Tài liệu Skkn phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng Gi¸o dôc §µo t¹o L¹c Thuû Trêng PTCS ®ång t©m =======o0o======= S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HOÁ HỌC Ngêi viÕt: §Ëu Kiªn Cêng Tæ: Khoa häc - tù nhiªn Trêng PTCS ®ång t©m N¨m häc: 2004 - 2005 PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu cã t¸c dông to lín trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña ®Êt níc ta chÝnh v× thÕ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc trong nhµ trêng phæ th«ng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt IX cña ®¶ng ®îc chØ râ “ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, tõng m«n häc, båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn 0 t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh”. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng ®iÒu ®ã cïng víi sù thay ®æi vÒ néi dung, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc, cÇn h×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, t¹o cho häc sinh n¨ng lùc tù häc, tù rÌn luyÖn båi bæ kiÕn thøc cho m×nh lµ viÖc v« cïng quan träng. §èi víi nhµ trêng THCS viÖc tù rÌn cho m×nh kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c bé m«n trong ®ã cã bé m«n ho¸ häc, bëi ho¸ häc lµ bé m«n khoa häc cã rÊt nhiÒu øng dông ®èi víi c¸c nghµnh khoa häc kh¸c. Gãp phÇn ®Èy m¹nh sù thay ®æi cña ®Êt níc, ®Æc biÖt lµ trong thêi kú ®Êt níc ®ang ®æi míi. Trong ch¬ng tr×nh ho¸ häc phæ th«ng ®Ó n¾m b¾t ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc cña bé m«n th× bµi tËp ho¸ häc ®îc ®Æc biÖt quan t©m v× nã lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu trong gi¶ng d¹y bé m«n ho¸ häc. Bµi tËp ho¸ häc gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o cho häc sinh trong qu¸ tr×nh lÜnh héi kiÕn thøc mµ c¸c em ®îc häc. PhÇn II: néi dung I. c¬ së khoa häc 1.C¬ së lÝ luËn: Trong qu¸ tr×nh h¬n 10 n¨m lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y ho¸ häc ë trêng phæ th«ng t«i nhËn thÊy bµi tËp ho¸ häc lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu trong gi¶ng d¹y ho¸ häc. -Bµi tËp ho¸ häc lµ nguån ®Ó h×nh thµnh, rÌn luyÖn, cñng cè, kiÓm tra c¸c ph¬ng thøc, kÜ n¨ng cho häc sinh. -Bµi tËp ho¸ häc cã t¸c dông më réng, n©ng cao kiÕn thøc cho häc sinh. -Bµi tËp ho¸ häc gióp viÖc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ. -Bµi tËp ho¸ häc gióp gi¸o viªn rÌn luyÖn nh©n c¸ch cho häc sinh: TÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn kiªn tr× ... ý chÝ quyÕt t©m trong häc tËp. -§Æc biÖt bµi tËp ho¸ häc cßn gióp viÖc rÌn luyÖn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh. 2.C¬ së thùc tiÔn: Thùc tiÔn qua qu¸ tr×nh d¹y häc t«i nhËn thÊy: -NÕu kh«ng chó träng rÌn luyÖn kh¶ n¨ng t duy cho häc sinh th× kiÕn thøc häc sinh tiÕp thu rÊt réng vµ hêi hît. -§é bÒn vµ nhí kiÕn thøc kh«ng l©u. -ViÖc