Tài liệu Skkn rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp chủ nhiệm.

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO BA TRI TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MYÕ CHAÙNH SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM Ñeà taøi:Reøn kó naêng vieát chính taû cho hoïc sinh lôùp chuû nhieäm. Ngöôøi thöïc hieän:Mai Anh Phong. Chöùc vuï:Giaùo vieân daïy lôùp. Sinh hoaït toå chuyeân moân: Toå khoái Hai. Myõ Chaùnh, ngaøy Saùng kieán kinh nghieäm thaùng 1 naêm 2010 1 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I .Boái caûnh cuûa ñeà taøi: Chính taû laø moät trong nhöõng phaân moân Tieáng Vieät ôû tieåu hoïc.Phaân moân chính taû daïy cho hoïc sinh tri thöùc vaø kó naêng chính taû,phaùt trieån naêng löïc söû duïng thöùc vieát vaøo hoaït ñoäng giao tieáp. - Chöõ vieát laø kí hieäu baèng hình aûnh thò giaùc(caùc hình neùt)ghi laïi tieáng noùi. - Chöõ vieát laø moät phaùt ngoân quan troïng cuûa loaøi ngöôøi.Treû em ñeán tuoåi ñi hoïc thöôøng baét ñaàu quaù trình hoïc taäp baèng vieäc hoïc chöõ.ÔÛ giai ñoaïn ñaàu (baäc tieåu hoïc) treû tieáp tuïc hoaøn thieän naêng löïc tieáng noùi meï ñeû.Töø ñoù baét ñaáu daïy em hoïc chöõ.Muoán ñoïc thoâng vieát thaïo treû phaûi ñöôïc hoïc chính taû. - II .Lyù do choïn ñeà taøi: Trong quaù trình giaûng daïy lôùp 2 ,baûn thaân nhaän thaáy hoïc sinh coøn vieát sai nhieàu loãi chính taû.Ñaëc bieät ñaàu naêm hoïc naøy ôû lôùp toâi chuû nhieäm hoïc sinh vieát sai raát nhieàu loãi chính taû.Neân toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi: Reøn kó naêng vieát chính taû cho hoïc sinh lôùp chuû nhieäm. III .Phaïm vi vaø ñoái töôïng nghieân cöùu: 1.Phaïm vi nghieân cöùu: -Reøn cho hoïc sinh vieát ñuùng phaân moâm chính taû. 2 .Ñoái töôïng nghieân cöùu: -Hoïc sinh lôùp hai Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh Naêm hoïc 2009 – 2010. Saùng kieán kinh nghieäm 2 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh B .NOÄI DUNG I . Cô sôû lyù luaän: Caùc nguyeân taéc chính taû khoâng taùch rôøi caùc nguyeân taéc daïy hoïc Tieáng Vieät .Chính taû laø phaân moân coù tính chaát coâng cuï,tính chaát thöïc haønh laøm cô sôû cho vieäc daïy hoïc caùc phaân moân khaùc cuûa Tieáng Vieät.Cuøng vôùi phaân moân Taäp Vieát ,Chính Taû cung caáp kieán thöùc vaø hoaøn thieän kó naêng taïo ra hình thöùc vaät chaát bieåu hieän ngoân ngöõ trong hoaït ñoäng giao tieáp .Muïc ñích cuûa daïy chính taû laø reøn luyeän khaû naêng “ñoïc thoâng ,vieát thaïo”,chuû yeáu laø vieát ñuùng chuaån möïc vaø daïng thöùc vieát cuûa ngoân ngöõ. II. Thöïc traïng: Thöïc traïng laø ôû hoïc sinh tieåu hoïc caùc em vieát chính taû coøn sai raát nhieàu .Coù phaûi laø do ôû tieåu hoïc vieäc nhaän daïng chöõ vieát cuûa caù em coøn gaëp khoù khaên hay do caùc em chöa ñoïc thoâng thaïo chöõ.Ñeå giuùp caùc em naém vöõng moät soá qui taéc chính taû ,töø ñoù caùc em vieát khoâng coøn sai nhö tröôùc . III . Bieän phaùp reøn hoïc sinh vieát ñuùng chính taû: Maëc duø caùc em ñaõ ñoïc thoâng vieát thaïo nhöng caùc em chöa naém ñöôïc nhöõng qui taéc thì vieäc vieát chính taû cuûa caùc em coøn gaëp khoù khaên raát nhieàu.Döôùi ñaây laø nhöõng nguyeân taéc daïy chính taû: 1. Nguyeân taéc daïy chính taû gaén vôùi vieäc phaùt trieån tö duy: Phaùt trieån tö duy cho hoïc sinh gaén vôùi söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân trong quaù trình daïy hoïc nhaèm ñaûm baûo keát quaû vieäc tieáp thu vaø vaän duïng lí thuyeát vaøo hoaït ñoäng thöïc tieãn.Khi phaân tích luyeän taäp ,söûa chöõa hoaëc cung caáp kieán thöùc môùi caàn tieán haønh theo moät soá thao taùc tö duy ñeå kích thích höùng thuù tìm hieåu ,giuùp hoïc sinh naém chaéc caùc hieän töôïng vaø tìm ra caùch giaûi quyeát ñuùng ñaén caùc hieän töôïng ñoù.Trnh1 aùp ñaët maùy moùc nhöõng qui taét maø hoïc sinh chöa ñöôïc gôïi môû suy nghó ñeå thöïc hieän moät caùch töï giaùc.Trong quaù trình daïy chính taû, giaùo vieân thöôøng xuyeân Saùng kieán kinh nghieäm 3 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh daãn daét hoïc sinh chieám lónh caùc qui taét chính taû vaø ghi nhôù aùp duïng vaøo vieäc vieát vaên baûn baèng thao taùc heä thoáng tö duy hôïp lí: a)Phaân chia nhieäm vuï thöïc hieän quy taéc thaønh c aùc böôùc cuï theå. b)Laàn löôït giaûi quyeát caùc caùc böôùc cuï theå ñoù theo moät trình töï logic. c)Vaän duïng caùc kinh nghieäm thöïc tieãn vaøo vieäc giaûi quyeát töøng böôùc cuï theå vaø giaûi quyeát nhieäm vuï chung. Ví duï:Daïy cho hoïc sinh phaân bieät l/n laø noùi nhö vieát, noùi sao vieát vaäy. Noùi toùm laïi,nguyeân taéc daïy chính taû gaén lieàn vôùi phaùt trieån tö duy hoïc sinh ñoøi hoûi : - Vaän duïng caùc phöông phaùp thích hôïp ñeå reøn luyeän caùc thao taùc tö duy giuùp hoïc sinh chuû ñoäng tích cöïc lónh hoäi tri thöùc luyeän kó naêng chính taû töï ñoäng hoùa. - Höôùng daãn hoïc sinh hoaït ñoäng trí tueä ñeå “hieåu” taùc duïng cuûa chöõ vieát trong quaù trình giao tieáp vaø tö duy baèng ngoân ngöõ vieát tronng quaù trình giao tieáp. - Luyeän taäp,thöïc haønh caùc hình thöùc chính taû ñeå cuûng coá kó naêng vieát vaø kó naêng thao taùc tö duy khoa hoïc cho hoïc sinh. 2 .Nguyeân taéc daïy chính taû höôùng veà daïng thöùc vieát cuûa hoaït ñoäng