Tài liệu Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong môn ngữ văn

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cho hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. I.PHAÀ N MÔÛ ÑAÀ U : 1.Lyù do choïn ñeà taøi: Theo phöông phaùp daïy hoïc truyeàn thoáng, hoïc sinh chæ nghe thaày giaûng vaø ghi neân hoïc sinh seõ bò thuï ñoäng trong vieäc tìm vaø lónh hoäi tri thöùc. Neáu söû duïng caùch daïy ñoù hoïc sinh seõ ngôõ ngaøng tröôùc söï ñoåi thay cuûa chöông trình môùi vaø phöông phaùp daïy môùi. Tröôùc nhöõng vaán ñeà treân vieäc ñoåi môùi phöông phaùp laø moät vaán ñeà caàn thieát nhaèm phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc cuûa hoïc sinh. Trong quaù trình giaûng daïy vaø ñaëc bieät laø theo chöông trình SGK môùi vôùi phöông phaùp giaûng daïy môùi neân phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh laø ñieàu caàn thieát vaø ñoù laø lyù do toâi choïn ñeà taøi naøy. 2.Muïc tieâu nghieân cöùu: Phöông phaùp naøy nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa vieäc daïy vaø hoïc theo phöông phaùp môùi. Ñoàng thôøi tìm ra giaûi phaùp phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh, ñaëc bieät laø lôùp 6. 3.Giôùi haïn ñeà taøi: Ñeà taøi giôùi haïn ôû vieäc nghieân cöùu phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. Vaø qua ñoù ñeà xuaát moät soá bieän phaùp nhaèm giuùp hoïc sinh phaùt huy tính chuû ñoäng trong vieäc hoïc noùi chung vaø moân Ngöõ vaên noùi rieâng. 4.Lòch söû vaán ñeà nghieân cöùu: Phöông phaùp naøy cuõng ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu, ñöôïc caùc nhaø sö phaïm nhaéc ñeán vaø cuõng ñöôïc aùp duïng vôùi nhieàu moân hoïc. Tuy nhieân moãi moân hoïc ñeàu coù caùi rieâng neân toâi ñeà xuaát moät soá phöông phaùp nhaèm phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh nhaèm naâng cau hieäu quaû cho vieäc hoïc moân Ngöõ vaên. Vaø cuõng töø ñoù toâi coù theå ruùt ra ñöôïc nhöõng kinh nghieäm cho baûn thaân trong quaù trình giaûng daïy. 5.Phöông phaùp nghieân cöùu: -Tham khaûo taøi lieäu. -Phöông phaùp reøn luyeän thöïc teá thoâng qua quaù trình giaûng daïy treân lôùp. II.NOÄ I DUNG: Hình thaønh vaø phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh laø moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa ngaønh giaùo duïc nhaèm taïo ra nhöõng con ngöôøi naêng ñoäng saùng taïo cho xaõ hoäi. Ñoái töôïng laø hoïc sinh lôùp 6. Vieäc phaùp huy tính Ngöôøi vieát: Löu Kim Quyeân Trang 1 SKKN: Phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cho hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. tích cöïc vôùi caùc em laø moät vaán ñeà caàn thieát. Chính vì vaäy, moãi giaùo vieân chuùng ta neân vaän duïng phöông phaùp daïy theo höôùng ñoåi