Tài liệu Skkn phương pháp trau dồi từ vựng trong giảng dạy tiếng anh lớp 4

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2141 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ch¬ng tr×nh d¹y häc tiÕng Anh trong nhµ trêngTiÓu häc ®Õn nay ®· ®îc gÇn 10 n¨m. §Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn t¹i cña ®Êt níc, ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o níc ta ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¶ng ®Ò ra, thùc hiÖn tèt môc tiªu ®µo t¹o con ngêi míi cã ®ñ tµi ®øc x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh, c«ng b»ng, v¨n minh. B¶n th©n t«i ®· nhËn thøc thÊy râ, muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn, ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh d¹y häc. Ph¬ng ph¸p d¹y häc tiÕng Anh trong trêng tiÓu häc ph¶i dîc s¸ng t¹o, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i híng vµo viÖc kh¬i d¹y, rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng häc tËp mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. Häc sinh lµm trung t©m gi÷ vai trß chñ ®éng, tÝch cùc. Ngêi thÇy chØ ®ãng vai trß híng dÉn, gîi më, dÉn d¾t ®Ó häc sinh kh¸m ph¸, t×m tßi, chiÕm lÜnh tri thøc, cã nh vËy giê d¹y míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. M«n tiÕng Anh gãp phÇn ®¾c lùc thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o con ngêi ë TiÓu häc theo ®Æc trng cña bé m« h×nh. ViÖc d¹y tiÕng Anh trong nhµ trêng tiÓu häc ®µo t¹o cho häc simh n¨ng lùc sö dông tiÕng Anh v¨n ho¸ hiÖn ®¹i ®Ó kh¸m ph¸, ®Ó giao tiÕp, ®Ó suy nghÜ vÒ sù bÝ Èn cña thÕ giíi, ®Ó tiÕp cËn ®îc víi nguån th«ng tin ®¹i chóng th«ng qua c¸c hÖ thèng m¸y mãc hiªn ®¹i sö dông tiÕng Anh. Th«ng qua viÖc häc tiÕng Anh, nhµ trêng rÌn cho c¸c em tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. Yªu cÇu cña d¹y tiÕng Anh ë trêng tiÓu häc lµ phÇn chó träng x©y dùng c¸c thãi quen sö dông tiÕng Anh cña häc sinh trong nh÷ng t×nh huèng ®¬n gi¶n. §ång thêi t¸c ®éng tíi c¶m xóc vµ t×nh c¶m cña c¸c em, ®Ó ph¸t triÓn dÇn ý thøc häc bé m«n cña c¸c em. Cuèi bËc TiÓu häc yªu cÇu tèi thiÓu cña c¸c em ph¶i ®¹t ®îc lµ ®äc th«ng viÕt th¹o tiÕng Anh vÒ nh÷ng chñ ®iÓm ®¬n gi¶n ®· häc trong giao tiÕp, yªu thÝch bé m«n, biÕt ®îc tÇm quan träng cña bé m«n ®èi víi nh÷ng cÊp häc kÕ tiÕp. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®èi víi häc sinh TiÓu häc kh«ng ph¶i lµ dÔ, ®ßi hái ngêi thÇy dËy tiÕng Anh ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh th«ng qua c¶ bé m«n tiÕng ViÖt. T×m hiÓu n¨ng lùc nãi, viÕt TiÕng ViÖt cña häc sinh. ViÖc sö dông TiÕng ViÖt th«ng th¹o cña häc sinh gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc cña mét ng«n ng÷ míi, tr×nh ®é c¸c em ®îc t¨ng thªm, nh÷ng tri thøc vµ kü n¨ng ®îc kh¾c s©u thªm. Chính vì vậy môn tiếng Anh đã đưa vào chương trình giáo dục tiểu học là một môn chính ở một số trường từ năm 2010 với mục tiêu giúp các em học sinh 1 trên cơ sở rèn luyện 4 kỹ năng : Nghe, nói, đọc, viết đạt được khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở chương trình tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi cho các em việc tự học, tìm hiểu khoa học kỹ thuật hiện đại và kho tàng văn hóa phong phú của thế giới trong tương lai. Xuất phát từ đối tượng của quá trình dạy học là học sinh tiểu học thuộc vùng khó, việc học tiếng Anh rất hoàn toàn mới lạ và ý thức học tập của các em chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc tích luỹ được vốn từ. Vốn từ vựng được coi là một trong nhưng việc quan trọng đầu tiên, có được vốn từ nhất định thì các em mới nói được và đó chính là cơ sở giao tiếp. Nếu không có vốn từ thì khả năng nghe nói của các em sẽ bị hạn chế rất nhiều.. Đối với học sinh tiểu học, đọc tiếng Việt cho chuẩn xác, gợi cảm đã là một vấn đề không dễ, huống gì nói đến việc học tiếng Anh lại càng nan giải và khó khăn hơn nhiều; song không thể để cho học sinh học tiếng Anh cho vui, vô bổ. Để giúp các em vượt qua trở ngại này tôi chọn đề tài " Phương pháp trau dồi từ vựng trong giảng dạy tiếng Anh lớp 4" nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về cách phát âm của từ và đặc biệt biết nhận thức rõ tầm quan trọng của việc trau dồi từ vụng trong việc học tiếng Anh I.1. C¬ së lÝ luËn Nh chóng ta ®· biÕt, ®Êt níc ta kh«ng cßn ë thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi mµ thùc sù bíc sang giai ®o¹n míi lµ x©y dùng x· héi chñ nghÜa. LÏ tÊt nhiªn chóng ta cha thÓ thùc hiÖn ®îc nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ò ra v× vËy nhiÖm vô ®ang tr«ng chê vµo thÕ hÖ m¨ng non cña ®Êt níc. Mét u thÕ mµ ®· cã ®îc hiÖn nay ®ã lµ mét thÕ hÖ trÎ cã sù ®ång nhÊt c¶ vÒ thÓ chÊt vµ n¨ng lùc trÝ tuÖ, cã ãc s¸ng t¹o lín , ngµy cµng tá ra sù kÕ tiÕp xøng ®¸ng. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vÒ khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn. §Ó hoµ nhËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi th× nhiÖp vô quan träng hµng ®Çu cña níc ta lµ c¶i c¸ch vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. §©y còng lµ nÒn t¶ng , lµ c¬ së ban ®Çu cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ng êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Sù tr«ng chê vµo kh¶ n¨ng thÕ hÖ t¬ng lai sÏ lµ v« Ých nÕu chóng ta kh«ng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh lµ “ch¨m sãc chåi non”. Båi dìng uèn n¾n kÞp thêi vµ chuyÓn giao cho c¸c em tri thøc, ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c, chuÈn bÞ hµnh trang c¬ b¶n cho c¸c em híng tíi cÊp häc cao h¬n ®i vµo cuéc sèng. 2 B»ng nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕt ®· ®îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp cïng víi kinh nghiÖm gi¶ng d¹y qua 8 n¨m t«i thÊy ®îc tÇm quan träng cña c¸c m«n häc cÊp TiÓu häc nãi chung vµ m«n Anh ng÷ nãi riªng ngµy cµng cô thÓ. ë TiÓu häc c¸c em häc nhiÒu ph©n m«n kh¸c nhau, trong ®ã m«n häc tiÕng Anh ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. Theo quyÕt ®Þnh sè 2957/DG - §T vÒ môc tiªu kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch gi¸o dôc tiÓu häc trong ®ã quy ®Þnh tiÕng Anh lµ mét trong nh÷ng m«n häc tù chän ë c¸c trêng tiÓu häc - Nã cïng c¸c m«n v¨n ho¸ khoa häc kh¸c cung cÊp cho c¸c em tri thøc tiÕn bé cña loµi ngêi vµ cã thªm sù hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n, vÒ ®Êt níc vµ vÒ con ngêi cña nhiÒu d©n téc trªn thÕ giíi, båi dìng cho c¸c em thÕ giíi quan vµ nh©n sinh quan ®óng d¾n. NÕu c¸c m«n häc kh¸c båi dìng vµ rÌn luyÖn cho c¸c em kü n¨ng tÝnh to¸n t duy, s¸ng t¹o…th× m«n tiÕng Anh h×nh thµnh cho häc sinh tÝnh tù gi¸c, cÇn cï, ham häc hái, ngoµi ra cßn gióp häc sinh c¶m nhËn ®îc sù bÝ Èn, vµ phong phó cña thÕ giíi xung quanh. Häc sinh hiÓu s©u, biÕt réng n¾m b¾t quy t¾c nghe, nãi, ®äc, viÕt ng«n ng÷ míi… Ph¸t huy trÝ th«ng minh, t duy s¸ng t¹o, chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc trong tõng giê häc, biÕt c¸ch khai th¸c vËn dông vµo cuéc sèng, cã kü n¨ng tèt vÒ häc tËp bé m«n. M«n tiÕng Anh lµ mét bé m«n v¨n ho¸ cã tÝnh ®Æc trng rÊt kh¸c so víi c¸c m«n v¨n ho¸ khoa häc kh¸c. §ång thêi ®èi tîng häc tËp bé m«n l¹i lµ häc sinh TiÓu häc, viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña c¸c em con m¸y mãc hay quªn. Mỗi bµi häc lµ mỗi chñ ®iÓm phong phó vµ quen thuéc nh b¶n th©n, b¹n bÌ, gia ®×nh vµ c«ng viÖc hµng ngµy, nhµ trêng vµ ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i còng nh c¸c ®iÒu x¶y ra trªn thÕ giíi xung quanh c¸c em. Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em n¾m b¾t kiÕn thøc, ph¬ng ph¸p häc tËp mét c¸ch say mª, hng thó ®Ó mçi tiÕt häc c¸c em ®¹t ®îc kÕt qña tèt nhÊt lµ mét ®iÒu rÊt khã? Bëi ë giai ®o¹n nµy, c¸c em cã mét bíc chuyÓn giao quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña b¶n th©n. ë MÉu gi¸o ®èi víi c¸c em ho¹t ®éng vui ch¬i lµ chñ yÕu th× ë bËc TiÓu häc ho¹t ®éng häc lµ chñ ®¹o cßn ho¹t ®éng vui ch¬i lµ ho¹t ®éng phô trî cho ho¹t ®éng häc.VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em chiªm lÜnh ®îc kiÕn thøc trong mçi chñ ®iÓm cña bµi häc th× ®iÒu tríc tiªn t«i ph¶i lµm ®ã lµ gióp c¸c em n¨m b¾t ®îc vèn tõ vùng tèi thiÓu trong mçi chñ ®iÓm cña bµi häc. Cho nªn viÖc tæ chøc c¸c tiÕt häc cung cÊp tõ vùng cho häc sinh tiÓu häc rÊt quan träng. Xoay quanh c¸c chñ ®iÓm gÇn gòi, s¸t thùc víi môc ®Ých, nhu cÇu së thÝch vµ ®êi sèng cña häc sinh, gióp c¸c em tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò , tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi, kÕt hîp víi c¸c nh©n tè hîp t¸c nhãm, tæ, líp vËn dông vèn tõ vùng ®· ®îc n¾m b¾t vµo phÇn ng÷ ph¸p cña bµi häc mét c¸ch linh ho¹t. Thùc tÕ trong mét tiÕt häc, häc sinh TiÓu häc chãng mÖt mái ch¸n n¶n, c¸c em thÝch ch¬i h¬n häc . Bëi vËy chóng ta cÇn ®a nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp, nh÷ng trß 3 ch¬i thÝch hîp víi t©m lí g¾n víi néi dung häc tËp, xoay quanh c¸c chñ ®iÓm gÇn gòi, s¸t thùc víi môc ®Ých, nhu cÇu së thÝch vµ ®êi sèng häc sinh, nh»m t¹o høng thó, say mª häc tËp cña häc sinh, c¸c em cã ®iÒu kiÖn cñng cè v÷ng ch¾c kiÕn thøc gióp c¸c em tù ph¸t hiÖn, tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tù chiÕm lÜnh tri thøc míi cña bµi häc. §Æc biÖt h×nh thµnh ®ång thêi c¶ bèn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt ng«n ng÷ tiÕng Anh. Do vËy viÖc tæ chøc trß ch¬i trong giê häc tõ vùng tiÕng Anh nãi chung vµ giê häc tiÕng Anh cña cÊp tiÓu häc nãi riªng lµ rÊt quan träng, nh»m gióp c¸c em tiÕp thu bµi dÔ dµng, nhanh h¬n cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch con ngêi Theo N. R Loror: “Sù n¨m v÷ng ng«n ng÷ ®èi víi tõng ngêi lµ ch×a khãa, lµ ph¬ng tiÖn cho tÊt c¶ ho¹t ®éng nhËn thøc, lµ con ®êngph¸t triÓn trÝ tuÖ”. §iÒu nµy cã nghÜa lµ d¹y TiÕng Anh trong nhµ trêng cã môc tiªu lµ d¹y cho häc sinh c¸ch sö dông TiÕng Anh tèt cã hiÖu qu¶.Trªn thÕ giíi hiÖn nay, TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ giao tiÕp chung, lµ ng«n ng÷ thø hai cho hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi. Nhê cã TiÕng Anh mµ c¸c níc trªn thÕ giíi cã ®iÒu kiÖn giao lu, häc hái, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa cña c¸c níc b¹n bÌ. Dạy TiÕng Anh ë tiÓu häc t¹o cho trÎ em cã n¨ng lùc sö dông tõ ng÷ TiÕng Anh, h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ TiÕng Anh vµ kü n¨ng sö dông TiÕng Anh thµnh th¹o.Qua giê d¹y TiÕng Anh t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ph¸t triÓn t duy, h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng t tëng t×nh c¶m lµnh m¹nh, trong s¸ng, h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp: §ã lµ lßng nh©n ¸i, lßng hiÕu th¶o, yªu quý kÝnh träng... lßng yªu nh©n lo¹i. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, trong n¨m häc nµy t«i quyÕt t©m thùc hiÖn nghiªn cøu ®Ò tµi “Ph¬ng ph¸p trau dåi tõ vùng trong ch¬ng tr×nh TiÕng Anh líp 4” víi mong muèn thùc hiÖn nhiÖm vô d¹y häc tiÕng Anh tiÓu häc ( líp 4 )cã hiÖu qu¶ tèt cïng c¸c m«n v¨n ho¸ khoa häc kh¸c hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ trêng, n¨m häc 2013 – 2014. I.2. C¬ së Thùc tiÔn VÊn ®Ò dÆt ra cho chóng ta ë ®©y lµ lµm thÕ nµo ®Ó d¹y häc bé m«n tiÕng Anh cã hiÖu qu¶ cao, ®Æc biÖt lµ trong tiÕt häc giíi thiÖu vÒ tõ míi gióp ngêi häc n¾m ®îc tri thøc, kü n¨ng, kü x¶o... Nhng l¹i cã høng thó häc tËp. Thùc tÕ hiÖn nay cã lÏ viÖc d¹y m«n tiÕng Anh ë nhµ trêng nãi chung vµ nhÊt lµ trêng TiÓu häc nãi riªng cha thùc sù ®¹t kÕt qu¶ cao. VÊn ®Ò nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n s©u xa vµ c¬ b¶n cã lÏ lµ do c¸ch thøc tæ chøc, phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cña ngêi gi¸o viªn cßn lóng tóng. Lµ m«n häc tù chän míi ®îc ®a vµo ch¬ng tr×nh häc cña mét sè trêng TiÓu häc ( líp 3, 4, 5 ) cho nªn vÒ ®å dïng còng nh s¸ch tham kh¶o vÒ c¸ch thøc gi¶ng d¹y bé m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Æc 4 biÖt lµ ®èi tîng häc sinh vÉn cßn ®ang cñng cè vµ n©ng cao vèn hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ng«n ng÷ mÑ ®Î. §ã lµ khã kh¨n thùc sù cña ®éi ngò gi¸o viªn d¹y tiÕng Anh TiÓu häc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng gi¸o viªn trÎ míi vµo nghÒ nh chóng t«i. VÊn ®Ò chñ yÕu lµ lµm sao cho häc sinh TiÓu häc kh«ng nh÷ng cñng cè ®îc vèn ng«n ng÷ mÑ ®Î mµ cßn cã thÓ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng giao tiÕp qua nghe, nãi, ®äc, viÕt b»ng tiÕng Anh. C¶ d©n téc ®ang trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i cña thÕ giíi cho nªn ngoµi viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c ng«n ng÷ d©n téc, chóng ta cßn cã nhiÖm vô gióp c¸c em ®Æt nÒn t¶ng cho mét ng«n ng÷ phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi. HÐ më cho c¸c em sù kú bÝ cña thÕ giíi xung quanh, t¹o cho c¸c em cã ý thøc kh¸m ph¸ t×m tßi sù phong phó vÒ v¨n ho¸ cña ng«n ng÷ míi, ®ã lµ ®éng lùc ®¸nh thøc niÒm say mª häc tËp bé m«n cña c¸c em. HiÓu th× ®¬n gi¶n nh thÕ nhng khi tæ chøc ®Ó truyÒn thô dÕn ngêi häc lµ c¶ mét vÊn ®Ò nªu trªn, viÖc nghiªn cøu t×m ra biÖn ph¸p d¹y häc tiÕng Anh lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc nghiªn cøu dÓ t×m ra ph¬ng ph¸p trau dåi tõ vùng trong d¹y häc m«n tiÕng Anh kh«ng n»m ngoµi môc tiªu ®ã. Do ®ã ngêi gi¸o viªn ph¶i cã kinh nghiÖm d¹y häc, cã biÖn ph¸p c¶i biÕn vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, t¨ng cêng tæ chøc trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng, c¸c thñ thuËt phï hîp víi t©m lý g¾n víi néi dung cña bµi häc kÕt hîp víi tæ chøc truyÒn ®¹t kiÕn thøc míi, «n luyÖn cñng cè kiÕn thøc cò. §Æc biÖt lµ häc sinh tiÓu häc, giai ®o¹n ®Çu lµm quen víi ng«n ng÷ míi, th× viÖc t¹o cho c¸c em høng thó say mª, tù gi¸c häc tËp bé m«n lµ rÊt quan träng. Nã lµ chiÕc ch×a kho¸ vµng gióp c¸c em më réng kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng vµ linh ho¹t. §ång thêi gióp c¸c em h×nh thµnh bèn kü n¨ng c¬ b¶n nghe, nãi, ®äc, viÕt trong viÖc häc tiÕng Anh. VËy nªn viÖc tæ chøc trß ch¬i trong giê häc tiÕng Anh cho häc sinh phæ th«ng nãi chung vµ cho häc sinh TiÓu häc nãi riªng lµ mét yªu cÇu quan träng ®ang ®îc c¸c nhµ gi¸o dôc quan t©m. Tõ nh÷ng suy nghÜ trªn t«i ®· chän ®Ò tµi nµy ®i vµo nghiªn cøu “ph¬ng ph¸p trau dåi tõ vùng trong giê häc tiÕng Anh cña häc sinh khèi 4”, ®Ó khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y sau nµy nh»m ®a häc sinh th©m nhËp vµo thÕ giíi kú diÖu cña ng«n ng÷ tiÕng Anh, tõ ®ã gi¸o dôc c¸i hay, c¸i ®Ñp, båi ®¾p cho c¸c em t tëng t×nh c¶m cña thÕ giíi quan vµ nh©n sinh quan ®óng ®¾n. 5 II. PhÇn nỘi dung II .1 .C¶i tiÕn ph¬ng ph¸p trau dåi tõ vùng cho häc sinh líp 4 Xung quanh vÊn ®Ò day tõ vùng nãi riªng vµ d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung môc ®Ých chÝnh lµ cung cÊp vèn tõ nhÊt ®Þnh cho häc sinh cã thÓ giao tiÕp nh÷ng c©u ®¬n gi¶n lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. V× vËy sau mçi phÇn d¹y tõ vµ cÊu tróc c©u gi¸o viªn ph¶i truyÒn ®¹t nh thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ nhí nhiÒu nhí l©u. Cã thÓ dïng tõ võa häc vµ cÊu tróc võa häc ®Ó tËp ®Æt c©u. Do vËy ngêi gi¸o viªn muèn ®¹t kÕt qu¶ cao sau mçi tiÕt d¹y tõ vùng, ph¶i biÕt lùa chon c¸ch thøc , ph¬ng ph¸p víi tõng thÓ lo¹i bµi.vËn dông triÖt ®Ó c¶ khèi lîng kiÕn thøc häc sinh ®É häc ë líp díi. Riªng m«n tiÕng anh nÕu ngêi häc, häc qua råi mµ kh«ng thùc hµnh sÏ quªn ngay. V× thÕ chóng ta phaØ thêng xuyªn «n luyÖn II. 2. 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn cô thÓ §Ó hoµn thµnh bµi tËp nghiªn cøu nµy, t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m cña bé m«n: Like (thích) 98 pupils Don/t like (không thích) 58 pupils Maths (Toán) 95 pupils 61 pupils English (Tiếng Anh) 66 pupils 90 pupils Music (Hát nhạc) 120 pupils 36 pupils Science (TNXH) 92 pupils 64 pupils Subjects (cácmôn) Vietnamese (Tiếng Việt) Arts (Mĩ thuật) 100 pupils 56 pupils Víi kÕt qu¶ trªn t«i kh«ng khái b¨n kho¨n, bëi kü n¨ng häc bé m«n cña c¸c em cßn rÊt h¹n chÕ. C¸i tån t¹i vµ ph¶i chó ý nhÊt lµ kü n¨ng n¾m b¾t yÕu, kh«ng linh ®éng, häc cßn mang tÝnh chÊt chèng ®èi v× bé m«n lµ m«n häc tù chän. §ång thêi kü n¨ng sö dông tiÕng ViÖt cña häc sinh cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®iÒu nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc häc tiÕng Anh, ®Æc biÖt kü n¨ng ph¸t ©m kh«ng chuÈn cña häc sinh, g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc ph¸t triÓn kü n¨ng ®äc trong tiÕng Anh. Tríc hÕt c«ng viÖc t«i ph¶i lµm lµ ph©n chia ®èi tîng häc sinh ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau: giái, kh¸, trung b×nh, yÕu ë bé m«n tiÕng Anh vµ bé m«n tiÕng ViÖt. Víi môc ®Ých lµm sao bµi gi¶ng cña m×nh ë nh÷ng tiÕt häc ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ, râ rµng hÖ thèng kiÕn thøc, vµ c¸c ho¹t ®éng trß ch¬i g¾n víi néi dung cña bµi phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh. ChÝnh c¸c ho¹t ®äng ®ã ®· thu hót c¸c em nhËn nhiÖm vô, tham gia tÝch cùc chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc. §Ó häc sinh chñ ®éng trong viÖc n¾m ch¾c kiÕn thøc cña bé m«n t«i ®· cho häc sinh n¾m ®îc s¬ bé ch¬ng tr×nh m«n 6 häc trong c¶ n¨m, trong häc kú, trong th¸ng, trong tuÇn, tõ ®ã nªn kÕ ho¹ch c¸ nh©n cho viÖc gi¶ng d¹y cña thÇy vµ trß. II.2. TÇm quan träng cña viÖc tæ chøc trß ch¬i trong mét tiªt dËy tõ vùng cña m«n tiÕng Anh líp 4. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong nh÷ng giê häc tõ vùng t«i ®· sö dông c¸c h×nh thøc tæ chøc trß ch¬i ®Ó l«i cuèn häc sinh,cñng cè kiÕn thøc cho c¸c em .Trß ch¬i kh«ng chØ lµ mét “c«ng cô” d¹y häc mµ nã lµ mét con ®êng s¸ng xuyªn suèt qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. Ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i kh«ng chØ lµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß mµ nã cßn t¹o cho häc sinh c¶m gi¸c tù tin, tho¶i m¸i, cã sù s¸ng t¹o, nhanh trÝ, cã ãc t duy tëng tîng cña ngêi häc sinh. D¹y kÕt hîp víi tæ chøc trß ch¬i chÝnh lµ viÖc gi¸o viªn híng dÉn häc sinh hoµn thµnh tèt phÈm chÊt cña mét con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. Trß ch¬i lµ c¸ch thøc lµ h×nh thøc d¹y häc mang l¹i kÕt quả cao. C¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc tiÕng Anh lµ mét yÕu tè c¬ b¶n. Nã cã nhiÖm vô cung cÊp cho häc sinh tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o nhằm l«i cuèn häc sinh ham mª häc hái, hiÓu biÕt s©u h¬n vÊn ®Ò, g©y ®îc høng thó häc tËp cho häc sinh. Trß ch¬i cã thÓ nãi lµ mét mãn ¨n tinh thÇn ®èi víi häc sinh TiÓu häc. Nhu cÇu vui ch¬i cña c¸c em rÊt cÇn thiÕt, trß ch¬i sÏ lµ cÇu nèi ®a c¸c em tõ ho¹t ®éng vui ch¬i sang ho¹t ®éng häc tËp mét c¸ch nhÑ nhµng, tõng bíc tiÕp nhËn kiÕn thøc.T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em cã ãc s¸ng t¹o, tù thiÕt kÕ trß ch¬i phï hîp víi løa tuæi c¸c em. Häc sinh cã thÓ tù rÌn luyÖn n¨ng lùc tù häc cña m×nh sao cho ®¹t hiÖu qu¶. Ta cã thÓ nãi rằng sử dụng trß ch¬i trong việc trau dồi từ vựng lµ mét sîi chØ ®á xuyªn xuèt trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cµng t« thªm niÒm vui, sù phÊn khëi cho con ngêi, híng cho häc sinh cã trÝ tëng tîng phong phó, cã lßng say mª, suy nghÜ mét c¸ch logic, hÖ thèng. XÐt trªn quan ®iÓm ph¬ng ph¸p d¹y häc míi th× t«i nhËn thÊy tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc tiÕng Anh nãi chung, vµ trong mét giê d¹y tõ vùng cña ph©n m«n tiÕng Anh nãi riªng lµ mét h×nh thøc tæ chøc d¹y Häc - Ch¬i lµ mét biÖn ph¸p häc tËp cã hiÖu qu¶ cña häc sinh. Th«ng qua c¸c trß ch¬i, häc sinh ®îc lµm viÖc c¸ nh©n, lµm viÖc trong ®¬n vÞ nhãm, ®¬n vÞ líp theo sù ph©n c«ng víi tinh thÇn hîp t¸c, ®ã lµ nh÷ng c¸ch lµm viÖc thuéc ph¬ng ph¸p häc tËp míi mµ nhµ trêng TiÓu häc cÇn h×nh thµnh ë ngêi häc. Cïng víi ph¬ng ph¸p häc tËp kh¸c, ph¬ng ph¸p sö dông trß ch¬i t¹o cho häc sinh c¬ héi ®Ó häc b»ng tù ho¹t ®éng, tù rÌn luyÖn, cñng cè kiÕn thøc, tù hoµn thiÖn kü n¨ng. H×nh thøc trß ch¬i ph¶i ®a d¹ng, gióp häc sinh lu«n ®îc thay thÕ c¸ch thøc ho¹t ®éng trong líp, phèi hîp ®îc thay ®æi c¸ch thøc vËn ®éng nhiÒu c¬ quan vµ 7 c¸c gi¸c quan tham gia ho¹t ®éng cïng mét lóc ®Ó häc sinh cã thÓ ngåi t¹i chç hoÆc ra khái chç ®Ó ch¬i, cã thÓ võa nghe, võa nãi, võa viÕt, võa ®äc, ... HiÖn nay c¸ch thøc tæ chøc trß ch¬i trong d¹y tiÕng Anh nãi chung vµ trong giê d¹y tõ vùng cña m«n tiÕng Anh nãi riªng ®· vµ ®ang ®îc chó träng h¬n, trß ch¬i h×nh thµnh thãi quen häc tËp vµ c¸c kü n¨ng còng ®îc rÌn luyÖn qua c¸c trß ch¬i. NghÜa lµ c¸ch thøc trß ch¬i ph¶i ®îc më ®Çu b»ng néi dung vµ ph©n tÝch tæng hîp b»ng kiÕn thøc ®· ®îc h×nh thµnh. §ã lµ hai mÆt tån t¹i song song cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó híng cho häc sinh hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng vµ n¾m ch¾c kiÕn thøc. Qu¸ tr×nh tæ chøc trß ch¬i yªu cÇu ph¶i hiÓu vµ n¾m râ trß ch¬i gåm: - HiÓu ®îc néi dung trß ch¬i. - HiÓu ®îc c¸ch thøc vµ ý nghÜa cña trß ch¬i. - HiÓu ®îc sù gi¸o giôc kiÕn thøc trß ch¬i qua bµi häc mang l¹i kÕt qu¶ g×? Kh«ng ph¶i bÊt cø häc sinh nµo còng dÔ dµng hiÓu vµ tiÕp thu kiÕn thøc qua trß ch¬i. V× thÕ ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc , kü n¨ng qua trß ch¬i ph¶i cã sù bè trÝ vÒ thêi gian, dung lîng cña tõng bµi thËt cô thÓ. Ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng kÕt hîp víi trß ch¬i ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ h×nh thøc, néi dung vÒ c©u, vÒ tõ, vÒ ng÷ ph¸p hµnh ®éng x©y dùng néi dung, ph¬ng ph¸p tæ chøc. NÕu kh«ng coi träng ®óng møc th× h×nh thøc nµy sÏ mang tÝnh tuú tiÖn kh«ng ®¶m b¶o giê d¹y. Ngoµi ra viÖc sö dông nh÷ng ®å dïng trùc quan vµ c¸c thñ thuËt cña gi¸o viªn trong bµi giíi thiÖu vÒ tõ míi còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Nh÷ng bøc tranh, nh÷ng t×nh huèng, nh÷ng hµnh ®éng, nh÷ng gîi ý nho nhá nh»m kh¬i gîi dÉn d¾t häc sinh tiÕp cËn víi kiÕn thøc míi mét c¸ch nhÑ nhµng, hµo høng vµ tù tin. Sau đây tôi xin trình bày cụ thể một số trò chơi trong việc dạy học tiếng Anh tiểu học đã thể hiện được phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. 