Tài liệu Skkn rèn kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Giúp Học Sinh Nghe Tốt A. §Æt vÊn ®Ò Như chúng ta đã biết , tiếng Anh là một môn học bắt buộc ở bất cứ trường THCS nào . Là tiếng nước ngoài nên HS gặp rất nhiều khó khăn trong việc học bộ môn này . Tuy chỉ là 1 môn học nhưng thật sự nó có 4 phân môn như : Nghe ( LISTENING ) – Nói (SPEAKING ) – Đọc ( READING ) – Viết ( WRITING ) mà bước đầu được phân định rất rõ trong các tiết học riêng biệt thuộc chương trình khối lớp 8 và lớp 9 THCS . Học sinh phải rèn luyện được 4 kĩ năng : Nghe – Nói – Đọc – Viết thì mới có thể học tốt được môn học này và mới có thể nói là thông thạo tiếng Anh . Trong 4 phân môn trên thì phân môn Nghe (LISTENING ) – ( hay tiết học nghe ) là phân môn học sinh gặp nhiều khó khăn nhất trong việc lĩnh hội kiến thức , chuẩn bị bài trước khi vào tiết nghe . Giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn trong tiết dạy Nghe . B. N«Þ dung. I. Thùc tiÔn d¹y vµ häc m«n tiÕng Anh ë bËc THCS huyÖn nhµ. - Thùc tÕ chóng ta thÊy tÊt c¶ c¸c lo¹i SGK ®Õn STK chØ bæ trî cho häc sinh c¸c kÜ n¨ng viÕt - ®äc – nãi - Bµi tËp trong SGK cha ®ñ g©y høng thó cho mçi ®èi tîng häc sinh trong tõng tiÕt häc . - Ngµy nay ®a sè gi¸o viªn ®· cã sù ®æi míi trong c¸ch häc song hiÖu qu¶ vÉn cha cao. II. Ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. Qua thùc tÕ ë trêng khi b¾t ®Çu häc bé m«n tiÕng Anh phÇn lín häc sinh rÊt thÝch häc, nhng dÇn dÇn häc sinh l¹i ch¸n n¶n. T¹i sao vËy ?. §©y lµ c©u hái ®Æt ra cho gi¸o viªn b« vµ tÊt c¶ c¸c bËc phô huynh. Cã lÏ tiÕng Anh lµ mét bé m«n khã, h¬n n÷a ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cha phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay. NhiÒu em nhËn thøc vÒ m«n häc nµy cha ®óng ®¾n, cã nhiÒu em cho r»ng: Häc m«n nµy chØ biÕt thªm chø kh«ng gióp g×, bªn c¹nh ®ã mét sè em cã ®Þnh híng ®óng ®¾n th× l¹i gÆp khã kh¨n trong khi häc bëi v× ph¬ng tiÖn d¹y häc ë trêng cha ®Èy ®ñ. Trong mét sè tiÕt häc häc sinh cha cã c¬ héi ®Ó thùc hµnh tiÕng Anh nhiÒu, coa thùc hµnh nhng cßn ®¬n ®iÖu vµ m¸y mãc. Víi c¸c yÕu tè trªn dÉn ®Õn chÊt lîng bé m«n tiÕng Anh cßn h¹n chÕ. 2 Do vậy , qua các năm thực hiện việc giảng dạy chương trình SGK cải cách và giảng dạy theo chương trình mới môn tiếng Anh , bản thân tôi đã dạy nhiều tiết nghe thuộc chương trình khối lớp 8 và 9 . Cùng với tổ chuyên môn , chúng tôi đã cùng nghiên cứu cải thiện việc soạn tiết dạy nghe và các bước tiến hành dạy bài nghe trên lớp . Việc này được thực hiện trong nhiều tiết của khối lớp 8 và 9 và có kết quả khả quan , tạo ra nhiều hứng thú cho tiết học Nghe của HS trên lớp . Tôi nhận thấy rằng chúng ta cần thực hiện các bước sau để tiến hành giảng dạy các tiết Nghe nhằm giúp HS có phần nhẹ nhàng hơn trong tiết Nghe và có hiệu quả hơn trong việc rèn luyện kĩ năng Nghe của HS . III. Néi dung c¬ b¶n cña mét tiÕt nghe I. Phần Pre – listening : Chúng tôi thực hiện theo 2 bước sau : 1) Bước 1 :  Dạy từ vựng mới , có liên quan đến đến bài Nghe . ( thực hiện theo đúng các bước dạy từ ) .  Tiến hành kiểm tra từ vựng bằng 1 số trò chơi nhỏ . 2) Bước 2 :  Yêu cầu HS sắp xếp thứ tự các từ mà các em sẽ nghe chúng theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài nghe .  Cho phiếu học tốt đối với HS đoán đúng thứ tự các từ trên . ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC LÀM NÀY HS có thêm 1 lần tiếp xúc với các từ mà các em vừa học . Giúp HS dễ dàng hơn trong việc tập trung vào bài nghe . Tất cả HS : GIỎI – KHÁ – TB – YẾU – KÉM đều có thể làm được việc này . Đây là việc làm dễ tạo hứng thú cho các em . 3 II. Phần While – listening : Chúng tôi thực hiện các bước sau : 1) Bước 1 : GV cho HS nghe 1 – 2 lần nội dung bài nghe trên máy để HS kiểm tra lại trật tự sắp xếp các từ ở phần trên . 