Tài liệu Skkn rèn kĩ năng nói cho hs lớp 2 qua phân môn tập làm văn

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

RÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh líp 2 qua ph©n m«n tËp lµm v¨n A- PhÇn më ®Çu : TiÕng ViÖt lµ m«n häc quan träng trong ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y bËc TiÓu häc. §©y lµ m«n häc cung cÊ cho häc sinh nh÷ng c¬ së ban ®Çu lµm c«ng cô ®Ó kh¸m ph¸ c¸c m«n häc kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, m«n TiÕng ViÖt cßn cã nhiÖm vô rÌn cho häc sinh kü n¨ng thùc hµnh ng«n ng÷, ptt duy v¨n häc cho c¸c em. Cã thÓ nãi TiÕng ViÖt lµ m«n häc ch×a kho¸ gióp häc sinh më kho tµng kiÕn thøc ë TiÓu häc nãi riªng vµ c¶ qu¸ tr×nh nhËn thøc nãi chung. Lµ mét ph©n m«n cña TiÕng ViÖt, TËp lµm v¨n cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. §ã lµ ph©n m«n mang tÝnh chÊt thùc hµnh tæng hîp c¸c kiÕn thøc tõ c¸c ph©n m«n TËp ®äc, ChÝnh t¶, LuyÖn tõ vµ c©u ... Bµi TËp lµm v¨n lµ kÕt tinh nhiÒu mÆt cña n¨ng lùc sö dông TiÕng ViÖt. Tõ n¨m häc 2003- 2004, Bé GD-§T ®· chÝnh thøc triÓn khai ®¹i trµ ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi líp 2 trªn toµn quèc. Ch¬ng tr×nh d¹y häc TËp lµm v¨n ë líp 2 còng ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña ®Êt níc trong thêi kú ®æi míi. Mét trong nh÷ng ®iÓm ®æi míi c¬ b¶n nhÊt cña ch¬ng tr×nh tËp lµm v¨n líp 2 lµ viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng nãi cho häc sinh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ h×nh thøc yªu cÇu c¸c em tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái vÒ bµi TËp ®äc nh tríc ®©y. Tr¸i l¹i, TËp lµm v¨n 2 d¹y c¸c em thùc hiÖn nghi thøc lêi nãi g¾n víi t×nh guèng giao tiÕp hµng ngµy. Bªn c¹nh ®ã, häc TËp lµm van lµ häc sinh líp 2 b¾t ®Çu häc kü n¨ng t¹o lËp v¨n b¶n nãi vµ viÕt, kü n¨ng kÓ t¶ ®¬n gi¶n vÒ nh÷ng sù vËt gÇn gòi, g¾n bã víi ®êi sèng c¸c em. ChÝnh ®iÓm ®æi míi nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong viÖc rÌn kü n¨ng kÓ t¶ ®¬n gi¶n vÒ nh÷ng sù vËt gÇn gòi, g¾n bã víi ®êi sèng c¸c em. ChÝnh ®iÓm ®ái míi nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong viÖc rÌn kü n¨ng nãi vµ viÕt. Nh vËy lµ ch¬ng tr×nh d¹y TËp lµm v¨n líp2 hienÑ nay so víi tríc ®©y cã nhiÒu ®æi míi ®ßi hái mçi gi¸o viªn TiÓu häc ph¶i t duy s¸ng t¹o, vËn dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®æi míi néi dung d¹y häc, ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó häc sinh ®îc tÝch cùc lÜnh héi vµ ph¸t triÓn. D¹y TËp lµm v¨n vèn ®· khã, viÖc luyÖn kü n¨ng nãi trong ph©n m«n tËp lµm v¨n cho häc sinh líp 2 giê ®©y l¹i cµng khã h¬n. §©y lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc, nan gi¶i víi sè ®«ng gi¸o viªn TiÓu häc hiÖn nay khi ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y líp 2. NhiÒu ngêi ®· quan t©m t×m híng ®i, song lùa chän gi¶i ph¸p nµo cho cã hiÖu qu¶ nhÊt còng khiÕn hä cã nhiÒu b¨n kho¨n tr¨n trë. NhËn thøc ®îc vÊn 1 ®Ò nµy, b¶n th©n t«i khi ®îc ph©n c«ng d¹y líp 2 ( tõ n¨m häc 2003- 2004) t«i ®· b¾t tay nghiªn cøu, quyÕt t©m ®i t×m lêi gi¶i cho bµi to¸n : Lµm thÕ nµo ®Ó luyÖn nãi cho häc sinh líp 2 qua giê TËp lµm v¨n cã hiÖu qu¶. Qua 2 n¨m häc miÖt mµi nghiªn cøu, giê ®©y víi bµi to¸n trªn, t«i ®· ®a ra ®îc mét sè lêi gi¶i cña riªng m×nh. T«i xin ®a ra ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c b¹n ®ång nghiÖp cïng tham kh¶o. B- Néi dung : I-C¬ së lý luËn 1- Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña TËp lµm v¨n trong chuyÖn tranh líp 2 : D¹y tËp lµm v¨n cho häc sinh líp 2 nh»m : 1- RÌn luyÖn cho häc sinh c¸c kü n¨ng nãi, viÕt, nghe, ®äc phcô vô cho viÖc häc tËp