lôøi noùi. Ngoân ngöõ ñöôïc hieän thöïc hoùa trong quaù trình giao tieáp ôû daïng thöùc noùi vaø daïng thöùc vieát.Noùi vaø vieát laø nhöõng hoaït ñoäng coù hai maët:moät maët,laø haønh ñoäng phaùt ra aâm thanh hoaëc vieát thaønh chöõ;moät maët laø hoaït ñoäng giao tieáp coù noäi dung vaø muïc ñích cuï theå,bieåu hieän baèng chaát lieäu aâm than h hay kí töï ñöôïc noùi hoaëc vieát ra thaønh lôøi(ngoân ngöõ hoaëc vaên baûn ).Chöõ vieát vaøchinh1 taû laø heä thoáng hoaït ñoäng chöùc naêng cuûa ngoân ngöõ.Chöõ vieát vaø chính taû coù lieân heä hình thöùc ngöõ aâm vôùi noäi dung ngöõ nghóa cuûa vaên baûn. Daïy chính taû höôùng veà daïng thöùc vieát cuûa hoaït ñoäng lôøi noùi yeâu caàu söï phaùt trieån phong phuù vaø ña daïng caùc kieåu loaïi baøi taäp thöïc haønh giao tieáp.Hoïc chöõ vaø hoïc vieát chính taû laø ñeå vieát thaïo tieáng noùi ,ñeå coù coâng cuï hoïc taäp vaø giao tieáp vaø deå phaùt trieån ngoân ngöõ.Höôùng veà daïng thöùc vieát cuûa hoaït ñoäng giao tieáp baèng ngoân ngöõ,seõ kích thích höùng thuù vaø hình thaønh ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén cuûa hoïc sinh ñem laïi hieäu quaû thieát thöïc vaø vöõng chaéc cho phaân moân chính taû. Saùng kieán kinh nghieäm 4 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh 3. Nguyeân taéc chính taû chuù yù ñeán trình ñoä vaø phaùt trieån ngoân ngöõ cuûa hoïc sinh. Tröôùc tuoåi ñi hoïc treû em môùi söû duïng ngoân ngöõ ôû daïng thöùc noùi.Heä thoáng ngöõ aâm heä thoáng töø vöïng vaø heä thoáng ngöõ phaùp cuûa tieáng meï ñeû ñöôïc hình thaønh ôû treû em Vieät Nam moät caùch töï nhieân, töï phaùt vaø voâ thöùc ,thoâng qua daïng thöùc noùi.Böôùc vaøo lôùp 1 (baäc tieåu hoïc)treû em môùi baét ñaàu hoïc chöõ tieáp xuùc vôùi dang vieát cuûa ngoân ngöõ .Ñeà naém chaéc daïng thöùc vieát (bieát vieát ,bieát ñoïc chöõ vieát)treû em phaûi hoïc chöõ,vieát chöõ vaø hoïc chính taû.Heä thoáng chöõ vieát vaø heä thoáng qui taét chính taû ñöôïc hính thaønh ôû treû emqua con ñöôøng hoïc vaán moät caùch töï giaùc vaø coù yù thöùc .Khi vieát chöõ trình ñoä tö duy vaø ngoân ngöõ cuûa treû em seõ coù moät böôùc phaùt trieån nhaûy voït;töø tö duy cuï theå tröïc quan vaø caûm tính ,treû em tieán ñeán tö duy khaùi quaùt töøu töôïng vaølí tính hoaït ñoäng ngoân ngöõ cuûa treû em phaùt trieån.Khaû naêng vaø lónh vöïc giao tieáp môû roäng .Heä thoáng chöõ vieát vaø heä thoáng chính taû ñoái vôùi hoïc sinh caáp Tieåu hoïc laø tri thöùc môùi meû.Naém baét ñöôïc noäi dung kí hieäu cuûa heä thoáng chöõ vieát,hoïc sinh coù phöông tieän tieáp thu ,lónh hoäi tri thöùc khoa hoïc töï nhieân vaø xaõ hoäi,hình thaønh nhöõng phaåm chaát coù vaên hoùa.Daïy chính taû döïa vaøo trình ñoä phaùt trieån ngoân ngöõ cuûa treû em,töùc laø treân cô sôû trình ñoä treû em naém vaø söû duïng daïng thöùc noùi (heä thoáng ngöõ aâm vaø caùc heä thoáng boä phaän caáu thaønh ngoân ngöõ ).