Tài liệu Skkn phương pháp giới thiệu nghĩa của từ

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ A. §Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu: §Ó hoµ nhËp chung víi sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi nãi chung,sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nãi riªng. N¾m b¾t ®îc tÇm quan träng ®ã §¶ng vµ nhµ níc ta ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch cho sù ph¸t triÓn gi¸o dôc nãi chung sù ph¸t triÓn cña bé m«n TiÕng Anh nãi riªng trong c¸c bËc ®µo t¹o. HiÖn nay bé m«n tiÕng Anh ®· ®îc ®a vµo hÖ thèng ®µo t¹o cña nÒn gi¸o dôc níc nhµ. §Æc biÖt bé m«n TiÕng Anh ®· ®a vµo gi¶ng d¹y trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc cÊp tiÓu häc vµ ®· phæ cËp ë cÊp c¬ së ®iÒu ®ã chøng tá §¶ng vµ nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé m«n TiÕng Anh. Mét nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c nhµ ng«n ng÷ häc øng dông vµ c¸c gi¸o viªn ng«n ng÷ kh¾c phôc ®îc sù dao ®éng trong viÖc d¹y ngo¹i ng÷ , sù dao ®éng ®ã thÓ hiÖn ë viÖc d¹y, c¸c gi¸o viªn d¹y ngoai ng÷ b©y giê cã thÓ lùa chän nh÷ng c¸ch d¹y hiÖu qu¶ nhÊt trong sè nh÷ng ph¬ng ph¸p hiÖn cã. §iÒu nµy mét mÆt thÓ hiÖn lín m¹nh cña viÖc d¹y häc ngo¹i ng÷ nhng mÆt kh¸c còng lµm cho nhiÒu gi¸o viªn lóng tóng, kh«ng biªt lùa chän ph¬ng ph¸p nµo , song theo t«i ph¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ mçi gi¸o viªn ph¶i tù m×nh thö nghiÖm trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ lý thuyÕt vµ d¹y häc ngo¹i ng÷. §èi víi häc sinh THCS lµ ®èi tîng ë giai ®o¹n ®Çu cña ch¬ng tr×nh häc ngo¹i ng÷ th× vÊn ®Ò tríc tiªn lµ häc sinh ph¶i tÝch luü ®îc mét sè vèn tõ vùng ®Ó cã thÓ thùc hµnh trong giao tiÕp. Bëi v× tõ vùng lµ nh÷ng ng÷ liÖu cÇn thiÕt trong viÖc häc ngo¹i ng÷. Nã cã thÓ lµ mét tõ ®¬n lÎ hoÆc tõ ghÐp ®Ó biÓu ®¹t mét ý nghÜa duy nhÊt. Víi nh÷ng lý do trªn mµ t«i chän ®Ò tµi : “ Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ ” . II. Ph¹m vi nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vÒ néi dung – ph¬ng ph¸p ®èi víi m«n TiÕng Anh cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò t«i muèn ®Ò cËp. Song do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn t«i chØ giíi h¹n ®Ò tµi trong mét ph¹m vi rÊt nhá. §ã lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ giíi thiÖu nghÜa cña tõ ë TiÕng Anh 9. III. Môc ®Ých nghiªn cøu. §Ò tµi nghiªn cøu “ Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ ” ®èi víi mét tiÕt d¹y TiÕng Anh líp 9 trêng THCS H¶i L . Nh»m môc ®Ých cho b¶n th©n häc hái, ®óc kÕt kinh nghiÖm cho b¶n th©n trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y khèi 9 ë trêng THCS H¶i L IV . §èi tîng nghiªn cøu. §èi tîng nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i chän lµ häc sinh líp 9 trêng THCS H¶i L ®Ó nghiªn cøu. V. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu . - Nghiªn cøu tµi liÖu . - Trao ®æi cïng ®ång nghiÖp. - Tæng kÕt kinh nghiÖm gi¸o dôc. B : Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I. Gi¶i ph¸p. Tõ xa cã c©u “ Häc ®i ®«i víi hµnh ” ®iÒu ®ã chøng tá r»ng tõ tríc kia «ng cha ta còng ®· ®óc kÕt kinh nghiÖm, muèn ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh häc tËp còng nh trong c«ng viÖc kh¸c th× lý thuyÕt còng g¾n liÒn víi thùc tiÔn. Nh vËy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, còng nh trong qu¸ tr×nh cung cÊp kiÕn thøc cho häc sinh trong tõng tiÕt häc muèn cã kÕt qu¶ cao th× chóng ta ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõng bµi d¹y vµ tõng ®èi tîng häc sinh. Trong ch¬ng tr×nh d¹y ngo¹i ng÷ do Bé GD_ §T ®Ò ra, viÖc d¹y tõ vùng ph¶i g¾n liÒn víi mÉu c©u vµ bµi héi tho¹i . Cã nghÜa lµ häc sinh ph¶i nhí tõ Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 1 Thuý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ trong t×nh huèng giao tiÕp vµ mÉu c©u cho s½n . Tuy nhiªn ®iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn trong tõng ®èi tîng häc sinh, ®èi víi tõng giai ®o¹n häc vµ phô thuéc vµo néi dung cña tõng bµi häc. VÝ dô: Khi gi¸o viªn d¹y nh÷ng bµi ®èi tho¹i cña ch¬ng tr×nh TiÕng Anh líp 9. §Ó häc sinh cã thÓ hiÓu ®îc t×nh huèng vµ néi dung bµi ®èi tho¹i ,gi¸o viªn nªn cho viÖc giíi thiÖu t×nh huèng vµ néi dung bµi héi tho¹i b»ng tiÕng viÖt. VÝ dô - Mrs Mi: What’s the matter, Mrs Ha? - Mrs Ha: I’m worried about my most recent water bill it’s enormous. - Mrs Mi: let me see, 200,000 dong ! you should reduce the amomt of water your family uses. ( Unit 7 – English 9 ) Víi bµi ®èi tho¹i nµy , gi¸o viªn chØ cÇn giíi thiÖu néi dung kh«ng cÇn t¸ch riªng phÇn tõ míi. Nhng cµng lªn cao, tÝnh chÊt ng÷ ph¸p cµng phøc t¹p, nÕu theo ph¬ng ph¸p nµy th× häc sinh kh«ng thÓ nhí néi dung bµi häc. VËy viÖc giíi thiÖu tõ míi l¹i gi÷ mét vai trß cÇn thiÕt ®Ó gióp häc sinh hiÓu bµi vµ vËn dông trong thùc tÕ. Tõ tríc ®Õn nay, víi lý do ph¬ng tiÖn d¹y häc ngoai ng÷ cßn thiÕu thèn, thêi gian eo hÑp, sè lîng häc sinh l¹i qu¸ ®«ng chóng ta vÉn thêng giíi thiÖu tõ míi theo mét ph¬ng ph¸p ®¬n ®iÖu . §ã lµ gi¸o viªn thêng ghi tõ vµ nghÜa TiÕng ViÖt lªn b¶ng, ®äc vµ cho häc sinh ®äc lÆp l¹i , víi c¸ch d¹y häc nµy häc sinh thêng thiÕu høng thó, nhí tõ mét c¸ch m¸y mãc, vµ dÔ quªn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã, chóng ta cã thÓ ¸p dông mét sè p¬ng ph¸p sinh ®éng h¬n, g©y høng thó cho ngêi häc vµ lµm cho ngêi häc nhí l©u h¬n. §æi míi ch¬ng tr×nh s¸ch giãa khoa cïng víi sù ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, ®èi víi bé m«n TiÕng Anh nãi riªng lµ sù cÇn thiªt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi. TiÕng Anh lµ mét c«ng cô giao tiÕp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù hoµ nhËp víi céng ®ång quèc tÕ vµ khu vùc, tiÕp cËn víi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi víi c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c còng nh c¸c sù kiÖn quèc tÕ quan träng. ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ ngêi d¹y ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo tÝnh tÝch cùc ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, ph¶i khai th¸c ®îc c¸c kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o cña häc sinh trong tõng ®¬n vÞ bµi häc ( Muèn lµm ®îc nh vËy th× ngêi d¹y ph¶i lùa chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ sö dông ®å dïng d¹y häc mét c¸ch hîp lý trong tõng tiÕt d¹y ) a) D¹y h×nh th¸i vµ ng÷ nghÜa. Khi nãi d¹y tõ vùng lµ d¹y bµi míi : §ã lµ d¹y h×nh th¸i, nghÜa vµ c¸ch dïng cña tõ ®ã trong c©u. D¹y h×nh th¸i cña tõ bao gåm d¹y c¸ch ®äc, c¸ch viÕt ng÷ ph¸p cña tõ vµ cÊu t¹o cña tõ. D¹y ng÷ nghÜa cña tõ lµ d¹y nh÷ng biÕn ®æi cña tõ trong ng÷ c¶nh, ng÷ ph¸p nµo ®ã . VÝ dô. Take (th× hiÖn t¹i ) -> took (th× qu¸ khø ) -> taken (qu¸ khø ph©n tõ) Like + To_infinitive. Woman (1 ngêi phô n÷) -> Women (nh÷ng ngêi phô n÷ ) D¹y cÊu t¹o cña tõ lµ d¹y c¸c tiÒn tè : VÝ dô : “un” trong “unpleasant” c¸c hËu tè ( vÝ dô: er, trong “player) c¸c tõ ghÐp ( vÝ dô : past - time , time - consuming ….) D¹y nghÜa cña tõ lµ d¹y nghÜa biÓu vËt (denontation) vµ nghÜa biÓu c¶m. nghÜa biÓu vËt lµ nghÜa vèn s½n cña tõ khi tra trong tõ ®iÓn. VÝ dô: “dog” ( con chã ) nghÜa biÓu c¶m lµ nghÜa t¹o ra mét sù liªn tëng nµo ®ã, hoÆc t×nh c¶m th¸i ®é ngêi nghe, ngêi ®äc. VÝ dô “dog”(con chã) ®èi víi ngêi Anh lµ biÓu tîng cña lßng trung thµnh . Ngoµi ra gi¸o viªn cßn ph¶i d¹y c¸c mèi quan hÖ ng÷ nghi· cña tõ. §ã lµ: + Tõ ®ång nghÜa: VÝ dô .clever ≈ smart ≈intelligent ( th«ng minh) + tõ kh¸c nghÜa : Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 2 Thuý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ VÝ dô : rich( giµu cã )>< Poor (nghÌo) b) D¹y c¸ch sö dông tõ . Trong c¸ch sö dông tõ , ngoµi c¸ch kÕt hîp th«ng thêng ra. VÝ dô : (TÝnh tõ TiÕng Anh thêng ®øng tríc danh tõ : a red book, a pretty girl) ph¶i chó ý ®Õn c¸ch kÕt hîp cè ®Þnh cña mét sè tõ trong c¸c c¸ch sö dông cña chóng. vÝ dô – to take / make a decision : quyÕt ®Þnh to come to conclution : kÕt luËn dead tired : rÊt mÖt Ngoµi ra, gi¸o viªn còng ph¶i gióp häc sinh ph©n biÖt ®îcviÖc sö dông tõ sao cho phï hîp víi c¸c t×nh huèng, ng÷ c¶nh giao tiÕp kh¸c nhau. II- C¸c biªn ph¸p thùc hiÖn a) Giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng ph¬ng tiÖn trùc quan. Trong giai ®o¹n ®Çu cña ch¬ng tr×nh häc TiÕng Anh häc sinh ph¶i rÌn luyÖn hai kü