vµ giao tiÕp. Cô thÓ lµ : - Häc sinh n¨m ®îc c¸c nghi thøc nãi tèi thiÓu nh chµo hái, tù giíi thiÖu, c¶m ¬n, xin lçi, nhê cËy yªu cÇu, kh¼ng ®Þnh. phñ ®Þnh , t¸n thµnh, tõ chèi, chia vui, chia buån,,, . biÕt sö dông chóng mét sè t×nh huèng giao tiÕo ë gia ®×nhm, trong trêng vµ n¬i c«ng céng . - N¾m ®îc mét sè kü n¨ng phcô vô häc tËp vµ ®êi sèng hµng ngµy nh: Khai b¶n tù thuËt ng¾n, viÕt nh÷ng bøc th ng¾n ®Ó nh¾n tin, chia vui, chóc mõng, chia buån, nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i, ®äc vµ lËp danh s¸ch, tra môc lôc s¸ch, ®äc thêi kho¸ biÓu ... - KÓ mét sù viÖc ®¬n gi¶n, t¶ s¬ lîc vÒ ngêi vµ vËt xung quanh theo gîi ý b»ng tranh hoÆc c©u hái . - Nghe hiÓu ®îc ý kiÕn cña b¹n, cã thÓ nªu ý kiÕn cña b¹n, cã thÓ nªu ý kiÕn bæ sung, nhËn xÐt . b- Trau dåi th¸i ®é øng xö cã v¨n ho¸, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, båi dìng nh÷ng t×nh c¶m lµnh m¹nh tèt ®Ñp qua néi dung bµi d¹y . 2- §Æc ®iÓm t©m lý løa tuæi häc sinh : TrÎ em nh÷ng líp ®Çu cÊp TiÓu häc khi quan s¸t ®èi tîng thêng bÞ thu hót bëi c¸c chi tiÕt ngÉu nhieen, kh¶ n¨ng tæng hîp quan s¸t kÐm. Tri gi¸c cña c¸c em cßn ®îm mµu s¾c c·móc. ViÖc tri gi¸c ®èi tîng chñ yÕu c¨n cø vµo nh÷ng dÊu hiÖu bÒ ngoµi kh«ng b¶n chÊt, cha chó ý ®Õn nh÷ng dÊu hiÖu chung ®Ó kh¸i qu¸t ho¸. Bªn c¹nh ®ã kh¶ n¨ng tËp trung chó ý cña trÎ kh«ng bÒn v÷ng, chãng ch¸n. Së dÜ cßn hiÖn tîng trªn lµ do vèn sèng cña c¸c em cßn Ýt ái, vèn ng«n ng÷ cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng t duy trõu tîng cha cao. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh løa tuæi häc sinh, ®ßi hái sù t duy s¸ng t¹o, nh¹y bÐn cña gi¸o viªn trong viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc . 2 II- C¬ së thùc tiÔn : 1- Nh÷ng thuËn lîi - khã kh¨n c¬ b¶n : a- ThuËn lîi: - Bé s¸ch TiÕng ViÖt ch¬ng tr×nh TiÓu häc 2000 ®· biªn so¹n c¸c bµi TËp lµm v¨n theo quan ®iÓm giao tiÕp. c¸c bµi tËp chñ yÕu ë d¹ng t×nh huèng mµ häc sinh cÇn gi¶i quyÕt. C¸c t×nh huèng nµy lµ nh÷ng vÊn ®Ò gÇn gòi víi häc sinh vµ ®Òu lµ t×nh huèng më, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn kh¬i gîi ®îc sù s¸ng t¹o cña häc sinh . - Mçi d¹ng bµi tËp ®Òu cã nh÷ng c©u mÉu gióp häc sinh ®Þnh híng khi lµm bµi tËp. b- Khã kh¨n: Häc sinh líp 2H do t«i lµm chñ nhiÖm n¨m häc 2004- 2005 ®Òu lµ con em n«ng d©n. Bè mÑ c¸c em rÊt bËn rén , Ýt cã thêi gian quan t©m ®Õn viÖc rÌn cho con kü n¨ng nãi . Qua tiÕp xóc, t«i thÊy c¸c em phÇn ®a lµ niãi rôt rÌ hoÆc ®¸p l¹i lêi ngêi kh¸c mét c¸ch trèng kh«ng . - Gi¸o viªn cßn lóng tóng trong qu¸ tr×nh tiÕp cËn ch¬ng tr×nh vµ S¸ch gi¸o khoa míi. H¬n n÷a thêi gian giµnh cho mét tiÕt häc chØ cã tõ 35- 40'. - §å dïng d¹y häc phôc vô cho m«n TiÕng ViÖt, nhÊt lµ ph©n m«n TËp lµm v¨n cßn qu¸ Ýt, thËm chÝ lµ cha cã nªn ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh d¹y häc . 2- Thùc tr¹ng cña d¹y - häc tËp lµm v¨n vÒ c¸c bµi tËp kü n¨ng nãi hiÖn nay : D¹y TËp lµm v¨n cho häc sinh lµ d¹y c¸c em biÕt thùc hµnh vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc tõ nhiÒu ph©n m«n häc kh¸c nhau cña m«n TiÕng ViÖt . Bµi tËp Lµm v¨n chÝnh lµ s¶n phÈm tæng hîp cã s¸ng t¹o cña häc sinh vµ viÖc d¹y TËp lµm v¨n cho häc sinh v× thÕ ph¶i ®¹t ®îc môc tiªu gióp häc sinh cã n¨ng lùc vËn dông s¸ng t¹o míi lµ d¹y cã chÊt lîng. Tuy nhiªn ®Ó d¹y tËp lµm v¨n cã chÊt lîng l¹i lµ mét vÊn ®Ò khã víi ®a sè gi¸o viªn TiÓu häc . Trong c¸c giê TËp lµm van, häc sinh khã diÔn ®¹t miÖng mét c¸ch troio ch¶y kÓ c¶ häc sinh lí 4,5 . Tríc ®©y, gi¸o viªn thêng hay cho häc sinh cÇm giÊy ®äc bµi viÕt ®a chuÈn bÞ s½n, häc sinh Ýt chñ ®éng trong viÖc nãi, nghe - nhËn xÐt . L©u ngµy ph¬ng ph¸p ®ã thµnh ®êng mßn khã c¶i tiÕn. ë líp 2,3 hiÖn nay, do ch¬ng tr×nh míi ®a vµo nªn Ýt nhiÒu khiÕn gi¸o viªn cßn lóng tóng cha x¸c ®Þnh ®óng träng t©m, cha coi träng nªn nãi, thêi gian cña tiÕt häc chñ yÕu dµnh cho bµi viÕt . ChÝnh nh÷ng ®iÒu nµy khiÕn kÜ n¨ng nãi cña häc sinh ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n . 