Tài liệu Skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 5

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A- lêi nãi ®Çu ¬ HiÖn nay ch÷ viÕt cña häc sinh ®ang ®îc sù quan t©m cña toµn x· héi. TÊt c¶ chóng ta ®· vµ ®ang nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt: “NÐt ch÷, nÕt ngêi”. Ta thÊy ch÷ viÕt ®· ph¶n ¸nh mét sè phÈm chÊt cña con ngêi. NÕt ngêi ®ã lµ: Kh¶ n¨ng thÈm mÜ, sù khÐo lÐo tinh tÕ, tÝnh cÈn thËn … “NÕt níc” kh«ng ph¶i lµ tÝnh s½n mµ ph¶i tu dìng, gi¸o dôc mµ nªn. V× thÕ “NÐt ch÷” còng vËy. Mét ngêi viÕt ch÷ ®Ñp tríc hÕt ph¶i do chÝnh b¶n th©n kiªn tr× rÌn luyÖn, tù ý thøc nhng còng phÇn lín lµ do sù híng dÉn, d¹y b¶o, ®óng ®¾n, khoa häc. “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn” ®iÒu Êy qu¶ kh«ng sai. ThÇy gi¸o, c« gi¸o ®ãng vai trß quan träng trong viÖc d¹y b¶o, rÌn luyÖn cho c¸c em, song ngêi thÇy thø hai kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc d¹y b¶o lóc ë nhµ ®ã chÝnh lµ cha mÑ c¸c em. HiÖn nay ë gia ®×nh, viÖc tæ chøc ho¹t ®éng häc, nãi chung vµ rÌn ch÷ viÕt cho con em nãi riªng cßn cha ®îc quan t©m chó träng. Do ®ã dÉn ®Õn chÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh cha cao. Lµm cha mÑ ai còng th¬ng con, lo cho con muèn con c¸i häc giái vµ ngoan ngo·n ®Ó trë thµnh ngêi con cã Ých cho gia ®×nh, x· héi. Nhng nÕu chØ cã lßng mong muèn th«i th× cha ®ñ mµ chóng ta cÇn ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vµ cã ph¬ng ph¸p gi¸o dôc d¹y b¶o th× c¸c em míi trë thµnh con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn ®îc. “Ch÷ viÕt ®Ñp, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Çu tiªn ®Ó rÌn luyÖn c¶ nh©n c¸ch vµ tri thøc cña häc sinh. Sinh thêi, cè Thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. Mét häc trß xuÊt s¾c cña B¸c Hå kÝnh yªu, mét ngêi lu«n t©m huyÕt víi sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Êt níc ®· tõng nãi “Ch÷ viÕt còng lµ sù biÓu hiÖn cña nÕt ngêi. ChÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh tiÓu häc lµ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n xuyªn suèt qu¸ tr×nh häc tËp, ®©y lµ vÊn ®Ò quan träng lµ môc tiªu chÝnh mµ ngêi gi¸o viªn híng tíi. Muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× viÖc t×m hiÓu vai trß tr¸ch nhiÖm cña cha mÑ häc sinh trong viÖc gióp c¸c em rÌn ch÷ viÕt lóc ë nhµ ®Ó t×m ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Thêi gian c¸c em ë nhµ, häc ë nhµ chiÕm phÇn lín trong ngµy. ViÖc häc, rÌn ch÷ ë nhµ còng rÊt quan träng. RÌn viÕt ë nhµ cßn t¹o c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó gióp cho c¸c em h×nh thµnh 1 mét sè phÈm chÊt míi, cã ý thøc tù gi¸c. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt, tÝnh tù gi¸c, tÝnh tæ chøc, ®Æc biÖt quan träng lµ h×nh thµnh cho c¸c em kh¶ n¨ng tù häc, tù rÌn luyÖn.. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ ®¹t ®îc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nÕu vai trß cña cha mÑ häc sinh ®îc ph¸t huy ®Õn møc tèi ®a. I- C¬ së thùc tiÔn: N¨m häc 2006- 2007 t«i ®îc ph©n c«ng chñ nhiÖm líp 5 C. Lµ mét líp cuèi cÊp, 100 % häc sinh lµ con em gia ®×nh d©n téc thiÓu sè, tuæi ®êi cha mÑ c¸c em cßn trÎ vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ tõ cÊp III trë xuèng. Ngoµi giê häc ë líp vÒ nhµ bè mÑ c¸c em cha dµnh nhiÒu thêi gia ®Ó d¹y thªm cho c¸c em v× ph¶i lo c«ng viÖc ®ång ¸ng. H¬n n÷a tr×nh ®é d©n trÝ, nhËn thøc cña nh©n d©n ®èi víi viÖc häc cña c¸c em cßn h¹n chÕ, cha quan t©m nhiÒu ®Õn viÖc rÌn ch÷ viÕt cho con em. Tuy nhiªn còng cã mét sè phô huynh ®· cã ý thøc nh¾c nhë còng cã mét sè phô huynh ®· cã ý thøc nh¾c nhë con c¸ch tr×nh bµy, viÕt ch÷ s¹ch ®Ñp. Nhng ®ã chØ lµ mét c¸ch nh¾c nhë b×nh thêng, v× hä còng cha biÕt viÕt ch÷ thÕ nµo lµ ®óng vµ ®Ñp. Trong nhiÒu n¨m qua nhµ trêng ®· thùc hiÖn viÖc n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh. C¸c gi¸o viªn trong nhµ trêng vÉn lu«n coi träng viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh v× hä lu«n nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt. Nhng viÖc rÌn ch÷ ®Çu ph¶i chØ ngµy mét ngµy hai, chØ do viÖc d¹y b¶o cña gi¸o viªn, nÕu c¸c em kh«ng ®îc rÌn luyÖn thêng xuyªn, mäi lóc kÓ c¶ thêi gian häc ë nhµ th× viÖc rÌn ch÷ khã cã kÕt qu¶. V× vËy cha mÑ ®ãng mét vai trß kh¸ quan träng trong ho¹t ®éng cña c¸c em nãi chung vµ viÖc rÌn ch÷ nãi riªng. HiÖn nay ®a sè cha mÑ häc sinh cha nhËn thøc hÕt tÇm quan träng cña ch÷ viÕt, h¬n n÷a hä còng cha n¾m ®îc c¸ch híng dÉn con em rÌn luyÖn. §Ó n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn vµ ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn b»ng ®îc mong muèn n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt, kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm cña c¸c em vµ tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c ®øc tÝnh tèt qua rÌn ch÷ ®Ó rÌn ngêi. T«i ®· ph¶i t×m hiÓu kü tõng em th«ng qua c¸c bµi tËp viÕt. Tõ ®ã rót ra tõng nhãm, tõng kiÓu sai cña c¸c em, c¸c nguyªn nh©n thø yÕu vµ ch÷ yÕu, kh¸ch quan vµ chñ quan. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p. Phèi kÕt hîp víi cha mÑ häc sinh ®Ó rÌn ch÷ viÕt cho c¸c em ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. II- Néi dung 2 I) Kh¶o s¸t: 1. Kh¶o s¸t chÊt lîng häc tËp. a. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh häc tËp. Ngay tõ ngµy ®Çu nhËn líp, t«i ®· t×m hiÓu kü vÒ tõng häc sinh, kh¶o s¸t chÊt lîng häc tËp cña c¸c em vÒ häc lùc (Tæng sè 18 em). B¶ng 1 Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu TØ lÖ 10,2% Sè lîng 2 em Sè lîng 4 em TØ lÖ 20,4 % Sè lîng 9 em TØ lÖ 45,9 % TØ lÖ 23,5 % Sè lîng 3 em §iÒu tra vÒ t×nh h×nh ch÷ viÕt cña c¸c em ë líp díi th«ng qua thùc tÕ, th«ng qua gi¸o viªn chñ nhiÖm ë líp díi, kiÓm tra vë viÕt cña häc sinh, tõ ®ã rót ra nh÷ng sai lÇm vÒ kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp, nhanh ®Ó cã ®Þnh híng ®óng vÒ c¸ch söa ch÷a, rÌn luyÖn cho häc sinh, T«i thèng kÕ c¸c lçi nh sau: Tæng sè HS: 18 em B¶ng 2 Ch÷ cha liÒn nÐt Sè lîng 6 TØ lÖ 30,6 % Kho¶ng c¸ch cha ®Òu TØ Sè lîng lÖ 3 VÞ trÝ dÊu thanh Sè lîng 15,3 % 4 TØ lÖ 28,6 % Ch÷ nÐt giÊy Sè lîng 3 TØ lÖ 15,3% C¸c lçi kh¸c Sè lîng 2 TØ lÖ 10,2 % Nguyªn nh©n: Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t t«i thÊy nguyªn nh©n dÉn ®Õn mét sè lçi khi viÕt ch÷a th× cã rÊt nhiÒu nhng trong ®ã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ lèi nµy c¸c em m¾c tõ líp díi vµ c¸c em cha ®îc söa ch÷a rÌn luyÖn. Thêi gian häc ë líp th× Ýt, thêi gian häc ë nhµ th× cha mÑ c¸c em l¹i cha quan t©m rÌn ch÷ cho con em. 2. Kh¶o s¸t vÒ viÖc tæ chøc híng dÉn con c¸i häc ë nhµ nãi chung vµ viÖc luyÖn ch÷ cho con em nãi riªng. §Þnh híng n¬i t«i c«ng t¸c lµ mét x· miÒn xu«i, ®Þa bµn tÊt c¶ lµ con em ngêi d©n téc Kinh. HÇu hÕt phô huynh häc sinh lµm nghÒ n«ng thuÇn tuý, víi tr×nh ®é häc vÊn rÊt h¹n chÕ, ®a sè míi häc hÕt