t¹o høng thó vµ niÒm tin cho häc sinh trong qu¸ tr×nh häc sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. II. Néi dung cô thÓ: 1 Trªn c¬ së thùc tiÔn vµ lý luËn ®· ph©n tÝch ë trªn chóng t«i thÊy viÖc rÌn luyÖn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh th«ng qua bµi tËp ho¸ häc lµ cÇn thiÕt. Båi dìng n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o cho häc sinh lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu møc ®é. *Mét mÆt: Trong ho¹t ®éng häc tËp nhËn thøc cÇn n©ng dÇn tõng bíc tõ møc ®é thÊp ®Õn cao: -TÝch cùc ®éng n·o. - §éc lËp suy nghÜ. -TÝch cùc s¸ng t¹o. * MÆt kh¸c: CÇn rÌn luyÖn häc sinh n©ng dÇn c¸c d¹ng ho¹t ®éng tõ dÔ ®Õn khã. -VËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n. -Tæng hîp kiÕn thøc. -Ph¸t hiÖn x©y dùng kiÕn thøc míi. -N©ng cao kiÕn thøc. Theo t«i ®Ó rÌn luyÖn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh tríc hÕt ph¶i: 1.H×nh thµnh cho häc sinh mét hÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n v÷ng vµng s©u s¾c. §ã lµ h×nh thµnh c¸c kh¸i niÖm, c¸c ®Þnh luËt, c¸c tÝnh chÊt, c¸c quy luËt ...vÒ cÊu t¹o chÊt vµ vÒ ph¶n øng ho¸ häc. 2. RÌn luyÖn cho häc sinh n¨ng lùc t duy logic chÝnh x¸c: Häc sinh th«ng qua c¸c thao t¸c: Quan s¸t, Ph©n tÝch , tæng hîp vµ dùa vµo b¶n chÊt cña vÊn ®Ò ®Ó t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt ng¾n gän s¸ng t¹o. ThÝ dô: Cho hçn hîp X Gåm FeO, Fe2O3 vµ cã khèi lîng 30,4 g. Nung hçn hîp nµy trong mét b×nh kÝn chøa 22,4 lÝt CO (§KTC), khèi lîng hçn hîp khÝ thu ®îc lµ 36 g. X¸c ®Þnh thµnh phÇn hçn hîp khÝ. BiÕt r»ng X bÞ khö hoµn toµn t¹o thµnh Fe. *Algrit gi¶i: +Gäi sè mol FeO, Fe2O3 tham gia ph¶n øng lÇn lît lµ a,b (a,b > 0) +ViÕt 2 ph¬ng tr×nh ph¶n øng. +TÝnh sè mol CO2 sinh ra +LËp ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn theo khèi lîng 2 « xÝt. + LËp ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn theo khèi lîng khÝ t¹o thµnh. +Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh t×m ra a = 0,2 mol; b = 0,1 mol +TÝnh sè mol CO d ( nCO(d) = 0,5 mol ) +TÝnh sè mol CO2t¹o thµnh ( nCO2 = 0,5 mol ) *C¸ch kh¸c: Häc sinh ®äc ®Ò, ph©n tÝch ®Ò, nhËn xÐt: §é t¨ng khèi lîng cña khÝ = khèi lîng « xi lÊy ra tõ 2 « xÝt. +nCOban ®Çu = 1mol  MCO = 28g +§é t¨ng khèi lîng khÝ = 36 - 28 = 8g = mO 2 +Sè mol 0 nO = 8 = 0,5 mol 16 +Cø 0,5 mol CO kÕt hîp víi 0,5 mol O t¹o thµnh 0,5 mol CO2 +Thµnh phÇn hçn hîp khÝ sau khi ph¶n øng gåm: 0,5 mol CO d 0,5 mol CO2 Ph©n tÝch: NÕu gi¸o viªn híng dÉn häc sinh biÕt dïng nguyªn lý b¶o toµn nguyªn tö, ta cã thÓ ®¬n gi¶n c¸ch tÝnh mµ kh«ng ph¶i tÝnh riªng lÎ cho tõng ph¶n øng. Nh vËy t duy logic, chÝnh x¸c ®îc ph¸t triÓn, thÓ hiÖn häc sinh ®· biÕt dùa vµo b¶n chÊt ho¸ häc cña bµi to¸n chø kh«ng chØ chó träng nhiÒu tÝnh to¸n ®Ó t×m ra ®¸p sè cña bµi. 3.RÌn luyÖn n¨ng lùc t duy kh¸i qu¸t ho¸ trong gi¶i bµi tËp ho¸ häc N¨ng lùc kh¸i qu¸t cao lµ kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ph¸t hiÖn nh÷ng nÐt chung b¶n chÊt cña nhiÒu vÊn ®Ò, nhiÒu ®èi tîng...®Ó ®a vÊn ®Ò... ®ã vÒ mét kiÓu nhÊt ®Þnh. Trong gi¶i bµi tËp ho¸ häc kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t thÓ hiÖn ë n¨ng lùc häc sinh biÕt ph©n d¹ng bµi tËp ho¸ häc, vµ biÕt t×m ph¬ng ph¸p gi¶i chung cho tõng d¹ng bµi. 4.RÌn kh¶ n¨ng ®éc lËp suy nghÜ : Lµ kh¶ n¨ng biÕt tù ®Æt ra vÊn ®Ò, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kiÓm tra c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng c¸i cã s½n, lu«n lu«n t×m ra c¸ch gi¶i quuyÕt míi ngay c¶ trong c¸c bµi tËp quen thuéc. ThÝ dô: Trong s¸ch gi¸o khoa ho¸ 9 cã bµi tËp Tõ 80 tÊn quÆng Firit chøa 40 0 0 S s¶n xuÊt ®îc 92 tÊn axit sunfuric. TÝnh hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh. *Alorit gi¶i: + ViÕt 3 ph¬ng tr×nh t0 4FeS2 + 11O2 = 8SO2 + 2 Fe2O3 (1) 0 t 2SO2 + O2 = 2SO3 (2) xóc t¸c SO3 + H2O = H2SO4 (3) +TÝnh khèi lîng S cã trong 80 tÊn quÆng Firit +Dùa vµo ph¬ng tr×nh (1) tÝnh khèi lîng SO2 +Dùa vµo ph¬ng tr×nh (2) tÝnh khèi lîng SO3 +Dùa vµo ph¬ng tr×nh (3) tÝnh khèi lîng H2SO4 +TÝnh hiÖu suÊt. *c¸ch kh¸c: Häc sinh nhËn thÊy qu¸ tr×nh s¶n suÊt H2SO4 tõ quÆng Firit gåm nhiÒu ph¶n øng kÕ tiÕp (s¶n phÈm cña ph¶n øng nµy lµ chÊt tham gia cña ph¶n øng kÕ tiÕp...) Häc sinh lËp hå s¬ chuyÓn ho¸ tõ 3 ph¶n øng trªn 3 1mol FeS2  2 mol SO2  2 mol SO3  2 mol H2SO4 Hay 1mol FeS2 (chøa 2 mol S)  2 mol H2SO4 +TÝnh lîng S cã trong 80 tÊn quÆng Firit +TÝnh khèi lîng H2SO4 thu ®îc theo lý thuyÕt +TÝnh hiÖu suÊt. Ph©n tÝch: Trong gi¶ng d¹y bµi tËp ho¸ häc nÕu gi¸o viªn chó ý híng dÉn c¸c em thao t¸c so s¸nh, kh¸i qu¸t ho¸, chó ý ®Õn b¶n chÊt ph¶n øng, thÊy râ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i lîng th× häc sinh ®· ®îc rÌn tèt t duy s¸ng t¹o. 5. RÌn luyÖn t duy s¸ng t¹o linh ho¹t th«ng qua viÖc t×m c¸c c¸ch gi¶i cña mét bµi tËp. ThÝ dô: Cho 10,8 g mét kim lo¹i ho¸ trÞ III t¸c dông víi Clo cã d thu ®îc 53,8 g muèi. X¸c ®Þnh kim lo¹i theo ph¶n øng. C¸ch 1: TÝnh theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc Gäi kim lo¹i ho¸ trÞ III lµ A, nguyªn tö khèi lµ a ( a>0 ) PTHH : 2A + 3Cl2 = 2ACl3 2 mol : 3 mol : 2 mol 53,4 10,8 mol mol ACl3 a  35,5 x3 a Ta cã: 10,8 53,4  a a  106,5 a = 27. Kim lo¹i ®ã lµ Al cã: C¸ch 2: Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng. V× kim lo¹i ph¶n øng hÕt ta mKim lo¹i + mclo tham gia ph¶n øng = m muèi mCl = 53,4 - 10,8 = 42,6 (g) nCl = 42,6 = 0,6 mol 71 Tõ ph¬ng tr×nh  nA = 0,6 x 2 = 0,4 (mol) 3  a x 0,4 = 10,8 a = 27 Kim lo¹i ®ã lµ Al C¸ch 3: Khèi lîng nguyªn tè Clo cã trong 53,4 g muèi 54,3 - 10,8 = 42,6 g Sè mol nguyªn tè Clo cã trong muèi ,6 ncl = 42 = 1,2 ( mol ) 35,5 Sè mol muèi t¹o thµnh = 1,2 = 0,4 ( mol ) 3 Ta cã: 0,4 x ( a + 35,5 x 3 ) = 53,4  a = 27 Kim lo¹i ®ã lµ Al Ph©n tÝch: 4 Thùc hiÖn yªu cÇu nµy tuy tèn nhiÒu thêi gian nhng cïng mét lóc nã gióp ta ®¹t ®îc nhiÒu môc ®Ých. +Ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña häc sinh. +Tæng kÕt c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp. +So s¸nh vµ ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i. 6.Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh th«ng qua viÖc híng dÉn häc sinh ra ®Ò, tù gi¶i vµ tù kiÓm ®Þnh kÕt qu¶. ViÖc tù ra mét ®Ò bµi tËp ®Æt häc sinh vµo vÞ trÝ ph¶i sö lý nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau, theo c¸c møc ®é kh¸c nhau. ThÝ dô: Tõ s¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i chÊt v« c¬ hoÆc h÷u c¬, t«i thêng yªu cÇu häc sinh: + Häc sinh tù ra ®Ò vÒ mét chuçi biÕn ho¸ ( trong ®ã c¸c chÊt ®· biÕt CTHH ) sau ®ã tù viÕt ph¬ng tr×nh, råi kiÓm nghiÖm ®óng sai. + Tù ra ®Ò vÒ mét chuçi biÕn ho¸ ë møc ®é cao h¬n ( trong chuçi biÕn ho¸ ®ã chØ cã mét hoÆc vµi chÊt ®· biÕt CTHH ) + ë møc ®é cao h¬n n÷a: Häc sinh tù ra ®Ò vÒ chuçi biÕn ho¸ thÓ hiÖn b»ng c¸c ch÷ c¸i yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh c¸c chÊt øng víi c¸c ch÷ ®ã trong d·y biÕn ho¸, viÕt ph¬ng tr×nh. - KiÓm ®Þnh ®óng sai. Ph©n tÝch: NÕu häc sinh tù ra ®Ò vµ tù gi¶i thµnh c«ng sÏ cuèn hót häc sinh vµo ho¹t ®éng häc, kÝch thÝch ãc s¸ng t¹o, sù ph¸t triÓn t duy cña c¸c em. 7. Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh g¾n liÒn víi viÖc rÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc: Gi¶i bµi tËp ho¸ häc lµ mét ho¹t ®éng trÝ tuÖ, kÕt qu¶ ho¹t ®äng nµy phô thuéc vµo n¨ng lùc t duy vµ n¨ng lùc tæ chøc ho¹t ®éng trÝ tuÖ mét cachs khoa häc. Gi¶i bµi tËp ho¸ häc gåm nh÷ng bíc chung: Bíc 1: Giai ®o¹n ®Þnh híng: - §äc kü ®Ò bµi n¾m v÷ng c¸c d÷ kiÖn cña bµi to¸n ho¸ häc: Nh÷ng ®iÒu ®· biÕt, nh÷ng ®iÒu cÇn t×m. - Tãm t¾t ®Ò bµi. - Ph©n tÝch ®Ò ®Ó t×m ra ®©u lµ néi dung ho¸ häc, ®©u lµ néi dung to¸n häc. Bíc 2: Giai ®o¹n hµnh ®éng: VËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®Ó lËp vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. Bíc 3: Giai ®o¹n kiÓm tra: KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ viÖc gi¶i, biÖn luËn vµ kh¼ng ®Þnh ®¸p ¸n. III. HiÖu qu¶: Ph¸t triÓn t duy cho häc sinh th«ng qua bµi tËp ho¸ häc ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng häc tËp, gióp häc sinh yªu thÝch bé m«n ®Æc biÖt t¨ng sù linh ho¹t, s¸ng t¹o trong toµn bé qu¸ tr×nh t duy. 5 H×nh thµnh kü n¨ng ph©n tÝch gi¶i c¸c bµi tËp ho¸ häc lµm cho chÊt lîng giê d¹y ®îc n©ng cao h¬n, lµm tho¶ m·n høng thó cña häc sinh trong viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc míi n©ng cao kh¶ n¨ng tù t×m tßi nghiªn cøu cña c¸c em, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc, h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o. RÌn ®îc kü n¨ng nµy cho häc sinh, mét phÇn còng gióp cho gi¸o viªn