2) Bước 2 :  Giáo viên cho HS đoán câu đúng hoặc sai .  HS thực hiện việc làm này trước khi được nghe nội dung bài lần thứ 3 – 4 . ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC LÀM NÀY Tạo cho HS có thêm cơ hội tiếp xúc với nội dung bài nghe . Nâng mức độ , yêu cầu của bài nghe , phần này đòi hỏi HS phải tư duy cao hơn . Khắc sâu nội dung bài nghe để tiến hành bước chính của phần While – listening . Vì thế HS có thể thực hiện dược yêu cầu chính của các bài nghe thuận tiện hơn : Ví dụ các bài nghe ở SGK lớp 9 .  Chọn Tranh .  Chữa lại nội dung các câu sai .  Điền từ .  Trả lời câu hỏi . III. Phần Post – listening : Chúng ta có thể tiến hành phần này với yêu cầu (answering the questions ) hay (sum up ) 1) Đưa ra 1 số câu hỏi để HS trả lời , câu hỏi phải là câu đơn , câu hỏi phải không , có logich theo trình tự nội dung bài nghe . 2) Có thể đưa bài tóm tắt tương đối hoàn chỉnh chỉ còn thiếu 1 ít từ , yêu cầu HS điền vào và đọc to . C. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm. Qua thùc tÕ c¸c tiÕt d¹y, th¨m dß ý kiÕn cña häc sinh vµ so s¸nh chÊt lîng cña líp tríc khi cha sö dông vµ sau khi sö dông c¸c bíc d¹y nghe. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«I thÊy r»ng khi sö dông c¸c bíc nghe nµy líp häc rtë nªn sinh ®éng h¬n, s«i 4 næi h¬n, häc sinh høng thó h¨ng say luyÖn tËp vµ kÕt qu¶ tiÕt thu bµi cña häc sinh tèt h¬n.  KÕt qu¶. Líp SÜ sè KÕt qu¶ ®¹t ®îc D. KÕt luËn. ViÖc ®iÒu hµnh häc sinh ho¹t ®éng víi c¸c bíc nghe lµ hÕt søc quan träng. §Ó ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n vµ c¸ch ph¸t ©m khi híng dÉn cho häc sinh nghe. Lµ mmét gi¸o viªn t«i mong íc mang ®Õn cho häc sinh cña m×nh nh÷ng giê häc thùc sù hÊp dÉn vµ l«i cuèn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tËp tèt. Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ mà tổ NN chúng tôi đã đúc kết được trong quá trình dạy các tiết nghe của khối lớp 8 và 9 . Trong quá trình thực hiện chắc hẳn sẽ còn không ít thiếu sót , rất mong các bạn cùng góp ý để các tiết dạy sau đạt được nhiều kết quả cao hơn . Rất cám ơn các đồng nghiệp . …………………….., th¸ng 4 n¨m 2009 Ngêi viÕt: 5 Date of planning : ............... Date of teaching : ........................ UNIT FOUR : LESSON 3 : A. Objective : By the end of the lesson , Ss will be able to identify the correct information by listening and develop their listening skill . B. Teaching aids : Cards , posters C. Procedure : I . Warm up : * INFORMATION TRANSMITTING : o Divide the class into 4 teams . Choose 4 volunteers from each team and the volunteers stand in 4 lines . o T. shows the first student (in each line) a sentence . o He or she whispers the sentence to the next person in his / her line . o The second student whispers to the third and so on . o The last student go to the BB to write the sentence . If it is the same as the sentence the teacher shows , that team wins the match .  Suggested sentences :  I want to improve my writing and listening skill .  English is an interesting language and it's very useful .  You should speak English with your friends . 6  You should learn by heart all the new words and texts . II. Pre – listening : 1. Ordering these words : Poster - Individual - hand out  Set the scene: We will listen the conversation between Kate and Nga . "Nga is talking to Kate about her studying English" . Before listening the conversation , you can predict these words in the correct order according to the content of the listening .  Ordering : Improve / listening / language / terrible / job / favorite / can’t understand / bank / university / problem . 