môùi vì trong xaõ hoäi hieän taïi vieäc taïo ra con ngöôøi naêng ñoäng, saùng taïo laø caàn thieát. Sau ñaây toâi xin ñeà xuaát moät soá phöông phaùp nhaèm phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh. 1.Daïy hoïc theo phöông phaùp tích cöïc chuû ñoäng laø theo ñònh höôùng laáy hoïc sinh laøm trung taâm. Hoïc sinh chuû ñoäng, saùng taïo tìm toøi khaùm phaù ra nhöõng noäi dung baøi hoïc, kieåu baøi. Giaùo vieân chæ höôùng daãn vaø heä thoáng laïi noäi dung kieán thöùc maø hoïc sinh vöøa tìm. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù yeâu caàu giaùo vieân neân nghieân cöùu taøi lieäu lieân quan ñeán baøi daïy ñeå tieáp thu vaø xöû lyù caâu hoûi cuûa hoïc sinh ñoàng thôøi gôïi môû ra ñeå cho hoïc sinh khaéc saâu kieán thöùc. Giaùo vieân neân ñöa ra nhöõng caâu hoûi töông ñoái khoù ñeå hoïc sinh töï tìm hieåu vaø ñöa ra thaéc maéc cuûa mình khi ñoù giaùo vieân seõ ñöa ra nhöõng caâu hoûi coù tính gôïi tìm. VÍ DUÏ: Khi daïy baøi “Ñeâm nay Baùc khoâng nguû” cuûa Minh Hueä (SGK Ngöõ vaên 6 taäp II) ñeå hoïc sinh tìm hieåu hình aûnh Baùc Hoà giaùo vieân coù theå ñaëc caùc caâu hoûi phaùt hieän: - Trong vaên baûn baøi thô, hình aûnh Baùc Hoà hieän leân qua caùc chi tieát naøo veà thôøi gian vaø khoâng gian? Veà hình daùng? Veà cöû chæ? Lôøi noùi? Taâm tö? - Chi tieát gôïi nhieàu caûm xuùc cho em laø chi tieát naøo? - Em caûm nhaän ñöùc tính naøo ñaõ ñöôïc söû duïng trong caâu thô: Boùng Baùc cao loàng loäng Aám hôn ngoïn löûa hoàng. Taùc duïng cuûa bieän phaùp ngheä thuaät ñoù laø gì? 2.Trong giôø hoïc ñeå taïo khoâng khí thoaûi maùi, giaùo vieân neân ñeå cho hoïc sinh töï do traû lôøi theo suy nghó cuûa mình ñeå phaùt huy söï saùng taïo trong tö duy cuûa hoïc sinh, giaùo vieân khoâng neân aùp ñaït yù kieán, maø caàn thieát laø söï uoán naén laïi sao cho hoïc sinh thaáy söï tìm hieåu cuûa mình khoâng voâ ích. Do ñaëc thuø cuûa moân vaên, neân söï caûm nhaän tuøy theo quan ñieåm, quan troïng laø giaùo vieân neân “leøo laùi” hoïc sinh theo ñònh höôùng cuûa baøi. Khi daïy vaên xuoâi, giaùo vieân neân giuùp hoïc sinh thaáy ñöôïc ngheä thuaät mieâu taû vaø taøi naêng söû duïng ngoân töø cuûa taùc giaû ñeå reøn theâm cho caùc em veà kyõ naêng vieát vaên. Ngöôøi vieát: Löu Kim Quyeân Trang 2 SKKN: Phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cho hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. VÍ DUÏ: ÔÛ baøi Coâ Toâ cuûa Nguyeãn Tuaân. Khi mieâu taû, taùc giaû ngoaøi vieäc mieâu taû caån thaän töøng chi tieát, taùc giaû coøn ñöa caû tình caûm, caûm xuùc cuûa mình vaøo ñeå cho ngöôøi ñoïc caûm nhaän ñöôïc söï tinh teá trong ngoân ngöõ, beân caïnh ñoù coøn coù so saùnh, töôûng töôïng, lôøi vaên thì giaøu caûm xuùc. Vaø qua ñoù ta boài döôõng