Tài liệu Skkn sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng hs yếu kém môn tiếng anh

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh A. §Æt vÊn ®Ò §Êt n­íc ®ang chuyÓn m×nh tr­íc sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nh©n lo¹i. Ngµnh Gi¸o dôc §µo t¹o còng kh«ng ngõng lín m¹nh ®Ó cung cÊp cho x· héi nguån lùc lín nhÊt, quý b¸u nhÊt, trong ®ã cã nguån lùc trÝ tuÖ - nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam. Nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi biÕt hµnh ®éng mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, thÝch øng nhanh tr­íc sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña x· héi. Tõng ng­êi d©n ViÖt Nam hiÕu häc, mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi coi träng häc vÊn. §¶ng ta x¸c ®Þnh “ Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu”. §æi míi gi¸o dôc ®ãng vai trß quan träng cÊp thiÕt trong gi¸o dôc phæ th«ng.§æi míi gi¸o dôc lµ nÒn t¶ng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Ó ViÖt Nam tõng b­íc v÷ng vµng khi héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, v÷ng vµng tr­íc sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cña nh©n lo¹i. Tõ n¨m häc 2002-2003 Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ®· thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng vÒ gi¸o dôc, ®æi míi c¶ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. N¨m häc 2006-2007 võa qua lµ n¨m ®Çu tiªn ngµnh GD- §T triÓn khai cuéc vËn ®éng lín “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Cuéc vËn ®éng nµy ®· ®­îc toµn x· héi h­ëng øng, lµm thay ®æi nhiÒu mÆt hÖ thèng gi¸o dôc, ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng ghi nhËn. Tõ nh÷ng thµnh c«ng khi triÓn khai cuéc v©n ®éng lín “ Hai kh«ng”, n¨m häc 2007-2008 nµy, Bé GD - §T thªm vµo cuéc vËn ®éng ®ã hai néi dung quan träng lµ chèng ngåi nhÇm líp cña häc sinh vµ vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o. §©y còng lµ nh÷ng ®iÓm mÊu chèt tiÕp theo ®Ó viÖc d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng ®i vµo thùc chÊt, ®Ó Ngµnh gi¸o dôc tù kh¼ng ®Þnh ®æi míi v× sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, cña ngµnh, x©y ®¾p nÒn mãng cho ng«i nhµ gi¸o dôc v­¬n cao. §æi míi vÒ môc tiªu vµ néi dung d¹y häc ®ßi hái ph¶i cã sù ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, lµ qu¸ tr×nh tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc cña häc sinh d­íi sù chØ ®¹o h­íng dÉn trùc tiÕp cña ng­êi gi¸o viªn; häc sinh ph¶i tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o, vËn dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc ®· thu nhËn ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo thùc tÕ nh»m n©ng cao chÊt l­îng trong nhµ tr­êng. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong giai ®o¹n míi ®ang më cöa, TiÕng Anh tõ l©u ®­îc coi lµ ng«n ng÷ giao tiÕp quan träng, cµng quan träng h¬n trong xu h­íng héi nhËp kinh tÕ ngµy nay bëi häc Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh sinh häc tèt bé m«n nµy sÏ cã ®iÒu kiÖn sö dông ng«n ng÷ quèc tÕ ®Ó häc tËp, giao tiÕp, trao ®æi th«ng tin. Ng­êi thÇy gi¸o ph¶i n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch v÷ng ch¾c, vËn dông linh ho¹t c¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh d¹y häc. “ Mçi thÇy c« gi¸o ph¶i lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”. Coi träng kú väng rÊt nhiÒu nh­ng b¶n th©n tõng nhµ gi¸o ph¶i nç lùc thËt lín míi cã thÓ hoµn thiÖn m×nh trong nghÒ d¹y häc. §Æc biÖt TiÕng Anh lµ bé m«n ®Æc tr­ng mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng, häc sinh ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc bé m«n, nhÊt lµ viÖc gi¶m thiÓu tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm. Gi¸o viªn TiÕng Anh ph¶i nç lùc nh­ thÕ nµo ®©y ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu kÐm, thùc hiÖn tèt néi dung chèng häc sinh ngåi nhÇm líp trong cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” cña Bé GD-§T. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh, b¶n th©n t«i ®· nhiÒu ®ªm tr¨n trë lµm sao ®Ó nh÷ng häc sinh thuéc diÖn yÕu kÐm cã thÓ biÕt ®äc, biÕt viÕt, biÕt giao tiÕp b»ng TiÕng Anh nh÷ng t×nh huèng gÇn gòi trong cuéc sèng. Ph¶i ch¨ng nh÷ng häc sinh nµy lµ nh÷ng häc sinh yÕu lâi kh«ng ®­îc quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng, do hoµn c¶nh gia ®×nh hay do c¸c em lªu láng dÉn ®Õn mÊt gèc, ch¸n n¶n, kh«ng thÝch häc ... V× vËy trong ph¹m vi cña ®Ò tµi t«i xin ®­a ra mét vµi kinh nghiÖm cña m×nh vÒ “ Mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu - kÐm m«n TiÕng Anh “ B. Néi dung I. C¬ së lý luËn: NghÞ quyÕt Trung ­¬ng khãa VII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ph¶i “ khuyÕn khÝch tù häc ”ph¶i “¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi d­ìng cho häc sinh n¨ng lùc t­ duy, s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ”. NghÞ quyÕt TW 2 khãa VIII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh “§æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn ®¹t mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc. Tõng b­íc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh ”. LuËt gi¸o dôc còng nªu râ trong ®iÒu 28.2 “Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm høng thó häc tËp cho häc sinh ”. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh Ngµnh Gi¸o dôc LÖ Thñy ®· vµ ®ang chØ ®¹o mét c¸ch tÝch cùc h­íng tíi sù hoµn thiÖn vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi bèn néi dung cña Ngµnh Gi¸o dôc. Trong ®ã viÖc chèng häc sinh ngåi nhÇm líp ®ang lµ mét vÊn ®Ò nãng báng vµ nan gi¶i. Víi ®èi t­îng häc sinh yÕu, ®©y qu¶ lµ mét b­íc ®ét ph¸ ®Æc biÖt hÕt søc quan träng mµ ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i chuÈn bÞ hÕt søc kü cµng c«ng viÖc cña m×nh, ®ßi hái nç lùc kh«ng ngõng cña nh÷ng ng­êi lµm ngµnh Gi¸o dôc vµ cña toµn x· héi. Ph­¬ng ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cho häc sinh yÕu kÐm l¹i lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc thiÕt thùc vµ quan träng nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng ë bËc THCS. II. T×nh h×nh thùc tiÔn. 1. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh. Tõ nh÷ng n¨m qua, theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y vµ häc, häc sinh ®­îc häc ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa míi; nh­ng ®èi t­îng tiÕp nhËn vÉn chñ yÕu lµ häc sinh kh¸ giái. §èi t­îng häc sinh yÕu ch­a n¾m ch¾c kiÕn thøc, häc theo tÝnh thô ®éng, chê ®îi kÕt qu¶ cña b¹n m×nh ®­a ra. NhiÒu em rÊt ng¹i thùc hµnh nãi ë trªn líp, sî nãi ra sÏ bÞ sai. Mét sè em ch­a ®äc th«ng viÕt th¹o, thËm chÝ kh«ng thÝch ghi chÐp bµi häc ë trªn líp còng nh­ kh«ng lµm bµi tËp vÒ nhµ. Ph­¬ng ph¸p häc ch­a phï hîp víi t×nh h×nh ®æi míi vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n míi. 2. Thùc tÕ cña gi¸o viªn trong c¸ch h­íng dÉn häc sinh yÕu häc TiÕng Anh. Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n TiÕng Anh, gi¸o viªn chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, hoµn thiÖn c¸c b­íc d¹y theo h­íng ®æi míi chø ch­a thËt sù chó träng h­íng dÉn c¸ch häc vµ thùc hµnh cho ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm. Gi¸o viªn chØ dõng l¹i ë møc ®é h­íng dÉn cßn chung chung víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh. 3. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc. Víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng ngµy cµng ®­îc t¨ng tr­ëng nhanh. Song sù thiÕu ®ång bé hãa trong c¸c khèi líp häc, gãp phÇn ¶nh h­ëng ®Õn sù tiÕp thu bµi cña häc sinh dÉn ®Õn c¸c em cã sù ch¸n n¶n, mÖt mái cho c¸c em. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh Trang thiÕt bÞ ®­îc trang cÊp kh¸ ®Çy ®ñ nh»m phôc vô tèi ®a cho môc ®Ých ®æi míi d¹y häc vµ s¸ch gi¸o khoa míi, sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng trang thiÕt bÞ trªn trong giai ®o¹n ®Çu ®æi míi cßn khã kh¨n nhÊt lµ trang thiÕt bÞ nghe nh×n ch­a ®­îc trang cÊp ®Çy ®ñ, ch­a mang tÝnh ®Æc tr­ng cña bé m«n nh­ phßng nghe nh×n, b¨ng ®Üa, m¸y mãc phôc vô d¹y vµ häc trªn líp. 4. Thùc tr¹ng ®æi míi ph­¬ng ph¸p häc tiÕng Anh t¹i ®¬n vÞ tr­êng THCS Liªn Thuû. Tõ n¨m häc 2002- 2003 thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ c¶ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p, b¶n th©n t«i ®· chó träng nhiÒu vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. §Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cho häc sinh yÕu, kÐm.T«i ®· x©y xùng kÕ ho¹ch phô ®¹o häc sinh yÕu - kÐm dùa trªn kÕ ho¹ch phô ®¹o cña tr­êng vµ cña phßng GD. Sè l­îng häc sinh yÕu - kÐm ®­îc t«i ph©n thµnh 3 lo¹i: Trung b×nh - YÕu;YÕu;YÕu- kÐm; vµ t«i ®· theo dâi cô thÓ diÔn biÕn cña tõng häc sinh, sè l­îng häc sinh tiÕn bé ë cuèi häc kú I so víi chØ tiªu ®Ò ra ®Çu n¨m. Song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc ®æi míi, chóng t«i vÉn cßn lóng tóng nªn viÖc n©ng cao chÊt l­îng cho häc sinh yÕu ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× vËy, chÊt l­îng cña häc sinh khèi 6,7 ch­a ®­îc nh­ mong muèn. Cuèi n¨m 2006- 2007 chÊt l­îng bé m«n TiÕng Anh cña khèi 6 ®­îc thÓ hiÖn vÒ c¸c kü n¨ng nghe, ®äc, viÕt,… bëi c¸c chØ sè nh­ sau: Ng÷ ph¸p Ch­a N¾m Líp ®­îc kiÕn thøc §äc Ch­a N¾m n¾m ®­îc Sè ViÕt kiÕn thøc l­îng vËn dông kiÕn thøc vËn dông vËn dông HS kh¸ kh¸ yÕu yÕu kÐm SL % SL % SL % ®­îc kiÕn thøc vËn dông Ch­a N¾m n¾m ®­îc Nghe n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ yÕu ®­îc kiÕn thøc vËn dông Ch­a N¾m n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ yÕu ®­îc kiÕn thøc vËn dông yÕu SL % SL % SL % SL % SL % 6A 16 8 50,0 8 50,0 7 43,8 9 56,3 9 56,3 7 43,8 6 37,5 10 62,5 6B 15 8 53,3 7 46,7 8 53,3 7 46,7 10 66,7 5 33,3 9 60,0 6 40,0 6C 17 8 47,1 9 52,9 9 52,9 8 47,1 11 64,7 6 35,3 10 58,8 7 41,2 Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh Tõ b¶ng thèng kª chÊt l­îng trªn ta thÊy tØ lÖ häc sinh ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông cßn yÕu ë tÊt c¶ c¸c kÜ n¨ng nghe, ®äc, viÕt … cßn qu¸ cao.Chøng tá häc sinh ch­a n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n, ch­a vËn dông ®­îc kiÕn thøc mµ gi¸o viªn ®· h­íng dÉn ®Ó chñ ®éng s¸ng t¹o thÓ hiÖn c¸i t«i cña m×nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. MÆt kh¸c, hoµn c¶nh gia ®×nh c¸c em ch­a ®éng viªn thÝch ®¸ng, h­íng dÉn, ®Þnh møc thêi gian häc cho c¸c em. Tõ nh÷ng thùc tiÔn cÊp thiÕt trªn t«i t×m tßi, suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt l­îng m«n häc cao h¬n. Tõ ®ã t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng häc sinh yÕu kÐm m«n TiÕng Anh ë tr­êng THCS. III. C¸C BIÖN PH¸P THùc hiÖn. 1. N¾m ®Æc ®iÓm t©m - sinh lý cña häc sinh. Løa tuæi häc sinh THCS lµ løa tuæi hÕt søc nh¹y c¶m thuéc vµo giai ®o¹n gi÷a trÎ em vµ ng­êi lín, kh«ng cßn lµ trÎ em nh­ng còng ch­a ph¶i lµ ng­êi lín, mµ c¸c em thÝch lµm ng­êi lín nh­ng xö sù nh­ lµ trÎ con, thÝch lµm theo ý m×nh, thÝch c¸i l¹, thÝch b¹n bÌ vµ b¾t ®Çu c¶m thÊy ch¸n bé m«n. T«i n¾m b¾t ®­îc ®iÓm nµy ë c¸c em ®Æc biÖt lµ nh÷ng em yÕu - kÐm. Do ®ã t«i ®· thay ®æi ph­¬ng ph¸p häc cho c¸c em,võa häc võa ch¬i, t¹o cho c¸c em kh«ng khÝ nhÑ nhµng tho¶i m¸i khi ho¹t ®éng nhãm, ho¹t ®éng cÆp.Víi nh÷ng em cã vÎ nhót nh¸t, ch­a tù tin khi ho¹t ®éng tËp thÓ , ng¹i nãi tiÕng Anh, sî nãi ra dÔ bÞ sai, t«i hái häc sinh b»ng nh÷ng c©u hái dÔ nhÊt ®Ó khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn c¸c em. VÝ dô: - gäi nh÷ng häc sinh nµy khi muèn kiÓm tra nghÜa TiÕng ViÖt cña tõ ®· häc - nh¾c l¹i tõ, côm tõ hay c©u mµ c¸c b¹n hay c« gi¸o võa míi nãi xong - gäi häc sinh söa nh÷ng lçi ®¬n gi¶n nh­: lçi chÝnh t¶,…… Ng­êi gi¸o viªn ph¶i ®Æt c¸i “t©m” lªn trªn hÕt, bëi chØ giái vÒ chuyªn m«n th«i ch­a ®ñ mµ ph¶i cã ®øc nh­ c©u nãi cña B¸c Hå “ Ng­êi cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ng­êi v« dông” . Do ®ã ng­êi gi¸o viªn lªn líp ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña häc sinh, hÕt søc nhÑ nhµng, b×nh tÜnh, coi häc sinh nh­ lµ ng­êi con, ng­êi em trong gia ®×nh, cïng trß chuyÖn t©m sù víi c¸c em vµo giê ra ch¬i vµ nh÷ng lóc r¶nh rçi, t«i lu«n dµnh t×nh c¶m cho häc sinh ®Æc biÖt lµ nh÷ng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Ó c¸c em hiÓu r»ng c¸c em ®­îc chia sÏ vµ c¶m th«ng, gióp c¸c em tr¸nh xa sù mÆc c¶m tõ ®ã kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn trong häc tËp. T«i ®· thùc sù Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh c¶m th«ng, chia sÏ víi c¸c em, lu«n mang trong m×nh t×nh c¶m “C« gi¸o nh­ mÑ hiÒn”, phÊn ®Êu suèt ®êi v× sù nghiÖp d¹y häc “ TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”. 2. §Æt tªn, ph©n chç ngåi cho häc sinh yÕu kÐm: §èi t­îng häc sinh yÕu lu«n cã nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau: em th× v× hoµn c¶nh gia ®×nh nghÌo khã, tóng thiÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc häc hµnh dÉn ®Õn häc kÐm, em th× do gia ®×nh qu¸ nu«ng chiÒu Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc cña c¸c em dÉn ®Õn c¸c em ch¬i bêi, lªu láng, kh«ng chó t©m vµo viÖc häc. Cã em ch¨m häc song v× thiÕu sù ®Çu t­, ch¨m sãc, h­íng dÉn tõ c¸c líp d­íi, dÉn ®Õn mÊt gèc ... Trong qu¸ tr×nh d¹y, t«i th­êng ®Æt cho häc sinh nh÷ng c¸i tªn nhÝ nh¶nh, kh¸c nhau tõ tªn cña mét sè loµi tr¸i c©y, mét sè ®å vËt, con vËt hay mµu s¾c……, võa t¹o kh«ng khÝ vui vÎ, nhÑ nhµng võa gióp cho c¸c em kh¾c s©u tõ vùng, b»ng c¸ch ®ã c¸c em nhí ®­îc tõ vùng mµ kh«ng cÇn ph¶i mÊt thêi gian ®Ó häc nhiÒu. VÝ dô: You are “an orange”; You are “a dog”; Your name is “red”; …etc. Chç ngåi cña häc sinh yÕu - kÐm còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em. Bëi lÏ khi ®Õn líp c¸c em kh«ng nh÷ng chØ häc ë thÇy c«, mµ cßn ph¶i häc ë b¹n rÊt nhiÒu, b¹n bÌ chÝnh lµ n¬i ®Ó c¸c em luyÖn tËp, giao tiÕp, trao ®æi th«ng tin vµ c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· lÜnh héi ®­îc tõ thÇy c«. Do ®ã b¹n giao tiÕp theo nhãm hay theo cÆp ph¶i lµ nh÷ng ®èi t­îng nh»m hç trî ho¹t ®éng cña c¸c em,c¸c em cïng thi ®ua víi nhau theo tõng nhãm hay cÆp; hay lµ c¸c em trë thµnh nh÷ng ®«i b¹n cïng tiÕn, nhãm b¹n cïng tiÕn VÝ dô: Víi ®èi t­îng häc sinh trung b×nh - yÕu, c¸c em sÏ ®­îc ngåi c¹nh nh÷ng häc sinh giái cña líp; ®èi t­îng häc sinh yÕu ngåi c¹nh nh÷ng em kh¸ - giái, ®èi t­îng häc sinh kÐm ®­îc ngåi c¹nh nh÷ng em kh¸. Tuy nhiªn còng theo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh häc sinh yÕu kÐm cña tõng líp mµ bè trÝ chç ngåi cho c¸c em phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng em; tr¸nh sù mÆc c¶m, tù ti vÒ tr×nh ®é; n¾m ch¾c vÞ trÝ chç ngåi cña tõng häc sinh yÕu - kÐm; th­êng xuyªn kiÓm tra, theo dâi sù tiÕn bé cña c¸c em. 3. Dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng ®èi víi häc sinh yÕu kÐm ë trªn líp: §©y lµ mét ho¹t ®éng kh¸ quan träng vµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt l­îng bé m«n cho häc sinh