Tài liệu Skkn phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn trong môn thể dục 7

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn PhÇn thø I: nh÷ng vÊn ®Ò chung I - Lý do chän ®Ò tµi: 1- C¬ së lý luËn: Môc tiªu cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n níc ta lµ híng tíi sù ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ: ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ lao ®éng. Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt (giê häc thÓ dôc) trong nhµ trêng phæ th«ng lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c. Môc tiªu m«n häc thÓ dôc bËc THCS híng tíi lµ: rÌn luyÖn, gi÷ g×n b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ- thÓ chÊt cho häc sinh. §iÒn kinh lµ m«n thÓ thao bao gåm c¸c néi dung : ®i bé, ch¹y nh¶y vµ phèi hîp. Ch¹y ng¾n lµ mét m«n ®iÓn h×nh ph¸t triÓn tèc ®é, thuéc lo¹i ho¹t ®éng cã chu k× vµ cã cêng ®é cùc lín cña ®iÒn kinh. Ch¹y ng¾n cã t¸c dông tèt ®Õn viÖc t¨ng cêng c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng trong c¬ thÓ vµ hÖ thèng thÇn kinh, n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc c¨ng th¼ng trong ®iÒu kiÖn thiÕu «xi, nhanh chãng huy ®éng tiÒm lùc cña c¬ thÓ båi dìng, n©ng cao kÕt qu¶ tèt nhÊt trong thêi gian ng¾n. Th«ng qua tËp luyÖn m«n ch¹y ng¾n rÌn luyÖn tinh thÇn dòng c¶m ngoan cêng, kh«ng ng¹i khã kh¨n, cã ý trÝ v¬n lªn, quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, nhanh nhÑn, s¸ng t¹o vµ nhËn thøc nhanh trong häc tËp cho häc sinh. Ch¹y ng¾n lµ biÖn ph¸p chÝnh ®Ó ph¸t triÓn søc nhanh ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó n©ng cao tè chÊt kh¸c nh søc bÒn ( ch¹y bÒn), søc bËt (nh¶y cao- nh¶y xa)...Nã cã ý nghÜa quan träng trong viÖc chuÈn bÞ cho häc sinh tham gia häc tËp vµ lao ®éng s¶n xuÊt, lµ biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó b¶o vÖ vµ t¨ng cêng søc khoÎ n©ng cao kh¶ n¨ng vËn ®éng cho häc sinh. 2- C¬ së thùc tiÔn: M«n ch¹y ng¾n ®¬n gi¶n, cÇn Ýt thiÕt bÞ dông cô ®Ó tiÕn hµnh vµ më réng ph¹m vi tËp luyÖn. Ch¹y ng¾n lµ néi dung ®îc häc sinh a thÝch nhÊt lµ c¸c em ë løa tuæi häc sinh THCS. Nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý løa tuæi, giíi tÝnh häc sinh THCS nhÊt lµ ë líp 6, líp 7. Ch¹y cù ly ng¾n lµ néi dung chÝnh cña ch ¬ng tr×nh d¹y häc néi kho¸ bé m«n ThÓ dôc bËc THCS. Nã cñng cè vµ n©ng cao søc khoÎ ph¸t triÓn c¬ thÓ c©n ®èi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp tèt c¸c m«n v¨n ho¸ kh¸c. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn häc sinh trêng THCS ThiÖn ThuËt cha m¹nh d¹n, tÝch cùc khi tËp luyÖn ch¹y cù ly ng¾n. Tõ c¬ së trªn, t«i thÊy ph¶i nghiªn cøu t×m gi¶i ph¸p n©ng cao nhËn thøc vµ tÝnh tù gi¸c cña häc sinh víi néi dung ch¹y ng¾n ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong mçi giê d¹y cña m×nh. N¨m häc: 2010 1 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn II - Môc ®Ých, yªu cÇu, nhiÖm vô cña ®Ò tµi: 1- môc ®Ých, yªu cÇu: Nh»m cñng cè ®óc kÕt kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vÒ m«n ch¹y ng¾n nãi riªng vµ ch¬ng tr×nh m«n thÓ dôc nãi chung. Tõng bíc dÇn n©ng cao kÕt qu¶ trong gi¶ng d¹y bé m«n vµ huÊn luyÖn TDTT. §ång thêi gióp häc sinh n©ng cao søc khoÎ hoµn thiÖn kh¶ n¨ng vËn ®éng vµ yªu thÝch m«n häc h¬n. Ngoµi ra cßn gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn. 2- nhiÖm vô: T×m hiÓu thùc tr¹ng häc tËp bé m«n TD nãi chung vµ néi dung ch¹y cù ly ng¾n nãi riªng ë häc sinh khèi líp 9 vµ líp 7ATrêng THCS ThiÖn ThuËt. §Ò ra nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp víi tõng néi dung bµi tËp vµ tõng ®èi tîng cô thÓ ®Ó n©ng cao høng thó tËp luyÖn cña häc sinh. §ång thêi trao ®æi víi ®ång nghiÖp cïng bé m«n ®Ó häc tËp kinh nghiÖm. Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ¸n t¸c ®éng ®Õn ®èi tîng ®Ó ®i ®Õn nh÷ng kÕt luËn cã tÝnh kh¶ thi cao. Tõ ®ã tæng hîp thµnh bµi häc kinh nghiÖm cña b¶n th©n. III -®èi tîng, ph¹m vi, thêi gian, Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi: 1- §èi tîng nghiªn cøu: Høng thó luyÖn tËp néi dung ch¹y cù ly ng¾n ë häc sinh khèi líp 9 (42em),7A (21 em) . 2- ph¹m vi nghiªn cøu : Häc sinh Trêng THCS ThiÖn ThuËt. 3- thêi gian nghiªn cøu: N¨m häc 2010- 2011. Tõ ®Çu ®Õn kÕt thóc häc kú I n¨m häc 2010– 2011 4- ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 4.1: §iÒu tra häc sinh: T«i nªu ra c©u hái: Høng thó cña em víi néi dung ch¹y cù ly ng¾n nh thÕ nµo? cho 42 häc sinh líp 9 vµ 21 häc sinh líp 7A. §ång thêi kiÓm tra thµnh tÝch cña nh÷ng em nµy tríc khi vµo häc kú I n¨m häc 2010 - 2011 vµ ®èi chiÕu víi kÕt qu¶ n¨m häc 2009- 2010. N¨m häc: 2010 2 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn 4.2: Dùa vµo kinh nghiÖm gi¶ng d¹y thùc tÕ cña b¶n th©n: T«i tËp trung ®Çu t vµo viÖc so¹n gi¸o ¸n thùc nghiÖm c¸c giê d¹y vµ lªn líp ®óng víi gi¸o ¸n ®· chuÈn bÞ. Tõ ®ã tù ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña m×nh. 4.3: Nghiªn cøu tµi liÖu m«n häc: T«i t×m ®äc c¸c cuèn s¸ch : Gi¸o viªn TD líp 6,7,8,9. S¸ch t©m sinh lý løa tuæi THCS Gi¸o tr×nh thÓ dôc cho sinh viªn s ph¹m. Gi¸o tr×nh ®iÒn kinh. Kû lôc c¸c m«n ®iÒn kinh… 4.4: Dù giê vµ trao ®æi kinh nghiÖm víi ®ång nghiÖp: T«i chñ ®éng liªn hÖ víi ®ång nghiÖp bé m«n ®Ó dù c¸c tiÕt d¹y liªn quan ®Õn néi dung ch¹y cù ly ng¾n. Sau ®ã cïng trao ®æi rót kinh nghiÖm cëi më, trung thùc, th¼ng th¾n ®Ó hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n. PhÇn thø II : Néi dung cña ®Ò tµi : 1- thùc tr¹ng cña ®èi tîng nghiªn cøu: Nh chóng ta ®· biÕt, m«n thÓ dôc lµ m«n häc cã nÐt ®Æc thï riªng. Nã kh¸c c¸c m«n v¨n ho¸ kh¸c ë chç lµ gi¶ng d¹y ngoµi trêi, häc sinh tiÕp xóc trùc tiÕp víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh nh :n¾ng, ma, giã, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ...Trong c¸c néi dung cña m«n thÓ dôc “ch¹y ng¾n” cã vai trß quan träng, liªn quan ®Õn c¸c néi dung kh¸c. Trêng THCS ThiÖn ThuËt cßn h¹n chÕ vÒ s©n b·i phôc vô cho ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ luyÖn tËp TDTT. KÕt qu¶ kiÓm tra néi dung ch¹y cù ly ng¾n ®Çu häc kú I n¨m häc 20102011: + Khèi 9: Lo¹i giái 4 em(9,52%) Lo¹i kh¸ 20 em(47,62%) Lo¹i trung b×nh 18 em(42,86%) + Líp 7A: Lo¹i giái 2 em(9,52%) Lo¹i kh¸ 6 em(28,57%) Lo¹i trung b×nh 13 em(61,91%) N¨m häc: 2010 3 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu häc sinh cßn cha m¹nh d¹n, døt kho¸t khi tr¶ lêi c©u hái vµ khi vµo kiÓm tra thùc hiÖn ®éng t¸c. 2- Gi¶i ph¸p thùc hiÖn: Khi gi¶ng d¹y m«n ch¹y cù ly ng¾n. Ta cÇn ph©n ®Þnh møc lîng vËn ®éng cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi, giíi tÝnh. §èi víi c¸c khèi líp kh¸c nhau th× ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kh¸c nhau. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü thuËt vµ thµnh tÝch còng kh¸c nhau:vÝ dô ë cù ly 60m. Khèi líp 7: Cho c¸c em lµm quen víi kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp nhng cha yªu cÇu cao.träng t©m lµ kü thuËt ch¹y lao vµ ch¹y gi÷a qu·ng, ®ßi hái ë møc ®é cao h¬n so víi khèi líp 6. ë khèi líp nµy ta cho c¸c em tËp nhiÒu c¸c ®éng t¸c bæ trî kh«ng ngõng n©ng cao thµnh tÝch . Khèi líp 9: N¾m v÷ng, hoµn chØnh, thùc hiÖn thµnh thôc c¸c giai ®o¹n kü thuËt n©ng cao thµnh tÝch vµ thi ®Êu. §Ó d¹y tèt m«n ch¹y ng¾n chóng ta cÇn gi¶ng d¹y cho c¸c em thÊy râ ®îc nhiÖm vô cña m«n häc còng nh yªu cÇu ®èi víi c¸c em. VÒ kiÕn thøc: Gi¶ng cho c¸c em hiÓu ®îc ý nghÜa, t¸c dông cña ch¹y cù ly ng¾n, n¾m ®îc kü thuËt c¬ b¶n vÒ thùc hµnh, thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ then chèt cña m«n häc . VÒ thãi quen: Bíc ®Çu cã thãi quen ham thÝch luyÖn tËp thÓ dôc, cã t¸c phong nhanh nhÑn khÈn tr¬ng, ý thøc tæ chøc kû luËt vµ trËt tù. VÒ thµnh tÝch:Tõng bíc hoµn thiÖn vµ n©ng cao, ®¸p øng môc tiªu vµ tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ qua c¸c løa tuæi nh :Khèi 7 ®¹t 8 gi©y. Khèi 9 ®¹t 6 gi©y. Muèn gi¶ng d¹y cã kÕt qu¶ ta cÇn cho häc sinh n¾m ®îc c¸c yªu cÇu trªn ,biÕt vËn dông vµ phèi kÕt hîp gi÷a ph¶n øng nhanh, søc nhanh tèi ®a, søc nhanh m¹nh vµ søc nhanh bÒn, ¸p dông vµo trong tËp luyÖn, thi ®Êu còng nh kiÓm tra.Tríc tiªn ta gi¶ng d¹y kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng bëi ®©y lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt cña ch¹y ng¾n, tiÕp theo lµ kü thuËt xuÊt ph¸t vµ ch¹y lao, cuèi cïng lµ kü thuËt vÒ ®Ých. §èi víi nh÷ng bµi häc míi gi¸o viªn cÇn híng dÉn lµm mÉu nhiÒu, qua mçi giai ®o¹n kü thuËt ta cÇn cñng cè vµ söa sai cho häc sinh.Tõ ®ã häc sinh míi n¾m v÷ng vµ kh¾c s©u kü thuËt ®éng t¸c: 2.1- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ ch¹y lao : N¨m häc: 2010 4 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn Khèi líp 7 t«i tËp trung giíi thiÖu vÒ kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp th«ng qua tranh ¶nh vµ gi¸o viªn lµm mÉu ®Ó c¸c em dÔ ghi nhí vµ tËp luyÖn. Ta cã thÓ cho c¸c em tËp lµm quen nhng cha yªu cÇu cao, chñ yÕu cho c¸c em xuÊt ph¸t cao kÕt hîp víi ch¹y lao, tËp c¸c bµi tËp rÌn luyÖn ph¶n x¹ nhanh. §èi víi häc sinh líp 9 ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c cao còng nh hoµn thiÖn vÒ kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp. ë giai ®o¹n nµy cÇn chó träng rÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¶n x¹ nhanh. Tríc tiªn c¸c em ph¶i n¾m ®îc c¸ch ®o vµ ®ãng bµn ®¹p. Sau ®ã cho tËp c¸c ®éng t¸c riªng lÎ: “Vµo chç” “S½n sµng” “Ch¹y”. TËp kh«ng lÖnh råi ®Õn cã lÖnh sè lîng 3-4 HS/ mét nhãm ch¹y víi cù li 15- 20m. Tuú sè lîng häc sinh líp d¹y mµ bè trÝ nhãm d¹y vµ tuú ®iÒu kiÖn s©n b·i mµ ph©n ch¹y cho phï hîp víi cù li 15- 20 m bÊm thêi gian mét sè ®éng t¸c bæ trî n©ng cao tÊc ®é. Yªu cÇu t thÕ ®éng t¸c: “Vµo chç”vµ “Ch¹y” chÝnh x¸c, ®¹p sau tÝch cùc, th¼ng ch©n, gãc ®é nhá, gãc ®é ®æ ngêi vÒ tríc lín, th¼ng lªn tõ tõ víi gãc tõ 1015 ®é ph¶n øng nhanh ®óng hiÖu lÖnh, kh«ng bÞ dõng ë bíc thø nhÊt. Khi luyÖn tËp kÜ thuËt nµy ta cã thÓ cho c¸c em ch¬i c¸c trß ch¬i vµ c¸c ®éng t¸c bæ trî ®Ó ph¸t triÓn søc m¹nh ë ch©n vµ ph¶n x¹ nhanh. VÝ dô: trß ch¬i “Hoµng Anh, Hoµng YÕn” ,“Cíp cê”... 2.2- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng: §Ó thùc hiÖn kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng ®îc chuÈn x¸c gi¸o viªn cho häc sinh tËp c¸c bµi tËp sau: - Ch¹y tèc ®é trung b×nh lµm quen víi ®éng t¸c ë cù ly 20m ®Õn 40m . - Ch¹y t¨ng tèc :tõ 15m ®Õn 20m - Ch¹y nhanh :tõ 20m ®Õn 30m - TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî:ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç tËp kü thuËt ®¸nh tay(tríc- sau) - C¸c ®éng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n, c¬ ®ïi, c¬ bông vµ tÝnh linh ho¹t cña c¬ thÓ th«ng qua m«n häc. Sè lÇn tõng ®éng t¸c c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña häc sinh mµ bè trÝ cho phï hîp víi líp häc vµ bµi tËp. TËp c¸c ®éng t¸c ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - §¹p sau nhanh m¹nh gãc ®é nhá. - §¸nh l¨ng cao kÐo theo ®îc h«ng cïng phÝa. N¨m häc: 2010 5 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn - §éng t¸c th¶ láng tho¶i m¸i, ch©n vµ tay phèi hîp nhÞp nhµng. Ngoµi ra ta cã thÓ tæ chøc c¸c trß ch¬i nh : “Ch¹y ®uæi” hoÆc “Ch¹y tèc ®é cao”. §Æc biÖt rÌn luyÖn søc nhanh bÒn. 2.3- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ thuËt vÒ ®Ých vµ hoµn chØnh: Trong néi dung nµy gi¸o viªn sö dông c¸c bµi tËp: - TËp ch¹m d©y ®Ých: §øng t¹i chç lµm ®éng t¸c ìn ngùc, dín ngêi, dïng ngùc hoÆc vai ch¹m d©y ®Ých, - §i hoÆc ch¹y chËm lµm ®éng t¸c ch¹m d©y ®Ých. - Ch¹y nhanh 15- 20m lµm ®éng t¸c ch¹m d©y ®Ých - Tõng nhãm 3- 5 em ch¹y 15- 20 m vÒ ®Ých thùc hiÖn kÜ thuËt ®¸nh ®Ých. - TËp kÜ thuËt hoµn chØnh tõ xuÊt ph¸t ®Õn vÒ ®Ých víi cù li 60 m, tiÕp ®ã ch¹y hoµn thiÖn kÜ thuËt cã tÝnh thêi gian. - Ch¹y vÒ ®Ých ®èi víi nam vµ n÷ häc sinh cã h×nh thøc khuyÕn khÝch häc sinh cho c¸c em høng thó h¬n trong tËp luyÖn. - Víi h×nh thøc tËp luyÖn trªn gi¸o viªn cã thÓ tiÕn hµnh ph¬ng ph¸p c¸ nh©n, theo tæ nhãm cã c¨ng d©y hoÆc kh«ng c¨ng d©y, cã ph¸t lÖnh hoÆc kh«ng ph¸t lÖnh. §éng t¸c ch¹m d©y ®Ých kÞp thêi cô thÓ, ®óng kÜ thuËt; kh«ng qu¸ sím- qu¸ muén hoÆc nh¶y lªn ®Ó ch¹m d©y ®Ých. 2.4- Yªu cÇu kiÓm tra: T«i ®Ò ra yªu cÇu kiÓm tra c¶ kÜ thuËt vµ thµnh tÝch : *Yªu cÇu vÒ kÜ thuËt : Qua mçi buæi tËp, bµi tËp kü thuËt gi¸o viªn cÇn kiÓm tra ®Ó söa ch÷a ®éng t¸c sai vµ kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh kü thuËt cho c¸c em. - XuÊt ph¸t : T thÕ “Vµo chç” “S½n sµng” chÝnh x¸c ph¶n øng nhanh, cã søc nhanh, m¹nh, ®éng t¸c liªn tôc, kh«ng dõng l¹i ë bíc thø nhÊt. - Ch¹y lao: Ngêi kh«ng th¼ng lªn qu¸ sím vµ ®¹p sau tÝch cùc. - Ch¹y gi÷a qu·ng: §¹p sau tÝch cùc, ch©n th¼ng gãc ®é nhá. - §¸nh l¨ng: §ïi kÐo theo ®îc phÇn h«ng cïng phÝa, tay ®¸nh nhÞp nhµng, ®éng t¸c t thÕ tho¶i m¸i kh«ng gß bã, träng t©m lªn xuèng Ýt. - Ch¹y vÒ ®Ých: T thÕ b×nh thêng kh«ng bÞ c¶i biÕn, gi÷ v÷ng tèc ®é, ch¹m d©y ®Ých kÞp thêi, kh«ng nh¶y lªn cao. N¨m häc: 2010 6 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn §èi víi khèi 7 yªu cÇu thùc hiÖn ë møc ®é t¬ng ®èi chÝnh x¸c cha yªu cÇu cao. Khèi líp 9 thùc hiÖn ®îc thµnh th¹o vµ tÝnh chÝnh x¸c ë møc ®é cao h¬n trong c¸c giai ®o¹n kü thuËt. *Yªu cÇu vÒ thµnh tÝch: Theo løa tuæi, giíi tÝnh, còng nh t×nh tr¹ng søc khoÎ vµ ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ. Nãi tãm l¹i: Gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn tèt m«n ch¹y cù ly ng¾n chóng ta cÇn chó ý n©ng cao t tëng, tÝnh khoa häc trong gi¶ng d¹y, kh«ng ngõng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. §©y lµ vÊn ®Ò quan träng, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng ®µo t¹o cña nhµ trêng ®ång thêi ®©y lµ vÊn ®Ò cßn yÕu hiÖn nay. Ta cÇn chó träng trau råi kiÕn thøc cho häc sinh, thay ®æi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thËt khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý häc sinh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ trêng còng nh ®Þa ph¬ng, khi gi¶ng d¹y ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt kh©u c¬ b¶n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, tr¸nh nãng véi theo thµnh tÝch dÉn ®Õn ®Þnh h×nh sai, khã söa ch÷a, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c phÇn khëi ®éng vµ håi tÜnh v× cêng ®é, khèi lîng vËn ®éng cña m«n ch¹y ng¾n rÊt lín, ®ßi hái cã kh¶ n¨ng huy ®éng søc nhanh vµ søc m¹nh ë møc tèi ®a trong thêi gian ng¾n nhÊt. Chó ý ®¶m b¶o an toµn ®Ó phßng chèng chÊn th¬ng trong gi¶ng d¹y vµ tËp luyÖn m«n nµy. 3- KÕT Qu¶ CñA §Ò TµI : Qua mét n¨m nghiªn cøu ¸p dông ®Ò tµi nµy, t«i nhËn thÊy c¸c em ®· hiÓu ®îc vai trß, t¸c dông cña viÖc häc tËp m«n thÓ dôc nãi chung vµ m«n ch¹y ng¾n nãi riªng. C¸c em ®· biÕt tù tËp luyÖn, n©ng cao thµnh tÝch, hÇu nh c¸c em ®Òu ham thÝch häc m«n nµy. Qua ®©y, t«i høng thó h¬n trong c«ng t¸c chuyªn m«n, gi¶ng d¹y ch¬ng tr×nh chÝnh kho¸ còng nh huÊn luyÖn tham gia thi c¸c gi¶i ®¹t kÕt qu¶. N¨m häc tríc t«i nhËn thÊy, c¸c em khi tËp luyÖn cßn cha nhiÖt t×nh, sî tËp thÓ dôc, kÕt qu¶ gi¶ng d¹y bé m«n cßn cha cao, häc sinh tham gia c¸c gi¶i míi chØ dõng l¹i ë cÊp huyÖn, cha cã cÊp tØnh. C¸c em cha thùc sù hiÓu ®îc vai trß, t¸c dông cña viÖc häc tËp m«n thÓ dôc nãi chung vµ m«n ch¹y cù ly ng¾n nãi riªng. Giê häc cßn gß bã, nÆng nÒ. Nhng víi lßng say mª nghÒ nghiÖp, t«i thêng xuyªn tham gia dù giê, trao ®æi kinh nghiÖm chuyªn m«n, kh«ng ngõng häc tËp, nhÊt lµ trong kú thi gi¸o viªn giái. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i ®· thay ®æi ph¬ng ph¸p d¹y sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi ë c¸c khèi líp. V× vËy t«i nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Ò tµi nµy. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc nh sau : Mét lµ, n©ng cao høng thó vµ chÊt lîng tiÕp thu c¸c bµi tËp- ®éng t¸c ë häc sinh. Do ®ã, häc sinh ®¹t kÕt qu¶ kh¸- giái cao vµ kh«ng cßn häc sinh yÕu- kÐm m«n thÓ dôc. Qua gi¶ng d¹y, t«i kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c em ®¸p øng yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh thÓ dôc míi. KÕt qu¶ thu ®îc sau khi kiÓm tra kÕt thóc néi dung thu ®îc: N¨m häc: 2010 7 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn + Khèi 9: Lo¹i giái 13 em(30,95%) Lo¹i kh¸ 18 em(42,86%) Lo¹i trung b×nh 11 em(26,19%) + Líp 7A: Lo¹i giái 3 em(14,29%) Lo¹i kh¸ 7 em(33,33%) Lo¹i trung b×nh 11 em(52,38%) Hai lµ, ho¹t ®éng tËp luyÖn cña c¸c em diÔn ra chñ ®éng tÝch cùc, m¹nh d¹n h¬n. Qua tËp luyÖn, t«i ®· ph¸t hiÖn vµ ®éng viªn c¸c em tham gia thi thÓ thao c¸c cÊp ®¹t kÕt qu¶ cao. Ba lµ, Quü thêi gian gi¸o viªn ho¹t ®éng gi¶m dÇn vµ t¨ng dÇn ho¹t ®éng tËp luyÖn cña trß. Lóc nµy ngêi gi¸o viªn víi vai trß híng dÉn ®éng t¸c, quan s¸t tËp luyÖn vµ cñng cè ®éng t¸c cho häc sinh. 4- Bµi häc kinh nghiÖm: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i thÊy c¸c m«n ch¹y nãi chung còng nh m«n ch¹y cù ly ng¾n nãi riªng ®îc c¸c em cho r»ng dÔ häc nªn trong líp Ýt chó ý nghe ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c chØ muèn ch¹y ngay vµ më hÕt søc ®Ó ch¹y thÓ hiÖn m×nh. NÕu ta ph©n tÝch qua loa, híng dÉn lµm mÉu kh«ng cô thÓ, kh«ng cã ph¬ng ph¸p g©y høng thó thu hót häc sinh th× chÊt lîng giê d¹y sÏ h¹n chÕ. C¸c em sÏ kh«ng nhËn thÊy t¸c dông cña m«n häc mµ chØ thÊy mÖt mái vµ ch¸n n¶n. Muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng chung cña häc sinh khi häc m«n nµy cÇn ph¶i thay ®æi ngay ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Cô thÓ tæ chøc trß ch¬i “Cíp cê” hay “Hoµng Anh, Hoµng YÕn”... sau ®ã cho c¸c em vµo häc bµi míi. Ph¶i gi¶ng gi¶i ph©n tÝch cho häc sinh thÊy ®îc môc ®Ých ý nghÜa cña viÖc ch¹y ng¾n víi ho¹t ®éng häc tËp vµ rÌn luyÖn søc khoÎ. Ph¶i khëi ®éng chu ®¸o tríc khi bíc vµo giê häc vµ th¶ láng- håi tÜnh tÝch cùc chèng mÖt mái sau khi tËp luyÖn. T¨ng cêng tæ chøc thi ®Êu khi c¸c em ®· n¾m v÷ng hoµn chØnh kü thuËt. Thi thµnh tÝch gi÷a c¸ nh©n, nhãm víi nhau vµ cã h×nh thøc khen thëng ®Ó khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em. Tõ ®ã gióp c¸c em høng thó h¬n trong häc tËp m«n thÓ dôc nãi riªng vµ c¸c m«n v¨n hãa nãi chung. 