3 Bªn c¹nh ®ã, khi d¹y c¸c bµi tËp luyÖn nãi, mét sè gi¸o viªn thêng cã t©m lý ng¹i häc sinh kh«ng nãi ®îc nªn hay gîi ý b»ng c¸c c©u hái vônvÆt khiÕn häc sinh tr¶ lêi thô ®éng, kh«ng s¸ng t¹o. C- c¸c biÑn ph¸p chñ yÕu: 1- X¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp: a- §èi víi gi¸o viªn: Ngay tõ bíc so¹n bµi, ngêi gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu cña tiÕthäc. §©y lµ mét viÖc rÊt quan träng, gãp phÇn ®¸ng kÓ cho thµnh c«ng cña bµi gi¶ng. §Ó gióp häc sinh rÌn kü n¨ng nãi, viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®îc cô thÎ ho¸ qua viÖc x¸c ®Þnh yªucÇu cña bµi tËp t×nh huèng. ViÖc µm nµy ch¼ng nh÷ng gióp gi¸o viªn ®Þnh híng c¸c kh¶ n¨ng, c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt mµ cßn gió gi¸o viªn chuÈn bÞ tranh ¶nh, ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt phcô vô cho c¸c bµi tËp t×nh huèng ®ã. Tõ viÖc dù kiÕn tríc, gi¸o viªn cã thÓ ®Þnh híng cho häc sinh thùc hµnh tèt c¸c bµi tËp nhËn thÊy ®îc nh÷ng sai sãt cÇn kh¾c phôc, bæ sung c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau. ViÖc lµm nµy khiÕn cho c¸ch gi¶i quyÕt t×nh huèng trë nªn phong phó. VÝ dô: Khi d¹y bµi: " §¸p lêi chµo, lêi tù giíi thiÖu" ( TËp lµm v¨n 2 - tuÇn 19) . Víi bµi tËp 1: Theo am c¸c b¹n trong 2 tranh díi ®©y ®¸p l¹i thÕ nµo? ChÞ phô tr¸ch sao: 1- Chµo c¸c em 2- ChÞ tªn lµ H¬ng, chÞ ®îc cö phô tr¸ch sao cña c¸c em. §Ó gióp häc sinh lµm tèt bµi tËp nµy, t«i ®· ®äc vµ x¸c ®Þnh râ yªu caïa; Häc sinh cÇn thÓ hiÖn ®îc lêi c¸c nh©n vËt trong tranh víi th¸i ®é, cö chØ phï hîp. ChÞ hô tr¸ch sao: Giäng nhÑ nhµng, lÞch sù, nÐt mÆt t¬i cêi. C¸c em nhá: §¸p l¹i víi th¸i ®é lÞch sù, lÔ ®é, vui vÎ. Sau khi x¸c ®Þnh râ yªu cÇu cña bµi, t«i ®· chuÈn bÞ 2 bøc tranh phãng to treo lªbn b¶ng. T«i híng dÉn häc sinh n¾m v÷ng néi dung t×nh huèng qua c¸c c©u hái: - Trong tranh cã nh÷ng ai? Hä ®ang lµm g×? - §äc thÇm lêi cña chÞ phô tr¸ch sao, suy nghÜ xem chÞ phô tr¸ch sao nãi víi th¸i ®é thÕ nµo? C¸c em nhá sÏ ®¸p l¹i ra sao? TiÕp ®ã c¸c em sÏ tho¶ luËn nhãm 5 vµ s¾m vai theo t×nh huèng. Do x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu, gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ vµ cã sù ®Þnh híng ®óng nªn ®¹i ®a sè c¸c nhãm häc sinh lªn thùc hµnh ®Òu cã th¸i ®é, cö chØ phï hîp, lêi ®¸p cña c¸c em còng rÊt s¸ng t¹o, gi¸o viªn kh«ng mÊt thêi gian söa ch÷a uèn n¾n nhiÒu. 4 b/ §èi víi häc sinh: N¾m v÷ng yªu cÇu bµi tËp lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi häc sinh . §©y lµ viÖclµm gióp häc sinh ®i ®óng híng ®Ó t×m lêi gi¶i cho bÊt kú mét bµi tËp nµo. §Ó gióp häc sinh n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi tËp, khi thùc hiÖn bÊt kú mét bµi tËp nµo, t«i thêng nh¾c c¸c em ®äc kü yªu cÇu bµi tËp ®ã, gîi ý ®Ó häc sinh n¾m ch¾c ®îc bµi tËp yªu cÇu nh÷ng g×? yªu cÇu nµo lµ c¬ b¶n, yªu cÇu nµo tríc, yªu cÇu nµo sau. VD: Khi d¹y néi dung : Khen ngîi ( tuÇn 16) Víi yªu cÇu cña bµi tËp 1: Tõ mçi c©u cho tríc ®¹t 1 c©u míi ®Ó tá ý khen. (a) Chó Cêng rÊt khoÎ. (b) Líp m×nh h«m nay rÊt s¹ch. (c) B¹n Nam häc rÊt giái. Tríc tiªn t«i gäi 2-3 em ®äc yªu cÇu vµ c©u mÉu. TiÕp ®ã, t«i ®a c©u mÉu cho c¶ líp ®äc thÇm c¶ 2 c©u " §µn gµ rÊt ®Ñp. MÉu: §µn gµ míi ®Ñp lµm sao! Råi hái: - Con cã nh÷ng g× vÒ 2 c©u trªn ? (HS: c¶ 2 c©u ®Òu tá ý khen ®µn gµ ®Ñp). - Trong 2 c©u nµy con thÝch c©u nµo h¬n ? VS? NhiÒu em gi¬ tay vµ nªu ý kiÕn: Con thÝch c©u thø 2 " §µn gµ míi ®Ñp lµm sao! " V× c©u nµy hay h¬n. - Theo con cã thÓ cßn c©u nµo kh¸c còng tá ý khen ®µn ta rÊt ®Ñp ? Nhê x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña bµi tËp vµ sù dÉn d¾t, gîi ý cña gi¸o viªn, häc sinh líp t«i ®· nãi ®îc r¸t nhiÒu c©u tá ý khen ®µn gµ : §µn gµ thËt lµ ®Ñp ! §µn gµ míi ®¸ng yªu lµm sao! §µn gµ ®Ñp tuyÖt ! §ång thêi tõ nh÷ng c©u ®· cho s½n a, b, c c¸c em còng ®· vËn dông nãi ®îc nh÷ng c©u míi rÊt s¸ng t¹o víi ng÷ ®iÖu phï hîp. Tãm l¹i : §Ó gãp phÇn rÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh líp 2, qua ph©n m«n tËp lµm v¨n ®îc tèt h¬n th× thao t¸c c¬ b¶n ®Çu tiªn cña ngêi gi¸o viªn TiÓu häc lµ ph¶i gióp häc sinh cã kü n¨ng x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp . Mçi bµi tËp luyÖn nãi trong ch¬ng tr×nh TËp lµm v¨n líp 2 cã nh÷ng yªu cÇu cô thÓ kh¸c nhau song tùu chung l¹i chóng ®Òu nh»m môc ®Ých rÌn kü n¨ng nghe cho häc sinh. Lµm tèt kh©u híng dÉn häc sinh x¸c ®Þng yªu cÇu bµi tËp chÝnh lµ ngêi gi¸o viªn ®· gãp phÇn rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn thao t¸c t duy cho trÎ, gióp cho qu¸ tr×nh luyÖn nãi ®óng híng vµ cã träng t©m h¬n. 2- Ph¸t huy vèn sèng cña häc sinh qua thùc tÕ giao tiÕp: 5 Nh trªn ®· tr×nh bµy, viÖc rÌn kü n¨ng nãi ®îc g¾n liÒn víi thùc tÕ cuéc sèng. Tõ khi cha ®i häc, c¸c em ®· ®îc tiÕp xóc víi nh÷ng ngêi trong gia ®×nh b»ng nh÷ng c©u chµo hái ®¸p l¹i lêi ngêi kh¸c ... Do vËy khi d¹y c¸c bµi tËp d¹ng t×nh huèng giaotiÕp, gi¸o viªn cÇn kh¬i gîi ë trÎ c¸i " vèn" s½n cã trong c¸c em ®Ó tr¸nh g©y sù nhµm ch¸n. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i lu«n coi träng viÖc ph¸t huy vèn sèng trong häc sinh . Víi bÊt kú bµi tËp nµo, t«i lu« chó ý ®Ó häc sinh nªu tríc ý kiÕn cña m×nh, nh÷ng ý kiÕn ®óng sÏ ®îc c¶ líp c«ng nhËn vµ tuyªn d¬ng. Ngîc l¹i, nh÷ng ý kiÕn sai, cha ®óng sÏ ®îc c« vµ c¸c b¹n gãp ý, söa ch÷a. Lµm nh vËy kh«ng nh÷ng ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh mµ cßn gióp c¸c em b¹o d¹n, tù tin h¬n, giê häc s«i næi ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh. VÝ dô: Khi d¹y néi dung: §¸p lêi phñ ®Þnh ( tuÇn 24) víi BT2 : Nãi lêi ®¸p cña em trong c¸c trêng hî sau: a- C« lµm ¬n chØ gióp ch¸u nhµ b¸c H¹nh ë ®©u ¹! - rÊt tiÕc, c« kh«ng biÕt, v× c« kh«ng ph¶i lµ ngêi ë ®©y . b- Bè ¬i, bè cã mua ®îc s¸ch cho con kh«ng? - Bè cha mua ®îc ®©u c- MÑ cã ®ì mÖt kh«ng ¹? - MÑ cha ®ì mÊy . §©y lµ c¸c t×nh huèng vèn quen thuéc víi c¸c em. Cã lÏ em nµo còng ®· tõng cã lÇn gÆp c¸c t×nh huèng nh vËy. T«i ®· cho c¸c em tù ®äc thÇm c¸c t×nh huèng vµ trao ®æi víi b¹n vËn dông vèn sèng cña m×nh, t×m lêi ®¸p vµ thùc hµnh tõng t×nh huèng. Giê häc diÔn ra nhÑ nhµng, lêi ®¸p cña c¸c em thËt phong phó, cö chØ còng rÊt phï hîp víi tõng t×nh huèng . Lêi ®¸p cña c¸c em trong tõng t×nh huèng nh sau: ë t×nh huèng a: - D¹, ch¸u xin lçi ®· lµm phiÒn c« . - ThÕ ¹, ch¸u xin lçi c«. - Kh«ng sao ¹, ch¸u chµo c« . -D¹, ch¸u sÏ hái th¨m ngêi kh¸c vËy. Cßn ë t×nh huèng b: - ThÕ ¹, h«m nµo rçi bè mua cho con nhÐ. - §Ó h«m kh¸c bè mua cho con còng ®îc ¹ . - D¹, kh«ng sao, con ®îi ®îc bè ¹. 6 -...... Víi mét sè em cã lêi ®¸p, cö chØ cha phï hîp, sau khi ®îc c« gi¸o vµ c¸c b¹n gãp ý, c¸c em còng ®· tiÕp thu vµ söa ch÷a ®îc . Tãm l¹i: Tuy cha nhiÒu, cha phong phó song ë häc sinh líp 2 còng ®· cã mét vèn sèng, vèn ng«n ng÷ nhÊt ®Þnh .Theo n¨m th¸ng, qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ giao tiÕp, qua ®êi sèng sinh ho¹t vèn ng«n ng÷ ®ã ngµy cµng ®îc trau dåi vµ rÌn luyÖn . Mét trong nh÷ng con ®êng thuËn lîi nhÊt cho qua str×nh ph¸t huy vè sèng - vèn ng«n ng÷ cña häc sinh chÝnh lµ viÖc t¹o cho c¸c em tham gia vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp còng nh taä c¬ héi cho häc sinh giao lu häc hái, nãi cho nhau nghe. KhuyÕn khÝch häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em béc lé vµ ph¸t huy vèn sèng cña m×nh chÝnh lµ ngêi gi¸o viªn ®· gãp phÇn ph¸t triÓn vµ tõng bíc n©ng cao kü n¨ng nghe, nãi cho c¸c em ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu rÌn kü n¨ng nãi cña tËp lµm v¨n . 3- TÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhãm trong häc sinh : Nhãm, tËp thÓ cã vai trß rÊt lín trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh. Nh©n d©n ta cã c©u: "Kh«ng thÇy ®è mµu lµm nªn" nhng còng cã c©u :" Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n". Th«ng qua nhãm häc sinh ®îc trao ®æi, bµy tá ý kiÕn cña riªng m×nh. NÕu ý kiÕn ®óng sÏ ®îc sù ®ång t×nh cña c¸c b¹n trong nhãm. Ngîc l¹i, nÕu ý kiÕn cha ®óng, cha ®ñ sÏ ®îc c¸c b¹n gãp ý vµ bæ sung ®Ó s¶n xuÊt. Cã thÓ nãi tæ chøc häc theo nhãm lµ mét ph¬ng ph¸p hay ®îc gi¸o viªn ®a vµo nhiÒu tiÕt häc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay. NhÊt lµ trong ch¬ng tr×nh TiÓu häc 2000, ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm còng kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña nã trong viÖc tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thùc cña häc sinh . NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, t«i ®· cè g¾ng lùa chän c¸ch tæ chøc sao cho ho¹t ®éng nhãm ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng häc sinh lêi suy nghÜ, û l¹i . Ph¬ng ch©m chia nhãm cña t«i lµ : Lµm sao cho tÊt c¶ c¸c häc sinh trong nhãm ®Òu ®îc tham gia ho¹t ®éng ®Ó kh¸m ph¸ kiÕn thøc theo yªu c©ï cña gi¸o viªn. Tuú theo néi dung tõng bµi tËp, t«i l¹i cã c¸c c¸ch chia nhãm kh¸c nhau . VÝ dô: Khi d¹y néi dung xin lçi ( tuÇn 4) . Víi BT1: Nãi lêi ®¸p cña em trong mçi trêng hîp sau: a- Em lì bíc, giÉm vµo ch©n b¹n . b- Em m¶i ch¬i, quªn lµm viÖc mÑ dÆn , c- Em ®ïa nghÞch, va ph¶i 1cô giµ . §Ó gióp häc sinh thùc hµnh tèt c¸c t×nh huèng, t«i ®· ph©n nhãm 2 . 7 Trong ®ã:HS1: Nãi lêi xin lçi HS2: Nãi lêi ®¸p Cßn víi BT1 bµi: §¸p lêi chµo - lêi tù giíi thiÖu ( tuÇn 19) t«i l¹i chia häc sinh theo nhãm 5 (1 em vai chÞ phô tr¸ch sao, 4 em kh¸c vai c¸c em nhá trong sao nhi ®ång ) . Víi c¸ch ph©n nhãm nh vËy, c¸c em ®· tham gia thjc hµnh tèt. Em nµo còng cè g¾ng thÓ hiÖn t×nh huèng mét c¸ch tù nhiªn. Giê häc nhê ®ã s«i næi, c¸c em rÊt thÝch thó khi tham gia ®ãng vai . §Ó ho¹t ®éng nhãm cã hiÖu qu¶, ph¸t huy tÝnh ttù gi¸c tÝch cùc cña häc sinh th× vai trß ngêi ®Þnh híng, bao qu¸t líp cña gi¸o viªn rÊt quan träng. bªn c¹nh ®ã, gi¸o viªn cÇn quan t©m ®Õn viÖc tuyªn d¬ng, khen ngîi kÞp thêi nh÷ng nhãm hoÆc c¸ nh©n thùc hµnh tèt. §ång thêi nh¾c nhë khÐo víi nh÷ng häc sinh cha tËp trung ho¹t ®éng nhãm. ViÖc rÌn cho häc sinh kü n¨ng nãi cßn ®îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña c¸c b¹n nhãm kh¸c. Khi ®· l¾ng nghe vµ nhËn xÐt ®îc c¸c ý kiÕn cña b¹n tøc lµ c¸c em ®· tËp trung cao vµo ho¹t ®éng nhËn thøc. Lêi nhËn xÐt ®óng, ®Çy ®ñ lµ ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ häc sinh ®ã cã tËp trung vµo bµi hay kh«ng . NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y toio lu«n l¾ng nghe vµ t«n träng ý kiÕn nhËn xÐt cña häc sinh , gióp c¸c em tù tin h¬n trong qu¸ tr×nh häc tËp . Tõ nh÷ng viÖc lµm trªn, t«i ®· thu ®îc mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, cho ®Õn nay ®¹i ®a sè c¸c em häc sinh líp 2H cña t«i ®Òu tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng nhãm. Dï vÉn cßn nh÷ng ý kiÕn cha ®óng, cha ®Çy ®ñ song em nµo còng rÊt hµo høng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. Cã nh÷ng em nhót nh¸t nh em TiÕn, Phong Th¸i nay còng ®· m¹nh d¹n ®a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ néi dung t×nh huèng th¶o luËn nhãm. Em nµo còng thÝch m×nh ®îc thùc hµnh tríc líp vµ nãi n¨ng râ rµng, cã cö chØ, th¸i ®é phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ. 