yÕu kÐm. Tõ tr­íc ®Õn nay mçi mét gi¸o viªn khi lªn líp ®Òu mong muèn ®­îc Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh h­íng dÉn hÕt nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc trong ph¹m vi cña mét tiÕt d¹y nªn phÇn lín ®Òu tËp trung cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng mµ ch­a dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm. Bëi lÏ ®èi t­îng nµy sÏ lµm “ ch¸y” gi¸o ¸n nÕu chóng ta kh«ng biÕt vËn dông linh ho¹t vµ s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng trong líp cho c¸c em. Trong khi h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu kiÕn thøc bµi häc, ngoµi viÖc kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ®èi t­îng häc sinh t«i cßn ®Æc biÖt chó ý ®Õn sù tiÕp thu cña ®èi t­îng häc sinh yÕu kÐm b»ng c¸ch nhÊn m¹nh, nãi chËm r·i hay nh¾c l¹i kiÕn thøc cÇn l­u ý ®Ó ®èi t­îng nµy dÔ hiÓu bµi h¬n. Khi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t«i còng dµnh nh÷ng c©u hái dÔ, gîi më ®Ó gióp c¸c em tù tin tr¶ lêi c©u hái. Khi sö dông ®å dïng d¹y häc, t«i dïng tranh tr¸i c©y, ®å vËt , con vËt…®Ó häc sinh ®äc lªn tõ tiÕng Anh. Ngoµi tranh ¶nh, cards, posters, b¨ng, ®µi...t«i cßn h­íng dÉn cho c¸c em lµm mét b¶ng phô c¸ nh©n. ChØ b»ng mét tê lÞch hay mét tÊm b×a cò cã bao giÊy trong ë ngoµi, bµi häc sÏ trë nªn rÊt høng thó th«ng qua c¸c trß ch¬i nh­ “Bingo”, “Guessing”; hoÆc t«i tæ chøc cho c¸c em lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm qua trß ch¬i “ Rung chu«ng vµng” mµ c¸c em th­êng hay xem ë trªn truyÒn h×nh. B»ng c¸ch ®ã sÏ l«i cuèn ®­îc tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng em h»ng ngµy th­êng tá ra nhót nh¸t còng tham gia rÊt s«i næi. VÝ dô: Unit 4 - English 7: Muèn kh¾c s©u nh÷ng tÝnh tõ trong d¹ng c©u “Compliments” tõ s¸u tõ míi: delicious, interesting, bad, wet, great, bright. T«i cho häc sinh chän bèn trong s¸u tõ trªn, mçi em viÕt vµo b¶ng phô cña m×nh bèn tõ ®· chän.Gi¸o viªn ®äc ®¸p ¸n, häc sinh nghe vµ ®èi chiÕu kÕt qu¶ cña m×nh víi ®¸p ¸n. Häc sinh nµo ®óng víi ®¸p ¸n th× gi¬ b¶ng phô lªn vµ h« to “Bingo”. Gi¸o viªn d¸n nh÷ng b¶ng phô ®óng lªn b¶ng, häc sinh d­íi líp dÔ dµng ®äc thÊy ®¸p ¸n ®Ó kiÓm tra. 4. D¹y phô ®¹o theo lÞch cña nhµ tr­êng: *C¸c nguyªn t¾c mµ t«i ®· dùa vµo ®Ó cã tiết dạy phụ ®¹o tèt: -Gi¸o viªn lu«n so¹n gi¸o ¸n chu ®¸o, chuÈn bÞ ®å dïng kü l­ìng vµ phï hîp víi néi dung bµi so¹n. -T¹o sù tù do, tho¶i m¸i cho häc sinh. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh (§©y lµ nh÷ng buæi häc mµ häc sinh yÕu kÐm c¶m thÊy tù do trong khu«n phÐp, tho¶i m¸i nhÊt bëi xung quanh kh«ng cßn ®èi t­îng ®Ó mÆc c¶m. Do ®ã t«i ®· vËn dông ®iÓm nµy ®Ó cho c¸c em luyÖn tËp néi dung bµi häc mét c¸ch nhÑ nhµng). -Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n c¸c em ®· ®­îc häc ë c¸c tiÕt tr­íc hoÆc kiÕn thøc cña líp d­íi mµ c¸c em bÞ háng. -§¬n gi¶n ho¸ néi dung bµi tËp vµ n©ng ®é khã tõ tõ mét c¸ch phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸c em. -Lu«n cho c¸c em häc theo nhãm, cÆp ®Ó t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng, ®oµn kÕt vµ ch¾c ch¾n vÒ kiÕn thøc mµ c¸c em cßn nhí ®­îc. -BÇu mét c¸n sù bé m«n cña líp häc phô ®¹o (HS nµy lµ trî lý ®¾c lùc gióp t«i th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc lµm bµi tËp ë nhµ cña c¸c em, kiÓm tra nh÷ng nhiÖm vô mµ gi¸o viªn ®· giao ë tiÕt tr­íc. KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi vë, SGK, SBT vµ c¶ viÖc ghi chÐp ë trªn líp). -Kh«n khÐo, mÒm dÎo nh­ng cøng r¾n, ph¶i biÕt nãi b»ng “m¾t” khi häc sinh tá th¸i ®é kh«ng nghe lêi. Nh÷ng buæi häc phô ®¹o theo lÞch cña nhµ tr­êng lµ nh÷ng buæi rÊt thuËn lîi ®Ó t«i h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm c¸c d¹ng