Tài liệu Skkn_phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn sinh học 6

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------MỤC LỤC Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lí do khách quan 2 2. Lí do chủ quan 2 3. Mục đích nghiên cứu 2 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 4 II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1. Cơ sở pháp lí 5 2. Cơ sở lí luận 5 3. Cơ sở thực tiễn 5 Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1. Thực trạng của đề tài nghiên cứu 7 2. Nguyên nhân của thực trạng 7 Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 1. Cơ sở đề xuất các giải pháp 8 2. Các giải pháp chủ yếu 3. Giáo án thực hiện tiết dạy 9 III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: 29 2. Khuyến nghị 20 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 ĐỀ TÀI: ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 1 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MÔN SINH HỌC 9 PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Lý do kh¸ch quan: Ngày nay vấn đề môi trường đang là vấn đề quan trọng của xã hội. Một trong những giải pháp để ngăn ngừa các vấn đề môi trường là phải trực tiếp làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về môi trường sống xung quanh. Chính vì vậy, công tác giáo dục môi trường(GDMT) đã và đang được toàn xã hội quan tâm Có một thực tế là hiện nay, trong khi các quốc gia phát triển có môn học riêng về môi trường thì Bảo vệ môi trường trong trường học ở một số nước đang phát triển như Việt Nam mới chỉ được đưa vào một số tiết học ngoại khóa. Các cuộc thi ý tưởng Bảo vệ môi trường dành cho học sinh, sinh viên cũng chỉ nặng về hình thức trong khi môi trường cần ý thức bảo vệ thường trực trong mỗi bạn trẻ. Vậy làm thế nào để nâng cao ý thức cho giới trẻ? §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã cÇn ®Õn vai trß rÊt quan träng cña ngêi thÇy. ThÇy, c« gi¸o biết cách lồng ghép thường xuyên vấn đề này trong các bài giảng của mình thì hiệu quả chắc chắn không phải là nhỏ. §ã lµ c¬ së lý luËn khiÕn t«i chän vÊn ®Ò nghiªn cøu nµy. 2. Lý do chñ quan Sinh häc lµ m«n khoa häc thùc nghiÖm, khoa häc më lu«n lu«n míi, kiÕn thøc sinh häc chñ yÕu ®îc h×nh thµnh b»ng ph¬ng ph¸p quan s¸t, m« t¶, t×m tßi thùc nghiÖm. VËy mµ häc sinh l¹i gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò nµy th× qu¶ ®©y lµ mét ®iÒu rÊt ®¸ng quan t©m v× nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña c¶ mét thÕ hÖ t¬ng lai. Hiện nay, kinh phí đầu tư vào các chương trình tuyên truyền môi trường của nhà nước không phải là nhỏ. Số tiền này được chi cho các hoạt ------------------------------------------------------------------------------- Trang 2 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------động truyền thông, các cuộc thi ý tưởng, các ngày hội môi trường... Tuy nhiên, hiệu quả thu được từ những chương trình như vậy chưa hẳn đã cao so với giáo dục trong trường học. Bởi lẽ, giáo dục học đường là cách giáo dục thường xuyên và lay động lớn nhất đối với lớp trẻ. §ã lµ c¬ së thùc tiÔn, lµ lÝ do chñ quan th«i thóc t«i quan t©m, tr¨n trë lùa chän nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu: Qua nghiªn cøu t«i muèn nªu lªn vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó 1 tiÕt d¹y gi¸o dôc m«I