Tài liệu Skkn rèn luyện chữ viết cho học sinh thcs

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A- §Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu Ch÷ viÕt cña häc sinh hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i trong nhµ trêng. Thùc tÕ cho thÊy ®a sè häc sinh viÕt ch÷ xÊu, sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu lµm ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. §· kh«ng Ýt thÇy c« gi¸o ph¶i kªu lªn: “Em viÕt t«i kh«ng thÓ nµo ®äc ®îc”. V× thÕ trong c¸c kú thi, tû lÖ m«n Ng÷ v¨n ®¹t yªu cÇu thÊp h¬n c¸c m«n kh¸c. §iÒu ®ã chøng tá yÕu tè ch÷ viÕt cã vai trß rÊt quan träng vµ phÇn nµo quyÕt ®Þnh chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. §· cã nhiÒu em n¾m kiÕn thøc t¬ng ®èi tèt nhng do ch÷ viÕt xÊu, sai lçi nhiÒu cho nªn ®iÓm kh«ng cao (thËm chÝ cã khi kh«ng ®¹t yªu cÇu… ) vµ v× thÕ ®· kh«ng Ýt tr êng hîp ®¸ng tiÕc x¶y ra. Råi thùc tÕ ngoµi x· héi nhiÒu ngêi cã häc vÊn, cã b»ng cÊp h¼n hoi nhng vÉn cßn trêng hîp ch÷ viÕt xÊu khã ®äc. Tõ thùc tÕ ®ã, lµ ngêi lµm c«ng viÖc d¹y ch÷, t«i c¶m thÇy m×nh cã mét phÇn tr¸ch nhiÖm trong ®ã. Mçi khi chÊm vë vµ chÊm bµi cho c¸c em, t«i rÊt buån cho nªn t«i ®· m¹nh d¹n ®i vµo vÊn ®Ò nan gi¶i ®ang lµ mèi lo cho nhiÒu nhµ trêng vµ x· héi. T«i ®· tiÕn hµnh t×m nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, thÝch hîp ®Ó luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c em nh»m ng¨n ngõa, uèn n¾n vµ dÇn dÇn chÊm døt t×nh tr¹ng viÕt ch÷ xÊu vµ sai lçi chÝnh t¶ cho häc sinh vµ bíc ®Çu ®· cã hiÖu qu¶. II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 1. Thùc tr¹ng Nh chóng ta ®· biÕt, ch÷ viÕt cña ngêi ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh l©u dµi díi sù gi¶ng d¹y cña nhµ trêng vµ sù rÌn luyÖn cña b¶n th©n häc sinh. V× thÕ muèn kh¾c phôc, uèn n¾n vµ söa ch÷a ch÷ viÕt cho häc sinh ph¶i kiªn tr× vµ chÞu khã cña c¶ hai phÝa: Ngêi d¹y vµ ngêi häc. §Ó kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ch÷ viÕt xÊu, sai lçi chÝnh t¶ kh«ng thÓ ngµy mét ngµy hai mµ lµm ®îc. H¬n thÕ n÷a, muèn söa ®îc ch÷ viÕt cho c¸c em, cÇn ph¶i t×m nguyªn nh©n cña ch÷ viÕt xÊu, sai lçi chÝnh t¶ trªn c¬ së ®ã, ta cã thÓ t¹m thêi chia thµnh c¸c lçi sau: 1- Ch÷ viÕt cÈu th¶, tuú tiÖn nã thêng thÓ hiÖn ë chç c¸c con ch÷ thêng róc vµo nhau, g·y n¸t, mÊt nÐt kh«ng ph©n biÖt ®îc ch÷ (n) vµ ch÷ (u )hoÆc ch÷ (h)vµ ch÷ (l) … råi dÊu c©u ®Æt kh«ng ®óng chç hoÆc bá kh«ng ®¸nh dÊu… 2- Sai qui t¾c chÝnh t¶ nh kh«ng viÕt hoa danh tõ riªng ®Þa danh hµnh chÝnh, kh«ng viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c©u hay kh«ng ph©n biÖt ®îc khi nµo viÕt (c), khi nµo viÕt (k) hoÆc hÕt mét ý kh«ng biÕt xuèng dßng, sau dÊu chÊm kh«ng viÕt hoa hoÆc viÕt hoa tuú tiÖn bõa b·i… 3- Kh«ng hiÓu râ nghÜa dÉn ®Õn lÉn lén phô ©m ®¬n nh l/n , s/x…lÉn lén phô ©m ghÐp nh ch/tr , ngh/ng … 4- TiÕng ®Þa ph¬ng dÉn ®Õn ph¸t ©m sai cho nªn khi viÕt còng bÞ sai. VÝ dô: ph¸t ©m sai: tru(tr©u), ñi(æi)... hoÆc kh«ng ph©n biÖt ®óng dÊu hái dÊu ng·: suy nghØ(suy nghÜ), chö viÕt (ch÷ viÕt)... Vµ cßn nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c n÷a dÉn ®Õn hiªn tîng ch÷ xÊu vµ sai lçi chÝnh t¶ cña häc sinh. 2. KÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña thùc tr¹ng trªn. ChÝnh v× vËy, muèn kh¾c phôc, uèn n¾n ch÷ viÕt cho häc sinh thËt lµ khã kh¨n mµ cßn khã kh¨n h¬n ®èi víi cÊp THCS v× trong ch¬ng tr×nh kh«ng cã nh÷ng tiÕt luyÖn viÕt, l¹i mçi m«n mét thÇy d¹y cho nªn kh«ng cã thêi gian ®Ó söa vµ luyÖn ch÷ cho häc sinh vµ kh«ng quan s¸t thêng xuyªn liªn tôc ch÷ viÕt cho c¸c em. Cho nªn viÖc luyªn ch÷ viÕt cho häc sinh thËt lµ khã kh¨n cho nh÷ng thÇy c« gi¸o chóng ta. V× thÕ ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i nhiÖt t×nh, tËn t©m, tËn lùc söa ch÷a ch÷ viÕt cho häc sinh trong tõng tiÕt bµi vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ thêng xuyªn. B- gi¶i quyÕt vÊn ®Ò §Ó thùc hiÖn ®îc ý ®Þnh “ Rèn luyện chữ viết cho học sinh THCS” cña m×nh t«i ®· v¹ch ra mét sè biÖn ph¸p cô thÓ ngay tõ ®Çu n¨m häc khi b¾t ®Çu nhËp líp. I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. 1. KiÓm tra, ph©n lo¹i N¨m häc 2007-2008 t«i ®îc ph©n c«ng d¹y líp 8A3, 8A4 víi tæng sè häc sinh lµ 49 em. Vµo ®Çu n¨m häc , t«i ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i ch÷ viÕt cho häc sinh vµ chia lµm ba nhãm chÝnh : VÊn ®Ò ch÷ viÕt xÊu, sai lçi chÝnh t¶ kh«ng chØ lµ mèi lo chung cña mäi ngêi lµm nghÒ d¹y häc. ViÖc dïng vë luyÖn viÕt cho häc sinh líp 6 lµ rÊt cÇn thiÕt. T«i ®· dùa vµo vë luyÖn viÕt nµy mµ uèn n¾n, söa ch÷a vµ luyÖn viÕt cho c¸c em. §ång thêi t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®èi víi häc sinh líp t«i. Nhãm 1: Gåm nh÷ng häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp , râ rµng, kh«ng sai lçi chÝnh t¶ hoÆc cã mét hai lçi kh«ng ®¸ng kÓ (cã 10 em chiÕm 20,4 %). Nhãm 2: Nh÷ng em viÕt xÊu, thiÕu nÐt hoÆc sai lçi chÝnh t¶ (cã 25 em chiÕm 51%) . HÇu hÕt trong nhãm nµy c¸c em ®Òu m¾c ph¶i mét sè lçi c¬ b¶n nh ch÷ viÕt cÈu th¶, tuú tiÖn, sai qui t¾c chÝnh t¶ vµ kh«ng hiÓu nghÜa dÉn ®Õn lÉn lén phô ©m . Nhãm 3: Cßn l¹i nh÷ng em viÕt ch÷ qu¸ xÊu, cÈu th¶, sai vµ lÉn lén c¸c phô ©m, kh«ng râ ch÷ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng ®äc ®îc hoÆc ®äc sai nghÜa cña tõ. ( cã 14 em chiÕm 28,6%) 2. Híng, c¸ch thøc thùc hiÖn. Qua viÖc ph©n lo¹i häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p phï hîp víi tõng ®èi tîng. §ång thêi nhËn xÐt chung vÒ ch÷ viÕt cña tõng em vµ ghi vµo sæ ghi chÐp cña gi¸o viªn. Qua ®ã, gi¸o viªn cã c¸ch uèn n¾n mét c¸ch cô thÓ vµ phï hîp víi tõng ®èi tîng. Dùa vµo vë luyÖn viÕt, t«i híng dÉn häc sinh c¸ch luyÖn viÕt theo tõng tuÇn vµ yªu cÇu häc sinh ®ãng thªm mét vë «-li ®Ó luyÖn v¨n vµ luyÖn viÕt nh»m gióp c¸c em võa «n luyÖn l¹i kiÕn thøc ®· häc, võa luyÖn ch÷ viÕt. C¸c vë nµy t«i kiÓm tra mét th¸ng mét lÇn gåm hai bµi (trong vë «-li