líp 9. Nhng hÇu hÕt cha mÑ c¸c cßn rÊt trÎ cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ: 20 % gia ®×nh ë møc kh¸, 30 % møc trung b×nh, 50 % më møc sèng khã kh¨n. §ã còng lµ mét ®iÒu kiÖn khã kh¨n cho viÖc kÕt hîp rÌn ch÷ cho häc sinh. Nhng ®iÒu ®¸ng lo ®ã lµ sù nhËn thøc cña phô huynh häc sinh víi viÖc 3 rÌn ch÷ cña con em. t«i ®· ®iÒu tra thùc tÕ nh sau: a. §iÒu tra sù nhËn thøc cña phô huynh häc sinh víi viÖc tæ chøc häc tËp, rÌn ch÷ viÕt ë nhµ cho con. B¶ng 3 STT Møc ®é nhËn thøc Sè lîng % 1 RÊt cÇn thiÕt 5 20,4 % 2 CÇn thiÕt 4 33,7 % 3 Kh«ng cÇn thiÕt 9 45,9 % §a sè cha mÑ häc sinh ®· nhËn thøc vÒ viÖc häc ë nhµ cña häc sinh lµ quan träng vµ cÇn thiÕt nhng nhËn thøc cha râ rµng, hä chØ quan t©m cho con m×nh gi¶i song nh÷ng bµi to¸n, ®äc nh÷ng bµi TiÕng viÖt cho ®óng cßn phÇn ®a kh«ng quan t©m ®Õn ch÷ viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè gia ®×nh, cha mÑ cho r»ng giê häc ë nhµ cña c¸c em lµ kh«ng cÇn thiÕt mµ giê lªn líp mèi quan träng, hä giao phã toµn bé tr¸ch nhiÖm cho thÇy c« gi¸o. H¬n n÷a hä còng kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó lo cho con c¸i. Cuéng sèng khã kh¨n ph¶i lo kiÕm cho con miÕng c¬nm manh ¸o lµ ®iÒu quan träng h¬n. b. §iÒu tra vÒ viÖc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cña phô huynh ®èi víi ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh nãi chung vµ viÖc rÌn luyÖn ch÷ nãi riªng. TT 1 2 3 4 5 6 Tªn c«ng viÖc Bè trÝ s¾p xÕp gãc häc tËp ®óng quy c¸ch Mua s¾m ®ñ s¸ch vë ®å dïng häc tËp Sai vÆt, lµm ån Dµnh thêi gian vµ qu¶n lÝ viÖc häc ë nhµ cã thêi gian biÓu Gióp ®ì, híng dÉn con luyÖn viÕt KiÓm tra sau khi con viÕt, häc xong. B¶ng 4 Møc ®é thùc hiÖn Thêng xuyªn SL % SL 8 40,7% 10 §«i khi Cha thùc hiÖn % SL % 6 30,6 % 4 28,7% 51,0 % 5 33,7 % 3 15,3 % 8 49,0 % 10 51,0 % 7 41,9 % 6 31,6 % 5 16,5 % 6 33,7 % 6 32,7 % 6 33,6 % 6 31,6 % 5 26,5 % 7 41,9 % Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra t«i thÊy ®a sè phô huynh cha thËt sù quan t©m tíi viÖc rÌn ch÷ cña con em. 4 Còng cã thÓ do nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan. Ch¼ng h¹n ë n«ng th«n sau mét ngµy lµm viÖc vÊt v¶, c¸c «ng bè, bµ mÑ thêng tô tËp, qu©y quÇn bªn nh÷ng Êm níc chÌ anh hay hót ®iÕu thuèc lµo nãi vµi c©u chuyÖn vui.V« t×nh nh÷ng viÖc lµm ®ã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc häc cña con c¸i hä. Bè mÑ th× b¶o con “Häc ®i”, com th× ngåi vµo bµn häc mét lóc cho qua chuyÖn, kh«ng cã chÊt lîng v× kh«ng cã ngêi chØ b¶o, kiÓm so¸t. Lµm cho cha mÑ häc sinh hiÓu ®îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt ®· d¹y häc vßn khã h¬n. VÊn ®Ò ®Æt ra cho cha mÑ häc sinh lµ cÇn ph¶i lµm g×? Thùc hiÖn nh÷ng viÖc lµm g× ®Ó rÌn ch÷ cho con em. ChÝnh v× vËy mµ t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i php¸ trong viÖc gióp cha mÑ c¸c em lµm tèt viÖc tæ chøc híng dÉn ho¹t ®éng häc ë nhµ nãi chung vµ n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt nãi riªng. II- Nh÷ng biÖn ph¸p kÕt hîp gi÷a GVVN vµ phô huynh häc sinh 1) Yªu cÇu cña gi¸o viªn Häp phô huynh lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt qua träng song còng rÊt b×nh thêng mµ n¨m häc nµo mçi líp cïng ph¶i tæ chøc. Qua häp phô huynh gióp cha mÑ n¾m ch¾c ®îc cô thÓ t×nh h×nh häc tËp rÌn luyÖn cña con c¸i. §Ó cuéc häp phô huynh tiÕn hµnh ®¹t hiÖu qu¶ tèt, t«i ®· lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, s¸t thùc. + Còng nh c¸c líp