Tài liệu Skkn phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng anh thcs

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng PhÇn I: më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi ViÖc häc ngo¹i ng÷ nãi chung vµ häc tiÕng Anh nãi riªng lµ rÊt khã. §Æc biÖt lµ häc sinh phæ th«ng l¹i cµng khã h¬n v× chóng míi ®îc tiÕp xóc víi ngo¹i ng÷ lÇn ®Çu tiªn, trong khi ng«n ng÷ tiÕng mÑ ®Î ( tiÕng ViÖt ) l¹i cha ®îc thµnh th¹o l¾m. V× vËy lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh hiÓu ®îc vµ häc ®îc ngo¹i ng÷ lµ mét ®iÒu rÊt khã. Nãi ®Õn viÖc ®ã lµ nãi ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc nh thÕ nµo. Tõ l©u ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o ®· ®Ò ra chiÕn lîc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong c¸c trêng phæ th«ng. §· cã nhiÒu ®Ò tµi nãi ®Õn viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ ®· ®îc in trªn nhiÒu s¸ch b¸o vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c. Nhng cã rÊt Ýt c¸c ®Ò tµi nãi ®Õn ph¬ng ph¸p híng dÉn häch sinh lµm thÕ nµo ®Ó häc cho tèt. Muèn cã trß giái kh«ng nh÷ng thÇy ph¶i cã ph¬ng ph¸p d¹y giái mµ häc sinh còng ph¶i cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt. Bëi lÏ ngêi gi¸o viªn ®øng trªn bôc gi¶ng cã ph¬ng ph¸p d¹y häc giái th× häc sinh sÏ hiÓu bµi míi ngay trªn líp mét c¸ch dÔ dµng. Nhng ®ã míi chØ lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña häc sinh. Muèn cã kiÕn thøc më réng th× häc sinh ph¶i cã ph¬ng ph¸p häc phï hîp víi ®Æc thï tõng bé m«n. ChÝnh v× vËy trong ph¹m vi nµy t«i chØ nªu ra “Phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh THCS ” ¸p dông chñ yÕu cho häc sinh phæ th«ng ®Ó c¸c em thÊy viÖc häc ngo¹i ng÷ lµ kh«ng khã l¾m. Tõ ®ã sÏ cã lßng ham mª häc ngo¹i ng÷ h¬n, x¸c ®Þnh ®óng ®éng c¬ häc ngo¹i ng÷, duy tr× ®éng c¬ ®ã ë cêng ®é m¹nh. H¬n n÷a c¸c em xo¸ bá ®îc tÝnh tù ti, xÊu hæ thay vµo ®ã lµ lßng tù tin m¹nh d¹n khi häc ngo¹i ng÷. II. Ph¹m vi, ®èi tîng, môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi 1/ Môc ®Ých nghiªn cøu: Lµ lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung cña tõng kü n¨ng, tõng bµi cô thÓ, ®Ó n¨ng cao hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc cña häc sinh. Bªn c¹nh ®ã còng lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp ®Ó häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc míi th«ng qua viÖc thu thËp 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng th«ng tin, tù t×m tßi, ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi díi sù tæ chøc, qu¶n lý, híng dÉn cña GV. Gióp häc sinh lµm viÖc ®éc lËp, biÕt v©n dông, ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo c¸c tÝnh huèng thùc tÕ cña m«n häc. 2/ Ph¹m vi nghiªn cøu lµ: Ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi tiÕng Anh c¸c líp 6, 7, 8, 9 THCS S¸ch gi¸o viªn tiÕng Anh 6,7,8,9 ë trêng THCS 3/ §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh phæ th«ng c¸c khèi líp 6,7,8,9 ë trêng THCS Bå Lý PhÇn II: Néi dung cña ®Ò tµi A. Néi dung 1. C¬ së lý luËn khoa häc cña ®Ò tµi: XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh d¹y häc ë THCS vµ xu híng d¹y häc hiÖn ®¹i lµ nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ngêi trªn c¬ së tù gi¸c, tù do kh¸m ph¸ c¸c tri thøc díi sù tæ chøc, qu¶n lý híng dÉn cña GV. Yªu cÇu ®ßi hái GV ph¶i lµ ngêi thiÕt kÕ c¸c t×nh huèng ®Ó häc sinh tù khai th¸c, tù chiÕm lÜnh vµ kiÕn t¹o kiÕn thøc, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi häc cã thÓ “suy nghÜ nhiÒu h¬n, ho¹t ®éng nhiÒu h¬n vµ cã tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô häc tËp cña m×nh”. D¹y häc kh«ng chØ nh»m cung cÊp cho häc sinh mét khèi lîng tri thøc lý thuyÕt do néi dung ch¬ng tr×nh SGK ®· quy ®Þnh, mµ ph¶i cung cÊp cho 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng häc sinh c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng híng häc tËp thÝch hîp nh»m gióp cho häc sinh ®éc lËp ®Ó ph¸t triÓn t duy khoa häc, rÌn ®îc trÝ th«ng minh, ãc s¸ng t¹o, suy nghÜ linh ho¹t, ph¶n x¹ nhanh nh¹y kÞp thêi. §ã lµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cña con ngêi lao ®éng míi theo ®óng môc tiªu ®µo t¹o cña nhµ trêng, cña cÊp häc. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nµy, ®ßi hái GV ph¶i lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thÝch hîp ®Ó häc sinh ph¸t huy, sö dông c¸c ph¬ng ph¸p mét c¸ch hiÖu qu¶. §©y lµ con ®êng båi dìng n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o cã hiÖu qu¶, ®ång thêi còng lµ c¸ch rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p nhËn thøc tÝch cùc cho häc sinh. Theoph¬ng ph¸p “ giao tiÕp ” ®ang thÞnh hµnh ë c¸c trêng, líp ngo¹i ng÷ ngµy nay, ngêi ta chó träng ®Õn viÖc khuyÕn khÝch häc trß nãi lªn ®îc b»ng ngo¹i ng÷, nghe hiÓu ®îc ý chÝnh cña ®o¹n v¨n. C¸c lçi sai vÒ ng÷ ®iÖu, ph¸t ©m, vÒ néi dung t×nh tiÕt cña bµi nghe ®îc coi lµ “ chuyÖn vÆt ”, cha cÇn söa lçi ngay tøc thêi ®Ó tr¸nh lµm häc trß mÊt høng sinh ra ng¹i nãi, ng¹i nghe. H¬n n÷a do sÜ sè ®«ng nªn thÇy c« dï cã muèn còng kh«ng thÓ uèn n¾n ®îc hÕt c¸c sai sãt vÒ mÆt ng÷ ©m. §Ó “ tù cøu m×nh ”, häc trß cÇn cã c¸ch lÊp c¸c lç hæng kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o nghe – nãi cña m×nh. Mçi ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o mét tÝnh chÊt x¸c ®Þnh cña ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh. TiÕp thu mét c¸ch tù ®éng c¸c tri thøc do GV truyÒn ®¹t hay ®éc lËp t×m tßi, nghiªn cøu ®Ó lÜnh héi tri thøc. Gi¸o viªn chØ gióp häc ®Þnh híng vÊn ®Ò, cung cÊp ph¬ng ph¸p vµ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cè vÊn trong qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸c em. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ d¹y häc m«n TiÕng Anh ë trêng THCS Bå Lý võa qua víi ph¬ng ph¸p truyÒn thèng lµ chñ yÕu vÉn lµ ph¬ng ph¸p “ th«ng b¸o, gi¶i thÝch, ®µm tho¹i” . VÊn ®Ò cèt lâi cña ph¬ng ph¸p ®ã lµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y häc sinh nghe, gi¸o viªn ghi b¶ng häc sinh chÐp vµo vë, gi¸o viªn hái mét vµi c©u hái, häc sinh tr¶ lêi. Gi¸o viªn truyÒn ®¹t mét c¸ch râ rµng, rµnh m¹ch néi dung bµi häc ®· ®îc chuÈn bÞ s½n. Bªn c¹nh nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh ph¬ng ph¸p truyÒn thèng cßn mang tÝnh chÊt thô ®éng, tiÕp thu vµ ghi nhí néi dung mµ gi¸o viªn truyÒn ®¹t, ph¬ng ph¸p ®ã cßn mang tÝnh chÊt thô ®éng mét chiÒu, khèi lîng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ. 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng ChÊt lîng ë Trêng THCS Bå Lý kh«ng ®ång ®Òu. §a sè c¸c em xuÊt ph¸t tõ n«ng th«n, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n, d©n trÝ cña ®Þa bµn cßn thÊp chi phèi ®Õn nhËn thøc, ®éng c¬ vµ ph¬ng ph¸p häc tËp cña häc sinh , ( ®Æc biÖt lµ m«n tiÕng Anh ). Trong häc tËp nhiÒu em vÉn bÞ ®éng theo lèi “ häc vÑt” mµ kh«ng hiÓu b¶n chÊt cña vÊn ®Ò, kh«ng më mang thªm ®îc kiÕn thøc, lóng tóng trong vËn dông vµo t×nh huèng thùc tÕ. Tõ thùc tÕ ®ã t«i rót ra mét sè kinh nghiÖm ®Ó ngêi gi¸o viªn cã thÓ chän lùa mét ph¬ng ph¸p phï hîp víi néi dung cña tõng kü n¨ng, tõng bµi, tõng néi dung sao cho phï hîp ®Ó häc sinh dÔ hiÓu, dÔ vËn dông vµo thùc tÕ, bªn c¹nh ®ã cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó häc sinh cã thêi gian nghiªn cøu SGK, tr¶ lêi c©u hái, t×m kiÕn thøc, ®Æc biÖt c¸c gi¸o viªn cÇn häc tËp, ®óc rót ®îc c¸c mÆt tÝch cùc cña ph¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng, t¨ng cêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc. 2. §èi tîng phôc vô cho quy tr×nh nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Häc sinh c¸c khèi líp trêng THCS Bå Lý 3. Néi dung nghiªn cøu 3.1 Híng dÉn häc sinh häc ng÷ ©m: Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t ©m ®óng tõng ©m mét cña TiÕng Anh? §èi víi häc sinh phæ th«ng häc tiÕng Anh cã thÓ luyÖn theo cuån “ Ship or sheep ” cña t¸c gi¶ Enbeycer ®¹i häc Camberga…….. S¸ch cã 3 b¨ng c¸tset ®i kÌm, luyÖn tõng ©m, tõng phô ©m, träng ©m vµ ng÷ ®iÖu qua c¸c bµi tËp vµ ho¹t ®éng lý thó., cã 49 bµi, néi dung gän nhÑ. Më ®Çu mçi bµi lµ h×nh vÏ thÓ hiÖn c¸ch ®Æt lìi, h¸ miÖng vµ diÔn gi¶i ng¾n gän, dÔ hiÓu qu¸ tr×nh cÊu ©m. TiÕp ®ã lµ c¸c phÇn luyÖn nghe vµ ®äc theo, luyÖn theo bµi ®èi tho¹i, thùc hµnh héi tho¹i, luyªn träng ©m, ng÷ ®iÖu. Hµng ngµy tríc khi ®i ngñ, h·y dµnh 15 phót ®Ó t×m hiÓu mét bµi. TiÕp ®ã lªn giêng ®i n»m, bËt cat set ë chÕ ®é tua ®i tua l¹i ®Ó nghe vµ ®äc theo trong vßng 30 phót råi ngñ thiÕp ®i. S¸ng h«m sau, h·y lµm sao ®Ó tríc khi thøc giÊc h¼n ®îc nghe b¨ng l¹i kho¶ng 30 phót néi dung ®· hä tèi h«m tríc ( cã thÓ hÑn giê cho m¸y hoÆc nhê ngêi nhµ bËt hé ). Cø nh thÕ trong vßng mét th¸ng rìi, b¹n sÏ luyÖn ®îc toµn bé nguyªn ©m vµ phô ©m cña tiÕng Anh cïng nh÷ng ®iÒu quan träng nhÊt vÒ träng ©m vµ ng÷ ®iÖu. C¸c thÝ nghiÖm cho thÊy r»ng hiÖu qu¶ cña c¸ch häc khi ngñ kiÓu nh trªn gÊp 6 –7 lÇn c¸ch häc th«ng thêng. 