bµi tËp mét c¸ch cô thÓ cho häc sinh yÕu kÐm. Mçi líp cã hai tiÕt häc liªn tôc trong mét buæi, t«i dµnh h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm mçi d¹ng bµi tËp vµo mét buæi, buæi nµy h­íng dÉn d¹ng bµi tËp ng÷ ph¸p - tõ vùng; buæi sau h­íng dÉn d¹ng bµi tËp ng÷ ©m; tr¾c nghiÖm; ®äc hiÓu; nghe hiÓu; Khi ®¶m b¶o HS ®· n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n t«i b¾t ®Çu luyÖn bµi tËp tæng hîp theo th¸ng hoÆc kú. Víi mçi d¹ng bµi tËp t«i h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tr×nh tù theo c¸c b­íc: *VÝ dô: -T«i ra d¹ng bµi tËp: Multiple choice 1. This is … new classmate. (a. we b. us c. our) 2. … name is Hoa. (a. she b. her c. hers) 3. We are … class 7a. (a. on b. in c. at) 4. Hoa is … Hue. (a. from b. of c. on) 5. Her parents still … there. (a. lives b. living. c. live) 6. Hoa has … of friends in Hue. (a. some b. lots c. lot) 7. Her new school is … than her old school. (a. bigger b. big c. biggest) Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh *ChØ ®Én ph­¬ng ph¸p lµm bµi theo yªu cÇu cña bµi tËp: -T«i h­íng dÉn c¸c em ®äc ®¸p ¸n vµ tËp trung vµo tõ lo¹i mµ ®¸p ¸n ®Ò cËp ®Õn. +C©u 1, 2 ®Òu cã ®¸p ¸n lµ ®¹i tõ chñ tõ, ®¹i tõ tóc tõ, tÝnh tõ vµ ®¹i tõ së h÷u. +C©u 3, 4 ®Òu cã ®¸p ¸n lµ giíi tõ +C©u 5 ®¸p ¸n liªn quan ®Õn d¹ng cña ®éng tõ. +C©u 6 ®¸p ¸n lµ c¸c tÝnh tõ sè l­îng. +C©u 7 ®¸p ¸n cã liªn quan ®Õn tÝnh tõ so s¸nh *Gîi ý ®Ó häc sinh lµm - lµm mÉu: +C©u 1: ? Chæ trèng nµy cã cÇn chñ ng÷ kh«ng -Kh«ng. Chñ ng÷ cña c©u lµ “This”. ? VËy tr­íc mét côm danh tõ tõ lo¹i g× ®­îc dïng -TÝnh tõ. (SÏ cã em tr¶ lêi lµ “tóc tõ”) -C« gi¸o cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh ngay lµ dïng “TÝnh tõ” ? Em h·y x¸c ®Þnh ®¸p ¸n cña c©u -Gi¸o viªn sÏ nhËn ®­îc cã thÓ lµ c¶ ba ®¸p ¸n, kh«ng ph¶i lµ mét. ViÖc c¸c em quªn tõ lo¹i vÒ ®¹i tõ chñ tõ, tóc tõ vµ tÝnh tõ së h÷u lµ dÔ nhËn thÊy. T«i ®· chuÈn bÞ mét “poster” víi c¸c tõ lo¹i nµy vµ cÊu tróc c©u cã sö dông chóng: S + V + O/ S + V + adj +N/ S + be + adj §¹i tõ chñ tõ §¹i tõ tóc tõ TÝnh tõ së h÷u I Me My He Him His She Her Her We Us Our You You Your They Them Their It It Its -B©y giê th× häc sinh dÔ dµng ®Ó ®äc ®¸p ¸n cña m×nh tr­íc líp. NhiÒu buæi häc vµ nhiÒu bµi tËp ®­îc sö dông c¸c tõ lo¹i t­¬ng tù sÏ lµm cho c¸c em nhí ®iÓm ng÷ ph¸p vµ hiÎu bµi h¬n. -Gi¸o viªn tiÕp tôc h­íng dÉn c¸c em chän ®¸p ¸n theo c¸ch lµm trªn ®Ó c¸c em tù tin vµ tiÕp tôc lµm nh÷ng c©u cßn l¹i cña bµi tËp. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh -Häc sinh tù lµm theo nhãm hoÆc theo cÆp, tù ph©n tÝch vµ cïng nhau chän ®¸p ¸n ®óng. -KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸: ë b­íc cuèi cïng nµy, t«i cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n m×nh b»ng c¸ch chÊm chÐo bµi víi ®¸p ¸n gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tr­íc: 1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a. Lµm nh­ thÕ häc sinh kh«ng nh÷ng høng thó h¬n mçi khi lµm bµi tËp mµ cßn c¶m thÊy tù tin h¬n khi ®­îc gi¸o viªn giao nhiÖm vô. (Gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra sù hiÓu bµi cña c¸c em víi c©u hái: T¹i sao em chän ®¸p ¸n nµy?) *Víi bµi tËp ng÷ ©m: H·y chän mét tõ cã c¸ch ph¸t ©m cña ch÷ g¹ch d­íi kh¸c nh÷ng tõ cßn l¹i: 1. A. appliance B. amazing C. calendar 2. A. famous B. math C. equation 3. A. drawing B. author C. area ? Yªu cÇu cña bµi tËp nµy lµ g×. -Chän tõ cã c¸ch ph¸t ©m cña ch÷ g¹ch d­íi kh¸c víi nh÷ng tõ cßn l¹i. ? H·y ®äc to tõ cña c¸c ®¸p ¸n (HS ®äc to tõ vµ nhËn thÊy ©m ®­îc ®äc kh¸c biÖt víi nh÷ng ©m cßn l¹i. §¸p ¸n:1.c, 2.b, 3.c) Còng t­¬ng tù nh­ thÕ víi mét bµi tËp tõ vùng: H·y t×m mét tõ sai trong ba tõ, vµ söa l¹i trong ngoÆc trèng. 