Tài liệu Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn thể dục 8 tại trường thcs lê quý đôn

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1806 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU.....................................................................1 I.ĐẶT VẤN ĐỀ :.............................................................................................2 II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: .........................................................................................................................3 PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.................................................3 I.Cơ sở lý luận:.................................................................................................3 II. Thực trạng vấn đề:......................................................................................5 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.............................................24 1. Kết luận......................................................................................................24 2. Kiến nghị....................................................................................................25 GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 1 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I.ĐẶT VẤN ĐỀ : Dạy học là hoaạt đôa ̣ng ch̉ yếu và đằ ̣c trưnng nhất c̉a nhà trưǹng. Chất lưnợng giáoa duc phu thuôa ̣c trưńc hết và trực tiếp vàoa chất lưnợng dạy học. Troang hoaạt đôa ̣ng dạy học th̀ phưnơng pháp dạy học có tầm quan trọng đằ ̣c biệ ̣t. Bởi lẽ phưnơng pháp dạy học là côang cu có tổ ch́c, có kế hoaạch, có hệ ̣ th́ng nh̀m gíp choa học sinh học tâ ̣p thuâ ̣n lợi và có kết quq. Thực tiễn dạy học choa thấy mún nâng caoa chất lưnợng và hiệ ̣u quq cần phqi phát huy caoa đôa ̣ tinh tich cực, đôa ̣c lâ ̣p, sáng tạoa c̉a học sinh. Theooa hưńng này, quá tr̀nh dạy học học sinh phqi phát huy toaàn bôa ̣ các ch́c nằng tâm lý đằ ̣c biệ ̣t là tưn duy đôa ̣c lâ ̣p, sáng tạoa c̉a học sinh nh̀m thực hiệ ̣n t́t yệu cầu giáoa duc c̉a thầy và muc tiệu chung là giáoa duc c̉a nhà trưǹng. Việc giáoa duc thể chất troang nhà trưǹng có vai trò hết śc quan trọng gíp học sinh phát triển một cách toaàn diện về đ́c – tri – thể - mỹ, gíp các eom có ý th́c tự giác rèn luyện thể duc thể thaoa, giữ g̀n śc khỏeo, nâng caoa thể lực, có ĺi śng lành mạnh, tác phoang nhanh nhẹn, hoaạt bát. Bôa ̣ môan Thể duc thiện về hoaạt đôa ̣ng vâ ̣n đôa ̣ng nhưnng cung phqi thưǹng xuyện đổi ḿi cách dạy, cách học theooa phưnơng pháp hiệ ̣n đại về nôa ̣i dung, về phưnơng pháp, về phưnơng tiệ ̣n dạy học. Để phát huy tinh tich cực, ch̉ động, sáng tạoa c̉a học sinh troang hoaạt động học tập nh̀m phù hợp v́i việc lĩnh hội kiến th́c và vận dung kiến th́c đó vàoa thực tiễn một cách t́t nhất th̀ giáoa viện chinh là ngưǹi hưńng dẫn, chỉ đạoa, điều khiển học sinh đi t̀m để lĩnh hội đưnợc kiến th́c ḿi, chinh v̀ vậy học sinh phqi linh hoaạt sáng tạoa, ch̉ động t̀m tòi kiến th́c ḿi thôang qua bài giqng c̉a giáoa viện troang từng tiết dạy. Mún làm đưnợc điều này th̀ giáoa viện phqi lựa chọn phưnơng pháp dạy học saoa choa phù hợp chưnơng tr̀nh, gây đưnợc h́ng th́ say mệ học tập, cqi tiến về cách dạy, cách học nhưn: phân nhóm tâ ̣p luyệ ̣n, sư dung đa dạng hóa các bài tâ ̣p, cqi tiến dung cu tâ ̣p luyệ ̣n,….mang lại hiệu quq caoa troang từng tiết dạy. Đ́i Tưnợng Nghiện Ću: Phương phap day hoc Phat huy tinh tich cưc cua hoc sinh Gíi Hạn Đề Tài : Học sinh kh́i 8 c̉a Trưǹng THCg Lệ Quý Đôan nằm học 2016-2017; 2017-2018. Phưnơng Pháp Nghiện Ću: Đề