Tài liệu Skkn_sử dụng phần mềm geometers sketcthpad (gsp) vào dạy hình học cấp thcs

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. PhÇn më ®Çu I, Lý do chän ®Ò tµi : Côm tõ “C«ng nghÖ th«ng tin” (CNTT) ng¾n ngñi lµ thÕ mµ nã cã søc m¹nh lµm cho c¶ thÕ giíi biÕn ®æi tõng gi©y. CNTT kh«ng chØ dõng ch©n ë c¸c níc ph¸t triÓn, ë c¸c thµnh phè lín mµ ®· len lái vµo tõng ngâ hÏm, dèc nói cña c¶ c¸c níc chËm ph¸t triÓn. CNTT ®· gióp con ngêi chinh phôc c¶ vò trô bao la. VËy th× t«i vµ c¸c b¹n lµm sao cã thÓ nh¾m m¾t lµm ng¬ tríc søc m¹nh cña CNTT. Ngµnh gi¸o dôc cã nhiÖm vô ®µo t¹o tÇng tÇng, líp líp con ngêi cã ®øc, cã tµi ®Ó phôc vô ®Êt níc, phôc vô nh©n lo¹i. §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ cao, rót gÇn kho¶ng c¸ch víi c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, ngµnh GD§T cÇn ph¶i ®i tríc ®ãn ®Çu øng dông CNTT. §øng tríc t×nh h×nh CNTT ph¸t triÔn nhanh nh vò b·o. øng dông CNTT lµ v« cïng h÷u hiÖu cã mét vai trß quan träng ®èi víi c«ng t¸c d¹y häc vµ qu¶n lÝ gi¸o dôc. Bé GD§T ®a ra chñ ®Ò n¨m häc 2008 – 2009 là "Năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong ngành giáo dục". N¨m häc 2009 – 2010 tiÕp tôc ®Èy m¹nh øng dông CNTT trong d¹y häc vµ c«ng t¸c qu¶n lÝ gi¸o dôc. VËy §èi tîng nµo trong x· héi cÇn ¸p dông CNTT? CÇn chuÈn bÞ nh÷ng g× ®Ó cã thÓ ¸p dông CNTT? C¸ch thøc thùc hiÖn nh thÕ nµo? §Ó phÇn nµo gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, t«i xin viÕt ra nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ øng dông CNTT vµo d¹y häc nãi chung vµ d¹y häc to¸n nãi riªng. II, NhiÖm vô nghiªn cøu : 1, C¬ së lý luËn cña viÖc: “øng dông CNTT trong d¹y häc”. 2, C¬ së thùc tÕ cña viÖc ®a: “øng dông CNTT trong d¹y häc”. 3, §iÒu kiÖn cÇn ®Ó cã thÓ “øng dông CNTT trong d¹y häc”. 4, “ Sö dông phÇn mÒm Geometer's Sketchpad (GSP) vµo d¹y h×nh häc.”. 5, KÕt qu¶ tr¾c nghiÖm. III, Ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1, Ph¬ng ph¸p: Nghiªn cøu tµi liÖu, s¸ch b¸o, c«ng nghÖ th«ng tin Internet. T×m hiÓu, “häc mãt” ë nhiÒu ngêi, mäi lóc, mäi n¬i. 2, ph¹m vi nghiªn cøu:  §èi tîng häc sinh THCS – ch¬ng tr×nh líp 6, 7, 8, 9.  øng dông CNTT trong d¹y häc THCS nãi chung, D¹y to¸n nãi riªng, cô thÓ “Sö dông phÇn mÒm Geometer's Sketchpad” (GSP) vµo d¹y h×nh häc. 1 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung B. PhÇn néi dung I, C¬ së lý luËn: Mçi con ngêi lµ mét tÕ bµo cña x· héi. TÕ bµo cã kháe m¹nh th× x· héi míi cã thÓ ph¸t triÔn v÷ng ch¾c. Con ngêi cã trÝ tuÖ th× míi hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ngîc l¹i cã hiÖn ®¹i ho¸ th× con ngêi míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn trÝ tuÖ. Gi¸o dôc ®µo t¹o cã nhiÖm vô ®µo t¹o, t«i luyÖn con ngêi ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. øng dông CNTT cã vai trß to lín trong d¹y häc vµ qu¶n lÝ gi¸o dôc. Nã ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc, nhanh nh¹y, kÞp thêi trong c«ng t¸c qu¶n lÝ gi¸o dôc. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë viÖc sö dông phÇn mÒm qu¶n lÝ trêng häc VNPT-School. Sæ liªn l¹c ®iÖn tö cho chóng ta thÊy râ tÝnh u viÖt vÒ mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a nhµ trêng, gia ®×nh vµ x· héi. ViÖc c«ng khai kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trªn m¹ng phÇn nµo lµm gi¶m bít tiªu cùc vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc... Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. §Ó thùc hiÖn ®îc ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nµy viÖc øng dông CNTT trong d¹y häc lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu. CNTT cã thÓ gióp häc sinh dÓ dµng tiÕp cËn víi tri thøc th«ng qua trùc quan sinh ®éng. CNTT cã thÓ gióp häc sinh cëi bá ®îc sù kh« khan, nhµm ch¸n, sù sî h¶i khã kh¨n. CNTT t¹o ra sù høng khëi trong qu¸ tr×nh t×m tßi tri thøc. To¸n häc lµ mét khoa häc trõu tîng, kh« khan. NÕu chØ dïng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh kinh ®iÓn häc sinh sÏ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch thô ®éng rÊt khã kh¨n, ®iÒu nµy khiÕn cho hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cha cao. NhiÒu lóc sö dông ph¬ng ph¸p trùc quan sinh ®éng khiÕn häc sinh dÓ dµng tiÕp cËn kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ®¸nh gi¸ cao, th× CNTT lµ c«ng cô hç chî ®¾c lùc. Cã lóc nã chØ ®îc coi nh c¸i b¶ng phô, cã khi nã chuyÓn t¶i nh÷ng th«ng tin tri thøc quan träng tíi häc sinh mµ kh«ng cã lêi lÏ, tõ ng÷ nµo ngêi thÇy cã thÓ diÔn t¶ ®îc. HiÖn ®¹i h¬n häc sinh cã thÓ tù häc dÓ dµng th«ng qua bµi gi¶ng ®iÖn tö vÝ dô nh ch¬ng tr×nh “truongtructuyen.vn”. T¹i ®©y häc sinh cã thÓ tù häc tÊt c¶ c¸c m«n, tù luyÖn thi … Hai n¨m häc gÇn ®©y, “ Cuéc thi gi¶i to¸n trªn iternet” ®· vµ ®ang diÔn ra s«i ®éng trªn toµn quèc vµ khèi häc sinh VN ë níc ngoµi. Cuéc thi nµy nh mét luång giã ®¸nh thøc nh÷ng ai ®ã cßn hoµi nghi vÒ c«ng n¨ng cña CNTT trong gi¸o dôc. Như vậy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lí giáo dục là tất yếu. Mọi người, mọi cấp đều phải bắt tay ngay vào công cuộc ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lí giáo dục. Đặc biệt dạy toán đã khó, ứng dụng CNTT vào dạy học toán còn khó hơn nhiều. Vậy đòi hỏi người thầy dạy toán phải cố gắng nhiều hơn nữa. “Càng khó, càng hay. Càng hay, càng khó” Với chút ít hiểu biết của mình, trong khuôn khổ cho phép, tôi trình bày một chút xíu về ứng dụng CNTT vào dạy học, đó là: Sử dụng phần mềm Geometers Sketcthpad (GSP) vào dạy hình học cấp THCS. 2 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung II, Cơ sở thực tiễn: Mặc dù CNTT đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, song ở nước ta nói chung, trong lĩnh vực giáo dục nói riêng, nhiều người còn mơ hồ về nó. Trình độ hiểu biết về CNTT còn hạn chế. Mô hình giảng dạy, học tập là rất thô sơ, tự phát. Cán bộ các cấp vẫn còn thờ ơ, chưa thật sự vào cuộc. Muèn hiểu CNTT phần lớn phải tự thân vận động, tự tìm tòi, học hỏi lẫn nhau. Với phương pháp học này đòi hỏi người học phải say mê, thích khám phá. Muốn học được cũng đòi hỏi người học có một khả năng tư duy và khả năng kinh tế nhất định. Môi trường sống, làm việc cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của người học. Với trình độ hiểu biết về tin học còn quá mong manh như vậy, thì việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lí giáo dục là vô cùng khó khăn, đối với dạy toán còn khó khăn hơn nhiều. Muốn đổi mới dạy học và ứng dụng CNTT có hiệu quả trong nhà trường, trước hết chính hiệu trưởng cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của đổi mới dạy học và vai trò của ứng dụng CNTT vào dạy học, phải giúp giáo viên hiểu được thế nào là đổi mới dạy học và muốn đổi mới dạy học giáo viên phải làm gì. Đồng thời hiệu trưởng cũng phải tạo điều kiện cơ sở vật chất để việc thực hiện đổi mới dạy học của GV dễ thực hiện... Để soạn ra một giáo án điện tử, hay ứng dụng một phần mềm giảng dạy nào đó, giáo viên phải mất rất nhiều công sức, thời gian cũng như kinh phí, nhưng ở nhiều nơi, nhà trường chỉ khen "suông" mà không có hình thức khen thưởng xứng đáng... Cơ sở vật chất của nhiều trường học còn thiếu thốn, không có phòng học chức năng, chưa giám nói tới trang bị mỗi phòng học một máy chiếu. Giáo viên soạn được một giáo án điện tử đã tốn nhiều công sức, trước giờ dạy lại phải làm cửu vạn và thợ kỹ thuật, đôi khi vì lí do kỹ thuật làm hỏng mất giờ dạy. Nhiều trường học xây dựng trên diện tích quá chật hẹp, chỉ một lớp học thể dục đã đủ âm thanh rác khiến các lớp còn lại không thể học được. Giáo án có đầu tư hiện đại đến mấy, thầy giáo nêu vấn đề có hấp dẫn nhường nào thì hiệu quả giờ dạy cũng khó só thể đánh bại âm thanh rác. Tuy còn nhiều khó khăn, song cũng có nhiều thuận lợi. Mặc dù trong ngành giáo dục còn nhiều người hoài nghi về hiệu quả ứng dụng CNTT nhưng phần lớn đều đã nhận thức rõ tính hiệu quả của nó. Đội ngũ cán bộ giáo viên còn có rất nhiều thầy giáo tâm huyết với nghề. Có nhiều người rất năng động, sáng tạo. Nhiều địa phương còn có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất cho trường học. Vấn đề là ở chỗ cần làm cho mọi người thông suốt, phải sử dụng đúng người, đúng việc, phải sử dụng cơ sở vật chất đúng cách, đúng mục đích, có khoa học. 3 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung III, §iÒu kiÖn cÇn ®Ó cã thÓ “øng dông CNTT trong d¹y häc”. 1, Cơ sở vật chất: Mỗi trường học cần có:  Một sân tập thể dục cách xa phòng học.  Các phòng học chức năng cho họa, nhạc, ngoại ngữ, công nghệ.  Mỗi phòng học đặt cố định một bộ máy chiếu (Có điều khiển từ xa) 2, Con người:  Sử dụng thành thạo CNTT.  Hiểu và sử dụng được một số phần mềm chuyên dụng phù hợp với đặc thù bộ môn.  Con người yêu nghề, năng động sáng tạo. 4 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung IV, “ Sö dông phÇn mÒm Geometer's Sketchpad (GSP) vµo d¹y h×nh häc.” . 1, Giới thiệu phần mềm Geometer's Sketchpad (GSP): Trước đây chỉ có phần mềm bằng tiếng Anh khó sử dụng, nay đã có phần mềm việt hóa rất dễ sử dụng, đó là GSP5.0viethoa. Có thể tải về dùng thử, muốn sử dụng vào giảng dạy và sao lưu cần phải mua phần mềm này. Các trường nên mua một gói cho cả trường sử dụng mãi mãi. Phần mềm GSP5.0viethoa có ưu điểm hơn Phần mềm GSP tiếng Anh không chỉ là tiếng Việt mà còn được bổ sung thêm một số công cụ giúp chung ta vẽ đa giác và đánh dấu dễ dàng. Cách sử dụng GSP: Nếu chưa có phần mềm GSP5.0viethoa bạn dùng GSP tiếng Anh. Hãy xem http://violet.vn/nhung1962/ “Hướng dẫn sử dụng GSP” trên . Nếu nhà trường đã mua phần mềm GSP5.0viethoa bạn có thể tự sử dụng không cần hướng dẫn. Phần mềm GSP giúp chúng ta vẽ hình, vẽ đồ thị hàm số chính xác tuyệt đối. Tôi chưa giám nói vẽ nhanh, vì muốn vẽ nhanh mỗi người sử dụng nó phải tôi luyện rất nhiều và phụ thuộc vào năng lực của từng người. Phần mềm này đương nhiên chưa hoàn hảo, không phải có nó bạn muốn vẽ cái gì cũng được. Phần mềm này xây dựng trên cơ sở của các phép dựng hình cơ bản. 2, Một số ví dụ cụ thể về việc sử dụng GSP *1. Giải bài toán định lượng VD 1 Dạy bài tổng ba góc trong tam giác: Bước 1: Giáo viên vẽ hình trên phần mềm (1) GSP. Bước 2: Đo và tính tổng ba góc của tam giác có kết quả 180o A B m BAC = 68.00 m ABC = 67.00 m BCA = 45.00 C mBAC+m ABC+m BCA = 180.00 Bước 3: Cho một trong ba đỉnh của  di chuyển ↦ cho học sinh nhận xét số đo của các góc của  và tổng số đo của ba góc của ? 5 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung A m BAC = 64.03 m ABC = 83.66 m BCA = 32.31 B A C B C mBAC+m ABC+m BCA = 180.00 A B m BAC = 41.75 m ABC = 18.60 m BCA = 119.66 mBAC+m ABC+m BCA = 180.00 m BAC = 32.75 m ABC = 11.70 m BCA = 135.55 m BAC = 28.83 m ABC = 147.53 m BCA = 3.64 B C C A mBAC+m ABC+m BCA = 180.00 mBAC+m ABC+m BCA = 180.00 Bước 3: Chứng minh: Chú ý: Có thể dạy theo cách sử (2) dụng hiệu ứng ghép góc, sau đó dùng (3) GSP để kiểm chứng sau chứng minh. VD 2 Dạy bài định lí Pi-ta-go: Bước 1: Giáo viên vẽ hình trên phần mềm (4)GSP. Bước 2: Đo và tính tổng các bình phương hai cạnh góc vuông. Tính bình phương cạnh huyền. So sánh kết quả? B m BA = 2.05 cm A m AC = 3.65 cm m CB = 4.19 cm C m BA2+m AC2 = 17.55 cm2 m CB2 = 17.55 cm2 Bước 3: Cho một trong ba đỉnh của  di chuyển ↦ cho học sinh nhận xét số đo của các cạnh của ? So sánh tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông và bình phương cạnh huyền của  vuông? m BA = 1.10 cm B A C m BA = 3.05 cm B m AC = 3.65 cm m CB = 3.81 cm C m AC = 2.25 cm m CB = 3.79 cm A m BA2+m AC2 = 14.54 cm2 m CB2 = 14.54 cm2 m BA2+m AC2 = 14.36 cm2 m CB2 = 14.36 cm2 6 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung Bước 3: Chứng minh: Chú ý: Có thể dạy theo cách sử dụng (5) hiệu ứng ghép tam giác, sau đó dùng GSP để kiểm chứng sau chứng minh. VD 3 Trường hợp bằng nhau (c.c.c) của tam giác. Bước 1: Giáo viên (6) dựng hình hai ABC và A’B’C’ có các cạnh cho trước trên phần mềm GSP. Bước 2: Đo các góc của 2 tam giác so sánh số đo của 2 ? A 3cm 3cm 4,5cm 4cm B m BAC = 78.58 m B'A'C' = 78.58   A= A' A' 4cm 4cm 3cm C 4,5cm B' C' 4,5cm m BCA = 40.80 mB'C'A' = 40.80  C=C' m ABC = 60.61 m A'B'C' = 60.61   B= B' Bước 3: Khẳng định hai  bằng nhau. VD 4 Kiến tạo mô hình phép quay. Bước 1: Giáo viên (7) vẽ hình 2ABC trùng nhau trên phần mềm GSP. C A' A B C' Bước 2: Dùng kĩ thuật cho ABC quay quanh điểm B↦A’BC’ C C C C A A A' A A' A B B C' C' 7 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung C C A C A A' A C A' A B B C' C' C C A A' A B A' A C A B C C' C' Khẳng định hai A’BC’ = ABC Bước 3: Chứng minh: A’BC’ = ABC (c.g.c) Chú ý: Dạy cho học sinh phép quay nhằm cung cấp cho học sinh quan điểm động trong hình học. Cung cấp cho học sinh con mắt trừu tượng, cái đầu nhạy bén, từ đó học sinh tự phát hiện ra đường lối giải một bài hình học. VD 41 Nhìn nhận bài toán dưới cái nhìn của phép quay. Đề bài: Cho ABC nhọn. Vẽ ra bên ngoài tg`tam giác hai ABD và ACE đều. Gọi M là trung điểm của DC, N là trung điểm của BE. Chứng minh rằng: a, DC = BE. b, AMN là  đều. Chứng minh Bước 1: Giáo viên (8) vẽ hình trên phần mềm GSP. 8 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung E A N D M C B Bước 2: Dùng kĩ thuật cho ADC quay quanh điểm A ↦ ABE E E A A N D N D M M C B C B E A N D M C B Bước 3: Xác định những hình nào là ảnh của hình nào qua phép quay (A,60o) Bước 4: Chứng minh: a, DAC = BAE  DAC = BAE  DC = BE 9 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung b, DAC = BAE  AM = AN MAN = BAD  MAN = 60o  AMN đều 10 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung *2. Giải bài toán định hình (Quỹ tích) VD 1 Dạy bài quỹ tích cung chứa góc (HH9): Bước 1: Giáo viên (9) vẽ hình trên phần mềm GSP. M A B Bước 2: Dự đoán quỹ tích: Trong cùng một nửa mặt phẳng dùng “kỉ xảo GSP” cho M di chuyển sao cho góc AMB không đổi M M A A B B mAMB = 64.12 mAMB = 64.12 M M A mAMB = 64.12  A B B m AMB = 64.12 Thực hiện tương tự với nửa mặt phẳng còn lại: 11 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung M O O M A A B B M mAMB = 64.12 m AMB = 64.12 Bước 3: Chứng minh định lí M O A B C 12 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung VD 2 Áp dụng quỹ tích cung chứa góc (HH9) Đề bài: Cho BC là một dây của đường tròn (O; R). Điểm A di chuyển trên cung lớn AB. Phân giác của góc B và C cắt nhau tại I . Tìm quĩ tích điểm I, khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC của đường tròn? Bước 1: Giáo viên (10) vẽ hình trên phần mềm GSP. A O I C B Bước 2: Dự đoán quỹ tích : Trong cùng một nửa mặt phẳng dùng “kỉ xảo GSP” cho A di chuyển trên cung lớn AB ↦ điểm I vạch ra một quỹ đạo. A O O I I C B B A C Bước 3: Chứng minh phần thuận: Giả sử cung lớn AB chứa góc “BAC = ”  o BIC = “90 + /2” (Không đổi)  o Điểm I thuộc cung chứa góc “90 + /2” dựng trên đoạn thẳng BC. 13 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung VD 3 Áp dụng quỹ tích cung chứa góc (HH9) §Ò bµi: Cho tam gi¸c ABC néi tiÕp ® êng trßn (O;R) BC cè ®Þnh. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm M sao cho AM = AC. T×m quü tÝch ®iÓm M, khi A di chuyÓn trªn ® êng trßn (O). Bước 1: Giáo viên (11) vẽ hình trên phần mềm GSP. M A O B C Bước 2: Dự đoán quỹ tích : Dùng “kỉ xảo GSP” cho A di chuyển trên đường tròn ↦ điểm M vạch ra một quỹ đạo. M M A A O O B B C C 14 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung O B O A M A C B C M E O B A O A B C C F Bước 3: Giới hạn quỹ tích. Khi A di chuyển trên cung lớn tới vị trí trùng với B thì tia BA là tia tiếp tuyến BE. Tương tự: Khi A di chuyển trên cung nhỏ tới vị trí trùng với B thì tia BA là tia tiếp tuyến BF. Vậy EF là tiếp tuyến của đường tròn tại B. Bước 4: Chứng minh: … 15 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung VD 3 Áp dụng quỹ tích cung chứa góc (HH9) Đề bài: Cho nửa đường tròn đường kính AB. Điểm M thuộc nửa đường tròn. MH  AB. Trên bán kính OM lấy điểm I sao cho OI = MH. Tìm quỹ tích điểm I khi M di chuyển trên nửa đường tròn. Bước 1: Giáo viên (12) vẽ hình trên phần mềm GSP. M I A H O B Bước 2: Dự đoán quỹ tích : Dùng “kỉ xảo GSP” cho M di chuyển trên đường tròn ↦ điểm I vạch ra một quỹ đạo. M I A O H B IM A O H B 16 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung C M I A H B O Bước 3: Lược đồ chứng minh: C M I A O H B OC = OM, COI = OMH, OI = MH  IOC = HMO  CIO = OHM  COI = 1v  I  đường tròn đương kính OC 17 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung V, KÕt qu¶ tr¾c nghiÖm: Đề bài: Cho ABC nhọn. Vẽ ra bên ngoài ABC hai  vuông cân đỉnh A là ABD và ACE. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, BD và CE. Vẽ AI, AK lần lượt là phân giác của ADC và ABE. a, Chứng minh DC = BE. b, Chứng minh MNP là  vuông cân. c, AIK là  gì ? Đáp án – Biểu điểm Vẽ hình, ghi gt,kl: (1đ) E D A K N I P 1 F 2 B H M C a, ADC = BE (c.g.c) ⇒ DC = BE (đ/n) (1) (3đ) b, Xét AFD và HFB có F1 = F2 và ADF = HBF ⇒ DAF = BHF ⇒ BHF = 90o (2) C/M: BCD có MN // DC, MN = DC/2, BCE có MP//BE, MP = BE/2 (3) Từ (1) (2), (3) ⇒MN = MP, NMP = 90o ⇒ NMP vuông cân. (3đ) c, ADC = BE (câu a) ⇒ ADI = ABK (c.g.c) ⇒AI = AK (đ/n) (4) và DAI = BAK (đ/n) ⇒ DAB = IAK ⇒ IAK = 90o (5) Từ (4), (5) ⇒ AIK vuông cân tại A. (3đ) Lớp 7A4 không được tiếp cận phương pháp dạy sử dụng phần mềm GSP Lớp 7A5 được tiếp cận phương pháp dạy sử dụng phần mềm GSP, được xây dựng kiến tạo phép quay. Lớp 7A4 7A5 ss điểm 40 40 0;1;2 30 % 10 % 3; 4 50 % 15 % 5; 6; 20 % 50 % 7; 8 0% 15 % 9; 10 0% 10 % 18 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung C. PHẦN KẾT LUẬN. Qua những ví dụ và kết quả trắc nghiệm nêu trên phần nào đã cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của CNTT trong dạy học, đặc biệt là ứng dụng CNTT vào dạy toán. Phần mềm GSP hỗ trợ việc dạy và học toán rất tốt. Cần có kế hoạch triễn khai rộng rãi trong ngành giáo dục. Tuy phần mềm GSP có nhiều ưu điểm như vậy nhưng không phải không có nhược điểm. Cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm làm cho GSP hoàn hảo hơn. Chẳng hạn có thêm công cụ vẽ để dựng hình bằng phương pháp đại số, vẽ được biểu đồ như trên Excel, làm thế nào để nhúng được GSP vào PowerPoint. Nếu giải quyết được những khiếm khuyết này thì GSP vô cùng tuyệt vời. Trước mắt chúng ta không nên ngồi chờ đợi, cần biết kết hợp thêm các phần mềm khác một cách hợp lí nhờ liên kết “Link” để tạo ra những bài giảng chất lượng, hấp dẫn. Hiện nay việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lí giáo dục mới chỉ bắt đầu. Cán bộ giáo viên đang vừa học vừa vận dụng nên cần có nhiều sự khích lệ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là nguồn vật chất vô hình “Thời gian”.Vậy tôi xin nêu một số đề xuất: Các cấp quản lí giáo dục cần đảm bảo tính kế hoạch, khoa học và tính hiệu quả. Nên giảm dần và tiến tới xóa bỏ cách quản lí một cách hình thức, xáo rỗng, tạo điều kiện để giáo viên tận dụng được thời gian và chất xám. Nên cải tiến hoặc cắt bỏ một số loại hồ sơ giáo viên không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Ví dụ như: * “Sổ tích lũy” Nếu chỉ tích lũy nghề nghiệp bằng một quyển sổ thì không thể dạy tốt được. Giáo viên chúng tôi phải tích lũy nghiệp vụ bằng hàng tủ sổ, sách hay thư mục, thư viện trong máy vi tính, trên mạng Internet dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu có điều kiện nên tích lũy tài liệu dưới dạng thư viện điện tử trên Website. * “Sổ liên lạc gia đình” đã quá lạc hậu đối với khu vực thành phố, thị xã thị trấn. Trong những năm gần đây tôi liên lạc với phụ huynh bằng mạng điện thoại. Từ nay nên kết hợp thêm “Sổ liên lạc điện tử” Tuy nhiên Sổ liên lạc điện tử của VNPT hiện nay cần phải bổ sung các trang thông báo cập nhật hàng ngày, hàng tuần… * “Sổ chủ nhiệm”, “sổ điểm cá nhân” cũng không còn phù hợp nữa. Nhà trường nên in từ phần mềm quản lí VNPT-School dùng tốt hơn nhiều. * Đã đến lúc khuyến khích viết biên bản hội họp bằng đánh máy vi tính vì như thế sé rất khoa học, sạch đẹp và nhanh gọn. * Nên thống nhất như thế nào là giáo án điện tử? thế nào là bài giảng điện tử. Một tiết dạy trình chiếu có nhất thiết phải soạn hai giáo án “giáo án điện tử” và “giáo án đánh máy vi tính” không? Có nhất thiết phải viết thêm trên bảng truyền thống không? Theo tôi cần chấm dứt ngay tình trạng giáo viên lẫn học sinh trở thành “con rối” khi soạn và thực hiện bài giảng trình chiếu. Cuối cùng tôi xin gửi tới các đồng nghiệp một thông điệp: “Đừng chỉ dạy giỏi mình giờ thao giảng”. 19 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung  Ngày 8 tháng 3 năm 2010 Người nghiên cứu Giáo viên: Lê Thị Nhung Ý kiến đánh giá Tổ chuyên môn Hiệu trưởng 20 ỨNG DỤNG CNTT Lª ThÞ Nhung
- Xem thêm -