2. Feedback the ordering words :  T. asks Ss to listen to the tape once or twice and correct their predict .  Answer Key : job - bank - university - improve - listening - can’t understand - terrible - problem - language - favorite 3. True / False prediction : Poster - groups of 4 - hand out  T. has Ss read the statements on poster and predict which statements are True and which are False .  True / False statements : * Run through the statements . a. Nga's studying English for her work . b. She learned English at The Brighton Language Center - UK . c. She works for an International bank in Hanoi. d. Her listening is excellent . e. She needs to improve her speaking . f. She hopes she can talk to people from all over the world and understand her favorite English songs .  Feedback 1 : Three groups go to the BB to write their prediction . III. While – listening : 1. Feedback 2 : 7  Ask students to listen to the tape twice and check their prediction .  Answer Key : T F T F F T 2. Correction the false statements :  T. asks Ss to listen to the tape one more and correct the false statements .  Answer Key : b. She learns English at school and university . d. Her listening is terrible. e. She wants to improve her writing . 3. Answer the questions: * LUCKY SPORTS : 2 teams Poster  T. let Ss listen to the tape again then practice answer the questions in pairs . a. Is Nga studying English in Viet Nam or in England? b. Why is she studying English there ? c. Did she learn English at school and university? d. What does she want to improve ? Why ? e. What does Nga think about English ?  LUCKY SPORTS : Volleybal l LS Bowling Soccer Basketbal a b l c poster Baseball Racing Tennis Skiing ? LS d e 4. Answer Key : a. in England . b. for her work . c. Yes , she did . d. She wants to improve her writing because sometimes she has to write letters in English . e. It’s an interesting language and it’s very useful . 8 5. Feedback the answers : * Six pairs of students ask and answer the questions again . IV. Post – listening : * Summary the conversation : Speaking  T. has Ss sum up the dialolgue with the help of the cues in T / F and the questions .  They can do like this : Nga is studying English for her work in London . She learned English at school and university . She works for an International Bank in HN . She needs to improve her writing because sometimes she has to write letters in English . Her listening is terrible so she can’t understand them . She hopes she can talk to people from all over the world , and understand her favorite English songs . V. At home :  Write the summary again in your notebooks . Tape transcript : 9 Host : Kate , can I introduce you to Nga ? She is studying English here in London . Kate : Hello, pleased to meet you . Nga : Pleased to meet you , too . Kate : Where are you from ? Nga : I’m from Viet Nam . Kate : Why are you studying English here ? Nga : I need it for my job . Kate : Really ? So , What do you do ? Nga : I work for a bank , an international bank in Hanoi . Kate : Oh , I see . Did you learn English at school ? Nga : Yes , and at university , too . but I’ve forget – forget . Kate : Forgotten . Nga : Yes, of course . I’ve forgotten a lot of it . I want to improve my writing skills . You know – sometimes I have to write letters in English . Kate : What about listening , Nga ? Nga It’s terrible . This is my biggest problem . People talk very quickly and I can’t understand them . Kate : Do you like studying English ? Nga : Oh , yes . It’s an interesting language and it’s very useful ; and I can talk to people from all over the word … and I can understand the words of my favorite songs , too . Kate : Well . That ‘s very good . Good luck to you , Nga .
- Xem thêm -