n¨ng ®éng s¸ng t¹o, lu«n tr¨n trë t×m ra c¸i míi ®¸p øng ®îc yªu cÇu d¹y häc, n©ng cao tay nghÒ, lµ mét ph¬ng ph¸p tù häc, tù båi dìng rÊt cã hiÖu qu¶. Qua rÌn luyÖn ph¸t triÓn t duy cho häc sinh th«ng qua bµi tËp ho¸ häc t«i thÊy râ chÊt lîng ®îc n©ng lªn cô thÓ lµ: KÕt qu¶ c¸c lÇn K/S häc sinh líp 9 n¨m häc 2004-2005 SÜ sè 24 Sè lÇn K/S 1 2 3 Giái Kh¸ SL % SL % 1 3 6 4,2% 12,5% 25% 5 9 12 20,8% 37,5% 50% Trung b×nh SL % 15 11 6 62,5% 45,8% 25% YÕu SL % 3 1 0 12,5% 4,2% 0 Nh×n vµo sè liÖu giái, kh¸, trung b×nh, yÕu cña c¸c líp qua c¸c lÇn kh¶o s¸t tõ ®Çu ®Õn cuèi n¨m häc, khi cha ¸p dông vµ ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o cho häc sinh th«ng qua bµi tËp ho¸ häc ta thÊy: Sè häc sinh kh¸, giái t¨ng, sè häc sinh trung b×nh, yÕu gi¶m ®Æc biÖt nhiÒu häc sinh yÕu ®· v¬n lªn trung b×nh, chøng tá ph¬ng ph¸p ®· cã hiÖu qu¶ râ rÖt. PhÇn III: KÕt luËn chung: - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y thùc tÕ, t«i thÊy r»ng giê häc nµo häc sinh ®îc luyÖn tËp nhiÒu th× giê häc ®ã häc sinh sÏ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch v÷ng vµng. - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bµi tËp ho¸ häc, nÕu chó träng rÌn tèt t duy cho sinh th× c¸c em sÏ hiÓu, nhí, vËn dông kiÕn thøc tèt h¬n, häc sinh sÏ ®îc cñng cè hÖ thèng ho¸, më réng n©ng cao kiÕn thøc ®ång thêi c¸c kü n¨ng còng ®îc rÌn tèt h¬n. Tãm l¹i: RÌn tèt t duy s¸ng t¹o cho häc sinh th«ng qua bµi tËp ho¸ häc nãi riªng vµ th«ng qua c¸c lo¹i bµi tËp nãi chung ®Òu gãp phÇn rÊt tÝch cùc vµo viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh gåm: TÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, niÒm tin vµ ý chÝ quyÕt t©m ... §ã còng chÝnh lµ môc tiªu gi¸o dôc con ngêi trong thêi ®¹i míi. * Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. -Tæ chøc nhiÒu chuyªn ®Ò cã chÊt lîng, cã giê d¹y minh ho¹ hoÆc b»ng b¨ng ®Üa h×nh. 6 - Tæ chøc c¸c buæi ngo¹i kho¸ ®Ó c¸c em häc sinh trao ®æi vÒ c¸ch häc tËp cña m×nh, phæ biÕn c¸ch häc cña m×nh cho c¸c b¹n kh¸c tham kh¶o. Riªng s¸ch tham kh¶o nªn lu hµnh nh÷ng s¸ch gi¶i c¸c bµi tËp t¬ng tù ®Ó häc sinh mua vµ tham kh¶o, kh«ng nªn lu hµnh s¸ch gi¶i s½n bµi tËp ho¸ häc ë c¸c khèi líp v× häc sinh sÏ Ø l¹i, kh«ng chÞu suy nghÜ vµ kh¸m ph¸. - §Çu t c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ho¸ chÊt, ®å dïng d¹y häc cho gi¸o viªn vµ häc sinh. Yªu cÇu ®å dïng, thiÕt bÞ, ho¸ chÊt cã chÊt lîng. - Muèn ®îc tham kh¶o nh÷ng s¸ng kiÕn cña ®ång nghiÖp ®Ó ¸p dông cho b¶n th©n. §ång T©m, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2005 Ngêi viÕt. §Ëu Kiªn Cêng Môc lôc PhÇn thø nhÊt:§Æt vÊn ®Ò PhÇn thø hai: Néi dung trang 1 trang 2 7 C¬ së khoa häc C¬ së lý luËn C¬ së thùc tiÔn Néi dung cô thÓ HiÖu qu¶ cña s¸ng kiÕn PhÇn thø ba:KÕt luËn chung KiÕn nghÞ- §Ò xuÊt trang trang trang trang trang trang 3 4 5 6 7 8 8
- Xem thêm -