Tài liệu Skkn những trò chơi ngôn ngữ áp dụng trong quá trình giảng dạy tiếng anh ở thcs

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò Mçi m«n häc cã nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®Æc thï riªng. §èi víi viÖc gi¶ng d¹y m«n Ngo¹i ng÷ nãi chung vµ víi m«n TiÕng Anh nãi riªng th× ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph¶i lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó cã mét tiÕt häc TiÕng Anh cã chÊt lîng tèt, t¹o cho häc trß mét sù høng khëi khi tiÕp thu bµi häc th× ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y ph¶i thùc sù cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®éc ®¸o, hÊp dÉn ( §Æc biÖt ®èi víi häc sinh THCS). Qua qu¸ tr×nh trùc tiÕp gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy r»ng ngoµi kiÕn thøc, phong c¸ch cña mét gi¸o viªn Ngo¹i ng÷ th× ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y còng lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng trong viÖc thu hót häc sinh thÝch thó, tËp trung còng nh yªu mÕn m«n häc. HiÖn nay ®· cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi ®· vµ ®ang ®îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh d¹y Ngo¹i ng÷ ë trêng THCS . §ã lµ c¸c ph¬ng ph¸p hay, dÔ sö dông vµ ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng m«n häc. Víi b¶n th©n m×nh t«i nhËn thÊy viÖc sö dông c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ (Language games) trong viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n TiÕng Anh thùc sù cã hiÖu qu¶. Häc sinh c¶m thÊy høng thó khi ®îc häc tËp m«n TiÕng Anh th«ng qua c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ nµy. Häc Ngo¹i ng÷ ®ßi hái ph¶i cã tÝnh høng thó (enjoyable) c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ gióp ta thùc hiÖn ®iÒu nµy. Ngêi d¹y vµ häc ngo¹i ng÷ kh«ng nªn nghÜ r»ng ch¬i c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ lµ phÝ ph¹m thêi gian häc tËp. Ngay c¶ víi tiÕng mÑ ®Î còng sÏ ®¹t ®îc nh÷ng tiÕn bé rÊt nhiÒu th«ng qua viÖc sö dông c¸c trß ch¬i ng«n ng÷. Häc sinh sÏ häc ngo¹i ng÷ rÊt tèt th«ng qua c¸c trß ch¬i ng«n ng÷. C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ gióp thay ®æi kh«ng khÝ trong tiÕt häc vµ lµm cho c¸c bµi häc bít c¨ng th¼ng vµ dÔ hiÓu h¬n, ®«i khi gióp ngêi häc dÔ nhí vµ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c. V× nh÷ng lÝ do nªu trªn. T«i xin tr×nh bÇy díi ®©y những trò chơi ngôn ngữ mà mình đã áp dụng trong quá trình giảng dạy. T«i nghÜ r»ng ®©y lµ nh÷ng trß ch¬i rÊt dÔ ¸p dông v× tÝnh ®¬n gi¶n nhng l¹i rÊt hiÖu qu¶ vµ thùc tÕ ®· lµ nh vËy. PhÇn II: Néi dung Game 1: Car racing ( §ua xe) §©y lµ mét trß ch¬i rÊt hay, gióp häc sinh võa häc võa ch¬i mµ l¹i lµ mét ph¬ng ph¸p «n luyÖn tõ vùng hiÖu qu¶. C¸ch thùc hiÖn: ( Gi¸o viªn cã thÓ lµm trªn b¶ng hoÆc chuÈn bÞ ë b¶ng phô) -1- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh KÎ ba ®êng th¼ng ®Ó t¹o ra hai ®êng ®ua song song vµ chia ®êng ®ua thµnh nh÷ng « ch÷ nhËt b»ng nhau. ( Häc sinh cã thÓ thùc hiÖn trªn giÊy nh¸p) ®Ó ch¬i ®îc l©u tïy theo thêi gian cho phÐp b¹n cã thÓ kÎ thªm nhiÒu ®êng ®ua kh¸c nhau. VÝ dô: Racer I run tear draw eat enter equip err exact end Racer II Hit ride wake take refuse phone rise teach drive Ban ®Çu hai “tay ®ua” ( vÝ dô sè 1 ghi “run” cßn sè 2 ghi “ hit” ) sau ®ã bèc th¨m ®i tríc sÏ ghi tõ cã ch÷ c¸i ®Çu cña m×nh lµ ch÷ c¸i cuèi cña tõ cña ®èi thñ, nh vÝ dô trªn nÕu II ®i tríc sÏ ghi tõ cã ch÷ “N” ë ®Çu ( vÝ dô “need” vµo « tiÕp theo cña m×nh v× ë trªn tõ “run” cã ch÷ cuèi lµ “N”, t¬ng tù ®Õn lît I ®i th× ghi tõ “tear” ch¼ng h¹n (hit – tear), ®Õn lît II ®i “draw” (need – down), ®Õn lît I ®i “ride” (tear – ride) ……. LÇn lît nh vËy trß ch¬i sÏ t¹o thµnh hai chuçi dÝch d¾c, ®an xen gåm c¸c tõ nèi ®Çu - ®u«i (run – need – draw – wake – enter – refure ….). cuéc ®ua sÏ kÕt thóc khi mét tay ®ua bÞ “næ lèp” tøc lµ ghi sai tõ, hay hÕt x¨ng (kh«ng t×m ®îc tõ tiÕp theo n÷a). Ban ®Çu c¸c b¹n cã thÓ cho häc sinh dïng tõ bÊt k×, sau ®ã n©ng cao b»ng c¸c tõ quy ®Þnh chØ dïng ®éng tõ, tÝnh tõ, hay danh tõ hoÆc tõ trong mét bµi häc nµo ®ã bÊt k× võa häc….hay cã thÓ nh ®ua F1 (giíi h¹n thêi gian suy nghÜ). C¸c tay ®ua ®iªu luyÖn cßn biÕt c¸ch “Ðp xe” tøc lµ dïng c¸c ®u«i khã nh: x, y, u…..hay chØ dïng mét lo¹i ®u«i ®Ó Ðp ®èi thñ vµ giµnh chiÕn th¾ng. Gi¸o viªn cã thÓ lµm träng tµi, cho ®iÓm vµ chia líp thµnh hai ®éi ®ua víi nhau hoÆc hai c¸ nh©n ë hai bªn, hoÆc mét nam mét n÷…….Gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông trß ch¬i nµy khi b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc bµi d¹y hoÆc ®Ó cñng cè trong c¸c bµi «n tËp. Game 2: word – practicing (RÌn tõ) Yªu cÇu: Ýt nhÊt cã hai ngêi ch¬i vµ nÕu cÇn cã mét cuèn tõ ®iÓn. ë trªn líp gi¸o viªn cã thÓ chia líp thµnh hai nhãm vµ chÝnh gi¸o viªn hoÆc mét häc sinh lµm träng tµi. C¸ch ch¬i: LÊy mét tõ TiