Tài liệu Skkn sự ảnh hưởng quan trọng của công tác chủ nhiệm tới sự phát triển của học sinh thpt hiện nay

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu i. Lý do chän ®Ò tµi Qua nhiÒu khãa chñ nhiÖm vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n, t«i thÊy sù ph¸t triÓn cña häc sinh THPT, phô thuéc mét phÇn rÊt quan träng ë c«ng t¸c chñ nhiÖm cña gi¸o viªn, tuy nhiªn sù quan t©m vÒ c«ng t¸c kiªm nhiÖm nµy ë mét sè gi¸o viªn, thËm chÝ ë mét sè trêng THPT ®îc xem nhÑ vµ cha ®îc quan t©m ®óng møc. Trong thùc tÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, rÊt Ýt gi¸o viªn viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c chñ nhiÖm, ®a ra ®îc nh÷ng chó ý cô thÓ, quan träng trong c«ng t¸c kiªm nhiÖm nµy. Tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c chñ nhiÖm, nh÷ng híng dÉn, nh÷ng quy ®Þnh còng rÊt Ýt, cã ch¨ng chØ mang tÝnh chÊt tæng qu¸t, ®Þnh híng nh÷ng vÊn ®Ò chung, ®iÒu nµy khiÕn c«ng t¸c chñ nhiÖm cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Xu thÕ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái con ngêi ph¶i thÝch øng, ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn h¬n. Do ®ã c«ng t¸c chñ nhiÖm h¬n lóc nµo hÕt, cÇn ph¶i ®îc quan t©m nhiÒu h¬n, gióp c¸c em cã hµnh trang ®Çy ®ñ, s½n sµng bíc vµo cuéc sèng míi, cuéc sèng tù lËp lµm chñ b¶n th©n. Qua nhiÒu khãa chñ nhiÖm thµnh c«ng, t«i rót ra ®îc nhiÒu kinh nghiÖm quan träng, tù tin cho c¸c khãa chñ nhiÖm tiÕp theo, mong muèn chia sÎ nh÷ng kinh nghiÖm m×nh cã ®îc, gãp phÇn nhá c«ng søc cho viÖc gi¸o dôc häc sinh, trong nhµ trêng THPT hiÖn nay. V× vËy t«i viÕt ®Ò tµi: “ Sù ¶nh hëng quan träng cña C«ng t¸c chñ nhiÖm tíi sù ph¸t triÓn cña häc sinh THPT hiÖn nay ” II. LÞch sö vÊn ®Ò C«ng t¸c chñ nhiÖm lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c rÊt quan träng trong trêng THPT, nhng t«i thÊy nh÷ng n¨m gÇn ®©y rÊt Ýt gi¸o viªn ®Ò cËp ®Õn, nÕu cã ch¨ng ®îc quan t©m theo tinh thÇn, ®Þnh híng c¸c vÊn ®Ò lín, chung bëi c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc. T«i cha thÊy gi¸o viªn nµo, viÕt vÒ ®Ò tµi nµy mét c¸ch cô thÓ, víi gãc ®é lµ ngêi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ ®îc thµnh c«ng qua nhiÒu khãa häc. ë ®Ò tµi nµy c¸ nh©n t«i thùc hiÖn s¸t thùc h¬n, cô thÓ h¬n, quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc, lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn, hoµn thiÖn nh©n c¸ch häc sinh THPT, ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c chñ nhiÖm hiÖn nay. iii. Môc ®Ých yªu cÇu – nhiÖm vô cña ®Ò tµi C«ng t¸c chñ nhiÖm l©u nay nhiÒu gi¸o viªn cßn m¾c ph¶i nhøng sai lÇm nh: i) Tæ chøc líp, ph©n c¸n bé líp, nh÷ng buæi ban ®Çu, chñ quan dÉn ®Õn cã nhiÒu lçi nguy hiÓm nh: Ph©n c¸n bé líp cha ®óng ngêi, ®óng viÖc, NhiÒu t×nh huèng øng xö sai, kh«ng t¹o ®îc Ên tîng ban ®Çu ë häc sinh. 1 ii) Kh«ng nghiªn cøu kü danh s¸ch, tham kh¶o chÊt lîng häc sinh tríc ®ã, kh«ng lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc cha hîp lý , cha chÝnh x¸c trong viÖc ®iÒu hµnh, tæ chøc líp. iii) Kh«ng quan t©m, nghiªm tóc ®Õn viÖc d¹y häc chÝnh khãa, chuyªn m«n cña m×nh ë líp chñ nhiÖm, dÉn ®Õn nhiÒu tiÕt häc kh«ng hiÖu qu¶ cã nhiÒu lçi trong gi¶ng d¹y. iv) Kh«ng quan t©m phßng ngõa nguy c¬ ¶nh hëng tíi häc sinh, tõ m«i trêng xung quanh, c¸c tÖ n¹n x· héi, ®Ó cã c¸ch gi¸o dôc, phßng ngõa, r¨n ®e mét c¸ch hiÖu qu¶. v) Cha thùc sù quan t©m ®Õn tõng HS nhÊt lµ HS c¸ biÖt, HS cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khãa kh¨n, häc sinh giái, häc sinh chËm tiÕn, … Môc ®Ých, nhiÖm vô ®Ò tµi thùc hiÖn nh÷ng néi dung quan träng sau - Nãi lªn ®îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c chñ nhiÖm trong trêng THPT hiÖn nay - V¹ch ra ®îc nh÷ng nhiÖm vô néi dung cô