó miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn ë miÒn Trung cã nói mµu xanh níc mµu xanh . §©y lµ c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh ®îc t¸c gi¶ d©n gian so s¸nh víi “tranh ho¹ ®å ”C¶nh thiªn nhiªn ®Ñp nh mét bøc tranh. Hái : Theo HoµiThanh v¨n ch¬ng cã nhiÖm vô s¸ng t¹o, ®iÒu ®ã nghÜa lµ g× ? Tr¶ lêi: : NghÜa lµ qua c¸c ¸ng v¨n ch¬ng b»ng chÝ tëng tîng bay bæng b»ng kh¸t väng tèt lµnh, nhµ v¨n dùng lªn bøc tranh thiªn nhiªn, bøc tranh ®êi sèng vît trªn thùc tÕ, ®Ñp h¬n cuéc ®êi thùc. Hái : H·y lÊy mét vµi dÉn chøng ®Ó thÊy r»ng v¨n ch¬ng lµ sù tëng tîng bay bæng? Tr¶ lêi: Trong v¨n b¶n: “Bµi ca C«n S¬n” NguyÔn Tr·i viÕt: “C«n S¬n suèi ch¶y r× rÇm Ta nghe nh tiÕng ®µn cÇm bªn tai C«n S¬n nh ®· rªu ph¬i Ta ngåi trªn ®¸ nh ngåi chiÕu ªm Trong ghÒnh th«ng mäc nh nªm Vò V¨n L¹i 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm T×m n¬i bãng m¸t ta lªn ta n»m Trong rõng cã bãng tróc bãng r©m Trong mµu xanh m¸t ta ng©n th¬ nhµn” Gi¸o viªn b×nh: NguyÔn tr·i sau khi c¸o quan ®ßi vÒ C«n s¬n (ChÝ Ninh H¶i D¬ng) ®Ó ë Èn. B»ng trÝ tëng tîng bay bæng t¸c gi¶ ®ß gîi lªn c¶nh vËt ë c«n S¬n ®Çy søc sèng: TiÕng suèi nh tiÕng ®µn cÇm , nh÷ng ghÒnh th«ng xanh vµ rõng chøc trªn nói . B»ng sù liªn tëng ngêi ®äc sÏ h×nh dung ®îc cuéc sèng nhµn t¶n thanh cao cña NguyÔn Tr·i «ng sèng giao hoµ víi thiªn nhiªn t×m thÊy ë thiªn nhiªn niÒm vui mµ ë n¬i phån hoa ®« héi nh Th¨ng Long kh«ng cã ®îc. c/ C«ng dông cña v¨n ch¬ng Cho häc sinh ®äc ®o¹n cßn l¹i Hái: Theo Hoµi Thanh c«ng dông cña v¨n ch¬ng lµ g×? G¬Þ ý : h·y ®äc ®o¹n v¨n “VËy th× hoÆc h×nh dung sù sèng ” ®Õn hÕt v¨n b¶n ®Ó t×m ý tr¶ lêi: Tr¶ lêi: C«ng dông cña v¨n ch¬ng lµ g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m khong cã luyÖn cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã. Hái: Em hiÓu côm tõ “ V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m rta kh«ng cã” lµ nh thÕ nµo? Tr¶ lêi: V¨n ch¬ng g©y cho ta t×nh c¶m vÞ tha , tÝnh nh©n v¨n, lßng tr¾c Èn , lßng nh©n ®¹o, biÕt yªu th¬ng nh÷ng ngêi lao ®éng . Hái: §îc häc truyÖn cæ tÝch , em thÊy truyÖn cæ tÝch cã mÊy tuyÕn nh©n vËt? Tr¶ lêi: Cã 2 tuyÕn nh©n vËt chÝnh nghÜa ®¹i diÖncho c¸i thiÖn c¸ tèt. TuyÕn nh©n vËt phi nghÜa ®¹i diÖn cho c¸i ¸c, c¸i xÊu. Hái: Sau khi häc xong mét nh©n vËt truyÖn cæ tÝch gióp em suy nghÜ g×? Häc sinh: BiÕt yªu nh÷ng nh©n vËt ®¹i diÖn cho c¸i thiÖn. BiÕt lªn ¸n c¸i ¸c , c¸i xÊu. VÝ dô: TruyÖn “C©y bót thÇn” TruyÖn cæ trung Quèc, ngêi ®äc sÏ yªu mÐn nh©n vËt M· L¬ng ham häc , yªu lao ®éng, cã tµi vÏ. Khi ®îc bót thÇn M· L¬ng ®· gióp ®ì ngêi nghÌo. Ngêi ®äc c¨m ghÐt tªn ®Þa chñ vµ tªn vua ®éc ¸c tham lam. Hái: Em h·y gi¶i thÝch ý nghÜa cña côm tõ: “V¨n ch¬ng luyÖn cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã ” Häc sinh: V¨n ch¬ng luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ga ®×nh, t×nh c¶m anh em, b¹n bÌ, t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. Vò V¨n L¹i 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Hái: em h·y lÊy mét sè dÉn chóng ®Ó minh ho¹ ý kiÕn trªn ? Tr¶ lêi : Em ®· ®ù¬c häc nh÷ng bµi ca da vÒ t×nh c¶m gia ®×nh: “C«ng cha nh nói ngÊt trêi NghÜa mÑ nh níc ngêi ngêi biÓn ®«ng Nói cao bÓ réng menh m«ng Cï lao chÝn ch÷ ghi lßng con ¬i” Nãi vÒ c«ng cha, nghÜa mÑ còng cã bµi ca dao cã néi dung t¬ng tù: C«ng cha nh nói Th¸i S¬n NghÜa mÑ nh níc trong nguån ch¶y ra Mét lßng thß mÑ kÝnh cha Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ ®¹o con” Hái : Em cã suy nghÜ nh thÕ nµo sau khi häc bµi th¬ “S«ng nói níc nam ”nh lµ mét b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña d©n téc ViÖt Nam ®îc viÕt b»ng th¬ Hái : Sau khi häc bµi th¬ “Phß g¸ vÒ kinh ”cña TrÇn Quang Kh¶i , em cã suy nghÜ nh thÕ nµo? Tr¶ lêi : Bµi th¬ “Phß gi¸ vÒ kinh” lµ tiÕng reo vui vÒ hoµ khÝ chiÕn th¾ng lµ kh¸t väng hoµ b×nh cña d©n téc ta Gi¸o viªn: VËy nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t v¨n ch¬ng cã c«ng dông nh thÕ nµo? KÓ sao cho hÕt nh÷ng dÉn chøng nãi vÒ c«ng dung kú diÖu cña v¨n ch¬ng . Râ rµng v¨n ch¬ng ®· båi dâng cho chóng ta biÕt bao nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng, híng cho chóng ta tíi nh÷ng ch©n lý, lÏ ph¶i nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp . V¨n ch¬ng gãp phÇn t«n vinh cuéc sèng cña con ngêi. ThËt ®óng nh mét nhµ phª b×nh v¨n häc ®· nãi: "Chøc n¨ng cña v¨n ch¬ng ®em ®Õn cho con ngêi nh÷ng ®iÒu : ch©n, thiÖn, mÜ". 3/ Tæng kÕt a/ NghÖ thuËt Hái: V¨n b¶n ý nghÜa v¨n ch¬ng thuéc thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn nµo ? Tr¶ lêi: ®©y lµ v¨n b¶n nghÞ lu©n v¨n ch¬ng kiªu b× gi¶i thÝch b×nh luËn. b/ Néi dung : Hái: Néi dung næi bËt cña v¨n b¶n ý nghÜa v¨n ch¬ng lµ g×? Tr¶ lêi: Nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m vµ lßng vÞ tha. V¨n ch¬ng lµ h×nh ¶nh cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng, v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra Vò V¨n L¹i 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm sù sèng. V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã, luyÖn cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã. §êi sèng tinh thÇn cña nh©n lo¹i nÕu thiÕu v¨n ch¬ng th× rÊt nghÌo nµn. Vò V¨n L¹i 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm III/ KÕt luËn: “ NÕu nh lÞch sö loµi ngêi xo¸ c¸c thi nh©n vµ v¨n nh©n vµ ®ång thêi trong t©m linh loµi ngêi xo¸ hÕt nh÷ng dÊu vÕt cña hä cßn lu l¹i th× c¶nh tîng nghÌo nµn ®Õn bùc nµo” (Hoµi Thanh). C©u cuèi v¨n b¶n thËt thó vÞ. t¸c gi¶ võa kh¼ng ®Þnh vai trß kú diÖu cña v¨n nghÖ sÜ võa nhÊn m¹nh ý nghÜa v¨n ch¬ng. §ång thêi nh¾c nhë chóng ta biÕt ¬n c¸c nhµ v¨n vµ c¸c t¸c gi¶ v¨n häc d©n gian h·y biÕt quý träng c¸c ¸ng v¨n th¬ vµ v¨n ch¬ng nãi chung. Nhê bµi v¨n gi¶i thÝch vµ b×nh luËn cña Hoµi Thanh, chóng ta thÊy ®îc nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m cña lßng vÞ tha. §ång thêi thÊy ®îc c«ng dông, nhiÖm vô cña v¨n ch¬ng. Nhê ®ã chóng ta ®äc v¨n, häc v¨n, hiÓu vµ suy ngÉm vÒ v¨n ch¬ng ®îc s¸ng tá vµ s©u s¾c h¬n. Vò V¨n L¹i 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm IV/ Kinh nghiÖm rót ra ®îc. - Muèn hiÓu t¸c phÈm, ph¶i hiÓu thÓ lo¹i cña t¸c phÈm ®ã. - Ph¶i n¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña t¸c phÈm (xuÊt xø cña t¸c phÈm). - Khi d¹y mét v¨n b¶n nghÞ luËn, v¨n ch¬ng cã nhiÒu kiÕn thøc lÝ luËn v¨n häc th× gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ bµi chu ®¸o b¸m vµo c¸c c©u hái gîi ý ë s¸ch gi¸o khoa, tõ ®ã cã c©u hái gîi më, dÉn d¾t häc sinh. Ph¶i gi¶i thÝch ý nghÜa cña nh÷ng tõ, côm tõ quan träng th× häc sinh míi hiÓu ®îc c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶. - Ph¶i biÕt xo¸y vµo kiÕn thøc träng t©m vµ lít qua nh÷ng kiÕn thøc kh«ng träng t©m. - Ph¶i thÝch hîp víi nh÷ng v¨n b¶n ®· häc ë Ng÷ v¨n líp 6 vµ Ng÷ v¨n líp 7. Nh vËy gi¸o viªn ®· biÕt g¾n lý luËn vµ thùc tiÔn. T¸c dông häc sinh sÏ høng thó trong häc tËp. Kh¾c s©u ®îc kiÕn thøc cho häc sinh. C¸c em sÏ lµm ®îc bµi tËp thùc hµnh ë phÇn luyÖn tËp SGK/63. (§Ò bµi: Hoµi Thanh viÕt: “ V¨n ch¬ng g©y cho ta nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã, luyÖn nh÷ng t×nh c¶m ta s½n cã”. H·y dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc v¨n häc ®· cã, gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng chøng minh cho c©u nãi ®ã.) Giao Hµ, ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2008 Ngêi viÕt Vò V¨n L¹i 9
- Xem thêm -