Tài liệu Skkn phương pháp hướng dẫn học sinh giải các bài toán về số thập phân ở lớp 5

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi: phÇn I phÇn më ®Çu PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN Ở LỚP 5 1/ LÝ do chän ®Ò tµi Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc hiÖn nay gi¸o dôc ®îc coi lµ Quèc s¸ch hµng ®Çu. ViÖc ph¸t hiÖn vµ båi dìng nh©n tµi cho ®Êt níc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña mçi ngêi thÇy v× nh©n tµi lµ nguyªn khÝ cña ®Êt níc. ChÝnh v× ý nghÜa ®ã mµ hµng n¨m chóng ta thêng tæ chøc c¸c cuéc thi häc sinh giái c¸c cÊp vµ viÖc ph¸t hiÖn vµ båi dìng häc sinh giái lµ viÖc lµm thêng xuyªn vµ liªn tôc trong mçi nhµ trêng. -N¨m häc: 2006 – 2007 lµ n¨m häc ®Çu tiªn thùc hiÖn chØ thÞ cña Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ phong trµo “ Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. - §èi víi mçi gi¸o viªn nhÊt lµ gi¸o viªn tiÓu häc viÖc ph¸t hiÖn vµ båi dìng nh÷ng häc sinh cã tè chÊt ®Ó tõ ®ã båi dìng ®Ó c¸c em trë thµnh nh÷ng häc sinh giái, nh÷ng ngêi tµi cho ®Êt níc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, thêng xuyªn cña mçi gi¸o viªn. -Trong ch¬ng tr×nh m«n líp 5 phÇn Sè thËp ph©n lµ mét phÇn kiÕn thøc hoµn toµn míi cña líp 5 còng lµ mét phÇn kiÕn thøc träng t©m c¬ b¶n cña m«n To¸n líp 5.. Trong ®ã viÖc vËn dông c¸c kiÕn thøc nµy ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan vµ vËn dông trong thùc tÕ cuéc sèng rÊt nhiÒu. - Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ nhiÒu n¨m båi dìng häc sinh giái, khi híng dÉn häc sinh gi¶i “C¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n” cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x¸c dÞnh c¸c ph¬ng ph¸p còng nh c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n ®Ó gi¶i: + ViÖc híng dÉn häc sinh ®äc bµi vµ x¸c ®Þnh c¸c d¹ng to¸n cña bµi to¸n. + Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng. + §a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n. + Gi¶i bµi to¸n. Tõ qu¸ tr×nh häc tËp cña m×nh c¸c em cã thÓ vËn dông trong thùc tÕ cuéc sèng Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ tham kh¶o ®ång nghiÖp t«i ®· ®a ra ®Ò tµi “ Ph ¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n ” ®Ó c¸c ®ång nghiÖp cïng trao ®æi vµ tham kh¶o trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. 2/Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi 1 -X¸c ®Þnh mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu : + §©y lµ kiÕn thøc hoµn toµn míi cña líp 5. + PhÇn sè thËp ph©n t¬ng ®èi khã ®Æc biÖt lµ c¸c tÝnh chÊt nh©n, chia nhÈm (B¾t buéc c¸c em ph¶i n¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt nµy th× c¸c em míi cã thÓ vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp n©ng cao) + Gi¸o viªn cha n¾m v÷ng c¸c d¹ng to¸n cô thÓ, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn lóng tóng trong viÖc híng dÉn häc sinh… Trong c¸c nguyªn nh©n trªn th× nguyªn nh©n do ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn lµ quan träng nhÊt. V× nÕu gi¸oviªn nµo cã ý thøc nghiªn cøu tµi liÖu khi gi¶ng d¹y cho HS sinh mét c¸ch tØ mØ kÜ lìng th× häc sinh sÏ hiÓu bµi vµ v©n dông tèt. -Nªu biÖn ph¸p cô thÓ: + Khi d¹y phÇn thËp ph©n Gv cÇn ph¶i d¹y kÜ c¸c quy t¾c nh©n nhÈm, chia nhÈm. + C¸c tÝnh chÊt cña sè thËp ph©n ®Ó vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp. Gi¸o viªn ph¶i chia ra c¸c d¹ng to¸n cô thÓ ®Ó häc sinh dÔ nhËn biÕt +Híng dÉn häc sinh c¸ch häc.. 3/ NhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi – c¬ së lÝ luËn §Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nay chóng ta cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: NhiÖm vô 1: Nghiªn cøu thùc tr¹ng gi¶ng d¹y phÇn “Sè thËp ph©n vµ c¸c d¹ng to¸n liªn quan cña thÇy vµ trß –Líp 5” NhiÖm vô 2: Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn liªn quan ®Õn ®Ò tµi NhiÖm vô 3:- §a ra mét sè gi¶i ph¸p khi vËn dông nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi: “ Ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n ë líp 5” - Tæ chøc thùc nghiÖm ®Ó kiÓm nghiÖm gi¶i ph¸p ®a ra ë ®Ò tµi nµy. 4/ Ph¹m vi - ®èi tîng – môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi T«i thùc hiÖn ®Ò tµi nµy trong trêng tiÓu häc S¬n §«ng vµ víi khèi 5 khi häc phÇn Sè thËp ph©n vµ c¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n trong c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái líp 5. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trong qua str×nh gi¶ng d¹y vµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ häc sinh vµ gi¸o viªn thêng gÆp ph¶i khi häc phÇn nµy. T«i ®· ®a ra ®Ò tµi “ Ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n”. Mong muèn giíi thiÖu mét sè kinh nghiÖm nhá cña m×nh ®Ó cïng ®ång nghiÖp trao ®æi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®îc tèt h¬n nhÊt lµ trong c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái. 2 PhÇn 2 néi dung ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lÝ thuyÕt cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi “ Ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ sè thËp ph©n A/ C¬ së lÝ luËn khoa häc cña ®Ò tµi 1/ Mét sè kh¸i niÖm : 2/ Mét sè lÝ luËn cã liªn quan: a/ C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu cña ®Ò tµi c¸c em häc sinh kh¸ giái cña líp 5 khi häc ®Õn phÇn sè thËp ph©n, c¸c em ®· n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña phÇn sè thËp ph©n ®Ó vËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan nhÊt lµ c¸c bµi to¸n vÒ sè vµ ch÷ sè hoÆc c¸c bµi to¸nvÒ c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n ®· häc.C¸ch gi¶i cô thÓ cho tõng d¹ng to¸n ®Ó tõ ®ã ®a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n nh : + TÝnh nhanh so s¸nh sè thËp ph©n. + Thªm hoÆc bít vµ tæng hoÆc hiÖu cña hai sè + DÞch chuyÓn dÊu ph¶y cña mét sè sang ph¶i hoÆc sang tr¸i + C¸c bµi to¸n ®a vÒ d¹ng c¬ b¶n ®· häc + C¸c bµi to¸n vÒ t×m sè. ë mçi d¹ng to¸n cô thÓ gi¸o viªn ph¶i híg dÉn häc sinh c¸ch gi¶i cô thÓ. b/ C¬ së thùc