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng NhiÒu em häc sinh phæ th«ng thêng chØ tËp ®äc theo gi¸o viªn trong giê lªn líp cßn vÒ nhµ kh«ng luyÖn tËp ®äc thªm. Ph¶i tõ bá ngay thãi quen “ lêi vËn ®éng lìi miÖng ”. Mçi ngµy h·y tËp ®äc c¸c tõ riªng rÏ vµ bµi v¨n, bµi héi tho¹i cña bµi häc tríc Ýt nhÊt kho¶ng 10 phót. §èi víi nh÷ng ®o¹n hay hoÆc quan träng vÒ mÆt tõ ng÷, ng÷ ph¸p nªn häc thuéc lßng, ch¼ng nh÷ng gióp cho viÖc luyÖn ®äc mµ cßn gióp cho viÖchäc tõ ng÷ vµ quy t¾c ng÷ ph¸p. Nã gióp cho ãc ta nhanh chãng sinh s¶n ra lêi nãi mét c¸ch tù ®éng “ nh m¸y ” VÒ nghe, cã nhiÒu c¸ch : C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ võa nghe ®Üa / b¨ng võa nh×n vµo b¶n viÕt ( s¸ch häc , b¸o , s¸ch tham kh¶o,…..), nªn chó ý nhËn biÕt sù t¬ng øng gi÷a ©m nghe vµ ©m viÕt. Sau ®ã kh«ng nh×n vµo b¶n viÕt n÷a, chØ nghe vµ võa nghe võa h×nh dung trong ãc xem ©m ®ã ®îc viÕt nh thÕ nµo. TiÕp ®ã võa nghe võa nhÈm theo. Cuèi cïng, võa nghe võa viÕt l¹i ®iÒu ®· nghe ®îc, lóc ®Çu viÕt t¾t, bá trèng nh÷ng chç nghe cha râ, qua vµi lÇn nghe dÇn dÇn sÏ bæ xung, söa ch÷a ®Õn khi viÕt l¹i ®îc hoµn chØnh toµn bµi. ViÖc luyÖn nghe chñ yÕu lµ gióp cñng cè ®îc mèi liªn hÖ, sù t¬ng øng gi÷a ba yÕu tè “ ©m ” , “ ch÷ ” , “ néi dung ” , gióp cho viÖc nhËn bÕt ®îc ®óng. §õng hy väng viÖc luyÖn nghe nhiÒu th× sÏ nãi ®îc ( tøc lµ s¶n sinh ra lêi nãi ) nh ngêi b¶n ng÷ ( ngêi nãi ngo¹i ng÷ chÝnh gèc ). §ã lµ v× : + Nghe lµ chØ c¶m nhËn b»ng thÝnh gi¸c chø kh«ng cã nghÜa lµ biÕt lµm theo. + §iÒu nghe ®îc qua b¨ng ®Üa, ®µi, phim ®Òu lµ giäng ®äc, h¬n n÷a giäng nµy thêng mang tÝnh trang träng nghiªm tóc , dï lµ giäng chuÈn nhng kh«ng ph¶i lµ giäng tù nhiªn b×nh thêng cña bªn ngoµi mµ ta hµng ngµy vÉn nghe. + §õng nghÜ vµ ®õng qu¸ cè g¾ng lµ ph¶i nãi ®îc nh ngêi b¶n sø ( bëi v× ngay ®èi víi tiÕng ViÖt còng cã nhiÒu chÊt giäng kh¸c nhau mµ thêng gäi lµ giäng ®Þa ph¬ng ). §Ó nãi ®îc tiÕng níc ngoµi, xÐt vÒ mÆt giäng ®iÖu ph¶i cã ®iÒu kiÖn thêng xuyªn tiÕp xóc vµ trß chuyÖn víi ngêi níc ngoµi, b¶n sø trong c¸c hoµn c¶nh tù nhiªn hµng ngµy. §iÒu nµy th× häc sinh khã cã thÓ thùc hiÖn ®îc. 3.2. Híng dÉn häc sinh häc tõ ng÷: 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng Lµm thÕ nµo ®Ó häc tõ nhí ®îc l©u? Cã vµi ph¬ng ph¸p sau ®©y: - Sau mçi bµi häc h·y chÐp ra giÊy nhøng tõ hoÆc côm tõ cÇn häc ë cét tr¸i vµ nghÜa cña chóng sang tiÕng ViÖt ë cét ph¶i. Hµng ngµy tríc khi ®i häc hoÆc khi ®i häc vÒ , h·y xem l¹i tê ghi tõ míi ®ã mét lît vµ cè g¾ng nhËp t©m. Trªn ®êng ®Õn trêng hoÆc ®i vÒ nhµ h·y nhÈm l¹i nh÷ng ®iÒu ®· xem tríc ®ã, cè t¸i hiÖn trong ãc cµng nhiÒu cµng tèt. ChØ khi nµo bÝ qu¸ th× míi nh×n l¹i tê giÊy ®ã. - §óc vµo tói tê giÊy ghi tõ míi vµ gië tõ ra xem mçi khi rçi r·i ( chê c¬m, chê xe, nghØ gi÷a giê,...). ViÖc nµy ph¶i t¹o thµnh thãi quen thêng xuyªn, nÕu kh«ng sÏ sao nh·ng ngay, kÕt qu¶ nhí tõ sÏ kh«ng cao. - ViÕt c¸c tõ vµ côm tõ còng nh c¸u tróc ra m¶nh giÊy nhá sau ®ã cã thÓ d¸n lªn bÊt cø chç nµo dÔ nh×n thÊy nhÊt cã thÓ ( Trªn TV, cöa ra vµo, gãc häc tËp, chç nÊu bÕp,.....) lµm nh vËy ta sÏ ®îc nh×n thÊy chóng hµng ngµy, do vËy sÏ kh¾c s©u h¬n. - §õng lªn häc tõ riªng rÏ vµ ghi riªng rÏ. Trong tê giÊy ghi nÕu kh«ng ghi ®îc tÊt c¶, th× chÝ Ýt còng ®îc 1/3 sè tõ , h·y ghi theo t thÕ kÕt hîp c¸c tõ kh¸c, tøc lµ trong cum tõ, trong c©u,….. VD: Tõ “ Job ” ta kh«ng chØ ghi mçi nghÜa lµ c«ng “ viÖc ”, “ viÖc lµm” mµ nª ghi thªm c¶ tæ hîp tõ hoÆc c©u cã tõ ®ã: + Job application: §¬n xin viÖc + What’s his job? : Anh ta lµm nghÒ g× ? + She has a good job in a bank : C« ta cã mét chç lµm tèt ë ng©n hµng. + The man for the job: §óng ngêi ®óng viÖc - §Ó häc tõ th× kh«ng nªn h¹n chÕ ë c¸c tõ trong bµi, trong SGK mµ nªn cã ý thøc thêng xuyªn më r«ng vèn tõ. Mét c¸ch t¨ng vèn tõ rÊt nhanh vµ rÊt t«t lµ häc theo tõ ®iÓn. VD: Víi tõ “Job ” ta cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy nghÜa, ngoµi ra ta cßn cã thÓ biÕt thªm ®îc d¨m ba tõ ®øng ngay s¸t ®ã: jobbing - lµm viÖc vÆt; a jobbing gardener - thî chuyªn lµm vên...... - Còng cã thÓ më réng vèn tõ b»ng c¸ch t×m hiÓu tõ ng÷ cã liªn quan víi nhau vÒ ng÷ nghÜa. §©y lµ mèi liªn quan gÇn nghÜa, ®ång nghÜa. 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng VD: Khi ta ®· biÕt tõ “ job ” th× nªn biÕt ®Õn tõ “ work ” kh¸c víi tõ “ job ” tõ thø hai lµ mét danh tõ kh«ng ®Õm ®îc. Ngoµi ra cßn cã tõ “occupation” ( nghÒ nghiÖp ) cã tÝnh chÊt v¨n viÕt, s¸ch vë h¬n hai tõ ®Çu. - Häc tõ díi h×nh thøc quan hÖ tr¸i nghÜa. §èi víi mét sè tõ ta cã thÓ t×m tõ cã nghÜa ®èi lËp víi chóng. VD: fast – slow nhanh - chËm hot – cold nãng - l¹nh strong – weak khoÎ - yÕu ………………. - T×m hiÓu c¸c tõ cã liªn quan ®Õn chr ®iÓm, chñ ®Ò còng lµ mét dÞp më réng tõ vùng vµ hiÓu biÕt. VD: Tõ “ drink ”( ®å uèng ) ta nªn häc thªm c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®Ò uèng: soft drink, water, soda,.......... - Can I have a cup of tea / - There is a bottle of beer in the fridge. ..................................... 3.3. Híng dÉn c¸ch häc ng÷ ph¸p: Ng÷ ph¸p lµ quy t¾c kh« khan nhng ta cÇn ph¶i n¾m v÷ng. §Ó cñng cè ng÷ ph¸p ta nªn hÖ thèng ho¸ tõng hiÖn tîng, vÊn ®Ò, ph¹m trï. Cã thÓ t×m ®äc c¸c s¸ch ng÷ ph¸p thùc hµnh. Chóng cho ta bµi, biÓu, b¶ng hÖ thèng ho¸ cã s½n. KiÓu nµy th× t¬ng ®èi tiÖn, nhng ®Ó hiÖu qu¶ ®îc tèt h¬n, ta nªn tù m×nh tãm t¾t nh÷ng ®iÒu ®· häc r¶i r¸c trong nhiÒu bµi, trong nhiÌu n¨ häc, theo kiÓu ®Ò c¬ng. Khi tù tãm t¾t nªn tham kh¶o c¸c s¸ch ng÷ ph¸p vµ tæng hîp l¹i theo d¹ng riªng cña m×nh. Nh÷ng ®iÒu tù m×nh tæng hîp ®îc b»ng trÝ ãc sÏ gióp cho viÖc ghi nhí l©u h¬n. Mét c¸ch kh¸c lµ lµm bµi tËp ng÷ ph¸p. HiÖn nay c¸c s¸ch bµi tËp ngo¹i ng÷ cã rÊt nhiÒu , nhiÒu chñng lo¹i, cho ®ñ c¸c tr×nh ®é. H·y chän lÊy mét cuèn phï hîp víi m×nh. Mçi tuÇn lµm ®îc mét hoÆc hai bµi lµ tèt. 3.4. Híng dÉn häc sinh tæng hîp: §Ó cñng cè vµ më réng hiÓu biÕt, n©ng cao kü n¨ng , kü s¶o vÒ c¸c ph¬ng diÖn cña ngo¹i ng÷ nãi chung, tiÕng Anh nãi riªng cïng mét lóc, tøc lµ häc tæng