Tài liệu Skkn phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng anh ở trường thcs

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS A.phÇn më bµi I. Lý do chän ®Ò tµi: Ngµnh gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ - ng«n ng÷ thø hai lu«n cã nhiÒu dao ®éng vµ biÕn ®æi theo nhÞp tiÕn ho¸ chung cña nÒn v¨n minh vµ v¨n ho¸ thÕ giíi.ViÖc d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung vµ tiªng anh nãi riªng ë trêng THCS ®ang ®îc nhiÒu nhµ gi¸o dôc,nhiÒu dù ¸n gi¸o dôc vµ ®«ng ®¶o gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n ngo¹i ng÷ quan t©m vµ ®a ra nhiÒu ph¬ng ph¸p d¹y- häc thÝch hîp.Nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña tõng ph¬ng ph¸p ®îc thèng kª ®Ó gióp cho ngêi d¹y cã thÓ so s¸nh,®èi chiÕu,®iÒu chØnh nh÷ng kÜ thuËt d¹y nh»m rót kinh nghiÖm,tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt trong viÖc lùa chän cho m×nh nh÷ng kÜ thuËt phï hîp víi nhu cÇu vµ môc ®Ých cña ngêi häc trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh gi¶ng d¹y thùc tÕ. §èi víi häc sinh THCS hiÖn nay, tiÕng anh ®· trë lªn phæ biÕn vµ thÇy c« gi¸o còng ®· cung cÊp cho häc sinh mét vèn kiÕn thøc míi, biÕt ®îc c¸c ph¬ng ph¸p häc, c¸c thñ thuËt, c¸c kÜ n¨ng trong häc tËp, ®Ó c¸c em cã ®îc mét khèi lîng kiÕn thøc sö dông trong mäi v¨n c¶nh nh nghe, nãi, ®äc vµ viÕt. H¬n n÷a lµ ®îc giao tiÕp mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi¸o viªn ph¶i liªn tôc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong t×nh h×nh míi hiÖn nay. Tríc nhËn thøc trªn cña b¶n th©n, t«i m¹nh d¹n ®a ra mét vµi suy nghÜ vÒ: “Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y kÜ n¨ng nãi m«n tiÕng Anh ë trêng THCS”. VËy vÊn ®Ò ë ®©y ®Æt ra víi mçi gi¸o viªn lµ ph¶i thùc sù ®æi míi ph¬ng ph¸p cña m×nh th× míi ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o hiÖn nay vµ ph¶i nhËn thøc ®îc gi¸ trÞ giao tiÕp vµ c¸ch thùc hµnh c¸c lo¹i h×nh bµi d¹y mét c¸ch cã ý nghÜa. II. Môc ®Ých nghiªn cøu: Víi chuyªn ®Ò nµy t«i ®Ò ra môc ®Ých sau: + HiÓu ®îc néi dung phÇn gi¸o viªn giíi thiÖu (cã thÓ lµ cÊu tróc, bµi tËp cô thÓ). + Cung cÊp vµ rÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng nµy qua c¸c h×nh thøc bµi kh¸c nhau phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc cña häc sinh. + T«i muèn cung cÊp mét néi dung cña mét d¹ng bµi d¹y kÜ n¨ng theo mét híng míi cã tÝnh chÊt tham kh¶o cho c¸c ®ång nghiÖp cña m×nh ®ang gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh ë trêng THCS. III. LÞch sö vÊn ®Ò: Xem xÐt vÒ chøc n¨ng cña bµi d¹y kÜ n¨ng lµ hÕt søc quan träng bëi trong nã cã tõ, cÊu tróc ng÷ ph¸p… Víi néi dung ®ã ta cã thÓ sö dông chóng trong giao tiÕp. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS Tõ nhiÒu n¨m qua tiÕng Anh còng ®· ®îc chó träng bëi nã lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c quèc gia. IV. Ph¹m vi chuyªn ®Ò: Víi chuyªn ®Ò nµy t«i chän ®èi tîng lµ häc sinh THCS vµ häc theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch. Häc sinh cã lùc häc: giái, kh¸, trung b×nh vµ yÕu. B. Ph©n tÝch néi dung: I. C¬ së ®Ò xuÊt: Víi suy nghÜ trªn t«i dùa vµo néi dung cña c¸c phÇn, c¸c bµi häc cña ch¬ng tr×nh ®ång thêi qua c¸c líp båi dìng vÒ chuyªn m«n, c¸c líp thay s¸ch, s¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh 6, 7, 8, 9. S¸ch båi dìng ph¬ng ph¸p tiÕng Anh, chuyªn ®Ò båi dìng tiÕng Anh ®· gióp t«i ®a ra néi dung nµy. II. Néi dung cô thÓ: * Néi dung 1: §iÒu ®Çu tiªn cÇn lµm cho mét líp häc nãi lµ viÖc ph©n tÝch nhu cÇu nãi cña ngêi häc ®Ó tõ ®ã ngêi d¹y cã thÓ chän lùa ng÷ liÖu, thiÕt lËp c¸c t×nh huèng thÝch hîp ®Ó so¹n c¸c bµi tËp t¬ng øng. Nhu cÇu nãi cña ngêi häc rÊt ®a d¹ng, thay ®æi tuú theo môc ®Ých häc, tr×nh ®é, løa tuæi… Ho¹t ®éng nãi cña häc sinh trong trêng phæ th«ng thêng do ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa x¸c ®Þnh vµ ®ùoc x©y dùng theo mét sè nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh nh: Chñ ®iÓm tõ vùng, chñ ®iÓm ng÷ ph¸p, chøc n¨ng ng«n ng÷… KÜ n¨ng nãi thêng ®îc rÌn luyÖn tÝch hîp víi mét sè kÜ n¨ng kh¸c thÓ hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng ng«n ng÷. Môc ®Ých cña c¸c bµi tËp rÌn luyÖn nãi lµ ®Ó gióp cho ngêi häc nãi chÝnh x¸c vµ tr«i ch¶y nh÷ng ®iÒu cÇn th«ng tin. Tuú theo môc ®Ých yªu cÇu cña bµi häc mµ ngêi d¹y cã thÓ lùa chän mét sè kÜ thuËt thÝch hîp ®Ó x©y dùng c¸c sinh ho¹t häc tËp trong líp vµ c¸c bµi tËp giao tiÕp gi÷a ngêi d¹y vµ ngêi häc, gi÷a ngêi häc víi nhau; ®Ó tõ ®ã më réng ra thµnh nh÷ng øng dông giao tiÕp thËt sù trong cuéc sèng, ®¸p øng nhu cÇu häc nãi cña ngêi häc. C¸c bµi tËp rÌn luyÖn nãi thêng ®ùoc s¾p xÕp theo nhiÒu møc ®é: tõ nh÷ng bµi tËp ®cä kiÓm so¸t chÆt chÏ ®Õn nh÷ng bµi tËp Ýt ®ùoc kiÓm so¸t h¬n vµ ®Õn giai ®o¹n tËp nãi tù do. C¸c ho¹t ®éng nãi trong líp thêng ®ùoc tæ chøc vµ xÕp lo¹i nh sau: + RÌn luyÖn cÊu tróc ng÷ ph¸p. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS + Hµnh ®éng lêi nãi. + Tham gia. + Quan s¸t. a. RÌn luyÖn cÊu tróc ng÷ ph¸p: MÆc dï c¸c kÜ thuËt rÌn luyÖn nãi qua c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p nh “ lÆp l¹i”, “ thay thÕ”, bÞ phª ph¸n lµ m¸y mãc, thiÕu tÝnh giao tiÕp. Nhng chóng ta còng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng gi¸ trÞ thc tÕ do c¸c kÜ thuËt nµy ®em l¹i trong viÖc gióp chu ngêi häc nãi “ chÝnh x¸c” vµ “ tr«i ch¶y” c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p ®· ®îc rÌn luyÖn. §Ó gióp ngêi häc rÌn luyªn cã hiÖu qu¶, ngêi d¹y kh«ng nªn xem c¸c kÜ thuËt rÌn luyÖn lÆp l¹i hay thay thÕ lµ phÇn chÝnh cña bµi tËp nãi. ViÖc cho ngêi häc thùc tËp “lÆp l¹i” hay “ thay thÕ” chØ ®îc xem nh ho¹t ®éng ban ®Çu nh»m cung cÊp ng÷ liÖu ®Çu vµo gióp cho ngêi häc cã d÷ kiÖn ng«n ng÷ chuÈn x¸c ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo mang tÝnh giao tiÕp. ViÖc rÌn luyªn nãi ph¶i ®îc ®a vµo nh÷ng t×nh huèng cã ý nghÜa thËt sù vµ thó vÞ ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét sè yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p giao tiÕp. * VÝ dô 1: Bµi tËp Structured