Tài liệu Skkn phương pháp dạy học môn thể dục ở trường tiểu học

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I §Æt vÊn ®Ò 1- Lý do chän ®Ò tµi Níc ta ®ang bíc ®Çu vµo mét thÕ míi víi nÒn c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ më ®Çu cho thËp kØ míi vµ thÕ kØ míi ®åi hái con ngêi th«ng minh s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng ®Ó lµm chñ ®Êt níc. V× thÕ mµ sù nghiÖp gi¸o dôc hiÖn nay ®îc coi lµ “ Quèc s¸ch hµng ®Çu”.§µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc. §iÒu nµy kh»ng ®Þnh rÊt râ vÒ vai trß vµ vÞ trÝ cña ngêi gi¸o viªn. Trong bèi c¶nh hiÖn nay ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ang nç lùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong ho¹t ®éng häc tËp nh»m phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. VÊn ®Ò nµy ®· ®Æt ra yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi gi¸o viªn TiÓu häc lµ ph¶i ®æi míi c¸ch d¹y: Gi¸o viªn chØ lµ ngêi híng dÉn chØ ®¹o ®iÒu khiÓn häc sinh ®i t×m kiÕn thøc míi, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn mang tÝnh øng dông nhiÒu. ChÝnh v× vËy häc sinh ph¶i lµ ngêi tù gi¸c, chñ ®éng, t×m tßi, ph¸t hiÖn c¸c kiÕn thøc míi mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn cuéc sèng th«ng qua sù dÉn d¾t ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn trong tiÕt d¹y. Do vËy viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc sao cho phï hîp víi kiÓu bµi vµ phï hîp víi ®èi tîng häc sinh lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng, ®ã còng lµ mét thñ thuËt s ph¹m cña ngêi gi¸o viªn. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã t«i m¹nh d¹n t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ®Ò tµi “Phương pháp dạy học môn Thể dục ở trường tiểu học”mµ t«i ®· ¸p dông vµ theo dâi nhiÒu n¨m t¹i trêng TiÓu häc TT §åi Ng« n¬i t«i ®ang c«ng t¸c. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. Gióp cho gi¸o viªn & häc sinh cã ph¬ng ph¸p d¹y, häc cho phï hîp víi ph¬ng ph¸p ®æi míi d¹y vµ häc cña bé gi¸o dôc ®· ban hµnh thùc hiÖn trªn ph¹m vi c¶ níc. 3. §èi tîng nghiªn cøu. §èi tîng lµ häc sinh toµn khèi ë trêng TiÓu häc, thêi gian thùc hiÖn tõ th¸ng 10 n¨m 2010 trong m«n thÓ dôc. 4. NhiÖm vô nghiªn cøu. NhiÖm vô nghiªn cøu: ph¬ng ph¸p d¹y bµi kiÕn thøc ®éng t¸c. 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. - T×m hiÓu tµi liÖu. - Thùc nghiÖm . - Dù giê gi¸o viªn kh¸, giái häc tËp, rót kinh nghiªm. - Tæng hîp vµ lùa chän viÕt. PhÇn II Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. C¬ së lý luËn TËp luyÖn TDTT lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ë mçi con ngêi, mçi løa tuæi, giíi tÝnh nh»m n©ng cao thÓ chÊt vµ tinh thÇn. Bëi “Søc khoÎ lµ tµi s¶n thiªng liªng, lµ vèn quý nhÊt cña mçi ngêi vµ céng ®ång x· héi. Søc khoÎ cña con ngêi lµ tr¹ng th¸i tho¶ m¸i vÒ c¸c mÆt thÓ chÊt – tinh thÇn vµ x· héi” (Theo ®Þnh nghÜa cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi WHO). ChÝnh v× vËy ngµy 27/3/1946 B¸c Hå – L·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, ngêi khai sinh ra níc ViÖt Nam ®· kªu gäi “Toµn d©n tËp thÓ dôc”. Trong th, lÇn ®Çu tuªn Ngêi chØ cho nh©n d©n ta thÊy r»ng: “gi÷ g×n d©n chñ, x©y dùng níc nhµ g©y ®êi sèng míi, viÖc g× cã søc khoÎ míi thµnh c«ng”. Lêi kªu gäi ®ã ®· ®îc toµn d©n ñng hé – hëng øng vµ trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hã ®Êt níc th× môc tiªu ®µo t¹o con ngêi míi, con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ: §øc TrÝ – ThÓ – Mü l¹i cµng ®îc kh¼ng ®Þnh vµ trë nªn cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ngêi c¸c môc ®Ých – ý nghÜa trªn , TDTT cßn lµm t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt – h÷ nghÞ, häc hái, hiÓu biÕt... gi÷a c¸c d©n téc – t«n gi¸o – quèc gia víi nhau. TDTT cßn lµm bít nçi ®au cho nh÷ng ngêi tµn tËt, gióp hä tù tin hoµ nhËp víi céng ®ång, chiÕn th¾ng b¶n th©n ( Nh Paragames). C«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng häc lµ mét m¶ng quan träng trong sù nghiÖp gi¸o dôc vµ nã còng lµ mét bé phËn lín trong sù quan träng trong sù nghiÖp gi¸o dôc vµ nã còng lµ mét bé phËn lín trong sù nghiÖp thÓ thao níc nhµ. Nã ®ãng vai trß chÝnh vµ trùc tiÕp t¸c ®éng tíi søc khoÎ cña con ngêi, ®ång thêi cßn lµ tiÒn ®Ò ®Ó thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh phÈm chÊt – n¨ng lùc, gi¸o dôc nh©n c¸ch cho häc sinh, gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ thÓ chÊt lÇn tinh thÇn. Gi¸o dôc thÓ chÊt trong nhµ trêng nãi chung vµ gi¸o dôc thÓ chÊt bËc Trong häc tiÓu häc nãi riªng bao gåm nhiÒu mÆt ®ã lµ: ViÖc d¹y – häc m«n thÓ dôc theo ch¬ng tr×nh chÝnh kho¸, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, c«ng t¸c vÖ sinh vµ dinh dìng ... Tuy nhiªn träng t©m c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt trong ch¬ng tr×nh chÝnh kho¸. §©y lµ viÖc chÝnh, c¬ b¶n cña con ngêi gi¸o viªn thÓ dôc, bëi lÏ cã lµm tèt viÖc nµy míi t¹o tiÒn ®Ò- c¬ së thóc ®Èy c¸c c«ng t¸c kh¸c cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc thÓ chÊt. 2. C¬ së thùc tiÔn: - Phong trµo tËp luyÖn TDTT ph¸t triÓn réng r·i vµ ®· ®îc ®ua vµo ch¬ng tr×nh chÝnh khãa trong c¸c trêng tiÓu häc. - C¸c giê häc ngo¹i kho¸ ®îc tæ chøc 02 tiÕt/ tuÇn ( víi khèi 2,3,4,5) - Tæ chøc CLB thÓ thao (cÇu l«ng, cê vua, bãng ®¸ …) nh»m ®¸p øng nhu cÇu tËp luyÖn tõng m«n thÓ thao cña häc sinh vµ tuyÓn chän häc sinh cã n¨ng khiÕu tham gia thi ®Êu cÊp côm trêng, huyÖn, tØnh... - §iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh nhiÒu häc sinh cßn g¨pk nhiÒu khã kh¨n nªn kh«ng cã trang phôc TDTT(Nh quÇn ¸o, giµy...). V× vËy ¶nh hëng ®Õn tËp luyÖn, thµnh tÝch vµ dÔ bÞ chÊn th¬ng. h¬n n÷a nhiÒu phô huynh cha chó ý quan t©m ®Õn viÖc rÌn luyÖn – n©ng cao søc khoÎ, häc tËp cña con em m×nh. - Kh¶ n¨ng tiÕp thu cña mét sè häc sinh cßn chËm, n¨ng lùc häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, cha nhËn thøc ®óng - ®Çy ®ñ ®îc viÖc rÌn luyÖn th©n thÓ cha cã thãi quen thêng xuyªn tËp thÓ thao, cha biÕt tranh thñ sù gióp ®ì cña b¹n bÌ – thÇy c« vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tËp luyÖn ngoµi giê häc chÝnh kho¸. Trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc, c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt nãi chung viÖc vµ viÖc d¹y häc m«n thÓ dôc ë bËc TiÓu häc nãi riªng trong ph¹m vi huyÖn Lôc Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ thÓ hiÖn qua c¸c cuéc thi cÊp huyÖn ch¸t lîng c¸c gi¶I ngµy cµng tiÕn bé. §¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù quan t©m – chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cña ngµnh, nhÊt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña gi¸o viªn. Song sù chuyÓn biÕn, kÕt qu¶ ®ã cha cao, cha bÒn v÷ng, cha ®¸p øng ®îc nhiÒu môc tiªu, nhiÖm vô – tÇm quan träng cña m«n häc. VËy thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n nµo ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ häc tËp m«n thÓ dôc theo nh: Sù quan t©m – chØ ®¹o cña ngµnh, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, t×nh ®é nh©n thøc cña gi¸o viªn – häc sinh – phô huynh, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn ... Song ph¬ng ph¸o gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn (ngêi ®ãng vai trß tæ chøc – híng dÉn trong qu¸ tr×nh häc) cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ häc tËp. §ã chÝnh lµ lý do t«i ®Õn víi ®Ò tµi: “Ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n ThÓ dôc ë trêng TiÓu häc ” Môc ®Ých nghiªn cøu kÕt qu¶ ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc míi theo híng tÝch cùc ho¸ ngêi häc so víi ph¬ng ph¸p d¹y häc cò, nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n thÓ dôc vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸gn t¹o vµ n¨ng lùc cña häc sinh. 1. TriÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi: T«i rÊt may m¾n ®îc tham gia ®Çy ®ñ c¸c lÇn tËp huÊn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Th«ng qua c¸c lÇn tËp huÊn t«i thÊy viÖc lµm mµ ngµnh gi¸o dôc ®· thùc hiÖn lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, cã hiÖu qu¶ trong ch¬ng tr×nh th«ng qua c¸c néi dung cô thÓ ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, s¸t víi thùc tÕ phï hîp víi tõng løa tuæi, giíi tÝnh, tõng nhãm, søc khoÎ. Trªn c¬ së môc tiªu, yªu cÇu cña néi dung ch¬ng tr×nh vËn dông ®Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ho¸ ngêi häc, sö dông hµng lo¹t c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, ph¬ng ph¸p d¹y nªu vÊn ®Ò . Gi¸o viªn ph¶i vËn dông nhiÒu ph¬ng ph¸p nh ph¬ng ph¸p sö dông lêi nãi, ph¬ng ph¸p trùc quan, ph¬ng ph¸p trß ch¬i, thi ®Êu ®Ó gi¶m tÝnh lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn g©y sù nhµm ch¸n. N©ng cao ý thøc tù qu¶n cña häc sinh, dïng c¸n sù tù qu¶n c¸c nhãm quay vßng, ph¬ng ph¸p tËp ®ång lo¹t, ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i sau cho võa ®¶m b¶o häc kiÕn thøc, kü thuËt võa cã ®îc mét lîng tù vËn ®éng hîp lý gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ lùc, n©ng cao søc khoÎ. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lu«n g¾n liÒn víi ®æi míi ph¬ng ph¸p tæ chøc lªn líp mét c¸ch hîp lý – kho häc sÏ tr¸nh ®îc nh÷ng ho¹t ®éng v« Ých mÊt thêi gian. VÝ dô: Mçi lÇn tËp hîp thêi mÊt 2 – 3 phót, moµ trong mét tiÕt häc nhiÒu lÇn ph¶i tËp hîp dÉn ®Õn thêi gian cho tËp luyÖn Ýt. Trong gi¶ng d¹y híng cho häc sinh chän vÞ trÝ tËp trung thÝch hîp, t¹o sù tËp trung tr¸nh di chuyÓn dÉn ®Õn ¶nh hëng thêi gian tËp cña häc sinh. §Ó båi dìng kiÕn thøc gi¸o viªn cÇn chñ ®éng dÉn d¾t häc sinh tËp theo c©u hái, néi dung cô thÓ. C¸c néi dung, kÕ ho¹ch giê lªn líp ®îc s¾p xÕp nh thÕ nµo tõ b¸o c¸o tËp hîp, giíi thiÖu néi dung, khëi ®éng chung ra sao, khëi ®éng chuyªn m«n ®· ®óng víi néi dung cô thÓ cha, kiÓm tra bµi cò, «n luyÖn bµi ra sao, häc bµi míi nh thÕ nµo cho ®óng tiªu chÝ cña tiÕt häc thùc hµnh ®¹t kÕt qu¶ cao. Nh÷ng sai sãt vÒ mÆt kü thuËt cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn vµ c¸ch s÷a ch÷a kÞp thêi cho tõng nhãm, tõng häc sinh víi biÖn ph¸p trùc quan ®ã lµ mét sè häc sinh thùc hiÖn ®óng ®i söa ch÷a cho nh÷ng häc snh thùc hÖn sai ®Ó gióp nh÷ng häc sinh nµy tËp luyÖn ngµy mét tiÕn bé. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cÇn ph¶i tÝch cùc ho¸ ngêi häc b»ng ph¬ng ph¸p tù nhËn xÐt, tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ luyÖn tËp cña m×nh, cña b¹n. ViÖc tù ®¸nh gi¸ sÏ gióp häc sinh ph¸t huy tÝnh tù gi¸c, tÝch cùc, m¹nh d¹n tù tin vµo b¶n th©n, n¾m v÷ng kiÕn thøc, ph¸t huy kü n¨ng ®éc lËp vµ t duy s¸ng t¹o cña tõg nhãm, tõng c¸ nh©n, tõ ®ã c¸c em cã thêi gian trao ®æi, gióp ®ì nhau trong häc tËp t¹i líp ®Ó hiÓu vµ thuéc bµi ngay nh÷ng kü thuËt ®éng t¸c khã. Tuy nhiªn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc thÓ dôc ta cÇn hiÓu r»ng kh«ng ph¶i ph¬ng ph¸p nµo còng lµ v¹n n¨ng, cµng kh«ng ph¶i lµ ®æi míi lµ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, vÊn ®Ò ë ®©y lµ d¹y cho häc sinh c¸ch häc, c¸ch tù häc, tù rÌn luyÖn, tõ lµm giµu kiÕn thøc, kü n¨ng. D¹y häc thÓ dôc lµ qu¸ tr×nh d¹y ®éng t¸c vµ gi¸o dôc tè chÊt vËn ®éng, phÈm chÊt ®¹o ®øc, lßng kiªn tr× - dòng c¶m ý trÝ v¬n lªn ...V× vËy lµ gi¸o viªn thÓ dôc cÇn ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p d¹y häc cho hîp lý tõ viÖc tæ chøc, ®Õn chia tæ – nhãm tõ tËp ®ång lo¹t , ph©n lo¹i ®Õn quay vßng... Sö dông qu¸n triÖt t×m ra ph¬ng ph¸p tèi u nhÊt cña tÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p, khuyÕn khÝch häc sinh tù ®¸nh gi¸ m«n ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu yªu cÇu cÇn thiÕt: 1.1 Ph¬ng ph¸p d¹y häc ®éng t¸c: ViÖc d¹y häc ®éng t¸c thêng b¾t ®Çu tõ h×nh thµnh kh¸i niÖm chung vÒ c¸ch thøc thùuc hiÖn hîp lý ®éng t¸c ®ã vµ h×nh thµnh t©m thÕ tèt ®Ó tiÕp thu c¸ch thøc thùc hiÖn, tríc hÕt thêng sö dông ph¬ng ph¸p lêi nãi, kÓ chuyÖn, gi¶i thÝch, híng dÉn cã tÝnh chÊt gîi më, còng nh c¸c ph¬ng ph¸p lµm mÉu ®éng t¸c. Tríc khi m« t¶ b»ng lêi cÇn ph¶i lµm mÉu 1 lÇn hoµn chÝnh, gi¸o viªn lµm mÉu ph¶i ®Ñp, chÝnh x¸c, ®Ó g©y híng thó cho häc sinh, kh«ng nªn gi¶i thÝch qu¸ nhiÒu vÒ kü thuËt ®éng t¸c mµ chØ cÇn nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm chÝnh cÇn chó ý, c¬ b¶n nhÊt cña kü thuËt ®éng t¸c. NghÖ thuËt s ph¹m chÝnh lµ ®iÓm nµy sù liªn tëng gi÷a nhiÖm vô vËn ®éng nh÷ng kinh nghiÔm s¾n cã cña ngêi thÇy, sù so s¸nh ®èi chiÕu cã tónh chÊt h×nh tîng ®ã lµ ®iÓm quan träng. VÝ dô: So