Tài liệu Skkn phương pháp sửa lỗi thông thường cho học sinh thcs

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

phÇn a - ®Æt vÊn ®Ò I.c¬ së lÝ luËn NghÞ quyÕt Trung ¬ng IV vÒ tiÕp tôc ®æi míi c¸c cÊp häc, kÕt hîp víi häc ®i ®«i víi hµnh g¾n nhµ trêng víi x· héi ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi dìng cho häc sinh n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. V× vËy viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung vµ d¹y TiÕng Anh nãi riªng ®· ®îc tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ tÊt c¶ gi¸o viªn quan t©m. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ häc tËp, chóng ta ai còng nhËn thøc ®îc r»ng: bé m«n TiÕng Anh ë trêng THCS chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong chØnh thÓ häc vÊn phæ th«ng. ThÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc ngo¹i ng÷, vµ do yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi ®ång thêi tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chÝnh trong khoa häc vµ giao tiÕp nªn viÖc cung cÊp cho häc sinh phæ th«ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó nãi vµ viÕt ®óng ®îc nh÷ng ®iÒu c¸c em ®· ®îc häc lµ rÊt quan träng. VÒ mÆt lÝ luËn th× nhÊt thiÕt ngêi gi¸o viªn ph¶i d¹y häc sinh hiÓu ®óng, thùc hµnh ®óng nh÷ng kiÕn thøc nÒn t¶ng. NÕu kh«ng hiÓu ®óng ,thùc hµnh ®óng th× vèn tiÕng Anh cña c¸c em kh«ng cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh häc tËp. Tõ viÕt ®óng, nãi ®óng c¸c em dÔ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng kh¸c nh nghe, ®äc, dÞch... II. c¬ së thùc tiÔn D¹y vµ häc ngo¹i ng÷ kh¸c víi c¸c m«n häc kh¸c lµ thêi gian thùc hµnh ë líp nhiÒu sau mçi phÇn bµi míi. Trong thùc tÕ, khi häc TiÕng Anh th× häc sinh rÊt Ýt khi thùc hµnh ®óng ngay lÇn ®Çu vµ nh×n chung gi¸o viªn khã ph¸t huy ®îc ®èi tîng häc sinh v× thêi gian cã h¹n. H¬n n÷a viÖc s÷a lçi cho häc sinh khi thùc hµnh t¹i líp mçi gi¸o viªn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Cã ngêi cho r»ng kh«ng bao giê ®Ó häc sinh m¾c lçi, nÕu m¾c lçi th× dõng l¹i vµ söa ch÷a ngay cho häc sinh, - 1- cã ngêi cho r»ng ph¶i liªn tôc söa nhng chØ gîi ý hoÆc cã nh÷ng ngêi dïng ph¬ng ph¸p lÊy chÝnh häc sinh söa cho häc sinh...Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p nhng kh«ng ph¬ng ph¸p nµo lµ v¹n n¨ng mµ trong qu¸ tr×nh d¹y häc TiÕng Anh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau øng víi mçi t×nh huèng vµ néi dung kh¸c nhau. V× theo mét nhµ gi¸o dôc häc nhËn xÐt "Mét ngêi thÇy giái kh«ng ph¶i lµ ngêi mang ch©n lÝ ®Õn cho häc sinh mµ ph¶i lµ ngêi ®a häc sinh ®i t×m ch©n lÝ". Tõ c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn, cïng víi kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña m×nh t«i chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu"Phương pháp sửa lỗi thông thường cho học sinh THCS" III. môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña viÖc d¹y TiÕng Anh ë trêng THCS hiÖn nay, nhÊt lµ t×nh tr¹ng rÌn kÜ n¨ng söa lçi trong khi nãi vµ viÕt cho häc sinh. T«i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh»m söa nh÷ng lçi th«ng thêng kÞp thêi cho häc sinh khi nãi vµ viÕt TiÕng Anh cã hiÖu qu¶ khi thùc hµnh t¹i líp. Gióp häc sinh høng thó häc tËp bé m«n vµ yªu thÝch bé m«n TiÕng Anh h¬n. Qua ®ã nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc trong nhµ trêng, nhÊt lµ chÊt lîng d¹y vµ häc TiÕng Anh hiÖn nay. IV. ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi Nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p tèi u ®Ó gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông khi cho häc sinh thùc hµnh t¹i líp cã hiÖu qu¶. Nghiªn cøu söa lçi sai vÒ ng÷ ph¸p khi nãi vµ viÕt, chø kh«ng nÆng vÒ c¸ch ph¸t ©m vµ nÐt ch÷ v× ®Ó ph¸t ©m chuÈn th× ®ßi hái ph¶i cã mét qu¸ tr×nh l©u dµi míi cã ®îc. V.