Tài liệu Skkn sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh A/ §Æt vÊn ®Ò: lÝ do chän ®Ò tµi: D¹y - häc lµ hai ho¹t ®éng cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, ®ã lµ ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn vµ ho¹t ®éng häc cña häc sinh. C¶ hai ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh nh»m thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc. D¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh, díi t¸c ®éng chñ ®¹o cña gi¸o viªn, ngêi häc tù gi¸c häc, tÝch cùc, ®éc lËp n¾m v÷ng nh÷ng tri thøc vµ nh÷ng kÜ n¨ng, kÜ x¶o t¬ng øng, ph¸t triÓn n¨ng løc ho¹t ®éng trÝ tuÖ, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc t duy, ®ång thêi h×nh thµnh ®îc nh÷ng phÈm chÊt ho¹t ®éng trÝ tuÖ, trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÕ giíi quan khoa häc, nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ngêi c«ng d©n, ngêi lao ®éng. Th«ng qua ho¹t ®éng d¹y vµ häc, víi c¸c vai trß cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn vµ häc sinh lµ c¸c nh©n tè trung t©m. Trong ®ã gi¸o viªn lµ ngêi gi÷ vai trß chñ ®¹o, ngêi tæ chøc , ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh d¹y häc, cßn häc sinh lµ ngêi chñ ®éng trong qu¸ tr×nh lÜnh héi nh÷ng tri thøc míi. Gi¸o viªn ®ãng vai trß lµ chñ thÓ t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh d¹y häc, häc sinh võa lµ kh¸ch thÓ võa lµ chñ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. Lµ kh¸ch thÓ nhËn thøc, häc sinh chÞu sù t¸c ®éng cña gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh tiÕp thu, lÜnh héi tri thøc; lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, häc sinh tiÕp thu, lÜnh héi tri thøc mét c¸ch linh ho¹t, chñ ®éng, s¸ng t¹o. Ho¹t ®éng häc cña häc sinh chÝnh lµ ho¹t ®éng nhËn thøc. Ho¹t ®éng nµy chØ cã hiÖu qu¶ khi häc sinh tÝch cùc ho¹t ®éng häc tËp, chñ ®éng, tù gi¸c víi mét ®éng c¬ nhËn thøc ®óng ®¾n. KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh lµ thíc ®o kÕt qu¶ ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn vµ ho¹t ®éng häc cña häc sinh. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, ®iÓm tËp trung lµ b¶n th©n ngêi häc chø kh«ng ph¶i lµ ngêi d¹y, tøc lµ ho¹t ®éng d¹y häc cÇn dùa trªn nhu cÇu, høng thó, thãi quen vµ n¨ng lùc cña ngêi häc ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh Trong d¹y häc nãi chung vµ d¹y häc m«n To¸n 5 nãi riªng, cÇn thùc sù coi träng qu¸ tr×nh häc cña häc sinh, tøc lµ coi träng viÖc h×nh thµnh, ph¸t triÓn kÜ n¨ng tù häc, chñ ®éng t×m ra kiÕn thøc, ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, tiÕp cËn kho tµng tri thøc ngµy cµng phong phó cña nh©n lo¹i. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, gi¸o viªn d¹y líp 5 ph¶i n¾m ®îc mét sè ®Æc ®iÓm cña néi dung d¹y häc To¸n líp 5 ®ã lµ: M«n To¸n líp 5 lµ m«n häc thèng nhÊt tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc to¸n häc vµ c¸c néi dung gi¸o dôc kh¸c, víi h×nh häc lµ néi dung träng t©m, lµ h¹t nhËn cña m«n To¸n líp 5. Nãi h×nh häc lµ néi dung träng t©m cña m«n to¸n líp 5 v× : + H×nh häc gãp phÇn chñ yÕu vµo viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, mét trong nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n cña ngêi lao ®éng trong giai ®o¹n héi nhËp hiÖn nay. + Thêi lîng d¹y häc h×nh häc 30/175 tiÕt, chiÕm 17,1% tæng thêi lîng d¹y häc to¸n líp 5. Ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc To¸n 5 cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh ®æi míi ph¬ng ph¸p theo ®Þnh híng chung lµ d¹y häc To¸n trªn c¬ së gi¸o viªn tæ chøc vµ híng dÉn, häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp mét c¸ch tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o, khuyÕn khÝch häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña bµi häc ®Ó vËn dông råi chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi gãp phÇn t¹o lËp høng thó vµ tù tin trong häc tËp to¸n cña c¸c ®èi tîng häc sinh. B/ néi dung: I/ c¬ së lÝ luËn: 1. VÞ trÝ m«n To¸n ë TiÓu häc: Môc tiªu cña d¹y häc To¸n ë bËc TiÓu häc nh»m gióp häc sinh cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu vÒ sè häc, c¸c sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n, c¸c ®¹i lîng th«ng dông, mét sè