t«i ®· ra ®Ò vÒ nhµ cho c¸c em lµm) . §èi víi häc sinh ë nhãm 1 kh«ng chØ dõng l¹i ë møc ®é rÌn ch÷ viÕt mµ cßn chó ý ®Õn néi dung, chÊt lîng cña bµi viÕt. §èi víi sè häc sinh ë nhãm 2 t«i cho thªm mét th¸ng mét bµi luyÖn viÕt vµ tËp trung c¸c em häc mét buæi trong mét th¸ng ®Ó uèn n¾n, söa ch÷a ch÷ viÕt tØ mØ h¬n ®èi v¬Ý nhãm 1. Riªng nhãm 3 mçi tuÇn t«i cho thªm mét bµi viÕt chÝnh t¶ vÒ nhµ ®Ó häc sinh rÌn luyÖn thªm ®Ó söa ch÷a tØ mÜ h¬n víi nhãm 1 vµ 2. §ång thêi t«i ®Ò nghÞ phô huynh häc sinh cÇn theo dâi hµng ngµy vÒ viÖc häc tËp cña c¸c em ë nhµ ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi uèn n¾n c¸c em. II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. 1. Giíi thiÖu kiÓu ch÷. Trong tuÇn thø nhÊt cña th¸ng ®Çu tiªn, t«i gi¶ng gi¶i cho c¸c em n¾m ®îc kiÓu ch÷, d¸ng ch÷ c¸ch viÕt thêng c¸ch viÕt hoa vµ viÕt in. MÆc dï c¸c em ®· ®îc häc nhiÒu nhng khi nghe vÊn ®Ò nµy cø nh lµ l¹ l¾m. Bëi v× c¸c em quen tÝnh cÈu th¶ vµ Ýt ®Ó t©m vµo viÖc luyÖn ch÷ viÕt sao cho ®Ñp. §Çu tiªn t«i giíi thiÖu cho c¸c em vÒ c¸ch viÕt hoa, viÕt thêng theo hai kiÓu lµ kiÓu ch÷ ®øng vµ kiÓu ch÷ nghiªng. Sau ®ã híng dÉn häc sinh chän cho m×nh mét kiÓu ch÷ sao cho thuËn tay vµ hîp ý thÝch cña m×nh. Khi ®· chän kiÓu ch÷ nµo th× viÕt theo kiÓu ch÷ ®ã kh«ng ®îc tuú tiÖn thay ®æi kiÓu ch÷, v× nh vËy sÏ lµm xÊu ch÷ viÕt. 2. Giíi thiÖu c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n. T«i cho treo mét ®o¹n v¨n mÉu vµ cho häc sinh nh¾c l¹i h×nh thøc tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n, nhiÖm vô cña ®o¹n v¨n. Khi viÕt ®o¹n v¨n th× cÇn chó ý tíi nh÷ng yªu cÇu g×? 3. C¸ch rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh. a. §èi víi häc sinh Trong buæi häc ®Çu tiªn, t«i lÊy mét ®o¹n v¨n mÉu vµ cho häc sinh chÐp l¹i ®o¹n v¨n ®ã trong thêi gian 15 phót. Sau ®ã cho c¸c em ®æi chÐo bµi cho nhau ®Ó cïng ph¸t hiÖn lçi cña b¹n, liÖt kª nh÷ng lçi mµ b¹n m¾c ph¶i. Trong buæi häc nµy häc sinh nhãm 2 vµ ®Æc biÖt lµ nhãm 3 häc rÊt vÊt v¶ nhäc nh»n bëi l©u nay c¸c em viÕt theo kiÓu tuú høng vµ kh«ng chó t©m vµo viÖc luyÖn ch÷. §ång thêi trong buæi häc ®Çu tiªn nµy t«i kÓ cho c¸c em nghe mét sè mÈu chuyÖn vÒ t¸c h¹i cña ch÷ viÕt xÊu, sai lçi chÝnh t¶ dÉn ®Õn ngêi ®äc hiÓu sai ý hoÆc chÊt lîng bµi kiÓm tra kÐm… ®Ó c¸c em thÊy râ tÇm quan träng cña ch÷ viÕt. Tõ ®ã c¸c em cã ý thøc uèn n¾n, söa ch÷a vµ rÌn luyÖn ch÷ viÕt cña chÝnh m×nh. Qua ®ã cho häc sinh thÊy “ nÐt ch÷ lµ nÐt ngêi” ®Ó c¸c em ph¶i cÈn thËn tr¸nh cÈu th¶ trong khi viÕt ch÷ . VÊn ®Ò luyÖn ch÷ viÕt ®èi víi häc sinh trung häc c¬ së chñ yÕu lµ luyÖn ë nhµ díi sù híng dÉn cña thÇy. V× thÕ ngay trong k× häp phô huynh ®Çu tiªn cña líp, t«i trao ®æi vÒ t×nh h×nh ch÷ viÕt cña häc sinh cïng víi ý ®Þnh luyÖn ch÷ cña t«i vµ ®Ò xuÊt víi hä mét ngµy dµnh chót Ýt thêi gian quan t©m nh¾c nhë c¸c ch¸u häc tËp vµ luyÖn ch÷, vµ viÖc luyÖn ch÷ ph¶i luyÖn vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh cã thêi