Interview lµ mét vÝ dô cña sù ®iÒu chØnh võa nªu. Trong bµi häc nµy ngêi häc pháng vÊn lÉn nhau, sö dông cÊu tróc ng÷ ph¸p ®· häc, nhng hä tr¶ lêi víi nh÷ng th«ng tin cã thËt mµ ®ång thêi vÉn “lÆp l¹i” vµ “thay thÕ” c¸c d÷ kiÖn ®Ó cñng cè cÊu tróc ng÷ ph¸p võa häc. * VÝ dô 2: Chñ ®Ò bµi häc lµ “Food and Drinks”. Ng÷ liÖu cÇn rÌn luyÖn lµ cÊu tróc ng÷ ph¸p víi ®éng tõ “like”. Ngêi häc dïng c¸c c©u hái Yes - No ®Ó pháng vÊn lÉn nhau. Minh: Do you like bananas, Mai ? Mai: Yes, I do. What about you, Lan ? Lan: No, I don’t. I like oranges. Minh, do you like oranges ? Minh: Yes, I do. ë ph¬ng ph¸p nµy nªn cho ngêi häc ®ãng nh÷ng vai ®îc chØ ®Þnh trong nh÷ng ho¹t ®éng hái vµ ®¸p, ®a ra gîi ý vµ cã lÏ nªn sö dông mét sè h×nh thøc sau: * Trß ch¬i vÒ ng«n ng÷ còng cã thÓ gãp phÇn t¹o nªn c¸c bµi tËp nãi cã kiÓm so¸t. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS * Trß ch¬i ghÐp tranh víi lêi nãi lµ mét trong nh÷ng bµi tËp tèt dµnh cho ngêi míi b¾t ®Çu häc.Ngêi häc chuÈn bÞ vµi bøc tranh vµ viÕt c©u ®Ó m« t¶ néi dung tranh trªn nh÷ng m¶nh giÊy kh¸c nhau. * Trß ch¬i sö dông trÝ nhí nh Story Building ngêi d¹y b¾t ®Çu nãi mét c©u hoÆc mét mÖnh ®Ò. Ngêi häc sÏ lÇn lît nãi tiÕp,mçi ngêi mét c©u ®Ó trë thµnh c©u chuyÖn. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS * VÝ dô : ND : I had a friend named Thanh. NH1 : I had a friend named Thanh who cheated whenever she took tests. NH2 : I had a friend named Thanh who cheated whenever she took tests by writing notes on her shirtsleeve. b. Hµnh ®éng lêi nãi: Trong c¸c ho¹t ®éng thÓ hiÖn hµnh ®éng lêi nãi, ngêi häc cã chuÈn bÞ tríc vµ chuyÓn th«ng tin ®Õn mét nhãm qua bµi tËp nãi tríc líp. Trong c¸c gi¸o tr×nh d¹y héi tho¹i thêng cã c¸c bµi tËp yªu cÇu ngêi häc kÓ chuyÖn vÒ mét kinh nghiÖm nµo ®ã cña m×nh. Trong líp,ngêi d¹y cã thÓ cho ngêi chuÈn bÞ ®Ó gi¶i thÝch vÒ mét quy tr×nh hay mét thÝ nghiÖm nµo ®ã. Sau ®Êy ngêi d¹y hay c¶ líp cã thÓ ph¶n håi b»ng h×nh thøc hái - ®¸p hay ®¸nh gi¸. ViÖc ®¸nh gi¸ cña ngêi häc sÏ cã t¸c dông tèt v× : - Ngêi häc trong líp cã th¸i ®é tham gia vµ ®ãng gãp tÝch cùc qua viÖc ®Æt c©u hái,nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ hµnh ®éng nãi ®· thùc hiÖn chø kh«ng chØ thô ®éng ngåi nghe. - ViÖc ®¸nh gi¸ gióp cho ngêi häc tù tin h¬n vÒ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ ng«n ng÷ do ngêi kh¸c sö dông . - B¶n th©n viÖc ®¸nh gi¸ lµ mét c¬ héi gióp cho viÖc hiao tiÕp b»ng lêi nãi trong líp trë nªn ch©n thùc h¬n ,cËp nhËt h¬n vµ cã tÇm quan träng ®¸ng kÓ ®èi víi ngêi ®a ra nhËn xÐt ®¸nh gi¸. Mét trong nh÷ng kÜ thuËt gióp cho ngêi ®ång häc ®¸nh gi¸ viÖc nãi tríc líp cña mét ngêi häc kh¸c lµ viÖc ngêi d¹y chØ ®Þnh tríc hai ngêi häc chÝnh thøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®¸nh gi¸. Hai ngêi häc nµy sÏ nªu ra nh÷ng ®iÓ chÝnh cña bµi thuyÕt tr×nh ®Ó thÓ hiÖn kh¶ n¨ng nghe bµi nãi cña hä. Ngoµi ra,ngêi d¹y còng cã thÓ thay ®æi kÜ thuËt gióp ngêi häc luyÖn nãi b»ng c¸ch cho hai hay ba ngêi häc cïng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc líp. ViÖc nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ngêi thuyÕt tr×nh th¶o luËn, bµn b¹c,chia sÎ th«ng tin trong nhãm,vµ hç trî nhau khi cÇn thiÕt. H×nh thøc tranh luËn còng lµ mét hµnh ®éng nãi ®îc thÓ hiÖn trong líp häc. Ngêi sÏ dïng thêi gian trong líp ®Ó chän c¸c ®Ò tµi,bµi nghiªn cøu,thu nhËp d÷ liÖu ®Ó tËp hîp chuÈn bÞ cho phÇn tr×nh bµy cña nhãm vµ tÝch tríc c¸c c©u hái cña nhãm tranh luËn. Do vËy, h×nh thøc tranh luËn cã thÓ xem nh phÇn cuèi cña viÖc chuÈn bÞ hµnh ®éng lêi nãi nhng ®ång thêi cung cÊp cho nhãm mét c¬ héi giao tiÕp thùc sù gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Ó tranh luËn. c. Tham gia: Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS C¸c ho¹t ®éng nµy thÓ hiÖn sù tham gia cña ngêi häc trong nh÷ng khung c¶nh hoµn toµn tù nhiªn. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ th¶o luËn cã híng dÉn.Ngêi d¹y sÏ thuyÕt tr×nh ng¾n gän vÒ mét ®Ò tµi hay mét vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn nµo ®ã:thêng lµ néi dung cña mét bµi ®äc ng¾n gän.Ngêi häc sÏ ®îc chia thµnh nhiÒu nhãm nhá ®Ó th¶o luËn vÒ ®Ò tµi,®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p cña vÊn ®Ò, ra quyÕt ®Þnh hay biÓu d¬ng.... Ngêi d¹y cã thÓ sö dông mét sè kÜ thuËt ®¸nh gi¸ ®· nªu ë phÇn “hµnh ®éng lêi nãi “nh: ®¸nh gi¸ ngêi cïng häc, b¶n tù ®¸nh gi¸ chi tiÕt cña ngêi nãi dùa theo nhËn xÐt cña nh÷ng ngêi cïng häc. KÜ thuËt th¶o luËn cã híng dÉn ®îc ®¸nh gi¸ cao v× cã thÓ gióp cho ngêi häc cã mét c¬ héi tèt ®Ó n¾m ®îc c¸c quy luËt trong th¶o luËn nh: thay phiªn nhau nãi, ®Ò tµi th¶o luËn ®îc kiÓm so¸t, viÖc kiÓm tra møc ®é chÝnh x¸c cña ng÷ ©m, tõ vùng vµ ng÷ ph¸p ®îc sö dông trong khi nãi. Bµi tËp pháng vÊn còng cã thÓ dïng lµm c¬ së cho mét bµi luyÖn viÕt. NÕu ngêi häc ®· tãm t¾t cuéc pháng vÊn b»ng miÖng th× bµi tËp viÕt sÏ cho thÊy sù kh¸c biÖt gi÷a v¨n viÕt vµ v¨n nãi trong tiÕng anh. d. Quan s¸t: Trong c¸c ho¹t ®éng nµy ngêi häc quan s¸t hay ghi l¹i c¸c c©u nãi hoÆc cö chØ trong khi nãi gi÷a hai hay nhiÒu ngêi nãi tiÕng Anh thµnh th¹o. Lo¹i bµi tËp nµy rÊt cã Ých trong viÖc x©y dùng cho ngêi häc sù quan t©m v× ®©y lµ thø ng«n ng÷ ®îc thùc sù sö dông trong ®êi sèng. Ngoµi ra, do kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo c¸c ho¹t ®éng héi tho¹i, ngêi häc sÏ cã c¬ héi tËp trung vµo ®Ò tµi th¶o luËn vµ kh«ng lo sî m×nh sÏ nãi sai, mét trë ng¹i cho nh÷ng ngêi häc v× kÜ n¨ng nãi cha ®ùoc ph¸t triÓn tèt. Th«ng thêng ngêi d¹y chØ ®Þnh mét nhãm 2 ngêi häc theo dâi cuéc th¶o luËn cña ngêi kh¸c ®Ó xem c¸ch hä nãi nh thÕ nµo trong khi chµo hái, yªu cÇu, ng¾t lêi nhau, c¶m ¬n nhau, biÓu lé sù ®ång ý hoÆc kh«ng ®ång ý, nhËn lêi khen... Ngêi häc sÏ rÊt thÝch thó theo dâi c¸c c©u ®¸p l¹i nh÷ng c©u nãi vµ sÏ ®a hä vµo sö dông trong khi ®ãng vai tríc líp. Ngêi d¹y cã thÓ híng dÉn c¸c buæi th¶o luËn cã ®Ò tµi liªn quan ®Õn chiÕn thuËt trong héi tho¹i: lµm thÕ nµo ®Ó c¸ch diÔn ®¹t trong khi nãi gièng nh ngêi b¶n xø trong c¸c t×nh huèng th©n t×nh, trang träng... *Néi dung 2: Trong thùc hµnh gi¶ng d¹y cã thÓ chia viÖc d¹y nhãm trong líp lµm c¸c giai ®o¹n sau ®©y: Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS - ThiÕt lËp t×nh huèng cã ý nghÜa. - Giíi thiÖu ng÷ liÖu: «n l¹i phÇn kiÕn thøc nÕu cÇn thiÕt cho viÖc thùc tËp rÌn luyÖn, giíi thiÖu tõ, cÊu tróc ng÷ ph¸p míi ®Ó chuÈn bÞ cho ngêi häc ®i vµo thùc hµnh rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi trong mét m«i trêng mang ý nghÜa giao tiÕp. - Híng dÉn thùc hµnh c¸c bµi tËp cã kiÓm so¸t víi møc ®é thay ®æi tõ kiÓm so¸t hoµn toµn ®Õn Ýt kiÓm so¸t h¬n - bµi tËp cã híng dÉn. - Híng dÉn thùc hµnh c¸c bµi tËp tù do. Ng÷ liÖu ®Çu vµo ®ùoc sö dông chung cho nh÷ng bµi tËp trong nh÷ng giai ®o¹n nµy, nh÷ng h×nh thøc vµ cÊu t¹o c¸c bµi tËp kh¸c nhau tïy theo tÝnh chÊt cña mçi bµi tËp. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS a. ThiÕt lËp t×nh huèng: Ngêi d¹y giíi thiÖu ®Ò tµi vµ tæ chøc cho ngêi häc tham gia vµo ho¹t ®«ng gîi ý b»ng mét sè tranh ¶nh, h×nh vÏ trªn b¶ng. * VÝ dô: Trong bµi häc vÒ ®Ò tµi quÇn ¸o, ngêi d¹y thiÕt lËp t×nh huèng b»ng c¸ch gîi ý nh sau: Your mom is going to buy some new clothes for you. And here are some pieces of clothes for you to consider. (a blouse, a dress, a shirt, shorts, a skirt, a sweater) b. Giíi thiÖu ng÷ liÖu: + Work in pairs. Discuss what you want, and put a check against the things you want to buy. a blouse.................................. a sweater............................... a dress.................................... a pair of jeans....................... a shirt.................................... a pair of shorts..................... a skirt.................................... a pair of shoes...................... a hat...................................... a pair of gloves..................... a cap..................................... ................... + What do you want? You can choose three pieces of clothes! Fill in the blanks. I want .............., ....................,and .................. c. Thùc hµnh: + Information gap: Work in pairs. You have a shopping list. Your partner knows where to buy them. Discuss with your partner. + Group work: You’re discussing your favorite daily and Sunday clothes. Give reasons to support your likes/dislikes. Here are some possible language items needed for your discussion: I want/ I don’t want to wear.............................. I like/I don’t like ..................because...................... it is/they are (very) small/tight/large/long/easy/uneasy/cluinsy/ rough/cheap/expensive/comfortable/uncomfortable d. Bµi tËp cñng cè: Write a letter to your friend/sister/brother who lives in another city to inform her/him about some new clothes you have shopped recently. VËy tríc khi d¹y d¹ng bµi nµy gi¸o viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu bµi häc vµ ®¸nh dÊu néi dung cã chøc n¨ng cÇn d¹y, cÇn luyÖn ®Ó phôc vô cho c¸c t×nh huèng giao Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS tiÕp thùc tÕ nh thÕ nµo vµ nh÷ng t×nh huèng ng«n ng÷ nµo cã thÓ dïng ®Ó thùc hµnh luyÖn, phÇn nµo cÇn thay thÕ néi dung nµo cÇn hái vµ tr¶ lêi... vµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh t¹o ra lêi nãi cã ý nghÜa. Kh«ng giíi h¹n viÖc luyÖn tËp trong khu«n khæ cña bµi häc mµ nªn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt kh¸c ®Ó häc sinh luyÖn tËp mét c¸ch cã ý nghÜa víi lo¹i h×nh ®· chän. Cuèi cïng lµ yªu cÇu häc sinh thuéc lßng vµ lu«n tá ra cÇn thiÕt, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh yÕu. III. KÕt qu¶ Sö dông lo¹i h×nh nµy gióp häc sinh mang l¹i nhiÒu u ®iÓm víi nhiÒu tr×nh ®é cña häc sinh ngay trong cïng mét líp: häc sinh kh¸, giái häc theo ®Ó råi cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trªn nÒn c¸c néi dung ®· luyÖn tËp ®Ó giao tiÕp. Häc sinh cha kh¸ giái th× viÖc häc thuéc lßng nh÷ng néi dung ®· häc gióp chóng sö dông ng«n ng÷ giao tiÕp mét c¸ch chÝnh x¸c, tiÕn tíi sö dông ng«n ng÷ mét c¸ch thµnh th¹o. Phương pháp giảng dạy kĩ năng nói môn tiếng Anh ở trường THCS c. PhÇn kÕt luËn I. ý nghÜa cña chuyªn ®Ò: + §èi víi ngêi d¹y vµ ngêi häc: ViÖc gi¶ng d¹y kÜ n¨ng nãi trong viÖc häc ngo¹i ng÷ gióp ngêi häc n¾m b¾t vµ s¸ng t¹o trong nh÷ng t×nh huèng gÇn víi ®êi sèng cña häc sinh. H¬n n÷a, sù thay ®æi trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp vµ kiÓu giao tiÕp duy tr× ®îc sù tËp trung trong häc tËp vµ cã ý thøc ®îc quyÒn tù chñ vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh. ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi cßn gióp häc sinh b¹o d¹n h¬n trong viÖc sö dông ngäai ng÷ häc sinh yÕu kÐm thêng lo sî m¾c lçi tríc thÇy c«. Qua ®ã häc sinh cßn cã c¬ héi ®Ó gióp ®ì, häc hái lÉn nhau nhiÒu h¬n. C¸c kÕt qu¶ thu lîm ®îc tõ viÖc quan s¸t, l¾ng nghe gi¸o viªn sÏ n¾m ®îc c¸c ®iÓm yÕu, m¹nh cña häc sinh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bæ sung cho c¸c bµi sau. Nh÷ng chç cÇn ®iÒu chØnh trong gi¸o ¸n cña m×nh. Nh÷ng lçi kh«ng quan trong kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn nghÜa cña lêi nãi vµ khuyÕn khÝch häc sinh m¹nh d¹n h¬n khi sö dông ngo¹i ng÷. II. §Ò xuÊt ý kiÕn: Khi thùc hiÖn néi dung nµy, gi¸o viªn nªn chó ý tíi chñ ®iÓm, cÊu tróc, ng÷ ph¸p vµ tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó ®a ra yªu cÇu cho phï hîp. Híng dÉn cho häc sinh hiÓu râ néi dung yªu cÇu. Song nã ph¶i mang tÝnh logic, mÆt kh¸c gi¸o viªn ph¶i t«n träng sù ®éc lËp, s¸ng t¹o cña häc sinh. III. Suy nghÜ cña b¶n th©n: Khi nghiªn cøu viÕt chuyªn ®Ò nµy, t«i muèn ¸p dông nh÷ng néi dung yªu cÇu cña d¹ng bµi d¹y kÜ n¨ng nãi vµo viÖc gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh ë tr êng THCS, ®ång thêi t«i còng rÊt mong ®îc sù tham gia ®ãng gãp cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp. Bëi lÏ, trong khi tr×nh bµy néi dung trªn ch¾c r»ng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, viÖc ®ãng gãp gióp t«i rÊt nhiÒu ®Ó néi dung vÊn ®Ò thªm phong phó vµ hoµn h¶o h¬n. H¬n n÷a, t«i còng mong muèn vÊn ®Ò nµy ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
- Xem thêm -