cho hoïc sinh tình yeâu thieân nhieân vaø ñaát nöôùc mình hôn. 3.Giaùo vieân vaän duïng caùc hình thöùc toå chöùc hoïc taäp ñeå giôø hoïc thoaûi maùi nhö: Phaùt phieáu hoïc taäp, tìm hieåu noäi dung thoâng qua troø chôi, keå chuyeän coù lieân quan ñeán baøi hoïc. 4.Neân ña daïng caùc hình thöùc caâu hoûi baøi taäp keå kích thích tö duy cuûa hoïc sinh. +Caâu hoûi, baøi taäp chuyeån theå taùc phaåm: dieãn yù thô baèng vaên xuoâi coù hình aûnh; töôûng töôïng ñeå dieãn taû laïi baèng lôøi noùi hoaëc vieát nhöõng hình aûnh, caûnh vaät, söï vieäc, nhaän xeùt hình veõ minh hoïa trong SGK +Caâu hoûi, baøi taäp phaùt bieåu caûm nghó. +Caâu hoûi gôïi cho hoïc sinh phaùt hieän töø ngöõ hình aûnh giuùp hoïc sinh phaân tích, ñaùnh giaù. - Ñoái vôùi caâu hoûi vaø baøi taäp traéc nghieäm neân coù caùc daïng nhö: Ñieàn ñuùng sai, löïa choïn ñuùng nhaát, caâu hoûi ñuùng sai, caâu hoûi ñieàn khuyeát, noái hai coät töông öùng….. - Ñoái vôùi caâu hoûi vaø baøi taäp töï luaän cuõng neân coù caùc daïng nhö töï luaän ngaén, töï luaän daøi. 5.Taêng cöôøng kieåm tra ñaùnh giaù hoïc sinh nhaèm naém tình hình hoïc taäp cuûa caùc em vaø cuõng töø ñoù khaéc phuïc daàn nhöõng hoïc sinh yeáu keùm. Vôùi caùc hình thöùc nhö: - Kieåm tra vaán ñaùp (kieåm tra mieäng) - Kieåm tra vieát ñoàng loaït - Kieåm tra traéc nghieäm khaùch quan. 6. Taêng cöôøng söû duïng caùc phöông tieän, thieát bò ñoà duøng daïy hoïc theo phöông chaâm phuïc vuï thieát thöïc vaø hieäu quaû khi daïy caùc truyeàn thuyeát, coå tích Ngöôøi vieát: Löu Kim Quyeân Trang 3 SKKN: Phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cho hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. neân söû duïng tranh aûnh minh hoïa töø ñoù seõ gaây aán töôïng saâu saéc trong taâm trí hoïc sinh hôn veà vieäc laøm vaø haønh ñoäng cuûa nhaân vaät. VÍ DUÏ: Vôùi caùc baøi Sôn Tinh, Thuûy Tinh; Thaùnh Gioùng; v.v. 7.Trong giôø hoïc giaùo vieân neân vaän duïng saùng taïo vaø linh hoaït caùc phöông phaùp kích thích tö duy vaø phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh nhö: Neâu vaán ñeà, ñaøm thoaïi, thuyeát trình, gôïi tìm, nghieân cöùu… tuøy theo noäi dung kieán thöùc maø giaùo vieân vaän duïng phuø hôïp vaø cuõng tuøy theo ñoái töôïng hoïc sinh maø vaän duïng phöông phaùp ñeå phaùt huy tính hieäu quaû cuûa phöông phaùp ñoù. VÍ DUÏ: vôùi hoïc sinh ñaïi traø neân duøng phöông phaùp gôïi tìm. Khi ñoïc vaên baûn giaùo vieân neân höôùng daãn cho hoïc sinh baèng vieäc vaän duïng caùc phöông phaùp ñoïc saùng taïo nhö: ñoïc thaønh lôøi, ñoïc phaân vai, ñoïc dieãn caûm, ñoïc thuoäc loøng,… Taát caû nhaèm giuùp hoïc sinh coù naêng löïc tri giaùc, taùi taïo aâm thanh, nhòp ñieäu, caûm nhaän caùi hay caùi ñeïp cuûa lôøi vaên, lónh hoäi noäi