Tài liệu Skkn sử dụng powepoint trong giảng dạy lịch sử 12

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 1 TP LÀO CAI Tên sáng kiến: CÙ THỊ THU HÀ Lào Cai, năm 2011 ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ KHI SOẠN GIẢNG TRÌNH CHIẾU BẰNG PHẦN MỀM POWEPOINT PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 LỚP 12 THPT( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU I- Tính cấp thiết của ñề tài. Trong thời ñại công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực trong ñời sống không còn xa lạ nữa. Và ngành giáo dục cũng từng bước tiếp cận với công nghệ hiện ñại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường như một công cụ lao ñộng giúp Ban giám hiệu nhà trường nâng cao chất lượng quản lí, giúp các thầy cô giáo nâng cao chất lượng dạy học, trang bị cho học sinh kiến thức về công nghệ thông tin, học sinh sử dụng các thiết bị kĩ thuật số như một công cụ học tập, góp phần rèn luyện cho học sinh một số phẩm chất cần thiết của người lao ñộng trong thời kì công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Để thực hiện tốt ñổi mới giáo dục phổ thông ñạt kết quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập có một vai trò tích cực. Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc ñổi mới phương pháp dạy và phương pháp học. Từ năm học 2008 - 2009 ñược chọn là "Năm học ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục”. Năm học 2009 – 2010 tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin ñể ñổi mới phương pháp dạy học, ñổi mới kiểm tra ñánh giá và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn. Đến năm học 2010-2011, việc ứng dụng công nghệ thông tin ñược nâng cao hơn nữa trong mọi hoạt ñộng dạy và học. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường ñã nhận thức ñược rằng: ứng dụng công nghệ thông tin ñể ñổi mới phương pháp dạy học, ñổi mới kiểm tra ñánh giá và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất. Song ñể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong giảng dạy thì công việc ñầu tiên và quan trọng ñối với người giáo viên là phải biết soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng các phần mềm trong ñó có phần mềm PowePoint . II- Tình hình nghiên cứu. Trong thực tế giảng dạy nhiều ñồng nghiệp ñã sử dụng phần mềm PowePoint ñể soạn giáo án, giảng dạy khá hiệu quả. Năm học 2008-2009,qua thực tế giảng dạy tôi ñã nghiên cứu làm sáng kiến soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1919 ñến năm 1930 lớp 12 THPT (chương trình chuẩn). Năm học 2009-2010, tôi ñã nghiên cứu làm sáng kiến soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1930 ñến năm 1945 lớp 12 THPT (chương trình chuẩn). Trong quá trình thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn tôi ñã sưu tầm tư liệu, soạn giảng và rút kinh nghiệm qua các tiết dạy. Năm học 20102011, tôi tiếp tục làm sáng kiến kinh nghiệm áp dụng giảng dạy một số bài phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1945 ñến năm 1954. III- Mục ñích và nhiệm vụ của ñề tài. Soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint giáo viên cần có sự hỗ trợ của máy tính. Các hoạt ñộng dạy và học ñược thiết kế hợp lý trong một cấu trúc chặt chẽ, sử dụng các công cụ ña phương tiện bao gồm: các văn bản hình ảnh, âm thanh, phim minh hoạ ñể chuyển tải tri thức và ñiều khiển người học. Cũng với sự hỗ trợ của máy tính người giáo viên có thể ứng dụng công nghệ vào thiết kế, xây dựng bộ câu hỏi học tập, các bài tập thực hành, ñố vui lịch sử, thư viện thông tin… cho học sinh. Việc soạn giáo án giảng dạy trình chiếu bằng phần mềm PowePoint ñối với giáo viên, tuy phải ñầu tư khá nhiều thời gian và công sức ñể chuẩn bị một giáo án nhưng giúp giáo viên hạn chế bớt phần thuyết giảng, có thời gian thảo luận và tăng cường kiểm soát ñối với học sinh qua ñó giáo viên có thể cung