Tài liệu Skkn rèn chữ cho học sinh lớp 1

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn ng« quyÒn ---------- ---------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm rÌn ch÷ viÕt cho häc sinh líp 1 MỤC LỤC Th¸ng 03 - n¨m 2010 A/ PhÇn më ®Çu: I. Lý do chän ®Ò tµi. II. Ph¹m vi ®Ò tµi. b/ Néi dung: I. C¬ së lý luËn. 1 II. C¬ së thùc tiÔn. III. BiÖn ph¸p thùc hiÖn. IV. KÕt qu¶ thùc hiÖn. C/ bµi häc kinh nghiÖm - kÕt luËn - ®Ò xuÊt. 2 A/ phÇn më ®Çu: I. LÝ do chän ®Ò tµi: Gi¸o dục trẻ em là một nhiệm vụ v« cïng quan trọng mà cả x· hội đều quan t©m, bởi v× “ Trẻ em h«m nay là thế giới ngày mai”, để ngày mai thế giới cã những chủ nh©n tốt, x· hội cã những c«ng d©n tốt th× ngay từ ngày h«m nay chóng ta phải đào tạo thế hệ trẻ cã kiến thức cơ bản về tự nhiªn x· hội và cã phẩm chất đạo đức của con người để c¸c em được học lªn c¸c cấp học trªn dễ dàng. Nhiệm vụ gi¸o dục học sinh lu«n lu«n được x· hội quan t©m nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường, đặc biệt là trường tiểu học. Bởi v× nhà trường nãi chung và trường tiểu học nãi riªng là nơi kết tinh tr×nh độ văn minh của x· hội trong c«ng t¸c gi¸o dục trẻ em. Đứa trẻ ngày h«m nay và mai sau trở thành những người như thế nào là tuỳ thuộc rất nhiều vào cấp tiểu học c¸c em được học những g×. Một trong những hạnh phóc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Bởi vậy vấn đề rÌn luyện chữ viết cho học sinh TiÓu học là v« cïng quan trọng và cấp thiết bởi chữ viết của học sinh, đặc biệt là của học sinh đầu cấp Tiểu học đặt nền t¶ng cơ bản cho toàn bộ qu¸ tr×nh học tập, rÌn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tèt như: tinh thần kỷ luật, tÝnh cẩn thận và ãc thẩm mĩ. Cố vấn Phạm Văn Đồng ®· nãi: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết ®óng, viÕt ®ẹp là gãp phần rÌn luyện cho c¸c em tÝnh cẩn thận, lßng tự trọng đối với m×nh cũng như với thầy và bạn đọc bài vở của m×nh...” Thực trạng chữ viết của học sinh hiện nay cßn xấu và thiếu chÝnh x¸c. C¸c em cßn viết sai, viết qu¸ chậm hay cã những học sinh viÕt tốt, nhanh, làm tÝnh giỏi nhưng viết qu¸ xấu, tr×nh bày kh«ng sạch sẽ, râ ràng th× kh«ng thể trở thành một học sinh giỏi toàn diện được. Điều ®ã ảnh hưởng kh«ng nhỏ đến chất lượng học Tiếng Việt nãi riªng và c¸c m«n học kh¸c nãi chung. Là một gi¸o viªn dạy lớp 1, t«i nhận thấy Tập viết là một trong những ph©n m«n cã tầm 3 quan trọng đặc biệt. Việc rÌn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh, nhất là học sinh lớp 1 lại càng quan trọng hơn. Vậy nªn, t«i rất muốn giảng dạy m«n Tập viết thật tốt để học sinh viết đẹp hơn, sạch hơn và cẩn thận hơn. §ã cũng là nhằm n©ng cao chất lượng dạy - học ở Tiểu học nãi chung và dạy - học chữ viết nãi riªng. ChÝnh v× vậy, thấy được tầm quan trọng của m«n Tập viết, t«i ®· đi s©u t×m hiểu, học hỏi và nghiªn cứu ra những yếu tố, biện ph¸p gióp học sinh viết chữ đẹp , mong c¸c em trở thành những con người ph¸t triển toàn diện, cã Ých cho đất nước. II. Ph¹m vi ®Ò tµi: 1. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi: Qua đề tài này, t«i muốn gãp phần nhỏ vào việc n©ng cao chất lượng dạy học m«n Tập viết để t×m ra phương ph¸p gióp gi¸o viªn rÌn luyện cho học sinh lớp 1 viết đẹp hơn, ®óng mÉu ch÷ theo quy ®Þnh. 2. §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 1A2 - Trêng tiÓu häc ………… - QuËn Ng« QuyÒn - Thµnh phè H¶i Phßng. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. - Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m. 4. Thêi gian nghiªn cøu: N¨m häc 2009 - 2010. b/ néi dung: I. c¬ së lÝ luËn: 1. NhiÖm vô chung cña m«n tËp viÕt: 4 Ph©n m«n tËp viÕt ë tiÓu häc truyÒn thô cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch÷ viÕt vµ kü thuËt ch÷ viÕt. Trong c¸c tiÕt tËp viÕt, häc sinh n¾m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o bé ch÷ c¸i La Tinh ghi ©m TiÕng ViÖt, sù thÓ hiÖn bé ch÷ nµy trªn b¶ng, vë… ®ång thêi ®îc híng dÉn c¸c yªu cÇu kü thuËt viÕt nÐt ch÷, ch÷ c¸i, viÕt tõ vµ c©u. 2. NhiÖm vô cô thÓ: ViÕt ch÷ trong ph©n m«n tËp viÕt thuéc giai ®o¹n ®Çu cña kü n¨ng viÕt, hiÓu theo nghÜa réng. C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh viÕt ch÷ trong ph©n m«n nµy dån träng t©m vµo viÖc viÕt ch÷ c¸i ®Ó ghi tiÕng. - VÒ tri thøc: M«n tËp viÕt d¹y häc sinh nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®êng kÎ, dßng kÎ, to¹ ®é viÕt ch÷, tªn gäi c¸c nÐt ch÷, cÊu t¹o ch÷ c¸i, vÞ trÝ dÊu thanh, dÊu phô, c¸c kh¸i niÖm liªn kÕt nÐt ch÷ hoÆc liªn kÕt ch÷ c¸i … tõ ®ã h×nh thµnh ë c¸c em nh÷ng biÓu tîng vÒ h×nh d¸ng, tèc ®é, sù cÇn thiÕt, tÝnh thÈm mü cña ch÷ viÕt. - VÒ kü n¨ng: D¹y tËp viÕt lµ d¹y häc sinh c¸c thao t¸c ch÷ viÕt tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, bao gåm kü n¨ng viÕt nÐt, liªn kÕt nÐt t¹o ch÷ c¸i ch÷ ghi tiÕng. §ång thêi gióp c¸c em x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ, cì ch÷ trªn vë kÎ «li ®Ó h×nh thµnh kü n¨ng viÕt ®óng mÉu, râ rµng vµ cao h¬n lµ viÕt nhanh viÕt ®Ñp. Ngoµi ra t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë, c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt còng lµ mét kü n¨ng ®Æc thï cña viÖc d¹y viÕt mµ gi¸o viªn cÇn thêng xuyªn quan t©m. 3. Yªu cÇu c¬ b¶n cña líp 1: - VÒ kiÕn thøc: D¹y tËp viÕt gióp häc sinh cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt, ®é cao, cì ch÷, h×nh d¸ng, vµ tªn gäi c¸c nÐt ch÷, cÊu t¹o ch÷… kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÐt ch÷ vµ gi÷a c¸c ch÷ c¸i, ch÷ ghi tiÕng, c¸ch viÕt c¸c ch÷ viÕt thêng, viÕt hoa, dÊu thanh. - VÒ kü n¨ng: ViÕt ®óng quy tr×nh viÕt nÐt ch÷, viÕt ch÷ c¸i vµ liªn kÕt ch÷ c¸i t¹o ch÷ ghi tiÕng theo yªu cÇu liÒn m¹ch. ViÕt th¼ng hµng c¸c ch÷ trªn dßng kÎ. Ngoµi ra häc sinh cßn ®îc rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng nh: T thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë… II. c¬ së thùc tiÔn: 1. ThuËn lîi: - Trong những năm trë l¹i ®©y việc rÌn luyện chữ viết cho học sinh Tiểu học được Bộ Gi¸o Dục, Sở Gi¸o Dục, Phßng Gi¸o Dục, đặc biệt là Ban gi¸m 5 hiệu, c¸c thầy c« và c¸c bậc phụ huynh rất quan t©m. ChÝnh v× thế, mục tiªu rÌn chữ cho học sinh lớp 1 được đặt lªn hàng đầu. - Mỗi gi¸o viªn được trang bị bộ chữ dạy Tập viết. - Gi¸o viªn được tham dự những chuyªn đề về Tập viết và c¸c cuộc thi “Viết chữ đẹp”, “Triển l·m vở sạch chữ đẹp”...để học hỏi và trau dồi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm. - Hàng tuần, học sinh đều cã thªm tiết học để luyện viết thªm. - Nội dung c¸c bài Tập viết râ ràng, phï hợp và cụ thể. 2. Khã kh¨n: - Vở Tập viết của học sinh cßn mỏng nªn rất dễ bị nhoÌ. - Tr×nh độ học sinh kh«ng đồng đều nªn gặp nhiều khã khăn trong việc kÌm c¸c ch¸u học tập, đặc biệt là trong m«n Tập viết. III. biÖn ph¸p thùc hiÖn: 1. Nh÷ng c¨n cø: - Vị trÝ m«n Tập viết ở Tiểu học ( nh ®· tr×nh bày ở phần A). - Khả năng viết chữ và thực trạng dạy Tập viết của gi¸o viªn Tiểu học hiện nay: Về cơ bản, gi¸o viªn Tiểu học chữ viết đạt chuẩn theo mẫu. Tuy nhiªn tỷ lệ gi¸o viªn viết chữ đẹp chưa cao. Cã những gi¸o viªn cßn viết theo thãi quen của m×nh. Việc chuẩn bị cho một giờ dạy Tập viết của gi¸o viªn cũng như việc cho điểm và nhận xÐt trong vở học sinh cũng chưa được chu ®¸o mà việc dạy Tập viết của gi¸o viªn ở c¸c lớp Tiểu học phải được tiến hành theo hai kh©u cơ bản sau: - Soạn gi¸o ¸n Tập viết. - Thực hiện gi¸o ¸n trong giê dạy trªn lớp. Nhận thức của người dạy về vai trß của m«n Tập viết chưa s©u sắc. V× thế, chưa tạo được sự høng thó khi dạy và học ph©n m«n này. ë một số trường, gi¸o ¸n 6 Tập viết vẫn cßn một số gi¸o viªn chưa hướng dẫn học sinh một c¸ch cơ bản và tỉ mỉ về việc viết chữ ®óng mÉu. 2. Mét sè biÖn ph¸p: Bước vào lớp 1, việc rÌn luyện chữ cho c¸c em viết phải thật cẩn thận, ®óng và đẹp là điều mà t«i ®· suy nghĩ rất nhiều. V× vậy, t«i ®· nghiªn cứu, học hỏi đồng nghiệp để đưa ra những biện ph¸p gióp học sinh viết chữ đẹp. Sau ®©y là một số suy nghĩ và việc mà t«i ®· làm: 2.1. Những điều kiện về cơ sở vật chất: ¸nh s¸ng phßng học, bảng lớp, bàn ghế của học sinh: §©y là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc viết chữ và sức khoẻ của học sinh. Hiện nay hầu hết c¸c trường Tiểu học trong nội thành đều đảm bảo c¸c yªu cầu cơ bản. ¸nh s¸ng theo tiªu chuẩn học đường, cã bảng chống lo¸, cã dßng kẻ râ ràng, bàn ghế ®óng kÝch cỡ tiªu chuẩn đối với học sinh líp 1. Đồ dïng học tập của học sinh: Từ loại bót và mực thÝch hợp đến c¸ch chọn vở, chọn bảng và phấn viết cũng được t«i lưu t©m đến. Hướng dẫn học sinh, phụ huynh t×m mua cho c¸c em những quyển vở cã đường kẻ đều, râ ràng và khi viết kh«ng bị nhoÌ mực. Đối với vở tập viết cã nh·n vở, cã