dung vaø yù nghóa vaø taùi taïo hình töôïng moät caùch saùng taïo. 8.Neân taïo cho hoïc sinh thoùi quen tìm hieåu baøi tröôùc ôû nhaø qua vieäc soaïn baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi nhaèm giuùp hoïc sinh khaéc saâu kieán thöùc vaø coù theå vaän duïng vaøo cuoäc soáng. Chính vì vaäy maø giaùo vieân neân gaén noäi dung vaø yù nghóa baøi hoïc vaøo thöïc teá nhaèm phaùt huy hieäu quaû cuûa vieäc lónh hoäi tri thöùc. VÍ DUÏ: Qua truyeän nguï ngoân “Thaày boùi xem voi” (SGK Ngöõ vaên 6 taäp I) Giaùo vieân neân lieân heä thöïc teá vaø ruùt ra baøi hoïc laø muoán keát luaän ñuùng moät söï vieäc, söï vaät ta phaûi xem xeùt noù moät caùch toaøn dieän, coù theå traùnh ñöôïc sai laàm. 9.Giaùo vieân neân bieát ñöôïc naêng löïc cuûa hoïc sinh ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc hoïc sinh yeáu – keùm. VÍ DUÏ: Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu – keùm caùc em thöôøng maëc caûm, cho neân giaùo vieân caàn taïo ñieàu kieän cho caùc em phaùt huy baèng caùc caâu hoûi ñôn giaûn nhaèm kích thích tö duy cuûa caùc em, ñeå caùc em thaáy raèng mình vaãn chöa laø yeáu haún ñeå töø ñoù coù höôùng phaán ñaáu hôn trong hoïc taäp. 10.Trong quaù trình giaûng daïy giaùo vieân neân coù söï tích hôïp vôùi caùc boä moân khaùc nhö lòch söû, ñòa lyù,… (neáu baøi hoïc coù kieán thöùc caàn tích hôïp) Ngöôøi vieát: Löu Kim Quyeân Trang 4 SKKN: Phöông phaùp phaùt huy tính tích cöïc cho hoïc sinh ôû moân Ngöõ vaên 6. VÍ DUÏ: Daïy baøi “Thaùnh Gioùng” giaùo vieân neân cho hoïc sinh thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa ngöôøi anh huøng choáng ngoaïi xaâm trong buoåi ñaàu lòch söû Daïy baøi “Sôn Tinh, Thuûy Tinh” nhaèm giaûi thích hieän töôïng möa, luõ luït. Daïy baøi Söï Tích Hoà Göôm ñeå giaûi thích nguoàn goác teân goïi Hoà Göôm..v.v. Vaø qua ñoù giaùo vieân cuõng phaàn naøo cho hoïc sinh thaáy ñöôïc vieäc hoïc moân Ngöõ vaên laø khoâng chæ hieåu veà vaên maø ta coøn hieåu veà caùc moân hoïc khaùc. III.KEÁ T LUAÄ N : Phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc luoân gaén lieàn vôùi vai troø cuûa ngöôøi giaùo vieân. Trong ñoù hoïc sinh giöõ vai troø trung taâm. Vôùi phöông phaùt naøy daàn daàn seõ giuùp hoïc sinh coù thoùi quen tích cöïc vaø chuû ñoäng hôn trong vieäc hoïc vaø lónh hoäi trí thöùc. Treân ñaây laø moät soá phöông phaùp giuùp hoïc sinh tích cöïc trong hoïc taäp ôû moân Ngöõ vaên noùi chung vaø Ngöõ vaên 6 noùi rieâng. Ñaây chæ laø kinh nghieäm cuûa baûn thaân, chaéc haún coøn nhieàu thieáu soùt, raát mong yù kieán ñoùng goùp ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Vónh Myõ B, ngaøy 07 thaùng 03 naêm 2008 Ngöôøi thöïc hieän Löu Kim Quyeân Ngöôøi vieát: Löu Kim Quyeân Trang 5
- Xem thêm -