5- TriÓn väng cña ®Ò tµi: N¨m häc: 2010 8 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thÓ nghiÖm thùc tÕ cña ®Ò tµi, t«i thÊy r»ng cã thÓ ¸p dông gi¶ng d¹y réng h¬n cho c¸c líp khèi kh¸c gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y bé m«n TD ë trêng THCS. §iÒu nµy còng ®îc ®ång nghiÖp cïng trêng ®ång t×nh hëng øng. V× lÏ ®ã, t«i mong muèn m« h×nh tæ chøc giê häc cña m×nh ®îc ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi trêng THCS ThiÖn ThuËt tham kh¶o vµ vËn dông gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y thùc tÕ m«n häc thÓ dôc trong nhµ trêng THCS. PhÇn thø III: kÕt luËn Dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m×nh, t«i cho r»ng muèn gi¶ng tèt néi dung ch¹y cù ly ng¾n trong mét giê häc cïng 1-2 néi dung kh¸c, cÇn chó ý tíi c¸c yÕu tè : Thø nhÊt lµ, gi¸o viªn ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n TD v÷ng vµng, biÕt vËn dông phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ ®iÒu kiÖn s©n b·i phï hîp víi c¸c bµi tËp ®éng t¸c cô thÓ. Thø hai lµ, ngêi gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn nghiªn cøu vµ tæ chøc c¸c trß ch¬i vËn ®éng phï hîp víi yªu cÇu tõng bµi vµ ®Æc ®iÓm søc kháe giíi tÝnh cña tõng häc sinh vµ nhãm häc sinh. §ång thêi cËp nhËt kÞp thêi thµnh tÝch c¸c m«n thÓ thao trong níc vµ thÕ giíi. Thø ba lµ, ngêi gi¸o viªn ph¶i kÕt hîp linh ho¹t gi÷a ®¸nh gi¸ kiÓm tra cña thÇy víi tù ®¸nh gi¸ cña trß. Qua ®ã uèn n¾n, ®éng viªn, nh¾c nhë söa ch÷a cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ víi tõng c¸ nh©n häc sinh. Thø t lµ, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho tËp luyÖn néi dung ch¹y ng¾n cÇn ®îc ®Çu t ®Ó dÇn hoµn chØnh. §iÒu nµy lµ c¬ së h×nh thµnh c¶m gi¸c ®éng t¸c ®óng vµ ®¸nh gi¸ ®óng thµnh tÝch cña häc sinh. §©y còng lµ kiÕn nghÞ víi cÊp trªn ®Ó t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y ch¹y ng¾n nãi riªng vµ bé m«n TD nãi chung trong nhµ trêng THCS ThiÖn ThuËt. N¨m häc: 2010 9 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn Nh×n chung hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng THCS hiÖn nay ®ßi hái nhiÒu yÕu tè. V× thÕ mçi ngêi gi¸o viªn trong tõng giê häc ph¶i tr¨n trë suy nghÜ t×m ra c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng thÝch øng gióp häc sinh tiÕp cËn vµ lÜnh héi c¸c bµi tËp, ®éng t¸c nhanh vµ hiÖu qu¶. Ch¬ng tr×nh d¹y häc TD míi mçi giê häc cã tõ 2-3 néi dung tËp luyÖn. Muèn häc sinh tiÕp thu ®Çy ®ñ, ngêi gi¸o viªn ph¶i cã lßng yªu nghÒ, yªu trÎ vµ dµnh thêi gian luyÖn tËp t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p truyÒn thô phï hîp. Lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh tÝch