yÕu tè h×nh häc vµ thèng kª ®¬n gi¶n. H×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng tÝnh, ®o lêng, gi¶i bµi to¸n cã nhiÒu øng dông kiÕn thøc trong ®êi sèng. Gãp phÇn bíc ®Çu ph¸t triÓn n¨ng lùc Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh t duy, kh¶ n¨ng suy luËn hîp lý vµ diÔn ®¹t ®óng (nãi vµ viÕt), c¸ch ph¸t hiÖn vµ c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊv ®Ò ®¬n gi¶n, gÇn gòi trong cuéc sèng, kÝch thÝch trÝ tëng tîng, g©y høng thó häc tËp, gãp phÇn bíc ®Çu h×nh thµnh ph¬ng ph¸p tù häc vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, khoa häc, chñ ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o. 2. TÝnh tÝch cùc trong häc tËp: TÝnh tÝch cùc lµ mét phÈm chÊt vèn cã cña con ngêi trong ®êi sèng x· héi. Con ngêi kh«ng chØ hëng thô nh÷ng g× s½n cã trong thiªn nhiªn mµ cßn chñ ®éng s¶n xuÊt ra nh÷ng cña c¶i vËt chÊt cÇn thiÕt cho sù sèng, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. Tõ ®©y, con ngêi béc lé n¨ng lùc s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng kh¸m ph¸, t¹o ra c¸c nÒn v¨n minh ë mçi thêi ®¹i, chñ ®éng c¶i tiÕn m«i trêng tù nhiªn còng nh m«i trêng x· héi. TÝnh tÝch cùc ®îc biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng cña mçi ngêi 2. Môc ®Ých cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc: Môc ®Ých cña ®æi míi ph¬ng ph¸p lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh ph¶i thùc sù tÝch cùc, chñ ®éng tù gi¸c, lu«n tr¨n trë, t×m tßi, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc vµ lÜnh héi c¶ c¸ch thøc ®Ó cã tri thøc Êy nh»m ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña m×nh. D¹y häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n 5 còng cÇn ®¹t ®îc môc ®Ých trªn. Khi ®æi míi môc tiªu vµ néi dung d¹y häc, nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· vµ ®ang sö dông sÏ kh«ng ®¸p øng víi yªu cÇu ®µo t¹o nÕu kh«ng cã sù ®æi míi vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh ph¬ng ph¸p. §æi míi ph¬ng ph¸p kh«ng ph¶i lµ thay thÕ c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cò b»ng mét lo¹t ph¬ng ph¸p d¹y häc míi. §æi míi ph¬ng ph¸p lµ c¸ch thøc tiÕn hµnh c¸c ph¬ng ph¸p, ®æi míi c¸c ph¬ng tiÖn vµ h×nh thøc triÓn khai ph¬ng ph¸p trªn c¬ së khai th¸c triÖt ®Ó u ®iÓm c¸c ph¬ng ph¸p cò vµ vËn dông linh ho¹t mét sè ph¬ng ph¸p míi nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña ngêi häc. 3. Néi dung vÒ d¹y häc diÖn tÝch c¸c h×nh ë líp 5: Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh - H×nh tam gi¸c - DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c. - H×nh thang - DiÖn tÝch h×nh thang. - H×nh trßn, ®êng trßn - Chu vi, diÖn tÝch h×nh trßn. - H×nh hép ch÷ nhËt- H×nh lËp ph¬ng. - DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng. - TÝnh diÖn tÝch cña mét sè h×nh b»ng c¸ch chia h×nh ®· cho thµnh c¸c h×nh ®· biÕt c¸ch tÝnh diÖn tÝch. II/ C¬ së thùc tiÔn: Trong néi dung ch¬ng tr×nh m«n To¸n ë bËc Trung häc, häc sinh ®îc lµm quen víi nhiÒu lo¹i To¸n, víi nhiÒu kÜ thuËt tÝnh vµ gi¶i kh¸c nhau, trong ®ã m¹ch néi dung vÒ diÖn tÝch lµ kiÕn thøc khã vµ rÊt quan träng. C¸i khã cña bµi häc nµy lµ h×nh thµnh quy t¾c tÝnh vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh tÝnh. Do ®ã trong qu¸ tr×nh d¹y häc, häc sinh cßn lóng tóng trong viÖc ¸p dông tõ quy t¾c tÝnh vµo bµi to¸n cô thÓ víi c¸c d¹ng kh¸c nhau. D¹y häc sinh vÒ diÖn tÝch trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 5 cã nh÷ng ®Æc ®iÓm khã v× nã ®ßi hái n¨ng lùc tæ chøc tiÕp cËn tri thøc vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o cña häc sinh trªn líp sao cho ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc trong häc tËp cña häc sinh. Thùc tiÔn qua dù giê, khi d¹y häc vÒ diÖn tÝch, hiÖn tîng gi¸o viªn ¸p ®Æt kiÕn thøc, b¾t häc sinh ghi nhí m¸y mãc vÒ kÜ thuËt tÝnh, ghi nhí quy t¾c. KÜ n¨ng vËn dông, kÜ n¨ng tÝnh to¸n cña häc sinh phÇn nµo vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu. III/ Thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh: 1. Thùc tr¹ng: - Thùc tr¹ng d¹y häc néi dung vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n 5 n¨m häc qua vµ n¨m häc 2009 - 2010 ë trêng TH sè 2 KiÕn Giang: Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh + Gi¸o viªn ®É chó ý gi¸o dôc tÝnh tÝch cùc tù gi¸c vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh cè g¾ng v¬n tíi nhng vÉn cha ®ång ®Òu, chØ tËp trung ë mét sè ®èi tîng. + Gi¸o viªn ®· kÕt hîp mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn vµ s¸ng t¹o c¸c PPDH kh¸c nhau, nhng khi d¹y häc phÇn nµy vÉn cha kÕt hîp ®îc hoÆc kÕt hîp cha nhuÇn nhuyÔn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cha cao. + PhÇn nµo ®· biÕn yªu cÇu cña d¹y häc thµnh nhu cÇu nhËn thøc cña ngêi häc, song c¸c t×nh huèng nhËn thøc mµ gi¸o viªn ®a ra ®«i lóc cha thËt hîp lÝ vµ thiÕu tÝnh s¸ng t¹o. + VÒ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tù häc cña häc sinh, khi d¹y néi dung trªn, gi¸o viªn ®· chó ý song vÉn cha ®a ra ®îc biÖn ph¸p hîp lÝ ®Ó gióp häc sinh x©y dùng biÖn ph¸p tù häc, t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tù t×m kiÕm tri thøc hay øng dông tri thøc vµo cuéc sèng. + D¹y häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n líp 5 hÇu hÕt gi¸o viªn ®· chó ý kÕt hîp ho¹t ®éng c¸ nh©n víi ho¹t ®éng nhãm vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña c¸ nh©n, tuy vËy vÉn cßn mang tÝnh h×nh thøc, hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cha cao. + C¸c tiÕt d¹y ®· chó träng kÜ n¨ng thùc hµnh, song biÖn ph¸p tæ chøc thùc hµnh thiÕu linh ho¹t, nhiÒu khi lóng tóng hoÆc rËp khu«n m¸y mãc. + Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong thiÕt kÕ bµi d¹y vµ lËp kÕ ho¹ch bµi häc cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®iÒu chØnh vµ ®Þnh híng cô thÓ h¬n v× gi¸o viªn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc, häc sinh sö dông dông cô häc to¸n cßn lóng tóng. + Trong kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®· ®îc chó trong nhng viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ vÉn cßn lóng tóng. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh 2. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ th«ng qua dù giê vµ sö dông phiÕu ®iÒu tra gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp 5: * VÒ nhËn thøc: + T×m hiÓu vÒ néi dung diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh SGK To¸n 5 vµ néi dung ch¬ng tr×nh trong ph¹m vi To¸n 5: Sè ngêi ®îc lÊy ý kiÕn: 2 Sè ngêi cã nhËn thøc tèt: 1 ®/c - ®¹t 50% + §iÒu tra nhËn thøc vÒ nh÷ng ®Þnh híng vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh nãi chung vµ vËn dông vµo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc phÇn kiÕn thøc trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 5: Sè ngêi ®îc lÊy ý kiÕn: 2 Sè ngêi cã nhËn thøc tèt: 1 Sè cßn l¹i nhËn thøc cha ®Çy ®ñ. + §iÒu tra qua dù giê gi¸o viªn d¹y néi dung vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh ë líp 5 n¨m häc 2009-2010: Sè tiÕt ®· dù giê: 9 tiÕt/2 gi¸o viªn XÕp lo¹i tèt: 3 tiÕt ®¹t 33,3% XÕp lo¹i kh¸: 4 tiÕt ®¹t 44,4% XÕp lo¹i trung b×nh: 2 tiÕt ®¹t 22.2% Cha ®¹t yªu cÇu: 1 tiÕt ®¹t 11,1% + §iÒu tra häc sinh líp 5 qua kh¶o s¸t chÊt lîng häc néi dung vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh: Sè häc sinh dù kh¶o s¸t: 67 häc sinh §¹t ®iÓm 9-10: 13 em chiÕm 19,4 % §¹t ®iÓm 7-8: 32 em chiÕm 47,7% §¹t ®iÓm 5-6 : 18 em chiÕm 26,9 % §¹t ®iÓm díi 5: 4 em chiÕm 6% C¸c sè liÖu ®iÒu tra trªn cho thÊy cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc trong viÖc ®æi míi c¸ch d¹y vµ ®æi míi c¸ch häc nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n líp 5 gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n to¸n. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh IV/ C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ: 1. TËp trung chuÈn bÞ tèt bµi d¹y: - T×m hiÓu s¸ch gi¸o kh¶o To¸n 5, s¸ch tham kh¶o vµ mét sè tµi liÖu cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu d¹y cho tõng bµi häc, tiÕt häc. - X¸c ®Þnh néi dung träng t©m vµ møc ®é d¹y häc néi dung träng t©m cña tiÕt häc theo chuÈn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña To¸n 5. - C¸c ho¹t ®éng häc tËp chñ yÕu cña häc sinh vµ c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn tæ chøc d¹y ®Ó gióp häc sinh ®¹t ®îc môc tiªu cña bµi häc theo n¨ng lùc tõng ®èi tîng häc sinh. - Tù lËp ®îc kÕ ho¹ch m«n To¸n nãi chung vµ kÕ ho¹ch d¹y häc phÇn diÖn tÝch