tờ lãt tay khi viết để thấm mồ h«i ở tay ra giấy trong mïa hÌ, mïa thu. Thực tế dạy viết hiện nay cho thấy sử dụng bảng con trong việc rÌn chữ cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1 vẫn là tối ưu nhất. Cã nhiều học sinh được bố mẹ mua cho bảng làm chất liệu mªca màu trắng, dïng bót dạ viết bảng. Dïng loại bảng và bót này cã nhiều hạn chế: bảng trơn, học sinh viết kh«ng chủ động, mực ra đậm nhạt kh«ng đều, khi xo¸ dễ g©y bẩn, mất vệ sinh. Hơn nữa, do bót to qu¸ cỡ tay cầm bót của học sinh khiến c¸c em khã điều khiển ngßi bót khi viết chữ. Cho nªn trong buổi họp phụ huynh đầu năm, t«i đưa ra những quyển vở, bót ch×, bót mực để phụ huynh tham khảo. Riªng bảng con th× t«i thống nhất 7 toàn lớp để tr¸nh t×nh trạng của em này th× cã « to, b ảng của em kia th× cã « nhỏ sẽ g©y khã khăn khi dạy Tập viết. 2.2. Sử dụng c¸c đồ dïng trực quan khi dạy học Tập viết: Những đồ dïng dạy Tập viết hiện nay: Trong luyện viết cho học sinh th× đồ dïng trực quan cã t¸c dụng kh«ng nhỏ, nã hỗ trợ và là phương tiện gióp cho việc luyện viết của học sinh. Những đồ dïng này nhằm mục ®Ých là gióp học sinh khắc s©u những biểu tượng về chữ viết, cã ý thức viết ®óng mẫu và tạo kh«ng khÝ s«i nổi, phấn chấn trong qu¸ tr×nh dạy viết chữ theo hướng “Đổi mới phương ph¸p dạy học”. Đồ dïng trực quan cã thể sử dụng trong qu¸ tr×nh dạy bài mới, luyện tập hoặc củng cố bài học. - Mẫu chữ trong khung chữ phãng to theo bảng mẫu chữ hiện hành treo trªn lớp. Bảng mẫu chữ cần cố định thường xuyªn để gi¸o viªn cã thể chủ động sử dụng khi cần thiết kh«ng chỉ trong giờ Tập viết mà ngay trong cả những m«n học kh¸c khi cã học sinh viết chưa ®óng mẫu chữ. - Bộ mẫu chữ in theo quy định cho gi¸o viªn. 2.3. Tư thế ngồi và c¸ch cầm bót: Để gióp c¸c em viết được những nÐt chữ ®óng mẫu, đẹp cÇn hướng dẫn cả lớp tư thế ngồi viết: Tư thế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, kh«ng được t× ngực vào cạnh bàn, đầu hơi cói, mắt c¸ch trang giấy khoảng 25 - 30 cm. Tư thế ngồi viết kh«ng ngay ngắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chữ viết. Ngồi nghiªng vẹo sẽ kÐo theo chữ viết kh«ng thẳng, bị lệch dßng. Kh«ng những thế cßn cã hại cho sức khoẻ: sẽ bị cận nếu cói s¸t vở, vẹo cột sống, gï lưng, phổi bị ảnh hưởng... nếu ngồi viết kh«ng ngay ngắn. Trước mỗi giờ viết bài, đặc biệt là giờ học Tập viết, t«i thường yªu cầu c¸c em nhắc lại tư thế ngồi viết. Dần dần, c¸c em sẽ cã thãi quen ngồi ®óng tư thế. 8 Một việc hết sức quan trọng gióp cho việc viết chữ đẹp là c¸ch cầm bót và c¸ch đặt vở trªn bàn. Điều này c¸c em được t«i hướng dẫn kỹ càng: Khi viết, cần cầm bót bằng 3 ngãn tay ( ngãn trỏ, ngãn c¸i, ngãn giữa) của bàn tay phải, Đầu ngãn trỏ đặt ở phÝa trªn, đầu ngãn c¸i phÝa bªn tr¸i, phÝa bªn phải của đầu bót tựa vào đầu đốt giữa ngãn tay giữa”. T«i cũng lưu ý c¸c em cầm bót vừa phải. V× nếu cầm bót s¸t ngßi hoặc