cùc, chñ ®éng luyÖn tËp phÇn chÝnh lµ do vai trß cña ngêi gi¸o viªn. X¸c ®Þnh nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy t«i muèn x©y dùng m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng tËp luyÖn cã hiÖu qu¶ néi dung: ch¹y ng¾n trong giê häc TD cã tõ 2-3 néi dung ë trêng THCS. Tïy tõng giê d¹y vµ c¸c t×nh huèng n¶y sinh cô thÓ, ngêi gi¸o viªn cÇn vËn dông linh ho¹t khÐo lÐo ®Ó n©ng cao nhËn thøc vµ høng thó tËp luyÖn cho häc sinh. Nh vËy, ngêi thÇy ®¨ h×nh thµnh c¬ së ®Ó trß tiÕp thu vµ cã c¶m gi¸c vÒ ®éng t¸c- bµi tËp. Nh÷ng ý kiÕn trªn ®©y míi chØ ë møc ®é nghiªn cøu cña c¸ nh©n nªn cßn cÇn ®îc rÊt nhiÒu gãp ý bæ sung ®Ó hoµn chØnh h¬n. T«i rÊt mong ®îc sù quan t©m ®ãng gãp x©y dùng ý kiÕn nhiÖt thµnh t©m huyÕt cña c¸c bËc thÇy vµ c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp cho ®Ò tµi nµy. Nh vËy ®Ò tµi sÏ hoµn chØnh vµ dÇn h÷u Ých ®ãng gãp cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y m«n häc TD ë bËc THCS hiÖn nay. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n thÓ dôc nãi riªng vµ chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung. Qua ®ã hoµn thµnh môc tiªu x©y dùng con ngêi ViÖt nam ph¸t triÓn toµn diÖn :®øc- trÝ- thÓ- mü- lao, gãp phÇn vµo viÖc “n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi dìng nh©n tµi”, “khoÎ ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”, gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, rÌn luyÖn ®øc tÝnh khiªm tèn, tù tin, trung thùc vµ yªu cuéc sèng./. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ThiÖn ThuËt, ngµy th¸ng10 n¨m 2010. Ngêi viÕt N¨m häc: 2010 10 - 2011 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn Ph¹m Thanh Toµn NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña tæ: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Ban gi¸m hiÖu: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc phßng gi¸o dôc: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Môc Lôc Trang PhÇn thø I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1 I- Lý do chän ®Ò tµi 1 1- C¬ së lý luËn 1 2- C¬ së thùc tiÔn 1 II- Môc ®Ých, yªu cÇu, nhiÖm vô cña ®Ò tµi 2 1- Môc ®Ých, yªu cÇu 2 2- NhiÖm vô 2 III- §èi tîng, ph¹m vi, thêi gian, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi N¨m häc: 2010 11 - 2011 2 Phương pháp giảng dạy môn chạy cự ly ngắn 1- §èi tîng nghiªn cøu 2 2- Ph¹m vi nghiªn cøu 2 3- Thêi gian nghiªn cøu 2 4- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 2 PhÇn thø II: Néi dung cña ®Ò tµi 1- Thùc tr¹ng cña ®èi tîng nghiªn cøu 2- Gi¶i ph¸p thùc hiÖn 3 3 4 2.1- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ ch¹y lao 4 2.2- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng 5 2.3- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ thuËt vÒ ®Ých vµ hoµn chØnh 6 2.4- Yªu cÇu kiÓm tra 6 3- KÕt qu¶ cña ®Ò tµi 7 4- Bµi häc kinh nghiÖm 8 5- TriÓn väng cña ®Ò tµi 9 PhÇn thø III: KÕt luËn 9 N¨m häc: 2010 12 - 2011
- Xem thêm -