nãi riªng. C¸i cèt lâi lµ kÕ ho¹ch tõng bµi ph¶i ng¾n gän, cô thÓ vµ träng t©m ®Þnh râ viÖc lµm cña thÇy vµ trß. - X¸c ®Þnh râ ®å dïng d¹y häc vµ h×nh thøc, thêi ®iÓm, thêi gian sö dông cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - §Æc biÖt chó ý ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß trong tiÕt häc ®ã. Chän vµ sö dông c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc nh thÕ nµo ®Ó võa nhÑ nhµng, võa mang l¹i hiÖu qu¶. - ThiÕt kÕ bµi d¹y ph¶i ®Þnh râ nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng ho¹t ®éng vµ ®ång thêi ®Þnh ®îc thêi gian cña nh÷ng c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh môc tiªu. - Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bµi d¹y gi¸o viªn cÇn lu ý ®óng møc ®Õn hÖ thèng c©u hái. C©u hái ph¶i cã néi dung râ rµng, dÔ hiÓu, phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh, C©u hái ph¶i liªn quan ®Õn néi dung bµi häc, tr¸nh nh÷ng c©u hái kh«ng ¨n nhËp víi néi dung vµ tiÕn tr×nh bµi häc. CÇn cã nh÷ng c©u hái ë nh÷ng møc ®é nhËn thøc kh¸c nhau. C©u hái yªu cÇu häc sinh hÖ thèng hãa, kh¸i qu¸t hãa kiÕn thøc. C©u hái yªu cÇu häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc. C¸c c©u hái trªn yªu cÇu ph¶i s¾p xÕp tõ dÔ ®Õn khã. VÝ dô: ThiÕt kÕ bµi d¹y diÖn tÝch h×nh thang I, Môc tiªu: Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh - H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang. - Nhí vµ vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. - Gi¸o dôc häc sinh tÝnh cÈn thËn, t×m tßi, s¸ng t¹o trong häc h×nh häc. II, §å dïng d¹y häc: - Bé ®å dïng To¸n 5 (gi¸o viªn vµ häc sinh). - B×a ghi s½n BT1 cña tiÕt tríc. - PhiÕu häc tËp khæ to ghi s½n BT2 (4 phiÕu- 4 nhãm) - M¸y chiÕu ®a n¨ng. III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häcchñ yÕu: KiÕn thøc Thêi gian 1. Bµi cò: (3’- 4’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - GV ®Ýnh bµi tËp 1 ghi s½n ë phiÕu lªn b¶ng.Gäi 1 H thùc hiÖn bµi tËp, c¶ líp theo dâi. - H thùc hiÖn. Gäi H nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. GV nhËn xÐt chung, ghi ®iÓm. Gäi 1 H nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch - 1 H nªu, líp h×nh tam gi¸c. nhËn xÐt. 2. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi- Ghi ®Ò bµi a/H×nh thµnh c«ng thøc * Y/c H chän h×nh thang trong hép ®å tÝnh diÖn tÝch dïng. h×nh - LÊy hép ®å dïng. - Thùc hiÖn theo y/c. - Theo dâi. thang:(15’16’) - GV thùc hiÖn chän h×nh thang, ®Ýnh lªn b¶ng líp, viÕt kÝ hiÖu (h×nh thang Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh nguyªn). - L¾ng nghe, GV: C« chia ®«i c¹nh BC, M lµ trung theo dâi. ®iÓm cña c¹nh BC. Nèi AM, c¾t rêi h×nh tam gi¸c ABM. Ta cã h×nh tø gi¸c AMCD. A B M D H C - GV ®Ýnh h×nh tø gi¸cAMCD vµ ®Ýnh tiÕp h×nh tam gi¸c ABM lªn b¶ng. Y/c - Theo dâi. H chän hai h×nh (tø gi¸c vµ tam gi¸c)ghÐp thµnh h×nh thang nh gi¸o viªn võa thao t¸c. GVy/c H tõ h×nh thang nµy h·y ghÐp - GhÐp h×nh tam thµnh h×nh tam gi¸c gi¸c. A M (A) - GV theo dâi, nhËn xÐt. K D C H hiÖn trªn b¶ng líp, ghi kÝ - GV thùc (B) hiÖu-gäi tªn h×nh tam gi¸c võa t¹o thµnh. GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ diÖn tÝch h×nh thang ABCD vµ diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK? (DiÖn tÝch b»ng nhau) Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh GV: Em h·y so s¸nh chiÒu cao cña hai h×nh? - 1-2 H tr¶ lêi (chiÒu cao b»ng nhau) GV: Em h·y nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK? ( DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK = DK AH 2 ) - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. GV: Mµ DK lµ tæng cña hai ®o¹n th¼ng nµo? -1-2 HS tr¶ lêi (DK lµ tæng cña DC vµ CK) GV tr×nh chiÕu: diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK lµ: DK AH 2 Mµ DK AH ( DC  CK ) AH ( DC  AB) AH   2 2 2 - HS tr¶ lêi. - GV : CK còng lµ ®o¹n th¼ng nµo? ( GV tr×nh chiÕu tiÕp) - GV: DK lµ g× cña h×nh thang? (DK lµ ®¸y lín) - Tr¶ lêi. - GV: Cßn AB? (AB lµ ®¸y bÐ) - VËy ai cã thÓ nªu ®îc c¸ch tÝnh diÖn - Häc sinh nªu tÝch h×nh thang ABCD? - GV tr×nh chiÕu: VËy diÖn tÝch h×nh thang ABCD = Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh ( DC  AB) AH 2 - 1-2 häc sinh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh - GV: Dùa vµo c«ng thøc võa lËp em nªu nµo cã thÓ nªu ®îc c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang - Häc sinh lÊy - GV nhËn xÐt SGK - Yªu cÇu häc sinh lÊy SGK – Cho vµi häc sinh ®äc quy t¾c, ®ång thêi GV vÏ h×nh lªn b¶ng b h a - GV tr×nh chiÕu: NÕu gäi S lµ diÖn tÝch h×nh thang; a, b lµ ®é dµi c¸c - Häc sinh: c¹nh ®¸y; h lµ chiÒu cao; em h·y nªu S  (a  b) h 2 b/ Thùc hµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang Bµi 1: ( 6’) - Mét sè häc sinh nh¾c l¹i c«ng thøc - GV tr×nh chiÕu: S  (a  b) h 2 ( S lµ diÖn tÝch; a, b lµ ®é dµi c¸c c¹ch ®¸y; h lµ chiÒu cao) - Gäi 1 häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp GV tr×nh chiÕu yªu cÇu vµ phÇn a) - GV: Em vËn dông trùc tiÕp c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó lµm bµi - Häc sinh; a lµ 12 cm, b lµ 8 Bµi 2 ( 5--6’) tËp 1 cm, h lµ 5 cm - GV tr×nh chiÕu: a) S  (a  b) h 2 - Thùc hiÖn - GV: §é dµi hai ®¸y lÇn lît lµ bao theo y/c. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh nhiªu? (chØ vµo h×nh), chiÒu cao lµ bao nhiªu? - GV tr×nh chiÕu c¸c sè liÖu lªn h×nh thang - Häc sinh lµm - GV: Em thay sè liÖu vµo c«ng thøc trªn giÊy nh¸p - GV ghi bµi tËp häc sinh võa nªu - 1 häc sinh lµm * Yªu cÇu häc sinh lªn lµm bµi tiÕp ë b¶ng líp bµi tËp 2 trªn giÊy nh¸p - Nhãm 6 - §èi chiÕu, ch÷a bµi -HS: Cã 1 c¹nh - Häc sinh ho¹t ®éng nhãm bªn vu«ng gãc + Lu ý häc sinh: phÇn b) lµ h×nh víi 2 ®¸y thang vu«ng - ChiÒu cao - GV: h×nh thang vu«ng cã ®Æc ®iÓm chÝnh lµ c¹nh g×? bªn vu«ng gãc víi 2 ®¸y - GV: Em nµo cã nhËn xÐt g× vÒ chiÒu cao cña h×nh vu«ng? - Häc sinh nhËn - GV: Khi ho¹t ®éng nhãm, nhãm tr- nhiÖm vô ëng cÇn lu ý cho c¸c b¹n nªu ®îc, chØ - Häc sinh lµm ®îc ®é dµi c¹nh ®¸y vµ chiÒu cao bµi - GV giao nhiÖm vô cho hai nhãm Bµi 3 (8-10’) - GV chèt thêi gian - GV ®Ýnh 2 bµi ®¹i diÖn lªn b¶ng - Gäi häc sinh nhËn xÐt (ch÷a bµi a tr- Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh íc) - GV chèt * Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp - GV: Bµi to¸n cho biÕt g×? - §¸y lín = 110m, ®¸y bÐ = 90,2m, chiÒu cao = TBC cña ®¸y lín vµ ®¸y bÐ. - TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng - §¸y lín, ®¸y bÐ, chiÒu cao - GV: Bµi to¸n yªu g×? - GV: Muèn tÝnh ®îc diÖn tÝch thöa ruéng h×nh thang nµy ta ph¶i biÕt nh÷ng yÕu tè nµo? - GV: ChiÒu cao cña h×nh thang nµy lµ bao nhiªu? - GV: Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®îc chiÒu cao? ( Ghi tãm t¾t) - LÊy ®¸y lín céng ®¸y bÐ chia 2 - Häc sinh lµm vë - 1 häc sinh lµm b¶ng phô - Yªu cÇu häc sinh lµm vë - 1 Häc sinh lµm b¶ng phô - §èi chiÕu, ch÷a bµi tËp Bµi gi¶i ChiÒu cao cña h×nh thang lµ: 3. Cñng cè, dÆn dß (110 + 90,2 ) : 2 = 100,1 (m) DiÖn tÝch thöa ruéng h×nh thang lµ: (110 +90,2) X 100,1 : 2 = 10020,01 - Häc sinh tr¶ (m2) lêi §¸p sè: 10020,01 m2 - Häc sinh nªu Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh - GV: Chóng ta võa häc xong bµi g×? - Häc sinh tr¶ - GV: Ai cã thÓ nªu l¹i c«ng thøc tÝnh lêi diÖn tÝch h×nh thang - GV: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ta lµm thÕ nµo? - Häc sinh l¾ng nghe - (GV ®äc bµi th¬ tÝnh diÖn tÝch h×nh thang) 2. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc trong d¹y diÖn tÝch c¸c h×nh: ThËt vËy, c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc hç trî kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ khi sö dông ph¬ng ph¸p d¹y häc tiÓu häc. §iÒu nµy phô thuéc nhiÒu vµo c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ®å dïng d¹y häc ë mçi nhµ trêng. Gi¸o viªn cÇn chó ý sö dông tèi ®a c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn cã ®Ó giê häc ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ chÊt lîng. §å dïng trùc quan lu«n g¾n liÒn víi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë tiÓu häc. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc trong d¹y diÖn tÝch c¸c h×nh trrong ch¬ng tr×nh To¸n 5, GV cÇn lu ý nh÷ng vÊn ®Ò sau; - Gi¸o viªn cÇn khai th¸c triÖt ®Ó bé ®å dïng d¹y häc dïng cho to¸n 5. Nghiªn cøu vµ sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ bé ®å dïng dµnh cho gi¸o viªn vµ häc sinh. Qua c¸c tiÕt thao gi¶ng, sinh ho¹t chuyªn m«n, gi¸o viªn cïng nhau trao ®æi, vËn dông c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc phï hîp víi ho¹t ®éng sö dông ®å dïng To¸n 5. - VËn dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo so¹n gi¶ng mét c¸ch nh¹y bÐn, linh ®éng, song kh«ng qu¸ l¹m dông trong c¸c tiÕt lªn líp; qua sö dông ®å dïng, h×nh thµnh cho häc sinh kÜ n¨ng tù häc, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, t×m tßi qua viÖc sö dông ®å dïng. 3. N©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp trªn líp: Chän vµ tæ chøc c¸c h×nh thøc häc tËp trªn líp phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh»m Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp; ngoµi ra, khi c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc thay ®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc . NÕu nh h×nh thøc tæ chøc d¹y häc chñ yÕu hiÖn nay lµ h×nh thøc líp-bµi, g¾n liÒn víi h×nh thøc nµy gi¸o viªn thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nhau trong giê lªn líp nh thuyÕt tr×nh, trùc quan, vÊn ®¸p, thùc hµnh, nªu vÊn ®Ò, kiÓm tra.....th× khi h×nh thøc d¹y häc thay ®æi, nh th¶o luËn nhãm, tù häc c¸ nh©n lóc ®ã ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp lµ luyÖn tËp, lµm viÖc ®éc lËp víi s¸ch. H×nh thøc tæ chøc thêng ®îc sö dông khi d¹y vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n 5 lµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo nhãm: * H×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo nhãm: - D¹y häc theo nhãm lµ h×nh thøc d¹y häc ®Æt häc sinh vµo m«i trêng häc tËp tÝch cùc, trong ®ã häc sinh ®îc khuyÕn khÝch th¶o luËn vµ híng dÉn lµm viÖc hîp t¸c víi nhau. - Ho¹t ®éng nhãm lµ ho¹t ®éng tÝch cùc ®em l¹i cho häc sinh c¬ héi ®îc sö dông c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng mµ c¸c em ®îc lÜnh héi vµ rÌn luyÖn, ho¹t ®éng nhãm gióp c¸c em luyÖn vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc lµm viÖc. - D¹y häc theo nhãm gi¸o viªn sÏ cã dÞp tËp trung c¸c kinh nghiÖm vµ sù s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp. §Ó tæ chøc cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nhãm trong d¹y häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh ë ch¬ng tr×nh To¸n líp 5, gi¸o viªn cÇn c¨n cø vµo néi dung kiÕn thøc cña bµi ®Ó chän sè lîng häc sinh trong mét nhãm. VÝ dô: Khi d¹y bµi DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c + Gi¸o viªn cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 4 ®Ó thùc hiÖn thao t¸c c¾t ghÐp h×nh tam gi¸c thµnh h×nh ch÷ nhËt. + Häc sinh dùa theo c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®Ó h×nh thµnh c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh Sau khi ho¹t ®éng nhãm, gi¸o viªn gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, líp nhËn xÐt bæ sung ®Ó rót ra c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. 4. T¨ng cêng rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh tÝnh vµ gi¶i to¸n cho häc sinh: Thêi gian rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh trong tiÕt vÒ diÖn tÝch trong kho¶ng thêi gian tõ 20 ®Õn 25 phót trong mét tiÕt d¹y h×nh thµnh kiÕn thøc míi, thêi gian rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh trong tiÕt luyÖn tËp kho¶ng tõ 30 ®Õn 35 phót. §Ó ®¶m b¶o thêi gian trong lÜnh héi kiÕn thøc vµ cñng cè kiÕn thøc, cÇn chän c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng träng t©m, thao t¸c kÜ thuËt chÝnh x¸c, ®a ra c¸c t×nh huèng vµ xö lÝ t×nh huèng cô thÓ , Ýt diÔn gi¶i, kh«ng lµm thay häc sinh. Trong viÖc rÌn kÜ n¨ng g¾n víi thùc tiÔn, ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc; gi¸o viªn ph¶i lu«n b¸m s¸t néi dung SGK, chän c¸c d¹ng ®iÓn h×nh ®Ó cñng cè kh¾c s©u vµ n©ng cao kiÕn thøc cho häc sinh. 5. H×nh thµnh ph¬ng ph¸p tù häc, t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tù t×m kiÕm tri thøc vµ øng dông tri thøc vµo cuéc sèng: Trong ph¬ng ph¸p häc, ®iÒu cèt lâi lµ ph¬ng ph¸p tù häc. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu nµy trong chØ ®¹o d¹y häc néi dung diÖn tÝch c¸c h×nh, gi¸o viªn ph¶i t¹o ra hµng lo¹t c¸c m©u thuÉn ®Ó l«i kÐo häc sinh tù ý thøc tiÕp nhËn vµ t×m tßi c¸ch gi¶i quyÕt. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn, gi¸o viªn ph¶i cã kÜ n¨ng sö dông tèt thiÕt bÞ ®å dïng trùc quan, cã kÜ n¨ng t¹o t×nh huèng cè vÊn ®Ò, dùa vµo nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· biÕt, ®· häc ®Ó gîi më vµ dÉn d¾t. T¨ng cêng häc tËp c¸ thÓ phèi hîp víi häc tËp hîp t¸c. Trong häc tËp, kh«ng ph¶i mäi tri thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é ®Òu ®îc h×nh thµnh bëi nh÷ng ho¹t ®éng thuÇn tóy c¸ nh©n. Líp häc lµ m«i trêng giao tiÕp thÇytrß, trß - trß, t¹o mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n trªn con ®êng ®i tíi nh÷ng tri thøc míi. H×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp nµy diÔn ra trong tÊt c¶ c¸c tiÕt häc nãi chung vµ häc vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 5 nãi riªng. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh 6. D¹y häc trªn c¬ së tæ chøc vµ híng dÉn c¸c ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. KhuyÕn khÝch häc sinh ho¹t ®éng, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña bµi häc ®Ó tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi, dµnh thêi lîng thÝch ®¸ng cho thùc hµnh, luyÖn tËp, «n tËp hoÆc kiÓm tra kiÕn thøc cã liªn quan, ph¸t triÓn n¨ng lùc tù häc cña tõng ®èi tîng häc sinh. Gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc. KhuyÕn khÝch häc sinh ho¹t ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng theo nhãm nhá, ho¹t ®éng líp. T¹o sù cè g¾ng ®éc lËp suy nghÜ cña tõng häc sinh. 7. Tæ chøc d¹y thÓ hiÖn nhiÒu lÇn víi c¸c d¹ng bµi kh¸c nhau nh»m gióp ngêi d¹y vµ ngêi dù rót kinh nghiÖm. D¹y thÓ hiÖn lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng d¹y häc nãi chung vµ phÇn diÖn tÝch c¸c h×nh nãi riªng trong ch¬ng tr×nh To¸n Líp 5. th«ng qua nh÷ng viÖc lµm vµ ho¹t ®éng cô thÓ cña thÇy vµ trß trong tiÕt d¹y, tõ ®ã trao ®æi vµ rót ra bµi häc kinh nghiÖm. Tõ nh÷ng tiÕt d¹y cô thÓ, gi¸o viªn ®iÒu chØnh vµ thèng nhÊt ®îc c¸ch vµ thêi ®iÓm sö dông ®å dïng d¹y häc; chän h×nh thøc d¹y häc; bè trÝ thêi gian cho tõng ho¹t ®éng; sù can thiÖp cña thÇy gi¸o, c¸ch nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. V/ KÕt qu¶ vµ bµi häc kinh nghiÖm : I. KÕt qu¶: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ vËn dông mét sè gi¶i ph¸p ®· nªu ë trªn trong d¹y häc diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh to¸n líp 5. Thùc tÕ tõ kÕt qu¶ dù giê th¨m líp, tõ kiÓm tra gi¸o viªn vµ tõ kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh trong n¨m qua, cho thÊy chÊt lîng d¹y häc ë néi dung nµy ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh C¸c gi¶i ph¸p ®· tr×nh bµy cã t¸c dông ®Þnh híng, thóc ®Èy vµ hç trî cho gi¸o viªn trong viÖc thiÕt kÕ bµi d¹y. Bµi so¹n ®· x¸c ®Þnh ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n träng t©m, ®ång thêi tËp trung vµo nh÷ng kÜ n¨ng cÇn rÌn luyÖn kÜ n¨ng cho häc sinh s¸t víi tõng ®èi tîng häc sinh trong líp. ChuÈn bÞ vµ sö dông tèt ®å dïng d¹y häc trong tõng tiÕt d¹y. §Þnh râ ®îc c¸c néi dung c«ng viÖc, c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß trong tiÕt d¹y, thêi gian ®îc ph©n bè hîp lÝ h¬n, t¨ng cêng thêi gian luyÖn tËp thùc hµnh cho häc sinh. ChÊt lîng bµi so¹n ®îc n©ng lªn râ rÖt vµ lu«n ®îc ®¸nh gi¸ cao, kÕt qu¶ cô thÓ: Sè tiÕt d¹y ®¹t lo¹i kh¸ giái 100% trong sè tiÕt so¹n ®¹t tèt chiÕm 70%. VËn dông gi¶i ph¸p chuÈn bÞ vµ sö dông ®å dïng d¹y häc, bé ®å dïng häc to¸n cña häc sinh ®· t¹o ra ®îc nÒ nÕp, chÊt lîng sö dông ®å dïng cña gi¸o viªn vµ häc sinh. §Æc biÖt, kÜ n¨ng thao t¸c ,kÜ n¨ng t duy khoa häc chÝnh x¸c h¬n.100% sè tiÕt cÇn sö dông ®å dïng d¹y häc ®îc chuÈn bÞ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao. C¸c h×nh thøc d¹y häc trªn líp ®· ®îc lùa chän vµ tæ chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ®¹t ®îc môc tiªu cña bµi d¹y, t¹o sù høng thó, tÝch cùc trong ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. Huy ®éng ®îc c¸c ®èi tîng häc sinh trong líp tham gia ho¹t ®éng häc tËp. Gi¸o viªn cã thêi gian vµ ®iÒu kiÖn ®Ó båi dìng häc sinh giái vµ gióp ®ì häc sinh yÕu trong giê häc. KÕt qu¶ qua kh¶o s¸t cña chuyªn m«n, 2/2 gi¸o viªn d¹y líp 5 thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng trªn líp, 90% sè tiÕt chän vµ vËn dông h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp trªn líp phï hîp, mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong tiÕt d¹y. §èi víi häc sinh, cho thÊy r»ng sè häc sinh biÕt c¸ch häc c¸ nh©n, c¸ch häc phèi kÕt hîp víi céng ®ång ®¹t tõ 95 -98%. Sè cßn l¹i viÖc ph¸t huy vai trß tù häc cßn chËm. Qua vËn dông biÖn ph¸p vÒ thùc hiÖn ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸, nh×n chung häc sinh ®· ph¸t huy ®îc vai trß nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸. §· cñng cè ®îc niÒm tin trong häc tËp cho häc sinh. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh KÕt qu¶ vÒ chÊt lîng qua ®iÒu tra vµ kh¶o s¸t sau khi vËn dông c¸c gi¶i ph¸p trong néi dung vÒ diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh to¸n 5: - Sè häc sinh líp 5 ®îc ®iÒu tra qua bµi kiÓm tra: 74em (n¨m häc 20082009) + §¹t ®iÓm 9-10: 19 em chiÕm 25,7% + §¹t ®iÓm 7-8 : 39 em chiÕm 52,7% + §¹t ®iÓm 5-6: 16 em chiÕm 21,6% + §¹t ®iÓm díi 5: 0 - Sè häc sinh khèi 5 dù kh¶o s¸t: 76 em (®Õn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 1- 2010) + §¹t ®iÓm 9-10 : 26 em chiÕm 34,2% + §¹t ®iÓm 7-8 : 42 em chiÕm 55,3% + §¹t ®iÓm 5-6: 8 em chiÕm 10,5% 2. Bµi häc kinh nghiÖm: - §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®Ò ra, tríc hÕt ph¶i chó träng c«ng t¸c båi dìng vµ tù båi dìng, tù häc, tù nghiªn cøu ®Ó n¾m ®îc nh÷ng ®Þnh híng c¬ b¶n vÒ yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, vËn dông s¸ng t¹o nh÷ng ®Þnh híng ®æi míi ®ã vµo néi dung d¹y häc nãi chung vµ d¹y diÖn tÝch c¸c h×nh nãi riªng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn. - Båi dìng, n©ng cao viÖc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo so¹n gi¶ng nh»m khai th¸c tèi ®a hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc, t¹o niÒm høng thó cho H trong mçi tiÕt d¹y. - Nghiªn cøu kÜ néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu tham kh¶o, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®Ó chuÈn bÞ bµi d¹y, lªn líp phï hîp víi ®èi tîng häc sinh. - Thêng xuyªn c¶i c¸ch so¹n bµi, n©ng cao chÊt lîng bµi so¹n cña tõng tiÕt. - Lu«n cã kÕ ho¹ch dù giê th¨m líp ®Ó rót kinh nghiÖm. - ChuÈn bÞ vµ sö dông tèt ®å dïng d¹y häc vµ dông cô häc tËp. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang Sáng kiến cải tiến việc dạy học diện tích các hình trong chương trình Toán 5 nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo trong học tập của học sinh - Quan t©m ®Õn viÖc chän vµ thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp trªn líp, kÝch thÝch, ®éng viªn sù tiÕn bé trong häc tËp cña häc sinh. - Coi träng viÖc h×nh thµnh ph¬ng ph¸p häc tËp c¸ nh©n, häc tËp céng ®ång, nhãm, t¹o cho häc sinh thãi quen vµ kÜ n¨ng häc tËp. - §¶m b¶o kÕ ho¹ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ thêng xuyªn, ®¸nh gi¸ ®Þnh k×. Theo dâi, n¾m b¾t kÞp thêi chÊt lîng tõng ®èi tîng häc sinh qua tõng thêi ®iÓm ®Ó cã gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi vµ phï hîp. C. KÕt luËn: VËn dông mét sè gi¶i ph¸p d¹y häc diÖn tÝch c¸c h×nh trong ch¬ng tr×nh To¸n 5 theo ph¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o trong häc tËp cña häc sinh ®· gióp cho häc sinh ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Sù phèi hîp gi÷a ngêi häc vµ ngêi d¹y nhÑ nhµng, tho¶i m¸i. Häc sinh hoµn toµn chñ ®éng ®Ó tiÕp cËn vµ n¾m v÷ng tri thøc còng nh rÌn luyÖn kÜ n¨ng theo yªu cÇu cña bµi d¹y. Thêi gian dµnh cho häc sinh thùc hµnh ®îc nhiÒu h¬n, mÆt kh¸c gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c¸c ®èi tîng häc sinh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra trong tiÕt d¹y. * KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt: - §èi víi ngêi d¹y ph¶i thêng xuyªn ®äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Cã sæ tÝch lòy ghi l¹i nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ qua tiÕt d¹y, t×m ®îc nguyªn nh©n c¬ b¶n cña nh÷ng thµnh c«ng hay tån t¹i ®ã. - §èi víi c¸n bé qu¶n lÝ cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®ñ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, ®å dïng häc tËp ®Ó ho¹t ®éng d¹y häc thuËn lîi h¬n. - §èi víi ngêi häc, cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o c¸c ®iÒu kiÖn nh s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, chuÈn bÞ bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Ngêi viÕt: §inh ThÞ Tè Nh - Trêng TH sè 2 KiÕn Giang
- Xem thêm -