cấp cho học sinh một khối lượng hình ảnh, phim tài liệu lịch sử… liên quan ñến nội dung bài học lịch sử mà học sinh ñược học, như vậy mà giờ học trở nên sôi nổi và sinh ñộng hơn Đối với học sinh, việc học tập lịch sử thông qua hình ảnh, phim tư liệu tạo nhiều hứng thú cho các em trong học tập, các em ñược tiếp cận, nhận thức các sự kiện lịch sử và bài học lịch sử sống ñộng hơn, gần với qúa khứ hơn. Qua ñó có thể giúp kích thích quá trình tư duy của học sinh, từ ñó, nội dung kiến thức lịch sử học sinh thu thập ñủ hơn và in sâu hơn vào trong trí nhớ của các em IV- Đối tượng và phạm vi sáng kiến - Sử dụng phần mềm Powepoint chèn tranh ảnh, lược ñồ, bản ñồ hoặc các ñoạn phim tư liệu, bảng biểu khi giảng dạy ñể khai thác kiến thức qua kênh hình hoặc minh họa bài giảng, qua ñó giúp học sinh thêm yêu thích bộ môn, nâng cao nhận thức của các em ñồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy. - Dạy lịch sử lớp 12 THPT, phần lịch sử Việt Nam giai ñoạn từ năm 1945 ñến năm 1954( chương trình chuẩn) ở trường THPT số 1 thành phố Lào Cai. PHẦN 2: NỘI DUNG 1. Nội dung cơ bản lịch sử Việt Nam giai ñoạn 1945-1954 lớp 12 trong chương trình lớp 12 THPT – Chương trình chuẩn. Năm ñầu sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng, Chính phủ ñề ra biện pháp mềm dẻo nhưng kiên quyết ñể giải quyết khó khăn và chuẩn bị cho kháng chiến: xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn ñói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, chống thù trong giặc ngoài... Do thực dân Pháp bội ước, từ ngày 19/12/1946, nhân dân ta ñã bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược. Trong những năm ñầu cuộc kháng chiến(1946-1950), ta ñã xây dựng lực lượng mọi mặt, chuẩn bị cho cuộc chiến ñấu lâu dài và bước ñầu giành thắng lợi với chiến dịch Việt Bắc thu-ñông năm 1947 và Biên giới thu ñông năm 1950. Bước sang giai ñoạn từ năm 1951 ñến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, có sự giúp ñỡ của ñế quốc Mĩ ñược ñẩy mạnh; lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ ñộng trên chiến trường. Bước vào ñông-xuân 1953-1954, Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết ñịnh nhằm “ kết thúc chiến tranh trong danh dự”; quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953-1954 với ñỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ ñã buộc thực dân Pháp kí Hiệp ñịnh Giơ ne vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 2. Ưu ñiểm, hạn chế * Ưu ñiểm: Sử dụng phần mềm Powerpoint khi soạn giảng sẽ giúp giáo viên sử dụng ñược nhiều ñồ dùng trực quan trong một tiết học, hình ảnh rõ nét, ñẹp hơn, ñỡ mất thời gian hơn so với việc giáo viên treo ñồ dùng trên bảng. Bên cạnh ñó có những ñồ dùng giáo viên có thể tạo hình ảnh ñộng gây hứng thú học tập hơn ñối với học sinh. * Hạn chế: Việc ñầu tư giờ dạy phải công phu, tốn nhiều thời gian hơn. Cần phải có cơ sở vật chất ñảm bảo cho việc dạy trình chiếu( Brôjêchtơ, máy chiếu, máy tính). Yêu cầu giáo viên phải có trình ñộ nhất ñịnh về máy tính, về sử dụng phần mềm Powerpoint... 3. Nguồn tư liệu Khai thác từ nhiều nguồn khác nhau: Tranh ảnh có trong sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, tranh ảnh và các ñoạn phim tư liệu khai thác trên mạng internet... 4. Vận dụng thực tiễn 5. Kết quả áp dụng. Trên thực tế giảng dạy ở các lớp 12ª1( dạy trình chiếu) 12ª6( dạy bình thường – giáo viên treo tranh ảnh lược ñồ, bản ñồ, sơ ñồ kiến thức…) ở học kì 1 năm học 2010-2011. Kết quả cho thấy dạy trình chiếu học sinh hứng thú hơn, hiểu bài nhanh hơn, sâu sắc hơn các em có hiểu biết nhiều hơn về hình ảnh các vị lãnh tụ cách mạng trong giai ñoạn này. Giáo viên có nhiều thời gian ñể ñiều khiển tổ chức cho học sinh chủ ñộng tìm hiểu kiến thức hơn. Kết quả kiểm tra: Lớp 12A1 kết quả cao hơn lớp 12A6, cụ thể Kết quả bài kiểm tra 15 phút Tổng số Khá – giỏi TB Yếu 