®èi tîng nghiªn cøu D¹y cho häc sinh THCS tiÕp xóc víi TiÕng Anh theo ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi. - 2- phÇn B - gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. ®iÒu tra thùc tr¹ng tríc khi nghiªn cøu 1. T×nh h×nh x· héi Theo xu thÕ thêi ®¹i, hiÖn nay níc ta ®· gia nhËp WTO, th× viÖc häc TiÕng Anh lµ rÊt cÇn thiÕt song nhÊt lµ víi häc sinh ë c¸c vïng n«ng th«n cha ®îc c¸c bËc phô huynh häc sinh vµ c¸c em chó ý ®Õn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµ do phô huynh häc sinh cha thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc TiÕng Anh, c¸c bËc phô huynh chØ quan t©m ®Õn hai m«n häc chÝnh lµ m«n V¨n vµ m«n To¸n. §ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn c¸c em häc sinh kh«ng thÝch häc TiÕng Anh. 2. Thùc tr¹ng cña gi¸o viªn d¹y bé m«n TiÕng Anh: Trong khi d¹y nhiÒu gi¸o viªn vÉn sö dông ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, thiªn vÒ diÔn gi¶i lÝ thuyÕt, b×nh luËn c¸c sù kiÖn ng«n ng÷ coi nhÑ viÖc söa lçi cho häc sinh. Do vËy, häc sinh thêng m¾c nh÷ng lçi c¬ b¶n trong khi nãi vµ viÕt TiÕng Anh. NhiÒu gi¸o viªn cha n¾m ®îc c¸ch söa lçi c¬ b¶n nhÊt cho häc sinh, cha biÕt c¸ch khuyÕn khÝch, ®éng viªn häc sinh trong khi söa lçi, do vËy viÖc häc tËp trong líp thêng buån tÎ, thiÕu sinh ®éng, kÐm høng thó häc tËp. 3. Thùc tr¹ng cña häc sinh häc TiÕng Anh Ban ®Çu ë líp 6,7 c¸c em rÊt thÝch häc, cã høng thó, sau ®ã cø gi¶m dÇn theo thêi gian vµ ®é khã cña yªu cÇu ë líp cuèi cÊp. Mét thùc tÕ ta nhËn thÊy kÕt qu¶ sau 4 n¨m häc ngo¹i ng÷ cã rÊt nhiÒu häc sinh(trªn 60%) kh«ng sö dông ®îc vèn kiÕn thøc ngo¹i ng÷ ®· häc vµo - 3- cuéc sèng. ThËm chÝ cã nh÷ng em kh«ng nãi chÝnh x¸c mét tõ ®¬n lÎ. Trong líp c¸c em tiÕp thu bµi mét c¸ch thô ®éng, û l¹i, lêi lµm viÖc, ng¹i vµ thËm chÝ kh«ng biÕt nãi vµ tr¶ lêi, h¬n thÕ n÷a mét sè häc sinh cßn rôt rÌ, kh«ng tù tin sî m¾c lçi khi nãi. II. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu T«i ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu tham kh¶o nhiÒu s¸ch liªn quan ®Õn bé m«n TiÕng Anh cña ch¬ng tr×nh THCS, còng nh THPT. §Ó nghiªn cøu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y nµy t«i ®· ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu ph¬ng ph¸p. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p chÝnh: 1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: a. S¸ch gi¸o khoa Trong SGK líp 8,9 míi cã rÊt nhiÒu kªnh h×nh gióp gi¸o viªn vµ häc sinh thuËn lîi cho viÖc n¾m b¾t ng«n ng÷. D¹y theo s¸ch gi¸o khoa míi cã thÓ ph¸t huy ®îc ®ång ®Òu c¸c kÜ n¨ng. Song l¹i khã cho häc sinh tæng hîp kiÕn thøc vÒ ng÷ ph¸p, cã nhiÒu tiÕt häc nãi qu¸ dµi vµ khã khiÕn c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu kh«ng ®¶m b¶o ®îc hÕt kiÕn thøc trong mét tiÕt d¹y. §Æc biÖt nÕu cø häc theo s¸ch gi¸o khoa th× viÖc nãi vµ viÕt TiÕng Anh trong giê häc sÏ bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu do mét sè em cßn m¾c nh÷ng lçi sai c¬ b¶n trong khi nãi vµ viÕt TiÕng Anh. b. S¸ch gi¸o viªn: PhÇn híng dÉn, gîi ý gi¸o viªn ho¹t ®éng cßn rÊt chung chung, ®¬n ®iÖu, gi¸o viªn khã ¸p dông vµo gi¶ng d¹y. c. Dù giê tiÕt d¹y mÉu líp 9 ( Unit 7- lesson 2- speak and leson 4 write) - 4- Gi¸o viªn gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c bíc lªn líp, gi¸o viªn ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo bµi gi¶ng mét c¸ch khoa häc hîp lÝ, phï hîp víi kÜ n¨ng rÌn luyÖn nhiÒu häc sinh høng thó tham gia tÝch cùc. Song viÖc söa lçi cho häc sinh cßn h¹n chÕ, nhiÒu em cßn nãi vµ viÕt sai nh÷ng lçi c¬ b¶n trong TiÕng Anh. 2. So s¸nh ®èi chøng: Qua viÖc ®èi chiÕu gi÷a s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn, dù giê cña ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi nhµ trêng, qua viÖc luyÖn tËp thùc hµnh giao tiÕp cña häc sinh cho thÊy: Kh¶ n¨ng nãi vµ viÕt TiÕng Anh cña häc sinh cßn h¹n chÕ, mét sè gi¸o viªn cha quan t©m ®Õn viÖc söa lçi c¬ b¶n cho häc sinh, bªn c¹nh ®ã mét sè gi¸o viªn cha vËn dông ®îc ph¬ng ph¸p ®æi míi hoÆc cã vËn dông nhng thiÕu s¸ng t¹o, cßn khu«n mÉu. §ã lµ mét nguyªn nh©n lín dÉn ®Õn chÊt lîng d¹y vµ häc cha cao. 3. Ph¬ng ph¸p t¹o t©m thÕ trong tiÕt häc: §Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng nãi vµ viÕt cho häc sinh cã hiÖu qu¶, tr¸nh sai xãt trong häc tËp, t«i lu«n t¹o ra mét t©m thÕ tèt cho mçi tiÕt häc. Khi vµo líp t«i lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kho¶ng c¸ch c«- trß, trß- trß thËt gÇn gòi, tù nhiªn gióp c¸c em bít e dÌ ng¹i nãi vµ viÕt trªn c¬ së ®ã gióp häc sinh ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng cña m×nh. III. nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ ®· lµm: 1. söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh nãi tiÕng Anh t¹i líp: Trong khi thùc hµnh TiÕng Anh ®Æt c©u theo mÉu vµ ph¸t triÓn ý, ®iÒu quan träng ®èi víi ngêi gi¸o viªn lµ híng dÉn häc sinh t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vµ s¸ng t¹o theo ý cña m×nh. Nhng kh«ng ph¶i lóc nµo häc sinh còng lµm ®îc ngay. V× vËy c¶ khi häc sinh cßn lóng tóng hoÆc sai - 5- th× gi¸o viªn ph¶i nh¹y c¶m n¾m b¾t, hiÓu ý muèn nãi cña c¸c em, chñ ®éng söa hoÆc gîi ý cho häc sinh tù söa lçi. Dùa vµo t×nh huèng vÊn ®Ò ®Æt ra vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng mµ chóng ta cã thÓ ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p kh¸c nhau mµ môc ®Ých cuèi cïng lµ häc sinh hiÓu biÕt vËn dông ®óng. Sau ®©y lµ mét vµi vÝ dô øng víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau vµ c¸c ph¬ng ph¸p söa lçi sai c¬ b¶n cho häc sinh khi thùc hµnh nãi TiÕng Anh t¹i líp. a.Ph¬ng ph¸p khi häc sinh m¾c lçi th× söa ngay: VÝ dô: Khi gi¸o viªn hái häc sinh tr¶ lêi ®Ó luyÖn c¸ch sö dông ®éng tõ khuyÕt thiÕu"can" ®Ó diÔn ®¹t kh¶ n¨ng cã thÓ lµm ®îc viÖc g× ®ã cã thÓ cã trêng hîp sau x¶y ra: Teacher:What can you do, Lan? Lan: I can speaking English Teacher: Hmm, that's not right, is it? I can speak, not I can speaking Thang, what about you?.... Trong trêng hîp trªn gi¸o viªn kh«ng lÊy lµm hµi lßng víi häc sinh Lan mÆc dï em ®ã cè ®a ra c©u tr¶ lêi ®óng nhng gi¸o viªn ®· söa l¹i ngay vµ gäi em kh¸c, kh«ng cho häc sinh ®ã cã c¬ héi ®Ó söa c©u sai cña m×nh thµnh c©u ®óng . Trong khi c©u hái gi¸o vªn ®a ra rÊt gÇn víi häc sinh , em nµo còng cã thÓ tr¶ lêi ®îc nhng gi¸o viªn l¹i tá ra kh«ng hµi lßng vµ kh«ng khuyÕn khÝch c¸c em tù tr¶ lêi, tù söa lçi mµ lµm cho häc sinh bèi rèi kh«ng nãi ra c©u m×nh cÇn nãi . Víi trêng hîp trªn, gi¸o viªn cã thÓ söa lçi cho häc sinh b»ng ph¬ng ph¸p tÝch cùc h¬n t¹o cho c¸c em cã c¬ héi vµ høng thó ®Ó nãi ®óng. Cã thÓ tiÕp tôc nh sau: Teacher: Well, all right, but "I can speak" not " speaking", again? Lan :I can speak English Teacher: Good! - 6- HoÆc gi¸o viªn cã thÓ gióp häc sinh tù söa lçi b»ng c¸ch chØ ra chç sai trong c©u: VÝ dô: Teacher: Yes, OK, nearly, "speaking or speak" ? Students: speak Teacher: Now you say again, Lan Lan: I can speak English Teacher: That's right. Good! §©y lµ ph¬ng ph¸p tèt gi¸o viªn cÇn ph¸t huy vµ ¸p dông thêng xuyªn. Khi ®ã gi¸o viªn cã thÓ biÕt r»ng häc sinh cã thÓ hiÓu bµi vµ tù m×nh söa lçi . Häc sinh sÏ ghi nhí l©u h¬n vµ cã thÓ kh«ng bÞ sai nh lçi ®ã n÷a. Sau khi söa lçi ®îc ë mét häc sinh råi , cã thÓ chuyÓn c©u hái ®ã sang häc sinh kh¸c, sau ®ã l¹i hái häc