Tài liệu Skkn rèn kỹ năng làm toán bằn câu hỏi trắc nghiệm

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm I/ ®Æt vÊn ®Ò Trong qu¸ tr×nh d¹y häc muèn h×nh thµnh cho häc sinh thãi quen tù häc mét c¸ch tÝch cùc n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, gi¸o viªn cÇn ph¶i cã c¸c vÝ dô ®Ó cñng cè luyÖn tËp vµ kiÓm tra kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n, rÌn kü n¨ng t duy cho häc sinh theo híng tù gi¸c, tÝch cùc s¸ng t¹o nh»m ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. ViÖc kiÎm tra ®¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña trß gióp cho thÇy kiÓm nghiÖm ®îc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña m×nh mµ tõ ®ã cã híng c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y sao cho phï hîp. N¾m ®îc sù nhËn thøc cña trß thÇy cã híng bæ xung vµo nh÷ng phÇn häc sinh hiÓu sai, hiÓu cha râ c¸c phÇn kiÕn thøc ®· lÜnh héi ®îc. Tuú theo ®Æc trng cña bé m«n gi¸o viªn ®· ®Ò ra h×nh thøc kiÓm tra sao cho phï hîp. §èi víi m«n to¸n h×nh thøc kiÓm tra tr¾c nghiÖm lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhÊt sù tiÕp thu b× cña trß qua mçi phÇn, mçi bµi häc. II/ Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1/ Yªu cÇu: - KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ m«n to¸n cña trß ph¶i ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu kiÕn thøc vµ kü n¨ng. a/ VÒ kiÕn thøc : §¸nh gi¸ viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh ë 3 møc ®é. - Møc ®é nhËn biÕt ®îc kiÐn thøc c¬ b¶nnh: §Þnh nghÜa , ®Þnh lý, c«ng thøc tÝnh chÊt... - Møc ®é hiÓu: N¾m ®îc c¸c ®Þnh lý , tÝnh ch©t, biÕn ®æi c«ng thøc vµ biÕt ph©n tÝch ®îc phÇn ®Þnh lý vµ chøng minh. - Møc ®é vËn dông: BiÕt vËn dông ®Þnh lý vµo lµm bµi tËp, vËn dông c«ng thøc gi¶i to¸n qua viÖc sö dông c¸c kiÕn thøc ®· häc. b/ VÒ kü n¨ng: - VËn dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc, c¸c ®Þnh lý qua viÖc lËp luËn ®Ó chøng minh, vÏ hÝnh chÝnh x¸c , sö dông ®óng c«ng thøc , nhËn thøc ®îc c¸c h×nh ®Æc biÖt. 2/ C¸c h×nh thøc kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. - §Ó ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra kiÕn thøc, kü n¨ng cña häc sinh, gi¸o viªn cÇn ¸p dông c¸c h×nh thøc sau: Cã 4 d¹ng kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. - KiÓm tra tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän - KiÓm tra tr¨c nghiÖm ®iÒu khuyÕt - KiÓm tra tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i. - KiÓm tra tr¾c nghiÖm ®óng sai C¸c d¹ng ®îc ¸p dông cô thÓ: 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm a/ KiÓm tra tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän - VÝ dô: Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho tËp hîp A= 0 A/ A kh«ng ph¶i lµ tËp hîp B/ A lµ mét tËp hîp rçng C/ A lµ tËp hîp cã cã mét phÇn tö lµ sè 0 D/ A lµ tËp hîp kh«ng cã phÇn tö nµo - §øng tríc nhiÒu sù lùa chän, mçi häc sinh ph¶i cã sù t¸i hiÖn kiÕn thøc ®· häc ®Ó suy nghÜ t×m ra c©u tr¶ ®óng nhÊt cho kiÕn thøc vÒ phÇn tö cña mét tËp hîp qua ®ã kh¾c s©u h¬n kiÕn thøc ®· häc vµ th«ng qua ®ã gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®îc sù nhËn thøc cña häc sinh. VÝ dô: Khoanh rßn c©u tr¶ lêi ®óng - TËp hîp nµo chØ gåm c¸c sè nguyªn tè A. 3,5,11,17 B .3,10,7,13 C/ 13,15,17,19 D/ 1,2,5,7 b/ KiÓm tra tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt - D¹ng nµy ®ßi hái häc sinh ph¶i ®iÒn thªm tõ sè hoÆc liÖt kª mét sè c¸c sè sao cho phï hîp . VÝ dô: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng .... A. TËp hîp A c¸c sè tù nhiªn ch½n x sao cho 1 - Xem thêm -