4- Tæ chøc thùc hiÖn " s¾m vai theo t×nh huèng giaotiÕp " §Ó thùc hiÖn MT " h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt ( nghe, nãi, ®äc, viÕt) ®Ó häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i trêng ho¹t ®éng cña løa tuæi, m«n TiÕng ViÖt bËc TiÓu häc lÊy nguyªn t¾c d¹y giao tiÕp lµm ®Þnh híng c¬ b¶n. Nh»m gãp phÇn ®a m«i trêng Êy thµnh hiÖn thùc th× b¶n th©n gi¸o viªn cÇn ph¶i t×m tßi nghiªn cøu vµ sö dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. §èi vøi ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 2 c¸c t×nh huèng ®a ra trong c¸c bµi tËp lµ c¸c t×nh huèng më. 8 V× vËy tæ chøc s½m sai theo t×nh huèng giao tiÕp chÝnh lµ mét h×nh thøc tæ chøc d¹y häc phï hîp víi løa tuæi häc sinh líp 1, 2,3.§©y lµ h×nh thøc ®a häc sinh vµo hoµn c¶nh cãp vËn ®éng ®ßi hái häc sinh ph¶i cã nh÷ng ph¸n ®o¸n ®Ó ®a ra c¸ch xö lý phï hîp nhÊt ®èi víi mçi t×nh huèng . NhËn thÊy ®îc vÊn ®Ò ®ã, trong thùc tÕ gi¶ng d¹y c¸c giê TËp lµm v¨n ®Ó gióp häc sinh luyÖn kü n¨ng nãi, t«i thêng tæ chøc cho c¸c em " s¾m vai"xö lý t×nh huèng . Víi h×nh thøc nµy toio muèn c¸c em ®îc rÌn luyÖn gi¸c quan, t¹o c¬ héi ®Ó giao lu víi mäi ngêi. Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc ph¸n ®o¸n . Ch¼ng h¹n khi d¹y tiÕt TËp lµm v¨n tuÇn 26. D¸p lêi ý ( S¸ch TiÕng ViÖt 2 tËp 2 trang 76) . Bµi tËp 1: Nãi lêi ®¸p cña em trong c¸c trêng hîp sau . a- Em quªn chiÕc ¸o ma trong líp, quay l¹i trêng ®Ó lÊy b¸c b¶o vÖ s¾p ®i nghØ, thÊy em xin vµo, b¸c më cöa nãi: Ch¸u vµo ®i! b- Mêi c« ý t¸ ë gÇn nhµ tíi tiªm thuèc cho mÑ. C« y t¸ nhËn lêi :" C« sÏ sang ngay" c- Em mêi b¹n ®Õn ch¬i nhµ. B¹n nhËn lêi: "õ ®îi tí xin phÐp mÑ ®· " . Víi néi dung bµi tËp trªn, nÕu chän h×nh thøc hái ®¸p theo cÆp hoÆc gc háihäc sinh ®¸p th× tiÕt häc sÏ diÔn ra nhµm ch¸n, ®¬n ®iÖu kh«ng ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh. §Ó gióp häc sinh cã mét kh«ng khÝ vui , nhÑ nhµng mµ l¹i rÌn cho c¸c em kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, sau khi gióp häc sinh n¾m v÷ng yªu cÇu, ®äc thÇm c¸c t×nh huèng t«i tiÕn hµnh cho c¸c em th¶o luËn vµ s¾m vai theo t×nh huèng . KÕt qu¶ lµ nhiÒu cÆp häc sinh lªn s¾m vai rÊt tù nhiªn mµ c¸c em l¹i ®a ra ®îc nhiÒu c¸ch øng xö kh¸c nhau víi th¸i ®é, cö chØ tù nhiªn, giê häc diÔn ra s«i næi . ë t×nh huèng a : Em Minh Trang ®¸p; Ch¸u c¶m ¬n b¸c ¹ ! Em Lan H¬ng l¹i ®¸p: Ch¸u xin lçi ®· lµm phiÒn b¸c ¹ ! Nh vËy ë cïng mét t×nh huèng, víi h×nh thøc tæ chøc " S¾mvai theo t×nh huèng gi¸o tiÕp" gi¸o viªn ®· thu ®îc c¸c ph¬ng ¸n xö lý t×nh huèng kh¸c nhau tõ phÝa häc sinh . Tæ chøc thùc hµnh " s¾m vai theo t×nh huèng giao tiÕp lµ ph¬ng ph¸p d¹y häc TËp lµm v¨n nãi cã nhiÒu u ®iÓ. Nã ch¼ng nh÷ng gãp phÇn rÌn cho häc sinh sù m¹nh d¹n , tù tin - nh÷ng ®øc tÝnh cÇn cã cho qu¸ tr×nh tÝch cùc tù gi¸c häc tËp - mµ nã cßn gãp phÇn quan träng trong viÖc ph¸t huy sù s¸ng t¹o cña häc sinh . Tæ chøc thùc hµnh " S¾m vai theo t×nh huèng giao tiÕp " mét c¸ch tÝch cùc chñ ®éng sÏ cã ®îc " nh÷ng giê d¹y nhÑ nhµng h¬n, tù nhiªn h¬n mµ hiÖu qu¶ 9 l¹i cao" . §ã chÝnh lµ mong muèn, lµ nhu cÇu vµ íc väng chÝnh ®¸ng cña mäi gi¸o viªn tiÓu häc hiÖn nay . 