t«i th«ng qua toµn bé néi dung chung cña nhµ trêng. + Th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp cña tõng em, cho phô huynh xem kÕt qu¶ häc tËp chung cña c¶ líp ë b¶ng 1. §Ò ra møc phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng häc tËp cña líp (kh«ng cßn häc sinh yÕu) . +VÊn ®Ò chÝnh mµ t«i quan t©m, nhÊn m¹nh trong cuéc häp phô huynh ®ã l¸ vÊn ®Ò ch÷ viÕt cña häc sinh. T«i ph©n tÝch cho c¸c bËc phô huynh biÕt ®îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt ®èi víi häc sinh tiÓu häc mµ ®Æc biÕt lµ ®èi víi häc sinh líp 5. “NÐt ch÷” chÝnh lµ “NÕt ngêi”. C¸c em cã viÕt ®óng, ®Ñp, tr×nh bµy khoa häc th× c¸c em míi häc tèt c¸c m«n häc kh¸c ®îc. §a sè häc sinh vµ c¸c bËc phô huynh ®Òu nghÜa r»ng chØ cÇn ®äc, viÕt vµ gi¶i to¸n ®óng lµ ®îc, kh«ng quan t©m ®Õn nÐt ch÷, c¸ch tr×nh bµy sao cho khoa häc vµ mét sè phô huynh cha quan t©m ®Õn viÖc häc vµ rÌn ch÷ cho c¸c em. T«i th«ng b¸o víi phô huynh kÕt qu¶ ®iÒu tra ë b¶ng 3. §Ó lµm cho phô huynh hiÓu vµ tin lêi m×nh t«i ®· chuÈn bÞ mét sè bµi thi cña häc sinh líp m×nh ®Ó chøng minh. Em TuyÒn vµ em Linh cã møc ®é tiÕp thu bµi nh nhau nhng bµi lµm cña em TuyÒn bao giê còng thÊp ®iÓm h¬n em Linh. T«i yªu cÇu c¸c bËc phô huynh xem bµi cña hai em vµ t×m ra nguyªn nh©n. Cuèi 5 cïng tÊt c¶ ®Òu thÊy r»ng: §äc kü hai bµi lµm cña hai em th× ®Òu lµm ®óng nh nhau song bµi cña em Linh th× tr×nh bµy râ rµng. S¹ch ®Ñp dÔ ®äc. Bµi lµm cña em TuyÒn th× tr×nh bµy cÈu th¶, khã ®äc, ch÷ viÕt kh«ng râ rµng, ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n em TuyÒn lu«n bÞ ®iÓm thÊp h¬n b¹n. T«i ®a ra mét vµi trêng hîp t¬ng tù ®Ó c¸c phô huynh còng xem. Ngoµi ra t«i cßn ®em tíi cho phô huynh xem xÐt mét sè bé vë s¹ch ch÷ ®Ñp lo¹i A mét sè vë lo¹i C cña líp ®Ó chøng minh cho c¸c bËc phô huynh ®Ó c¸c bËc phô huynh nhËn ra r»ng ch÷ viÕt rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. T«i cßn cho c¸c bËc phô huynh xem mét sè bé vë ®¹t vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña trêng vµ ®¹t gi¶i cuéc thi “ViÕt ch÷ ®Ñp” cña huyÖn. ViÖc lµm ®ã cña t«i ®em ®Õn mét kÕt qu¶ thËt kh«ng ngê. 100 % phô huynh häc sinh ®Òu quyÕt t©m phîp cïng t«i rÌn ch÷ viÕt cho con em. Cïng cam kÕt, phÊn ®Êu cuèi n¨m líp ®¹t 90 % em cã bé vë s¹ch ch÷ ®Ñp. +TiÕp theo t«i bµn b¹c víi phô huynh häc sinh vÒ c¸c viÖc cÇn lµm ®Ó d¹y häc rÌn ch÷ ë nhµ cho con c¸i. - Cha mÑ cÇn cã sù tham kh¶o, t×m hiÓu vÒ néi dung môc tiªu yªu cÇu vÒ ch÷ viÕt cña con c¸i. VÒ phÇn nµy t«i ®· su tÇm vµ ph« t« mét sè tµi liÖu vÒ ch÷ viÕt mµ Bé Gi¸o dôc ®· Ban hµnh. Ph« t« c¸c mÉu ch÷ ®ang d¹y cho häc sinh ®Ó ph¸t cho tõng ngêi tham kh¶o. T«i kh«ng b¸o tíi phô huynh häc sinh vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cña phô huynh ®èi víi ho¹t ®éng häc nãi chung vµ viÖc rÌn ch÷ nãi riªng ë b¶ng 3 tõ ®ã t«i ®Ò nghÞ phô huynh cÇn. - Bè trÝ s¾p xÕp gãc häc tËp ®óng quy c¸ch cho häc sinh: Cã ®ñ ¸nh s¸ng, ¸nh s¸ng ph¶i thuËn chiÒu. Bµn ghÕ võa ph¶i, phï hîp. Khi c¸c em ngåi viÕt phô huynh nªn chó ý nh¾c nhë vÒ t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót ®Ó vë sao cho phï hîp. - Mua s¾m ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp cho con c¸i. §Æc biÖt vÒ vë luyÖn viÕt ph¶i mua ®ñ, mua thªm ®Ó c¸c em ®îc luyÖn viÕt nhiÒu lÇn. Vë viÕt ph¶i cã « li râ rµng, nªn cho c¸c em dïng bót mùc ®Ó viÕt. VÊn ®Ò nµy mét sè gia ®×nh nªu hoµn c¶nh khã kh¨n, con ®«ng khã cã thÓ thùc hiÖn. T«i vµ c¸c bËc