Tài liệu Skkn rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 A. §Æt vÊn ®Ò I. Lêi nãi ®Çu: Trong ch¬ng tr×nh to¸n ë TiÓu häc, viÖc híng dÉn häc sinh cã kÜ n¨ng thùc hiÖn thµnh th¹o 4 phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n, chia chiÕm mét vÞ trÝ rÊt quan träng. §îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng c¸c kiÕn thøc tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. ViÖc thùc hiÖn thµnh th¹o 4 phÐp tÝnh gióp häc sinh vËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy, viÖc thùc hiÖn phÐp tÝnh” Chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè” lµ mét vÊn ®Ò mµ häc sinh ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt (ThËm trÝ cã nh÷ng em ®· häc lªn ®Õn líp 5 mµ vÉn cha thùc hiÖn ®îc phÐp chia nµy), qu¶ thËt lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i. MÆt kh¸c viÖc híng dÉn häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh “ Chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè” còng lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu GV ®ang quan t©m: Lµm thÕ nµo ®Ó híng dÉn c¸c em hiÓu vµ biÕt thùc hiÖn phÐp chia mét c¸ch nhanh nhÊt? §©y lµ mét vÊn ®Ò mµ kh«ng cã tµi liÖu nµo ®Ò cËp ®Õn. ChÝnh v× thÕ, ®Ó d¹y tèt d¹ng to¸n nµy ®iÒu tríc tiªn mçi gi¸o viªn ph¶i thùc sù yªu nghÒ, mÕn trÎ, thùc sù quan t©m ®Õn häc sinh tõ khi c¸c em b¾t ®Çu häc b¶ng nh©n chia ë líp 2,3. Tõ ®ã mçi gi¸o viªn ph¶i ®Çu t nghiªn cøu ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ cho tõng tÕt day. Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y to¸n líp 4, t«i ph¸t hiÖn thÊy häc sinh khi thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè cßn lóng tóng trong viÖc t×m th¬ng. Sau khi ph¸t hiÖn ®îc ®iÓm mÊu chèt ®ã, b¶n th©n t«i lu«n b¨n kho¨n, tr¨n trë t×m biÖn ph¸p nh»m ®¸p øng phÇn nµo khã kh¨n trong viÖc híng dÉn häc sinh thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè. ChÝnh v× vËy, trong khi gi¶ng d¹y t«i ®· vËn dông mét sè biÖn ph¸p” íc lîng th¬ng” trong phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè. T«i xin m¹nh d¹n ®a ra ®Ó ®ång nghiÖp cïng th¶o luËn nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: 1. Thùc tr¹ng: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y líp 4 t«i nh©n thÊy thùc tr¹ng cña viÖc d¹y vµ häc phÐp tÝnh “Chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè” nh sau: * §èi víi häc sinh: - Mét sè häc sinh cha chia ®îc do cha häc thuéc c¸c b¶ng nh©n, chia vµ nh©n chia nhÈm cha nhanh. - Trong khi thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè, ®a sè häc sinh lµm theo c¸ch thö chän th¬ng b¾t ®Çu tõ 1. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn ®îc mét phÐp chia mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. * VÒ phÝa gi¸o viªn: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 1 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 -Trong khi gi¶ng d¹y,nhiÒu khi cha thùc sù chó ý ®Õn mét sè thñ thuËt trong d¹y To¸n Cã thÓ gäi lµ “mÑo” lµm bµi, cha m¹nh d¹n ¸p dông mét sè kinh nghiÖm cña m×nh vµo vµo d¹y To¸n v× ng¹i víi ch¬ng tr×nh míi. - §«i khi cha thùc sù t×m tßi, s¸ng t¹o trong viÖc vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó t×m ra c¸ch thÝch hîp nhÊt trong d¹y thùc hiÖn chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè. 2. Nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ cña thùc tr¹ng trªn: Qua viÖc nghiªn cøu, ®iÒu tra thùc tr¹ng, kh¶o s¸t chÊt lîng viÖc thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè ë häc sinh líp 4B ( khi cha híng dÉn cho häc sinh mét sè thñ thuËt “íc lîng th¬ng” ) kÕt qu¶ cã 100% häc sinh trong líp cha n¾m ®îc c¸ch “íc lîng th¬ng”. V× vËy, khi thùc hiÖn mét phÐp tÝnh chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè cã kho¶ng 71,5% häc sinh thùc hiÖn ®îc phÐp chia nµy song cßn qu¸ chËm v× cha cã kÜ n¨ng íc lîng th¬ng vµ cã tíi 28,5% häc sinh kh«ng biÕt thùc hiÖn phÐp chia nµy. §iÓm mÊu chèt cña vÊn ®Ò häc sinh thùc hiÖn chia cho sè cã nhiÒu ch÷ cßn lóng tóng lµ c¸c em cha n¾m ®îc c¸ch íc lîng th¬ng, cha cã kÜ n¨ng íc lîng th¬ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c em còng cha biÕt ®îc c¸ch lµm trßn sè th«ng qua mét sè thñ thuËt thêng dïng ch¼ng h¹n nh che bít ch÷ sè. - §èi víi gi¸o viªn , viÖc híng dÉn häc sinh t×m c¸ch íc lîng th¬ng ®«i khi kh«ng ®îc chó ý mét c¸ch tØ mÉn ,cha m¹nh d¹n ®a mét sè kinh nghiÖm cña m×nh vµo d¹y häc To¸n , cha thùc sù chó ý linh ho¹t s¸ng t¹o trong sö dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. Qu¶ vËy , ®Ó häc sinh thùc hiÖn phÐp tÝnh nµy mét c¸ch dÔ dµng vµ cã nh÷ng bµi gi¶i to¸n nhanh th× viÖc híng dÉn cho häc sinh c¸ch “íc lîng th¬ng” vµ rÌn cho häc sinh kÜ n¨ng “íc lîng th¬ng” trong phÐp chia vµ ®Æc biÖt lµ phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè ®èi víi häc sinh lµ rÊt cÇn thiÕt vµ v« cïng quan träng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× gi¸o viªn ph¶i thùc sù t©m huyÕt víi nghÒ , t×m tßi ph¬ng ph¸p thÝch hîp trong d¹y to¸n vµ cÇn nhiÒu thêi gian, kÕt hîp víi sù kiªn tr×, tÝnh cÇn mÉn dÞu dµng híng dÉn, biÕt khÝch lÖ ®óng lóc vµ kh¬i dËy lßng say mª ch¨m chØ miÖt mµi cña häc sinh trong häc to¸n ë líp còng nh luyÖn tËp to¸n ë nhµ, chø kh«ng dÔ dµng g× ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn trong mét sím mét chiÒu. Bëi vËy, cho nªn khi tiÕn hµnh c«ng viÖc, b¶n th©n t«i còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, trë ng¹i. Tuy nhiªn, víi t©m huyÕt cña m×nh vÒ vÊn ®Ò nµy, t«i ®· tõng bíc cè g¾ng kh¾c phôc. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: - Nghiªn cøu ®iÒu tra thùc tr¹ng cña viÖc d¹y häc phÐp chia tõ líp 3,4,5. - Dù giê trao ®æi cïng víi ®ång nghiÖp qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y to¸n líp 4. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 2 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 - Giíi thiÖu c¸c thñ thuËt “íc l¬ng th¬ng” cho häc sinh II. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn: 1. KiÓm tra ph©n lo¹i häc sinh: - Ngay tõ ®Çu n¨m häc , th«ng qua bµi kiÓm tra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m vµ kiÓm tra miÖng trùc tiÕp tõng em, t«i ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i häc sinh xem: - Cã bao nhiªu em thuéc b¶ng nh©n , chia - Cã bao nhiªu em biÕt c¸ch thùc hiÖn chia cho sè cã mét ch÷ sè - Cã bao nhiªu em ®· thùc hiÖn tèt phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè. - Cã bao nhiªu em ®· cã kÜ n¨ng “íc lîng th¬ng” trong phÐp chia nµy vµ øng dông tèt vµo gi¶i to¸n cã liªn quan. - Cã bao nhiªu em cha thùc hiÖn phÐp chia ®îc. V× sao? - Cã bao nhiªu em thùc hiÖn phÐp chia cßn chËm, Nguyªn nh©n? 2. Yªu cÇu häc sinh: - Häc thuéc c¸c b¶ng nh©n chia. - BiÕt c¸ch nh©n nhÈm , trõ nhÈm thµnh th¹o. - Ngoµi vë To¸n « li theo quy ®Þnh cña ch¬ng tr×nh, cÇn cã vë BT To¸n dïng cho c¸c tiÕt luyÖn tËp buæi chiÒu vµ ë nhµ. 3. Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó híng dÉn häc sinh thùc hµnh vµ luyÖn tËp dùa vµo néi dung cña ch¬ng tr×nh míi vµ tõng bµi häc , phï hîp, võa søc víi tõng ®èi tîng häc sinh trong líp. - ChuÈn bÞ ph¬ng ph¸p vµ kÕ ho¹ch híng dÉn häc sinh: Lêi nãi ph¶i râ rµng , dÔ hiÓu , c¸c bíc ng¾n gän. CÇn chó träng víi c¸c bµi tËp híng dÉn thùc hµnh, chó ý kÕt hîp gi÷a thùc hµnh vµ luyÖn tËp. - CÈn thËn , mÉu mùc trong viÖc chÊm ch÷a bµi lµm cña häc sinh, gi¶i ®¸p th¾c m¾c chi tiÕt vµ kÞp thêi. 4. Híng dÉn häc sinh “íc lîng th¬ng” Nh t«i ®· tr×nh bµy ë trªn, viÖc rÌn kÜ n¨ng íc lîng th¬ng cho häc sinh lµ c¶ mét qu¸ tr×nh. B¶n chÊt cña vÊn ®Ò nµy lµ t×m c¸ch nhÈm nhanh th¬ng cña phÐp chia b»ng c¸ch cho häc sinh lµm trßn sè bÞ chia vµ sè chia ®Ó dù ®o¸n ch÷ sè cña th¬ng . Sau ®ã nh©n l¹i ®Ó thö.NÕu tÝch vît qu¸ sè bÞ chia th× ph¶i rót bít ch÷ sè ®· dù ®o¸n ë th¬ng, nÕu tÝch cßn kÐm sè bÞ chia qu¸ nhiÒu th× ph¶i t¨ng ch÷ sè Êy . Nh vËy , muèn íc lîng th¬ng cho tèt, häc sinh ph¶i thuéc c¸c b¶ng nh©n chia vµ biÕt nh©n nhÈm trõ nhÈm Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 3 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 nhanh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c em còng ph¶i biÕt c¸ch lµm trßn sè th«ng