ÔÛ ñoä tuoåi khaùc nhau nguoàn goác daân toäc vaø ñòa baøn cö truù khaùc nhau,vôùi nhöõng aûnh höôûng tieáp xuùc vaên hoùa trong caùc coäng ñoàng coù neùt rieâng ,trìn ñoä naém vaø söû duïng daïng thöùc noùi cuûa hoïc sinh ôû töøng lôùp vaø töøng caáp tieåu hoïc khoâng ñoàng ñeàu.Do ñoù noäi dung hình thöùc yeâu caàu daïy chính taû ñeà ra phaûi saùt hôïp vôùi töøng ñoái töôïng .Ví duï:Khi daïy chính taû lôùp 1 coi troïng tröôùc heát laø moái lieân heä aâm vaø chöõ,phaùt aâm vaø ghi aâm,vieát vaø ñoïc.Daàn daàn leân caùc lôùp treân cung caáp nhöõng qui taét bieåu hieän moái quan heä chöõaâm – nghóa hoaëc chöõ nghóa trong daïng thöùc vieát cuûa vaên baûn. 4. Nguyeân taét phaùt trieån song song daïng thöùc noùi vaø daïng thöùc vieát cuûa ngoân ngöõ. Daïng thöùc noùi vaø daïng thöùc vieát ñeàu laø hình thöùc noùi cuûa ngoân ngöõ .Tröôùc khi coù chöõ vieát ngoân ngöõ ñöôïc bieåu hieän baèng aâm thanh ,baèng daïng thöùc noùi.Chöõ vieát ra ñôøi laøm hình thaønh moät chaát lieäu bieåu Saùng kieán kinh nghieäm 5 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh hieän quan troïng khaùc cuûa ngoân ngöõ,ñoù laø daïng thöùc vieát.Nguoàn goùc cuûa chöõ vieát laø hình veõ bieåu vaät (töôïng hình )chöa coù moái quan heä tröïc tieáp vôùi aâm thanh.Chöõ töôïng hình chaéc chaén laø khoù hoïc,khoù nhôù vaø khoù söû duïng vì ôû moãi chöõ töôïng hình laø moät hình veõ bieåu thò moät vaät thì soá löôïng hình veõ seõ taêng leân raát nhieàu,khoâng theå ñaûm baûo vieát ,veõ thoáng nhaát nhöõng hình veõ quaù phöùc taïp.Daàn daàn,chöõ töôïng hình ñöôïc ñôn giaûn hoùa thaønh ñöôøng neùt khu bieät oån ñònh, trôû thaønh chöõ bieåu yù.So vôùi chöõ töôïng hình , chöõ bieåu yù tieán boä hôn ôû choã khoâng bieåu thò caùc töø coù noäi dung bieåu vaät coù hình daïng cuï theå maø coøn khaû naêng bieåu thò caùc töø coù noäi dung laø caùc khaùi nieäm tröøu töôïng.Tuy vaäy,chöõ bieåu yù cuõng khoâng theå ñaùp öùng ñaày ñuû söï phaùt trieån cuûa ngoân ngöõ.Caùc hình veõ bieåu vaät hay bieåu yù thöôøng haïn cheá ôû khaû naêng bieåu hieän ñöôïc voán töø ngaøy caøng phong phuù veà soá löôïng veà noäi dung yù nghóa.Chöõ vieát bieåu aâm xuaát hieän laø moät tieán boä:vöøa bieåu thò aâm thanh, vöøa bieåu thò yù nghóa ñaùp öùng moïi nhu caàu giao tieáp cuûa con ngöôøi.Daïy chính taû höôùng tôùi ñoàng thôøi caû