12A6 45 15=35% 22=46,5% 8=18,5% 12A1 40 15=37.5% 21=52.5% 4=10% Tổng số Khá – giỏi TB Yếu 12A6 45 14= 31,1 % 23= 51,1 % 8= 17,8% 12A1 40 15= 37,5 % 22= 55 % 3 = 7,5 % Bài kiểm tra 1 tiết PHẦN 3: KẾT LUẬN 1. Tự ñánh giá. - Sáng kiến có tính khả thi, có thể áp dụng ñể dạy học lịch sử trong các trường THPT tỉnh Lào Cai - Ưu ñiểm: Mỗi tiết học giáo viên có thể sử dụng nhiều ñồ dùng trực quan, hình ảnh ñẹp, chính xác, tiết kiệm ñược thời gian( do không phải treo ñồ dùng lên bảng) - Một số lưu ý: Khi giảng dạy giáo viên chỉ nên coi trình chiếu là phương tiện bổ trợ cho bài giảng chứ không chiếu toàn bộ bài giảng, tiến trình một giờ giảng giáo viên phải thực hiện ghi bảng và các bước lên lớp như các giờ dạy khác. Mỗi tiết dạy giáo viên không nên sử dụng quá nhiều tư liệu, nhiều Slide dẫn ñến khai thác không sâu, hiệu quả không cao. Mỗi bài soạn chỉ nên sử dụng tối ña 14 ñến 15 Slide. 2. Đề nghị. - Có thể sử dụng dạy lịch sử lớp 12 ở các trường THPT của tỉnh nhà - Để tăng cường hiệu quả giờ học lịch sử các nhà quản lí giáo dục cần trang bị thêm cho giáo viên kiến thức về công nghệ thông tin, cách khai thác tư liệu từ mạng internet, cách sử dụng phần mềm Powerpoint khi soạn giảng sao cho hiệu quả. - Giáo viên các trường phổ thông cần tích cực tự bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin ñể áp dụng soạn giảng ñạt hiệu quả cao. PHẦN 4: DANH MỤC TƯ LIỆU THAM KHẢO 1. SGK, SGV 12 chương trình chuẩn, chương trình nâng cao 2. Tranh ảnh, phim tư liệu trên mạng internet( mạng google; giáo án violet…) 3. Lịch sử Việt Nam tập 1. Lào Cai 25/3/2011 Người viết Cù Thị Thu Hà CHƯƠNG III: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954 T27 BÀI 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 29-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19-12-1946( tiết 1) Slide 1: GV dùng khi hướng dẫn HS hiểu về thù trong giặc ngoài ở nước ta năm ñầu sau cách mạng tháng Tám Quân ñội THDQ vào Hải Phòng Xác những nạn nhân bị bọn VNQDĐ giết ở số 7 Ôn Như Hầu Slide 2: Sử dụng khi nói về thù trong giặc ngoài ( Anh tạo ñiều kiện cho Pháp trở lại xâm lược nước ta) Quân Anh ñến Sài Gòn năm 1945 Quân Pháp ñến Sài Gòn năm 1945 Slide 3: GV sử dụng một ñoạn Clip về chống giặc ñói giặc dốt, khi giảng về biện pháp giải quyết khó khăn, qua ñó tắng hứng thú học tập cho HS. Nhân dân ph Hà Trung (Hà Ni) tham gia diu hành c ñng phong trào dit gic dt, ngày 612-1945. Slide 4 Sử dụng khi giảng về biện pháp chống giặc dốt Tác dụng: HS hiểu khí thế quyết tâm chống giặc dốt của nhân dân ta Thảo luận nhóm( Kĩ thuật khăn trải bàn): 5 phút Kết quả ñạt ñược khi giải quyết khó khăn năm ñầu sau cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào? Ý kiến cá nhân ý kiến cá nhân Ý kiến chung của nhóm Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Bài 18. Những năm ñầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946-1950) T29 Mục I + II I- Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. 1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta Slide 1: GV sử dụng khi giới thiệu sự kiện Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến Ngôi nhà ở làng Vạn Phúc Slide 2+3+4+5 Slide 2: Sử dụng khi giới thiệu vè ngày Toàn quốc kháng chiến ñể học sinh hiểu khí thế kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp. Slide 3: Sử dụng khi giới thiệu sự kiện Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến Slide 4: Sử dụng ñể học sinh hiểu tinh thần anh dũng quyết tử của Cảm tử quân Thủ ñô Slide 5: Sử dụng ñể học sinh hiểu về bom ba càng – một trong những vũ khí của Cảm tử quân dùng ñánh xe tăng Pháp. Slide 2: Những ngày toàn quốc kháng chiến ở Sài Gòn Slide 3: Trích lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch Slide 4: Cảm tử quân Hà Nội ôm bom ba càng ñón ñánh xe tăng quân Pháp trong ngày ñầu toàn quốc kháng chiến, cuối 1946.
- Xem thêm -