sinh ban ®Çu ®Ó kiÓm tra l¹i. VÝ dô: Teacher: Well, anyone else? What can you do, Tuan? Tuan : I can speak English Teacher: Yes, well done Lan again? Lan :I can speak English Teacher: Good Ph¬ng ph¸p nµy gióp häc sinh c¶ líp chó ý, nhng gi¸o viªn nªn sö dông mét c¸ch thËn träng. §iÒu quan träng lµ kh«ng ®Ó häc sinh ®Çu m¾c sai c¶m thÊy m×nh lµ "n¹n nh©n" hy sinh cho nh÷ng b¹n kh¸c, ph¶i khuyÕn khÝch ®óng lóc, kÞp thêi ®Ó tr¸nh cho häc sinh ®ã cã c¶m gi¸c sî hoÆc ng¹i khi lÇn sau gi¸o viªn hái sÏ kh«ng d¸m tr¶ lêi, cho nªn gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt xö lý t×nh huèng mét c¸ch khÐo lÐo. Tãm l¹i, víi t×nh huèng vµ d¹ng thùc hµnh nãi nh vÝ dô trªn, ®Ó viÖc söa lçi cã hiÖu qu¶ chóng ta cÇn ¸p dông ph¬ng ph¸p söa lçi c¬ b¶n vµ ph¶i cã ®îc kÜ n¨ng sau: -Nªn ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh tËp trung vµo nh÷ng g× häc sinh ®óng nhiÒu h¬n chø kh«ng thiªn vÒ nh÷ng ®iÒu sai, chØ nªn lÊy c¸i sai ra ®Ó so s¸nh vµ tr¸nh lÆp l¹i lçi sai ®ã. - 7- - KhÝch lÖ nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng cña häc sinh, thËm chÝ c¶ nh÷ng c©u cha ®óng hoµn toµn b»ng ph¬ng ph¸p nµy häc sinh sÏ c¶m thÊy m×nh hiÓu vµ ®ang hoµn thiÖn dÇn. -Tr¸nh miÖt thÞ häc sinh hoÆc lµm cho häc sinh c¶m thÊy viÖc ®Æt c©u hoÆc viÖc tr¶ lêi sai lµ viÖc rÊt tåi tÖ. - Gi¸o viªn chñ ®éng ®iÒu khiÓn söa lçi nhanh, nÕu kh«ng sÏ mÊt nhiÒu thêi gian mµ phÇn bµi trªn líp cha hÕt, nhiÒu häc sinh kh¸c sÏ kh«ng cã c¬ héi thùc hµnh. b. KÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p khi söa lçi ë c¸c t×nh huèng kh¸c nhau Nh t«i ®· nãi ë ban ®Çu r»ng kh«ng cã mét ph¬ng ph¸p nµo lµ v¹n n¨ng, lµ tèi u nhÊt mµ ®iÒu quan träng lµ gi¸o viªn ph¶i biÕt kÕt hîp khÐo lÐo c¸c ph¬ng ph¸p víi yªu cÇu ®Æt ra cña tõng lo¹i, tõng ®èi tîng häc sinh, møc ®é hiÓu bµi vµ kh«ng khÝ cña líp häc. Díi ®©y lµ mét vÝ dô kh¸c vÒ söa lçi sai cho häc sinh: Gi¸o viªn ®a ra mét ®o¹n v¨n trÝch tõ mét bøc th cña Lan viÕt cho ngêi b¹n cña c« Êy. Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái, ®o¹n v¨n nh sau: "Dear Minh, I was very glad to get your letter and to hear about all the things you are doing. Thank you for sending me the photographs of the dolls. They are very beautiful and I have added them to my collection. I am sending you a few photographs of mine. Little doll with curly brown hair is a new one I have been given on my 15th birthday anniversary. I hope you will like it. Love Lan" Gi¸o viªn ®Æt c©u hái:What does Lan do? Trong nh÷ng t×nh huèng sau gi¸o viªn sÏ lµm g×? a. Mét häc sinh tr¶ lêi: Lan collects the photographs of the dolls. b. Mét häc sinh kh¸c tr¶ lêi: She collects - 8- c. Mét häc sinh kh¸c kh«ng tr¶ lêi v× kh«ng biÕt d. Mét trong nh÷ng häc sinh yÕu tr¶ lêi:She collecting photographs of the dolls. e. Mét trong nh÷ng häc sinh kh¸c tr¶ lêi: She is collecting dolls. f. Mét häc sinh tr¶ lêi: She writes letter. Tuy nhiªn trong nh÷ng c©u tr¶ lêi trªn kh«ng c©u nµo ®óng. Nhng ®Ó häc sinh tù söa th¶o luËn ®i ®Õn c©u tr¶ lêi ®óng, gi¸o viªn cã thÓ ®a ra nh÷ng gîi ý sau: Trêng hîp a: chÊp nhËn c©u tr¶ lêi gÇn ®óng hoÆc gîi ý gióp häc sinh tù söa Teacher: It's nearly correct Just"photographs of the dolls" she collects.... Student: She collects photographs of the dolls Trêng hîp b: Gi¸o vªn ra hiÖu b»ng mét cö chØ ®Ó chØ ra c©u ®ã cha hoµn chØnh hoÆc nãi: Teacher: Yes, she collects but she collects what? NÕu cÇn thiÕt gi¸o viªn cã thÓ ®Æt c©u hái ®ã cho häc sinh kh¸c tr¶ lêi sau ®ã häc sinh ban ®Çu nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi ®óng cña b¹n Trêng hîp d: Gi¸o viªn ®ång ý víi c©u tr¶ lêi ®ã ®Ó khÝch lÖ häc sinh nhng sau ®ã tù m×nh söa l¹i vµ yªu cÇu häc sinh ®ã nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi; VÝ dô: Teacher:Yes, good, she collects photograph of the dolls Student : She collects photograph of the dolls Trêng hîp e: Gi¸o viªn gîi ý gióp häc sinh tù söa v× ®ã lµ häc sinh kh¸ chØ cÇn ®a ra gîi ý sau: Teacher:Well, nearly, what does she do ? "she collects" or " is collects ?'' Student: She collects Teacher: Very good HoÆc yªu cÇu häc sinh kh¸ kh¸c tr¶ lêi cho chÝnh x¸c vµ yªu cÇu häc sinh ®ã nh¾c l¹i c©u tr¶ lêi ®óng cña b¹n. Trêng hîp f : ChÊp nhËn c©u tr¶ lêi ®ã sau ®ã gi¸o viªn cã thÓ ®a ra c©u hái l¹i râ h¬n vÒ môc ®Ých vµ ng÷ ph¸p ®Ó lµm s¸ng tá h¬n. - 9- Teacher:Well, yes.She is writing a letter. But what does she do in her free time? What is her hobby ? Student :Ah, she collects..... Teacher:Yes, OK c. Gi¸o viªn gióp häc sinh tù söa §©y lµ mét ph¬ng ph¸p tèt t¹o c¬ héi cho häc sinh tù söa lçi cña m×nh. Víi ph¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn ph¶i biÕt linh ho¹t sö dông c¸c kÜ n¨ng vÒ cö chØ ®iÖu bé hoÆc nh÷ng quy íc s½n ®èi víi häc sinh cña m×nh. Häc sinh tù nhËn biÕt lçi sai trong c©u vµ biÕt ®îc nã thuéc lçi sai vÒ tõ, vÞ trÝ hay lo¹i c©u. Nhng vÊn ®Ò lµ trong nh÷ng trêng hîp sai nµo th× sö dông nh÷ng cö chØ, ®iÖu bé nh thÕ nµo cho phï hîp ®Ó häc sinh nh×n vµo biÕt t×m ra lçi sai. Sau ®ã häc sinh sÏ tù söa lçi sai ®ã. VÝ dô: sai vÒ thø tù tõ Teacher:Is it a car ? Student : Yes, is it/ Yes, it is Gi¸o viªn cã thÓ dïng hai ngãn tay trá vßng qua nhau råi xu«i ngîc theo lêi nãi häc sinh tù söa. Yes, it is quay xu«i chiÒu Yes, is it quay ngîc chiÒu VÝ dô sai vÒ thiÕu tõ (ng÷ ph¸p ) He gets up 6.00 "at" is missing " Gi¸o viªn gi¬ bµn tay lªn ®Õm 1 2 3 4 5 He gets up 6.00 Häc sinh sÏ ph¸t hiÖn ra tõ thiÕu khi gi¸o viªn cÇm ngãn tay sè 4 l¾c l¾c. Khi häc sinh söa ®îc råi gi¸o viªn nh¾c l¹i vµ lµm cö chØ ®iÖu bé råi yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c©u ®óng. 1 2 3 4 5 He gets up at 6.00 Ngoµi ra gi¸o viªn cã thÓ dïng giäng ®iÖu ®Ó gióp häc sinh nhËn biÕt ra chç sai vµ cã thÓ söa: - 10- VÝ dô: Teacher:What does Miss Lien do ? Student :He is a teacher (He is wrong ) Miss miss...........Lien She is a teacher Mét sè vÝ dô ë d¹ng sai nµy: 1.Yesterday I go to school early 2. He live in London 3. An aeroplan is more faster than a car Gi¸o viªn dïng ng÷ ®iÖu cña m×nh vµo nh÷ng tõ gióp häc sinh nhËn biÕt chç sai trong c©u vµ söa lçi sai ®ã: Trêng hîp 1: Teacher: Yesterday go or....... Student:I went Trêng hîp 2: Teacher:He.... Student:He lives....... Trêng hîp 3 Teacher: faster..... Student:is faster than Tãm l¹i ®Ó söa lçi trong khi häc sinh thùc hµnh nãi hiÖu qu¶ th× gi¸o viªn cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp vËn dông thêng xuyªn c¸c ph¬ng ph¸p söa lçi mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi t×nh huèng vµ lçi sai nhÊt ®Þnh, gi¸o viªn cÇn chñ ®éng ®iÒu chØnh ®Ó häc sinh lu«n ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña m×nh trong häc tËp. 2. söa lçi sai khi häc sinh thùc hµnh viÕt tiÕng anh t¹i líp ë trêng phæ th«ng, víi nh÷ng yªu cÇu kiÕn thøc cho häc sinh cßn Ýt vµ yªu cÇu ®¬n gi¶n nhng viÖc viÕt ®óng lµ rÊt quan träng, ë ®©y t«i kh«ng nÆng vÒ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nÐt ch÷ mµ söa lçi sai c¬ b¶n vÒ ng÷ ph¸p vµ chÝnh t¶ trong c©u. Còng nh ch÷a lçi trong luyÖn tËp miÖng, - 11- viÖc söa lçi sai khi viÕt cho häc sinh nªn lµm cho cã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn viÖc viÕt cña c¸c em h¬n lµ mang tÝnh khÝch lÖ song vÉn ph¶i theo híng ®éng viªn. §iÒu ®ã muèn nãi r»ng sau nh÷ng lÇn ch÷a vµ ®îc ch÷a lçi, häc sinh sÏ h¹n chÕ m¾c sai vµ ®ång thêi còng rót ra ®îc bµi häc vµ kh¾c s©u h¬n n÷a nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí tõ nh÷ng chç sai nµy. 2. 