gian biÓu râ rµng cho c¸c ch¸u. ViÖc lµm nµy ®îc tÊt c¶ c¸c phô huynh ®ång t×nh ñng hé. Trong buæi häc thø nhÊt, sau khi híng dÉn vµ luyÖn viÕt mét phÇn ë líp, t«i giao bµi cho c¸c em viÕt vµo vë luyÖn viÕt vµ vë luyÖn v¨n ë nhµ ®Ó h«m sau thu chÊm. Sang tuÇn thø hai t«i ®äc chËm mét ®o¹n v¨n cho häc sinh chÐp vµo vë. Sau ®ã cho c¸c em ®æi bµi cho nhau ®Ó chÊm vµ kiÓm tra lçi chÝnh t¶ cña b¹n. Riªng víi c¸c b¹n nhãm 1 t«i ra mét ®Ò bµi yªu cÇu c¸c em viÕt ®o¹n më bµi cña bµi v¨n vµ c¸ch lµm còng nh víi nhãm 2 vµ nhãm 3 nhng ë møc ®é cao h¬n lµ chÊm c¶ n«Þ dung ®o¹n v¨n. Cø mét tuÇn, c¸c em chÐp mét bµi trong vë luyÖn viÕt mµ thÇy gi¸o ®Ò ra vµ cø hai tuÇn cho c¸c em lµm mét bµi v¨n tõ dÔ ®Õn khã. §Çu tiªn lµ cho viÕt mét ®o¹n v¨n vµ tiÕp ®Õn lµ mét bµi v¨n. Sau ®ã, t«i thu vë chÊm mét th¸ng hai lÇn. Riªng nhãm 3 t«i chÊm h»ng tuÇn. B»ng sù nh¾c nhë vµ gi¸m s¸t cña gia ®×nh cïng víi sù kiÓm tra chÆt chÏ cña gi¸o viªn. Sau mét th¸ng ®Çu khi chÊm bµi vµ xem vë ghi bµi cña c¸c em t«i thÊy c¸c em ®· cã tiÕn bé vÒ ch÷ viÕt – so víi bµi kiÓm tra chÊt lîng ®Çu n¨m. Cô thÓ lµ: C¸c em ®· cã ý thøc rÌn luyÖn ch÷ viÕt, gi¶m ®îc sù cÈu th¶ tuú tiÖn trong khi viÕt. Ch÷ viÕt ®Ñp h¬n, Ýt lçi h¬n. Trong ®ã, sè häc sinh ë nhãm hai t«i ®· chän ®îc hai em vµo nhãm mét. Sè cßn l¹i tuy viÕt ®· cã phÇn kh¸ h¬n song lçi vÉn cßn nhiÒu. Riªng nhãm 3 tiÕn triÓn rÊt chËm. C¸c tuÇn tiÕp theo t«i tiÕp tôc yªu cÇu häc sinh viÕt thành nÕp vµ cø thÕ theo thãi quen vµ quy ®Þnh cña t«i c¸c em tiÕn hµnh viÕt theo tuÇn. §èi víi häc sinh thuéc ®èi tîng ë nhãm hai, t«i vÉn yªu cÇu c¸c em häc thªm mét th¸ng mét buæi, nhãm 3 mçi tuÇn thªm mét buæi ®Ó cã ®iÒu kiÖn uèn n¾n vµ söa lçi cho c¸c em. Ngoµi ra, ®èi víi tÊt c¶ c¸c häc sinh trong líp, thØnh tho¶ng t«i cho thªm mét bµi ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ «n luyÖn vÒ ch÷ viÕt. Muèn ch÷ viÕt cña c¸c em ngµy cµng tiÕn bé th× ®iÒu chñ yÕu lµ ngêi gi¸o viªn ph¶i thu bµi vµ chÊm ch÷a kÞp thêi, khen, chª ®óng lóc. Cã nh vËy míi khuyÕn khÝch ®îc høng thó luyÖn viÕt cho c¸c em. ViÖc chÊm ch÷a bµi cho c¸c em lµ mét c«ng viÖc rÊt vÊt v¶ v× ®ßi hái ph¶i tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Nhng t«i nghÜ muèn kh¾c phôc, uèn n¾n t×nh tr¹ng ch÷ viÕt xÊu, sai lçi chÝnh t¶ cho c¸c em th× ngêi gi¸o viªn cÇn ph©n bè thêi gian hîp lý vµ tËn tuþ. ChÝnh v× vËy mµ t«i ®· cè g¾ng thùc hiÖn viÖc chÊm ch÷a bµi cho c¸c em trong vë vµ yªu cÇu cho c¸c em luyÖn viÕt vµ lµm bµi, söa lçi nghiªm tóc, dùa vµo lêi phª cña thÇy c«. V× thÕ, trong suèt häc kú I, ch÷ viÕt cña c¸c em ®· tiÕn bé râ rÖt. Sè häc sinh nhãm mét ®· t¨ng lªn. §iÒu ®ã lµm t«i rÊt mõng bëi nh÷ng c«ng søc mµ thÇy vµ trß ®· bá c«ng luyÖn tËp. Bíc sang häc kú II, t«i g¾n lu«n ch÷ viÕt vµo ®¸nh gi¸ bµi lµm ë líp. Trong c¸c bµi lµm cña häc sinh nhÊt lµ bµi lµm TËp lµm v¨n, t«i ®Ò ra hai ®iÒu: “ph¶i” vµ “cÊm” nh sau: - Ph¶i: + ViÕt cÈn thËn, râ rµng tõng nÐt. + Ph¶i viÕt hoa ®Çu ®o¹n