n¨ng nghe nãi v× vËy ph¬ng tiÖn trùc quan ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a ©m thanh vµ h×nh ¶nh, gióp häc sinh liªn tëng ®Ó hiÓu ®îc ng«n ng÷ mét c¸ch trùc tiÕp, th«ng qua th«ng dÞch. Trong khi d¹y tõ míi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tõ néi dung gi¸o viªn rÊt cÇn ®Õn ®å dïng trùc quan nh c¸c ®å vËt thùc nh tranh ¶nh h×nh vÏ…. Gi¸o viªn cã thÓ gióp häc sinh thÊy ®îc nghÜa cña tõ b»ng c¸ch sö dông vËt thËt trong líp häc , cã thÓ giíi thiÖu bÊt cø tõ nµo t¬ng øng víi c¸c ®å vËt cã s½n trong líp häc nh bµn, ghÕ, s¸ch vë, quÇn ¸o, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ con ngêi…. hay c¸c ®å vËt cã thÓ mang ®îc ®Õn líp nh nãn, mò, kh¨n tay….. Víi c¸c tõ kh«ng thÓ giíi thiÖu ®îc b»ng vËt thùc, gi¸o viªn cã thÓ dïng tranh, hoÆc vÏ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n lªn b¶ng. VÝ dô- C¸c tõ sau ®©y cã thÓ giíi thiÖu b»ng tranh ®îc chuÈn bÞ tríc. Remote control - stream - hedge - bottle hoÆc cã thÓ vÏ h×nh ®¬n gi¶n lªn b¶ng a plaid skirt - blue shorts ( Unit 2 : clothing – Enghsh 9) Ngoµi c¸ch giíi thiÖu b»ng h×nh ¶nh vµ vËt thùc, gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu b»ng c¸ch dïng ®iÖu bé, hµnh ®éng vµ c¸c biÓu hiÖn trªn khu«n mÆt. Thñ thuËt nµy dïng khi giíi thiÖu tõ víi hÇu hÕt c¸c ®éng tõ chØ hµnh ®éng. §©y còng lµ mét ph¬ng tiÖn trùc quan mµ ta cã thÓ dïng ®Ó giíi thiÖu c¸c tõ ho¹t ®éng, mét sè tÝnh tõ. VÝ dô : Write , open , close….. Sad , tired , happy ……. Hay cã thÓ kÕt hîp h×nh vÏ vµ thÓ hiÖn cö chØ vÝ dô : D¹y ®éng tõ : smile , cry …… Gi¸o viªn nãi : look ! He is crying Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 3 Thuý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ look ! He is smiling Häc sinh cã thÓ lµm theo vµ ®äc “smile” vµ “cry” TÊt nhiªn, tõ míi ®îc giíi thiÖu b»ng ph¬ng ph¸p trùc quan ph¶i lµ tõ cã thÓ thùc hiÖn nhanh chãng dÔ hiÓu vµ râ rµng. b) Giíi thiÖu nghi· cña tõ b»ng c¸ch cho vÝ dô : §Ó giíi thiÖu tõ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn cã thÓ lÊy vÝ dô cho mçi tõ. vÝ dô : Giíi thiÖu tõ : - a poet ( Nguyen Du , To Huu are ……) - slit ( to make a long thin cut in something) (Unit 2 – English 9 ) - examiner ( a person who ask questions to find ont how much a person know) - candidate (one who takes part in an exam ) ( Unit 3 - English 9 ) Mét vÝ dô dÔ hiÓu cÇn ph¶i ®îc râ rµng ®Ó chØ ra nghÜa cña tõ. VÝ dô : Kh«ng chØ nãi “ My brother is lazy ” (Anh, trai cña t«i lêi biÕng) nã kh«ng chØ ra ®îc nghÜa cña “ Lazy” (lêi biÕng) VËy chóng ta cÇn thªm : He gets up late and then does notthing all day. (Anh ta dËy muén vµ kh«ng lµm g× c¶) => He is lazy Theo c¸ch nµy gi¸o viªn cã thÓ ®a ra nh÷ng c©u ®¬n gi¶n vµ ph¶i lµ c©u kÓ c) Giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng c¸ch nªu tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa. §èi víi mét sè tõ míi, häc sinh cã thÓ kh«ng biÕt nghÜa cña c¸c tõ ®ång nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa cña chóng. Gi¸o viªn cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p nµy khi häc sinh ®· cã vèn tõ tpng ®èi ®Ó suy ra nghÜa cña tõ. vÝ dô : Tõ tr¸i nghÜa Terrfic ( tuyÖt vêi) >< terrible : (tåi tÖ) Generous (réng lîng) >< mean (tÇm thêng) Cã thÓ giíi thiÖu c¸c tÝnh tõ hay mét sè ®éng tõ theo c¸ch nµy. Tõ ®ång nghÜa lµ c¸c tõ cïng lo¹i hoÆc cã nghÜa t¬ng ®¬ng marvelous ≈ wonderful (tuyÖt diÖu) extensive ≈ large (lín, réng lín) (Unit 9/10 – Englih 9 ) d) Giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng c¸ch dïng ®Þnh nghÜa. Gi¸o viªn tra tõ ®iÓn vµ ghi cho häc sinh ®Þnh nghÜa cña tõ cÇn d¹y mét c¸ch ng¾n ngän, râ rµng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ sö dông ®èi víi nhãm häc sinh ®· cã vèn tõ kho¶ng 1500 tõ. vÝ dô : cat ( con mÌo ) -> (a small, furry animal kept as pet and useful for catching mice) ->Mét loµi thó nhá cã l«ng ®îc nu«i nh mét con vËt yªu thÝch trong nhµ vµ cã Ých trong viÖc b¾t chuét. e)Dïng trêng nghÜa. Gi¸o viªn nªu ra mét nhãm tõ cã quan hÖ vÒ nghi· víi nhau ®Ó gióp häc sinh suy ra nghi· cña tõ cÇn d¹y vÝ dô : Tõ “ celebrations” (LÔ kû niÖm) ®îc giíi thiÖu qua mèi quan hÖ víi c¸c tõ : Easter (LÔ phôc sinh), Lunar New year (TÕt Nguyªn §¸n ), Wedding (§¸m cíi)….. ( Unit 8 – English 9 ) Tãm l¹i , c¸c ph¬ng ph¸p giíi thiÖu tõ míi nµy cßn ph¶i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau : thêi gian néi dung cña tõng bµi ,møc ®é hiÓu biÕt vµ chÊt lîng häc sinh .Tõ ®ã c¸c ph¬ng ph¸p míi cã thÓ thùc hiÖn ®îc vµ ®¹t kÕt qu¶ Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 4 Thuý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ tèt , c¬ héi cho häc sinh thùc hµnh c¸c ng÷ liÖu ®· häc qua viÖc sö dông tiÕng Anh ®Ó tr¶ lêi c©u hái. §Ó cã mét ph¬ng ph¸p d¹y häc tõ míi cã hiÖu qu¶ gi¸o viªn nªn lµm theo nh÷ng bíc sau: + §äc tõ míi cho häc sinh nghe vµ ghi tõ ®ã lªn b¶ng (®èi víi häc sinh yÕu), cho häc sinh t×m tõ míi vµ ghi lªn b¶ng (®èi víi häc sinh kh¸ giái ). + Gi¶i thÝch nghÜa (b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p trªn). +Cho vÝ dô vÒ c¸ch sö dông tõ. + Yªu cÇu häc sinh ®äc theo gi¸o viªn : ®ång thanh vµ c¸ nh©n. +DÞch sang tiÕng mÑ ®Î (khi cÇn thiÕt ). +Yªu cÇu häc sinh chÐp tõ vµo vë. + §Æt c©u hái gióp häc sinh sö dông tõ míi häc. C. kÕt luËn 1. KÕt qu¶ thùc hiÖn: Khi ®a c¸c biÖn ph¸p trªn ®©y vµo thùc hiÖn trong mét giê häc cô thÓ , chóng ta sÏ dÔ dµng nhËn thÊy r»ng häc sinh kh«ng chØ cã høng thó tiÕp thu tõ mµ cã thÓ nhí tõ rÊt nhanh . VÝ dô . Cïng d¹y c¸c danh tõ sau ®©y Easter – Christmas – Wedding ë hai líp