qua mét sè thñ thuËt thêng dïng lµ che bít ch÷ sè. Cã c¸c c¸ch lµm nh sau: a) Lµm trßn gi¶m : NÕu sè chia tËn cïng lµ 1;2 hoÆc 3 th× ta lµm trßn gi¶m (tøc lµ bít ®i 1;2 hoÆc 3 ®¬n vÞ ë sè chia) . Trong thùc hµnh, ta chØ viÖc che bít ch÷ sè tËn cïng ®ã ®i (vµ còng ph¶i che bít ch÷ sè tËn cïng cña sè bÞ chia) VÝ dô 1: Muèn íc lîng 91 : 22 = ? Ta lµm trßn 91  90 ; 22  20 , råi nhÈm 90 chia 20 ®îc 4 , sau ®ã thö l¹i : 4 x 22 = 88 ®Ó cã kÕt qu¶ 91 : 22 = 4 Trªn thùc tÕ viÖc lµm trßn : 91  90 ; 22  20 (*) ®îc tiÕn hµnh b»ng thñ thuËt cïng che bít hai ch÷ sè 1 vµ 2 ë hµng ®¬n vÞ ®Ó cã 9 chia 2 ®îc 4 chø Ýt khi viÕt râ nh ë (*) VÝ dô 2: Cã thÓ íc lîng th¬ng 568 : 72 = ? nh sau : - ë sè chia ta che 2 ®i - ë sè bÞ chia ta che 8 ®i - V× 56 : 7 ®îc 8, nªn ta íc lîng th¬ng lµ 8 - Thö : 8 x 72 = 576 > 568 VËy th¬ng íc lîng (8) h¬i thõa ta gi¶m xuèng 7 vµ thö l¹i: 7 x 72 = 504; 568 – 504 = 64 <72. Do ®ã : 568 : 72 ®îc7 b) Lµm trßn t¨ng: NÕu sè chia tËn cïng lµ 7;8 hoÆc 9 th× ta lµm trßn t¨ng( tøc lµ thªm 3;2 hoÆc 1 ®¬n vÞ vµo sè chia).Trong thùc hµnh , ta chØ viÖc che bít ch÷ sè tËn cïng ®ã ®i vµ thªm 1 vµo ch÷ sè liÒn tríc ( vµ che bít ch÷ sè tËn cïng cña sè bÞ chia) VÝ dô 1: Muèn íc lîng 86 : 17 = ? Ta lµm trßn 17 theo c¸ch che bít ch÷ sè 7 nh ë vÝ dô 1a, nhng v× 7 kh¸ gÇn nªn ta ph¶i t¨ng ch÷ sè 1 ë hµng chôc thªm 1 ®¬n vÞ ®Ó ®îc 2 , cßn ®èi víi sè bÞ chia 86 ta vÉn lµm trßn gi¶m thµnh 80 b»ng c¸ch che bít ch÷ sè 6 ë hµng ®¬n vÞ. KÕt qu¶ íc lîng 8 : 2 = 4 Thö l¹i:4 x 17 =68 < 85 vµ 85 – 68 = 17 nªn th¬ng íc lîng h¬i thiÕu do ®ã ta ph¶i t¨ng th¬ng ®ã (4) lªn thµnh 5 råi thö l¹i: 5 x 17 = 85: 86 – 85 = 1; 1 < 17 Suy ra: 86 : 17 ®îc 5 VÝ dô 2: Cã thÓ íc lîng th¬ng 5307 : 581 nh sau : - Che bít 2 ch÷ sè tËn cïng cña sè chia , v× 8 kh¸ gÇn 10 nªn ta t¨ng ch÷ sè 5 lªn thµnh 6 - Che bít 2 ch÷ sè tËn cïng cña sè bÞ chia Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 4 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 - Ta cã : 53 : 6 ®îc 8 VËy ta íc lîng th¬ng lµ 8 Thö l¹i : 8 x 581 = 4648 ; 5307 – 4648 = 659 > 581 VËy th¬ng íc l¬ng (8) h¬i thiÕu , ta t¨ng lªn 9 råi thö l¹i: 9 x 581 = 5229 ; 5307 – 5229 = 78 < 581 VËy : 5307 : 581 ®îc 9 c) Lµm trßn c¶ t¨ng lÉn gi¶m: NÕu sè chia tËn cïng lµ 4; 5 hoÆc 6 th× ta nªn lµm trßn c¶ t¨ng lÉn gi¶m råi thö l¹i c¸c sè trong kho¶ng hai th¬ng íc lîng nµy. VÝ dô: 245 : 46 = ? - Lµm trßn gi¶m 46 ®îc 4 ( che ch÷ sè 6) vµ lµm trßn t¨ng 46 ®îc 50 ( che ch÷ sè 6 vµ t¨ng 4 lªn thµnh 5) - Lµm trßn gi¶m 245 ®îc 24 (che ch÷ sè 5) - Ta cã : 24 : 4 ®îc 6 24 : 5 ®îc 4 V× 4 < 5 < 6 nªn ta thö l¹i víi sè 5 5 x 46 = 230 ; 245 – 233 = 15 < 46 VËy 245 : 46 ®îc 5 Trong thùc tÕ , c¸c viÖc lµm trªn ®îc tiÕn hµnh trong s¬ ®å cña thuËt