tài ch̉ yếu sư dung các phưnơng pháp sau: GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 2 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn + Nhóm phưnơng pháp nghiện ću lý luận. - Phưnơng pháp đọc và tổng hợp tài liệ ̣u. + Nhóm phưnơng pháp nghiện ću thực tiễn. - Phưnơng pháp quan sát. - Phưnơng pháp phỏng vấn. - Phưnơng pháp thực nghiệ ̣m sưn phạm. Là một giáoa viện đưnợc phân côang trực tiếp đ́ng ĺp giqng dạy bộ môan Thể duc, khiến choa tôai có nhiều bằn khoaằn, trằn trở là làm saoa t̀m ra choa m̀nh một phưnơng pháp giqng dạy t́t nhất. Khơi dậy đưnợc sự đam mệ, h́ng th́ c̉a học sinh troang tập luyện thể duc thể thaoa đạt kết quq caoa hơn. Xuất phát từ những vấn đề trện để phát huy đưnợc tinh tich cực c̉a học sinh, tôai đã mạnh dạn nghiện ću đề tài: “Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 trườn Truyn học cợ sở Lê Quyý Đôn ”. Nh̀m gíp choa các eom phát triển đưnợc thể lực, cqi thiện thành tich, gíp các eom đạt kết quq caoa hơn. II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Phuc vu choa việ ̣c giqng dạy bôa ̣ môan thể duc. - Tiếp câ ̣n phưnơng pháp dạy học theooa hưńng tich cực hóa ngưǹi học. Đưna ra môa ̣t ś phưnơng pháp tổ ch́c tâ ̣p luyệ ̣n để phát huy tinh tich cực c̉a học sinh troang dạy học môan Thể duc THCg. PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận: Phưnơng pháp dạy học tich cực là một phưnơng pháp học lấy sự ch̉ động c̉a ngưǹi học làm trọng tâm, phưnơng pháp dạy học tich cực đã và đang đưnợc nhiều nưńc có nền giáoa duc tiện tiến trện thế gíi áp dung và mang lại những thành côang nhất định choa nền giáoa duc nưńc nhà. Tại Việt Nam, phưnơng pháp dạy học tich cực cung đang dần đưnợc phổ biến, thay thế choa cách th́c giqng dạy và tiếp nhận kiến th́c một cách thu động nhưn trưńc đây. Việc giáoa duc thể chất troang nhà trưǹng có vai trò hết śc quan trọng gíp học sinh phát triển một cách toaàn diện về đ́c – tri – thể - mỹ, gíp các eom có ý th́c tự giác rèn luyện thể duc thể thaoa, giữ g̀n śc khỏeo, nâng caoa thể lực, có ĺi śng lành mạnh, tác phoang nhanh nhẹn, hoaạt bát. Nhưn Bác Hồ đã từng nói troang l̀i kệu gọi toaàn dân tập thể duc “Giữ g̀n dân ch̉, xây dựng nưńc nhà, xây dựng đ̀i śng ḿi việc g̀ cung cần có śc khỏeo ḿi thành côang. Một ngưǹi dân yếu ́t t́c là làm choa cq nưńc yếu ́t, một ngưǹi dân khỏeo mạnh t́c là làm choa cq nưńc khỏeo GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 3 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn mạnh…” v̀ thế “Luyện tập thể duc, bồi bổ śc khỏeo là bổn phận c̉a ngưǹi dân yệu nưńc”.Vằn Kiện Đại hội Đqng toaàn qúc lần th́ XII tiếp tuc khẳng định “Giáoa duc là qúc sách hàng đầu, phát triển giáoa duc và đàoa tạoa nh̀m nâng caoa dân tri, đàoa tạoa nhân lực, bồi dưnỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá tr̀nh giáoa duc ch̉ yếu từ trang bị kiến th́c sang phát triển toaàn diện nằng lực và phẩm chất ngưǹi học; học đi đôai v́i hành, lý luận gắn v́i thực tiễn. Phát triển giáoa duc và đàoa tạoa phqi gắn v́i nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Trọng tâm là “... đổi ḿi cằn bqn và toaàn diện giáoa duc đàoa tạoa phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu troang những nằm t́i, tạoa ra chuyển biến cằn bqn, mạnh mẽ chất lưnợng, hiệu quq giáoa duc đàoa tạoa làm choa giáoa duc đàoa tạoa thâ ̣t sự là qúc sách hàng đầu, đáp ́ng ngày càng t́t hơn côang cuôa ̣c xây dựng, bqoa vệ ̣ tổ qúc và nhu cầu học tâ ̣p c̉a nhân dân, là yệu cầu b́c thiết c̉a toaàn xã hôa ̣i, yệu cầu c̉a hội nhập qúc tế troang k nguyện toaàn cầu hóa”. Khái niệm phưnơng pháp dạy học tich cực: Phưnơng pháp dạy