thÓ, chó ý trong c«ng t¸c chñ nhiÖm, ®a ra ®îc ph¬ng ¸n chñ nhiÖm mét c¸ch hîp lý. IV- Ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi Trong qu¸ tr×nh suy nghÜ, thùc hµnh vµ thÓ hiÖn ®Ò tµi, t«i ®· sö dông ®Õn c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1. Nghiªn cøu lÝ luËn: t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ò tµi; 2. §iÒu tra quan s¸t: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm cña c¸c gi¸o viªn, vµ sù ¶nh hëng cña c¸c häc sinh, qua viÖc cô thÓ ho¸ nh÷ng kinh nghiÖm cña b¶n th©n; 3. Thùc nghiÖm: Thùc hµnh cô thÓ ë trêng THPT L¬ng §¾c B»ng. V. giíi h¹n ®Ò tµi §Ò tµi ®îc thÓ hiÖn cô thÓ cho c«ng t¸c chñ nhiÖm ë ®èi tîng häc sinh THPT 2 néi dung 1. Mét sè c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn 1.1. Vai trß cña gi¸o viªn chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh cÊp 3 cã 13 m«n häc, kiÕn thøc kh¸ réng vµ chiÕm rÊt nhiÒu thêi gian cña c¸c em trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc, do ®ã ®Ó c¸c em cã thÓ võa häc tèt c¸c m«n v¨n hãa, võa cã ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña b¶n th©n, cÇn cã sù quan t©m cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. V× vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm cã vai trß quan träng sau: + Gióp häc sinh hoµn thiÖn ý thøc nh©n c¸ch sèng tèt ®Ñp + Gióp häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt h¬n + Gióp häc sinh phßng tr¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi + Gióp häc sinh cã ®éng c¬ ®óng ®¾n, cã kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn b¶n th©n. + Gióp häc sinh trong viÖc híng nghÒ, híng nghiÖp … Cô thÓ vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: - VÊn ®Ò gi¸o dôc ý thøc vµ hoµn thiÖn ë häc sinh Tr¸nh ®îc c¸c tÖ n¹n x· héi, ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc mµ nhu cÇu x· héi cÇn. Song song víi nhiÖm vô häc tËp lµ nhiÖm vô gi¸o dôc ý thøc nÒ nÕp cho häc sinh, gióp c¸c em ph¸t huy nh÷ng ý thøc tèt, h¹n chÕ nh÷ng thãi quen, biÓu hiÖn cha ®îc tèt, ®Ó hoµn thiÖn b¶n th©n. - Trong c«ng t¸c híng nghÒ, híng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c. Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ngêi biÕt ®îc kh¶ n¨ng, n¨ng lùc, së trêng, së thÝch cña tõng häc sinh n¾m b¾t ®îc ®iÒu kiÖn gia ®×nh,…tõ ®ã ®Þnh híng, híng nghÒ, híng nghiÖp cho tõng häc sinh cô thÓ. - Trong qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh Nhê n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh cô thÓ, n¨ng lùc tõng häc sinh, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch gi¸o dôc, ph©n lo¹i mét c¸ch cô thÓ. Trong viÖc gi¸o dôc ý thøc häc tËp cña häc sinh trªn c¬ së n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh, cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi gia ®×nh cïng gi¸o dôc. - Trong trêng hîp häc sinh mÖt mái c¨ng th¼ng, gi¸o viªn chñ nhiÖm cã thÓ lµ ngêi lÊy l¹i tinh thÇn tÝch cùc, ®éng c¬ ë häc sinh, gióp häc sinh häc tËp tèt h¬n. Nh÷ng lóc nh thÕ GVCN cã thÓ cho häc sinh ch¬i mét trß ch¬i gi¶i trÝ ng¾n ®Ó c¸c em th gi¶n, xãa ®i c¶m gi¸c c¨ng th¼ng mÖt mái. Khi Êy líp häc vui vÎ, tho¶i m¸i trë l¹i, GV khÐo lÐo dïng trß ch¬i s ph¹m kh¸c g¾n víi néi nung muèn tr×nh bÇy, ... Tãm l¹i gi¸o viªn chñ nhiÖm cã thÓ tham gia vµo hÇu hÕt c¸c khÝa c¹nh, c¸c vÊn ®Ò quan träng, nh»m gióp häc sinh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn b¶n th©n. 1.2. VÊn ®Ò c«ng t¸c chñ nhiÖm hiÖn nay 3 Sù quan t©m vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm ë mét sè gi¸o viªn, thËm chÝ ë mét sè trêng THPT ®îc xem nhÑ vµ cha ®îc quan t©m ®óng møc. §iÒu kiÖn cuéc sèng, c¬ chÕ thÞ trêng dÉn ®Õn c«ng t¸c chñ nhiÖm cßn nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu tÝnh kÕ ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch. ý thøc häc sinh cña løa tuæi vÞ thµnh niªn cã nhiÒu biÓu hiÖn phøc t¹p khiÕn kh«ng Ýt gi¸o viªn chñ nhiÖm gÆp nhiÒu khã kh¨n vÊt v¶. Sù phèi hîp trong c«ng t¸c d¹y häc, gi¸o dôc häc sinh gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi gi¸o viªn bé m«n vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ trêng cha ®îc tèt. §Ó c«ng t¸c chñ nhiÖm ®îc tèt ta cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch triÓn khai, gióp gi¸o viªn khi lªn líp tù tin, lµm chñ néi dung vµ häc sinh c¶m thÊy høng thó, say mª vµ tiÕp thu tèt. Mét kÕ ho¹ch cÇn chó ý c¸c néi dung - Chñ ®Ò; - §èi tîng; - Sè lîng; - Thêi gian - Môc tiªu - KÕ ho¹ch chi tiÕt 2. CÇn ph¶i lÊy c¶m t×nh, uy tÝn ngay buæi ®Çu tin T¸c phong cña gi¸o viªn lµ ®iÓm nhÊn quan träng g©y Ên tîng víi ngêi häc ngay tõ nh÷ng phót ®Çu tiªn. NÕu mét t¸c phong tèt sÏ g©y Ên tîng tèt vµ ngîc l¹i. Gi¸o viªn bao giê còng cÇn cã mét t¸c phong ®óng mùc, phï hîp chuÈn mùc ®¹o ®øc cña ngêi thÇy, ph¶i lµ mét h×nh ¶nh ®Ñp trong m¾t ngêi häc. Trang phôc, ®Çu tãc, g¬ng mÆt, nô cêi, cö chØ… ®Òu ph¶i to¸t lªn sù th©n thiÖn, lÞch sù, nghiªm tóc.Sau ®ã lµ më ®Çu néi dung mét c¸ch hÊp dÉn b»ng nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau nh mét bøc tranh, mét t×nh huèng thùc tÕ, mét trß ch¬i s ph¹m, mét video clip, mét c©u chuyÖn kÓ, mét bµi tËp thùc hµnh, …Thu hót sù chó ý cña HS tõ nh÷ng phót gi©y ®Çu tiªn, t¹o høng thó cho c¸c em, gióp c¸c em n¾m tèt néi dung ta muèn truyÒn ®¹t. T¸c phong cña GV cã ¶nh hëng tríc tiªn ®Õn th¸i ®é øng xö cña HS trong qu¸ tr×nh häc tËp. T¸c phong cña GV còng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn bÇu kh«ng khÝ cña líp häc. Khi GV cã t¸c phong ®óng mùc, cëi më, th©n thiÖn sÏ t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, dÔ chÞu trong líp häc. Ngêi GV ®¹t ®Õn ®é s©u s¾c vÒ chuyªn m«n, thµnh thôc vÒ ph¬ng ph¸p vµ mÉu mùc trong t¸c phong sÏ g©y ®îc nhiÒu thiÖn c¶m víi HS, lµm cho c¸c em c¶m thÊy phôc vµ tin tëng, tõ ®ã t¹o nªn nh÷ng mèi quan hÖ tÝch cùc vµ ¶nh hëng tèt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña hoc sinh. 4 Nh÷ng ®iÒu Nªn trong t¸c phong cña gi¸o viªn - Tù tin nhng khiªm tèn - Tin vµo häc sinh vµ kh¶ n¨ng cña c¸c em - Kiªn nhÉn vµ cã kü n¨ng tèt vÒ l¾ng nghe häc sinh - T«n träng ý kiÕn häc sinh, kh«ng ¸p ®Æt - Trang phôc gän gµng, lÞch sù - §Õn líp ®óng giê hoÆc tríc 5-10 phót - ChuÈn bÞ néi dung chu ®¸o - NÐt mÆt t¬i t¾n, ¸nh m¾t, cö chØ th©n thiÖn, ©n cÇn - Kh¶ n¨ng bao qu¸t líp häc tèt - Di chuyÓn trong líp hîp lý - Ng«n ng÷ chÝnh x¸c chuÈn mùc Nh÷ng ®iÒu Kh«ng Nªn trong t¸c phong cña GV - §Õn líp muén - Trang phôc luém thuém - Khua tay, chØ tay mét ngãn vµo häc sinh - Th¸i ®é l¹nh lïng, kiªu ng¹o, xa c¸ch - §øng qu¸ gÇn, qu¸ l©u bªn häc sinh - Cö chØ th©n mËt qu¸ møc (kho¸c tay, vç vai häc sinh…) - Nghe vµ nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i trªn líp - Cho líp nghØ häc qu¸ sím 3. Quan t©m thêng xuyªn t¹o nÕp ngay tõ ®Çu líp 10 Ngay tõ ®Çu HKI líp 10 cÇn ph¶i tËp trung lµm nÒ nÕp cho thËt tèt b»ng nh÷ng viÖc cô thÓ sau ®©y: -Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp CÇn ph©n c«ng ®Çy ®ñ chøc danh cÇn thiÕt nh: Líp trëng; líp phã häc tËp; bÝ th; líp phã v¨n thÓ; líp phã lao ®éng; líp phã ®êi sèng vµ c¸c tæ trëng; … CÇn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cô thÓ ®Õn tõng thµnh viªn vµ ph¸t cho tõng häc sinh t¬ng øng. V× ®iÒu kiÖn t«i chØ lÊy vÝ dô ph©n c«ng cho c¸n bé líp mµ t«i ®· thùc hiÖn nh sau: Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 Líp trëng ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ líp - Chó ý n¾m b¾t kÞp thêi c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, thùc hiÖn cña ®oµn trêng, cña trêng th«ng b¸o vµ nh¾c nhë sím cho líp. - §¹i diÖn cho líp tiÕp thu vµ triÓn khai, b¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò vÒ: kÕ ho¹ch; lÞch thùc hiÖn; nÒ nÕp; sÜ sè, häc tËp cña líp; ... - Qu¸n xuyÕn líp, gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc c¸n bé líp thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh - Tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t cuèi tuÇn, ®Þnh k× vµ bÊt thêng. B¸o c¸o cho GVCN. Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ - §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp. 5 - §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng. - §èi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ. C¸c chó ý - TÊt c¶ c¸n bé líp ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp; - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp th× c¸n bé líp hoÆc thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 Líp phã häc tËp ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò häc tËp cña líp: - Lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng häc tËp theo tuÇn, th¸ng, häc k× vµ cho c¶ n¨m häc; - Quan t©m ®Õn c¸c vÊn liªn quan häc tËp (tÊt c¶ c¸c m«n); - N¾m râ t×nh h×nh häc tËp cña líp (HS häc tèt, häc kÐm, häc sinh c¸ biÖt, m«n HS häc tèt, m«n HS häc kÐm, T×nh h×nh häc tËp c¸c m«n cña líp) vµ tr¶ lêi râ rµng khi GVCN yªu cÇu; - ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ vÒ viÖc häc tËp cña líp, cña tæ, cña c¸ nh©n víi GVCN; - Tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, diÔn ®µn häc tËp, sinh ho¹t 15 phót vÒ tr¾c nghiÖm kiÕn thøc, ch÷a bµi tËp cho líp, ... Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ  §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp.  §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng.  §èi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ. C¸c chó ý: - TÊt c¶ c¸n bé líp ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp; - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp th× c¸n bé líp hoÆc thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 Líp phã v¨n nghÖ ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña líp: - Lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp theo tuÇn, th¸ng, häc k× vµ cho c¶ n¨m häc tr×nh tr íc líp vµ n¹p cho GVCN mét b¶n; - Tæ chøc sinh ho¹t v¨n nghÖ 15 phót (h¸t, tËp h¸t, ®äc, b×nh, ng©m th¬, ...), tr¾c nghiÖm kiÕn thøc vª cuéc sèng;... - Tæ chøc c¸c buæi v¨n nghÖ cña trêng, ®oµn trêng (tËp vµ thÓ hiÖn); - Tæ chøc c¸c buæi giao lu v¨n nghÖ (nÕu cã); - §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña líp. Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ  §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp.  §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng.  §èi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ C¸c chó ý - TÊt c¶ c¸n bé líp ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp; - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp th× c¸n bé líp hoÆc thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 Líp phã ®êi sèng ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ th kÝ vµ quü líp: - Lªn kÕ ho¹ch thu vµ gi÷ quü líp; 6 - Tæ chøc chi mua c¸c ®å dïng cÇn thiÕt cña líp (phÊn, lä hoa, kh¨n tr¶i bµn, ...); - Tæ chøc chi th¨m hái thµnh viªn cña líp èm ®au hoÆc lÝ do ®Æc biÖt kh¸c; - §iÓm danh vµ ghi häc sinh nghØ häc vµo sæ ®iÓm hµng ngµy - Ghi biªn b¶n sinh ho¹t líp. Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ  §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp.  §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng.  §èi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ C¸c chó ý - TÊt c¶ c¸n bé líp ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp. - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp th× c¸n bé líp hoÆc thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 Líp phã lao ®éng ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ lao ®éng cña líp: - Ph©n c«ng trùc nhËt, c¸c c«ng viÖc kh¸c (t¾t ®iÖn, kho¸ phßng, níc chÐn trong c¸c buæi häp, ...) cña líp; - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng cña líp; - Gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô lao ®éng cña c¸c thµnh viªn; - KiÕn nghÞ vµ b¸o c¸o t×nh h×nh lao ®éng cña líp, c¸c thµnh viªn trong líp. Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ  §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp.  §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng.  §èi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ C¸c chó ý - TÊt c¶ c¸n bé líp ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp. - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp th× c¸n bé líp hoÆc thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña líp 10A1 C¸c tæ trëng ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ tæ m×nh phô tr¸ch: - Theo dâi, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn nÒ nÕp, häc tËp, nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn trong tæ, ghi chÐp nh÷ng vi ph¹m, nh÷ng viÖc tèt cña c¸c thµnh viªn trong tæ; - B¸o c¸o vµ kiÕn nghÞ t×nh h×nh tæ, c¸c thµnh viªn cña tæ tríc líp hµng tuÇn. Néi quy c¸c thµnh viªn vµ c«ng viÖc cô thÓ  §èi víi tõng thµnh viªn cña líp: Chó ý, ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ; lµm bµi tËp vµ häc bµi cò nghiªm tóc; tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña líp; thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy cña trêng, cña líp.  §èi víi trùc nhËt: QuÐt s¹ch líp, hµnh lang cña líp; giÆt rÎ vµ lau s¹ch b¶ng, bµn ghÕ gi¸o viªn; móc n íc (níc uèng, níc röa tay) dïng cho c¶ buæi häc, kh¨n lau tay; kiÓm tra phÊn viÕt b¶ng.  §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c: T¾t ®iÖn, kho¸ cöa, lÔ t©n,... sÏ ®îc ph©n c«ng cô thÓ. C¸c chó ý: - TÊt c¶ c¸n bé líp, ngoµi thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh cßn ph¶i tham gia vµo tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c cña líp gióp líp æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn; - Gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¸n xuyÕn, l·nh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn líp; - Thµnh viªn nµo (c¸n bé vµ thµnh viªn cña líp) kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, tuú vµo møc ®é mµ cã h×nh thøc ph¹t, b×nh xÐt h¹nh kiÓm hµng th¸ng, h¹ thi ®ua; - NÕu líp trëng v¾ng líp phã häc tËp thay mÆt líp trëng qu¸n xuyÕn líp. - Thµnh viªn nµo thùc hiÖn tèt ®îc tuyªn d¬ng, khen thëng; - MiÔn trùc nhËt cho c¸n bé líp; - Cã vÊn ®Ò g× bÊt thêng vÒ líp, c¸n bé líp, thµnh viªn cña líp cÇn b¸o ngay cho GVCN ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. Trong c«ng t¸c chñ nhiÖm, øng xö v¨n hãa cña gi¸o viªn lµ bµi häc rÊt quan träng ®èi víi häc sinh. 7 H¬n ai hÕt, c¸ch c xö cña ngêi thÇy ph¶i cã tÝnh gi¸o dôc, cã tÝnh v¨n hãa. §øng trªn bôc gi¶ng GV kh«ng chØ truyÒn d¹y kiÕn thøc cho HS mµ cßn lµ tÊm g¬ng ®Ó c¸c em noi theo: tõ lêi ¨n, tiÕng nãi, cö chØ ®Õn hµnh ®éng… Nh÷ng kiÓu øng xö ph¶n v¨n hãa - M¾ng chöi häc trß - §¸nh, lµm nhôc häc trß - D¹y trß nãi dèi - X©m h¹i t×nh dôc Nh÷ng kiÓu øng xö cã v¨n hãa Bªn c¹nh nh÷ng hµnh vi ph¶n v¨n hãa nªu trªn th× chóng ta còng biÕt ®Õn rÊt nhiÒu nh÷ng tÊm g¬ng tèt, nh÷ng hµnh vi ®Ñp, cã v¨n hãa mµ biÕt bao thÇy c« gi¸o ®· ghi dÊu s©u ®Ëm trong lßng häc trß cña m×nh nh: ThÇy gi¸o nghÌo gióp häc trß tiÒn häc, gióp häc trß cã b÷a ¨n ®Ó kh«ng ph¶i bá häc; ThÇy gi¸o hÕt m×nh v× HS; Mét gi¸o viªn biÕt gi÷ thÓ diÖn cho HS khi trß nµy ®· khoe víi ba mÑ m×nh lµ líp trëng 4. Thùc hiÖn lµm tèt nhiÖm vô chuyªn m«n Mét gi¸o viªn muèn lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm tèt tríc hÕt ta ph¶i biÕt lo cho chuyªn m«n cña m×nh tèt kh«ng ®îc phÐp sao nh·ng hay l¬ lµ c«ng viÖc chuyªn m«n cña m×nh. Chóng ta ph¶i biÕt c¸ch ®Ó häc sinh kh«ng mÊt trËt tù khi chóng ta trao ®æi, truyÒn ®¹t. Néi quy, quy chÕ cña nhµ trêng, th¸i ®é c¬ng quyÕt cña ngêi thÇy sÏ lµm cho häc sinh thÊy e ng¹i nªn buéc ph¶i yªn lÆng, cho dï cã lóc c¸c kh«ng thÝch thó víi néi dung m×nh truyÒn ®¹t. §Ó HS lu«n ch¨m chó, tËp trung vµ thùc sù bÞ thu hót ®ßi hái GV nãi hay vµ hÊp dÉn. Muèn vËy GV cÇn thay ®æi ph¬ng ph¸p thÓ hiÖn phï hîp, lu«n ®Æt HS vµo t×nh huèng cã vÊn ®Ò b»ng c¸c c©u hái më, b»ng viÖc th¶o luËn mét néi dung … Gi¸o viªn chñ nhiÖm còng cÇn biÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh c¶m thÊy høng thó vµ tiÕp thu tèt néi dung ch¼ng h¹n nh: Tríc hÕt néi dung ph¶i thiÕt thùc vµ võa ®ñ Thø hai, diÔn ®¹t cña GV ph¶i râ rµng, m¹ch l¹c, ng¾n gän Thø ba, sö dông nhuÇn nhuyÔn c¶ ng«n ng÷ cã lêi vµ kh«ng lêi Thø t, Néi dung cã thÓ ph¶i trùc quan hãa Thø n¨m, HS ph¶i tù m×nh lµm viÖc, ®îc thùc hµnh Thø s¸u, Lý luËn ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn. 5. Lµm tèt c«ng t¸c ch¨m lo cho häc sinh c¸ biÖt, HS yÕu kÐm vµ häc sinh giái C«ng t¸c chñ nhiÖm, ngoµi quan t©m mét c¸ch tæng thÓ, còng cÇn quan t©m cô thÓ ®Õn tõng häc sinh, ®Õn häc sinh c¸ biÖt. BiÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó HS nhót nh¸t nhÊt m¹nh d¹n ph¸t biÓu? Nh h·y mêi hai ngêi b¹n bªn c¹nh b¹n nhót nh¸t Êy, tõng ngêi 8 mét ph¸t biÓu tríc råi hái b¹n nhót nh¸t r»ng: “ Em thÊy b¹n tr¶ lêi cã ®óng kh«ng?”. B¾t ®Çu b»ng c©u hái nãng nh vËy. V× hai ngêi bªn c¹nh tr¶ lêi thÕ nµo b¹n nhót nh¸t ®Òu nghe thÊy vµ rÊt cã thÓ b¹n Êy còng x¸c ®Þnh ®îc ®óng sai. C©u tr¶ lêi cña b¹n nhót nh¸t cã thÓ lµ: “Kh«ng ®óng” HoÆc “§óng råi”. Lóc ®ã GV nhÑ nhµng hái l¹i: “Em cho biÕt b¹n Êy sai ë chç nµo? Em h·y tr¶ lêi l¹i c©u hái nµy nhД hoÆc “Em h·y chØ ra nh÷ng ®iÓm ®óng, ®iÓm hay trong c©u tr¶ lêi cña b¹n Êy”. Sau ®ã GV cÇn kÞp thêi ®éng viªn, khen ngîi b¹n nhót nh¸t tríc c¶ líp. 6. Thêng xuyªn phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn bé m«n, c¸c tæ chøc trong nhµ trêng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh, gi¸o dôc häc sinh VÊn ®Ò nµy gióp gi¸o viªn chñ nhiÖm, n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh häc sinh mét c¸ch cô thÓ. Trong trêng hîp ph¸t hiÖn ®îc häc sinh c¸ biÖt, häc sinh vi ph¹m, … Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã biÖn ph¸p nhËn xÐt, gãp ý, trong trêng hîp nghiªm träng, kÞp thêi phèi hîp c¸c tæ chøc chøc n¨ng kh¸c cïng gi¸o dôc. Khi nhËn xÐt gãp ý ta cÇn chó ý: - Ph¶i nãi trùc diÖn víi häc sinh muèn gãp ý, nhËn xÐt. Khi nãi, cÇn nh×n ch©n thµnh vµo m¾t häc sinh - H·y réng r·i víi lêi khen vµ h¹n chÕ lêi chª - Gîi ý lµm thÕ nµo ®Ó tèt h¬n - Gióp ngêi ®îc nhËn xÐt cã c¶m gi¸c m×nh ®· lµm tèt nhng m×nh cã thÓ lµm tèt h¬n n÷a. nh thÕ ®Ó HS cã thªm tù tin ®Ó thay ®æi. - CÇn nhËn xÐt cô thÓ, nhËn xÐt râ nh÷ng u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm, ®iÒu g× lµ tèt, ®iÒu g× cha tèt - NÕu ta chØ ch¨m ch¨m nãi ®Õn nhîc ®iÓm, ngêi nghe sÏ ch¸n n¶n, thËm chÝ nÆng nÒ h¬n. Khi Êy, chungsta chØ nªn nãi mét sè nhîc ®iÓm quan träng nhÊt. Ta còng cÇn ®éng viªn, khuyÕn khÝch r»ng trong thêi gian tíi hä sÏ kh¾c phôc ®îc - Cã thÓ hç trî h×nh thøc nhËn \xÐt gãp ý kh¸c trong c¸c trêng hîp cô thÓ nh Th nhËn xÐt; phiÕu gãp ý. 7. Híng nghÒ, híng nghiÖp, chuÈn bÞ cho thi tèt nghiÖp, §¹i häc, cao ®¼ng Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ngêi n¾m b¾t ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh cô thÓ häc sinh, do ®ã h¬n ai hÕt lµ ngêi híng nghÒ, híng nghiÖp tèt nhÊt. §Ó híng nghÒ, híng nghiÖp, viÖc chän trêng, thi cö ®îc tèt gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò nh sau: - N¾m râ së trêng, së thÝch, mong muèn, íc m¬ hoµi b·o cña tõng häc sinh - CÇn n¾m râ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc häc tËp cña tõng häc sinh - N¾m râ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, quan hÖ x· héi cña tõng gia ®×nh häc sinh 9 - Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn biÕt cËp nhËt th«ng tin, biÕt nh÷ng xu thÕ chÝnh cña x· héi ngµy nay. 8. Thùc nghiÖm vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c chñ nhiÖm B¶n th©n c¸ nh©n ®îc tr¶i nghiÖm gÇn 10 lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm trong ®ã cã 2 khãa ®îc hoµn thiÖn c¶ ba n¨m 2007-2013 (Do thêi gian ®i häc cao häc), ®îc tham gia chñ nhiÖm ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c lo¹i líp, ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c ®èi tîng häc sinh, trong nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, t«i lu«n ý thøc râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong d¹y häc, trong c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. T«i xin nªu ng¾n gän hai khãa chñ nhiÖm t¹i trêng THPT L¬ng §¾c B»ng gÇn ®©y: Chñ nhiÖm Khãa 2007-2010 N¨m häc 2007-2008: - VÒ k× thi häc sinh giái cÊp trêng: M«n To¸n t«i d¹y cã 3gi¶i nhÊt, 3gi¶i nh×, 3gi¶i ba vµ 4gi¶i khuyÕn khÝch. Líp chñ nhiÖm cã 26 gi¶i, lµ líp cã sè lîng vµ chÊt lîng gi¶i cao nhÊt trêng. - Líp cã 1 häc sinh trong sè 9 häc sinh lo¹t vµo vßng chung kÕt thi kÓ chuyÖn TÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vµ ®¹t gi¶i trong k× thi nµy. - Thi ®ua toµn trêng: Lµ líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong sè 6 líp cã sè ®iÓm b×nh qu©n cao nhÊt trêng. N¨m häc 2008-2009: - VÒ k× thi häc sinh giái cÊp trêng: M«n To¸n t«i d¹y cã 8 gi¶i vµ cã häc sinh ®iÓm cao nhÊt khèi 11. Líp chñ nhiÖm cã cã 25 gi¶i, lµ líp cã sè gi¶i nhiÒu nhÊt khèi 11. - Líp chñ nhiÖm cã häc sinh ®¹t gi¶i nhÊt Hoa tri thøc trÎ cña trêng n¨m häc 20082009. - Thi ®ua toµn trêng: Lµ líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong sè 5 líp cã sè ®iÓm b×nh qu©n cao nhÊt trêng. N¨m häc 2009-2010: - VÒ kú thi häc sinh giái cÊp tØnh: T«i ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch, trùc tiÕp d¹y toµn bé ®éi tuyÓn To¸n vµ hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c buæi båi dìng. Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao, ®éi tuyÓn To¸n t«i båi dìng cã 2 gi¶i nhÊt, mét gi¶i nh×, 4 gi¶i ba vµ hai gi¶i khuyÕn khÝch. Cã 4 gi¶i Casi« trong ®ã 2 gi¶i ba, 2 gi¶i khuyÕn khÝch. - M«n To¸n líp t«i d¹y cã 7 em ®i thi c¶ 7 em ®Òu ®¹t gi¶i, trong ®ã cã: 1 gi¶i nhÊt, 1 gi¶i nh×, 3 gi¶i ba vµ hai gi¶i khuyÕn khÝch vÒ gi¶i Casi« cã 1 gi¶i ba vµ mét gi¶i khuyÕn khÝch. - Líp chñ nhiÖm cã 9 häc sinh dù thi häc sinh giái cÊp tØnh c¶ 9 em ®Òu ®¹t tõ gi¶i ba trë lªn Trong ®ã m«n To¸n t«i d¹y vµ båi dìng cã: 1 gi¶i nhÊt, 1gi¶i nh× vµ 3 gi¶i ba 10 m«n Lý cã: mét gi¶i nhÊt, mét gi¶i nh× m«n Hãa cã: mét gi¶i nh×, mét gi¶i ba - Thi ®ua toµn trêng: Lµ líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong sè 4 líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña khèi 12 vµ cã sè ®iÓm b×nh qu©n cao nhÊt. Chñ nhiÖm Khãa 2010-2013 N¨m häc 2010-2011 - VÒ thi ®ua toµn trêng: Lµ líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong sè 13 líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña toµn trêng (40 líp). Líp cã 21/51 em häc sinh giái toµn diÖn lµ líp cã sè häc sinh giái tãp cao cña trêng. - VÒ k× thi häc sinh giái cÊp trêng: Líp chñ nhiÖm ®¹t 53 gi¶i (5gi¶i nhÊt, 14 gi¶i nh×, 16 gi¶i ba), lµ líp cã sè lîng vµ chÊt lîng gi¶i cao nhÊt trêng. M«n to¸n t«i d¹y cã 10 gi¶i trong ®ã 2 gi¶i nhÊt, 3 gi¶i nh× vµ 3 gi¶i ba. N¨m häc 2011-2012: - VÒ kú thi häc sinh giái cÊp tØnh: T«i ®îc ph©n c«ng tham gia båi dìng ®éi tuyÓn. §éi tuyÓn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao trong ®ã t«i cã 1 gi¶i nh×, 1gi¶i ba, 1 gi¶i khuyÕn khÝch. - VÒ thi ®ua toµn trêng: Lµ líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong sè 11 líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña trêng vµ cã sè ®iÓm b×nh qu©n cao thø nh× toµn trêng. Gi¶i nhÊt b¸o têng dÞp 20/11/2011; Líp cã 1 HS ®¹t gi¶i Ba net ®Ñp n÷ sinh L¬ng ®¾c B»ng. §Æc biÖt líp tham gia ®ãng gãp thµnh tÝch cho nhµ trêng: cã 2 em ®¹t gi¶i trong k× thi HSG tØnh m«n tin häc (1 gi¶i ba, 1gi¶i KK), 1 em ®¹t gi¶i KK cê vua cÊp tØnh, 4 em ®¹t gi¶i trong k× thi Olympic tiÕng Anh qua m¹ng (1nhÊt, 2nh×, 1gi¶i ba). - VÒ k× thi häc sinh giái cÊp trêng: Líp ®¹t 45 gi¶i lµ líp cã sè lîng vµ chÊt lîng gi¶i cao nhÊt trêng. M«n to¸n cã 9 gi¶i trong ®ã 2 gi¶i nhÊt, 3 gi¶i nh×, 1gi¶i ba vµ 3 gi¶i khuyÕn khÝch N¨m häc 2012-2013: - VÒ kú thi häc sinh giái cÊp tØnh: T«i ®îc ph©n c«ng tham gia båi dìng ®éi tuyÓn, ®éi tuyÓn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao víi 1 gi¶i nhÊt, 6 gi¶i nh× vµ 5 gi¶i ba trong ®ã t«i cã 1 nhÊt, 3 gi¶i nh×, vµ 1 gi¶i ba. - Líp chñ nhiÖm cã 13 häc sinh ®¹t gi¶i trong kú thi häc sinh giái cÊp tØnh n¨m häc 2012-2013 (1 nhÊt, 5 nh×, 3 gi¶i ba vµ 4 gi¶i KK ) -Trong c¸c kú thi thö §¹i häc(lÇn1, lÇn2, lÇn3) líp ®Òu cã ®iÓm b×nh qu©n cao nhÊt trêng. 11 KÕt luËn B»ng viÖc triÓn khai, chó ý mét sè vÊn ®Ò quan träng trong c«ng t¸c chñ nhiÖm ë cÊp THPT hiÖn nay, nªu râ, cô thÓ kinh nghiÖm vµ sù thµnh c«ng cña b¶n th©n gióp chóng ta cã ®îc c¸i nh×n tæng quan vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh gãp phÇn ®a chÊt lîng gi¸o dôc ®i lªn. §Ò tµi mét mÆt t«i luyÖn cho ngêi viÕt qu¸ tr×nh t duy, nhËn thøc cña häc sinh mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n. HiÓu ®îc t©m lý, ph¬ng ph¸p, kinh nghiÖm lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm, thÓ hiÖn kÕt qu¶ ë nhiÒu mÆt t¹o nªn sù hoµn thiÖn ë ngêi häc sinh THPT chuÈn bÞ bíc vµo cuéc sèng míi cuéc sèng tù lËp, mÆt kh¸c ®Ò tµi gióp cho gi¸o viªn chñ nhiÖm tham kh¶o nhiÒu bµi häc cã gi¸ trÞ, cho c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc nhiÒu néi dung cÇn ph¶i quan t©m ®Þnh híng gióp c¸c trêng THPT ngµy mét thiÕt thùc h¬n. §Ò tµi ®îc thÓ hiÖn ë c«ng t¸c chñ nhiÖm ë cÊp Trung häc phæ th«ng, tuy nhiªn qua ®Ò tµi, ta còng thÊy ®îc viÖc øng sö dông cña ®Ò tµi cho c¸c cÊp häc kh¸c, ë c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau vµ cho qu¸ tr×nh d¹y häc. Víi ®iÒu kiÖn h¹n chÕ cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ®Ò tµi mong ®îc thÓ hiÖn vµo mét dÞp gÇn nhÊt ®Ó bµy tá nh÷ng quan ®iÓm, ý kiÕn, híng ph¸t triÓn, còng nh viÖc øng dông cña ®Ò tµi mét c¸ch cô thÓ h¬n. Ho»ng hãa, ngµy 08 th¸ng 06 n¨m 2013 Gi¸o viªn thùc hiÖn ®Ò tµi NguyÔn V¨n B¶o 12 tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n To¸n, NguyÔn B¸ Kim, NXB §¹i häc S ph¹m Hµ Néi. 2002 2. Mét sè vÊn ®Ò rÌn luyÖn t duy trong viÖc d¹y h×nh häc líp s¸u, TrÇn Thóc Tr×nh, Th¸i SÝnh, NXB Gi¸o dôc, Hµ néi. 1975 3. Gi¸o dôc häc m«n To¸n, Ph¹m V¨n Hoµn (chñ biªn), NXB Gi¸o dôc, HN.1981 4. T©m lý s ph¹m vµ løa tuæi, Gi¸o tr×nh §¹i häc s ph¹m. 5. Tµi liÖu båi dìng gi¸o viªn (Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa líp 10 trung häc phæ th«ng m«n To¸n), TrÇn V¨n H¹o, §oµn Quúnh (Chñ biªn), NXB Gi¸o dôc, HN.2006. 6. Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng cÊp trung häc phæ th«ng, Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, NXB Gi¸o dôc. 13
- Xem thêm -