tÝnh chia (viÕt) víi c¸c phÐp thö th«ng qua nh©n nhÈm vµ trõ nhÈm. NÕu häc sinh cha nh©n nhÈm vµ trõ nhÈm thµnh th¹o th× lóc ®Çu cã thÓ cho c¸c em lµm tÝnh vµo nh¸p , hoÆc viÕt b»ng bót ch× , nÕu sai th× tÈy ®i råi ®iÒu chØnh l¹i. §Ó viÖc lµm trßn sè ®îc ®¬n gi¶n , ta còng cã thÓ chØ yªu cÇu häc sinh lµm trßn sè chia theo ®óng quy t¾c lµm trßn sè : cßn ®èi víi sè bÞ chia lu«n cho lµm trßn gi¶m b»ng c¸ch che bít ch÷ sè ( cho dï ch÷ sè bÞ che cã lín h¬n 5) ViÖc nµy nãi chung kh«ng ¶nh hëng mÊy ®Õn kÕt qu¶ íc lîng. Ch¼ng h¹n : trong vÝ dô 2(a) nÕu ta lµm trßn sè bÞ chia thµnh 560 ( trªn thùc tÕ lµ che bít 8 ) th× kÕt qu¶ íc lîng lÇn thø nhÊt còng lµ 8 , vÉn gièng nh kÕt qu¶ íc lîng th¬ng khi ta lµm trßn “®óng” sè 568 thµnh 570. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ gi¶ng d¹y kh«ng nhÊt thiÕt còng ph¶i diÔn gi¶i c¸c bíc nh trªn. §ã chÝnh b¶n chÊt mµ t«i thêng híng dÉn häc sinh lµm b»ng thuËt tÝnh sau : VÝ dô 1 : 672 : 21 T«i híng dÉn lµm nh sau : Bíc 1 : §Æt tÝnh 672 21 42 32 0 Bíc 2 : TÝnh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 5 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 - LÊy 67 : 21, ta ngÇm hiÓu nh sau : 1 ë sè chia t¬ng øng víi 7 ë sè bÞ chia 2 ë sè chia t¬ng øng víi 6 ë sè bÞ chia V× vËy, ta íc lîng th¬ng b»ng c¸ch lÊy 6 : 3 = 2 LÊy 3 x 21 = 63, lÊy 67 – 63 = 4 - TiÕp theo h¹ 2 ®îc 42 LÊy 42 : 21, ta l¹i ngÇm hiÓu nh sau : 1 ë sè chia t¬ng øng víi 2 ë sè bÞ chia 2 ë sè chia t¬ng øng víi 4 ë sè bÞ chia V× vËy, ta íc lîng th¬ng b»ng c¸ch lÊy 4 : 2 = 2 LÊy 2 x 21 = 42, lÊy 42 – 42 = 0 VËy 672 : 21 = 32 VÝ dô 2 : 123220 : 404 T«i híng dÉn häc sinh lµm nh sau : Bíc 1 : §Æt tÝnh , ,, 123220 2020 0 404 305 Bíc 2 : TÝnh - LÊy 1232 : 404, ta ngÇm hiÓu nh sau : 4 (ë hµng ®¬n vÞ) cña sè chia t¬ng øng víi 2 ë sè bÞ chia 0 ë sè chia t¬ng øng víi 3 ë sè bÞ chia 4 ë sè chia t¬ng øng víi 12 ë sè bÞ chia V× vËy, ta íc lîng th¬ng b»ng c¸ch lÊy 12 : 4 = 3 LÊy 3 x 404 = 1212, lÊy 1232 – 1212 = 20 - TiÕp theo h¹ 2 ®îc 202. lÊy 202 : 404 = 0 - TiÕp theo h¹ o ®îc 2020 LÊy 2020 : 404, ta l¹i ngÇm hiÓu nh sau : 4 (ë hµng ®¬n vÞ) cña sè chia t¬ng øng víi 0 ë sè bÞ chia 0 ë sè chia t¬ng øng víi 2 ë sè bÞ chia 4 ë sè chia t¬ng øng víi 20 ë sè bÞ chia V× vËy, ta íc lîng th¬ng b»ng c¸ch lÊy 20 : 4 = 5 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 6 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 LÊy 5 x 404 = 2020, lÊy 2020 – 2020 = 0 VËy 123220 : 404 = 305 Sau khi t«i giíi thiÖu vµ híng dÉn c¸ch thùc hiÖn phÐp chia nh trªn, th× em Th¶o (líp trëng) ®· thèt lªn : C« ¬i ! B©y giê em ®· hiÓu vµ thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè nhanh ®îc råi. ThÕ mµ l©u nay chóng em kh«ng biÕt cø thö mß nªn l©u l¾m