tiÔn: Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y gi¸o viªn khi d¹y häc sinh phÇn “ C¸c d¹ng vÒ sè thËp ph©n gi¸o viªn cÇn cho häc sinh n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c tÝnh chÊt vµ c¸c quy t¾c nh©n chia nhÈm cña sè thËp ph©n. C¸c d¹ng to¸n ®iÓn h×nh cÇn cho häc sinh n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc vÒ c«ng thøc tÝnh cô thÓ cho tõng d¹ng ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông tÝnh mét c¸ch thµnh th¹o. Trong khi ®ã trong thùc tÕ rÊt nhiÒu c¸c bµi to¸n 3 häc sinh ph¶i ph©n tÝch råi míi ®a ®îc vÒ d¹ng c¬ b¶n ®îc khiÕn cho c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®«i khi cßn lóng tóng trong c¸ch híng dÉn häc sinh gi¶i. Ch¬ng II ®èi tîng phôc vô cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Ò tµi Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Ò tµi t«i ®· thùc hiÖn nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm víi gi¸o viªn vµ 5A vµ 5B ch¬ng III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu I/ Néi dung: *§äc tµi liÖu vµ nghiªn cøu tµi liÖu, s¸ch b¸o cã liªn quan ®Õn c¸c bµi to¸n vÒ tØ sè trong ®Ò tµi m×nh thùc hiÖn. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ thùc tiÔn + §iÒu tra tra thùc tr¹ng d¹y vµ häc ®èi víi häc sinh líp 5 ®Æc biÖt ®ãi víi häc sinh giái khi d¹y Gi¶i c¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n + Dù giê ®Ó thÊy ®îc thùc tr¹ng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ häc tËp cña häc sinh + Ph¸t vÊn gi¸o viªn vÒ t×nh tr¹ng häc tËp cña häc sinh vµ kinh nghiÖm cña gi¸o viªn. * Ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm s ph¹m + ¸p dông d¹y ë líp 5B vµ 5 A + D¹y + Ra ®Ò kh¶o s¸t + Ph©n tÝch tæng hîp kÕt qu¶ Ch¬ng IV.§Æc ®iÓm t×nh h×nh cña trêng tiÎu häc S¬n §«ng a/ ThuËn lîi: - S¬n §«ng lµ mét x· cã truyÒn thèng hiÕu häc tõ xa víi nhiÒu tiÕn sÜ - Häc sinh S¬n §«ng cã ý thøc häc tËp . - Phô huynh quan t©m ®Õn häc sinh - Gi¸o viªn trÎ cã tr×nh ®é, cã nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y. Nhµ tr¬ng cã chiÕn lîc ph¸t hiÖn vµ båi dìng häc sinh giái ®èi víi tÊt c¶ c¸c khèi líp ®èi víi tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn vµ cã chÕ ®é khen thëng hîp lÝ nh¨m khuyÕn khÝch gi¸o viªn d¹y. b/ Khã kh¨n : + Mét sè häc sinh cã tè chÊt r¬i vµo hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n nªn viÖc vËn ®éng c¸c em ®i häc cßn rÊt khã kh¨n do bè mÑ ph¶i ®i lµm ¨n xa cha quan t©m ®Õn con em m×nh + Mét sè häc sinh cã tè chÊt nhng cha ch¨m häc B. øng dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y 4 Mét sè kinh nghiÖm: 1.1: Trong thùc tÕ nhiÒu n¨m båi dìng häc sinh giái líp 5 ®èi víi c¸c em viÖc n¨m ch¾c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n nh: Nh©n chia nhÈm vµ mét sè kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt cña sè thËp ph©n. Tõ ®ã ®a vÒ c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n cã trong ch¬ng tr×nh lµ vÊn ®Ò then chèt ®Ó tõ ®ã c¸c em cã thÓ gi¶i c¸ bµi to¸n vÒ Sè thËp ph©n. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ ®a ngay bµi to¸n vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n ngay ®Ó gi¶i mµ yªu cÇu ngêi häc ph¶i biÕt ph©n tÝch cc¸ d÷ kiÖn cña bµi to¸n ®Ó tõ ®ã ®a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n. 1.2: C¸c d¹ng to¸n vÒ Sè thËp ph©n thêng gÆp lµ: + D¹ng 1: TÝnh nhanh vµ so s¸nh. + D¹ng 2: C¸c bµi to¸n vÒ t×m sè + D¹ng 3: Thªm hoÆc bít vµo tæng hoÆc hiÖu cña hai sè + D¹ng 4: DÞch chuyÓn dÊu ph¶y cña mét sè sang ph¶i hoÆc sang tr¸i mét sè ch÷ sè. + D¹ng 5: C¸c d¹ng to¸n ®iÓn h×nh. ë mçi d¹ng GV cÇn híng dÉn HS cô thÓ c¸ch häc vµ c¸ch vËn dông kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch linh ho¹t vµ cô thÓ nhÊt. Khi d¹y c¸c em ®Õn phÇn to¸n vÒ Sè thËp ph©n, gi¸o viªn nªn híng c¸c em vÒ mét trong c¸c d¹ng bµi tËp ë trªn tõ ®ã ®a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n ®Ó gi¶i. 1.3: Ph¬ng ph¸p híng dÉn häc sinh mçi d¹ng to¸n c¬ b¶n: Bíc 1: §äc kÜ ®Çu bµi Bíc 2: Ph©n tÝch c¸c d÷ kiÖn cña ®Çu bµi Bíc 3: X¸c ®Þnh d¹ng to¸n c¬ b¶n - §©y lµ bíc then chèt ®Ó gi¶i bµi to¸n Bíc 4:X¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng ®Ó t×m lêi gi¶i. Bíc 5: Tr×nh bµy lêi gi¶i. C¸c d¹ng to¸n cô thÓ ®îc thùc hiÖn trong ®Ò tµi nµy 1. D¹ng 1: TÝnh nhanh vµ so s¸nh Bµi tËp 1: H·y so s¸nh: A = 1,991 x 199,5 víi B = 19,93 x 19,93 HD: -ChuyÓn vÒ so s¸nh díi d¹ng©«s tù nhiªn. -Ph©n tÝch vµ so s¸nh. Ch¼ng h¹n: Nh©n c¶ hai vÕ cña A víi 1000. Ta cã A x 1000 = 1991 x1995 Nh©n c¶ hai vÐ cña B víi 1000. Ta cã: B x 1000 = 1993 x1993. Ph©n tÝch: 1991 x 1995 = 1991 x (1993 +2 ) = 1991 x 1993 + 1991 x 2 1993 x 1993 = 1993 x ( 1991 +2 ) = 1993 x 1991 + 1993 x 2 5 V× 1991 x 2 < 1993 x 2 nªn 1991 x 1993 + 1991 x 2 < 1993 x 1991 + 1993 x 2 hay A x 1000 < B x 1000. VËy A < B. Bµi tËp 2: TÝnh nhanh: A= 12,48 : 0,5 6,25 4 2 2 3,12 1,25 0,25 10 Híng dÉn : ë bµi to¸n nµy häc sinh cÇn ph¶i biÕt vËn dông mét c¸h linh ho¹t c¸c quyt¾c nh©n chia nhÈm ®ãi víi sè thËp ph©n. Ch¼ng h¹n : Gi¶i TS = 12,48 x 2 x 6,25 x 4 x 2 = 3,12 x 4 x 1,25 x 5 x 2 x 2 x4 MS = 2 x 3,12 x 1,25 x 4 x10 = 3,12 x 4 x 12,5 x 2 x10 TS 3,12 4 1,25 5 2 2 4  MS 3,12 4 1,25 2 10 = 4 5 2 10 4 Lu ý : ë d¹ng to¸n nµy häc sinh cÇn n¾m chacø c¸c quy t¾c nh©n, chia nhÈm víi 0,5; 0,2; …. D¹ng 2 Cïng thªm hoÆc bít vµo tæng hoÆc hiÖu cña hai sè. Bµi to¸n 1: Cho hai sè thËp ph©n 14,78 vµ 2,87. H·y t×m sè A sao cho thªm A vµo sè nhá vµ bít A ë sè lín, ta ®îc hai sè cã tØ sè lµ 4. Híng dÉn: Víi lo¹i bµi to¸n nµy cÇn híng dÉn häc sinh cô thÓ. Ngoµi viÖc HScÇn ph¶i n¾m ch¾c c¸c tÝnh ch©t sthªm hoÆc bít vµo tæng hoÆc hiÖu cña hai sè . Th× HS cÇn ph¶i n¾m ®îc c¸c trêng hîp x¶y ra khi thªm hoÆc bít . Ch¼ng h¹n khi bít ë sè nhá vµ thªm vµo sè lín th× chØ x¶y ra mét trêng hîp, nhng nÕu bít ë sè lín vµ thªm vµo sè nhá cïng mét sè th× cã thÓ sÏ x¶y ra hai trêng hîp. Gi¶i bµi to¸n: Tæng hai sè ®· cho lµ: 14,78 + 2,87 = 17,65 Khi thªm vµo sè bÐ A vµ bít A ë sè lín th× tæng lu«n kh«ng ®æi sÏ x¶y ra hai trêng hîp: +Trêng hîp 1: Sè lín khi bít b»ng 4 lÇn sè bÐ. VËy Sè bÐ thªm A lµ: 17,64 : (4 +1 ) = 3,53 Sè A cÇn t×m lµ: 3,53 – 2,87 = 0,66. +Trêng hîp 2: Sè lín khi bít A lµ sè bÐ. VËy Sè lín bít A lµ: 17,64 : (4 +1 ) = 3,53 Sè A = 14,78 – 3, 53 = 11,25. §¸p sè : a/ 0,66; b/ 11,25 6 Bµi to¸n 2: Cho hai sè thËp ph©n 15,19 vµ 4,65. H·y t×m sè A ®Ó khi cïng thªm vµ mçi sè ®· cho th× ta ®îc hai sè cã tØ sè lµ 3. Híng dÉn: ë bµi to¸n nµy yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m v÷ng tÝnh chÊt “ Khi cïng thªm hoÆc cïng bít ë c¶ hai sè ®i cïng mét sè th× hiÖu hai sè lu«n kh«ng ®æi” Lu ý víi d¹ng bµi to¸n nµy th× chØ cã mét trêng hîp. tõ ®ã HS cã thÓ gi¶i bµi to¸n mät c¸ch dÔ dµng h¬n. D¹ng 3: DÞch chuyÓn dÊu ph¶y cña mét sè sang ph¶i hoÆc sang tr¸i mét hoÆc hai.. ch÷ sè. Híng dÉn cô thÓ: ë d¹ng to¸n nµy c¸c em ph¶in¾m ®îc tÝnh chÊt “T¨ng hay gi¶m cña mét sè nÕu ta chuyÓn dÊu ph¶y cña sè ®ã sang ph¶i hoÆc sang tr¸i” Bµi to¸n1: Hai sè thËp ph©n cã tæng lµ 15,83. NÕu dêi dÊu ph¶y cña sè bÐ sang tr¸i mét hµng, råi lÊy hiÖu cña hai sè ®ã ta ®îc 37,07. HD: Khi dêi dÊu ph¶y cña mét sè thËp ph©n sang tr¸i mét ch÷ sè th× sè ®ã gi¶m ®i 10 lÇn. Ta nhËn thÊy (55,22 – 37,07) chÝnh lµ 11 lÇn 1/10 cña sè bÐ. VËy tõ ®©y HS dÔ dµng tr×nh bµy lêi gi¶i.b»ng s¬ ®å. Bµi to¸n 2:Hai sè thËp ph©n cã hiÖu lµ 5,37 .NÕu dêi dÊu ph¶y cñ sè lín sang tr¸i mét ch÷ sè råi céng víi sè bÐ ta ®îc 11,955. T×m hia sè ®ã? T¬ng tù c¸ch ph©n tÝch tõ bµi to¸n thø nhÊt häc sinh cã thÓ ®a bµi to¸n nµy vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n vµ gi¶i . Bµi to¸n 3: Hai sè thËp ph©n cã tæng 15,83. NÐu dêi dÊu ph¶y cña sè bÐ sang ph¶i mét ch÷ sè råi trõ ®i sè lín th× ta ®îcmét sè 0,12. T×m hai sè ®ã ? Híng dÉn : ë bµi t¸onnµy c¸c em ph¶i n¾m v÷ng tÝnh chÊt “Khi dÞch chuûendÊu phû cña mét sè thËp ph©n sang bªn ph¶i mét ch÷ sè th× sè ®ã sÏ t¨ng lªn 10 lÇn..” Tõ ®ã häc sinh sÏ nhËn ra 15,83 + 0,12 chÝnh lµ 11 lÇn sè bÐ vµ tõ ®ã tiÕp tôc lêi gi¶i cña bµi to¸n. D¹ng 4:T×m sè (gi¶i b»ng c¸ch ph©n tÝch cÊu t¹o thËp ph©n cña sè) Víi d¹ng to¸n nµy c¸c em ngoµi viÖc n¾m v÷ng c¸c tónh chÊt cuÈ sè thËp ph©n c¸c em cßn ph¶i biÕt ph©n tÝch cÊu t¹o thËp ph©n cña mét sè mét c¸hc thµnh th¹o. Bµi to¸n : Thay ch÷ b»ng sè thÝch hîp 0, a + a, b + ab, c = bc, b HD: Ta cã thÓ gÊp c¶ hai vÕ lªn 10 lÇn råi ®a vÒ c¸c bµi to¸n ph©n tÝch cÊu t¹o sè cña sè tù nhiªn ®Ó gi¶i . Trªn ®©y lµ mét sè d¹ng to¸n c¬ b¶n vÒ sè thËp ph©n t«i ®· ®a ra trong ®Ò tµi nµy ®Ó gióp c¸c em häc tèt h¬n trong phÇn vËn dông ®Ó gi¶i cac d¹ng to¸n n©ng cao vÒ sè thËp ph©n. 7 Khi t«i ¸p dông ®Ò tµi nµy trong qu¶t×nh gi¶ng d¹y båi dìng HSG cña m×nh ®¹t kÕt qu¶ rÊt cao: -PhÇn lín c¸c em n¾m rÊt ch¾c c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n. -Khi ph©n tÝch ®îc c¸c d¹ng to¸n ®a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n c¸c em lµm rÊt tèt v× vËy c¸c em khong cßn lóng tóng trong c¸ch x¸c ®Þnh c¸ch gi¶i khi ®äc mçi bµi t¸on v× c¸c em ®· biÕt ph©n tÝch ®Ó ®a vÒ d¹ng to¸n c¬ b¶n ®· häc. -KÕt qu¶ n¨m häc 2006 –2007 Líp 5A cã 6 HSG cÊp tØnh; líp 5B cã 9 HSG cÊp tØnh. 1 GSG ®¹t HCV trong k× thi Giao lu To¸n tuæi th¬ toµn quèc. KiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ ViÖc gi¶ng d¹y cho häc sinh tiÓu häc ®Ó gióp cho c¸c em cã kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ tr×nh bµy lêi gi¶i cña tõng d¹ng bµi tËp cô thÓ mét c¸ch chÝnh x¸c xµ hîp lÝ lµ vÊn ®Ò quan träng. ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã lµ nhê vµo c¶ qu¸ tr×nh t×m tßi s¸ng t¹o cña ngêi thÇy ®èi víi tõng d¹ng bµi to¸n c¸c kiÕn thøc míi vµ c¸c bµi tËp luþÖn tËp. V× vËy víi nh÷ng d¹ng bµi to¸n khã gi¸o viªn cÇn híng dÉn häc sinh mét c¸ch tØ mØ c¸ch häc cho häc sinh ®Ó häc sinh n¾m ®îc ph¬ng ph¸p gi¶i cña tõng d¹ng to¸n.®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn vµ häc sinh lµ: Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn lµ: - Ph¶i nghiªn cøu kÜ mçi d¹ng bµi tríc khi lªn líp. - D¹y tõng d¹ng to¸n cô thÓ. - Híng dÉn c¸ch häc cho häc sinh chø kh«ng cho häc sinh häc theo kiÓu häc thuéc lßng. Yªu cÇu ®èi víi häc sinh: - N¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n cña phÇn sè thËp ph©n ®Æc biÖt c¸c tÝnh chÊt nh©n chia nhÈm vµ mét sè tÝnh chÊt vÒ tæng vµ hiÖu cña sè thËp ph©n…VËn dông biÕt tãm t¾t vµ ph©n tÝch c¸c d÷ kiÖn cña bµi to¸n. - N¾m ch¾c c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c d¹ng to¸n ®iÎn h×nh c¬ b¶n trong ch¬ng tr×nh. - Ph¶i cã ý thøc häc tËp. 8 PhÇn III. KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh båi d÷¬ng häc sinh giái cña t«i ®èi víi mét sè d¹ng to¸n cô thÓ: C¸c d¹ng to¸n vÒ sè thËp ph©n. T«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp ®Ó qu¸ tr×nh d¹y häc nhÊt lµ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái cña chóng ta ngµy mét cã hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. §Ò tµi cña t«i ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña tËp thÓ héi ®ång s ph¹m, cña Ban gi¸m hiÖu, tËp thÓ líp 5A vµ líp 5B, cña c¸c ®ång nghiÖp båi dìng häc sinh giái. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c ®ång nghiÖp, cña BGH, cña tËp thÓ líp 5A vµ 5B. RÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. S¬n §«ng, th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt ®Ò tµi 9 NguyÔn ThÞ TuyÕt tµi liÖu tham kh¶o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. T¹p chÝ to¸n tuæi th¬ To¸n båi dìng líp 5 – Nhµ XB – Gi¸o dôc. Gióp em giái to¸n 5 – Nhµ XB – Gi¸o dôc. C¸c d¹ng to¸n ®iÓn h×nh 4 + 5 – Nhµ XB – Gi¸o dôc. T¹p chÝ gi¸o dôc tiÓu häc. To¸n n©ng cao líp 5 C¸c bµi to¸n vÒ sè vµ ch÷ sè líp 4&5…. 10 phô lôc Trang 11 STT Néi dung 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PhÇnI: PhÇn më ®Çu - LÝ do chän ®Ò tµi - NhiÖm vô nghiªn cøu c¬ së – lÝ luËn - Ph¹m vi -®èi tîng – môc ®Ých cña ®Ò tµi PhÇn II: Néi dung - C¬ së lÝ luËn khoa häc cña ®Ò tµi. - Ch¬ng I - Ch¬ng II 1 1 2 2 3 4 4 4 4 - Ch¬ng III - Ch¬ng IV - øng dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y KiÕn nghÞ - ®Ò nghÞ PhÇnIII KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 13 5……….11 12 13 14
- Xem thêm -