Tài liệu Skkn sử dụng tranh trong việc dạy từ vựng tiếng anh 7 một cách có hiệu quả

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỬ DỤNG TRANH TRONG VIỆC DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH 7 MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1, Lý do chän ®Ò tµi : ViÖc sö dông trang thiÕt bÞ , trong ®ã cã viÖc sö dông tranh, lµ mét yªu cÇu b¾t buéc trong d¹y häc m«n ngo¹i ng÷ . Vµ nã còng ®Æc biÖt quan träng trong viÖc d¹y tõ vùng tiÕng Anh 7. Bëi ë cÊp häc nµy, häc sinh míi chØ dõng l¹i ë viÖc sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®¬n gi¶n trong giao tiÕp, nh÷ng mÉu héi tho¹i nhá vµ nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp nhÑ nhµng . MÆt kh¸c ë løa tuæi häc sinh líp 7 (11,12 tuæi), kh¶ n¨ng t duy trõ tîng cha cao, møc ®é ph¶n x¹ vµ sö dông tõ ng÷ cßn nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh v× thÕ cÇn ph¶i sö dông c¸c gi¸o cô trùc quan nh: tranh ¶nh , vËt thËt...trong viÖc d¹y tõ vùng th× bµi häc míi cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ , häc sinh míi cã thÓ tiÕp nhËn tõ ng÷ mét c¸ch dÔ dµng. Tuy vËy thùc tÕ viÖc sö dông tranh ®Ó d¹y tõ vùng trong nh÷ng n¨m qua cha ®îc chó träng thËm chÝ d¹y “chay”, cã ch¨ng chØ chó träng ë nh÷ng tiÕt thùc tËp thao gi¶ng hay kiÓm tra, ®¸nh gi¸. DÉn ®Õn hiÖu qu¶ viÖc d¹y tõ vùng kh«ng cao, sè lîng tõ vùng häc sinh n¾m ®îc rÊt Ýt, cha nãi ®Õn viÖc sö dông tõ vùng cã hiÖu qu¶ trong giao tiÕp. §iÒu nµy ®· ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c cuéc héi th¶o, chuyªn ®Ò m«n tiÕng Anh. RÊt nhiÒu ®ång chÝ phµn nµn lµ “häc sinh n¾m tõ vùng yÕu qu¸” hay vèn tõ cña c¸c em cßn rÊt h¹n chÕ ... Vµ khi c¸c em bíc sang líp 8,9 lîng tõ vùng trong mçi bµi häc ®· b¾t ®Çu t¨ng lªn, viÖc giao tiÕp còng yªu cÇu ë møc ®é cao h¬n nhng vèn tõ c¸c em kh«ng ®îc nhiÒu dÉn ®Õn chÊt lîng giao tiÕp ë c¸c líp nµy rÊt h¹n chÕ . §øng tríc thùc tÕ ®ã, t«i ®· tù t¹o cho m×nh nh÷ng bøc tranh phï hîp b»ng c¸ch su tÇm , vÏ hoÆc in ®Ó phôc vô cho viÖc d¹y tõ vùng tiÕng Anh 7. Còng tõ ®©y h×nh thµnh trong t«i ý tëng chän nã lµm ®Ò tµi ®Ó ®óc rót s¸ng kiÕn kinh nghiÖm víi mong muèn sÏ nhËn ®îc sù hëng øng vµ quan t©m cña c¸c ®ång chÝ trong bé m«n Anh v¨n còng nh c¸c ®ång chÝ trong ngµnh. 2, LÞch sö ®Ò tµi : §i tõ nh÷ng h¹n chÕ trong kªnh h×nh s¸ch gi¸o khoa (cha thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ néi dung cña bµi d¹y ®Æc biÖt lµ trong viÖc d¹y tõ vùng), t«i ®· su tÇm c¸c bøc tranh th«ng qua b¸o, t¹p chÝ, qua m¸y vi tÝnh ®Ó chän cho m×nh nh÷ng bøc tranh phï hîp ®¸p øng néi dung vµ yªu cÇu cña nh÷ng tõ vùng mµ t«i cÇn gi¶ng d¹y. Sau ®ã tuú vµo kÝch cì cña bøc tranh t«i vÏ lªn giÊy A4 , hoÆc in råi dïng b×a cøng ®Ó gi¸n bøc tranh võa vÏ lªn. Thêi gian b¶o qu¶n bøc tranh ®îc l©u h¬n , viÖc sö dông còng sÏ thuËn lîi 1 h¬n. Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc chuÈn bÞ tranh phôc vô cho ®Ò tµi nghiªn cøu t«i ¸p dông vµo thùc tÕ c¸c bµi d¹y . Mêi c¸c ®ång chÝ trong nhãm hoÆc trong tæ dù giê vµ gãp ý bæ sung sau ®ã rót kinh nghiÖm vµ h×nh thµnh ®Ò tµi. 3, Ph¹m vi nghiªn cøu: Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chØ ¸p dông ë trêng THCS Quúnh T©n - ë hai líp 7G vµ 7E (thuéc khèi 7) 4, Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Chñ yÕu dùa vµo ph¬ng ph¸p quan s¸t trùc tiÕp trªn ®èi tîng häc sinh, so s¸nh ®èi chiÕu , thùc nghiÖm qua viÖc d¹y tõ vùng- cã sù kÕt nèi theo dâi häc sinh ë nh÷ng líp 8,9. II. Néi dung : 1, C¬ së lÝ luËn: A, Mét sè ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng : - Ph¬ng ph¸p diÔn gi¶i (paraphrase or define) : gi¸o viªn ®a ra t×nh huèng, gîi më - häc sinh sö dông kiÕn thøc ,vèn sèng ®Ó nhËn ra tõ cÇn ph¶i d¹y. - Ph¬ng ph¸p vÏ minh ho¹ (drawing): gi¸o viªn vÏ h×nh lªn b¶ng ®Ó dÉn d¾t häc sinh vµo tõ cÇn d¹y . - Ph¬ng ph¸p sö dông vËt thËt (realia or objects): ph¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn sö dông nh÷ng mÉu vËt thËt lµ nghÜa cña nh÷ng tõ cÇn d¹y ®Ó häc sinh ®a ra tõ cÇn häc - Ph¬ng ph¸p sö dông ¶nh / biÓu ®å (flash cards or chats): gi¸o viªn sö nh÷ng tÊm thiÖp, ¶nh cã h×nh trªn mét mÆt vµ mÆt kia cã tõ cÇn d¹y . Hay sö dông c¸c s¬ ®å , lîc ®å mµ ë trªn ®ã häc sinh cã thÓ t×m ®îc mét lóc nhiÒu tõ cÇn häc . - Ph¬ng ph¸p dông ®iÖu bé, hµnh ®éng (mime): gi¸o viªn sö dông nh÷ng hµnh ®éng , ®iÖu bé cña chÝnh m×nh ®Ó dÉn nhËp häc sinh vµo tõ cÇn d¹y . - Ph¬ng ph¸p sö dông tõ tr¸i nghÜa (antonyms, synonyms) : dùa vµo nh÷ng tõ häc sinh ®· biÕt nghÜa ®Ó ®a ra nh÷ng tõ cÇn d¹y . - Ph¬ng ph¸p sö dông líp ng÷ nghÜa (semantic field): gi¸o viªn sö dông c¸c tõ trong c¸c nhãm ®Ó t×m ra tõ cÇn d¹y . - Ph¬ng ph¸p ®o¸n nghÜa trong ng÷ c¶nh (guessing from context) : häc sinh dùa vµo ng÷ c¶nh cña cña mét c©u hoÆc mét ®o¹n ®Ó ®o¸n nghÜa cña tõ cÇn häc. - Ph¬ng ph¸p sö dông quy luËt tiÒn tè , hËu tè (suffixes and affixes): - Ph¬ng ph¸p dÞch nghÜa tõ (translation): dÞch nghÜa cña tõ trùc tiÕp sang tiÕng ViÖt - Ph¬ng ph¸p sö dông tranh (pictures ) 2 ( Methodology handbook for English teacher in Vietnam - English language Institute America). Trªn ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng ®îc trÝch lîc tõ “Sæ tay ph¬ng ph¸p häc dµnh cho gi¸o viªn tiÕng Anh ë ViÖt nam” do viÖn ng«n ng÷ Mü xuÊt b¶n vµ ®îc sö dông lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y ë trêng §¹i häc Ngo¹i Ng÷ Hµ néi. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó d¹y tõ vùng. Mçi ph¬ng ph¸p cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh . Ngêi d¹y kh«ng nªn cøng nh¾c chØ mét ph¬ng ph¸p cè ®Þnh nµo mµ cÇn ph¶i sö dông vµ kÕt hîp cïng mét lóc nhiÒu ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõ cÇn truyÒn ®¹t vµ néi dung bµi cÇn d¹y. VÝ dô : d¹y nh÷ng tõ cã tÝnh trùc quan cao, häc sinh sinh cÇn ph¶i nh×n thÊy ®îc th× nªn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p : dïng vËt thËt, ¶nh, biÓu ®å, tranh...nhng ®èi víi nh÷ng tõ mang tÝnh trõu tîng th× kh«ng thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn mµ nªn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p : gi¶ng gi¶i, ng÷ c¶nh, tõ tr¸i nghÜa ... Ph¬ng ph¸p dÞch, hay sö dông tõ ®iÓn chØ nªn sö dông khi d¹y c¸c tõ khã, häc sinh kh«ng cã trong vèn sèng, nh÷ng tõ trõu tîng vµ khi kh«ng cßn ph¬ng ph¸p nµo h¬n. Tuy nhiªn ®èi víi bÊt kú mét “tõ” nµo chóng ta còng kh«ng nhÊt thiÕt chØ sö dông mét ph¬ng ph¸p mµ cÇn ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p cïng mét lóc cã nh vËy th× viÖc tiÕp nhËn tõ cña häc sinh míi cã hiÖu qu¶ vµ viÖc d¹y tõ cµng thªm sinh ®éng . V× vËy yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ kÜ cµng c¸c gi¸o cô tríc khi lªn líp. Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy t«i chØ nªu ra vÊn ®Ò sö dông tranh trong viÖc d¹y tõ vùng ë ch¬ng tr×nh tiÕng Anh 7 B, Ph¬ng ph¸p sö dông tranh: B.1,Ph¬ng ph¸p sö dông tranh lµ g×? XuÊt ph¸t tõ lý thuyÕt nhËn thøc cña con ngêi : “tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t duy trõu tîng ” (t©m lý häc), c¸c nhµ ng«n ng÷ häc ®· vËn dông vµ t¹o ra nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau gióp ngêi häc tiÕp nhËn mét ng«n ng÷ míi - ph¬ng ph¸p dïng tranh chÝnh lµ mét trong sè ®ã. §ã lµ ph¬ng ph¸p sö dông h×nh ¶nh ®Ó gióp ngêi häc tri gi¸c trùc tiÕp, sö dông vèn sèng , vèn v¨n ho¸ cña m×nh ®Ó tiÕp nhËn mét ng«n ng÷ míi. Ph¬ng ph¸p sö dông tranh ®Ó d¹y tõ vùng lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p phæ biÕn hiÖn nay. §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc phÇn lín gi¸o viªn a dïng bëi nã cã nhiÒu thuËn lîi, còng nh hiÖu qu¶ khai th¸c cao vµ cã thÓ cïng mét lóc d¹y ®îc nhiÒu tõ trong mét bµi . Nh÷ng bøc tranh ®Ñp cßn cã t¸c dông gi¸o dôc häc sinh vµ t¹o høng thó trong häc tËp , gióp häc sinh n¾m tõ nhanh. ë møc ®é cao h¬n , nh÷ng bøc tranh cßn cã thÓ 3 gióp ngêi d¹y kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc ®é tiÕn bé hay kh¶ n¨ng giao tiÕp cña häc sinh. MÆc dï bé s¸ch gi¸o khoa míi víi kªnh h×nh chuÈn ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña bµi häc . Tuy vËy nã kh«ng hoµn toµn ®¸p øng ®îc tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña bµi d¹y ®Æc biÖt lµ trong viÖc d¹y tõ vùng. H¬n thÕ n÷a kh¶ n¨ng sö dông c¸c bøc tranh trong s¸ch gi¸o khoa nh mét gi¸o cô cßn nhiÒu h¹n chÕ ( c¸c bøc tranh qu¸ nhá). Muèn cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn cÇn ph¶i phãng to hoÆc tù vÏ thµnh nh÷ng bøc lín h¬n. MÆt kh¸c gi¸o viªn cßn ph¶i tù vÏ, su tÇm trªn b¸o,t¹p chÝ c¸c bøc tranh phï hîp víi néi dung bµi häc hay tõ cÇn d¹y ®Ó sö dông trong tiÕt d¹y cña m×nh. Do vËy yªu cÇu gi¸o viªn lu«n ph¶i tù lµm ra nh÷ng bøc tranh cÇn thiÕt, phï hîp víi néi dung ®Ó phôc vô cho chÝnh tiÕt d¹y cña m×nh. Nh vËy viÖc lµm ra nh÷ng bøc tranh cã gi¸ trÞ trong viÖc d¹y tõ chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña viÖc d¹y tõ vùng. Song viÖc sö dông nh÷ng bøc tranh Êy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ lµm ®îc . B.2,Sö dông tranh nh thÕ nµo ? VÊn ®Ò tëng chõng nh ®¬n gi¶n nhng kh«ng Ýt gi¸o viªn lóng tóng trong viÖc sö dông tranh. T«i xin nªu ra mét sè kinh nghiÖm ®· ®óc rót ®îc qua nh÷ng g× ®· ®äc , häc ®îc còng nh thùc tÕ nh÷ng n¨m c«ng t¸c t¹i trêng THCS Quúnh T©n. - §èi víi nh÷ng bøc tranh lín (A0 trë lªn) : gi¸o viªn cÇn ph¶i chuÈn bÞ tríc gi¸ treo hoÆc c¸c vËt dông kh¸c ®Ó khi vµo bµi kh«ng tèn thêi gian vµo c«ng viÖc ®ã. VÞ trÝ treo tranh còng cÇn c©n nh¾c. ë gãc ph¶i- tr¸i - hay ë gi÷a b¶ng ®Ó häc sinh cã thÓ quan s¸t thuËn lîi nhÊt vµ quan träng h¬n lµ tÊt c¶ häc sinh trong líp ®Òu nh×n thÊy . Tr¸nh t×nh tr¹ng chØ cã mét sè häc sinh quan s¸t ®îc, hoÆc che khuÊt mÊt phÇn ch÷ viÕt trªn b¶ng. Thêng th× nªn treo bªn gãc ph¶i cña b¶ng. MÆt kh¸c khi bøc tranh kh«ng cßn hiÖu qu¶ khai th¸c th× gi¸o viªn nªn th¸o xuèng tr¸nh viÖc häc sinh chØ tËp trung quan s¸t vµo tranh mµ quªn c¸c phÇn viÖc kh¸c. - §èi víi nh÷ng bøc nhá h¬n ( câ giÊy A4,A3..): ®©y lµ nh÷ng bøc tranh gi¸o viªn cã thÓ cÇm tay. Khi n©ng tranh lªn còng kh«ng ®îc qu¸ cao, còng kh«ng qu¸ thÊp. §Æc biÖt lµ kh«ng ®îc che khuÊt tÇm quan s¸t líp cña m×nh ( cÇn ph¶i bao qu¸t líp). ( Thêng t«i chØ n©ng tranh ngang phÇn ngùc cña m×nh). Vµ còng kh«ng nªn ®øng nguyªn mét vÞ trÝ mµ cÇn ph¶i di chuyÓn ®Ó ch¾c ch¾n r»ng tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®îc nh×n thÊy h×nh ¶nh m×nh ®a ra. B.3,Khai th¸c mét bøc tranh. 