qu¸ xa ngßi bót th× việc điều khiển bót khi viết sẽ khã khăn, làm cho chữ xấu mà mực dễ bị gi©y ra tay, ra vở. Cßn vở viết khi viết bài, t«i cũng lu«n hỏi lại học sinh cầm bót và c¸ch đặt vở. Những yếu tố tưởng chừng kh«ng quan trọng nhưng thực chất đã gãp phần tÝch cực vào việc rÌn chữ cho học sinh. 2.4. RÌn kỹ năng viết cho học sinh: Trong qu¸ tr×nh dạy Tập viết và trong c¸ch hướng dẫn học, t«i sẽ củng cố, nhắc lại và kh¾c s©u cho c¸c em vÒ c¸ch viết: a) Trước tiªn, gi¸o viªn cần hướng dẫn học sinh nhí c¸c đường kẻ trong bảng con và trong vở Tập viết. Việc này gãp phần quan trọng trong việc n©ng cao chất lượng dạy viết chữ. * Bảng con: 1. Đường kẻ li 1 4. Đường kẻ li 4 2. Đường kẻ li 2 5. Đường kẻ li 5 3. Đường kẻ li 3 Cã những chữ c¸i cì nhì cao 2 dßng li được x¸c định bằng đường kẻ li 1 vµ đường kẻ li 3: a, o, c... Cã những chữ c¸i cì nhì cao 5 dßng li x¸c định bằng đường kẻ li 1 vµ đường kẻ li 6: b, h, k... 9 * Vở Tập viết ( vở in và vở « li): Vở tập viết của c¸c em ®· cã sẵn đường kẻ, gi¸o viªn cần hướng dẫn để c¸c em nắm được một số quy ước về c¸ch gọi. b) Gióp học sinh củng cố, nhớ lại và nắm chắc c¸c nÐt cơ bản: ………………………………………………………………………………….. Từ những nÐt cơ bản này, c¸c chữ c¸i sẽ được tạo thành. Với một số kinh nghiệm bản th©n cïng với sự trao đổi, học hỏi đồng nghiệp, t«i nhận thấy: nếu học sinh viết c¸c nÐt cơ bản kh«ng ®óng, kh«ng đẹp th× việc viết xấu, viết sai là điều kh«ng tr¸nh khỏi. V× vậy t«i lu«n củng cố lại cho c¸c em c¸ch viết c¸c nÐt cơ bản. Chó ý điểm đặt bót, dừng bót. Chẳng hạn với nÐt khuyết trªn ( ), nÐt khuyết díi ( ), học sinh kh«ng rÌn viết ngay từ đầu th× dễ viết lệch, xấu sẽ dẫn đến những chữ được tạo bởi 2 nÐt ®ã như: h, k, g, y... cũng kh«ng được đẹp và ®©y cũng là 2 nÐt khã mà học sinh thường lóng tóng khi viết. Chó ý: nÐt khuyết phải trßn, thon đều, kh«ng to qu¸, cũng kh«ng nhỏ qu¸ hoặc kh«ng bị vu«ng đầu và đặc biệt điểm gặp nhau của hai nÐt phải ở đường kẻ li 3 ( với nÐt khuyết trªn), đường kẻ li 1 ( với nÐt khuyết díi). Kh«ng chỉ vậy, muốn học sinh viết đẹp th× với những chữ khã viết, t«i thường cho c¸c em luyện viết lªn bảng nhiều, đến khi nào học sinh viết tương đối đồng đều th× lóc ®ã mới viết vào vở. Những học sinh nào viết bảng xấu, chậm, t«i thường xuống tận nơi cầm tay uốn nắn c¸c em viết ®óng. c) Ph©n loại chữ c¸i theo nhãm: Để thuận tiện cho c«ng việc giảng dạy và cho học sinh dễ dàng hơn trong Tập viết, t«i ®· ph©n loại chữ c¸i theo c¸c nhãm sau: - Nhãm 1 gồm c¸c chữ: u, , x, y, n, m - Nhãm 2 gồm c¸c chữ: a, ¨, ©, m, n - Nhãm 3 gồm c¸c chữ: p, r, b, d, ® - Nhãm 4 gồm c¸c chữ: i, k, h, v 10 - Nhãm 5 gồm c¸c chữ: c, e, ª. g, l, s, t - Nhãm 6 gồm c¸c chữ: o, «, ¬, a, q Việc chia nhãm như vậy sẽ gióp học sinh so s¸nh được c¸ch viết c¸c chữ, t×m ra những điểm giống nhau và kh¸c nhau. Tõ ®ã, học sinh nắm chắc được c¸ch viết và c¸c em sẽ viết