hîp, ta cã mét vµi ph¬ng ph¸p sau: Tríc hÕt lµ dÞch, chia tê giÊy thµnh hai cét. H·y dÞch thËt s¸t bµi kho¸ b»ng tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt vµ viÕt ë cét tr¸i. Sau ®ã kh«ng nh×n vµo 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng nguyªn b¶n bµi kho¸ tiÕng Anh , h·y dÞch bµi dÞch tiÕng ViÖt ë cét tr¸i sang tiÕng Anh, viÕt vµo cét ph¶i. Cuèi cïng, ®èi chiÕu bµi dÞch cña m×nh víi nguyªn b¶n b»ng tiÕng Anh. Ph¬ng ph¸p nµy võa gióp ta «n ®îc tõ, võa luyÖn ®îc ng÷ ph¸p, c¸ch diÔn ®¹t. Nh vËy lµ cöng cè ®îc bµi ®· häc. §Ó më réng, cã thÓ tËp dÞch c¸c ®o¹n v¨n ng¾n, c¸c mÈu chuyªn vui b»ng tiÕng Anh trong s¸ch song ng÷. Sau ®ã ®èi chiÕu, kiÓm tra bµi dÞch cña m×nh víi bµi ®· cho trong s¸ch. Còng cã thÓ dÞch mét ®o¹n qu¶ng c¸o , mét mÈu tin míi,.....Sau ®ã nhê ngêi kh¸c hoÆc thÇy c« gi¸o kiÓm tra, gãp ý. Mét c¸ch kh¸c lµ viÕt nhËt ký, trao ®æi th tõ. Mçi ngµy b¹n h·y ghi nhËt ký b»ng ngo¹i ng÷. Lóc ®Çu khi cha quen chØ cÇn 3 - 4 dßng. Sau ®ã n©ng dÇn ®é dµi lªn tuú kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn c¶u b¶n th©n.HoÆc h·y viÕt th trao ®æi víi b¹n bÌ b»ng tiÕng Anh. §iÒu nµy gióp ta hiÓu ®îc ngo¹i ng÷ trong giao tiÕp sèng ®éng, lý thó. Mét c¸ch n÷a rÊt hay lµ h·y t¨ng cêng ®äc s¸ch. H·y kiÕm mét cuèn s¸ch máng nãi vÒ vÊn ®Ò mµ m×nh thÝch thó ( thÓ thao, du lich, cæ tÝch,........) Mçi lÇn chØ ®äc mét ®o¹n ng¾n. Lóc ®Çu sÏ ph¶i tra tõ ®iÓn nhiÒu. DÇn khi ®· quen th× sÏ ph¶i tra Ýt h¬n. Còng cã thÓ dÞch bÊt cø thø g× ghi b»ng tiÕng Anh, thãi quen nµy sÏ gióp cho viÖc yªu thÝch viÖc häc h¬n. §äc s¸ch cã gióp cho ng÷ ©m, chÝnh t¶ ? Cã. Khi xem s¸ch h×nh ¶nh cña ch÷ viÕt, c¸c tõ ®îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, khiÕn cho chóng ta khã cã thÓ quªn chÝnh t¶, c¸ch viÕt cña tõ. Khi xem s¸ch, ta ®Òu ®äc thÇm, trong ®Çu ta lu«n hiÖn lªn h×nh ¶nh ©m häc cña tõ ng÷ , ®Êy còng lµ mét c¸ch luyÖn ph¸t ©m kh«ng tåi. §äc s¸ch b»ng tiÕng níc ngoµi chÝnh lµ võa ch¬i, võa häc, võa bæ Ých, võa lý thó. Khi nãi ®Õn ®äc s¸ch, h·y nhí mét cuèn s¸ch rÊt hÊp dÉn, ®ã lµ tõ ®iÓn gi¶i thÝch. H·y s¾m mét cuèn tõ ®iÓn vµ cè ®äc cµng sím cµng tèt. Nã kh«ng chØ gióp hiÓu nghÜa chÝnh x¸c, c¸ch dïng cña tõ ng÷, mµ cßn cho ta thÊy ®îc mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a c¸c tõ víi nhau vÒ mÆt l« gic - ng÷ nghÜa: VD: Ch¼ng h¹nh ®äc tõ “ rain ” trong tõ ®iÓn ta thÊy gi¶i thÝch nh sau: water falling in seperate drops from the clouds, the fall of these drops. Ta kh«ng biÕt tõ “ seperate ”. Tra tõ ®iÓn thÊy: separate = not together Ta kh«ng biÕt tõ “ together ”. Tra tõ ®iÓn th× thÊy: together = will each other. 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng Cuèi cïng ta hiÓu “ seperate ” lµ “ not each other ” = kh«ng víi nhau tøc lµ riªng rÏ. ViÖc nµy nÕu tra tõ ®iÓn song ng÷ ta biÕt ngay nghÜa cña chóng. Nhng chÝnh viÖc tra nh trªn tuy mÊt thêi gian, nhng mang l¹i cho ta nh÷ng ®iÒu bæ Ých. Nã gióp cho ta kh¾c s©u h¬n, hiÓu réng h¬n vÒ tõ, ng÷. 