1. Trß ch¬i Matching Môc ®Ých trß ch¬i nµy nh»m cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc kiÕn thøc bµi cò hoÆc bµi míi ®ång thíi dÉn d¾t c¸c em ®Õn néi dung cña bµi míi. C¸ch tiÕn hµnh: Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm, sau ®ã viÕt c¸c tõ muèn «n cho häc sinh c¶ nghÜa tiÕng Anh, c¶ nghÜa tiÕng ViÖt ë hai cét kh¸c nhau nhng nghÜa kh«ng theo thø tù. Sau ®ã yªu cÇu häc sinh lªn nèi c¸c tõ t¬ng øng ë hai cét víi nhau, bªn nµo nèi ®îc nhiÕu tõ míi th× bªn ®ã th¾ng cuéc. 8 CAT DOG A B A B Chicken ThÞt lîn - Orange juice: ThÞt bß Fish Chuèi - milk: b¸nh meat thÞt gµ - beef níc cam Banana C¸ - hamburger s÷a Yªu cÇu häc sinh nèi nghÜa t¬ng øng ë cét A víi cét B NÕu trong 2 phót bªn nµo nèi ®îc nhiÒu ®¸p ¸n ®óng th× bªn Êy sÏ th¾ng 2. Trß ch¬i Bingo: Yªu cÇu häc sinh chän 3 tõ trong 5 tõ ®ã viÕt ra giÊy nh¸p, sau ®ã gi¸o viªn ®äc 3 tõ trong 5 tõ kh«ng theo thø tù , häc sinh chó ý nghe. NÕu häc sinh nµo cã ®¸p ¸n gièng cña gi¸o viªn th× ®øng dËy h« Bingo. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i kÕt qu¶ cña m×nh, nÕu ®óng häc sinh ®ã th¾ng cuéc. ë trß ch¬i nµy t«i ®· d¹t ®îc kÕt qu¶ rÊt tèt, ®· cñng cè ®îc bµi cho häc sinh, rÌn ®îc kü n¨ng nghe, ®äc , viÕt ®ång thêi dÉn d¾t c¸c em sang phÇn bµi míi mét c¸ch rÊt hiÖu qu¶. C¸c em cã thÓ sö dông nh÷ng tõ vùng võa ®îc cñng cè vµo phÇn mÉu c©u cña bµi míi. 3. Trß ch¬i slap the board Môc ®Ých rÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt, rÌn kü n¨ng nghe ®óng, nhanh. Gi¸o viªn ghi tõ míi hoÆc d¸n tranh lªn b¶ng, gäi hai nhãm lªn b¶ng, mçi nhãm 5 häc sinh. Yªu cÇu c¸c nhãm ®øng c¸ch b¶ng mét kho¶ng b»ng nhau. Gi¸o viªn h« to tõ tiÕng ViÖt nÕu tõ trªn b¶ng b»ng tiÕng Anh vµ ngîc l¹i ( nÕu dïng tranh vÏ th× h« to tõ tiÕng Anh). LÇn lît tõng häc sinh ë hai nhãm ch¹y lªn b¶ng, vç vµo tõ ®îc gäi. Häc sinh thuéc nhãm nµo lµm ®óng vµ nhanh h¬n th× nhãm ®ã ghi ®iÓm. Nhãm nµo ghi ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n th× th¾ng. 4. Trß ch¬i Hangman Môc ®Ých cñng cè vµ kh¾c s©u h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc Gi¸o viªn gîi ý sè ch÷ cña tõ cÇn ®o¸n b»ng sè ng¹ch ng¾n trªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh ®o¸n c¸c ch÷ c¸i cã trong tõ. NÕu häc sinh ®o¸n sai, gi¸o viªn g¹ch mét g¹ch, häc sinh ®o¸n sai t¸m lÇn th× thua cuéc , gi¸o viªn gi¶i ®¸p tõ. Víi trß ch¬i nµy, t«i ®· l«i cuèn ®îc mäi ®èi tîng häc sinh, c¸c em rÊt h¨ng say vµ s«i næi 5. Buzz Häc sinh nåi theo nhãm vµ ®Õm theo vßng trßn tõ 1 ®Õn 30. Khi ®Õm ®Õn sè chia hÕt cho 3, thay v× ®Õm sè ®ã häc sinh nãi Buzz 5 VÝ dô: HS 1: one 9 HS 2: two HS 3: Buzz… NÕu häc sinh nµo m¾c lçi ®Õm sè thay nãi Buzz hoÆc ®Õm nhÇm sè th× trß ch¬i ph¶i b¾t ®Çu l¹i. Nhãm nµo ®Õm tr«i ch¶y tõ 1 ®Õn 30 mµ kh«ng m¾c lçi vµ hoµn thµnh trß ch¬i sím nhÊt lµ chiÕn th¾ng. ë trß ch¬i nµy t«i ®· ph¸t huy ®îc tinh thÇn tËp thÓ ë c¸c em, c¸c em trong nhãm cã tinh thÇn tù gi¸c, gióp ®ì nhau. 6. What and Where Gi¸o viªn vÏ c¸c vßng trßn to lªn b¶ng,t¬ng øng víi lîng tõ võa d¹y. ViÕt tõ vµo c¸c vßng trßn, cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®ã. LÇn lît xo¸ hÕt c¸c tõ cã s½n trong vßng trßn, chØ vµo vßng trßn trèng vµ yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i. Sau ®ã yªu cÇu häc sinh viÕt l¹i c¸c tõ vµo ®óng vÞ trÝ vßng trßn. ë trß ch¬i nµy, nh»m gióp häc sinh kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc võa ®îc häc rÌn kü n¨ng nghe, ®äc, viÕt tõ ®óng cho häc sinh. 7, Nought and crosses. - KÎ chÝn « vu«ng trªn b¶ng chicken Favourite Fish Orange juice Bread Meat rice Banana A hamburger - Use “ I like………….” - Chia häc sinh ra lµm hai nhãm: mét nhãm lµ “Nought” ( 0 ) vµ mét nhãm lµ “ Crosses” ( X ). - Hai nhãm lÇn lît chän tõ trong c¸c « vµ ®Æt c©u víi tõ ®ã. VD: My name is Hoa. - Nhãm nµo ®Æt c©u ®óng sÏ ®îc mét “ o” hay “ X “ . - Nhãm nµo cã ba “O” hoÆc “X” trªn mét hµng ngang, däc hoÆc chÐo sÏ th¾ng cuéc. - Sau phÇn kiÓm tra bµi cò lµ phÇn giíi thiÖu bµi míi, ë phÇn nµy t«i ®Æc biÖt lµ phÇn giíi thiÖu tõ vùng cña bµi. V× ë phÇn nµy gi¸o viªn ph¶i lùa chän nh÷ng c¸ch thøc, nh÷ng thñ thuËt h÷u hiÖu nhÊt sao cho l«i cuèn ®îc mäi ®èi tîng häc. Nh÷ng bøc tranh to, nh÷ng hµnh ®éng, nh÷ng gîi ýnho nhá hoÆc lµ nh÷ng vÝ dô, nh÷ng ®å vËt thËt....®Æc biÖt l«i cuèn sù chó ý cña häc sinh. C¸c em tiÕp cËn víi vèn tõ míi mét c¸ch nhÑ nhµng vµ høng thó II. 3. Tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong việc trau dồi từ vựng trong giảng dạy tiếng Anh lớp 4. 