v¨n, ®Çu c©u vµ nh÷ng danh tõ riªng. + Ph¶i chó ý ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ ®Ó viÕt cho ®óng. - CÊm: +ViÕt hoa tuú tiÖn. +ViÕt thiÕu nÐt nguÖch ngo¹c. C¸c bµi lµm cña c¸c em, nÕu em nµo viÕt xÊu vµ sai lçi nhiÒu, lçi vÒ ch÷ viÕt t«i ®Òu kh«ng chÊm vµ phª cô thÓ yªu cÇu viÕt l¹i hai lÇn míi chÊm. Cßn nh÷ng bµi lçi mµ t«i g¹ch ch©n vµ b¾t viÕt l¹i mçi lçi n¨m dßng cho ®óng. T«i kiÓm tra chÆt chÏ viÖc söa lçi. NÕu em nµo kh«ng ch÷a sÏ cã h×nh thøc ph¹t phï hîp. ChÝnh v× vËy mµ c¸c bµi lµm sau cña c¸c em, t«i thÊy c¸c em cã ý thøc tu luyÖn ch÷, thÓ hiÖn ë chç ch÷ Ýt lçi vµ râ rµng h¬n. V× phÇn lín c¸c em ®Òu rÊt ng¹i viÕt ®i viÕt l¹i nhiÒu lÇn. Cïng víi viÖc chÊm ch÷a bµi vµ c¸c h×nh thøc ph¹t phï hîp ®èi víi nh÷ng häc sinh trong nh÷ng tiÕt bµi trªn líp hay nh÷ng bµi c¸c em lµm trªn b¶ng, khi ch÷a bµi bªn c¹nh ch÷a vÒ mÆt néi dung yªu cÇu th× kh«ng thÓ thiÕu ®îc viÖc ch÷a lçi vÒ ch÷ viÕt cho c¸c em b»ng c¸c c©u hái vµ cho c¸c em nhËn xÐt. ? Ch÷ viÕt cña b¹n ®· ®Ñp vµ cÈn thËn cha ? ? Bµi lµm cã m¾c lçi nµo kh«ng ? ? Muèn söa nh÷ng lçi ®ã, ta ph¶i söa b»ng c¸ch nµo ? Tõ ®ã häc sinh nhËn thÊy lçi cña c¸c b¹n vµ tù söa lçi cho chÝnh m×nh. b. §èi víi gi¸o viªn. Khi d¹y häc cho c¸c em, ngêi gi¸o viªn khi ®äc (nãi) ph¶i phï hîp nghÜa lµ : Ph¸t ©m chuÈn tiÕng phæ th«ng v× nÕu kh«ng ph¸t ©m chuÈn tiÕng phæ th«ng sÏ dÉn ®Õn viÕt sai. Trêng hîp nµy ®· s¶y ra. V× thÕ ph¶i d¹y cho häc sinh nãi vµ ph¸t ©m chuÈn míi ®îc viÕt. Cho nªn trong c¸c giê d¹y ë líp, t«i lu«n chó ý vµo viÖc ®äc vµ ph¸t ©m cña c¸c em, nÕu em nµo ®äc sai t«i sÏ uèn n¾n lu«n. Cïng víi viÖc lµm ®ã, t«i t×m hiÓu vÒ nh÷ng lçi mµ do tiÕng ®Þa ph¬ng c¸c em hay m¾c ph¶i ®Ó chó ý söa cho c¸c em vÝ dô ë phÇn in/iªn; m«ng/ mong; ch«ng ®îi/ tr«ng ®îi; s©u ®ã/ sau ®ã; l«ng lanh/ long lanh…vµ chó träng söa nh÷ng lçi nµy ®Ó khi c¸c em viÕt bµi c¸c em chó ý vµ cã thÓ söa ®îc nh÷ng lçi mµ m×nh m¾c ph¶i. §Ó rÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh cÈn thËn trong khi viÕt ch÷ ngêi gi¸o viªn khi viÕt lªn b¶ng hay trong lêi phª ph¶i lµm g¬ng ®Ó cho häc sinh häc tËp. Trong c¸c bµi luyÖn tËp t«i híng dÉn häc sinh kiÓm tra chÐo bµi cña nhau, ghi vµo phiÕu kiÓm tra nh÷ng lçi cña b¹n vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña b¹n, môc ®Ých lµ c¸c em nhËn biÕt ®îc lçi cña b¹n còng chÝnh lµ lçi cña m×nh, ®Ó tù söa ch÷a. Cuèi cïng t«i thu bµi viÕt vµ c¶ phiÕu vÒ nhµ kiÓm tra, chÊm l¹i. Cø mçi lçi sai l¹i yªu cÇu viÕt l¹i nh lÇn tríc. Khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng lçi ®iÓn h×nh, t«i yªu cÇu söa dÇn b»ng c¸ch: Trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ph¶i söa dÇn tõng lçi mét. §èi víi nhãm 2 vµ ®Æc biÖt lµ nhãm 3 yªu cÇu söa ch÷ thiÕu nÐt míi yªu cÇu sang lçi kh¸c… ViÖc nµy kÕt hîp ch÷a lçi nh÷ng tiÕt ngoµi giê, tiÕt tù chän vµ c¶ trong giê häc chÝnh kho¸ trªn líp. Cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p trªn, khi luyÖn