1. mét sè c¸ch söa lçi cÇn lu ý a. X¸c ®Þnh träng t©m cÇn söa tríc ë ch¬ng tr×nh English 8 häc sinh cã häc cÊu tróc c©u"enjoy+Ving" gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng ®Æt c©u hái vÒ em ®ã hoÆc hoÆc ngêi kh¸c thÝch lµm g× dïng"enjoy" .Häc sinh lªn b¶ng viÕt nh sau: My muther injoy to read newspapers Víi c©u trªn chóng ta nªn söa nh÷ng lçi g× vµ söa nh thÕ nµo ®Ó häc sinh dÔ nhí ? Ta thÊy häc sinh trªn ®· m¾c ph¶i qu¸ nhiÒu lçi, nhng ®iÒu quan träng lµ trong ý nghÜ cña häc sinh vµ nhËn xÐt cña gi¸o viªn th× c©u ®ã kh«ng ®Õn lçi qu¸ tåi nh ta nh×n thÊy, v× b¶n th©n em häc sinh ®ã còng ®· cè g¾ng viÕt nh÷ng g× em nghÜ ®Ó t¹o thµnh c©u. Nªn víi c©u nµy gi¸o viªn cã thÓ hái nh÷ng häc sinh kh¸c xem ®óng hay sai vµ nh¾c l¹i môc ®Ých cña yªu cÇu viÕt c©u nµy ®Ó luyÖn cÊu tróc"enjoy+V-ing" v× vËy phÇn quan träng cÇn söa lµ"V-ing" vµ chia ®éng tõ. My mother+Vs còng rÊt quan träng nªn gi¸o viªn cã thÓ gîi ý vµ gióp häc sinh söa c¶ lçi nµy. Teacher: enjoy+to V (right or wrong ?) Student:wrong enjoy+V-ing Gi¸o viªn g¹ch ch©n tõ enjoy to read vµ viÕt tõ söa ë díi: enjoys reading My muther injoy reading newspapers SÏ tèt h¬n nÕu gi¸o viªn tù söa tõ "injoy " thµnh tõ "Ñnoy " viÕt lªn th× häc sinh còng ®· tù biÕt vµ hiÓu chóng ®· m¾c sai chç ®ã vµ - 12- biÕt t¹i sao l¹i thÕ (v× chóng ®· häc råi ) vµ sÏ h¹n chÕ m¾c sai ë nh÷ng lÇn sau, còng gièng nh thÕ lçi vÒ ®¸nh vÇn vµ ch÷ c¸i nh tõ"muther" ta còng kh«ng nªn söa ngay v× ®Òu nµy sÏ lµm ph©n t¸n sù tËp trung cña häc sinh vµo nh÷ng ®iÓm chÝnh. Gi¸o viªn cã thÓ nhí lçi sai ®ã ®Ó söa vµo lÇn sau ho¨c tù c¸c häc sinh kh¸c sÏ ph¸t hiÖn ra ngay. Teacher: Is it correct all ? Student: Muther Teacher:Ah, what ? Student :Mother b. Nªn ®a nh÷ng yªu cÇu viÕt nh thÕ nµo ®Ó viÖc söa lèi cã hiÖu qu¶ V× ®ã lµ thêi gian trªn líp vµ tuú thuéc vµo môc ®Ých, yªu cÇu, kÜ n¨ng rÌn luyÖn cña tõng phÇn nªn khi luyÖn viÕt trªn líp gi¸o viªn còng cÇn lùa chän phÇn häc sinh hay m¾c lçi sai ®Ó söa vµ nhÊn m¹nh, yªu cÇu häc sinh ph¶i ghi nhí. VÝ dô: Sö dông ®éng tõ ë thêi tiÕp diÔn thªm " ing " vµo sau ®éng tõ nhng cã mét sè trêng hîp ®Æc biÖt mµ chÝnh häc sinh hay m¾c lçi. Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp sau: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc. She (cut ) flower in the garden now . -> She is cuting flower in the garden now C©u trªn cã thÓ häc sinh kh«ng ph¸t hiÖn ra chç sai ngay v× ph¸t ©m gièng nhau vµ quy luËt th× chóng nghÜ ®¬n thuÇn cø thªm "ing" vµo sau ®éng tõ mÆc dï gi¸o viªn ®· d¹y råi khi nµo th× gÊp ®«i phô ©m. Gi¸o viªn cã thÓ g¹ch ch©n tõ "cuting" gióp häc sinh nhí l¹i vµ söa She is cutting flower in the garden now. Gi¸o viªn cã thÓ nh¾c l¹i hoÆc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng ®éng tõ cã c¸ch viÕt t¬ng tù tõ "cutting" Mét vÝ dô kh¸c: They are (write ) the dictation. - 13- Häc sinh còng sÏ dÔ m¾c "writeing " mÆc dï gi¸o viªn d¹y trêng hîp ®éng tõ kÕt thóc b»ng "e" th× khi thªm "ing " ta ph¶i bá " e" .Nhng còng nh nh÷ng vÝ dô võa quen thuéc võa thùc tÕ nµy, ta sÏ thÊy ®ùîc hiÖu qu¶ lµ häc sinh sÏ tù nhí l¹i nhiÒu h¬n. Trªn ®©y lµ nh÷ng trêng hîp c©u ng¾n, ®¬n gi¶n c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lµm viÖc nhng víi trêng hîp söa c¶ ®o¹n v¨n hoÆc mét vµi c©u, khi yªu cÇu häc sinh viÕt ®o¹n v¨n th× gi¸o viªn cÇn cã nh÷ng kinh nghiÖm söa nh thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh nhËn ra chç sai mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÓu ®îc t¹i sao l¹i sai. VÝ dô gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ mét ngµy lµm viÖc b×nh thêng cña m×nh. Gi¸o viªn gäi mét em häc sinh lªn b¶ng viÕt bµi cña m×nh ra ®Ó c¶ líp nhËn xÐt. §©y lµ bµi sau khi gi¸o viªn vµ c¶ líp cïng nhau söa . I alway gets up 6 o'clock. I having breakfast at 6.30 I go to school on feet with my frends. I go home at 11.00 An have lunch at home, usually do My homework on the afternoon. I having dinner at 6 p.m I going to the bed at 9 o'clok Trong vÝ dô nµy ta thÊy häc sinh ®· m¾c rÊt nhiÒu lçi ë hÇu hÕt c¸c c©u mµ gi¸o viªn ®· gióp häc sinh söa hÕt . Nhng chÝnh viÖc söa lçi cïng mét lóc vµ tr×nh bµy nh trªn th× cã lÏ sÏ kh«ng khÝch lÖ ®îc häc sinh mµ cßn lµm trÇm träng thªm vÊn ®Ò v× chóng sÏ thÊy hÇu nh kh«ng ®óng chót nµo , thËm chÝ qu¸ tåi ®Ó viÕt lÇn sau , h¬n n÷a còng kh«ng râ rµng , tr×nh bµy rèi häc sinh khã ph¸t hiÖn . Víi trêng hîp nµy nªn ch¨ng ta chØ nªn ch÷a nh÷ng lçi c¬ b¶n, quan träng nhÊt hoÆc nh÷ng lçi hiÓn nhiªn häc sinh biÕt vµ chóng võa ®îc häc.§ã lµ nh÷ng lçi ng÷ ph¸p cô thÓ lµ biÕt sö dông ®éng tõ ë th× hiÖn t¹i thêng . Ta cã thÓ gi¶m bít phÇn g¹ch ch©n( chÐo hoÆc chØ g¹ch ch©n mét lÇn th«i vµ viÕt ra ngoµi ®Çu dßng phÇn b¸c bá ) lµm cho bµi ch÷a râ rµng h¬n vµ cã vÎ Ýt lçi h¬n. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh d¹y ta lu«n thÓ hiÖn vai trß lµ ngêi thÇy ®iÒu khiÓn ®a häc sinh vµo t×nh huèng ®Ó chóng chñ ®éng lÜnh héi còng nh söa sai. Gi¸o viªn cã thÓ lµm gi¶m bít ®i phÇn lçi mµ häc sinh - 14- ®ã võa m¾c b»ng c¸ch gîi ý më hái chÝnh häc sinh ®ã tù söa. §iÒu ®ã còng khÝch lÖ ®îc häc sinh nh×n l¹i nh÷ng g× m×nh ®· biÕt vµ ghi nhí lÇn sau sÏ kh«ng m¾c l¹i lçi ®ã n÷a. VÝ dô söa ®o¹n trªn nh sau: get up..........have I always gets up 6 o'clok then I having food break at 6.30 I go to school on feet go with my friends. I going to home at 11.00 And have lunch at home. I usually do my in.........have homework on the afternoon. I having go dinner at 6 p.m. I going to the bed at 9 o'clock NÕu ®èi víi häc sinh mµ gi¸o viªn d¹y quen hoÆc lµ nh÷ng häc sinh kh¸, gi¸o viªn cã thÓ quy íc c¸c ký hiÖu cho tõng lo¹i lçi ra ngoµi m¸c ®Ó gióp häc sinh tù söa lçi cña m×nh b»ng c¸ch ®äc kÜ l¹i nh÷ng g× m×nh võa viÕt vµ suy nghÜ ®Ó söa . VÝ dô : KÝ hiÖu: Sp: cho lçi chÝnh t¶ (spelling ) Gr: cho lçi ng÷ ph¸p (grammar ) Wo: thø tù tõ (word order ) 2.2. nh÷ng lçi th«ng thêng häc sinh hay m¾c ph¶i khi viÕt tiÕng anh V× khi ®îc gäi lªn b¶ng häc sinh kh«ng ®îc cÇm s¸ch, hoÆc nh÷ng tõ , nh÷ng mÉu c©u võa míi ®îc häc, vµ còng chÝnh lçi häc sinh võa m¾c ph¶i ®ã rÊt cã lîi cho c¶ líp hoÆc cho mét sè häc sinh hay m¾c lçi rót kinh nghiÖm. Nªn khi nhËn xÐt vµ cïng gi¸o viªn ch÷a bµi th× c¶ líp ph¶i tËp trung. Còng tõ ®ã ngêi thÇy sÏ biÕt ®îc häc sinh ®· tiÕp thu ®îc nh÷ng g× vµ cßn yÕu ë chç nµo cÇn ph¶i nhÊn m¹nh. Quay l¹i vÝ dô 1: My muther injoy to read newpapers Trêng hîp nµy ta thÊy häc sinh qu¸ yÕu, vËy chóng"hæng " c¸i g× vµ nªn d¹y l¹i c¸i g× Cã thÓ ®a ra mét vµi ph©n tÝch sau - 15- a. Lçi vÒ ng÷ ph¸p CÊu tróc c¬ b¶n "Ñnoy+V-ing " gi¸o viªn sÏ ph¶i ®a ta yªu cÇu luyÖn t¹p nhiÒu h¬n n÷a mÉu c©u nµy vµ sö dông nhiÒu vÝ dô kh¸c nhau gióp chóng nhí . -Chia ®éng tõ ë ng«i thø ba sè Ýt. Häc sinh cã thÓ nhí l¹i chØ cÇn gi¸o viªn nh¾c chñ ng÷ ng«i thø mÊy, chia ®éng tõ nh thÕ nµo lµ chóng cã thÓ biÕt vµ tù söa. b.. Lçi sai vÒ tõ T¸c dông cña mét ch÷ c¸i b¾t ®Çu cã thÓ gîi l¹i cho häc sinh nhí tõ nµy: Teacher: injoy "e"/i/ or "i" /ai/? Student: enjoy Ngoµi ra, øng víi mçi trêng hîp ®Ó cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn ph¶i tù ®Æt ra c¸c c©u hái nh : nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn häc sinh m¾c nh÷ng lçi ®ã cã chØ ra ®îc nh÷ng g× mµ häc sinh ®ã vµ häc sinh kh¸c cha hiÓu hay kh«ng? Hay chóng hiÓu råi nhng vÉn m¾c theo thãi quen. VËy gi¸o viªn ph¶i lµm thÕ nµo cho phï hîp víi mçi ®èi tîng häc