5-Mét sè h×nh thøc luyÖn nãi kh¸c : 5.1- Uèn n¾n kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái : Bªn c¹nh nh÷ng biÖn ph¸p rÌn kü n¨ng nãi trong giê TËp lµm v¨n kÓ trªn, ®Ó häc sinh cña m×nh cã kü n¨ng nãi tèt h¬n, râ rµng m¹ch l¹c h¬n, t«i thêng quan t©m uèn n¾n, rÏn dòa c¸ch TLCH cho c¸c em. Cô thÓ: - Trong mäi giê häc, khi ®Æt c©u hái, bao giê t«i còng ch¾t läc, sö dông c©u hái dÔ hiÓu nhÊt víi häc sinh. Yªu cÇu cña t«i ®Æt ra ®èi víi häc sinh ®îc gäi lµ TLCH lµ : Th«ng thêng tr¶ lêi bao giê còng gåm c©u ®Ø 2 biÖn ph¸p chÝnh,. Muèn vËy häc sinh ph¶i nh¾c l¹i mét phÇn c©u hái tríc khi tr¶ lêi . Ch¼ng h¹n: V× sao S¬n Tinh Êy ®îc MÞ N¬ng . Tr¶ lêi S¬n Tinh lÊy ®îc MÞ N¬ng v× S¬n Tinh mang lÔ vËt ®Õn tríc. §Ó rÌn häc sinh, nÕu lÇn thø nhÊt c¸c em chøa tr¶ lêi ®ñ theo yªu cÇu trªn, t«i yªu cÇu c¸c em dõng ngay ®Ó tr¶ lêi l¹i víi yªu cÇu. Con tr¶ lêi l¹i cho c«, con h·y nh¾c l¹i vÕ sau c©u hái cña c« rßi h·y tr¶ lêi. Cø nh vËy, l©u dÇn thµnh thãi quen, kü n¨ng TLCH cña häc sinh líp t«i phô tr¸ch ®· thuÇn thôc h¬n, ®¶m b¶o yªu cÇu cña c« gi¸o. ViÖc nµy dÜ nhiªn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc rÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh. 5.2- Quan s¸t mÉu thùc hµnh theo mÉu : Mét líp häc ngÉu nhiªn thêng ®ñ c¶ 3 ®èi tîng: Giái, kh¸, TB, YÕu. §Ó viÖc rÌn nãi cho häc sinh cã hiÖu qu¶, t«i thêng chó ý møc ®é rÌn theo tõng ®èi tîng. Ch¼ng h¹n: * Víi häc sinh yÕu : Yªu cÇu c¸c em thùc hµnh nãi l¹i theo c©u mÉu ( Sau khi nghe c« hoÆc c¸c b¹n lµm mÉu) nhng ph¶i tËp nãi dÇn khi nµo ®óng ng÷ ®iÖu míi th«i . VÝ dô: Ch¸u xin lçi ®· lµm phiÒn b¸c ¹! * Víi häc sinh kh¸- giái; Khi c¸c em ®· n¾m ®îc c©u mÉu. T«i yªu cÇu c¸c em n©ng møc ®é thùc hµnh cao h¬n b»ng c¸ch thÓ hiÖn l¹i hµnh vi trong c©u mÉu b»ng chÝnh ng«n ng÷ cña m×nh . VÝ dô: M: Em chóc mõng chÞ. Chóc chÞ sang n¨m ®îc gi¶i nhÊt . CÊu¸ng t¹o : - Em chóc mõng chÞ. Chóc chÞ häc giái h¬n n÷a. - Em chóc chÞ sang n¨m ®¹t gi¶i cao h¬n . - ChÞ ¬i chÞ giái qu¸! Mong chÞ n¨m tíi sÏ ®¹t thµnh tÝch caoh¬n. 5.3- Quan t©m h×nh thøc sinh ho¹t líp, sinh ho¹t sao: 10 Trong c¸c giê sinh ho¹t líp, t«i lu«nchó ý duy tr× ®Òu ®Æn vµ x©y dùng cho häc sinh nÕp sinh ho¹t. Ngay tõ ®Çu n¨m häc sau khi ph©n chç ngåi hîp lý ( em kh¸ giái ngåi c¹nh em TB hoÆc yÕu ). Mçi tæ cã 1 tæ trëng theo dâi nÒ nÕp hµng ngµy cña tæ. Th«ng thêng trong giê sinh ho¹t líp t«i chia lµm 2 phÇn. S¬ kÕt tuÇn tríc vµ sinh ho¹t sao. A- S¬ kÕt tuÇn ®îc tiÕn hµnh dùa trªn c¸c viÖc lµm sau: - Tæ trëng theo dâi thi ®ua cña c¸c b¹n trong tuÇn theo mÉu kÎ s½n cña c« gi¸o. NÕu em nµo vi ph¹m mét lÇn sÏ bÞ ®¸nh dÊu 1 g¹ch (-) , Mçi ®iÓm tèt ( 910) ®îc ®¸nh dÊu b»ng l¸ cê xanh hoÆc ®á c¾m trªn b¶ng thi ®ua. ViÖc theo dâi nµy diÔn ra hµng ngµy cã sù theo dâi gi¸m s¸t cña c« gi¸o vµ líp trëng. - Cuèi tuÇn, vµo tiÕt sinh ho¹t líp, tõng tæ trëng lÇn lît nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng cña tæ m×nh. Líp trëng tæng hîp vµ nªu nhËn xÐt chung . - TiÕp theo c¸c thµnh viªn trong tæ nªu ý kiÕn bæ sung . - Cuèi cïng gi¸o viªn tæng hîp vµ nªu nhËn xÐt cô thÓ vÒ nh÷ng viÖc lµm tèt cña líp, tuyªn d¬ng häc sinh cã nhiÒu tiÕn bé vµ nh¾c nhë häc sinh cha thùc hiÖn tèt . Môc ®Ých cña nh÷ng viÖc lµm trªn lµ gióp cho häc sinh rÌn tÝnh b¹o d¹n, tù tin. §ã lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó rÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh. b- Sinh ho¹t sao : TiÕp sau phÇn nhËn xÐt nÒ nÕp cñalíp, t«i tiÕn hµnh tæ chøc cho c¸c em sinh ho¹t sao. Trong ho¹t ®éng nµy, t«i lu«n chó ý lu©n phiªn thay ®æi c¸c h×nh thøc sao cho phï hîp víi néi dung chñ ®iÓm cña tõng tuÇn, tõng th¸ng. Ch¼ng h¹n trong th¸ng 3, víi chñ ®iÓm Quèc tÕ Phô n÷, t«i tæ chøc