viÕt ch÷ cho c¸c em võa kÕt hîp luyÖn ch÷, võa t×m nh÷ng nguyªn nh©n m¾c lçi cña c¸c em ®Ó cã c¸ch söa ch÷a cho phï hîp víi tõng ®èi tîng, tõng lçi vµ häc sinh. §èi víi häc sinh, ph¶i chó ý vµo nh÷ng lçi ®Ó tù uèn n¾n vµ söa ch÷ cho chÝnh m×nh ®Ó ch÷ viÕt ngµy cµng ®Ñp h¬n vµ kh«ng sai lçi chÝnh t¶. c- KÕt luËn I. KÕt qu¶ ngiªn cøu: Cø b»ng c¸c biÖn ph¸p nh thÕ, khi th× c¸ch nµy, khi th× c¸ch kh¸c, t«i liªn tôc luyÖn ch÷ cho c¸c em trong mét häc k× nªn ch÷ viÕt cña c¸c em ®· tiÕn bé rÊt nhiÒu. cô thÓ nh sau: Cuèi häc k× I n¨m häc 2006-2007, c¸c em ®· ®îc c¸c gi¸o viªn d¹y 2 líp nµy khen ngîi ch÷ viÕt cña häc sinh t¬ng ®èi ®Ñp, dÔ ®äc, râ rµng vµ Ýt lçi chÝnh t¶, tr×nh bµy s¹ch, ®Ñp. Cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy ph¶i kÓ ®Õn sù kiªn tr×, quyÕt t©m luyÖn tËp cña häc sinh díi sù kiÓm tra chÆt chÏ, chØ b¶o ©n cÇn, nhÑ nhµng cña gi¸o viªn vµ sù gi¸m s¸t kiªn quyÕt cña c¸c bËc phô huynh. Häc k× I ®· kÕt thóc, víi ý ®Þnh viÕt s¸ng kiÕn nµy t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng vÒ ch÷ viÕt cña c¸c em cô thÓ nh sau: Nhãm 1: cã 18 em ch÷ viÕt ®¶m b¶o. Nhãm 2: cã 22 em trong sè nh÷ng em viÕt vÉn cßn sai lçi chÝnh t¶. Nh÷ng ch÷ cßn cha ®óng phô ©m, nguyªn ©m lµ 9 em, nh÷ng em nµy ch÷ viÕt ®· cã tiÕn bé h¬n so víi líp 7 nhng vÉn cßn sai lçi chÝnh t¶ do tiÕng ®Þa ph¬ng vµ viÖc ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ cha chÝnh x¸c. ChØ trong mét häc k× luyÖn viÕt, tû lÖ 20,4% ®¹t yªu cÇu vÒ ch÷ viÕt ®Õn nay ®· t¨ng lªn 36,7%. TØ lÖ häc sinh cha ®¹t yªu cÇu tõ 79,6% xuèng cßn 63,3%, gi¶m 16,3%. ThËt lµ vui mõng khi ch÷ viÕt cña c¸c em ®· tiÕn triÓn nh vËy. NÕu cø tiÕp tôc luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c em, t«i tin r»ng lªn líp 9 ch÷ viÕt cña c¸c em sÏ ®¹t ®îc nh mong muèn . Tuy nhiªn nh÷ng biÖn ph¸p mµ t«i ®· ®Ò ra vµ ¸p dông víi häc sinh cña líp t«i cha cã g× lµ míi mÎ nhng nhê sù kiªn tr×, nhiÖt t×nh cña c¶ thÇy vµ trß mµ kÕt qu¶ ch÷ viÕt cña c¸c em ®· tiÕn bé râ rÖt. II. Nh÷ng bµi häc rót ra: §Ó luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c häc sinh cã hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc trong nhµ trêng cÇn ph¶i : - VÒ phÝa thÇy: + Ph¶i thùc sù yªu nghÒ, quan t©m vµ lo l¾ng chÊt lîng häc tËp cña c¸c em, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn v¨n, v× ch÷ viÕt cña häc sinh mäi ngêi thêng qui vµo chÊt lîng cña m«n Ng÷ v¨n . + Ph¶i chÞu khã, liªn tôc trong c¸ch híng dÉn häc sinh luyÖn ch÷ vµ lu«n gi÷ sù nhÊt qu¸n tr¸nh “§Çu voi ®u«i chuét” v× ®· cã nh÷ng gi¸o viªn chó ý luyÖn ch÷ cho häc sinh nhng chØ ®îc thêi gian kh«ng l©u lµ n¶n. Do vËy ch÷ viÕt cña c¸c em kh«ng ®îc ch¨m chót nªn vÉn xÊu vµ m¾c lçi nhiÒu. + Ph¶i vËn dông nhiÒu biÖn ph¸p linh ho¹t, phï hîp, cô thÓ víi tõng ®èi tîng häc sinh - NhÑ nhµng khuyªn b¶o, tr¸nh m¹t s¸t, g¾t gáng v× ®a sè häc sinh viÕt ch÷ xÊu ®Òu häc yÕu l¹i bÞ g¾t dÔ sinh tù ti . + Ph¶i chÊm ch÷a bµi cÈn thËn ®Ó c¸c em nhËn