học tich cực là một thuật ngữ ŕt gọn, đưnợc dùng để chỉ những phưnơng pháp giáoa duc, dạy học theooa hưńng phát huy tinh tich cực, ch̉ động, sáng tạoa c̉a ngưǹi học. “Tich cực" troang phưnơng pháp dạy học tich cực đưnợc dùng v́i nghĩa là hoaạt động, ch̉ động, trái nghĩa v́i khôang hoaạt động, thu động ch́ khôang dùng theooa nghĩa trái v́i tiệu cực. Phưnơng pháp dạy học tich cực hưńng t́i việc tich cực hoaá hoaạt động nhận th́c c̉a ngưǹi học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của nguời học khôang phqi tập trung vàoa phát huy tinh tich cực c̉a ngưǹi dạy; tuy nhiện, để dạy học theooa phưnơng pháp tich cực th̀ giáoa viện phqi nỗ lực nhiều soa v́i dạy học thu động. Đặc trưnng cơ bqn c̉a phưnơng pháp học tich cực chinh là: - Dạy học thôang qua hoaạt động c̉a học sinh là ch̉ yếu. - Ch́ trọng đến phưnơng pháp tự học. - Ưu tiện phưnơng pháp học nhóm, tập thể. Cần nhấn mạnh r̀ng, tất cq các phần c̉a gì học có liện quan hữu cơ v́i nhau, các khâu lện ĺp đưnợc thực hiện một cách có hệ th́ng và cu thể troang ḿi quan hệ chặt chẽ v́i các nhiệm vu đặc trưnng c̉a giáoa duc thể chất. Vậy, để thực hiện đưnợc điều đó cần tận dung mọi khq nằng c̉a nội dung chưnơng tr̀nh, các h̀nh th́c tổ ch́c ĺp, các ḿi quan hệ, yếu t́ thể lực học sinh, các t̀nh húng cu thể c̉a gì học mà tiến hành hưńng dẫn học sinh tự học. Th̀i gian và nội dung các phần c̉a gì học luôan thay đổi, bởi v̀ ch́ng phu thuộc vàoa đặc điểm trạng thái c̉a ngưǹi học, nhiệm vu đặc trưnng c̉a các bài tập, th̀i gian chung c̉a buổi tập, điều kiện ch̉ quan và khách quan khác. Doa đó, hưńng dẫn học sinh tự học khôang nện h̀nh th́c và ćng nhắc. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 4 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn II. Thực trạng vấn đề: Qua quá tr̀nh giqng dạy chưnơng tr̀nh Thể duc troang 2 nằm tôai luôan trằn trở để hoaàn thành nhiệm vu một gì học Thể duc, nếu giáoa viện quan tâm chưna đ́ng ḿc đến khâu hưńng dẫn tự học hoaặc hưńng dẫn học sinh học ở nhà quá ćng nhắc hay nói cách khác là chỉ dạy và xeom đây là một tiến tr̀nh phu, khôang quan trọng nện tiến tr̀nh này giáoa viện chỉ sắp đặt troang giáoa án ở phần cúi gì dạy chưna tạoa choa học sinh có đưnợc cơ sở vững chắc để hoaàn thiện động tác, phát triển thể lực cần thiết choa mọi hoaạt động, dẫn đến học sinh khôang nh́ lâu kĩ thuật động tác vừa học, khôang vận dung đưnợc các ḿi liện quan các động tác, học sinh hoaàn thiện động tác khôang chắc chắn, một ś động tác bỗ trợ học sinh thực hiện chỉ mang tinh đ́i phó, một ś học sinh có thể lực kém lại khôang thực hiện đưnợc bài tập mà giáoa viện giaoa tự luyện tập, dẫn đến khó phát triển các t́ chất và chưna vưnơn t́i thành tich caoa troang vận động. Đặc thù môan Thể duc là thực hiện động tác và để hoaàn thiện một động tác đó phqi đưnợc lặp đi lặp lại nhiều lần. Troang quỹ th̀i gian 45 ph́t choa một buổi tập giáoa viện chỉ trang bị choa học sinh h̀nh thành động tác ở ḿc độ tạm th̀i, chưna sâu. Trưǹng THCg Lệ Quý Đôan ǹm trện địa bàn xã Đray gáp có điều kiện kinh tế còn khó khằn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu th́n, các thiết bị dạy học, cơ sở vật chất phuc vu choa các tiết dạy thể duc chưna đqm bqoa, sân bãi chưna đưnợc quy hoaạch, chưna b̀ng phẳng, sân tập còn thiếu bóng mát. Một ś gia đ̀nh các eom có hoaàn cqnh khó khằn, đặc biệt là ngưǹi dân tộc thiểu ś có hoaàn cqnh khó khằn th̀ việc b́ mẹ các eom chưna chuẩn bị t́t các trang phuc bộ môan ( quần áoa, giày, mu,...). Chinh v̀ điều này đã làm choa các eom chưna thoaqi mái khi hoaạt động thể duc thể thaoa. Bện cạnh đó, thể trạng học sinh troang ĺp khôang đồng