sinh trong líp. Víi lo¹i lçi nµy , ta thÊy häc sinh hay m¾c ph¶i th× chóng sö dông c¸c trêng hîp ®Æc biÖt cña c¸c c¸ch sö dông tõ cÊu tróc ng÷ ph¸p. VÝ dô: C¸c tõ häc sinh hay nhÇm Tõ ®óng Häc sinh hay nhÇm Swimming Swiming Cutting cuting Shopping Shoping Writing Writeing Closing Closeing - 16- Trªn ®©y lµ mét vµi vÝ dô thuéc c¸c d¹ng lçi c¬ b¶n mµ häc sinh hay m¾c ph¶i vµ híng gi¶i quyÕt cña gi¸o viªn mµ t«i thêng ¸p dông víi häc sinh cña m×nh vµ thÊy r»ng c¸c ph¬ng ph¸p nµy rÊt cã hiÖu qu¶. IV. h¹n chÕ vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc cña ®Ò tµi 1.Nh÷ng c¸i cha lµm ®îc ë chuyªn ®Ò nµy víi kinh ngiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt , thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ vµ ®Æc biÖt khã kh¨n trong viÖc t×m tµi liÖu híng dÉn nªn t«i cßn tr¨n trë mét sè vÊn ®Ò chØ ®Ò cËp ®îc nhng cha s©u vµ ®a d¹ng vÒ vÝ dô. Tuy nhiªn nh÷ng vÊn ®Ò ®a ra lµ phæ th«ng vµ s¸t thùc. Chuyªn ®Ò nµy cha kÕt hîp ®îc nhiÒu ph¬ng ph¸p ch÷a lçi ®a häc sinh vµo nh÷ng t×nh huèng cã vÊn ®Ò. 2.BiÖn ph¸p kh¾c phôc Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i sÏ tÝch luü kinh nghiÖm thªm, ®ång thêi lu«n lu«n häc hái ®ång nghiÖp , tù häc tËp rÌn luyÖn båi dìng thêng xuyªn b»ng c¸ch -T×m tßi nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o -¸p dông thêng xuyªn vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau -Chó ý tíi c¸c lçi sai, thËm chÝ ®«i khi gi¸o viªn cã thÓ t¹o ra c¸c lçi sai ®Ó gióp häc sinh söa vµ hiÓu h¬n trong qu¸ tr×nh häc tËp. V- kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm Khi lµm chuyªn ®Ò nµy t«i ®· tiÕn hµnh d¹y thùc nghiÖm ë mét sè líp 8a, 8b t«i thÊy r»ng sau thêi gian ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p söa lçi nµy häc sinh ®· tiÕn bé râ rÖt ngay c¶ khi nãi vµ viÕt. KÕt qu¶ tríc vµ sau khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p söa lçi trªn LuyÖn nãi LuyÖn viÕt Sau khi ¸p Sau khi ¸p XÕp Líp Tríc dông thêng Tríc dông thêng lo¹i xuyªn xuyªn Líp Giái 8.7% 13.04% 4.35% 8.7% Kh¸ 43.5% 60.87% 47.83% 56.52% 8A TB 43.5% 26.09% 39.12% 34.78% YÕu 4.3% 0% 8.7% 0% - 17- sÜ sè 23 Líp 8b sÜ sè 25 KÐm 0% 0% 0% 0% Giái Kh¸ TB YÕu KÐm 4% 40% 40% 8% 8% 8% 48% 40% 4% 0% 0% 45% 42% 13% 0% 4% 48% 44% 4% 0% PhÇn C - kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Nãi tãm l¹i chÊt lîng häc tËp m«n TiÕng Anh trong trêng THCS hiÖn nay lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc quan t©m. Lµ ngêi gi¸o viªn d¹y Anh V¨n, chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. H¬n ai hÕt, mçi chóng ta kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó cuèn hót häc sinh ngµy cµng yªu thÝch bé m«n h¬n. §Ó söa nh÷ng lçi th«ng thêng cho häc sinh cã hiÖu qu¶ lµ mét viÖc ®· nhiÒu ngêi lµm nhng kh«ng ph¶i ai còng cã kÕt qu¶. §ã chÝnh lµ ®iÒu tr¨n trë ®èi víi t«i. Nh÷ng ®iÒu t«i ®a ra trªn ®©y lµ mét qu¸ tr×nh t×m tßi, tham kh¶o ®óc rót kinh nghiÖm cña b¶n th©n qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë trêng THCS. Tuy míi ¸p dông vµo thùc tÕ nhng nã ®· ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! - 18- . Môc lôc PhÇn A: ®Æt vÊn ®Ò I. C¬ së lÝ luËn II. C¬ së thùc tiÔn III.Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi IV.ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi V. ®èi tîng nghiªn cøu PhÇn b : gi¶i quyÕt vÊn ®Ò i. ®iÒu tra thùc tr¹ng tríc khi nghiªn cøu ii. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu iii. nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm Iv. h¹n chÕ vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc cña ®Ò tµi V. kÕt qu¶ d¹y thùc nghiÖm PhÇn c : kÕt luËnu vµ kiÕn nghÞ - 19- trang 1 1 1 2 3 3 3 3 5 7 20 21 22
- Xem thêm -