thÊy lçi vµ kh¾c phôc lçi cña chÝnh m×nh. + Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi gia ®×nh, thêng xuyªn hái th¨m, kiÓm tra vµ ®«n ®èc, nh¾c nhë c¸c em häc tËp. - VÒ phÝa trß: + Tuy häc sinh lªn cÊp II träng t©m cña d¹y vµ häc lµ ng÷ ph¸p nhng lçi chÝnh t¶ vÉn ph¶i chó ý uèn, söa cho nªn yªu cÇu häc sinh ph¶i rÌn luyÖn cho m×nh tÝnh cÈn thËn vµ cã ý thøc khi viÕt bµi còng nh thi cö.. lµ ®iÒu tèi cÇn thiÕt vµ cùc k× quan träng. + Ph¶i chÞu khã, kiªn tr× vµ quyÕt t©m cao. + Tù gi¸c rÌn luyÖn ch÷ viÕt díi sù híng dÉn cña thÇy vµ sù nh¾c nhë cña cha mÑ, v× viÖc luyÖn ch÷ ë nhµ lµ chÝnh nªn c¸c em ph¶i tù gi¸c míi thµnh c«ng ®îc. + Kh«ng tù ¸i, kh«ng ch¸n n¶n trong viÖc luyÖn ch÷ viÕt. +Ph¶i cã vë luyÖn ch÷ theo yªu cÇu (s¸ch in) vµ vë «-li ®Ó uèn n¾n vµ söa ch÷a, v× cã viÕt nhiÒu, luyÖn nhiÒu th× ch÷ viÕt míi ®Ñp vµ tr¸nh ®îc lçi chÝnh t¶. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p vµ nh÷ng ý kiÕn gäi lµ bµi häc mµ t«i ®· rót ra trong mét häc k× luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh trong n¨m häc 2007-2008. B¶n th©n t«i còng ®· ®îc tiÕp cËn víi SKKN cña ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Thµnh (trêng THCS Ph¹m V¨n Hinh, Th¹ch Thµnh n¨m häc 2005-2006) vÒ vÊn ®Ò “ Vµi suy nghÜ vÒ viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh THCS”. Nhê nh÷ng biÖn ph¸p vµ bµi häc cña ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Thµnh kÕt hîp víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ bµi häc cña b¶n th©n t«i cïng víi sù kiªn tr× cña gi¸o viªn, tÝnh cÇn mÉn, lßng quyÕt t©m cña häc sinh céng víi sù ®ång lßng ñng hé cña phô huynh mµ chÊt lîng ch÷ viÕt häc sinh ®· cã nh÷ng ®iÒu kh¶ quan. T«i m¹nh d¹n viÕt ra ®©y ®Ó c¸c ®ång nghiÖp tham kh¶o . RÊt mong ®îc sù gãp ý cña ®ång nghiÖp. Xin giíi thiÖu mét tiÕt gi¸o ¸n cña tuÇn thø hai, thø ba mµ t«i ®· ¸p dông. TiÕt 2, 3: rÌn luyÖn viÕt ®o¹n v¨n A.môc ®Ých yªu cÇu. I. KiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc yªu cÇu vÒ h×nh thøc vµ néi dung diÔn ®¹t cña mét ®o¹n v¨n. II. KÜ n¨ng: HS cã kh¶ n¨ng tù söa lçi chÝnh t¶ cña m×nh vµ ph¸t hiÖn lçi chÝnh t¶ cña b¹n. Tr¸nh m¾c nh÷ng lçi chÝnh t¶ khi so¹n th¶o v¨n b¶n. Cã kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi v¨n theo ®óng yªu cÇu cña viÖc t¹o lËp v¨n b¶n ë møc ®¬n gi¶n nhÊt. III. Th¸i ®é. Cã ý thøc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cña m×nh. Khao kh¸t muèn viÕt ®óng, viÕt ®Ñp. B.TiÕn tr×nh lªn líp. I.KiÓm tra bµi cò. GV kiÓm tra vë tËp viÕt cña häc sinh. II. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß H§ 1: T×m hiÓu yªu cÇu tr×nh bµy cña mét ®o¹n v¨n GV treo b¶ng phô cã ®o¹n v¨n gäi häc sinh ®äc ®o¹n v¨n. ? §o¹n v¨n gåm cã mÊy c©u? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh thøc tr×nh bµy cña tõng c©u? C©u b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i ®øng ®Çu c©u ®îc viÕt hoa vµ kÕt thóc b»ng dÊu chÊm, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than... ? Em cã nhËn xÐt nh thÕ nµo vÒ h×nh thøc tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n? §o¹n v¨n thêng cã tõ hai c©u trë lªn. ch÷ ®Çu tiªn viÕt lïi vµo mét ch÷ vµ ®îc viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu. kÕt thóc b»ng dÊu chÊm, dÊu chÊm than.... ? B¶n th©n mçi em ®· tr×nh bµy ®o¹n v¨n ®óng cha? ( HS tr¶ lêi) GV: Nh «ng cha ta ®· tõng nãi “NÐt ch÷ nÐt ngêi”.Nh×n vµo c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt cña mçi ngêi lµ ta cã thÓ phÇn nµo hiÓu ®îc hä. V× vËy rÌn luyÖn ch÷ viÕt lµ yªu cÇu h»ng ngµy ®èi víi chóng ta, nhÊt lµ nh÷ng b¹n viÕt cßn sai lçi chÝnh t¶, tr×nh bµy bµi vë cßn cÈu th¶... ? Yªu cÇu vÒ h×nh thøc tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n nh thÕ nµo? H§ 2. ViÕt ®o¹n v¨n theo mÉu. GV cho HS viÕt ®o¹n v¨n theo mÉu cã s½n trªn b¶ng phô. Sau khi HS viÕt xong cho c¸c b¹n ®æi chÐo vë cho nhau ®Ó söa lçi cu¶ b¹n. H§ 3. T×m lçi chÝnh t¶ GV yªu cÇu häc sinh tÝch kª nh÷ng lçi mµ b¹n m×nh m¾c ph¶i. Sau ®ã th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra nh÷ng lçi thêng m¾c ph¶i. ? Nh÷ng lçi chÝnh t¶ mµ c¸c b¹n vÉn thêng gÆp? HS nªu ra nh÷ng lçi cña c¸c b¹n trong nhãm vµ Néi dung cÇn ®¹t I. H×nh thøc tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n. §o¹n v¨n thêng cã tõ hai c©u trë lªn. B¾t ®µu b»ng ch÷ c¸i viÕt hoa vµ lïi vµo mét ch÷. KÕt thóc b»ng dÊu chÊm, dÊu chÊm than, dÊu chÊm hái... nªu lªn c¸ch söa. H§ 4. T×m hiÓu nguyªn nh©n m¾c lçi vµ c¸ch söa ? T¹i sao nh÷ng lçi ®ã chóng ta thêng m¾c? C¸ch söa nh÷ng lçi ®ã? II. Nh÷ng lçi th¬ng gÆp, nguyªn nh©n, c¸ch söa. 1. Nh÷ng lçi thêng gÆp 2. Nguyªn nh©n m¾c lçi. - Do cÈu th¶. - Do nhÇm lÉn thanh ®iÖu, phô ©m, nguyªn ? Cã bao nhiªu b¹n tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n ©m... v¨n? - Do thãi quen ph¸t ©m Sau khi HS t×m ra c¸ch söa nh÷ng lçi mµ c¸c ( sö dông) tiÕng ®Þa phb¹n vÉn cßn m¾c, GV cho HS viÕt l¹i ®o¹n v¨n. Yªu ¬ng. cÇu viÕt chËm, ®óng chÝnh t¶ vµ h×nh thøc tr×nh bµy 3. c¸ch söa mét ®o¹n v¨n. - Ph¶i cÈn thËn khi viÕt HS viÕt xong ®æi chÐo bµi cho b¹n ®Ó cïng chÊm ch÷. bµi cña b¹n - X¸c ®Þnh ®óng c«ng ? Nh÷ng lçi mµ b¹n m¸c ph¶i? C¸ch söa? dông, chøc n¨ng cña thanh ®iÖu, phô ©m, nguyªn ©m... - T duy theo ng«n ng÷ chung ( toµn d©n), tr¸nh t duy theo ng«n ng÷ ®Þa ph¬ng khi viÕt. III. Còng cè, dÆn dß. ? Qua tiÕt häc ngµy h«m nay c¸c b¹n rót ra cho ×nh bµi häc g×? - Nhãm 2 vµ nhãm 3 vÒ nhµ chÐp l¹i v¨n b¶n: (" Trong lßng mÑ" Ng÷ v¨n 8 tËp 1) - Nhãm 1: kÓ vÒ mét thãi quen tèt cña em hoÆc cña b¹n em? IV. Bµi häc kinh nghiÖm Th¹ch Thµnh, ngµy 15/01/2008 Ngêi thùc hiÖn H® xÐt skkn NguyÔn VÜnh Léc XÕp lo¹i........................ Phßng gi¸o dôc th¹ch thµnh Trêng thcs thµnh minh S¸ng kiÕn kinh nghiÖm RÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh thcs Hä vµ tªn: nguyÔn vÜnh léc ®¬n vÞ c«ng t¸c: trêng thcs thµnh minh skkn thuéc m«n: Ng÷ v¨n skkn thuéc n¨m häc 2007-2008
- Xem thêm -