Tài liệu Skkn quản lý tổ chức dạy chuyên ban ở các trường tiểu học

  • Số trang: 197 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm A/ĐẶT VẤN ĐỀ 1 : Thực trạng về số môn dạy và bài soạn của giáo viên hiện nay Là cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo chuyên môn ở bậc tiểu hoc hơn 13 năm qua tôi nhận thấy : Ở bậc tiểu học mỗi giáo viên dạy một lớp . Số môn ( hoặc phân môn ) , số bài soạn cho một tuần dạy là quá nhiều . Phần lớn giáo viên chỉ soạn bài cho có đủ số lượng để Ban giám hiệu và các cấp quản lý giáo dục kiểm tra , do vậy chất lượng bài soạn rất thấp dẫn đến chất lượng giờ dạy hiệu quả không cao . Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên , đi sâu đổi mới phương pháp , triệt để sử dụng đồ dùng dạy học trong mỗi bài dạy , tiết dạy là đòi hỏi bức xúc hiện nay đối với mỗi giáo viên nói chung và bậc Tiểu học nói riêng . Thực trạng hiện nay của giáo viên tiểu học : Cứ mỗi giáo viên dạy một lớp thì số lượng môn ( hoặc phân môn ) của mỗi giáo viên dạy cụ thể như sau : a ) Đối với trường không có giáo viên đặc thù . Giáo viên lớp 1 dạy 10 môn và phân môn , số bài soạn là 21 bài / tuần Giáo viên dạy lớp 2, 3 dạy 13 môn và phân môn , số bài soạn 22 bài/ tuần Giáo viên dạy lớp 4, 5 dạy 13 môn và phân môn , số bài soạn 24 bài/ tuần ( Chưa kể bài soạn buổi học thứ hai ) b) Đối với những trường có giáo viên đặc thù Giáo viên lớp 1 dạy 7 môn và phân môn , số bài soạn là 15 bài / tuần Giáo viên lớp 1,2 dạy 10 môn và phân môn , số bài soan là 18 bài / tuần Giáo viên dạy lớp 4,5 dạy 10 môn và phân môn , số bài soạn là 20 bài / tuần . ( Chưa kể số bài soạn và dạy buổi thứ hai ) . Với số lượng môn và phân môn dạy và soạn của mỗi giáo viên trong một tuần như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc nghiên cứu soạn bài , giáo viên dạy không chuyên sâu , chất lượng giờ dạy không cao , việc sử dụng đồ dùng dạy học 1 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm sẽ rất hạn chế . Mặt khác mỗi giáo viên lại có sở trường riêng về các môn hoặc phân môn nếu được tạo điều kiện dạy đúng sở trường sẽ phát huy được hết khả năng và năng lực hơn . 2 : Làm thế nào để giải quyết thực trạng trên . Căn cứ vào những gợi ý của các cấp quản lý giáo dục : “ Nếu những đơn vị nào có điều kiện có thể tổ chức dạy chuyên ban để rút kinh nghiệm ” . Qua tìm hiểu một số trường Tiểu học trong huyện , trong tỉnh . Thực tế trường Tiểu học Thống Nhất năm học 2006 – 2007 có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi / ngày cho tất cả các lớp . Việc tổ chức dạy chuyên ban cho giáo viên là hết sức cần thiết . Sau khi họp ban lãnh đạo nhà trường xây dựng quyết tâm . Năm học 2006 – 2007 trường tiểu học Thống Nhất tổ chức dạy chuyên ban từ khối 2 đến khối 5 3 : Những yêu cầu phải đảm bảo khi tổ chức dạy chuyên ban . a) Phải đảm bảo dạy đúng , đủ chương trình quy định của Bộ giáo dục tại quyết định số 16/ 2006 QĐ - BGD ĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và thông tư số 9832/ BGD ĐT – GDTH Ngày 01/ 9 2006 của vụ giáo dục Tiểu học về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 5 ,1 buổi/ ngày và điều chỉnh việc thực hiện chương trình môn học lớp 1,2,3,4 áp dụng từ năm học 2006 – 2007 b) Đối với trường Tiểu học Thống Nhất đã tổ chức cho 100% số lớp học 2 buổi/ ngày (10 b / tuần ) . Do vậy việc tổ chức dạy học buổi thứ hai phải căn cứ hướng dẫn thực hiện giảng dạy các môn học ở các lớp cho các vùng miền và các lớp học 2buổi / ngày của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành từ năm 2002 đến nay . c) Việc bố trí giáo viên dạy môn ( phân môn ) phải căn cứ vào - Khả năng , năng lực dạy các môn ( phân môn ) của từng giáo viên - Có sự cân đối về số tiết dạy của giáo viên ở mức độ phù hợp nhất - Giáo viên có sự bàn bạc thảo luận dân chủ , công khai không áp đặt . 