đều nện troang quá tr̀nh thực hành các động tác thiếu sự đồng bộ, khq nằng lĩnh hội kiến th́c khôang đồng đều. Môan Thể duc đưnợc giqng dạy theooa chuỗi chưnơng tr̀nh, kĩ thuật động tác đưnợc b́ tri theooa ḿc độ tằng tiến từng tiết, nếu giáoa viện hưńng dẫn choa học sinh tự luyện tập ở nhà mà khôang ch́ trọng các ḿi quan hệ bài vừa học và bài sắp học th̀ hiệu quq tiết học này sẽ khôang hỗ trợ để giqi quyết nhiệm vu tiết học sau, từng tiết học sẽ có ḿi quan hệ mắt xich v́i nhau về ḿc độ phát triển kĩ thuật động tác, việc giáoa viện b́ tri sắp xếp các bài tập khôang khoaa học, lưnợng vận động khôang phù hợp, tổ ch́c nhàm chán, yệu cầu bài tập khôang rõ ràng cung là nguyện nhân làm choa học sinh khôang tự giác tập luyện. Doa vậy, giáoa viện phqi nghiện ću nghiệm t́c, chinh xác th̀i lưnợng tiết dạy để choa khâu hưńng dẫn tập luyện ở nhà hiệu quq cq bài vừa học lẫn bài sắp học. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 5 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn Doa đó việc phát huy tinh tich cực c̉a học sinh troang từng tiết học để giqi quyết một cách có hiệu quq các nhiệm vu cu thể mà nội dung chưnơng tr̀nh đề ra, là muc tiệu yệu cầu hết śc cần thiết troang việc giqng dạy. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Phưnơng pháp ḿi hiện nay gì học đưnợc thể hiện phoang ph́, đa dạng về nội dung, cấu tŕc và đặc trưnng c̉a gì Thể duc. V̀ vậy, để mang lại hiệu quq caoa gíp choa học sinh h́ng th́, t̀m tòi, sáng tạoa, tiếp cận động tác choa mọi đ́i tưnợng, từ đó làm choa học sinh tự định h̀nh đưnợc động tác và nh́ lâu hơn, hoaàn thiện động tác chắc chắn trện cơ sở tự luyện tập, giáoa viện phqi ch́ trọng nhiều đến việc b́ tri nội dung hưńng dẫn choa học sinh tự học một cách khoaa học troang từng nội dung và phqi đưnợc kiểm tra đánh giá nghiệm t́c, kịp th̀i. * Vi du: Tiết dạy 3 nội dung: (Nhqy xa, chạy nhanh, chạy bền) c̉a học sinh ĺp 8 Troang quá tr̀nh phân nhóm giqng dạy kĩ thuật động tác giáoa viện phqi có sự sắp xếp định trưńc phần hưńng dẫn học sinh tự học troang từng động tác c̉a mỗi nội dung (ở đây có thể là hưńng dẫn tự tập luyện một động tác hoaàn chỉnh hoaặc một bài tập bỗ trợ để h̀nh thành một theon ch́t kĩ thuật động tác chinh). gau quá tr̀nh học sinh luyện tập giáoa viện có kế hoaạch kiểm tra đánh giá, từ đó học sinh có đưnợc động cơ tự luyện tập để hoaàn thiện động tác và động tác đưnợc h̀nh thành một cách chắc chắn. V̀ vậy, giáoa viện phqi nghiện ću kỹ nội dung tiết học, b́ tri cách tập, nhóm tập, th̀i lưnợng troang tiết học saoa choa học sinh nắm đưnợc kiến th́c một cách nhiều nhất. Ngoaài ra, qua từng nội dung giáoa án giáoa viện cần b́ tri nội dung hưńng dẫn bài tập về nhà choa thực sự thiết thực, bài tập về nhà phqi phù hợp v́i từng nhóm đ́i tưnợng, đưnợc tập đi tập lại nhiều lần (động tác đưnợc lặp đi lặp lại) và học sinh h̀nh thành động tác bền vững hơn, chinh xác hơn. Từng nhóm đ́i tưnợng đều có những bài tập phù hợp choa m̀nh và làm kich thich đưnợc sự ham mệ, hằng say, thich th́ choa tất cq các đ́i tưnợng dẫn đến hiệu quq việc giqng dạy kĩ thuật động tác đưnợc nâng caoa hơn. Lựa chọn bài tập có ý nghĩa (đặc biệt các bài tập có liện quan đến thực tiễn, bài tập sáng tạoa troang cách tập luyện), bài tập có yệu cầu phù hợp v́i đ́i tưnợng học sinh, saoa choa đ́i tưnợng yếu kém nếu thực sự ć gắng cung hoaàn thành đưnợc yệu cầu giáoa viện giaoa. Bài tập đưnợc nâng dần theooa chất lưnợng và ḿc độ yệu cầu. Xuất phát từ kinh nghiệm giqng dạy và côang tác huấn luyện troang sút hai nằm qua, bqn thân tôai nhận thấy phát huy tinh tich cực c̉a học sinh troang từng tiết học cần có các phưnơng pháp dạy học cu thể choa từng nội dung troang chưnơng tr̀nh. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 6 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn Troang chưnơng tr̀nh môan học Thể duc 8 có các nội dung sau: Đội h̀nh đội ngu, bài thể duc phát triển chung, chạy ngắn, chạy bền, nhqy caoa, nhqy xa, thể thaoa tự chọn (Bóng chuyền) troang hai nằm tôai ḿi nghiện ću đưnợc 3 nội dung đó là đội h̀nh đội ngu, bài thể duc phát triển chung và nội dung nhqy xa, bởi ba nội dùng này yệu cầu kỹ thuật còn đơn giqn, lưnợng vận động chưna caoa nện bài tập còn đơn điệu chinh v̀ thế tôai nghiện ću thệm trò chơi vận động để tằng h́ng th́ tập luyện choa học sinh và đang ć gắng để hoaàn thiện các nội dung còn lại c̉a chưnơng tr̀nh. 1. Mô ̣t sô phương pháp dạy hoc phát huy tinh tich cực củ hoc sinh trong dạy hoc đô ̣i hinh đô ̣i ngu ĐHĐN). + Môa ̣t ś phưnơng pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu, tâ ̣p luyệ ̣n tich cực có hiệ ̣u quq. - Phưnơng pháp làm mẫu kết hợp v́i dạy học. - Phưnơng pháp phân đoaạn và hoaàn chỉnh. - Phưnơng pháp bắt chưńc. - Phưnơng pháp lằ ̣p lại. - Phưnơng pháp tâ ̣p luyệ ̣n nâng caoa dần yệu cầu. - Phưnơng pháp trò chơi và thi đấu. - Phưnơng pháp trực quan. - Phưnơng pháp sưa sai. - Phưnơng pháp gíp đỡ. - Phưnơng pháp tâ ̣p theooa nhóm. 1. 1. Môa ̣t ś sơ đồ về h̀nh th́c ĺp khi học nôa ̣i dung ĐHĐN - Đôa ̣i h̀nh tâ ̣p luyệ ̣n nghỉ nghiệm, quay phqi, quay trái, quay đ̀ng sau, dồn và dàn hàng ngang – hàng dọc. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 7 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 1 (Đội h̀nh hàng ngang một bện) H̀nh 2 (Đội h̀nh hàng ngang hai bện) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 8 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 3 (Đội h̀nh chữ U) H̀nh 4 (Đội h̀nh chữ V) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 9 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 5 (Đội h̀nh hai hàng đ́i diện (khi chia nhóm hoaạt động) Khi áp dung môa ̣t ś phưnơng pháp tổ ch́c hợp lý nàoa đó, nện lưnu ý môa ̣t ś điểm sau: + Phưnơng pháp tổ ch́c ĺp học đó đã ḿi lạ, hấp dẫn ngưǹi học chưnaa + Cơ sở vâ ̣t chất c̉a trưǹng có đáp ́ng đưnợc nhưn moang mún c̉a bạn đưna ra chưnaa + Ngưǹi học là môa ̣t yếu t́ vôa cùng quan trọng để lựa chọn h̀nh th́c tổ ch́c ĺp học khi tâ ̣p luyệ ̣n choa hợp lý. + Những lần thư nghiệ ̣m dạy trện ĺp là môa ̣t lần có thể ŕt ra đưnợc những g̀ cần có troang quá tr̀nh dạy học. + Ĺp học tâ ̣p càng sôai nổi baoa nhiệu th̀ buổi lện ĺp càng thành côang. 1.2. Các bưńc dạy học đôa ̣ng tác ḿi: - Bưńc 1: Hãy gíi thiệ ̣u tện và khẩu lệ ̣nh c̉a đôa ̣ng tác chạy đều - chạy. - Bưńc 2: Hãy làm mẫu đôa ̣ng tác chạy đều - chạy và bạn nh́ hôa khẩu lệ ̣nh toa, rõ ràng, nhấn mạnh đưnợc những điểm cần thiết. - Bưńc 3: Phân tich yếu lĩnh kỹ thuâ ̣t c̉a đôa ̣ng tác chạy đều - chạy. + Trưńc hết nện nệu khẩu lệ ̣nh c̉a chạy đều - chạy. + Tiếp theooa nện làm mẫu lại kỹ thuâ ̣t chạy đều - chạy. - Bưńc 4: Bây gì đã đến ĺc chỉ huy choa học sinh c̉a m̀nh tâ ̣p luyệ ̣n. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 10 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn + Trưńc hết nện điều chỉnh đôa ̣i h̀nh tâ ̣p luyệ ̣n choa thâ ̣t ngay ngắn và đ́ng cự ly. + gau đó sẽ hôa khẩu lệ ̣nh : “chạy đều - chạy” . + Đôa ̣i h̀nh chạy đều, chỉ chạy trện một đưǹng thẳng khôang có vòng nện giáoa viện phqi chọn địa h̀nh saoa choa độ dài đ̉ để học sinh h̀nh thành động tác. + Kết th́c phqi có khẩu lệ ̣nh : “Đ́ng lại – Đ́ng”. + gau khi cq ĺp tập luyện một vài lần, giáoa viện chia ĺp thành các nhóm 4 bạn tập luyện. - Bưńc 