4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua qu¸ tr×nh ¸p dông mét sè c¸c ph¬ng ph¸p kÓ trªn, häc sinh ham häc h¬n, biÕt c¸ch häc bµi vµ lµm bµi hiÖu qu¶. Häc sinh ®· cã nh÷ng tiÕn bé râ r·ng kÓ tõ khi cung cÊp vµ híng dÉn cho häc sinh c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp phï hîp. ChÊt lîng häc sinh còng t¨ng cao h¬n, tuy cha nhiÒu . KÕt qu¶ tríc vµ sau khi ¸p dông : Sè liÖu cô thÓ Kú I Kú II Tû lÖ/100 em Giái 03 em 04 em. T¨ng 01 em 16 em 21 em. T¨ng 05 em Kh¸ T.B×nh 56 em 62 em. T¨ng 06 em 15 em 09 em. Gi¶m 06 em YÕu KÐm 10 em 04 em. Gi¶m 06 em 5. Gi¶i ph¸p chÝnh: Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ kü lìng vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p mçi khi lªn líp. VÒ néi dung ph¶i chøa ®Çy sù tß mß vµ g©y høng thó ®îc cho c¸c em khi häc. Sau mçi giê häc c¨ng th¼ng gi¸o viªn cÇn ph¶i cã nh÷ng trß ch¬i hoÆc nh÷ng mÈu chuyÖn vui ®Ó lµm gi¶m bít mÖt mái cho c¸c em. Khi gi¶ng d¹y cÇn cã hÖ thèng kü cµng c¸c bµi tËp tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ cô thÓ ®Õn trõu tîng ®Ó lµm gi¶m sù ch¸n n¶n cho häc sinh ®ång thêi lµm cho häc sinh høng thó h¬n khi häc. A. øng dông vµo thùc tiÔn ph¬ng ph¸p d¹y häc: 1.Qu¸ tr×nh ¸p dông cña b¶n th©n: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mçn bµi, mçi néi dung kh¸c nhau t«i ®Òu cã c¸ch thøc tæ chøc kh¸c nhau phï hîp víi kh¶ n¨ng lÜnh héi kݪn thøc cña häc sinh theo tõng líp häc, khèi häc. KÕt qu¶ häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc nhanh h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c em ®îc trao ®æi th¶o luËn, luyÖn tËp nhiÒu h¬n. 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng Tõ ®ã g©y ®îc høng thó häc tËp cho häc sinh, c¸c em yªu thÝch m«n häc h¬n. §ång thêi gi¸o viªn còng rót ra ®îc nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong qu¸ tr×nh ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y. 2.HiÖu qu¶ khi ¸p dông: Sau khi ¸p dông vµo néi dung nghiªn cøu vµo bµi d¹y sau mét thêi gian t«i thu ®îc kÕt qu¶ cã phÇn kh¸ h¬n, tØ lÖ c¸c em n¾m ch¾c bµi vËn dông vµo thùc tiÔn còng cao h¬n. Häc sinh cã sù hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc, cã sù say mª, yªu thÝch m«n häc. Cã kiÕn thøc x· héi vµ cuéc sèng. 3.Bµi häc kinh nghiÖm: Thùc chÊt cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p híng dÉn häc tèt m«n tiÕng Anh lµ gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m tßi, nghiªn cøu, khai th¸c c¸c nguån kiÕn thøc tõ SGK, tõ bªn ngoµi. Qua ®ã vËn dông gi¶i thÝch ®îc vµ v©n dông ®îc trong c¸c t×nh huèng cô thÓ. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh muèn cã thµnh c«ng ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc cña thÇy vµ trß trong ®iÒu kiÖn ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu. Bªn c¹nh ®ã cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é, nghÖ thuËt s ph¹m vµ lßng nhiÖt t×nh cña ngêi thÇy sÏ vît qua khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ viÖc vËn dông cã hiÖu qu¶ s¸ng kiÕn mµ b¶n th©n nghiªn cøu t«i thiÕt nghÜ chóng ta kh«ng nªn sö dông ph¬ng ph¸p ®äc – chÐp mµ lu«n ph¸t huy theo tinh thÇn ®æi míi. Cung cÊp cho häc sinh c¸c ph¬ng ph¸p häc hay, phï hîp theo tõng løa tuæi Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi gióp cho b¶n th©n tù n©ng cao tr×nh ®é, tù häc vµ t×m nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u trong viÖc d¹y häc. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu s¸ng kiÕn nµy t«i ®· rót ra ®îc rÊt nhiÒu ®iÒu. Bëi vËy híng nghiªn cøu tiÕp theo lµ: Båi dìng ®éi tuyÓn häc sinh giái m«n tiÕng Anh ë THCS. 4.Nh÷ng ®Ò xuÊt – KiÕn nghÞ * §èi víi phßng vµ GD - §T Cã kÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh båi dìng nghiÖp vô, båi dìng chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y ngµy cµng tèt h¬n. 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng 2 Cung cÊp nhiÒu h¬n tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c bé m«n. * §èi víi nhµ trêng Ph©n c«ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y theo ®óng chuyªn ngµnh ®µo t¹o. Gi¸o viªn kh«ng ph¶i d¹y kiªm nghiÖm c¸c m«n kh¸c. * Víi c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, H§ND vµ c¸c tæ chøc kh¸c. CÇn quan t©m h¬n n÷a cho sù nghiÖp gi¸o dôc vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh tinh thÇn. phÇn III: KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p gióp cho viÖc häc tiÕng Anh cña häc sinh THCS trong nhµ trêng phæ th«ng ®îc dÔ dµng h¬n, viÖc cung cÊp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc phï hîp lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt nã phï hîp víi môc tiªu cÊp häc, phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña häc sinh. NhÊt lµ ®èi víi m«n tiÕng Anh. Trong c¸c ph¬ng ph¸p nªu trªn , ph¬ng ph¸p “ híng dÉn häc tõ ng÷ ” , “ híng dÉn häc sinh häc ng÷ ph¸p ” vµ “ híng dÉn häc sinh häc tæng hîp ” lµ c¸c ph¬ng ph¸p hay rÊt thiÕt thùc trong måi nhµ trêng, dÏ ¸p dung, ®¹t hiÖu qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn, c¸c ph¬ng ph¸p nªu trªn cÇn ®îc phèi hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ viÖc häc cña häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn cña b¶n th©n t«i vÒ nh÷ng ph¬ng ph¸p gióp häc sinh n©ng cao kh¶ n¨ng häc tiÕng Anh trong trêng THCS. MÆc dï b¶n th©n ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu, song kh¶ n¨ng cßn cã nhiÒu h¹n chÕ, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt m«ng ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm NguyÔn H÷u Lîng Bå lý, ngµy…. th¸ng…. n¨m 2007 Ngêi viÕt NguyÔn H÷u Lîng Tµi liÖu tham kh¶o Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®· sö dông c¸c tµi liÖu tham kh¶o sau: 1 . S¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh 6,7,8,9 THCS. 2. S¸ch gi¸o viªn 6,7,8,9 THCS. 3. Tµi liÖu båi dìng cho gi¸o viªn. 4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. 5. Ship or sheep 12
- Xem thêm -