1. A. area B. horible C. favorite (B. horrible) 2. A. phisycal B. appear C. summer (A. physical) 3. A. accident B. ahead C. apertment (C. apartment) Häc sinh xem qua bµi tËp vµ cho biÕt yªu cÇu cña bµi tËp nµy lµm g×, HS tr¶ lêi lµ ph¶i t×m mét tõ sai chÝnh t¶ trong ba tõ A; B hoÆc C. VËy c©u 1 c¸c em h·y nhËn biÕt xem tõ nµo sai chÝnh t¶? Cã em chän A, cã em chän B, cã em l¹i chän C. T«i hái: T¹i sao c¸c em chän B? Trß tr¶ lêi tõ ®óng B ph¶i lµ “ horrible”. T«i ®ång ý: OK; råi viÕt tõ ®óng vµo « trèng ë cuèi c©u. T­¬ng tù häc sinh lµm theo nhãm c©u 2 vµ 3. T«i kiÓm tra vµ ®­a ra ®¸p ¸n 2. A. physical; 3. C. apartment. Sau ®ã tõng nhãm ®æi chÐo bµi, chÊm ®iÓm. 4. Cñng cè vµ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lµm bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh yÕu kÐm: §©y lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt bëi sau mét tiÕt häc c¸c em cÇn biÕt m×nh ®· häc ®­îc nh÷ng g×. ph¶i häc vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nµo vµo bµi tËp, c¸ch lµm bµi Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh tËp trong s¸ch bµi tËp nh­ thÕ nµo. §èi víi häc sinh yÕu kÐm ho¹t ®éng nµy ®ßi hái ph¶i cã sù cô thÓ vµ tØ mØ h¬n. VÝ dô: Yªu cÇu häc sinh më SBT ( trang 16 - 17), ®äc vµ nªu yªu cÇu cña bµi tËp, gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch lµm bµi tËp víi h×nh thøc so s¸nh h¬n vµ h¬n nhÊt cña nh÷ng tÝnh tõ trong ngoÆc. Gîi ý lµm mÉu tõ 1 ®Õn 2 c©u. Bµi tËp 2 (a): Fruit is ................ candy. ( good) §èi t­îng lµm bµi lµ HS yÕu kÐm cho nªn víi c©u bµi tËp trªn t«i thªm tõ “ than” vµo, Fruit is ............. than candy. ( good) ; ? §iÓm ng÷ ph¸p cña bµi tËp nµy lµ g×. - H×nh thøc so s¸nh h¬n. (cã em nãi lµ h×nh thøc so s¸nh h¬n nhÊt.) ? T¹i sao em biÕt dã lµ h×nh thøc so s¸nh h¬n. - Cã sö dông “than” ë trong c©u. “ ? ThÕ h×nh thøc so s¸nh h¬n nhÊt cã ®óng kh«ng - Kh«ng ®óng. GV kh¼ng ®Þnh ®iÓm ng÷ ph¸p cña c©u trªn lµ so s¸nh h¬n nhê cã “than” ë trong c©u. Em h·y cÊu t¹o h×nh thøc so s¸nh h¬n “ good” §¸p ¸n cña c©u trªn sÏ lµ: - “better”. Fruit is better than candy. *D¹ng bµi tËp chia ®éng tõ trong ngoÆc 1. He (go) ……. to the zoo yesterday. 2. Lan (go) …… to school every day. 3. They (have) ….. a party tonight. 4. The students (visit) …… their old teacher next week? 5. She (not eat) …….. bread for breakfast now. 6. My mother (read) …… books after dinner. ? Thêi ®éng tõ nµo ®­îc dïng ë c©u 1 - hiÖn t¹i ®¬n, qu¸ khø ®¬n -C¸c c©u tr¶ lêi trªn c¸c em suy nghÜ vµ x¸c ®Þnh b»ng kiÕn thøc mµ c¸c em nhí ®­îc. Tuy nhiªn gi¸o viªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh “qu¸ khø ®¬n” ®Ó tiÕp tôc gîi më h­íng c¸c em tíi c©u tr¶ lêi ®óng ? T¹i sao em biÕt dã lµ th× qu¸ khø ®¬n. Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh -HS nhËn ra ®­îc lµ cã dÊu hiÖu nhËn biÕt “yesterday” ë trong c©u. ? ThÕ th× hiÖn t¹i ®¬n cã ®óng kh«ng?”. (GV võa ®­a ra c¸c dÊu hiÖu côm thêi gian cña hiÖn t¹i ®¬n: always, often, … every day, every time …) -HS sÏ thÊy ®­îc ®¸p ¸n ®óng lµ qu¸ khø ®¬n. ? Em h·y chia ®éng tõ “go” -went -He went to the zoo yesterday. Trªn ®©y chØ ®¬n cö mét vµi vÝ dô vÒ d¹ng bµi tËp vµ ph­¬ng ph¸p gîi më, dÉn d¾t c¸c em vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo thùc hµnh vµ giao tiÕp. D¹y häc lµ mét nghÖ thuËt, c¸c c¸ch thøc tæ chøc d¹y häc trªn líp chØ cã thÓ lµ mét nghÖ thuËt khi nã ®­îc tiÕn hµnh d­íi sù ®iÒu khiÓn tµi nghÖ cña GV. Lµm tèt c¸c h×nh thøc trªn häc sinh sÏ ®­îc tiÕp thu mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Sau khi ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p trªn t«i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i chÊt l­îng häc sinh. KÕt qu¶ chÊt l­îng thÓ hiÖn qua b¶ng sè kh¶o s¸t khèi líp 7 kú II n¨m häc 2007-2008 