c« ¹ ! Sau khi c¸c em ®· hiÓu, th× c¸c em rÊt hµo høng thùc hiÖn phÐp chia trªn, chø kh«ng cã c¶m gi¸c ng¹i nh tríc n÷a, céng thªm phÇn ®éng viªn khuyÕn khÝch cña gi¸o viªn, cho nªn nh÷ng em kh«ng biÕt chia nh c¸c em : C«ng, Vò, C¬, Dung, Trung Tµi, Nhung, S¬n...,nay ®· biÕt chia vµ lµm bµi thi ®Þnh k× lÇn 2 ®¹t tõ kh¸ trë lªn. 5. Híng dÉn häc sinh thùc hµnh- luyÖn tËp: - Sau khi c¸c em ®· n¾m ®îc c¸ch íc lîng th¬ng, bªn c¹nh nh÷ng bµi cñng cè sau mçi vÝ dô ®· híng dÉn ngay t¹i tiÕt d¹y theo ch¬ng tr×nh vµo buæi häc chÝnh khãa. T«i ®· cho c¸c em tiÕp tôc luyÖn tËp b»ng nh÷ng bµi tËp luyÖn tËp thªm vµo nh÷ng tiÕt d¹y thªm buæi chiÒu , còng nh ë nhµ.Trong khi c¸c em luyÖn tËp, t«i lu«n theo dâi s¸t sao vµ gióp ®ì kÞp thêi cho nh÷ng em yÕu , chÊm vµ ch÷a bµi cô thÓ cho c¶ líp cïng theo dâi. Sau ®ã cho c¸c em yÕu thùc hiÖn l¹i víi bµi tËp võa híng dÉn. - T«i thêng chó ý ra bµi luyÖn tËp víi sè lîng vµ møc ®é phï hîp cho tõng ®èi tîng häc sinh giái ,kh¸, trung b×nh, yÕu, cã kiÓm tra ch÷a bµi vµ khen ngîi ®éng viªn kÞp thêi ®Ó t¹o sù høng thó häc tËp víi phÐp tÝnh nµy. C. KÕt luËn 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu : * Sau khi thùc hiÖn vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn , kÕt qu¶ ®¹t ®îc : C¸c em ®· ham thÝch m«n To¸n nãi chung vµ say sa víi c¸c phÐp tÝnh chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè nãi riªng, thùc hiÖn chia mét c¸ch dÔ dµng kh«ng cßn lo sî khi lµm to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp tÝnh ®îc xem lµ khã nµy n÷a. - §èi víi häc sinh líp 4B n¨m häc 2008-2009 do t«i chñ nhiÖm vµ trùc tiÕp gi¶ng d¹y, sau khi ®· ®îc giíi thiÖu c¸ch lµm nµy th× ®a sè c¸c em ®· thùc hiÖn ®îc phÐp tÝnh chia vµ cßn thùc hiÖn rÊt nhanh, thµnh th¹o trong khi íc l¬ng th¬ng.Tuy nhiªn, nhiÒu em trong sè thùc hiÖn chia cha thµnh th¹o l¾m, kh«ng cßn sî phÐp tÝnh chia n÷a (C«ng, S¬n, C¬, Nhung...) .§a sè c¸c em ®· vËn dông vµo gi¶i to¸n nhanh vµ rÊt tèt. Nh×n chung , 100% häc sinh ®Òu thùc hiÖn ®îc phÐp chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè.Trong ®ã cã 22 em = 78,5% häc sinh cã kÜ n¨ng íc lîng th¬ng vµ thùc hiÖn phÐp Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt 7 Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 tÝnh chia rÊt nhanh, 4 em = 14,4% häc sinh thùc hiÖn chia tèt song cha nhanh l¾m , chØ cßn l¹i 2 em = 7,1% häc sinh chia cßn chËm nhng vÉn chia ®îc theo c¸ch ®· ®îc híng dÉn íc lîng th¬ng nµy. KÕt qu¶ cô thÓ ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: SÜ sè líp (28) Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu TS TL TS TL TS TL TS TL Khi cha giíi thiÖu 0 0 5 17,8 15 53,7 8 28,5 c¸ch íc lîng th¬ng Khi ®· giíi thiÖu 22 78,5 4 14,4 2 