trêng ®¹t hiÖu qu¶, h×nh thµnh ®îc ý thøc b¶o vÖ m«I trêng trong häc sinh. Ta ®· biÕt môc ®Ých cña gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gióp HS n¾m b¾t tri thøc mµ ph¶i híng dÉn c¸c em c¸ch tiÕp thu vµ vËn dông tri thøc nh thÕ nµo. V× vËy, qua nghiªn cøu t«i muèn nªu ra mét vµi ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò d¹y mét tiÕt thùc hµnh sinh häc nh thÕ nµo ®Ó thu ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ã lµ môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4.§èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu *§èi tîng nghiªn cøu: §èi tîng nghiªn cøu ë ®©y lµ vÊn ®Ò d¹y 1 tiÕt víi néi dung: “¤ nhiÔm m«I trêng” trong ch¬ng tr×nh sinh häc líp 9 - §èi tîng nhËn thøc ë ®©y lµ HS líp 9 cña trêng THCS NguyÔn Trêng Té do t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y. 5. NhiÖm vô nghiªn cøu HÖ thèng ho¸ nh÷ng c¬ së lý thuyÕt cña viÖc x©y dùng c©u hái theo híng ph¸t huy n¨ng lùc tù lùc cña häc sinh. Ph©n tÝch néi dung bµi “¤ nhiÔm m«i trêng” - SH9 - THCS lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c©u hái. LÊy ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp vÒ gi¸ trÞ cña c©u hái ®· x©y dùng cho bµi phï hîp vÒ kü thuËt, chÝnh x¸c vÒ mÆt khoa häc cha, cã võa søc häc sinh vµ ph¸t huy n¨ng lùc tù lùc cña häc sinh kh«ng? Cã ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu gi¸o dôc ®· ®Ò ra kh«ng? 6.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - C¸c ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, m« t¶, thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm. - Ph¬ng ph¸p t¹o nhu cÇu nhËn thøc cã mong muèn t×m hiÓu c¸c hiÖn tîng sinh häc. ------------------------------------------------------------------------------- Trang 3 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ph¬ng ph¸p híng dÉn HS tù lùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp. - T¹o ®iÒu kiÖn cho HS béc lé kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh bµy vµ tù b¶o vÖ ý kiÕn cña m×nh khi th¶o luËn, tranh luËn. - KhuyÕn khÝch HS th¾c m¾c, nªu t×nh huèng cã vÊn ®Ò vµ tham gia gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khi quan s¸t còng nh khi tiÕn hµnh thùc hµnh, thÝ nghiÖm, lµm b¸o c¸o. II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1/ C¬ së ph¸p lý - Sưu tầm tài liệu theo l« gÝc nghiªn cøu th× b¶n th©n nã lµ nguån tri thøc míi cho HS, nã lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cho qu¸ tr×nh t×m tßi cña HS ®Ó ®i ®Õn viÖc h×nh thµnh kiÕn thøc míi. - Thảo luận, báo cáo lµ nguån kiÕn thøc võa cã vai trß x©y dùng c¸i míi, võa cã vai trß cñng cè, hoµn thiÖn vµ kiÓm chøng, chøng minh mét vÊn ®Ò ®· ®îc nh¾c ®Õn. - B»ng hÖ thèng c©u hái cã tÝnh chÊt ®Þnh híng GV ®· kÝch thÝch høng thó, sù t×m tßi ®éc lËp s¸ng t¹o cña HS. - B»ng tµi liÖu quan s¸t ®îc tõ việc sưu tầm do GV hoÆc b¶n th©n HS tù tiÕn hµnh, gióp HS cã thÓ ph©n tÝch, so s¸nh, thiÕt lËp mèi quan hÖ nh©n qu¶, tr¶ lêi c¸c c©u hái ®Ó ®i tíi c¸c kÕt luËn kh¸i qu¸t, ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña vÊn ®Ò hay hiÖn tîng sinh häc. 2/ C¬ së lÝ luËn Phương pháp Thảo luận nhóm trong học tập là phương pháp mà học sinh không còn làm việc cá nhân mà là làm việc chung với nhau bằng những nhóm nhỏ, thảo luận chung trong nhóm về những vấn đề do giáo