10 Sau mỗi phần bài dạy, hệ thống bài tập dùng để cho học sinh luyện theo tôi là rất quan trọng. Để giúp học sinh khắc sâu được những vốn từ đã học đồng thời giúp học sinh nắm được cách sử dụng linh động những từ vựng đó vào mẫu câu chính của bài. Ngoài những hệ thống bài tập ở lớp của các em, tôi thường cho các em làm thêm bộ bài tập tự luyện Olympic tiếng Anh. Trong bộ bài tập này có một số hình thức bài tập rất hay giúp các em mỏ rộng và khắc sâu vốn từ của mình như: Leave out, Cool pair matching, Safe driving. Defeat the goalkeeper, Fill in the blank... Việc cho học sinh giải tiếng Anh trên mạng cũng góp phần đáng kể trong việc khuyến khích các em, hệ thống bài tập như những trò chơi lôi cuốn các em. Làm bài tập qua hệ thống bài tập như trên mạng tôi thấy các em rất say me, các em vùa chơi vừa học và phân cho điểm sau mỗi bài tập đã rất khuyến khích các em. Làm nhiều tôi thấy các em tự tin hơn, biết sử dụng vốn từ đã được học vào phần bài tập, ngoài ra các em còn tích lũy thêm được những vốn từ ngoài chương trình học. II.4. Cách tiến hành giờ dạy cũng góp phần đáng kể trong những giờ học từ vựng. Mét sè c¸ch tiÕn hµnh giê d¹y phæ biÕn nh sau: + Víi giê d¹y tõ vùng: Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc to tõ míi, gi¶I thÝch nghÜa cña tõ. Gi¸o viªn lµm mÉu víi tõ võa häc. + Víi giê ng÷ ph¸p: gi¸o viªn gi¶I thÝch, giíi thiÖu cÊu tróc míi, sau ®ã häc sinh lµm bµi tập theo cÊu tróc võa häc. + Víi giê d¹y bµi kho¸ - Häc sinh ®äc ®ång thanh theo gi¸o viªn. Gi¸o viªn gi¶ng tõ, cÊu tróc nÕu cã. Häc sinh lµm vÝ dô víi tõ míi ®ã. Häc sinh tr¶ lêi c©u hái vÒ bµi kho¸, kÓ l¹i néi dung bµi kho¸ - häc sinh nhËn xÐt vµ söa lçi, Gi¸o viªn kÕt hîp cho bµi tËp vÒ nhµ. - ë nh÷ng giê d¹y nh trªn, tÊt c¶ mäi cè g¾ng cña thÇy lµm sao hoµn thµnh hÕt c¸c môc cã s½n trong s¸ch giao khoa, hiÓu vµ thuéc bµi kho¸, khi c¸c c«ng viÖc nµy ®îc hoµn thµnh cã nghÜa lµ häc sinh ®äc tr«i ch¶y bµi kho¸. Nãi l¹i ®îc néi dung bµi kho¸, lµm ®óng bµi tËp, ®Æt ®óng lo¹i c©u theo ®óng d¹ng c©u hái (kh«ng nhÊt thiÕt ®Ó hái). NÕu ®îc tõ Anh – ViÖt t¬ng ®¬ng ….Ngêi thÇy sÏ c¶m thÊy hµi lßng víi giê d¹y cña minh vµ cho r»ng giê d¹y ®· thµnh c«ng. - Tuy nhiªn nÕu xem xÐt l¹i thùc chÊt kÕt qu¶ cña sù hoµn thµnh ®ã qua mét vµi bµi kiÓm tra kh¶ n¨ng øng dông ng÷ liÖu võa häc cña häc sinh b»ng c¸ch t¸ch ng÷ 11 liÖu ra khái bµi häc trong s¸ch ®a chóng vµo t×nh huèng míi. Yªu cÇu häc sinh nghe hiÓu vµ ®äc hiÓu hay sö dông chóng trong c¸c t×nh huèng t¬ng tù… RÊt cã kÕt qu¶ sÏ kh«ng ®îc nh ngêi thÇy mong muèn, sÏ kh«ng ph¶i lóc nµo còng tr«i ch¶y nh nh÷ng g× diÔn ra trªn líp. VD: NÕu tra tõ ®iÓn cã thÓ hiÓu ®îc nghÜa cña tõ dÔ dµng song kh«ng ph¶i nh vËy ngêi häc sÏ biÕt c¸ch sö dông chóng. C¸ch sö dông chóng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ng÷ c¶nh, vµo thãi quen cña ngêi b¶n ng÷vµ c¸c mèi quan hÖ cïng m«i trêng v¨n ho¸ x· héi. C¸ch sö dônh ng÷ liÖu nµy chØ cã thÓ ®îc hiÓu râ khi chóng ®îc giíi thiÖu trong ng c¶nh, ®óng t×nh huèng mµ ngêi b¶n ng÷ sö dông. 1.T¹o ng÷ c¶nh t×nh huèng. - Líp häc: bµn ghÕ, thÇy, trß, dông cô häc tËp. - Trêng häc: phßng häc, cÇu thang, phßng ban, th viÖn, gi¸o viªn, s©n trêng, vên c©y… 2. Sö dông ®êi sèng trong gia ®×nh, b¹n bÌ cña häc sinh. - NghÒ nghiÖp cña nh÷ng ngêi trong gia ®×nh, hoµn c¶nh gia ®×nh II.4.1.Vµo bµi ( Warm up/ Lead in); §Ó giê d¹y ®¹t kÕt qu¶ tèt t«i ®Æc biªt quan t©m ®Õn viÖc híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ, yªu cÇu häc sinh tríc hÕt ph¶i n¾m ®îc néi dung kiÕn thøc cña bµi cò, híng dÉn cho c¸c em mét sè trß ch¬i g¾n víi néi dung bµi häc mµ c¸c em cã thÓ vËn dông ®Ó thùc hµnh theo cÆp, theo nhãm. KhuyÕn khÝch phong trµo häc nhãm cña c¸c em, cã nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch nh÷ng em ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp bé m«n nh hoa ®iÓm mêi… Muèn ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong mét giê d¹y tõ vùng ®iÒu t«i ®Æc biÖt quan t©m ®ã lµ phÇn më ®Çu cñng cè bµi cò cho häc sinh th«ng qua c¸c trß ch¬i nh Bingo, Matching, Jumble word, slap the board. Víi nh÷ng h×nh thøc trß ch¬i trªn t«i cã thÓ híng tíi mäi ®èi tîng häc sinh, gióp c¸c em luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ th«ng qua trß ch¬i nµy môc ®Ých chÝnh cña t«i lµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh, ®ång thêi dÉn d¾t c¸c em vµo néi dung bµi míi mét c¸ch tù nhiªn. Víi h×nh thøc vµo bµi nh vËy, ®· gióp t«i thµnh c«ng rÊt nhiÒu trong chuyªn m«n. §· t¹o sù l«i cuèn mäi ®èi tîng häc sinh, c¸c em h¨ng say, s«i næi h¬n vµ s¸ng t¹o h¬n trong viÖc häc tËp bé m«n. II.4.2. Giíi thiÖu ng÷ liÖu míi ( Presentation) 12 Ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông: §Ó lµm tèt viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu theo yªu cÇu ®Æt ra cÇn ph©n biÖt râ ng÷ nghi· vµ c¸ch sö dông. Ng÷ ph¸p vµ nghÜa cña tõ chóng ®îc sö dông nh thÕ nµo lµ hai vÊn ®Ò kh¸c biÖt. II.5. Tầm quan trọng của việc soạn giáo án trong việc trau dồi từ vựng cho học sinh II. 5.1. So¹n gi¸o ¸n: So¹n gi¸o ¸n hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ thiÕt lËp mét bµi d¹y lµ c«ng viÖc rÊt gÇn gòi vµ thiÕt thùc víi ngêi gi¸o viªn. ViÖc thiÕt lËp mét bµi lªn líp bao giê ngêi gi¸o viªn còng ph¶i biÕt m×nh ®Þnh lµm g×, d¹y g×, vµ lµm nh thÕ nµo trong mét bµi d¹y ®ã. Môc ®Ých ý ®å vµ néi dung c¸c bíc thùc hiÖn thùc chÊt chÝnh lµ “ Gi¸o ¸n cña gi¸o viªn” . ViÖc thiÕt lËp ®îc mét bµi lªn líp cã hiÖu qu¶ phô thuéc tríc hÕt vµo viÖc n¾m v÷ng mét c¸ch tæng hîp nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ thñ thuËt ®Ó thùc hiÖn bµi d¹y ®ã. Tuy nhiªn, cho dï gi¸o ¸n ®îc tr×nh bµy nh thÕ nµo vµ thÓ hiÖn ph¬ng ph¸p thñ thuËt nµo, vÉn cã mét sè quy ®Þnh chung khi tiÕn hµnh giê lªn líp. Cã thÓ nãi, mét giê d¹y häc cã hiÖu qu¶ cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau: - B»ng mét ho¹t ®éng më bµi, vµo bµi, æn ®Þnh líp, ®ång thêi chuÈn bÞ t©m lý vµ kiÕn thøc cho häc sinh vµo bµi míi. - Lµm râ môc tiªu cña bµi . - Ng÷ liÖu míi ph¶i giíi thiÖu râ rµng trong giê ng÷ c¶nh vµ luyÖn tËp ngay b»ng nh÷ng bµi luyÖn tËp nhanh - Mäi gi¶i thÝch híng dÉn ph¶i râ rµng kh«ng g©y nhÇm lÉn. - T¹o ®îc nhiÒu c¬ héi thùc hµnh mang tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong líp. - C¸c c©u hëi cña gi¸o viªn thu hót ®îc nhiÒu häc sinh tr¶ lêi. - Lu«n cã híng dÉn cña c¸c bµi ë giai ®o¹n ®Çu - Lu«n kiÓm tra ®îc møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh - Gi¸o viªn cã nhËn xÐt gãp ý kÞp thêi vµ söa ch÷a lçi cã hÖ thèng. Th«ng thêng mét gi¸o ¸n bao gåm nh÷ng phÇn chñ yÕu sau 1. Môc tiªu bµi häc 2. Träng t©m ng÷ liÖu. 3. Gi¸o cô trùc quan sÏ sö dông. 4. C¸c bíc tiÕn hµnh: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng, c¸ch tiÕn hµnh cô thÓ cho tõng bíc, cã kÌm theo ph©n bæ thêi gian: dù ®o¸n c¸c kh¶ n¨ng c¸c vÊn ®Ò sÏ x¶y ra( khã kh¨n, th¾c m¾c cña häc sinh, tèc ®é thùc hiÖn vµ c¸ch sö trÝ) nh÷ng bµi tËp dù phßng ®Ó thÕ trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt. 13 Nãi tãm l¹i, gi¸o ¸n, còng nh ph¬ng ph¸p d¹y häc cña ngêi thÇy lµ mét nghÖ thuËt mang tÝnh c¸ nh©n, thÓ hiÖn ph¬ng ph¸p day häc cña c¸ nh©n ngêi thÇy gi¸o vµ nh»m phôc vô hç trî cho chÝnh ngêi thÇy khi lªn líp II. 5. 2. M« t¶ giê d¹y Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong mét bµi d¹y , ®Æc biªt lµ mét bµi d¹y tõ vùng ®iÒu quan träng nhÊt lµ t«i ph¶i lùa chän nh÷ng h×nh thøc trß ch¬i, nh÷ng ho¹t sao cho t«i cã thÓ Thu hót ®îc sù chó ý cña mäi ®èi tîng häc sinh. X¸c ®Þnh ®óng néi dung, thÓ lo¹i tõ vùng. Tõ c¸c h×nh thøc trß ch¬i t«i ,c¸c ®å dïng trùc quan, c¸c thñ thuËt cña gi¸o viªn cã thÓ cñng cè kiÕn thøc cña bµi cò ®ång thêi dÉn d¾t c¸c em vµo phÇn bµi míi mét c¸ch nhÑ nhµng tù nhiªn. Ngoµi ra cßn gióp c¸c em ph¸t triÓn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt vèn tõ ®· ®îc häc ®Ó ¸p dông vµo phÇn ng÷ ph¸p thùc hµnh, giao tiÕp. Trong mét bµi d¹y tõ míi, ho¹t ®éng ®Çu tiªn lµ t«i cñng cè bµi cho häc sinh th«ng qua c¸c trß ch¬i Bingo, Matching, Jumble word, Slap the board. ë ho¹t ®éng nµy t«i híng tíi mäi ®èi tîng häc sinh, gióp c¸c em luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt vµ th«ng qua trß ch¬i nµy môc ®Ých chÝnh cña t«i lµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho häc sinh, ®ång thêi dÉn d¾t c¸c em vµo phÇn bµi míi, c¸c em h¨ng say h¬n chñ ®éng vµ s¸ng t¹o h¬n trong viÖc chiÕm lÜnh tri thøc. PhÇn chuÈn bÞ bµi häc, môc ®Ých chÝnh cña tæi trong tiÕt d¹y lµ gióp häc sinh n¾m b¾t ®îc mét sè tõ vùng. §å dïng gi¶ng d¹y cña t«i chuÈn bÞ thêng lµ nh÷ng bøc tranh ®îc phãng to tõ s¸ch gi¸o khoa vµ hÖ thèng c©u hái gîi më víi møc ®é cao dÇn tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p sao cho phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh hay nh÷ng thñ thuËt nho nhá. HÖ thèng c©u hái lµ phÇn t«i thÊy khã nhÊt, tõ nh÷ng c©u hái gîi më ®¬n gi¶n, t«i cè g¾ng dÉn d¾t c¸c em ®Õn phÇn träng t©m cña bµi mét c¸ch logic. Cïng víi viÖc sö dông triÖt ®Ó ®å dïng day häc, vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc trß ch¬i, kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong c¸c tiÕt d¹y lµ c¸c em ®· n¾m ®îc kiÕn thøc träng t©m cña bµi. Sau khi giíi thiÖu ®îc toµn bé sè tõ vùng mµ t«i sÏ cung cÊp trong mét tiÕt d¹y. T«i ®äc mÉu tõng tõ vµ yªu cÇu häc sinh ®äc ®ång thanh theo kho¶ng 3 lÇn. Say ®ã t«i chia líp thµnh hai nhãm vµ yªu cÇu: Nhãm 1: §äc – Nhãm hai nghe vµ ngîc l¹i. Trong khi nghe nhãm nä ph¶i ph¸t hiÖn lçi ph¸t ©m sai cña nhãm kia, gi¸o viªn ®ãng vai trß lµ träng tµi ®ång thêi gióp cho c¸c em luyÖn l¹i c¸c tõ ®· ®äc sai mét c¸ch triÖt ®Ó nhÊt. Sau ho¹t ®éng nµy t«i yªu cÇu c¸c em ®äc c¸ nh©n, ®©y lµ lóc t«i cã ®iÒu kiÖn sửa lçi cho c¸c em mét c¸ch tØ mØ h¬n. khi c¸c en vÒ c¬ b¶n ®· ®äc ®îc t«i chuyÓn sang phÇn luyÖn viÕt cho c¸c em, ë phÇn nµy t«i ®· s¾p xÕp c¸c em luyÖn theo cÆp – h×nh thøc ®«i b¹n cïng tiÕn. Häc sinh 1 - ®äc, häc sinh 2 – viÕt 14 vµ ngîc l¹i, c¸c em ph¶i tù kÌm b¹n trong nhãm cña m×nh khi kiÓm tra sÏ lÊy ®iÓm kiÓm tra cña nhãm vµ chia ®«i lÊy ®iÓm trung b×nh cho c¶ nhãm. T«i ®· rÊt thµnh c«ng , c¸c em ®· rÊt cã tr¸ch nhiÖm víi nhãm cña m×nh kÕt cña häc tËp ®¹t ®îc cña c¸c em cã rÊt nhiÒu tiÕn bé. H×nh thøc kiÓm tra cho phÇn nµy, t«i sö dông trß ch¬i Jumble Word, t«i cho mét sè tõ cã c¸c ch÷ bÞ x¸o chén lªn b¶ng, yªu cÇu häc sinh xÕp l¹i c¸c ch÷ thµnh tõ cã nghÜa ra giÊy nh¸p, sau ®ã t«i thu theo cÆp vµ chÊm ®iÓm. Bíc tiÕp theo lµ h×nh thøc ®ßi hái c¸c em ph¶i tËp trung cao ®é h¬n, t«i tæ chøc cho c¸c em ch¬i trß ch¬i Rub out and remember. T«i cho c¸c em ®äc tõ míi ®ång thêi thùc hiÖn h×nh thøc xo¸ dÇn b¶ng phÇn tiÕng Anh. Sau ®ã xo¸ hÕt phÇn b¶ng tiÕng Anh, t«i yªu cÇu c¸c em nh×n vµo phÇn tiÕng ViÖt ®äc TiÕng Anh ®ång thanh vµ c¸c nh©n. §èi víi häc sinh kÐm h¬n t«i cã thÓ gîi ý nhng trêng nµy kh«ng nhiÒu, hÇu hÕt c¸c em nắm ®îc bµi. 15 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Suèt n¨m häc qua vÒ phÝa b¶n th©n t«i kh«ng ngõng nç lùc, phÊn ®Êu tÝch cùc häc hái ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi trêng víi mét môc ®Ých lµm thÕ nµo ®Ó cã ph¬ng ph¸p häc tËp h÷u hiÖu ®èi víi bé m«n ®ång thêi gióp häc sinh høng thó say mª häc tËp bé m«n. MÆt kh¸c häc sinh cã ý thøc rÌn luyÖn kü n¨ng häc tËp bé m«n Anh v¨n lµ c¬ së c¸c em cã ®îc hiÖu qu¶ tèt trong häc tËp. Khèi líp 4 t«i ®îc nhµ trêng ph©n c«ng trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n Anh v¨n ®· ®em l¹i kÕt qu¶ tèt. TÊt c¶ kh«ng häc sinh nµo xÕp lo¹i häc lùc yÕu, 100% häc sinh ®¹t lo¹i trung b×nh trë lªn, sè häc sinh giái còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ KÕt qu¶ trªn lµ c«ng søc cña tËp thÓ trêng, cña ®éi ngò gi¸o viªn ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m cao, lµ sù cè g¾ng häc tËp cña häc sinh trong ®ã cã mét phÇn ®ãng gãp tÝch cùc cña b¶n th©n t«i. Trong n¨m häc tíi, b¶n th©n t«i ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a. V× kÕt qu¶ ®¹t ®îc ë trªn cha ph¶i lµ mü m·n. Ph¶i d¹y tèt h¬n n÷a gãp phÇn cïng víi c¸c bé m«n cña trêng ®µo t¹o nh©n c¸ch häc sinh- nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc cã ®ñ tµi ®øc ®¶m nhËn nhiÖm vô c¸ch m¹ng d©n téc to lín. IV. PhẦn kÕt luËn Qua viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu lÝ thuyÕt vÒ viÖc t×m hiÓu viÖc d¹y tiÕng Anh nãi chung vµ tiÕng Anh tiÓu häc nãi riªng cïng víi viÖc htùc nghiÖm gi¶ng d¹y bé m«n. 16 T«i thÊy viÖc tæ chøc trß ch¬i, c¸c ®å dïng trùc quan, ¸c thñ thuËt trong gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn trong d¹y häc tiÕng Anh TiÓu häc lµ cùc kú quan träng… Nã kh«ng chØ gióp häc sinh cã høng thó ham mª häc tËp mµ cßn gióp c¸c em n¾m v÷ng kiÕn thøc mét c¸ch nhanh nh¹y, th«ng qua trß c¸c h×nh thøc tæ chøc ®ã sinh cñng cè l¹i kiÕn thøc cò nhng còng kh«ng cã c¶m gi¸c nhµm ch¸n. C¸c em c¶m thÊy tù tin h¬n, b¹o d¹n h¬n khi ®îc tham gia vµo c¸c trß ch¬i häc tËp. Tõ ®ã c¸c em cã thÓ m¹nh d¹n ®Ò suÊt ý kiÕn cña m×nh trong giê häc, gióp cho kh«ng khÝ líp häc s«i næi kh«ng bÞ c¨ng th¼ng gß bã, phï hîp víi ®Æc ®iÓm sinh lý cña häc sinh “ häc mµ ch¬i ch¬i mµ häc”. Trong giê häc TiÕng Anh nÕu ta kh«ng ¸p dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®a d¹ng, phong phó sÏ dÔ lµm cho häc sinh mÖt mái, uÓ o¶i dÉn ®Õn tiÕp thu bµi chËm. Thùc tÕ ®a sè trong mét giê häc sù tËp trung chó ý cña häc sinh TiÓu häc chñ yÕu chØ tËp trung ë mét sè häc sinh kh¸ giái, cßn l¹i sè häc sinh trung b×nh, yÕu thêng chó ý vµo bµi ë phÇn ®Çu tiÕt häc , cµng vÒ cuèi tiÕt häc cµng thÊy ch¸n häc vµ cã khi cßn lµm viÖc riªng trong giê häc nÕu kh«ng cã g× hÊp dÉn c¸c em. Tõ thùc tÕ nµy cho ta thÊy râ viÖc lång trß ch¬i vµo, c¸c ®å dïng trùc quan trong mét giê häc tiÕng Anh tiÓu häc lµ hÕt søc cÇn thiÕt, nã kh«ng chØ ®em l¹i sù høng thó cho c¸c em häc kh¸ giái mµ cßn t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i cho nh÷ng em häc sinh yÕu kÐm vµ tõ ®ã c¸c em c¶m thÊy yªu thÝch m«n häc h¬n. VÒ phÇn gi¸o viªn, ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ tØ mØ vÒ chuyªn ®Ò lùa chän, lªn kÕ ho¹ch râ rµng trong tõng ®ît dÆc biÖt chó ý ®Õn kÕt qu¶ cña häc sinh, tõ ®ã cã ph¬ng híng lµm viÖc tiÕp theo, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i. Thêng xuyªn kiÓn tra ®éng viªn ph¸t hiÖn kÞp thêi vÒ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó ®éng viªn, khÝch lÖ, gîi høng thó häc tËp Trong giê häc thÇy ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng häc sinh ®îc béc lé ý kiÕn cña m×nh. Tæ chøc cho häc sinh ®îc tranh luËn, ®îc tham gia mét c¸ch tÝch cùc trong giê häc. Chó ý nh÷ng tån t¹i cña häc sinh ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt trong giê d¹y. Chó ý híng cho häc sinh sö dông s¸ch gi¸o khoa, ®Æc biÖt ph¶i sö dông tèi ®a, s¸ng t¹o ®å dïng d¹y häc. Ngêi thÇy ph¶i cã sù h¨ng say yªu nghÒ mÕn trÎ s©u s¾c, lao ®éng tÝch cùc , s¸ng t¹o, quyÕt t©m cao trong c«ng viÖc. Ph¶i khiªm tèn häc hái ®ång nghiÖp s¸ch vë… Trªn ®©y lµ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña b¶n th©n t«i trong nh÷ng n¨m häc qua. T«i hy väng víi sù tham gia gãp ý kiÕn cña c¸c ®ồng nghiÖp xa gÇn, ®Ó cïng cã 17 mét ph¬ng ph¸p thèng nhÊt vÒ gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh ë cÊp TiÓu häc, cïng víi c¸c bé m«n v¨n hãa kh¸c gãp phÇn lµm tèt sù nghiÖp C¸ch M¹ng Gi¸o dôc §¶ng vµ Nh©n d©n tin tëng giao cho. V. kiÕn nghÞ Lµ mét gi¸o viªn trÎ gi¶ng d¹y m«n Anh v¨n ë cÊp TiÓu häc, t«i kÝnh mong l·nh ®¹o quan t©m h¬n n÷a ®Õn tµi liÖu s¸ch tham kh¶o vµ ®å dïng häc tËp bé m«n nh b¨ng, ®µi. Tæ chøc c¸c líp båi dìng mang tÝnh chÊt chuyªn s©u, vµ cã hÖ thèng h¬n n÷a Cho đội ngũ gi¸o viªn dạy tiếng Anh Tiểu học Cuèi cïng t«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n. Quyết Thắng, ngµy20 th¸ng 11 n¨m 2014 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ HiÒn 18 IV. tµi liỆu tham kh¶o 1. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o viªn, s¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp tiÕng Anh líp 4 2. Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc tiÕng Anh ë trêng TiÓu häc, tµi liÖu vÒ ph¬ng ph¸p tæ chøc trß ch¬i trong d¹y häc tiÕng Anh 3. Nghiªn cøu vÒ hÖ thèng kiÕn thøc trong tiÕng Anh TiÓu häc. 4. Gi¸o tr×nh tiÕng Anh Let’ go - NXB oxford . Gåm s¸ch gi¸o viªn vµ häc sinh 19 MỤC LỤC I.ĐẶT VẤN ĐỀ I.1. Cơ sở lí luận I.2. Cơ sở thực tiễn II. PHẦN NỘI DUNG II.1. Mục đích nghiên cứu và yêu cầu môn tiếng Anh tiêu học II.2. Tầm quan trọng của việc tổ chức trò chơi trong một tiết dạy từ vựng môn tiếng Anh lớp 4. II.3. Tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong việc trau dồi từ vựng trong giảng dạy tiếng Anh lớp 4. II.4. Cách tiến hành giờ dạy cũng góp phần đáng kể trong những giờ học từ vựng. II.4.1. Vào bài II.1.2. Giới thiệu ngữ liệu mới II.5. Tầm quan trọng của việc soạn giáo án trong việc trau dồi từ vựng cho học sinh. II.5.1. Soạn giáo án II.5.2. Mô tả giờ dạy III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV. PHẦN KẾT LUẬN V. ĐỀ NGHỊ VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO VII. MUC LỤC 20
- Xem thêm -