Tài liệu Skkn rèn kĩ năng thực hành nghi thứ lời nói cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I - Më ®Çu 1- Lý do chän ®Ò tµi: §Êt níc ta ®· héi nhËp víi thÕ giíi. NÒn gi¸o dôc cña chóng ta cÇn ®µo t¹o ra nh÷ng con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn. XÐt trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ th× ®ã lµ nh÷ng con ngêi v¨n minh, lÞch sù cã kÜ n¨ng giao tiÕp tèt. §Ó cã kü n¨ng giao tiÕp tèt th× bíc ®Çu mçi con ngêi ai còng cÇn biÕt sö dông c¸c nghi thøc lêi nãi tèi thiÓu: Chµo hái, tù giíi thiÖu, c¶m ¬n, xin lçi, mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ò nghÞ, chia buån, chia vui…. ViÖc d¹y nh÷ng nghi thøc lêi nãi tèi thiÓu trªn trong ch¬ng tr×nh cò cha ®îc coi träng cô thÓ lµ c¸c em chØ ®îc häc mét c¸ch gi¸n tiÕp qua c¸c bµi tËp ®äc, kÓ chuyÖn … HiÖn nay ch¬ng tr×nh mêi ®· coi träng n«i dung nµy. ViÖc "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi" lµ néi dung chiÕm mét thêi gian lín trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 2. Cô thÓ lµ cã mÆt trong 25/ 35 tuÇn. - B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn ®øng líp ®· x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña m×nh ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gióp hä thùc hµnh tèt c¸c nghi thøc lêi nãi lµ yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó c¸c em trë thµnh nh÷ng häc sinh v¨n minh lÞch sù. Tõ nh÷ng lÝ do trªn t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Rèn kĩ năng thực hành nghi thứ lời nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 2" 2- Môc ®Ých nghiªn cøu: - T×m hiÓu néi dung, ph¬ng ph¸p vµ thùc tr¹ng d¹y ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 2 ch¬ng tr×nh tiÓu häc 2000. 3- §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu: Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy t«i ®i s©u vµo viÖc rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi cho häc sinh trong ph©n m«n tËp lµm v¨n. Häc sinh líp 2 trêng TiÓu häc VÜnh Ngäc - §«ng Anh - Hµ Néi. 4- NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi. - T×m hiÓu thùc tr¹ng d¹y m«n tËp lµm v¨n líp 2. - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®· thùc hiÖn. 5- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi. - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra pháng vÊn quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm. 1 PhÇn II: Néi dung I- C¬ së lý luËn 1/ " RÌn kü kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi "gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña m«n TiÕng ViÖt". KÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt lµ mét hÖ thèng kÜ n¨ng ®Æc biÖt, võa liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña bé n·o, cña t duy, võa liªn quan ®Õn mét sè gi¸c quan. Nã mang tÝnh hÖ thèng cao, nã g¾n liÒn víi v¨n ho¸ øng xö, mang ®Ëm tÝnh d©n téc g¾n víi vèn kinh nghiÖm, vèn hiÓu biÕt cña c¸ nh©n. Nã cßn mang tÝnh thùc hµnh cao, v¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng cña lêi nãi, c¸c t×nh huèng giao tiÕp. Mét trong nh÷ng kÜ n¨ng sö dông TiÕng ViÖt lµ kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi. ViÖc luyÖn tËp kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 2 chó ý ®Õn ph¹m vi gia ®×nh, líp häc. LuyÖn tËp kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi lµ mét c¸ch luyÖn tËp ph¸t triÓn ng«n ng÷ qua h×nh thøc võa häc võa ch¬i, võa ph¸t triÓn ng«n ng÷ diÔn ®¹t lµnh m¹nh, trong s¸ng, võa gi¸o dôc t¸c phong v¨n minh, lÞch sù. Nã gãp phÇn quan träng trong viÖc thùchiÖn môc tiªu cña m«n TiÕng ViÖt lµ d¹y 4 kÜ n¨ng "nghe, nãi, ®äc, viÕt" cho häc sinh. 2/ "Nghi thøc lêi nãi" lµ ®iÒu kiÖn, lµ tiÒn ®Ò quan träng cña ho¹t ®éng giao tiÕp. Giao tiÕp lµ mét ho¹t ®éng quan träng ®Ó ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi. Cã nhiÒu ph¬ng tiÖn ®Ó giao tiÕp trong ®ã cã ng«n ng÷ lµ ph¬ng tiÖn quan träng nhÊt, c¬ b¶n nhÊt. Giao tiÕp lµ hµnh ®éng tiÕp xóc gi÷a c¸c thµnh viªn trong x· héi víi nhau, dïng ng«n ng÷ ®Ó bµy tá t×nh c¶m, t tëng, trao ®æi ý kiÕn, nhËn xÐt vÒ x· héi, con ngêi vµ thiªn nhiªn … Mçi cuéc giao tiÕp ph¶i cã tèi thiÓu hai ng êi tham gia vµ ph¶i dïng mét ng«n ng÷ nhÊt ®Þnh. Giao tiÕp cã 4 chøc n¨ng c¬ b¶n sau: - Chøc n¨ng th«ng tin - Chøc n¨ng t¹o lËp quan hÖ - Chøc n¨ng gi¶i trÝ - Chøc n¨ng tù biÓu hiÖn. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña m×nh, nhÊt thiÕt mçi cuéc giao tiÕp cÇn ph¶i sö dông c¸c nghi thøc lêi nãi. ChÝnh v× vËy ta cã thÓ nãi "Nghi thøc lêi nãi" lµ ®iÒu kiÖn, lµ tiÒn ®Ò cña ho¹t ®éng giao tiÕp. 2 3/ CÇn d¹y "KÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi "theo" quan ®iÓm tÝch cùc" Mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña ®æi míi ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa lÇn nµy lµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. S¸ch gi¸o khoa cã nhiÖm vô thÓ hiÖn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÇy, c« vµ häc sinh thùc hiÖn ph¬ng ph¸p tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc, trong ®ã thÇy c« ®ãng vai trß lµ ngêi tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh; mçi häc sinh ®Òu ®îc ho¹t ®éng, mçi häc sinh ®Òu ®îc béc lé chÝnh m×nh vµ ph¸t triÓn. Víi mét néi dung míi lµ d¹y "nghi thøc lêi nãi" th× ngêi gi¸o viªn l¹i cµng cÇn chó ý d¹y häc theo quan ®iÓm tÝch cùc. D¹y häc theo quan ®iÓm tÝch cùc cã nghÜa lµ cÇn phèi hîp c¸c h×nh thøc tæ chøc líp häc vµ c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. * VÒ c¸c h×nh thøc tæ chøc líp häc: CÇn vËn dông linh ho¹t, mÒm dÎo c¸c h×nh thøc sau: tæ chøc häc theo líp, tæ chøc häc theo nhãm, tæ chøc häc c¸ nh©n. * VÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc: Cã thÓ nh¾c ®Õn mét sè ph¬ng ph¸p hiÖn nay thêng ®îc sö dông chung cho nhiÒu m«n häc nhng ®Æc biÖt ®îc sö dông nhiÒu trong phÇn d¹y "nghi thøc lêi nãi" trong ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 2 nh: ph¬ng ph¸p sö dông t×nh huèng cã vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸o th¶o luËn nhãm, ph¬ng ph¸p sö dông c¸c trß ch¬i ®Ó d¹y häc, ph¬ng ph¸p thùc hµnh … Dï sö dông ph¬ng ph¸p nµo, nguyªn t¾c cao nhÊt lµ ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn c¬ héi cho häc sinh luyÖn tËp trong giao tiÕp b»ng TiÕng ViÖt. II - Thùc tr¹ng 1/ VÒ häc sinh Líp 2A3 do t«i chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y lµ mét líp gåm 48 häc sinh, cã ®Çy ®ñ c¸c ®èi tîng: Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu. C¸c em giái, kh¸ thêng nãi n¨ng lu lo¸t, diÔn ®¹t râ ý. Ngîi l¹i c¸c em trung b×nh, yÕu rÊt lóng tóng, thiÕu tù tin khi giao tiÕp. MÆt kh¸c c¸c em sèng trong nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh kinh tÕ, ®¹i vÞ rÊt kh¸c nhau. Bè mÑ c¸c em cã thÓ lµ c«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, chñ doanh nghiÖp hay còng cã thÓ lµ nh÷ng ngêi bu«n b¸n nhá nh b¸n thÞt, b¸n rau. Do sèng trong hoµn c¶nh kh¸c nhau nh vËy nªn m«i trêng ®Ó mçi em thùc hµnh nghi thøc lêi nãi rÊt kh¸c nhau, c¸ch thÓ hiÖn còng rÊt kh¸c nhau. Cã em ®îc bè mÑ quan t©m, uèn n¾n th× c¸c em cã thÓ thùc hµnh tèt mét sè nghi thøc lêi nãi theo chuÈn mùc x· héi mÆc dï cha häc. Nhng ngîc l¹i cã nh÷ng em ë hoµn c¶nh bè mÑ bËn bÞu, hoÆc thiÕu quan t©m hoÆc cã em thêng xuyªn bÞ tiÕp xóc víi m«i trêng thiÕu lµnh m¹nh th× mÆc dï ®· häc nhng c¸c em kh«ng nhí thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi hay cã thÓ nãi "häc mét ®»ng, lµm mét nÎo". 3 2/ VÒ gi¸o viªn §Ó gi¶ng d¹y tèt ch¬ng tr×nh tiÓu häc 2000 nãi chung, d¹y tèt "kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" nãi riªng nhÊt thiÕt ngêi gi¸o viªn tiÓu häc cÇn ®æi míi ho¹t ®éng d¹y cña m×nh. Gi¸o viªn kh«ng thÓ d¹y häc theo kiÓu nÆng vÒ thuyÕt gi¶ng thô ®éng mµ ph¶i thùc hiÖn d¹y häc theo kiÓu tæ chøc, híng dÉn häc sinh "häc qua hµnh" "häc qua lµm". Gi¸o viªn cÇn tr©n träng mäi suy nghÜ, ®ãng gãp ý kiÕn hoÆc c©u hái cña häc sinh, lµm quen víi viÖc chÊp nhËn c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau khi häc sinh gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò cô thÓ trong bµi häc. 3/ VÒ ®å dïng d¹y häc Khi nghiªn cøu t©m sinh lý cña trÎ tõ 6 ®Õn 8 tuæi (häc tõ líp 1 ®Õn líp 3) c¸c nhµ khoa häc ®· nªu lªn c¸c ®Æc ®iÓm nhËn thøc. Tri gi¸c cña c¸c em cßn ®îm mµu s¾c c¶m xóc, sè lîng tri gi¸c Ýt. TrÎ thêng bÞ thu hót bëi c¸c chi tiÕt ngÉu nhiªn, kh¼ n¨ng tæng hîp quan s¸t kÐm. Trong ho¹t ®éng kh¸i qu¸t ho¸, c¸c em thêng c¨n cø vµo c¸c dÊu hiÖu bªn ngoµi, cô thÓ, trùc quan, cha chó ý ®Õn nh÷ng dÊu hiÖu chung, b¶n chÊt … C¸c em thêng ph¸n ®o¸n mét chiÒu, dùa vµo nh÷ng dÊu hiÖu chung nhÊt. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nhËn thøc trªn cho ta thÊy viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c tiÕt häc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn trong m«n TiÕng ViÖt nãi chung, ph©n m«n TËp Lµm V¨n nãi riªng ®å dïng s½n cã rÊt h¹n chÕ mµ chØ dõng l¹i ë tranh ¶nh phãng to trong s¸ch gi¸o khoa. MÆt kh¸c viÖc d¹y "kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" l¹i rÊt cÇn nhiÒu c¸c ®å dïng kh¸c kh«ng thÓ cã trong bé thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc ®îc trang bÞ. VËy mçi gi¸o viªn cÇn chuÈn bÞ vµ sö dông ®å dïng d¹y häc nh thÕ nµo? §©y lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc mµ mçi gi¸o viªn líp 2 chóng t«i ®ang cÇn híng gi¶i quyÕt. Víi nh÷ng thùc tr¹ng nªu trªn, t«i nhËn thÊy vÊn ®Ò t×m ra c¸cgi¶i ph¸p ®Ó "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi" cho häc sinh lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn. §Ó gióp häc sinh m×nh thùc hµnh tèt c¸c nghi thøc lêi nãi t«i ®· thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: III - Gi¶i ph¸p 1/ Gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu cña tõng bµi cô thÓ ®Ó tõ ®ã cã sù chuÈn bÞ vµ ®Þnh híng phï hîp: Víi bÊt kú m«n häc nµo, muèn tiÕt d¹y thµnh c«ng th× mçi gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu cña tiÕt häc. §©y lµ vÊn ®Ò kh«ng mét gi¸o viªn nµo cã thÓ phñ nhËn. Trong phÇn "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi cho häc sinh trong phÇn m«n TËp Lµm V¨n líp 2" th× viÖc x¸c ®Þnh râ môc tiªu cña tiÕt häc ®îc cô thÓ ho¸ qua viÖc x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp t×nh huèng. ViÖc lµm nµy sÏ gióp gi¸o 4 viªn chuÈn bÞ tríc ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt phôc vô c¸c bµi tËp t×nh huèng, dù kiÕn tríc c¸c nghi thøc lêi nãi phï hîp víi tõng t×nh huèng giao tiÕp. Tõ viÖc dù kiÕn tríc, gi¸o viªn cã thÓ ®Þnh híng cho häc sinh thùc hµnh tèt c¸c bµi tËp; nhËn thÊy ®îc nh÷ng sai sãt cÇn kh¾c phôc, bæ sung c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau lµm cho c¸c c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng trë nªn phong phó. VÝ dô: Khi d¹y tiÕt TËp Lµm V¨n tuÇn 24: §¸p lêi phñ ®Þnh. Víi bµi tËp 1: §äc lêi c¸c nh©n vËt trong tranh: - Chó bÐ: C« cho ch¸u gÆp b¹n Hoa ¹ - Ngêi phô n÷: ë ®©y kh«ng cã ai tªn lµ Hoa ®©u ch¸u ¹. - Chó bÐ: ThÕ ¹? Ch¸u xin lçi c«. §Ó híng dÉn häc sinh lµm tèt bµi tËp nµy, t«i ®· x¸c ®Þnh râ yªu cÇu: Häc sinh cÇn nãi ®îc lêi cña c¸c nh©n vËt trong tranh víi th¸i ®é phï hîp: cËu bÐ (lÔ phÐp, lÞch sù), ngêi phô n÷ (nh· nhÆn). Khi nãi kh«ng nhÊt thiÕt c¸c em ph¶i nãi chÝnh x¸c tõng c©u, tõng ch÷ lêi cña hai nh©n vËt. Tõ viÖc x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi, t«i ®· chuÈn bÞ mét bøc tranh phãng to, treo trªn b¶ng råi híng dÉn häc sinh n¾m v÷ng néi dung t×nh huèng qua c¸c c©u hái: - Trong tranh cã mÊy nh©n vËt? Lµ nh÷ng ai? - §äc thÇm lêi c¸c nh©n vËt trong tranh, suy nghÜ cho biÕt cËu bÐ cÇn nãi víi th¸i ®é thÕ nµo? Ngêi phô n÷ cÇn nãi víi th¸i ®é ra sao? - Sau ®ã tõng cÆp häc sinh lªn thùc hµnh ®ãng vai t×nh huèng. Do x¸c ®Þnh tríc yªu cÇu cña bµi, gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ vµ cã sù ®Þnh híng ®óng nªn hÇu hÕt c¸c cÆp häc sinh lªn thùc hµnh ®Òu cã th¸i ®é, cö chØ phï hîp, ®ång thêi lêi nãi cña c¸c em còng rÊt s¸ng t¹o, gi¸o viªn kh«ng cÇn söa ch÷a, uèn n¾n nhiÒu. Víi bµi tËp 2: Nãi lêi ®¸p cña c¸c em trong mçi trêng hîp sau: a) C« lµm ¬n chØ gióp ch¸u nhµ b¸c H¹nh ë ®©u? - RÊt tiÕc, c« kh«ng biÕt, v× c« kh«ng ph¶i ngêi ë ®©y … b) Bè ¬i, bè cã mua ®îc s¸ch cho con kh«ng? - Bè cha mua ®îc ®©u … §Ó híng dÉn häc sinh lµm tèt bµi tËp nµy, t«i ®· x¸c ®Þnh râ yªu cÇu cña bµi lµ häc sinh cÇn nãi ®îc nghi thøc lêi nãi: §¸p lêi phñ ®Þnh b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau trong mçi t×nh huèng. Khi tiÕn hµnh tiÕt d¹y, trong bµi tËp nµy t«i ®· cho häc sinh th¶o luËn nhãm, t×m lêi ®¸p trong mçi t×nh huèng, ®¹i diÖn c¸c nhãm nªu lêi ®¸p, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Víi t×nh huèng a) häc sinh chØ nªu ®îc 2 c¸ch ®¸p phï hîp: - ThÕ ¹, ch¸u xin lçi c« - D¹, thÕ ¹, ch¸u xin lçi c«. 5 V× x¸c ®Þnh tríc yªu cÇu c¶u bµi vµ cã sù chuÈn bÞ nªn t«i ®· chñ ®éng bæ sung mét sè c¸ch ®¸p kh¸c: - Kh«ng sao ¹. Ch¸u xin lçi c« - Kh«ng sao ¹. Ch¸u chµo c« - D¹, ch¸u sÏ hái th¨m ngêi kh¸c vËy. ViÖc lµm trªn kh«ng nh÷ng gióp häc sinh n¾m v÷ng bµi häc, nãi ®îc c¸ch ®¸p kh¸c nhau theo yªu cÇu cña bµi mµ cao h¬n nã cßn lµm cho häc sinh lu«n cã thãi quen t×m ra nh÷ng ph¬ng ¸n kh¸c nhau trong khi gi¶i quyÕt bÊt k× t×nh huèng nµo kh¸c. 2/ Sö dông ®å dïng d¹y häc cã hiÖu qu¶. Víi häc sinh tiÓu häc nãi chung, häc sinh líp 2 nãi riªng t duy trùc quan vÉn chiÕm u thÕ. Trong mçi m«n häc ®å dïng d¹y häc lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc, gióp häc sinh n¾m v÷ng bµi häc. ViÖc "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi cho häc sinh trong ph©n m«n TËp Lµm V¨n líp 2" thêng g¾n liÒn víi c¸c t×nh huèng. V× vËy ®å dïng trùc quan cho phÇn nµy chÝnh lµ tranh ¶nh thÓ hiÖn néi dung t×nh huèng vµ c¸c dông cô, ®å dïng, trang phôc ®Ó thùc hµnh t×nh huèng. * VÒ tranh ¶nh: Tranh ¶nh minh ho¹ lµm cho häc sinh n¾m v÷ng néi dung t×nh huèng mµ kh«ng ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian. Nhê quan s¸t tranh, ¶nh häc sinh biÕt: Néi dung t×nh huèng lµ g×? Trong t×nh huèng cã mÊy nh©n vËt tham gia? C¸c nh©n vËt cã biÓu hiÖn, cö chØ, th¸i ®é nh thÕ nµo? Khi ®· cã tranh ¶nh phôc vô, t«i còng lu«n chó ý sö dông tranh ®óng lóc, ®óng chç, khai th¸c triÖt ®Ó t¸c dông cña tranh ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh n©ng cao hiÖu qu¶ tiÕt häc. VÝ dô: Khi d¹y tiÕt TËp Lµm V¨n tuÇn 2 cã phÇn rÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi lµ "Chµo hái, tù giíi thiÖu" Víi bµi tËp 2: Nh¾c l¹i lêi c¸c b¹n trong tranh (MÝt, Bãng Nhùa, Bót ThÐp) t«i ®· sö dông tranh nh sau: Tríc hÕt t«i treo tranh lªn b¶ng ®Ó thu hót sù chó ý cña häc sinh vµ hái: - Tranh vÏ nh÷ng ai? - MÝt ®· chµo vµ tù giíi thiÖu vÒ m×nh nh thÕ nµo? - Bãng Nhùa vµ Bót ThÐp chµo MÝt vµ tù giíi thiÖu nh thÕ nµo? - Ba b¹n chao nhau, tù giíi thiÖu víi nhau nh thÕ nµo? Cã th©n mËt kh«ng? Cã lÞch sù kh«ng? - Ngoµi lêi chµo hái vµ tù giíi thiÖu, ba b¹n cßn lµmg×? 6 Khi cã bøc tranh treo trªn b¶ng lµm ®iÓm tùa, tÊt c¶ häc sinh trong líp ®Òu chó ý vµo bµi, kh«ng bÞ ph©n t¸n vµo c¸c néi dung kh¸c nªn c¸c em n¾m bµi rÊt tèt. V× vËy ngay sau khi quan s¸t tranh, tr¶ lêi c¸c c©u hái trªn, t«i yªu cÇu nhãm 3 häc sinh lªn ®ãng vai l¹i "lêi chµo vµ giíi thiÖu" cña 3 b¹n trong tranh th× hÇu hÕt c¸c em cã lêi nãi vµ cö chØ rÊt phï hîp. * VÒ dông cô, ®å dïng, trang phôc §Ó lÜnh héi kiÕn thøc tõ bµi häc ®¹t kÕt qu¶ cao, víi ngêi häc kh«ng thÓ thiÕu ®îc sù høng thó, ®Æc biÖt lµ víi ®èi tîng häc sinh líp 2 cÊp tiÓu häc. Khi thùc hµnh c¸c t×nh huèng, ®å dïng, dông cô, trang phôc lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc lµm t¨ng høng thó cho häc sinh. §å dïng, dông cô, trang phôc sÏ ®a c¸c em vµo c¸c t×nh huèng s¸t thùc tÕ, gióp c¸c em thÓ hiÖn tù nhiªn,sinh ®éng t×nh huèng, sinh ®éng t×nh huèng, lµm t¨ng hiÖu qu¶ giê häc. Trong bé thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc kh«ng thÓ chuÈn bÞ ®îc cho gi¸o viªn nh÷ng ®å dïng, dông cô, trang phôc cho c¸c t×nh huèng bëi nã rÊt ®a d¹ng, phong phó. VÒ gi¸o viªn, nÕu tù chuÈn bÞ nh÷ng thø trªn th× v« cïng vÊt v¶, mÊt thêi gian. NhËn thÊy nh vËy nªn t«i ®· kÕt hîp víi phô huynh vµ häc sinh ®Ó cã ®îc ®å dïng, dông cô, trang phôc theo yªu cÇu cña tõng tiÕt häc. VÝ dô: Khi d¹y tiÕt TËp Lµm V¨n tuÇn 31. Víi néi dung bµi tËp 1: §¸p lêi khen ngîi trong mçi trêng hîp sau: a) Em quÐt dän nhµ cöa s¹ch sÏ, ®îc cha mÑ khen. b) Em mÆc ®Ñp ®îc c¸c b¹n khen. c) Em vøt mét hßn ®¸ n»m gi÷a ®êng sang bªn ®êng ®Ó ngêi qua l¹i khái bÞ vÊp, mét cô giµ nh×n thÊy, khen em. Khi häc sinh lªn thùc hµnh ®ãng vai t×nh huèng a) mét chiÕc chæi quÐt nhµ sÏ gióp c¸c em thµnh c«ng trong t×nh huèng. Nhng khi häc sinh lªn thùc hµnh t×nh huèng b)th× gi¸o viªn l¹i cÇn chó ý ®Õn trang phôc ngay trªn ngêi häc sinh. Gi¸o viÒn cÇn chän häc sinh mÆc ®Ñp thËt sù ®Ó thùc hµnh t×nh huèng tríc líp v× nÕu chän em ¨n mÆc l«i th«i, xÊu th× sÏ lµm cho t×nh huèng gi¶ t¹o. Cßn víi t×nh huèng c) th× ta l¹i cã thÓ sö dông mét hßn ®¸ rÊt dÔ kiÕm, chuÈn bÞ ®¬n gi¶n mµ l¹i lµm t¨ng hiÖu qu¶ giê häc. 3/ Chó ý vËn dông nh÷ng tri thøc ®· cã, vèn sèng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y: Nghi thøc lêi nãi ®îc g¾n liÒn víi cuéc sèng hµng ngµy. Tõ khi cha ®i häc, c¸c em ®· ®îc tiÕp xóc víi c¸c nghi thøc lêi nãi ë gia ®×nh vµ x· héi. Do ®ã khi d¹y c¸c néi dung nµy mµ gi¸o viªn chØ nghÜ ®Õn viÖc cung cÊp kiÕn thøc mµ kh«ng chó ý khªu gîi c¸i "vèn sèng" cña c¸c em th× sÏ g©y ra sù nhµm ch¸n, t©m lý "biÕt råi", trong häc sinh. 7 B¶n th©n t«i khi d¹y néi dung nµy ®· x¸c ®Þnh râ m×nh ph¶i vËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¸i ®· cã cña c¸c em. Trong néi dung nh÷ng bµi häc, nh÷ng t×nh huèng t«i ®Òu chó ý ®Ó häc sinh nªu tríc "vèn" cña m×nh. Nh÷ng g× c¸c em nªu ®óng th× ®îc c¶ líp c«ng nhËn, tuyªn d¬ng, cïng thùc hiÖn. Ngîc l¹i, nh÷ng g× c¸c em nªu sai, cha ®óng chuÈn mùc th× ®îc c¸c b¹n cïng c« gi¸o gãp ý, söa ch÷a. Lµm nh vËy t«i thÊy em nµo còng hµo høng phÊn khëi nªu nh÷ng kiÕn thøc, hiÓu biÕt cña m×nh. Giê häc ph¸t huy ®îc tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc cña häc sinh. VÝ dô: Khi d¹y néi dung "§¸p lêi xin lçi" trong tuÇn 22 Víi bµi tËp 2: Em ®¸p l¹i lêi xin lçi trong c¸c trêng hîp sau: a) Mét b¹n véi, nãi víi em trªn cÇu thang "Xin lçi, cho tíi ®i tríc mét chót" b) Mét b¹n v« ý ®ông vµo ngêi em, véi nãi "Xin lçi, tí v« ý qu¸" c) Mét b¹n nghÞch lµm b¾n mùc vµo ¸o em, xin lçi em "Xin lçi b¹n, m×nh lì tay th«i" d) B¹n xin lçi em v× quªn mang s¸ch tr¶ em"Xin lçi cËu tí quªn mang s¸ch tr¶ cËu råi" §©y lµ c¸c t×nh huèng rÊt quen thuéc víi c¸c em. NhËn thÊy nh vËy kh«ng cÇn diÔn gi¶i cho c¸c em tù trao ®æi, vËn dông "vèn sèng" cña m×nh, t×m lêi ®¸p vµ thùc hµnh t×nh huèng. §óng nh dù ®o¸n, ®a sè c¸c em ®Òu cã nh÷ng lêi ®¸p, cö chØ rÊt phï hîp. Cô thÓ c¸c em ®· nªu ra c¸c lêi ®¸p trong tõng t×nh huèng nh sau: a) Xin mêi b¹n cø ®i ®i ./ Kh«ng sao, mêi b¹n ®i ®i ./ V©ng , b¹n ®i tríc di/… b) Kh«ng cã g×./ Kh«ng sao ®©u./ Cã g× ®©u mµ b¹n ph¶i xin lçi /… c) Kh«ng sao, nhng lÇn sau b¹n cÈn thËn h¬n nhÐ! / LÇn sau b¹n ®õng nghÞch nh thÕ nhÐ!/ TiÕc qu¸. Th«i ®Ó m×nh t×m c¸ch tÈy ®i vËy/… d) Kh«ng sao. Mai b¹n mang ®i còng ®îc./ Mai cËu nhí mang ®i nhÐ./ Th«i ®îc. Mai cËu ®õng quªn n÷a nhÐ!/… Víi mét sè Ýt em cã lêi nãi, cö chØ cha phï hîp sau khi ®îc c¸c b¹n nhËn xÐt, c¸c em còng tiÕp thu söa ch÷a rÊt tèt. 4/ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh trong h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm: Tæ chøc häc theo nhãm lµ chia líp häc thµnh nhiÒu nhãm. Häc sinh trong cïng mét nhãm cïng trao ®æi, bµn b¹c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp. Cã nhiÒu c¸ch chia nhãm. Cã thÓ chia nhãmcè ®Þnh suèt mét häc kú, mét n¨m häc; cã thÓ chia nhãm t¹m thêi trong mét tiÕt häc, cã thÓ chia nhãm ngÉu nhiªn. Trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay, h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm ®îc gi¸o viªn ®a vµo nhiÒu tiÕt häc. Riªng trong nh÷ng tiÕt TËp Lµm V¨n, ë phÇn "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" th× h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm lµ h×nh thøc chiÕm u thÕ trong giê häc. 8 Nhng trong thùc tÕ khi sö dông h×nh thøc nµy cho thÊy nhiÒu häc sinh tham gia rÊt tÝch cùc song l¹i cã nh÷ng häc sinh û l¹i hoÆc hiÕu ®éng, nghÞch ngîm kh«ng tham gia. VËy lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng cßn hiÖn tîng trªn? Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh trong ho¹t ®éng nhãm? §©y lµ c©u hái khiÕn nhiÒu gi¸o viªn trong ®ã cã t«i ph¶i b¨n kho¨n suy nghÜ t×m híng gi¶i quyÕt. Víi ®iÒu tr¨n trë trªn, trong mçi tiÕt häc t«i ®Òu rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®Ó tiÕt sau cã ®îc kÕt qu¶ cao h¬n tiÕt tríc. §Ó häc sinh tÝch cùc, chñ ®éng trong nhãm häc tËp cña m×nh khi thùc hµnh nghi thøc lêi nãi t«i lu«n chó ý lµm tèt nh÷ng viÖc sau: - Ngay tõ bíc chia nhãm t«i chó ý chia nhãm víi sè lîng phï hîp theo tõng néi dung bµi häc, ®Ó mçi häc sinh ®Òu ®îc ho¹t ®éng vµ ph¶i ®îc ho¹t ®éng, tr¸nh t×nh tr¹ng cã häc sinh kh«ng tham gia. VÝ dô: Khi d¹y tiÕt TËp Lµm V¨n tuÇn 19: "§¸p lêi chµo, lêi tù giíi thiÖu". Khi häc sinh thùc hµnh t×nh huèng, t«i ®· ph©n nhãm nh sau: Víi bµi tËp 1: §¸p lêi tù giíi thiÖu cña chÞ phô tr¸ch. T«i chia häc sinh theo nhãm 5 em (1 em vai chÞ phô tr¸ch, 4 em trong vai sao nhi ®ång). Nhng víi bµi tËp 2: Cã ngêi kh¸ch l¹ ®Õn nhµ em, gâ cöa vµ tù giíi thiÖu: "Chó lµ b¹n bè ch¸u. Chó ®Õn th¨m bè mÑ ch¸u "Em sÏ nãi thÕ nµo". a) NÕu bè mÑ em cã nhµ. b) NÕu bè mÑ em v¾ng nhµ. T«i l¹i chia häc sinh theo nhãm 2 em. D·y tæ 1, tæ 2 thùc hµnh t×nh huèng a) d·y tæ 3, tæ 4 thùc hµnh t×nh huèng b). - §Ó t¹o høng thó cho häc sinh, sau khi chia nhãm t«i cßn chó ý ®Æt cho mçi mét c¸i tªn dÔ th¬ng; nhãm Sao s¸ng, nhãm Ch¨m ngoan, nhãm S¬n ca, nhãm Thá tr¾ng … - Sau khi chia nhãm t«i chó ý giao nhiÖm vô cô thÓ cho mçi nhãm. - §Ó h×nh thøc ho¹t ®éng nhãm cã hiÖu qu¶, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng trong mçi häc sinh th× sù bao qu¸t lín cña gi¸o viªn lµ rÊt cÇn thiÕt, víi nh÷ng em cha chó ý, cßn nghÞch ngîm, cha tÝch cùc, t«i nh¾c nhë ngay. - Bªn c¹nh ®ã t«i còng lu«n chó ý cho häc sinh nhËn xÐt,b×nh chän nh÷ng nhãm, c¸ nh©n thùc hµnh tèt ®Ó lµm g¬ng cho häc sinh kh¸c cè g¾ng h¬n. Víi nh÷ng viÖc lµm trªn t«i nhËn thÊy 100% häc sinh trong líp ®Òu rÊt tÝch cùc tham gia thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi. C¸c em hµo høng, s«i næi ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ néi dung vµ c¸ch thÓ hiÖn c¸c t×nh huèng, em nµo còng thÝch m×nh ®îc thùc hµnh tríc líp. Trong ho¹t ®éng nhãm em häc giái ®· biÕt gióp ®ì em häc yÕu, trung b×nh. Ngîc l¹i em häc yÕu, trung b×nh l¹i häc tËp em giái ®Ó cïng nhau v¬n 9 lªn. §Õn nay nh÷ng em nhót nh¸t, rôt rÌ nhÊt còng häc tËp b¹n, nãi n¨ng tr«i ch¶y, lu lo¸t thùc hµnh ®óng c¸c nghi thøc lêi nãi. 5/ T¨ng cêng cho häc sinh tham gia c¸c "Trß ch¬i häc tËp" Trß ch¬i lµ mét ho¹t ®éng cña con ngêi nh»m môc ®Ých tríc tiªn vµ chñ yÕu lµ vui ch¬i, gi¶i trÝ, th gi·n sau nh÷ng giê lµmviÖc c¨ng th¼ng. Qua trß ch¬i,ngêi ch¬i cßn ®îc rÌn luyÖn thÓ lùc, rÌn luyÖn gi¸c quan, tao c¬ héi giao lu víi mäi ngêi, cïng hîp t¸c víi b¹n bÌ trong nhãm, trong tæ … §èi víi trÎ em nãi chung,trÎ em líp 2 nãi riªng, trß ch¬i cã vai trß quan träng trong sinh ho¹t. NÕu trong mçi tiÕt häc ngêi gi¸o viªn biÕt kÕt hîp trong "häc" l¹i cã "ch¬i" th× hiÖu qu¶ tiÕt häc ch¾c ch¾n ®îc n©ng cao. §Ó "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi "cho häc sinh líp m×nh t«i ®· chó ý sö dông nhiÒu trß ch¬i trong néi dung bµi, khi cñng cè bµi, hay kÓ c¶ ngoµi tiÕt häc chÝnh kho¸. Th«ng thêng trong c¸c tiÕt häc th× "trß ch¬i ®ãng vai" ®îc t«i tiÕn hµnh thêng xuyªn khi c¸c nhãm tham gia thùc hµnh t×nh huèng. VÝ dô: Khi d¹y tiÕt TËp Lµm V¨n tuÇn 4 (TiÕng viÖt 2 tËp 1 trang 38) TiÕt häc nµy cã phÇn rÌn cho häc sinh thùc hµnh nghi thøc lêi nãi lµ: BiÕt nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp. Néi dung nµy ®îc cung cÊp qua hai bµi tËp: Bµi 1: Nãi lêi c¶m ¬n cña em trong nh÷ng trêng hîp sau: a) B¹n cïng líp cho em ®i chung ¸o ma b) C« gi¸o cho em mîn quyÓn s¸ch. c) Em bÐ nhÆt hé em chiÕc bót r¬i. Bµi 2: Nãi lêi xin lçi cña em trong nh÷ng trêng hîp sau: a) Em lì bíc, giÉm vµo ch©n b¹n b) Em m¶i ch¬i quªn lµm viÖc mÑ ®· dÆn c) Em ®ïa nghÞch vµ ph¶i mét cô giµ. Trong hai bµi tËp trªn, nÕu chän h×nh thøc gi¸o viªn hái, tõng häc sinh tr¶ lêi th× tiÕt häc sÏ diÔn ra ®¬n ®iÖu, nÆng nÒ, häc sinh kh«ng høng thó. §Ó t¹o sù nhÑ nhµng, tù nhiªn, t¨ng tÝnh thùc hµnh, khi häc sinh ®· n¾m ®îc yªu cÇu cña bµi, t«i cho häc sinh th¶o luËn nhãm t×m lêi ®¸p, sau ®ã gäi mét sè nhãm lªn thùc hiÖn "trß ch¬i ®ãng vai" Lµm nh vËy t«i thÊy kh«ng nh÷ng rÌn ®îc lêi nãi mµ cßn rÌn ®îc cö chØ, th¸i ®é cho c¸c em, ®¶m b¶o môc tiªu tiÕt häc. Kh«ng nh÷ng sö dông "Trß ch¬i häc tËp"theo néi dung bµi tËp mµ t«i cßn chó ý sö dông chóng ë cuèi tiÕt häc, phÇn cñng cè kiÕn thøc trong bµi hay nh÷ng ho¹t 10 ®éng ngo¹i kho¸cã môc tiªu "RÌn luyÖn n¨ng lùc thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" cho häc sinh. VÝ dô: Sau khi häc sinh ®· häc c¸c néi dung "phñ ®Þnh" nhê cËy, yªu cÇu, ®Ò nghÞ" t«i ®· cho häc sinh tham gia trß ch¬i "NhËn l¹i ®å dïng" ®Ó rÌn thãi quen dïng lêi nãi lÞch sù khi cÇn ®Ò nghÞ trong giao tiÕp vµ sinh ho¹t hµng ngµy. §Ó thùc hiÖn trß ch¬i nµy cÇn t¬ng ®èi nhiÒu ®å dïng, t«i ®· chuÈn bÞ b»ng c¸ch chän läc ®å dïng cã s½n cña häc sinh. §å dïng nµo dù kiÕn kh«ng cã th× t«i chuÈn bÞ tríc: - 20 ®å dïng: mò, «, s¸ch, vë, bót, cÆp s¸ch, bé xÕp h×nh … cã g¾n tªn chñ cña nã. -1 chiÕc bµn cã c¸c ®å dïng ®Ó ë trªn. - 20 l¸ cê nhá ®Ó trao cho ngêi ®¹t yªu cÇu cña trß ch¬i. Tõng nhãm kho¶ng 10 häc sinh tham gia ch¬i: XÕp hµng theo thø tù ®Ó chê lÊy ®å dïng c¸ nh©n. Tõng häc sinh ®Õn lît m×nh th× nãi lêi ®Ò nghÞ. VÝ dô "Cho tí xin c¸i mò". Mét häc sinh lµm nhiÖm vô tr¶ ®å dïng, cè ý trao nhÇm ®å dïng cho tõng b¹n. Häc sinh nhËn ®å dïng xeml¹i tªn chñ nh©n; nãi 1,2 c©u cã néi dung phñ ®Þnh. VÝ dô "C¸i mò nµy kh«ng ph¶i cña tí, cho tí xin c¸i mò mµu ®á kia" hoÆc "Xin lçi, c¸i mò nµy kh«ng ph¶i cña m×nh. B¹n lÊy gióp m×nh chiÕc mò mµu xanh cã ghi tªn TuÊn ë bªn trong Êy". Häc sinh nãi ®óng 1 c©u sÏ ®îc nhËn 1 l¸ cê, nãi sai hoÆc thiÕu ®Òu kh«ng ®îc nhËn cê. Sau khi c¶ nhãm ch¬i xong, gi¸o viªn tæng kÕt ph¸t thëng cho tõng häc sinh ®îc cê vµ yªu cÇu c¸c em nµy lÇn lît b¾t tay c¸c b¹n cha ®îc cê ®Ó ®éng viªn c¸c b¹n cè g¾ng. 6/ RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi qua c¸c m«i trêng gi¸o dôc. " Häc ®i ®«i víi hµnh" lµ c¸ch häc gióp ngêi häc nãi chung, gióp häc sinh tiÓu häc nãi riªng ghi nhí kiÕn thøc, vËn dông kiÕn thøc ®· häc. §Æc biÖt viÖc "RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" l¹i lu«n g¾n víi thùc tÕ cuéc sèng xung quanh th× vÊn ®Ò "häc ®i ®«i víi hµnh" cña häc sinh l¹i cµng cÇn ®îc gi¸o viªn quan t©m, chó ý. Ngoµi giêi häc, mét m×nh gi¸o viªn th× kh«ng thÓ theo dâi s¸t sao tõng häc sinh ë mäi lóc, mäi n¬i ®îc. §Ó häc sinh lu«n cã ý thøc "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" kh«ng th× b»ng ®Ó c¸c em tù gióp nhau, nh¾c nhë nhau v× "Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n". Trong tËp thÓ líp t«i x©y dùng phong trµo "Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt" thi ®ua trong nhãm, trong tæ, mçi tuÇn cã tæng kÕt, tuyªn d¬ng. VÝ dô: Khi ®îc ngêi kh¸c cho, tÆng hay gióp ®ì viÖc g×, c¸c em lu«n nhí c¶m ¬n. Khi trãt lµm viÖc g× ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn b¹n, c¸c em lu«n nhí xin lçi. C¸c em biÕt mêi, nhê, yªu cÇu ®Ò nghÞ … ng êi kh¸c khi cÇn. Cã nghÜa lµ kiÕn thøc ®· 11 ®îc häc lu«n ®îc c¸c em vËn dông vµo thùc tÕ, häc tËp lÉn nhau, nh¾c nhë nhau cïng thùc hiÖn. Tham giao gi¸o dôc häc sinh cã c¸c lùc lîng "Gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi". Trong ®ã "Gia ®×nh" lµ yÕu tè ®Çu tiªn cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña häc sinh. Trong viÖc "RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nghi thøc lêi nãi" th× gia ®×nh l¹i lµ c¸i n«i v« cïng quan träng. Trong nh÷ng gia ®×nh kh«ng cã ý thøc gi÷ g×n v¨n ho¸ th× khã cã ®îc nh÷ng ngêi con v¨n minh, lÞch sù. Nh trªn ®· tr×nh bµy, häc sinh líp t«i cã hoµn c¶nh gia ®×nh rÊt kh¸c nhau. Cã nh÷ng gia ®×nh cã ý thøc cao trong viÖc rÌn ròa lêi nãi cho con th× mÆc dï cha häc, c¸c em ®· cã thÓ thùc hµnh mét sè nghi thøc lêi nãi rÊt tèt. VÝ dô: Khi ®îc b¹n cho mîn ®å dïng häc tËp, c¸c em biÕt c¶m ¬n b¹n. Hay khi b¹n cã thµnh tÝch cao, cac em biÕt nãi lêi chóc mõng … mÆc dï ch a häc néi dung nµy. Song bªn c¹nh ®ã, mét sè gia ®×nh cã thÓ do bËn bÞu hoÆc do thãi quen ®Ó con nãi n¨ng tù do, kh«ng chó ý nh¾c nhë, uèn n¾n nªn nhiÒu nghi thøc lêi nãi ®· ®îc häc tËp nhng c¸c em vÉn kh«ng cã ý thøc vËn dông vµo thùc tÕ cuéc sèng. ViÖc thùc hµnh nghi thøc lêi nãi cña häc sinh sÏ ®îc gi¸o viªn, cha mÑ nhËn xÐt tõng th¸ng. T«i lµm nh vËy víi môc ®Ých ngÇm nh¾c nhë cha mÑ c¸c em h·y lu«n t¹o cho con m×nh m«i trêng giao tiÕp lµnh m¹nh, ®éng viªn nh¾c nhë, uèn n¾n sai sãt cña c¸c em thêng xuyªn, kÞp thêi trong giao tiÕp. V× ë líp cã t«i vµ c¸c b¹n, ë nhµ cã ngêi th©n ®éng viªn nh¾c nhë nªn 100% häc sinh trong líp t«i ®Òu thùc hµnh c¸c nghi thøc lêi nãi ®· häc: 12 phÇn III: kÕt luËn 1/ KÕt luËn: Nhê thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh trªn, ®Õn nay 100% häc inh trong líp n¾m v÷ng c¸c nghi thøc lêi nãi ®· ®îc häc, trong ®ã nhiÒu em vËn dông rÊt s¸ng t¹o trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp. Thùc hiÖn tèt nh÷ng viÖc trªn, ngêi gi¸o viªn sÏ gióp häc sinh thùc hµnh tèt mét sè nghi thøc lêi nãi theo ®óng chuÈn mùc x· héi mµ néi dung ch¬ng tr×nh yªu cÇu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ bíc ®Çu chón ta ®· gi¸o dôc ®îc häc sinh trë thµnh ngêi con ngoan trong gia ®×nh ngêi häc sinh ngoan trong nhµ trêng. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó c¸c em trë thµnh mét ngêi v¨n minh, lÞch sù trong x· héi. 2/ KhuyÕn nghÞ. a) Víi cÊp chØ ®¹o - X©y dùng ®ñ c¬ së vËt chÊt trêng líp ®Ó ®¶m b¶o mçi líp häc cã sÜ sè tõ 3035 häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn theo dâi s¸t sao mçi häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. - Trang bÞ kÞp thêi tranh bé m«n TiÕng ViÖt líp 2 nãi chung, ph©n m«n TËp Lµm V¨n líp 2 nãi riªng. b) Víi ®ång nghiÖp §Ò tµi nµy ®· ®îc t«i võa nghiªn cøu, võa thùc hiÖn, võa trao ®æi víi c¸c ®ång nghiÖp trong tæ ®Ó rót ra kinh nghiÖm phôc vô cho qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao. T«i nghÜ r»ng víi nh÷ng biÖn ph¸p ®· tr×nh bµy th× nh÷ng ®ång nghiÖp kh¸c còng cã thÓ thùc hiÖn.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i rÊt mong c¸c ®ång nghiÖp nghiªn cø ®Ó rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý gióp cho viÖc d¹y vµ häc tíi tèt h¬n ®¸p øng nhu cÇu cña ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi. Trªn ®Çy lµ kinh nghiÖm cña t«i trong qóa tr×nh"RÌn luyÖn n¨ng lùc thùc hµnh nghi thøc líi nãi cho häc sinh trong ph©n m«n TËp LµmV¨n líp 2". T«i rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó bµi tËp nµy ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. §«ng Anh, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2007 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Phîng 13 Tµi liÖu tham kh¶o 1- Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh TiÓu häc PGS- TS §ç §×nh Hoan. 2- D¹y vµ häc m«n TiÕng ViÖt ë trêng TiÓu häc theo ch¬ng tr×nh míi. TS NguyÔn TrÝ 3- Hái ®¸p vÒ d¹y häc TiÕng ViÖt 2. NguyÔn Minh ThuyÕt (chñ biªn). 4- Vui häc TiÕng ViÖt TrÇn M¹nh Hëng 5- Trß ch¬i häc tËp TiÕng ViÖt 2 TrÇn M¹nh Hëng (chñ biªn) NguyÔn ThÞ H¹nh Lª Ph¬ng Nga 6- Thùc hµnh TËp lµm v¨n 2 TrÇn M¹nh Hëng (chñ biªn) Phan Ph¬ng Dung 7- S¸ch gi¸o khoa, S¸ch gi¸o viªn m«n TiÕng ViÖt 2. 14 15
- Xem thêm -