phô huynh bµn b¹c ph¸t ®éng phong trµo “L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch”. C¸c em cã thÓ ñng hé lÇn nhau- Héi phô huynh ®ãng quü mçi ngêi 5000 ®ång ®Ó gióp ®ì nh÷ng em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt, ®iÒu nµy toµn bé phô huynh ®Òu thèng nhÊt, nhµ trêng ®ång ý. 6 - Dµnh thêi gian vµ qu¶n lý viÖc häc ë nhµ cña cac em. Cã thêi gian biÓu vô thÓ gióp ®ì híng dÉn con luyÖn viÕt kiÓm tra sau khi con häc xong, viÕt xong. Khi c¸c em häc nªn ngåi c¹nh ®Ó chØ b¶o rßi dÇn dÇn h×nh thµnh tù gi¸c cho c¸c em. Nhng chòng kh«ng nªn gß bã, ¸p ®Æt c¸c em qu¸ nhiÒu, khi luyÖn viÕt tr¹ng th¸i tinh thÇn ph¶i phÊn chÊn, høng thó vui vÎ, th× míi cã kÕt qu¶ tr¸nh chª bai lµm cho c¸c em ch¸n n¶n. Phô huynh cã thÓ giao thªm bµi viÕt ®Ó c¸c em tù viÕt. - Tr¸nh sai vÆt lµm ån ¶nh hëng tíi con em. Khi c¸c em ®· ngåi vµo bµn b¹c phô huynh kh«ng nªn sai vÆt c¸c em lµm viÖc lµm gi¸n ®o¹n viÖc häc vµ lµm mÊt ®i sù tËp trung chó ý. Khi c¸c con häc cha mÑ cè g¾ng gi÷ trËt tù, yªn tÜnh th× viÖc häc míi ®¹t hiÖu qu¶. Sau khi nghe t«i ph©n tÝch c¸c bËc phô huynh ®Òu thÊy râ tÇm quan träng cña nh÷ng viÖc lµm trªn, hä ®Òu thèng nhÊt vµ høa sÏ cè g¾ng thùc hiÖn, theo yªu cÇu cña c« gi¸o. + Qua cuéc häp phô huynh t«i cßn ®a ra mét sè h×nh thøc tæ chøc häc tËp ë nhµ ®Ó phô huynh tham kh¶o vµ c¨n cø vµo lùc häc cña con, ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh ®Ó vËn dông tæ chøc sao cho hîp lý. 1 . Häc nhãm (KÌm gi÷a em viÕt ®Ñp víi em viÕt cha ®Ñp 2. Theo dâi vµ híng dÉn con em häc. Mét vÊn ®Ò kh¸ quan träng ®ã lµ ph¶i rÌn, ph¶i söa châ cac em nh thÕ nµo cho phï hîp, cho ®óng. Chç nµo, ch÷ nµo cÇn söa cho em nµo? chø kh«ng ph¶i chØ nãi trªn s¸ch vë lµ “Con hay em h·y viÕt ®Ñp”, c¸c em kh«ng biÕt viÕt thÕ nµo cho ®Ñp. Chóng ta ph¶i t×m ra ®îc nh÷ng lêi sai vµ cã c¸ch híng dÉn söa ch÷a hîp lÝ gióp hcä sinh tiÕn bé. Muèn söa ®îc cho con c¸i, tríc hÕt bè mÑ ph¶i n¾m ®îc quy t¾c viÕt ch÷, viÕt thÕ nµo lµ ®óng… trong ph¹m vi giíi h¹n mét cuéc häp phô huynh, víi nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, chógn t«i ®· ph¶i lµm viÖc rÊt nghiªm tóc khÈn tr¬ng míi ®¹t ®îc. T«i vµ c¸c bËc phô huynh thèng nhÊt mét sau 1 tuÇn n÷a sÏ dµnh thêi gian ®Ó häp phô huynh lÇn 2. Thø nhÊt v× hä cßn ph¶i nghiªn cøu tµi liÖu c« gi¸o ph¸t vµ ph¶i xem ch÷ viÕt cña con c¸i xem c¸c em viÕt cßn sai. xÊu chç nµo tõ ®ã míi t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. C¸c phô huynh cßn ®ïa r»ng “Chóng t«i cßn ph¶i nhê c« gi¸o híng dÉn, d¹y cho råi míi d¸m d¹y cho con c¸i. ë nhµ, c¸c em thêng b¶o bè mÑ d¹y kh«ng gièng c« gi¸o con”. Tuy nhiªn vÒ viÖc nµy còng cã mét sè phô huynh bµn lïi, hä cho lµ kh«ng cÇn thiÕt. T«i ®· gi¶i thÝch vµ chøng minh cho hä thÊy r»ng: Lµm viÖc g× còng ph¶i cã sù ®Çu t, kiªn tr× th× 7 míi cã kÕt qu¶. Muèn cho c¸c em trë thµnh con ngoan, trß giái th× ngay tõ b©y giê ë cÊp häc nÒn tµng nµy chóng ta h·y cè g¾ng d¹y dç, rÌn ròa cho c¸c em. TÊt c¶ c¸c bËc phô huynh ®· thèng nhÊt häp phô huynh lÇn thø 2. Nh vËy t«i ph¶i xin phÐp Ban gi¸m hiÖu ®Ó ®îc häp phô huynh lÇn 2. 2. §èi víi phô huynh häc sinh Qua mét thêi gian t×m hiÓu t«i cïng c¸c bËc phô huynh ®· ph¸t hiÖn ra nh÷ng lçi vÒ ch÷ viÕt, c¸ch tr×nh bµy cña con em. T«i ph©n tÝch nguyªn nh©n cña tõng nhãm lçi sai vµ híng dÉn c¸ch viÕt, c¸ch kh¾c phôc. a. Nhãm viÕt ch÷ ch÷a liÒn m¹ch. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc c¸c em viÕt ch÷ ch÷a liÒn m¹ch ®ã lµ do yªu cÇ tèc ®é viÕt ngµy cµng cao. Khi viÕt c¸c em kh«ng n©ng bót lªn ®Æt xuèng g©y ®øt m¹ch trong c¸c ch÷. DÇn dÇn thµnh thãi quen cè h÷u. NÕu kh«ng ph¸t hiÖn vµ uèn n¨n kÞp thêi sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng tèt ®ã lµ g©y chËm tèc ®é viÕt, ch÷ kh«ng ®óng quy ®Þnh… Cho nªn khi viÕt phô huynh cÇn híng dÉn c¸c em viÕt ph¶i nèi liªn tôc, kh«ng bÞ ®øt qu·ng gi÷a c¸c nÐt trong mét ch÷ c¸i, gi÷a c¸c ch÷ cai trong mét ch÷. Th«ng thêng viÕt mét ch÷, nÐt bót liÒn m¹ch tõ ®Çu ®Õn cuèi ch÷ vµ sau ®ã nhÊc bót lªn ®Ó viÕt tiÕp dÊu ch÷ vµ dÊu thanh. T«i võa ph©n tÝch võa thùc hµnh viÕt cho häc sinh thÊy râ. VÝ dô: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. T«i còng lu ý phô huynh trong khi viÕt, mét sè nÐt ch÷ cã nh÷ng xª dÞch cÇn thiÕt ®Ó nÐt cuèi cña ch÷ nµy nèi liÒn víi nÐt ®Çu cña ch÷ c¸i tiÕp theo. b- Nhãm viÕt ch÷ cã nÐt cong cßn sai dÊu. Khi viÕt c¸c ch÷ cã nÐt cong c¸c em thêng viÕt sai, ch÷ bÞ mÐo ®i. Nguyªn nh©n lµ do c¸c em gÆp khã kh¨n v× kü n¨ng hoÆc mét sè em cÈu th¶. T«i híng dÉn phô huynh c¸ch híng dÉn kh¾c phôc. ë nhãm ch÷ nµy nÕu viÕt ®îc ch÷ 0 ®óng th× c¸c em sÏ dÔ dµng viÕt ®óng c¸c ch÷ cßn l¹i. T«i híng dÉn cho phô huynh c¸ch viÕt ch÷ 0. Khi d¹y cho con viÕt ë nhµ t«i lu ý phô huynh cã thÓ cho c¸c em luyÖn viÕt ë b¶ng con. C¸ch kh¸c cã thÓ cho c¸c em viÕt m¹c ch÷ o, «, ¬, a, ®, c… ®· viÕt s½n b»ng bót ch×. ThËm chÝ viÕt vµo vëi tËp viÕt ë líp díi. c. Nhãm häc sinh viÕt, ®Æt dÊu thanh cha ®óng vÞ trÝ rÊt nhiÒu em ®Æt tuú tiÖn, cha ®óng cì còng nh vÞ trÝ tõng dÊu thanh, c¸c em xem nhÑ vÊn ®Ò nµy, khi c¸c em ®¸nh dÊu thanh sai vÞ trÝ vµ kÝch cì sÏ lµm sai lÖch nghÜa 8 cña tõ hoÆc m¾t thÈm mÜ. T«i lÊy vÝ dô: MiÒn B¾c, qu¶ chuèi. T«i lu ý víi phô huynh. Ph¶i híng dÉn c¸c em ®Æt dÊu thanh vµo ®óng träng ©m. Nh÷ng tiÕng cã nguyªn ©m ®«i, nÕu sau nguyªn ©m ®«i kh«ng cã ©m cuèi vÇn th× dÊu thanh ®Æt vµo ch÷ c¸i thø nhÊt cña nguyªn ©m ®«i. NÕu sau nguyªn ©m ®ßi cã ©m cuèi vÊn th× dÊu thanh ghi vµo ch÷ c¸i thø hai cña nguyªn ©m ®«i. §iÒu nµy phô huynh thêng khã hiÓu nªn t«i ph¶i lÊt nhiÒu vÝ dô ®Ó chøng minh tõng trêng hîp §¸nh dÊu sai §¸nh dÊu ®óng. Chó b¸c Chó bac Cña c¶i Cña c¶i Níc mÝa Níc mÝa ChiÒu hÌ ChiÒu hÌ T«i lu ý phô huynh viÖc ®¸nh dÊu sai còng do c¸c em cÈu th¶ cho nªn võa söa phô huynh ph¶i thêng xuyªn nh¾c nhë liªn tôc ®Ó t¹o thµnh thãi quen cho c¸c em. d. Nhãm c¸c em kh«ng viÕt ®îc hoÆc viÕt sai, xÊu ch÷ hoa… Khã kh¨n khi viÕt c¸c ch÷ nµy ®ã lµ ®ßi hái sù khÐo lÐo cÈn thËn. §Ó viÕt ®Ñp ngay th× rÊt khã mµ muèn viÕt ®îc ph¶i cã qu¸ tr×nh luyÖn tËp l©u dµi. Lo¹i ch÷ nµy t«i còng yªu cÇu phô huynh cho con, em luyÖn viÕt nhiÒu, cã thÓ viÕt trong vë luyÖn viÕt hoÆc m¹c l¹i ch÷ ®· viÕt s½n b»ng bót ch×. §Ó viÕt ®îc ®óng vµ ®Ñp t«i yªu cÇu phô huynh vµ häc sinh ph¶i quan s¸t thËt kÜ ch÷ mÉu tríc khi viÕt. T«i võa ph©n tÝch võa híng dÉn viÕt mét sè ch÷. VÒ nhãm ch÷ nµy c¸c bËc phô huynh còng cho lµ khã híng dÉn. Nhng nÕu cã quyÕt t©m cao th× sÏ lµm ®îc tÊt c¶. T«i khuyªn c¸c bËc phô huynh ph¶i thËt kiªn tr× ®Ó d¹y b¶o cho con em. Ngoµi nh÷ng lçi sai trªn cßn mét sè lçi kh¸c nh viÕt ch÷ cßn g·y nÐt, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸ch ch÷ cha ®Òu… T«i ®· híng dÉn cho phô huynh c¸ch d¹y c¸c em, chñ yÕu lµ lu«n lu«n nh¾c nhë vµ gióp c¸c em viÕt cÈn thËn, kh«ng viÕt Èu, viÕt qu¸ nhanh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ ph¶i ®Òu (ch÷ c¸ch ch÷ lµ mét con ch÷) vÝ dô: “Em häc bµi” hay “Em häc bµi” lµ cha chuÈn, cÇn viÕt ®Òu “Em häc bµi” , 9 Víi sù híng dÉn cô thÓ, tØ mØ cña gi¸o viªn vµ víi sù nhiÖt t×nh cña ®a sè c¸c bËc phô huynh th× viÖc rÌn ch÷ cho c¸c em ch¾c ch¾n lµ ®¹t hiÖu qu¶. TÊt nhiªn trong líp còng cã mét sè phô huynh c¶m thÊy ng¹i v× cho r»ng con m×nh viÕt ch÷ qu¸ xÊu lµm sao cã thÓ söa ®îc. T«i ®· ®éng viªn vµ ph©n tÝch cho phô huynh thÊy r»ng viÖc rÌn ch÷ cho c¸c em lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ c« gi¸o, bè mÑ, b¶n th©n cac em. NÕy c¶ ba cïng kÕt hîp vµ quyÕt t©m th× sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy sau khi tæ chøc thµnh c«ng hai cuéc häp phô huhnh cña líp víi nh÷ng néi dung trªn, sau mét hai tuÇn tiÕp theo t«i nhËn thÊy t¸c dông vµ nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng mõng vÒ vÊn ®Ò ch÷ viÕt cña c¸c em. T«i thÊy c¸c bËc phô huynh rÊt phÊn khëi, tù tin v× cã ®ñ kh¶ n¨ng d¹y cho con em. L©u nay bè, mÑ d¹y c¸c em thêng kh«ng nghe lêi v× cho r»ng chØ cã c« gi¸o míi d¹y ®óng. ViÖc gÆp gì vµ híng dÉn ph¬ng ph¸p d¹y cho phô huynh lµ mét viÖc lµm gióp gi¸o viªn nhÑ nhµng h¬n rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh rÌn ch÷ cho häc sinh. 3. Liªn l¹c víi cha mÑ häc sinh th«ng qua sæ liªn l¹c. Qua sæ liªn l¹c t«i th«ng b¸o cho cha mÑ häc sinh biÕt ®îc kÕt qu¶ häc tËp, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ vÒ ch÷ viÕt. Tõ ®ã còng gióp cho cha mÑ häc sinh n¾m ®îc cô thÓ nhøng ®iÓm cßn thiÕu sãt, t¹o ®iÒu kiÖn d¹y vµ rÌn ch÷ cho c¸c em ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Ngîc l¹i qua sè liªn l¹c t«i còng nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña cha mÑ häc sinh trong viÖc tæ chøc, híng dÉn cho con em häc tËp, rÌn luyÖn ë nhµ tèt. Gãp phÇn rÌn ch÷ viÕt tèt h¬n hµng th¸ng t«i thêng lªn kÕ ho¹ch th¨m gia ®×nh häc sinh. 4. §Õn th¨m gia ®×nh häc sinh. Hµng tuÇn, hµng th¸ng t«i thêng lªn kÕ ho¹ch ®Õn th¨m gia ®×nh häc sinh nhÊt lµ nh÷ng häc sinh cã sù tiÕn bé chËm vµ hoµn c¶nh khã kh¨n. §Õn th¨m gia ®×nh häc sinh lµ mét viÖc lµm tëng nh rÊt b×nh thêng ®èi víi ngêi gi¸o viªn, song nã mang nhiÒu t¸c dông vµ hiÖu qu¶ trong viÖc gióp cha mÑ häc sinh rÌn ch÷ viÕt còng nh tæ chøc viÖc häc ë nhµ. ViÖc ®Õn th¨m gia ®×nh häc sinh còng lµ mét h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc phÇn noa sù quan t©m cña cha mÑ häc sinh ®èi víi co c¸i, bªn c¹nh ®ã cßn t¹o ®iÒu kiÖn trao ®æi vÒ t×nh h×nh häc tËp nãi chung vµ viÖc rÌn ch÷ nãi riªng cña con c¸i m×nh ®èi víi c« gi¸o. Nã lµm t¨ng thªm sù gÇn gòi t×nh c¶m t×nh thÇy trß vµ gia ®×nh. V× vËy cho nªn tríc khi ®Õn th¨m gia 10 ®×nh em nµo t«i thêng lªn kÕ ho¹ch cô thÓ n¾m v÷ng t×nh h×nh häc tËp tõng em, nh÷ng tiªn sbé vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®Ó trao ®æi cô thÓ víi phô huynh. Nh÷ng cuéc ®Õn th¨m ®ã t«i thêng ®i víi chi héi trëng phô huynh cña líp, ®Ó qua ®ã chi héi trëng còng thÊy ®îc nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc cïng víi c¸c phô huynh trong líp tæ chøc viÖc häc cho häc sinh nãi chung vµ viÖc rÌn ch÷ nãi riªng. Qua viÖc ®Õn th¨m gia ®×nh häc sinh t«i nhËn thÊy cha mÑ häc sinh ®· biÕt vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc mµ ®· ®îc phæ biÕn gióp viÖc rÌn ch÷ choc c¸c em tèt h¬n. H×nh thøc “häc nhãm” vµ “Häc sinh häc kÌm” ®îc cah mÑ vËn dông nhiÒu h¬n. C¸c bËc phô huynh thêng xuyªn theo dâi vµ híng dÉn con c¸i häc, rÌn ch÷. Khi ®îc kÌm c¸c em tiÕn bé rÊt nhanh. Trªn ®©y lµ biÖn php¸ mµ t«i ®· ¸p dông song song ®èi víi mçi em vµ c¶ líp sau h¬n mét häc kú t«i ®· thu ®îc mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng. B- KÕt qu¶ ®¹t ®îc Sau mét thêi gian t×m hiÓu, vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc gióp cah mÑ häc sinh cïng kÕt hîp rÌn ch÷ viÕt cho con em, t«i ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. - ChÊt lîng n©ng cao râ rÖt sè häc sinh cña líp lµ 18 em . B¶ng 5 Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu SL % SL % SL % SL % 5 25,5% 6 30,6 % 7 43,9 % 0 0 - Cã 2 em ®¹t gi¶i cuéc thi viÕt ch÷ ®Ñp cÊp trêng. - Cã 1 em ®¹t gi¶i kú thi viÕt ch÷ ®Ñp cÊp huyÖn. - Líp t«i lµ líp tiªn tiÕn - Chi ®éi 5 a lµ chi ®éi v÷ng m¹nh. - ChÊt lîng ch÷ viÕt d¹t cô thÓ. B¶ng 6 Ch÷ cha Kho¶ng c¸ch VÞ trÝ dÊu thanh tiÕn nÐt cha ®Òu cha ®óng SL % SL % SL % 0 0 3 15,3 % 0 0 C¸c nhîc ®iÓm kh¸c SL % 2 10,2 % Víi kÕt qu¶ ®· ®îc ®îc ë trªn tuy ®· rÊt kh¶ quan nhng còng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ t«i lÊy lµm tho¶ m·n mµ dõng l¹i. Qu¸ tr×nh rÌn ch÷ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh thêng xuyªn liªn tôc. T«i tiÕp tôc phèi kÕt hîp víi phô huynh 11 häc sinh ®Ó gãp phÇn n©ng cao ch÷ viÕt cho líp t«i. C- Bµi häc kinh nghiÖm Qu qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ híng dÉn vµ kÕt hîp víi phô huynh häc sinh ®Ó rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh t«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm nh sau: 1. Kh¶o s¸t t×m nguyªn nh©n ®Ó x¸c ®Þnh sè nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc d¹y, häc phï hîp. 2. T×m hiÓu kü vÒ hoµn c¶nh gia ®×nh vµ sù quan t©m cña cha mÑ häc sinh tíi viÖc rÌn ch÷ viÕt cho con em. 3. Ph¶i t¹o mèi quan hÖ tèt gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh, gióp cha mÑ häc sinh hiÓu ®îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt, híng dÉn phô huynh c¸c ph¬ng ph¸p d¹y, rÌn ch÷ cho häc sinh. 4. Kh«ng nªn nãng véi khi thÊy c¸c em viÕt cha ®Ñp. CÇn vËn dông lÇn lît c¸c biÖn ph¸p mét c¸h linh ho¹t, kiªn tr×. 5. Gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi tham mu tèt cho phô huynh chuÈn bÞ c¸c ®ång dïng “Bót viÕt, s¹ch, vë… ®Ó c¸c em cã ®ñ ®iÒu kiÖn rÌn ch÷ viÕt tèt. 6. Gi¸o viªn ph¶i tæ chøc thi ®ua thi ch÷ viÕt, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, khen thëng, ®éng viªn kÞp thêi c¸c em cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ch÷ viÕt. 7. Thêng xuyªn liªn l¹c víi cha mÑ häc sinh ®Ó n¾m ®îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong vÊn ®Ò rÌn ch÷ cho con em. Tõ ®ã bæ sung trùc tiÕp, kÞp thêi cho hä nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cßn thiÕu. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá vÒ viÖc kÕt hîp víi cha mÑ häc sinh trong viÖc rÌn ch÷ viÕt cho con em. Víi vèn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, rÊt mong ®îc sù gãp ý cña héi ®ång khoa häc cÊp trªn ®Ó t«i tiÕp tôc nh÷ng biÖn ph¸p trªn vµo thùc tÕ vµ phæ biÕn cho b¹n bÌ ®ång nghiÖp cïng ¸p dông nh»m n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cho häc sinh nãi riªng vµ chÊt lîng häc tËp, rÌn luyÖn nãi chung. Nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i còng gãp mét phÇn nhá vµo c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®ang ®îc c¸c cÊp quan t©m. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. 12 13
- Xem thêm -