được chuẩn hơn, đẹp hơn. V× vậy, t«i cũng cho c¸c em luyện thªm c¸ch viết theo nhãm trong c¸c tiết hướng dẫn học. d) Hướng dẫn viết nối nÐt: Khi học sinh ®· viết c¸c con chữ ®óng mẫu, th× việc hướng dẫn nối chữ cũng rất quan trọng. Học sinh biết c¸ch nối chữ th× bài viết mới râ ràng, đều và đẹp được, hơn nữa mới đảm bảo được tốc độ viết ở những lớp trªn. T«i hướng dẫn kỹ học sinh c¸ch ®a nÐt của con chữ đứng trước nèi sang con ch÷ ®øng sau sao cho hợp lý. VÝ dụ chữ “uª”, cần ®a nÐt kết thóc của con chữ u đứng trước lªn cao một chót ®Ó nèi víi con ch÷ ª ®øng sau. - Ngoài ra gi¸o viªn phải lưu t©m nhắc nhở học sinh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ trong 1 ch÷ bằng một nöa con chữ o tưởng tượng. Viết s¸t qu¸ hoặc xa qu¸ đều kh«ng được. e) Tầm quan trọng của viết dấu thanh: Dấu thanh kh«ng được viết to qu¸, bÐ qu¸ và phải viết ®óng vị trÝ. Thực tế trong những năm dạy Tiếng Việt lớp 1, t«i thấy học sinh thường mắc t×nh trạng c¸c dấu thanh viết cao qu¸, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chữ viết. T«i lu«n nhắc học sinh dấu viết vừa phải và gần chữ nhưng kh«ng được dÝnh vào chữ. Và đặc biệt lưu t©m đến những em hay viết dấu sai vị trÝ, t«i thường gọi lªn bảng viết nhiều lần để c¸c bạn nhận xÐt. * Với học sinh TiÓu học, nhất là học sinh líp 1, c¸c em thường hiếu động, thiếu kiªn tr× nªn nhiều em kh«ng tự gi¸c khi viết bài. C¸c em muốn viết thật nhanh chãng cho hết bài để chơi. Để khắc phục điều này, t«i cã quy định với học sinh: viết từng dßng theo hiệu lệnh của c«. Nhờ vậy, tr¸nh được t×nh trạng viết nhanh, viết ẩu trong qu¸ tr×nh viết của học sinh. Đặc biệt, với những 11 em viết đẹp, cã nhiều cố gắng th× t«i sẽ cho điểm động viªn, tuyªn dương trước lớp để c¸c em kh¸c noi theo. * Với học sinh, việc củng cố bài của gi¸o viªn cũng gãp phần rất quan trọng để tạo hứng thó cho học sinh. Gi¸o viªn tiến hành theo c¸ch sau để thu hót học sinh đến với c¸c giờ Tập viết: - Cho học sinh nhận xÐt bài viết của bạn và bài viết của chÝnh m×nh để c¸c em nhận ra những điểm được và chưa được để sửa chữa. - Cho học sinh luyện viết lại những chữ chưa đạt yªu cầu. - Tổ chức một số trß chơi để tr¸nh căng thẳng, mệt mỏi cho học sinh: Thi viết chữ đẹp, Thi viết nhanh... - Tríc khi häc sinh viÕt bµi, t«i cho häc sinh quan s¸t ch÷ mÉu ë vë cña gi¸o viªn hoÆc ch÷ mÉu ë vë häc sinh cña nh÷ng n¨m häc tríc ®Ó c¸c em häc tËp, noi g¬ng. - Sau khi học sinh viết xong bài, gi¸o viªn cần chấm điểm ngay một số vở, sửa lỗi sai cho học sinh: tuyªn dương những bài viết tốt. * Với những bài viết chưa đẹp, viết ẩu th× ngoài việc kÌm thªm ở lớp, t«i cßn trực tiếp gặp gỡ phụ huynh của em ®ã trao đổi và cïng t×m ra hướng giải quyết hay thống nhất c¸ch dạy nhằm gióp học sinh tiến bộ hơn. Với việc làm này cïng với sự chỉ bảo của gi¸o viªn ở trªn lớp mà những em viết xấu, viết ẩu ở lớp t«i hiện nay cũng