7,1 0 0 c¸ch íc lîng th¬ng Trªn ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ ®îc tÝnh dùa vµo kÕt qu¶ c¸c bµi kiÓm tra cña häc sinh.Tríc khi cha giíi thiÖu c¸ch íc lîng th¬ng, t«i cho häc sinh lµm bµi kiÓm tra víi mét thêi gian phï hîp vµ sau khi giíi thiÖu c¸ch íc lîng th¬ng, t«i còng tiÕn hµnh cho häc sinh lµm mét bµi kiÓm tra víi mét thêi gian phï hîp. 2. KiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Qua viÖc nghiªn cøu thùc hµnh rót ra kinh nghiÖm nµy t«i xin ®îc ®a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh sau: - Khi d¹y häc sinh häc To¸n víi phÐp tÝnh chia, ®Æc biÖt lµ chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè. §iÒu mµ gi¸o viªn cÇn n¾m cho ®îc chñ chèt cña phÐp tÝnh nµy chÝnh lµ c¸ch íc lîng th¬ng vµ cÇn cã ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh íc lîng th¬ng. Khi ®· n¾m ®îc ®iÒu nµy th× gi¸o viªn kh«ng cßn c¶m thÊy b¨n kho¨n khi d¹y vµ häc sinh còng kh«ng cßn thÊy lo l¾ng víi phÐp tÝnh nµy còng nh viÖc häc to¸n nãi chung n÷a. - Bªn c¹nh ®ã, gi¸o viªn cÇn cã kÕ ho¹ch d¹y häc cô thÓ víi bµi d¹y liªn quan ®Õn phÐp tÝnh chia (chia cho sè cã nhiÒu ch÷ sè) ®· nªu ë c¸c líp 3;4;5. - Kiªn tr× , nhiÖt t×nh ®Ó dÉn d¾t híng dÉn häc sinh thùc hiÖn phÐp chia víi bµi míi còng nh luyÖn tËp. - Yªu cÇu ®éng viªn häc sinh cè g¾ng häc thuéc c¸c b¶ng nh©n chia , rÌn c¸ch nh©n nhÈm trõ nhÈm thµnh th¹o ®Ó t¹o sù thuËn lîi trong khi thùc hiÖn íc lîng th¬ng víi phÐp chia.Gi¸o viªn cÇn cho häc sinh luyÖn tËp nhiÒu ®Ó c¸c em n¾m ch¾c c¸ch íc l¬ng th¬ng mçi d¹ng lµm trßn sè theo quy t¾c lµm trßn sè. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i trong d¹y to¸n ®Ó híng dÉn häc sinh rÌn kÜ n¨ng íc l¬ng th¬ng trong phÐp chia. T«i ®· ¸p dông cã hiÖu qu¶ vµ sÏ ¸p dông tiÕp trong nh÷ng n¨m tíi. V× vËy, t«i m¹nh d¹n ®a ra ®Ó ®ång nghiÖp cïng th¶o luËn vµ cã thÓ tham kh¶o vËn dông, còng cã thÓ cã ®iÒu g× cha hoµn thiÖn mong ®ång nghiÖp cïng trao ®æi ®Ó t«i cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y nh»m n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ cña giê d¹y to¸n gióp häc sinh cã nh÷ng giê häc to¸n høng thó say mª. Ch¾c r»ng ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. RÊt mong nhËn ®îc ý Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 8 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt Rèn kỹ năng “ước lượng thương” trong phép chia cho số có nhiều chữ số ở lớp 4 kiÕn ®ãng gãp cña Héi ®ång khoa häc, cña phô tr¸ch chuyªn m«n , l·nh ®¹o nhµ trêng vµ ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Thèng NhÊt, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Yªn Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Yªn 9 Trêng tiÓu häc Thèng NhÊt
- Xem thêm -