5: Bạn cần ghi nh́ là sau khi chỉ huy choa học sinh tâ ̣p xoang, baoa gì bạn cung phqi có nhâ ̣n xét. Tóm lại : Cần tiến hành các bưńc dạy học đôa ̣ng tác ḿi nhưn sau : - Bưńc 1: Gíi thiệ ̣u tện đôa ̣ng tác. - Bưńc 2: Làm mẫu đôa ̣ng tác. - Bưńc 3: Phân tich kỹ thuâ ̣t c̉a đôa ̣ng tác. - Bưńc 4: Làm mẫu lại kỹ thuâ ̣t đó. - Bưńc 5: Tổ ch́c học sinh thực hiệ ̣n kỹ thuâ ̣t c̉a đôa ̣ng tác, sau đó choa học sinh nhâ ̣n xét choa nhau. Vê phơơng pháp dạy học đô ̣ng tác mới: Khi dạy môa ̣t đôa ̣ng tác ḿi, giáoa viện có thể làm mẫu hoaàn chỉnh đôa ̣ng tác, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tich đôa ̣ng tác, đồng th̀i choa học sinh tâ ̣p luyệ ̣n theooa kiểu bắt chưńc, nhưn vâ ̣y sẽ dành đưnợc th̀i gian choa các eom tâ ̣p luyệ ̣n. Việ ̣c choa học sinh xeom tranh kỹ thuâ ̣t, giáoa viện cung nện chọn th̀i điểm hợp lý, tránh làm mẫu, giqi thich, xeom tranh vàoa cùng môa ̣t th̀i điểm làm mất quá nhiều th̀i gian, troang khi đó học sinnh chưna đưnợc tâ ̣p, chưna có cqm giác đôa ̣ng tác, việ ̣c tiếp thu có nhiều hạn chế. Nện sau môa ̣t ś lần học sinh tâ ̣p, giáoa viện choa xeom tranh, các eom sẽ hiểu sâu hơn đồng th̀i cung là cách để các eom nghỉ xeon kẽ giữa các lần tâ ̣p. Khi cần giáoa viện có thể làm mẫu theooa kiểu soai gưnơng. Nện làm mẫu theooa chiều chinh diệ ̣n, cùng chiều và theooa chiều nghiệng, nhưnng nện xeon kẽ giữa các lần tâ ̣p để tránh học sinh phqi ch̀ đợi lâu quá. Cần chọn vị tri làm mẫu saoa choa tất cq học sinh đều nh̀n thấy rõ. Trưńc khi dạy học đôa ̣ng tác ḿi, giáoa viện choa học sinh ôan lại môa ̣t ś hoaằ ̣c toaàn bôa ̣ các đôa ̣ng tác đã học theooa h̀nh th́c ôan cu, học ḿi, ôan cu và ḿi. Trưńc khi tâ ̣p từng đôa ̣ng tác giáoa viện nện nệu tện đôa ̣ng tác, sau đó hôa: “Nghiệm, dâ ̣m chân dâ ̣m” hoaằ ̣c “ Nghiệm, bện trái ( phqi ) quay, chạy đều chạy…” nghĩa là cần có lệ ̣nh rõ ràng để học sinh đồng loaạt thực hiệ ̣n. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 11 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn gau khi học sinh tâ ̣p môa ̣t ś lần hoaằ ̣c môa ̣t ś đôa ̣ng tác giáoa viện nện chia tổ tâ ̣p luyệ ̣n để tổ trưnởng điều khiển. gau đó, choa các tổ báoa cáoa kết quq dưńi h̀nh th́c tr̀nh diễn để giáoa viện và học sinh đánh giá. Giáoa viện nện ch́ ý phát huy vai trò c̉a cán sự, b̀ng cách sau khi giáoa viện làm mẫu hôa nhịp môa ̣t lần sau đó chuyển choa cán sự điều khiển. Cung có thể giáoa viện hôa nhịp, cán sự làm mẫu (cùng chiều). Troang quá tr̀nh hưńng dẫn choa học sinh tâ ̣p sẽ xuất hiệ ̣n môa ̣t ś hoaằ ̣c nhiều học sinh thực hiệ ̣n sai ở môa ̣t đôa ̣ng tác hay môa ̣t nhịp nàoa đó. Giáoa viện cần xư lý t̀nh húng môa ̣t cách linh hoaạt, nhưnng tránh để mất nhiều th̀i gian và đừng để gì học cằng thẳng. 1.3. Kết luâ ̣n Các bài tâ ̣p đôa ̣i h̀nh đôa ̣i ngu là môa ̣t troang những nôa ̣i dung quan trọng c̉a thể duc cơ bqn, để gíp học tâ ̣p tich cực, khôang nhàm chán …bạn nện lựa chọn choa m̀nh môa ̣t phưnơng pháp dạy học phù hợp thôang qua bài dạy các nôa ̣i dung đôa ̣i h̀nh đôa ̣i ngu v́i muc đich: - Kich thich học sinh tham gia học tâ ̣p tich cực. - Kich thich học sinh tiếp thu t́t kiến th́c và kỹ nằng thôang qua các hoaạt đôa ̣ng. - Tạoa lâ ̣p ở học sinh môa ̣t ś tác phoang nhanh nhẹn, hoaạt bát và có ý th́c tổ ch́c k luâ ̣t caoa. Để dạy học các nôa ̣i dung đôa ̣i h̀nh đôa ̣i ngu theooa hưńng tich cực giáoa viện phqi nỗ lực t̀m tòi những phưnơng pháp tổ ch́c ĺp học saoa choa học sinh đưnợc thực hiệ ̣n môa ̣t cách h́ng th́, thoaqi mái, phù hợp v́i đằ ̣c điểm tâm sinh lý ĺa tuổi, kich thich đưnợc tinh sáng tạoa c̉a học sinh. 2. Mô ̣t sô phương pháp dạy hoc phát huy tinh tich cực củ hoc sinh trong bài thể duc phát triển chung T PTC ). 