tiến bộ nhiều. IV. kÕt qu¶ thùc hiÖn: Do nắm được vai trß quan trọng của m«n Tập viết nªn những việc làm trªn ®· được t«i tiến hành một c¸ch thường xuyªn trong c¸c giờ Tập viết. Nếu so với đầu năm, nhiều em cßn viết ẩu, viết xấu, thậm chÝ cßn lệch dßng kẻ, sai cỡ chữ th× chữ viết của học sinh lớp t«i tương đối đều, bài viết sạch đẹp: tốc độ viết của học sinh đã nhanh hơn, tỉ lệ viết ®óng, viết đẹp của học sinh cũng n©ng lªn. Cụ thể là: - Nhiều em viết ch÷ ®óng chuẩn, đẹp, sạch. 12 - Một số em thời gian đầu cßn bị điểm thấp nhưng giờ ®· được điểm 7 – 8 m«n học này. - Chữ viết của c¸c em tương đối đều, thẳng hàng, ®óng mẫu ch÷ quy định và đạt được tốc độ yªu cầu đối với học sinh lớp 1 theo từng giai đoạn. - Vở viết của học sinh sạch và đẹp, kh«ng nhàu n¸t, bài viết cẩn thận. C/ BÀ I HỌC KINH NGHIỆM - KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT 1. Bài học kinh nghiệm: * Đối với mỗi gi¸o viªn: - §ßi hỏi đầu tiªn theo t«i ®ã là sự tận t©m, nhiệt t×nh, yªu thương con trẻ. Trong mỗi giờ dạy, người gi¸o viªn phải tạo được sự say mª cho bản th©n m×nh cũng như hứng thó cho học sinh. - Thường xuyªn rÌn luyện để cã chữ viết mẫu chuẩn, đẹp ( v× tư duy của trẻ chủ yếu là trực quan và rất thÝch bắt chước theo c« gi¸o). - Chuẩn bị đồ dïng dạy học một c¸ch cẩn thận, cã chọn lọc và s¸ng tạo. - Lu«n tạo hứng thó cho c¸c em trong c¸c giờ học bằng nhiều h×nh thức như: sưu tầm tranh ảnh, chữ mẫu đẹp để phục vô bài học. - Tuyªn dương khen thưởng kịp thời những em cã nhiều cố gắng, cã tiến bộ trong việc “RÌn chữ - Giữ vở”. 2. Kết luận: Trªn ®©y là một số suy nghĩ và những biện ph¸p mà t«i ®· ¸p dụng trong việc rÌn chữ cho học sinh lớp 1. 13 T«i tin rằng, nếu mỗi gi¸o viªn lu«n cã ý thức rÌn luyện và tận t©m dạy bảo th× chắc chắn c¸c em sẽ cã những bài viết đẹp, sạch sẽ. Sau này, c¸c em sẽ trở thành những con người cã tÝnh cẩn thận, kiªn tr×, làm việc cã khoa học, xứng ®¸ng là những chủ nh©n tương lai của đất nước. 3. Đề xuất ý kiến: Để n©ng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, t«i xin cã một vài đề xuất sau: - Nªn trang bị cho mỗi gi¸o viªn bộ chữ hoa mẫu theo kiểu lật từng trang hiện ra từng nÐt chữ để gióp học sinh cã h×nh ảnh cụ thể, sinh động về chữ mẫu cần viết. - Thêng xuyªn tổ chức c¸c buổi sinh hoạt chuyªn ®Ò để học hỏi kinh nghiệm của c¸c đồng nghiệp, c¸c trường cã phong trào “Vở sạch – Chữ đẹp” tiªu biểu. Trªn ®©y là một vài ý kiến t«i mạnh dạn đưa ra. T«i rất mong cã sự bổ sung, gãp ý kiến cña Ban gi¸m hiệu, c¸c đồng chÝ gi¸o viªn trong khối, trong trường vµ ®ång nghiÖp trong QuËn. T«i xin ch©n thành cảm ơn! Ng« QuyÒn, ngày 7 th¸ng 03 năm 2010 14 nhËn xÐt cña tæ khèi ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ NhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ NhËn xÐt cña héi ®ång khoa häc ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 15
- Xem thêm -