s¸nh gi÷a viÖc lµm tèt víi viÖc lµm xÊu, gi÷a häc sinh häc giái víi häc sinh häc kÐm. 1.2- Ph¬ng ph¸p sö dông lêi nãi. - Giíi thiÖu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i (CÇn ng¾n gän m¹ch l¹c, c¬ b¶n, chÝnh x¸c dÔ nhí) - KhÈu lÖnh (dâng d¹c, chÝnh x¸c, døt kho¸t) - Trao ®æi th¶o luËn theo nhãm (gîi ý mét sè c©u hái nh»m ®Þnh híng tríc nh÷ng vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn kh«ng lan man rêm rµ) - NhËn xÐt (®¸nh gi¸ khuyÕn khÝch häc sinh tham gia nhËn xÐt - ®¸nh gi¸). Cã nh vËy míi khuyÕn khÝch tÝnh tÝch cùc tù gi¸c, tù båi dìng kü n¨ng cña c¸c em trong häc tËp bé m«n. - Giao nhiÖm vô cho häc sinh (ng¾n gän cô thÓ, dÔ nhí...) - Nªu c¸c vÊn ®Ò kü thuËt cÇn ng¾n gän, kÕt hîp lµm mÉu ®éng t¸c cho häc sinh, tr¸nh ph©n tÝch qu¸ s©u dÉn ®Õn häc sinh khã nhí, khã thùc hiÖn c¶m thÊy nhµm ch¸n. 1.3 Ph¬ng ph¸p trùc quan D¹y häc thÓ dôc kh«ng thÓ x©y dùng ®îc ®éng t¸c (h×nh d¹ng ®éng t¸c vµ c¶m gi¸c vËn ®éng) kh«ng thÓ thiÕu ®i ph¬ng ph¸p trùc quan. VÊn ®Ò lµ sö dông ph¬ng ph¸p nµy nh thÕ nµo ®Ó kÝch thÝch ®îc häc sinh tËp luyÖn, sö dông hîp lý c¸c ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, gi¸n tiÕp lµm mÉu, m« h×nh, b¨ng h×nh, tËp luyÖn lÆp ®i lÆp l¹i ë møc ®é cÇn thiÕt ®Ó cã c¶m gi¸c vÒ kh«ng gian, thêi gian, biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iÖu... Khi d¹y gi¸o viªn cÇn lµm mÉu häc xem tranh ¶nh mét sè lÇn nhÊt ®Þnh, khi häc sinh tËp luyÖn vµ kh¸i qu¸t th× còng lµ lóc gi¸o viªn ph¶i t¹p nhu cÇu cho häc sinh mçi lÇn xem mÉu, sö dông m« h×nh hoÆc trùc tiÕp quan s¸t ®éng t¸c cña gi¸o viªn tõ ®ã häc sinh cÇn tù ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh, thËm chÝ cã thÓ m« t¶ vÒ h×nh d¹ng ®éng t¸c, c¶m gi¸c kh«ng gian – thêi gian tríc khi thùc hiÖn ®Þa h×nh ®Þa vËt, vÞ trÝ thùc hiÖn ®éng t¸c ®ã. 1.4 – Ph¬ng ph¸p trß ch¬i. Trß ch¬i lµ mét ho¹t ®éng v« cïng bæ Ých ®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi, nhÊt lµ løa tuæi häc sinh. Trß ch¬i ®îc lu truyÒn qua tõng thÕ hÖ, tõng x· héi, tõng khu vùc vµ b¶n s¾c c¸c d©n téc. Ngµy nay trß ch¬i trong d¹y häc thÓ dôc vËn dông s¸ng t¹o cña trß ch¬i vËn ®éng ®îc xem nh lµ ph¬ng tiÖn trß ch¬i cô thÓ, ph¬ng ph¸p sö dông h×nh thøc trß ch¬i ®Ó tÝch cùc ho¸ häc sinh thêng cã hai h×nh thøc: + Trß ch¬i cã chñ ®Ò. VÝ dô: Trß ch¬i “T×m kho b¸u” + Trß ch¬i gi¸o viªn t¹o ra t×nh híng cã tÝnh chÊt nªu vÊn ®Ò, ®Ó häc sinh nç lùc phÊn ®Êu g¾ng søc kh¸m ph¸ s¸ng t¹o c¶ vÒ t duy vµ bé m¸y thÇn kinh c¬, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dùa vµo vèn kiÕn thøc, kü n¨ng vËn ®éng cña chÝnh c¸c em th«ng qua thùc hiÖn. VÝ dô: Trß ch¬i “T×m mét nhãm ngêi”, “ §uæi chim”, “S¨n vÞt” Cßn rÊt nhiÒu c¸c trß ch¬i bæ Ých mµ «ng cha ta ®· s¸ng t¹o ra trong cuéc sèng trong lao ®éng, trong thùc tiÔn. 1.5 Ph¬ng ph¸p thi ®Êu: Thi ®Êu, kiÓm tra, thi ®ua lµ nh÷ng ph¬ng ph¸ tÝch cùc ho¸ ®éng t¸c ho¹t ®éng cña häc sinh, th«ng qua ®ã gióp cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña b¶n th©n, c¶m nhËn ®îc ph¬ng ph¸p nµy g©y ra sù ®ét biÕn trong hoµn thµnh ®éng t¸c vµ ®¹t ®îc thµnh tÝch cao. 1.6 Ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y häc: BÊt cø mét c«ng viÖc g×, mét hµnh ®éng th× tÝnh tæ chøc lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt kh«ng thÕ thiÕu, nhÊt lµ gi¸o viªn thÒ dôc tÝnh tæ chøc ®ßi hái cµng ph¶i cao, gi¸o viªn ph©n nhãm, chia tæ, s¾p xÕp ®éi h×nh, giao nhiÖm vô... Häc sinh tù nghiªn cøu, trao ®æi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chÝnh lµ c¬ héi cho häc sinh tham gia khoa häc thùc hµnh, lµm nh vËy kh«ng nh÷ng t¨ng lîng vËn ®éng ë møc cÇn thiÕt trong giê häc mµ cßn båi dìng cho c¸c em kü n¨ng tù qu¶n, tù häc, tù rÌn luyÖn, gióp c¸c em tù tin trong cuéc sèng, rÌn luyÖn tÝnh kû luËt – tinh thÇn tËp thÓ. 2. ¸p dông bµi häc cô thÓ: Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc mãi theo híng tÝch cùc ho¸ ngêi häc, t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông vµo tiÕt häc côt thÓ ë c¸c khèi líp, víi c¸c néi dung : “ Bµi thÓ dôc”; “ C¸c trß ch¬i vËn ®éng”;…. 2. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÊn ®Ò nghiªn cøu: 2.1- Coi träng viÖc båi dìng gi¸o viªn nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ s¸ch gi¸o viªn, thÊm nhuÇn ph¬ng ph¸p, ®éng t¸c d¹y häc míi. a- s¸ch gi¸o viªn. §îc viÕt theo ch¬ng tr×nh cña Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 03/2003/QD ngµy 24/01/2002 víi quan ®iÓm næi bËt: gi¶m tÝnh kinh viÖn, t¨ng tÝnh øng dông, u tiªn cung cÊp sím c¸c kiÕn thøc giµu tÝnh øng dông s¸t víi thùc tÕ. b- Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc míi lµ tÝch cùc hãa ho¹t ®éng cña ngêi häc. Cèt lâi cña viÖc ®æi míi lµ gióp häc sinh híng tíi viÖc häc tËp chñ ®éng, chèng l¹i thãi quen häc tËp thô ®éng. 2.2- Båi dìng “ Quy tr×nh so¹n bµi” : a- Nghiªn cøu tµi liÖu: Tríc khi so¹n bµi gi¸o viªn ph¶i ph¶i ®äc kÜ s¸ch gi¸o viªn, c¸c tµi liÖu => x¸c ®Þnh ®óng kiÕn thøc c¬ b¶n cña tiÕt häc ®Î ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc. b- Néi dung bµi so¹n: Gi¸o viªn ph¶i chó ý tËp trung vµo ho¹t ®éng häp tËp cña häc sinh: d¹y môc nµy häc sinh ph¶i quan s¸t g× ? Ph¶i thùc hiÖn ®éng t¸c nh thÕ nµo? ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng ra sao? Häc sinh ph¶i luyÖn tËp ®éng t¸c => rót ra ®éng t¸c c¬ b¶n nhÊt. 2.3- Båi dìng cho gi¸o viªn kü n¨ng d¹y m«n tù chän ®Æc biÖt lµ m«n bãng ®¸: a- Ho¹t ®éng d¹y häc tõng ®éng t¸c, nhÞp ®iÖu cña bµi b- §Æc ®iÓm cña tõng ®éng t¸c. c- Ho¹t ®éng cña thÇy ®a ra ®èi víi trß ph¶i rÔ hiÓu, ®éng t¸c thÞ ph¹m chuÈn x¸c. PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. I.KÕt luËn: - KÕt qu¶ sö dông s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn vµ c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc míi. - §Ò xuÊt ý kiÕn khi ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo gi¶ng d¹y s¸ch m¬i. II. KhuyÕn nghÞ Trªn ®©y lµ dù kiÕn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i, ®Ó ®Ò tµi nµy cã chÊt lîng cao t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ c¸n bé chuyªn m«n Phßng gi¸o dôc, cïng b¹n bÌ ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §åi Ng« th¸ng 8 n¨m 2011 Ngêi viÕt s¸ng kiÕn D¬ng Quang Tróc
- Xem thêm -