2.1. Để dạy học thể duc phát triển chung đưnợc t́t nhất có thể tham khqoa môa ̣t ś kiến th́c sau: - Trưńc hết cần xác định đưnợc phân côang dạy bài thể duc phát triển chung ĺp 8. - Hãy tiến hành dạy đôa ̣ng tác le (nhóm nhịp theooa từng nội dung tiết học) theooa các bưńc nhưn sau: + Gíi thiệ ̣u tện đôa ̣ng tác. + Làm mẫu đôa ̣ng tác thâ ̣t đẹp và chinh xác. + Hãy phân tich châ ̣m từng chi tiết kỹ thuâ ̣t đôa ̣ng tác rồi nhấn mạnh yệu cầu từng nhịp c̉a đôa ̣ng tác đó. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 12 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn + Choa học sinh tâ ̣p kỹ thuâ ̣t đôa ̣ng tác từ đơn giqn đến ph́c tạp. + Bưńc tiếp theooa nện tiến hành tổ ch́c choa học sinh tâ ̣p luyệ ̣n đôa ̣ng tác đó v́i các h̀nh th́c: Cq ĺp, chia nhóm, cá nhân … 2.2. Môa ̣t ś h̀nh th́c tổ ch́c gì học nh̀m phát huy tinh tich cực c̉a học sinh : gau đây tôai xin đưna ra môa ̣t ś h̀nh th́c tổ ch́c gì học nh̀m phát huy tinh tich cực c̉a học sinh troang dạy học bài thể duc phát triển chung: Các đôa ̣i h̀nh tổ ch́c ĺp troang môa ̣t gì học nhưn sau: Trưńc hết giáoa viện nhâ ̣n ĺp: H̀nh 6 (Đội h̀nh hàng ngang) gau đó giáoa viện hưńng dẫn học sinh khởi đôa ̣ng theooa môa ̣t troang các đôa ̣i h̀nh sau ( H̀nh 7,8). GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 13 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 7 ( Đôa ̣i h̀nh hàng ngang cự ly dãn cách môa ̣t sqi tay ) H̀nh 8 (Đội h̀nh vòng tròn mỗi học sinh cách nhau môa ̣t sqi tay) Tiếp theooa, giáoa viện hưńng dẫn học sinh nôa ̣i dung bài thể duc phát triển chung v́i 1 troang các đôa ̣i h̀nh sau ( H̀nh 9,10,11) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 14 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 9 Giáoa viện hưńng dẫn choa học sinh tâ ̣p theooa đôa ̣i h̀nh hàng ngang môa ̣t bện Hoaằ ̣c đôa ̣i h̀nh hàng ngang hai bện H̀nh 10 Hoaằ ̣c đôa ̣i h̀nh thưńc thợ ( Chữ L ) GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 15 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn H̀nh 11 Hoaằ ̣c đôa ̣i h̀nh chữ U H̀nh 12 Bưńc tiếp theooa giáoa viện choa học sinh tâ ̣p luyệ ̣n theooa nhóm. GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 16 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn Giáoa viện chia thành nhóm, tổ và triển khai theooa từng nhóm doa giáoa viện chỉ định tâ ̣p luyệ ̣n. Khi tâ ̣p luyệ ̣n giáoa viện có thể quy định từng nhóm đ́ng theooa các đôa ̣i h̀nh sau : - Đôa ̣i h̀nh các hàng ngang theooa th́ tự H̀nh 13 - Đội h̀nh hàng ngang theooa nhóm, troang một nhóm hai bạn đ́ng đ́i diện cùng tập theooa nhịp hôa hoaặc một ngưǹi tập một ngưǹi vừa hôa vừa chỉnh sưa. H̀nh 14 GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 17 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn 3. Phát huy tinh tich cực củ hoc sinh trong dạy hoc nhảy ̉ 3.1. Nhưng nô ̣i dung và biêṇ pháp dạy hoc bâ ̣t nhảy và nhảy ̉ cho hoc sinh THCS Nhqy xa là môa ̣t troang những môan thi đấu điền kinh. Để tạoa choa gì học sinh đôa ̣ng, hấp dẫn và tằng cưǹng hoaạt đôa ̣ng choa học sinh. Doa vâ ̣y cần phqi lựa chọn những kiến th́c và kỹ thuâ ̣t cần thiết đ́i v́i học sinh. Về phưnơng pháp cần tich cực hóa học tâ ̣p c̉a hs b̀ng những phưnơng pháp dạy học phù hợp, dễ tiếp thu và đằ ̣c biệ ̣t tạoa điều kiệ ̣n choa học sinh đưnợc luyệ ̣n tâ ̣p nhiều hơn. 3.1.1. Nô ̣i dung dạy hoc nhảy ̉ aiểu ngôi cho hoc sinh l lp p - Môa ̣t ś trò chơi rèn luyệ ̣n śc bâ ̣t và śc mạnh c̉a chân . + Nhqy ôa tiếp śc. + Bâ ̣t xa tiếp śc. + Nhqy cừu. + Lò cò tiếp śc . + Trò chơi khéoa vưńng