kh¸c nhau : Líp 9C vµ líp 9D víi 2 ph¬ng ph¸p kh¸c nhau . ë líp 9C gi¸o viªn ghi 3 tõ míi lªn b¶ng vµ nghÜa tiÕng viÖt sau ®ã gi¸o viªn ph¸t ©m vµ cho häc sinh lÆp l¹i, c¸ch nµy cã vÎ nhanh ®¬n gi¶n vµ kh«ng mÊt thêi gian nhng kh«ng g©y ®îc høng thó häc tËp trong líp . ë líp 9D gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè bøc tranh khi giíi thiÖu tõ chØ viÕt tõ lªn b¶ng . sau ®ã ®a tõng bøc tranh vµ giíi thiÖu. h¬i mÊt thêi gian nhng häc sinh rÊt høng thó trong giê häc, sau ®ã gi¸o viªn kiÓm tra häc sinh cã hiÓu tõ kh«ng b»ng c¸ch cho häc sinh dÞch sang tiÕng viÖt. -KÕt qu¶ thu ®îc qua 2 líp d¹y Líp 9C 50% häc sinh nhí c¸c tõ vµ sau mét thêi gian mét sè em quªn nghÜa cña tõ líp 9D 80% häc sinh nhí c¸c tõ vµ n¾m v÷ng rÊt l©u . Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn chóng ta nhËn thÊy r»ng nÕu cã thÓ thùc hiÖn ®îc ph¬ng ph¸p d¹y tõ vùng sinh ®éng nh trªn th× høng thó ®èi víi viÖc häc ngo¹i ng÷ cña häc sinh sÏ t¨ng lªn mµ kÕt qu¶ l¹i kh¶ quan h¬n nhiÒu so víi thùc tr¹ng . 2.Bµi häc kinh nghiÖm. Do ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh chung cña chóng ta hiÖn nay, gi¸o viªn vµ häc sinh kh«ng ®îc tiÕp cËn víi nh÷ng ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i, ®ã lµ sù thiÖt thßi cho c¶ ngêi d¹y lÉn ngêi häc. Lµ gi¸o viªn ®ãng vai trß híng dÉn trong d¹y häc chóng ta cÇn ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng ®Çu t thêi gian cã ý thøc t×m tßi ®Ó t×m mét ph¬ng ph¸p tèt nhÊt gióp häc sinh lµm chñ ®îc mét ngo¹i ng÷ nµo ®ã th× mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ sÏ ®îc gi¶i quyÕt æn tho¶. §©y lµ lÇn thö nghiÖm ®Çu tiªn cña t«i sÏ kh«ng tr¸nh khái sai sãt . t«i muèn nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp bæ Ých vµ thiÕt thùc tõ ®ång nghiÖp ®Ó s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n , gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ TiÕng Anh nãi riªng ë c¸c trêng trung häc . 3.ý kiÕn ®Ò suÊt. - C«ng ty thiÕt bÞ ®å dïng nªn bæ sung nhiÒu h¬n vÒ tranh ¶nh cho c¸c chñ ®Ò cña s¸ch. - TÝch cùc mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ ®Æc biÖt vµ hiÖn ®¹i nh ®Ìn chiÕu. - Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c tiÕt chuyªn ®Ò ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái, n©ng cao chÊt lîng ®èi víi ®èi víi häc sinh yÕu kÐm. Nh vËy gi¸o viªn míi cã ®iÒu kiÖn trao ®æi kinh nghiÖm gi¶ng d¹y víi nhau vµ cïng n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong nhµ trêng. H¶i léc, ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2007 Ngêi thùc hiÖn Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 5 Thuý S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ Phan ThÞ Thuý CÈm Ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ 6 Thuý
- Xem thêm -