viên đề ra nhằm mục đích tìm hiểu những nội dung và tự giải đáp trước khi vấn đề đó được giải quyết với sự giám sát, điều chỉnh chung của lớp học và của giáo viên 3/ C¬ së thùc tiÔn Gi¸o viªn tiÕn hµnh c¸c bíc sau: ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 4 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------a) Chuẩn bị thảo luận - Hướng dẫn cách thực hiện, phân bổ thời gian hợp lý, - Giải đáp thắc mắc của học sinh trước khi chính thức đi vào hoạt động, đồng thời ghi lại chủ đề và chỉ dẫn lên bảng hoặc máy chiếu… b) Thảo luận: - Giám sát của người thầy: Khi học sinh tiến hành hoạt động, giáo viên chuyển từ vị trí người hướng dẫn sang vị trí người giám sát. Nhiệm vụ của giáo viên lúc này là nhận biết tiến trình hoạt động của các nhóm từ đó có thể có những can thiệp kịp thời để mang lại hiệu quả. Muốn vậy khi giám sát hoạt động nhóm, giáo viên cần: + Chú ý đến hoạt động mà giáo viên yêu cầu lớp thực hiện. Không nên tranh thủ làm việc riêng khi học sinh đang thảo luận- Di chuyển, quan sát toàn bộ lớp để giám sát được mọi hoạt động. + Lắng nghe quá trình trao đổi của học sinh trong nhóm. Từ đó giáo viên có thể có những phát hiện thú vị và khả năng đặc biệt của từng em, hướng thảo luận của từng nhóm để điều chỉnh kịp thời. ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 5 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Chương II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1. Thực trạng của đề tài: - GV vµ HS ph¶i tËn dông triÖt ®Ó 45’ trªn líp ®Ó tæ chøc gi¶ng d¹y vµ häc tËp, cã nh vËy míi ph¸t huy hÕt vai trß tæ chøc, híng dÉn cña GV, míi ®¶m b¶o cho HS tiÕp thu hÕt kiÕn thøc cña tiÕt häc. - GV chØ lµ ngêi híng dÉn, tæ chøc cho HS ho¹t ®éng gióp HS tù t×m ra kÕt luËn vµ ghi nhí ®îc kiÕn thøc. HS lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng, sau khi ®· nhËn ®îc môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt thùc hµnh HS lËp tøc ho¹t ®éng nhãm ®Ó tiÕn hµnh th¶o luËn, b¸o c¸o díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. §èi víi m«n sinh häc viÖc chuÈn bÞ tèt tµi liÖu su t©m lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña bµi häc. - Qua qu¸ tr×nh häc tËp kÕt qu¶ thu ®îc cã tíi trªn 90% sè häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu, ®îc gi¸o viªn ®¸nh gi¸, cho ®iÓm ghi nhËn kÕt qu¶ ho¹t ®éng. 2.Nguyªn nh©n thùc tr¹ng: Gi¸o viªn còng gÆp khã kh¨n trong gi¶ng d¹y. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ cña c¸c häc cha ®¹t ®îc ®Õn møc mong muèn lµ do: ThiÕu ®å dïng, trang thiÕt bÞ ®Ó su tÇm tµi liÖu, b¨ng h×nh. HS khã kh¨n vÒ viÖc su tÇm tranh ¶nh, tµi liÖu theo yªu cÇu. MÆt kh¸c m«n sinh häc lµ mét khoa häc thùc nghiÖm, m«n khoa häc më, lu«n lu«n míi vµ rÊt trõu tîng. C¸c em ph¶i tù su tÇm, th¶o luËn ®Ó t×m kiÕn thøc, qua ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm, HS ph¶i tÝch cùc ®Ó t×m tßi, trao ®æi ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra mét c¸ch ®éc lËp s¸ng t¹o. Chương III: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài 1.C¬ së ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p Qua nghiªn cøu t«i muèn nªu lªn vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó 1 tiÕt d¹y gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«I trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ta ®· biÕt môc ®Ých cña gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gióp HS n¾m b¾t tri thøc mµ ph¶i híng dÉn c¸c em c¸ch tiÕp thu vµ vËn dông tri thøc nh thÕ nµo. V× vËy, GV ph¶i ®Æt vÊn ®Ò râ rµng, gi¶i thÝch cô thÓ môc ®Ých, yªu cÇu, ý nghÜa cña bµi häc. 2.C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 6 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- C¸c c©u hái vµ tµi liÖu su t©m ph¶i ®îc gi¸o viªn nªu ra tõ tríc khi tiÕn hµnh buæi häc vµ ghi lªn b¶ng hoÆc vµo phiÕu häc tËp. Yªu cÇu cña c¸c c©u hái nµy ph¶i phï hîp víi chñ ®Ò cña bµi häc ®Ó khi t×m lêi gi¶i ®¸p gióp HS n¾m v÷ng, hiÓu s©u b¶n chÊt cña hiÖn tîng. - Thêi gian cho häc sinh chuÈn bÞ ph¶i hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o thu ®îc kÕt qu¶ thËt s¸t thùc tiÔn. - Sau khi th¶o luËn nhÊt thiÕt GV ph¶i nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn kiÕn thøc chuÈn ®Ó HS ®iÒu chØnh nhËn thøc nÕu cÇn. - Phèi hîp mét c¸ch hîp lÝ phÇn b¸o c¸o cña häc sinh víi lêi nãi cña GV, tuú theo l« gÝc cña sù phèi hîp nµy mµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng nhËn thøc cña HS kh¸c nhau. NÕu ë ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i th× s¸ch gi¸o khoa lµ nguån th«ng tin cho HS cßn lêi nãi cña giao viªn gi÷ vai trß híng dÉn th× trong ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, lêi nãi cña GV lµ ®Ó x¸c nhËn th«ng tin. - ViÖc lùa chän l« gÝc phèi hîp gi÷a lêi nãi cña gi¸o viªn vµ phÇn b¸o c¸o cña häc sinh lµ tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña néi dung nghiªn cøu, vµo n¨ng lùc t duy vµ tr×nh ®é cña mçi HS. *ứng dông thùc tiÔn trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Qu¸ tr×nh ¸p dông cña b¶n th©n. Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i ®· vËn dông ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc trong d¹y häc sinh häc. BiÕn HS thµnh chñ thÓ cña qu¸ tr×nh häc tËp, ®a c¸c em vµo vÞ trÝ chñ ®éng, ®ßi hái c¸c em ph¶i tÝch cùc suy nghÜ, t duy b»ng nh÷ng c©u hái cã tÝnh chÊt nªu vÊn ®Ò, gîi më trong nh÷ng t×nh huèng cã vÊn ®Ò ®îc ®a ra. GIÁO ÁN: TIẾT 60. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I. Mục đích bài dạy: Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm ô nhiễm môi trường, các tác nhân gây ô nhiễm và những ảnh hưởng của các tác nhân đó. Thái độ: Học sinh hiểu được ý nghĩa của phát triển bền vững, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Kỹ năng: Rèn kỹ năng thảo luận nhóm, phân tích, tổng hợp, so sánh. II. Chuẩn bi: - Giáo viên: Hình ảnh, tư liệu về ô nhiễm môi trường. ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 7 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Bảng phụ, phiếu học tập. Máy tính, projector. - Học sinh: Sưu tầm hình ảnh, bài báo, tư liệu về ô nhiễm môi trường. III. Nội dung bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên cho học sinh hoàn thành bài tập 1 trong phiếu học tập, gọi 1 học sinh lên bảng hoàn thành bài tập 1. Giáo viên nhận xét, cho điểm. 2. Bài giảng: Mở bài: Từ tiết học trước và bài tập 1, các em đã thấy con người đã có rất nhiều tác động tới môi trường. Trong những tác động đó, có những tác động tốt đối với môi trường nhưng cũng có những tác động xấu. Vậy chúng ta sẽ bàn đến những tác động xấu đó có ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường trong buổi học hôm nay. ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 8 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Hoạt động 1: Tìm hiểu Ô nhiễm môi trường là gi? Hoạt động của giáo viên Hoạt động Nội dung ghi bảng của học sinh Tiết 60. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Gv nêu câu hỏi: I. Ô nhiễm môi trường là gì Theo sự hiểu biết của em, thế Hs nào là ô nhiễm môi trường? động hoạt cá Gv gọi 1 số hs trả lời câu hỏi. nhân, trả lời - Là sự thay đổi các tính chất vật lý, hóa học v Gv nhận xét và chốt kiến câu hỏi. học của môi trường, có ảnh hưởng theo chiều h thức bất lợi cho hoạt động sống của mọi sinh vật. Gv: Trong bài tập 1 các em đã thấy được những hoạt -Hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm: động của con người ảnh + Do hoạt động của con người. hưởng tới môi trường TN, + Do hoạt động của tự nhiên: núi lửa, xác s vậy hiện tượng núi lửa phun Hs…. rữa,… trào có gây ô nhiễm môi trường không? Gv chốt kiến thức:-- ------------------------------------------------------------------------------Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Trang 9 Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường Chuyển tiếp: II. Tác nhân chủ yếu gây ô nhi Gv: cho hs xem đoạn phim tư liệu, Hs theo dõi trường: nêu yêu cầu đối với hs: Các em theo dõi đoạn phim, cho biết có những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường? - Khí thải. - Hóa chất BVTV và chất độc hóa học. - Chất phóng xạ. - Chất thải rắn. - Vi sinh vật gây bệnh Gv yêu cầu 1 số hs phát biểu, ghi ra góc bảng Gv chốt lại: Bài học hôm nay Một số Hậu quả hs chúng ta sẽ bàn đến 5 tác nhân chủ phát biểu yếu: --- Gv: yêu cầu hs thảo luận theo nhóm lớn, theo nôi dung thảo luận (bài tập 2 trong phiếu học tập) Hs thảo luận Gv: gọi đại diện 1 nhóm lên báo theo cáo, yêu cầu nhóm khác bổ sung nhóm lớn. Sau khi thảo Gv: tổng kết, chiếu bảng đáp án luận xong, treo kết Gv: cho hs quan sát đoạn phim tư quả thảo luận liệu về hình ảnh ô nhiễm môi lên bảng trường ở Hà Nội và phóng sự tình trạng ô nhiễm, hậu quả ở Thạch ------------------------------------------------------------------------------- Trang 10 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Ảnh hưởng tới hoạt động sống của con người và sinh vật Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Sơn Phú Thọ Gv: Qua 2 đoạn phim tư liệu trên, các em thấy hậu quả do ô nhiễm môi trường gây ra đã ảnh hưởng con người cũng như các sinh vật khác Gv chiếu lại bảng tổng kết và dẫn dắt vào bài sau: - Cùng với sự phát triển của nhân loại, ngày càng có nhiều phát minh phục vụ cho đời sống con người, nhiều khu công nghiệp, nhiều phương tiện giao thông hiện đại, nhiều loại vũ khí tối tân nhưng chúng ta không thể quên đi mức độ ảnh hưởng của chúng đối với môi trường tự nhiên. Để có được sự phát triển bền vững, chúng ta đã và đang có những biện pháp giảm thiểu những tác nhân gây ô nhiễm, cô và các em sẽ bàn về những biện pháp này trong bài học lần sau Gv: cho hs chơi trò chơi ô chữ Gv: Nhắc nhở hs: trả lời câu hỏi sgk, chuẩn bị tiết 61 . ------------------------------------------------------------------------------- Trang 11 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------*HiÖu qu¶ khi ¸p dông. Khi ¸p dông chuyªn ®Ò nµy t«i thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan - Khi cha ¸p dông: Sè HS n¾m b¾t kiÕn thøc mét c¸ch hêi hît, thô ®éng, chñ yÕu lµ tr«ng dùa vµo c¸c b¹n kh¸c lµm ®Ó chÐp cho cã ®ñ bµi, kh«ng hiÓu b¶n chÊt vÊn ®Ò. ChØ cã kho¶ng 55% c¸c em høng thó trong tiÕt häc. - Khi ¸p dông: HÇu hÕt c¸c em ®îc kÝch thÝch høng thó häc tËp, chñ ®éng tham gia th¶o luËn, b¸o c¸o. Sè em b¸o c¸o vµ gi¶i thÝch mét c¸ch t¬ng ®èi s©u s¾c c¸c vÊn ®Ò x¶y ra lµ trªn 95%. C¸c em ®Òu rÊt hå hëi khi cã giê häc v× c¸c em ®îc lµm chñ, ®îc ®éc lËp nghiªn cøu, tranh luËn vµ b¶o vÖ vÊn ®Ò m×nh tranh luËn. ------------------------------------------------------------------------------- Trang 12 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Trang 13 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- * Một số hình ảnh, tư liệu học sinh sưu tầm: Ô nhiễm chất thải rắn ------------------------------------------------------------------------------- Trang 14 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- Ô nhiễm không khí Ô nhiễm nước ao, hồ Ô nhiễm phóng xạ Ô nhiễm nước sinh hoạt ------------------------------------------------------------------------------- Trang 15 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- Chúa sơn lâm Tây Nguyên kêu cứu ( 5:36 AM | 26/01/2010 ) Do nhiều tác động của con người và sự biến đổi của môi trường, cuộc sống của loài hổ (Panthera tigris) ở Tây Nguyên đang bị đe dọa và số lượng bị giảm đáng kể. Nhiều khu rừng trước đây khá nhiều hổ thì nay đã mất. Với bản năng săn mồi là các loài thú lớn, nhỏ, hổ ít khi sống bầy đàn trong rừng mà thường sống đơn lẻ Cuộc sống của loài hổ gắn liền với môi trường rừng và điều kiện tự nhiên của khu vực. Với bản năng săn mồi là các loài thú lớn, nhỏ, hổ ít khi sống bầy đàn trong rừng mà thường sống đơn lẻ. Ở Đắk Lắk, trước đây loài hổ phân bố nhiều tại các khu rừng rậm thuộc các địa bàn rừng Yor Đôn, vùng biên giới Buôn Đôn, Ea Súp, sống trên rừng núi Cư Yang Sin (huyện Krông Bông); trong khu rừng rậm Nam Kar (Lắc), Buôn Za Wầm (Cư M’ga), Ea Sô (Ea Kar) và các khu rừng bên trảng cỏ các huyện M’Đrắc, Krông Năng, Ea H’leo. Suốt thời gian dài với nhiều biến động về điều kiện tự nhiên dưới tác động của con người, môi trường sống của loài hổ bị thu hẹp dần. ------------------------------------------------------------------------------- Trang 16 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Hơn nữa, từ lâu nhiều người vẫn coi các sản phẩm của chúa sơn lâm là rất quý giá, như cao hổ là thuốc chữa bệnh; da và móng vuốt hổ để trưng bày và làm trang sức. Do vậy, loài hổ đã trở thành đối tượng được nhiều kẻ săn lùng và tìm kiếm. Cách đây 20-25 năm, trong khu rừng rậm Nam Kar là khu bảo tồn thiên nhiên có nhiều cá thể hổ sinh sống cùng với nhiều loài động vật hoang dã tại đây, nhưng nay hổ ở đây đã hoàn toàn biến mất. Các khu rừng rậm nguyên sinh thuộc các huyện Cư M’Gar, Krông Năng, Ea H’elo, vùng biên giới Buôn Đôn, Ea Súp trước đây có khá nhiều động vật hoang dã và nhiều cá thể hổ, nhưng nay rất hiếm hoi. Nhiều biến động về điều kiện tự nhiên dưới tác động của con người, môi trường sống của loài hổ bị thu hẹp dần. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, cách đây hơn chục năm các nhà khoa học vẫn thấy dấu vết hổ sinh sống. Do nạn săn trộm và sự tàn phá rừng, các loại động vật quý hiếm của khu đa dạng sinh học này như bò tót, bò rừng chỉ còn tồn tại rất ít, loài hổ và hươu đầm lầy là động vật rất quý ở đây nay cũng không còn. Theo các nhà khoa học, hiện nay chỉ còn một số cá thể hổ đang sống trong rừng Vườn quốc gia Yor Đôn và Vườn quốc gia Cư Yang Sin. Tuy vậy, số cá thể hổ ít ỏi này vẫn đang bị thu hẹp môi trường sinh sống và bị đe dọa gay gắt hơn. Nếu công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã không được đẩy mạnh thì một ngày không xa chúa sơn lâm sẽ bị tuyệt chủng. ------------------------------------------------------------------------------- Trang 17 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. KÕt luËn. - T«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã thÓ nãi ®©y chØ lµ mét s¸ng kiÕn, kinh nghiÖm nhá cña riªng t«i, nhng t«i rÊt mong muèn ®îc b¹n bÌ, ®ång nghiÖp tham kh¶o, ®ãng gãp, x©y dùng ®Ó cã 1 ph¬ng ph¸p d¹y häc tèt nhÊt, ®Æc biÖt ®èi víi m«n sinh häc g¾n víi gi¸o dôc b¶o vÖ m«I trêng. - §Ò tµi nµy cña t«i g¾n liÒn víi thùc tiÔn c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë trêng THCS. Nã gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, yÕu kÐm cña HS trong qu¸ tr×nh häc tËp m«n sinh häc nãi riªng vµ bé m«n kh¸c nãi chung. - VÒ mÆt lÝ luËn, ®Ò tµi nµy hµm chøa tÊt c¶ c¸c yªu cÇu vµ néi dung tÊt yÕu cña ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc : Trùc quan vµ dïng lêi.  Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÒu t«i thu ®îc qua thùc nghiÖm nghiªn cøu vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña BGH, tæ chuyªn m«n vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp. 2.KhuyÕn nghÞ - ®Ò xuÊt. - Qu¸ tr×nh thùc nghiÖm trong thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan, víi rÊt nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau.V× vËy t«i nhËn thÊy chuyªn ®Ò nµy cña t«i cã tÝnh kh¶ thi cao. Mong b¹n bÌ, ®ång nghiÖp tham kh¶o, mong nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông réng r·i h¬n. - Cung cÊp thªm ®å dïng d¹y häc. Hà Nội,, ngày 14 tháng 4 năm 2010 Người viết Nguyễn Thị Thu Phương PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Đánh giá của hội đồng khoa học nhà trường ------------------------------------------------------------------------------- Trang 18 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Hội đồng khoa học trường THCS Nguyễn Trường Tộ thống nhất xếp loại: ------------------------------------------------------------------------------- Trang 19 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài: Phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn Sinh học 9 ----------------------------------------------------------------------------------------DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Gi¸o dôc häc ®¹i c¬ng. - T©m lÝ häc ®¹i c¬ng. - T©m lÝ häc d¹y häc vµ t©m lÝ häc s ph¹m. - Ph¬ng ph¸p d¹y – häc m«n sinh häc THCS. - Ho¹t ®éng d¹y – häc ë trêng THCS. - Mét sè chuyªn ®Ò – SKKN cña b¶n th©n vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp. - SGK – SGV sinh häc 9 vµ mét sè tµi liÖu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu. ------------------------------------------------------------------------------- Trang 20 Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Thu Phương
- Xem thêm -