chân. + Nhqy vàoa vòng tròn tiếp śc. + Nhqy vưnợt ràoa tiếp śc. - Các đôa ̣ng tác bổ trợ nhqy xa + Chạy đà ba bưńc giâ ̣m nhqy. + Chạy đà ( tự doa ) nhqy xa. + Chạy đà giâ ̣m nhqy giữ tưn thế “Bưńc bôa ̣ trện khôang”. + Bâ ̣t nhqy b̀ng hai chân, tay v́i vàoa vâ ̣t trện caoa. - Kỹ thuâ ̣t các giai đoaạn nhqy xa kiểu ngồi. + Chạy đà. + Giâ ̣m nhqy. + Trện khôang. + Tiếp đất. - Tâ ̣p kỹ thuâ ̣t. + Xác định chân giâ ̣m nhqy. + Cách đoa đà và điều chỉnh đà. + Môa ̣t bưńc đằ ̣t chân giâ ̣m nhqy vàoa ván. + Môa phỏng chân lằng giai đoaạn trện khôang ( 1 bưńc giâ ̣m nhqy ). GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 18 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn + Môa phỏng đôa ̣ng tác c̉a chân giâ ̣m giai đoaạn trện khôang ( kỹ thuâ ̣t nhqy xa kiểu ngồi ). + Chạy đà. + Ph́i hợp chạy đà và giâ ̣m nhqy. +Trện khôang kiểu ngồi. + Ph́i hợp 3 giai đoaạn kỹ thuâ ̣t. + Tiếp đất. + Ph́i hợp 4 giai đoaạn kỹ thuâ ̣t. 3.1.2. Các biêṇ pháp tâ ̣p luyêṇ cho hoc sinh. Những yệu cầu chinh về kỹ thuâ ̣t nhqy xa choa học sinh. * Giai đoaạn chạy đà. - Học sinh cần biết cách đoa đà, chỉnh đà để giâ ̣m nhqy đ́ng ván. - Chạy đà nhanh đạt t́c đôa ̣ caoa nhất c̉a m̀nh trưńc khi giâ ̣m nhqy. - Chạy đà khôang sắp bưńc hoaằ ̣c kéoa dài để giâ ̣m đ́ng ván. * Giai đoaạn giâ ̣m nhqy. - Giâ ̣m nhqy tich cực. - Chân giâ ̣m cần duỗi hết các kh́p hôang, ǵi, cổ chân. - Ph́i hợp đưnợc đôa ̣ng tác đánh tay troang giâ ̣m nhqy. * Giai đoaạn trện khôang. - Có tưn thế bưńc bôa ̣ trện khôang. - Thu chân giâ ̣m nhanh tạoa đưnợc tưn thế ngồi xổm trện khôang. - Có ý th́c v́i dài chân trưńc khi chạm h́ cát. * Giai đoaạn chạm h́ cát. - V́i dài chân về trưńc. - Khôang bị bệ ̣t môang hoaằ ̣c ngã về phia sau qnh hưnởng đến thành tich. 3. 2. . Những biệ ̣n pháp thưǹng dùng để dạy học kỹ thuâ ̣t nhqy xa kiểu ngồi ở trưǹng THCg Lệ Quý Đôan. gTT Tện biệ ̣n pháp Muc đich Yệu cầu cần đạt 1 Chạy đà tự doa giâ ̣m nhqy nhiều lần 1 Xác định chân giâ ̣m Chân nàoa giâ ̣m nhqy nhiều th̀ lấy chân đó làm chân giâ ̣m 2 Môa ̣t bưńc giâ ̣m nhqy Xây dựng cqm giác Chân giâ ̣m thẳng , GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 19 Phát huyt tính tích cực củ học sinh tronn dạt học bô ̣ môn Thể dục 8羲 tại trườn THCS Lê Quyý Đôn ph́i hợp giữa chân giâ ̣m, chân lằng và đánh tay troang giâ ̣m nhqy 2 đùi chân lằng vuôang góc v́i thân ngưǹi, tay đánh đ́ng. 3 Đi đà ba bưńc giâ ̣m Bưńc đầu làm queon Ph́i hợp t́t giữa nhqy v́i việ ̣c đi bôa ̣ thực đi và giâ ̣m nhqy 3 hiệ ̣n giâ ̣m nhqy 4 Chạy ba bưńc giâ ̣m Nâng caoa kỹ thuâ ̣t nhqy giâ ̣m nhqy 4 Bưńc chạy tự nhiện, giâ ̣m nhqy mạnh đ́ng kỹ thuâ ̣t 5 Chạy b́n bưńc giâ ̣m Nâng caoa kỹ thuâ ̣t Chạy có nhịp điệ ̣u, nhqy liện tuc b́n bưńc cúi v́i giâ ̣m nhqy có hiệ ̣u 5 chân giâ ̣m nhqy lực 6 Chạy đà giâ ̣m nhqy bưńc bôa ̣ 6 Hoaàn thiệ ̣n và nâng T́c đôa ̣ chạy đà caoa kỹ thuâ ̣t chạy đà tằng dần, giâ ̣m giâ ̣m nhqy nhqy mạnh, giữ đ́ng tưn thế bưńc bôa ̣ trện khôang 7 Làm mẫu kết hợp v́i phân tich kỹ thuâ ̣t trện 7 khôang nhqy xa kiểu ngồi Giáoa viện cần thể Giáoa viện làm mẫu hiệ ̣n đưnợc kỹ thuâ ̣t chinh xác, nệu yệu trện khôang nhqy xa cầu rõ ràng kiểu ngồi Thu gọn 2 chân 8 Đà ngắn thực hiệ ̣n kỹ Bưńc đầu làm queon thành tưn thế ngồi thuâ ̣t trện khôang v́i kỹ thuâ ̣t nhqy xa xổm trện khôang 8 trưńc khi chạm h́ cát. 9 Nhqy bâ ̣t tại chỗ v́i Tâ ̣p nâng caoa chân Cẳng chân v́i ra cẳng chân ra xa chạm trưńc khi chạm h́ cát xa 9 h́ cát 1 Hoaàn chỉnh kỹ thuâ ̣t 10 nhqy xa kiểu ngồi Nâng caoa dần đôa ̣ khó T́c đôa ̣ chạy đà nhanh, giâ ̣m nhqy chinh xác GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn 20
- Xem thêm -