4 §©y lµ ®iÒu quan träng nhÊt mµ bÊt kú ngêi d¹y nµo còng ®Òu mong muèn khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt bøc tranh mµ m×nh ®· chuÈn bÞ thËm chÝ cã thÓ cã thÓ d¹y ®îc nhiÒu tõ cïng mét lóc vµ cã thÓ sö dông cho nhiÒu bµi d¹y. Khi giíi thiÖu tranh ®Ó d¹y mét tõ gi¸o viªn nªn cã phÇn dÉn nhËp (lead in) xung quanh bøc tranh ®ã b»ng c¸c c©u hái hay nh÷ng lîi giíi thiÖu hµi híc (hoµn toµn kh«ng nªn ®i ngay vµo phÇn m×nh cÇn ®¹t) ®Ó tËp trung sù chó ý cña häc sinh vµ h×nh thµnh cho c¸c em sù tiÕp cËn tri gi¸c ban ®Çu. Sau ®ã míi gîi më vµo tõ cÇn d¹y. Cã nh vËy th× häc sinh míi cã thÓ vËn dông vèn sèng, vèn v¨n ho¸ ®Ó tri gi¸c bøc tranh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. MÆt kh¸c h×nh ¶nh ®a ra ngoµi môc ®Ých ®Ó d¹y tõ, h¬n thÕ n÷a cßn ®Ó gi¸o dôc häc sinh. V× vËy h×nh ¶nh trªn tranh cÇn ®îc c©n nh¾c kü lìng. TuyÖt ®èi kh«ng nªn sö dông nh÷ng bøc tranh thiÕu tÝnh gi¸o dôc vµ ph¶n t¸c dông gi¸o dôc. MÆt kh¸c còng cÇn khai th¸c s©u h¬n bøc tranh ngoµi “tõ ” m×nh d¹y. B.4,C¸c bíc tiÕn hµnh d¹y mét tõ (sö dông tranh): - Bíc 1: h×nh thµnh kh¸i niÖm. §©y lµ bíc gi¸o viªn sö dông tranh ®Ó h×nh thµnh kh¸i niÖm cho häc sinh. B»ng c¸ch gîi më,dÉn d¾t c¸c em ®Õn “tõ” cÇn tiÕp cËn. Tuy nhiªn khi giíi thiÖu tranh nh÷ng c©u hái dÉn d¾t tríc chø kh«ng nªn chØ cã mét c©u hái trùc tiÕp. VÝ dô d¹y tõ : “monument” ( bµi 16 - tiÕng Anh7) - Tranh sö dung : tîng N÷ ThÇn Tù Do (Mü) ( H×nh 1). - T: (show the picture) Is it very nice ? Is it big? - Ss : Yes - T : What is this ? - Ss: tîng, tîng ®µi ... - Bíc 2: ph¸t ©m (sound or pronunciation). Sau khi ®· h×nh thµnh kh¸i niÖm, dÉn d¾t ®îc vµo H×nh 1. Tîng N÷ thÇn Tù Do (Mü ) tõ cÇn d¹y ,gi¸o viªn b¾t ®Çu ph¸t ©m tõ cÇn d¹y . VD: tõ “monument ” Ss: tîng , tîng ®µi T: Yah! Monument. Monument . Now read after me . Please ! Monument . Ss : (repetition) monument . monument.... T: (check sound) Call some students repeat soud - Bíc 3: ®a ra nghÜa cña tõ (meaning ) ë bíc nµy gi¸o viªn ph¶i ch¾c ch¾n häc sinh ®· n¾m ®îc nghÜa cña tõ cÇn d¹y . - Bíc 4: viÕt tõ lªn b¶ng (spelling ). Sau khi ®· ph¸t ©m vµ häc sinh ®· biÕt nghÜa cña tõ , b©y giê lµ lóc gi¸o viªn cã thÓ h×nh thµnh ch÷ viÕt lªn b¶ng cho häc sinh chÐp vµo vë. 5 Nh vËy ®Õn bíc nµy häc sinh ®· n¾m ®îc c¸ch ph¸t ©m,nghÜa vµ chÐp tõ vµo vë . Gi¸o viªn kh«ng cÇn ph¶i viÕt nghÜa cña tõ lªn b¶ng trong trêng hîp nµy. V× theo t«i ®ã lµ viÖc lµm kh«ng cÇn thiÕt vµ tèn thªm thêi gian . - Bíc 5: KiÓm tra hay më réng tõ (word expansion): HiÖu qu¶ cña viÖc d¹y tõ lµ ë bíc nµy. Bëi chØ khi häc sinh sö dông ®îc tõ c¸c em võa häc th× míi cã thÓ xem lµ thµnh c«ng. ChÝnh v× thÕ ®©y lµ bíc cÇn thiÕt . Cho nªn dï b»ng c¸ch nµo gi¸o viªn còng ph¶i kiÓm tra viÖc sö dông tõ võa häc. VD: ®a tõ “monument ” vµo ng÷ c¶nh : T : Where do often see a monument ? Ss : in the center of city or squares. T : people build monuments in the center of city or in the squares . *Gi¸o viªn còng cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kiÓm tra tõ kh¸c nhau ®Ó gióp häc sinh sö dông ®îc nh÷ng tõ võa häc, nh : Multiple-choice, true/false,gapfilling... (TrÝch s¸ch “ Teach English” - Adrian Doff, Cambridge University Press) 2, C¬ së thùc tiÔn : Qua nh÷ng g× b¶n th©n ®· thùc nghiÖm, cïng víi sù bæ sung gãp ý thêng xuyªn cña c¸c ®ång chÝ trong nhãm Anh v¨n ë ®¬n vÞ t«i. T«i nhËn thÊy viÖc sö dông tranh thêng xuyªn trong viÖc d¹y tõ vùng tiÕng Anh 7 sÏ gióp c¸c em lÜnh héi , tiÕp thu vµ nhí ®îc tõ còng nh kh¶ n¨ng vËn dông tõ trong giao tiÕp cã hiÖu qu¶ râ rÖt. Vµ nÕu nã trë thµnh thãi quen thêng xuyªn cña ngêi d¹y th× t«i tin tëng ch¾c ch¾n lµ hiÖu qu¶ tiÕp nhËn tõ vùng cña häc sinh sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Vµ nÕu cã thÓ cÇn ®a viÖc sö dông tranh trong tiÕt d¹y vµo mét néi dung b¾t buéc cô thÓ trong viÖc ®¸nh gi¸ giê d¹y tèt cña gi¸o viªn. V× nh thÕ sÏ lµm cho viÖc chuÈn bÞ tranh ¶nh trë thµnh mét nhiÖm vô trong qu¸ tr×nh d¹y häc. MÆc dï vËy ®©y còng chØ lµ nh÷ng kiÕn mang tÝnh chñ quan, vµ ph¹m vi ¸p dông míi chØ dõng l¹i ë mét sè khèi líp nhÊt ®Þnh. Do vËy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. RÊt mong c¸c ®ång chÝ gãp ý bæ sung. III. §èi chiÕu kÕt qu¶ : Qua thêi gian thö nghiÖm (1 th¸ng) cô thÓ ë hai líp 7G vµ 7E t«i ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ so s¸nh sau : 1, Líp 7G : ( líp sö dông c¸c ph¬ng kh¸c mµ kh«ng dïng tranh) - Sè lîng häc sinh: 42 * chÊt lîng tríc khi thÓ nghiÖm: - Tû lÖ ®¹t ®iÓm TB trë lªn : 62% 6 - Tû lÖ tõ nhí ®îc / 1 bµi häc : 37% * ChÊt lîng sau khi thÓ nghiÖm : - Tû lÖ tõ vùng nhí ®îc/ tæng sè tõ ®· ®îc häc / 1 th¸ng : 37,5% 2, Líp 7E: (líp sö dông tranh ®Ó d¹y tõ ) - Sè lîng häc sinh : 44 * ChÊt lîng tríc khi thö nghiÖm: - Tû lÖ ®¹t ®iÓm TB trë lªn (m«n tiÕng Anh): 57% - Tû lÖ tõ nhí ®îc/ 1 bµi häc : 33,6% * ChÊt lîng sau khi thö nghiÖm - Tû lÖ tõ nhí vµ vËn dông ®îc trong giao tiÕp : 42,04% KÕt qu¶ nµy t«i ®· x¸c nhËn n¨m 2004 vµ tai thêi ®iÓm b©y giê n¨m 2006 t«i vÉn ®ang gi¶ng d¹y líp 9E ( lµ líp 7E cò ), c¸c em vÉn cã thÓ nhí tõ vµ vËn dông trong giao tiÕp c¸c tõ ®· ®îc häc ë líp 7,nh: Tõ Temple (®Òn) - ®îc nh¾c l¹i ë bµi 1 : SGK Anh9; IV. Bµi häc kinh nghiÖm: Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng trong ®ã cã ph¬ng ph¸p sö dông tranh nh mét gi¸o cô trùc quan. §©y lµ mét ph¬ng ph¸p gióp ngêi häc dÔ tri gi¸c, sinh ®éng t¹o ®îc høng thó cho häc sinh. MÆt kh¸c cïng mét bøc tranh, gi¸o viªn cã thÓ sö dông ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhiÒu tõ vµ nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau trong mét bµi häc còng nh nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau trong mét tiÕt d¹y. Do vËy mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i tù trang bÞ cho m×nh nh÷ng gi¸o cô cÇn thiÕt trong ®ã cã nh÷ng bé tranh. Kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ yªu cÇu b¾t buéc trong viÖc ®¸nh gi¸ mét tiÕt d¹y mµ ph¶i trë thµnh nh÷ng thãi quen trong viÖc sö dông tranh còng nh trong viÖc tù lµm ®å dïng d¹y häc . §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ngêi gi¸o viªn kh«ng chØ biÕt quan t©m ®Õn viÖc d¹y häc,viÖc so¹n bµi . H¬n thÕ n÷a cßn ph¶i lu«n biÕt su tÇm , lùa chän vµ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi ®Ó phôc vô cho tiÕt d¹y cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. MÆt kh¸c nghµnh cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®éng viªn khuyÕn khÝch h¬n n÷a trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tù lµm ®å dïng d¹y häc. H×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ mét tiÕt d¹y cña gi¸o viªn còng cÇn ph¶i chó ý nhiÒu h¬n ®Õn viÖc lµm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng trong tiÕt d¹y. Cã nh vËy th× tiÕt d¹y míi lu«n míi mÎ. Ngêi d¹y vµ ngêi häc tham gia vµo qu¸ tr×nh giao tiÕp thùc sù chø kh«ng nÆng nÒ , kh« cøng. Sö dông tranh d¹y tõ vùng cã nhiÒu thuËn lîi . Tuy vËy viÖc lµm ra nh÷ng bøc tranh cã hiÖu qu¶ khai th¸c cao th× kh«ng ph¶i gi¸o viªn nµo còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm. MÆt kh¸c do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mét sè thËm chÝ rÊt hiÕm khi sö dông 7 tranh trong viÖc d¹y tõ, mét sè kh¸c tá ra lóng tóng trong viÖc khai th¸c tranh hoÆc kh«ng tu©n thñ quy tr×nh mét c¸ch khoa häc . §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn viÖc häc sinh tiÕp thu tõ yÕu ,kh¶ n¨ng vËn dông tõ ng÷ trong giao tiÕp cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thùc tÕ nµy ®· ®îc chøng minh qua c¸c kú thi trong cã kú thi kh¶o s¸t chÊt lîng häc kú I , n¨m häc 2005-2006. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã t«i ®· m¹nh d¹n nªu lªn nh÷ng suy nghÜ chñ quan cña c¸ nh©n t«i . Cã thÓ nã cha ph¶i lµ nh÷ng kinh nghiÖm,kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®ang hÕt søc khiªm tèn. Còng cã thÓ c¸c ®ång chÝ kh¸c ®· lµm tèt h¬n t«i. Song t«i vÉn m¹nh d¹n ®a ra ý kiÕn chñ quan cña c¸ nh©n t«i.Mét mÆt ®Ó bµy tá quan ®iÓm cña m×nh trong viÖc sö dông tranh ®Ó d¹y tõ , mÆt kh¸c muèn ®îc chia sÎ vµ häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ®ång chÝ. Hy väng sÏ nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c ®ång chÝ. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Quúnh T©n, ngµy 18/4/2006 Ngêi thùc hiÖn Lª Vinh 8
- Xem thêm -