nh­ sau: Ng÷ ph¸p Ch­a N¾m Líp ViÕt n¾m Sè ®­îc l­îng kiÕn thøc HS yÕu kÐm vËn dông kh¸ ®­îc kiÕn thøc vËn dông §äc Ch­a N¾m n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ yÕu ®­îc kiÕn thøc vËn dông Nghe Ch­a N¾m n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ yÕu ®­îc kiÕn thøc vËn dông Ch­a N¾m n¾m ®­îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ yÕu ®­îc kiÕn thøc vËn dông yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7A 16 11 68,8 5 31,2 13 81,3 3 18,7 14 87,5 2 12,5 13 81,3 3 18,7 7B 15 10 66,7 5 33,3 12 80,0 3 20,0 13 86,7 2 13,3 10 66,7 5 33,3 7C 17 12 70,6 5 29,4 15 88,2 2 11,8 14 82,4 3 17,6 14 82,4 3 17,6 Nh­ vËy c¶ n¨m häc líp 6 vµ cho ®Õn cuèi kú II líp 7, sù h­íng dÉn cÈn thËn vÒ ph­¬ng ph¸p häc cho ®èi t­îng häc sinh yÕu, t«i nhËn thÊy, chÊt l­îng häc tËp cña c¸c em ®· cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt. C¸c em n¾m ®­îc nhiÒu tõ míi, tõ ®ã ng÷ ph¸p ch¾c h¬n, c¸ch ph¸t ©m chuÈn h¬n, ph­¬ng ph¸p nghe ®· cã sù chuyÓn biÕn, c¸c em tiÕp thu bµi nhanh h¬n, lu«n høng Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh thó vµ thÝch ho¹t ®éng trong mçi tiÕt häc, chñ ®éng h¬n trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ®Æc biÖt giao tiÕp tiÕng Anh cña c¸c em kh«ng cßn rôt rÌ nh­ tr­íc n÷a. IV. KÕT LUËN ViÖc häc tËp bé m«n TiÕng Anh ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt lµ c«ng viÖc l©u dµi vÊt v¶, khã nhäc ®èi víi häc sinh nhÊt lµ häc sinh ë c¸c líp ®Çu bËc häc THCS. Do vËy ng­êi gi¸o viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i t×m c¸ch lµm cho giê häc trë nªn hÊp d·n, thó vÞ nh»m thu hót c¸c em høng thó h¨ng say häc tËp. H­íng dÉn cho häc sinh ph­¬ng ph¸p häc ë trªn líp vµ tù häc ë nhµ cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu quan träng nhÊt. §Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p häc cho ®èi t­îng häc sinh yÕu trong thêi ®iÓm c¶ ngµnh gi¸o dôc ®ang thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng “Hai kh«ng” lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch bëi lÏ kh«ng ®Ó cho häc sinh ngåi nhÇm líp tøc lµ c¸c em ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n, tù t×m tßi s¸ng t¹o n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh, h×nh thµnh thãi quen lµm viÖc ®éc lËp tù chñ d­íi sù h­íng dÉn chØ ®¹o cña gi¸o viªn, ®ång thêi häc sinh cã kh¶ n¨ng hîp t¸c lµm viÖc víi b¹n bÌ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña bµi häc. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng t¸c phong lµm viÖc cña thÕ hÖ ng­êi ViÖt nam trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ thêi kú héi nhËp hiÖn nay. Lµ mét gi¸o viªn ®øng trªn bôc gi¶ng t«i lu«n mong muèn mang ®Õn cho häc sinh cña m×nh nh÷ng giê häc thùc sù hÊp dÉn vµ l«i cuèn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc thËt tèt tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng häc tËp vµ kÕt qu¶ bé m«n ngµy cµng cao h¬n. Víi kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cßn cã h¹n nµy ch¾c ch¾n c¸c b¹n ®ång nghiÖp sÏ rÊt hµi lßng khi tiÕp nhËn nã, ®ãng gãp thªm vµ cïng nhau thùc hiÖn môc ®Ých ®Èy lïi viÖc ®¸nh gi¸ häc sinh kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn häc sinh ngåi nhÇm chç , gãp mét phÇn søc lùc nhá bÐ cña m×nh thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng “cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ó “ Ng«i nhµ gi¸o dôc m·i m·i v­¬n cao”. LÖ Thñy, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2008 Ng­êi thùc hiÖn Ph¹m ThÞ H¹nh Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao chÊt l­îng HS yÕu kÐm m«n TiÕng Anh Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ H¹nh (A) . Tr­êng THCS Liªn Thuû 14
- Xem thêm -