daïng töùc noùi vaø daïng thöùc vieát treân cô sôû moái lieân heä heä aâm- chöõ;aâm chöõ vaø nghóa,nhaèm hoaøn thieän kó naêng ñoïc- vieát ;vieát-ñoïc;vieát – ñoïc vaø hieåu.Hoïc sinh ñöôïc ñoái chieáu so saùnh phaân bieät daïng thöùc noùi vôùi daïng thöùc vieát trong caùc tröôøng hôïp ñoàng aâm(khaùc nghóa),ñoàng töï(khaùc aâm hay khaùc nghóa);nhöõng tröôøng hôïp ñoàng aâm khoâng ñoàng töï (phaùt aâm nhö nhau,vieát khaùc nhau) hoaëc ñoàng töï khoâng ñoàng aâm(vieát nhö nhau,ñoïc khaùc nhau);nhöõng bieán theå ngöõ aâm trong lôøi noùi;bieán theå ngöõ aâm trong phöông ngöõ vaø chuaån chöõ vieát,chuaån chính taû thoáng nhaát. IV. Hieäu quaû cuûa saùng kieán kinh nghieäm: Qua quaù trình reøn cho hoïc sinh vieát chính taû ñaõ mang laïi keát quaû nhö sau: - Soá hoïc sinh ñöôïc reøn ôû lôùp Hai/2 naêm hoïc 2009 – 2010 ñaõ ñöôïc ñieåm cao hôn naêm tröôùc.Soá hoïc sinh vieát sai chính taû ñaõ giaûm ñi nhieàu .Cuï theå nhöõnng ñôït kieåm tra ñònh kì nhö sau : Ñaàu naêm khaûo saùt 20/43 em sai töø 4 – 5 loãi. GHKI: 38/43 em sai 1-2 loãi. HKI: 40/43 em chæ sai 1-2 loãi. Vôùi keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân ,baûn thaân toâi raát vui vì mình ñaõ goùp moät phaàn nhoû vaøo keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em. Saùng kieán kinh nghieäm 6 Mai Anh Phong Tröôøng tieåu hoïc Myõ Chaùnh C. KEÁT LUAÄN I. Baøi hoïc kinh nghieäm: Thoâng qua vieäc nghieân cöùu naøy, baûn thaân toâi ñaõ tìm hieåu vaø ñeà ra nhöõng bieän phaùp reøn hoïc sinh vieát ñuùng chính taû ôû tröôøng tieåu hoïc noùi chung vaø ôû lôùp 2 noùi rieâng.Töø ñoù toâi ruùt ra nhöõnng baøi hoïc kinh nghieäm nhö sau: - Phaûi höôùng daãn hoïc sinh thaät kó nhöõng qui taéc cô baûn . - Giaùo vieân phaûi phaùt aâm moät caùch chuaån vaø chính xaùc. - Ñoái vôùi hoïc sinh :caùc em caàn phaûi tö duy vaø vaän duïng thöïc tieãn ñeå aùp duïng vaøo baøi vieát cuûa mình. - Söï coá coâng reøn luyeän vaø söï phaán ñaáu cuûa hoïc sinh. II. YÙ nghóa: Chính taû trong tröôøng tieåu hoïc raát quan troïng.Giuùp caùc em noùi vaø vieát chuaån xaùc Tieáng Vieät vaø laø tieàn ñeà ñeå hoïc leân caùc baäc hoïc tieáp theo. III. Khaû naêng öùnng duïng trieån khai: ÖÙng duïng vaøo daïy lôùp 2 vaø trong tröôøng Tieåu hoïc. IV. Nhöõng kieán nghò ñeà xuaát: Treân ñaây laø saùng kieán maø toâi ñaõ vaän duïng caùc bieän phaùp reøn hoïc vieát ñuùng chính taûvaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö treân.Raát mong söï goùp yù cuûa BGH vaø caùc ñoàng nghieäp. Myõ Chaùnh, ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2010 Mai Anh Phong Saùng kieán kinh nghieäm 7
- Xem thêm -