2 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm d) Việc tổ chức dạy chuyên ban được thực hiện cụ thể như sau . - Đối với các môn đặc thù như :Thể dục ,  m nhạc , Mỹ thuật dạy từ lớp 1 đến lớp 5 . - Các môn Kỹ thuật dạy chuyên ban từ lớp 4,5 - Các môn Anh văn dạy chuyên ban lớp 3,4,5 . - Các môn khác dạy chuyên ban theo khối . B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 1 : Lên kế hoạch tổ chức dạy chuyên ban . Thời gian tiến hành từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2006 . a) Phân công giáo viên dạy các môn (phân môn ) - Đối với giáo viên lớp 1 . Ở líp 1 m«n TiÕng viÖt hÕt søc quan träng do vËy líp 1 chØ ¸p dông d¹y chuyªn ban víi nh÷ng m«n ®Æc thï nh ThÓ dôc , ¢m nh¹c Mü thuËt . C¸c m«n kh¸c do gi¸o viªn chñ nhiÖm d¹y . - Tõ líp 2 ®Õn líp 5 ph©n chia thµnh 4 nhãm d¹y c¸c m«n vµ ph©n m«n nh sau Nhãm 1 d¹y c¸c m«n ®Æc thï : ThÓ dôc , ¢m nh¹c , Mü thuËt , H§NG , Anh v¨n ( líp 3,4,5 ) , Kü thuËt 4,5 . Nhãm 2 : D¹y c¸c m«n ( ph©n m«n ) To¸n , §¹o ®øc Nhãm 3 : D¹y c¸c m«n ( ph©n m«n ) TËp ®äc , LuyÖn tõ vµ c©u, TËp lµm v¨n . Nhãm 3 : D¹y c¸c m«n ( ph©n m«n ) TËp viÕt , ChÝnh t¶ , KÓ chuyÖn , TNXH, Thñ c«ng ( ®èi víi líp 2 , 3 ) b) Lªn kÕ ho¹ch , cho c¸c tæ chuyªn m«n th¶o luËn bµn b¹c ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y c¸c m«n ( ph©n m«n ) . c) KÕ hä¹ch bè trÝ sè tiÕt d¹y 2buæi/ ngµy trong mét tuÇn nh sau : Tæng sè tiÕt d¹y cho mçi khèi líp 35 tiÕt trong 1 tuÇn , 7 tiÕt / ngµy Buæi s¸ng 4 tiÕt , buæi chiÒu 3 tiÕt Mçi tiÕt d¹y 40 phót KÕ ho¹ch chi tiÕt cô thÓ nh sau : (Trang bªn ) 3 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm 4 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm Môn Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi Buổi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Tiếng 11 4 10 4 9 5 8 4 8 4 việt Toán Đạo 4 1 2 1 5 1 2 1 5 1 3 5 1 3 5 1 2 Khối 1 đức TNXH Khoa 1 1 2 học 11111 2 2 2 2  1111L m S+ ĐLý n h ạ c Thủ 1 1 1 1 công1 Kỹ thuật Mỹ 1 1 1 1 1 thuật Thể 1 1 2 1 2 dục Anh văn HĐNG Sinh 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hoạt 5 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm Cộng 22 13 23 12 23 12 25 10 25 10 d) e) Lê T h ị T h u ý : T i ế n g v i ệ t , 6 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm T o á n , Đ ạ o đ ứ c , T N X H , T h ủ c 7 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm ô n g , S H L ớ p 1 A f) Lê T h ị N g â n : T 8 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm i ế n g v i ệ t , T o á n , Đ ạ o đ ứ c , 9 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm T N X H , T h ủ c ô n g , S H L ớ p 1 B g) Ph 10 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm ạ m T h ị H ồ n g T i ế n g v i ệ t , T o á 11 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm n , Đ ạ o đ ứ c , T N X H , T h ủ c ô n g 12 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm , S H L ớ p 1 C h) Ng u y ễ n T h ị Y ê n : T 13 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm o á n , Đ ạ o đ ứ c k h ố i 2 , S i n h h 14 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm o ạ t l ớ p 2 A i) Lê T h ị H ư ơ n g : T ậ p 15 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm đ ọ c , L u y ệ n t ừ v à c â u , T ậ p l 16 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm à m v ă n K h ố i 2 , S H l ớ p 2 B j) Ng u y 17 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm ễ n T h ị T h ả o : C h í n h t ả , T ậ p 18 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm v i ế t , K ể c h u y ệ n , T N X H k) T h ủ 19 Lưu Việt Hưng – Sáng kiên kinh nghiệm c ô n g K h ố i 2 , S H l ớ p 2 C . l) Tr ầ n 20
- Xem thêm -