cho c¸c em sinh ho¹t sao víi c¸c néi dung : TuÇn 1: BiÓu diÔn v¨n nghÖ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ bµ, mÑ, c« gi¸o . TuÇn 2: §äc th¬ theo chñ ®Ò 8/3. TuÇn 3: KÓ vÒ bµ, mÑ, c« . TuÇn 4: Trß ch¬i ¤ ch÷. Khi tæ chøc c¸c néi dung trªn, t«i ®· t¹o cho c¸c em häc sinh t©m lý phÊn khëi, tù tin vµ bæ sung thªm nh÷ng hiÓu biÕt cho c¸c em theo tõng chñ ®iÓm. C- KÕt thóc : I-KÕt qu¶ thu ®îc: Sau gÇn 2 n¨m võa nghiªn cøu võa ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn, ®Õn nay ( gi÷a häc kú II n¨m häc 2004- 2005 ) t«i tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt llluyÖn nãi tËp lµm v¨n cña líp m×nh. KÕt qu¶ nh sau: Thêi gian SS Giái Kh¸ TB YÕu 11 §Çu n¨m Gi÷a kú II 23 23 2 8 8 10 10 5 3 0 ( C¸ch ®¸nh gi¸ : - Giái: C¸c em bnãi ®îc ®Õn møc ®é lu lo¸t, cã cö chØ, nÐt mÆt giäng nãi phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp . - Kh¸ : C¸c em nãi lu lo¸t biÕt thÓ hiÖn cö chØ, nÐt mÆt, giäng nãi cha diÔn c¶m . - TB: C¸c em biÕt nãi ®îc ®óng theo t×nh huèng nhng cha biÕt thÓ hiÖn cö chØ, nÐt mÆt . - YÕu: Nh÷ng em nãi cßn Êp óng hoÆc cha ®ñ ý . Nh vËy, nhê ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn mµ tû lÖ häc sinh yÕu gi¶m, häc sinh kh¸ giái t¨ng h¬n sovíi ®Çu n¨m. Cho ®Õn nay 100% c¸c em líp t«i ®· b¹o d¹n h¬n, nhiÒu em thùc hµnh c¸c t×nh huèng rÊt s¸ng t¹o . §Æc biÖt lµ c¸c em ®· biÕt vËn dông c¸c nghi thøc lêi nãi qua c¸c bµi tËp vµo thùc tÕ giao tiÕp hµng ngµy. KÕt qu¶ trªn cha ph¶i lµ cao song nã ®· thÓ hiÖn sù tiÕn bé vÒ kü nang nãi cña häc sinh líp t«i phô tr¸ch trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm ¸p dông ®Ò tµi. §iÒu ®ã khiÕn` t«i yªn t©m, tin tëng ë c¸c biÖn ph¸p rÌn luyÖn kü n¨ng nãi cho häc sinh líp 2 cña m×nh . * Gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi : - TiÕp tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó rÌn nãi cho häc sinh líp m×nh. - TÝch cùc ®äc s¸ch, b¸o, t¹p chÝ ... ®Ó nghiªn cøu häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp ë trêng b¹n, ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c . II- Bµi häc kinh nghiÖm : §Ó viÖc" rÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh líp 2 qua ph©n m«n TËp lµm v¨n" ®¹t ®îc thµnh c«ng, theo t«i ngêi gi¸o viªn d¹y líp 2 cÇn : 1- Tríc hÕt cÇn gióp häc sinh cã kü n¨ng x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp . Trªn c¬ së n¾m v÷ng yªu cÇu bµi tËp, häc sinh míi tù thiÕt lËp c¸c møc ®é tr×nh bµy ®o¹n v¨n, bµi v¨n, c©uv¨n nãi cña m×nh . 2- CÇn kh¬i gîi, ph¸t huy vèn sèng cña häc sinh qua thùc tÕ giao tiÕp . 3- T¨ng cêng vai trß cña nhãm, tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhãm trong häc sinh . 4- Uèn n¾n cho häc sinh kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái ë mäi lóc, mäi n¬i . 5- Coi träng ho¹t ®éng thùc hµnh trong d¹y TËp lµm v¨n còngnh trong c¸c m«n häc kh¸c. III- KhuyÕn nghÞ : 12 1- Víi cÊp chØ ®¹o : Trang bÞ kÞp thêi bé tranh m«n TiÕng ViÖt 2 nãi chung, ph©n m«n TËp lµm v¨n nãi riªng. 2- Víi ®ång nghiÖp : §Ò tµi nµy ®· ®îc t«i nghiªn cøu vµ ¸p dông trong h¬n m«t n¨m qua vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt. V× vËy t«i ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong khèi vµ toµn trêng ¸p dông ®Ó gi¶ng d¹y ph©nm«n TËplµm v¨n ngµy cµng mang l¹i kÕt qu¶ cao h¬n . Trªn ®©y lµ nh÷ng viÖc lµm nghiªn tóc vµ s¸ng t¹o cña t«i ®Ó gióp häc sinh rÌn kü n¨ng nãi trong ph©n m«n TËp lµm v¨n . Dï ®· rÊt cè g¾ng song vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ mµ t«i kh«ng tù nh×n thÊy ®îc . RÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®îc hoµn chØnh vµ phong phó h¬n. 13
- Xem thêm -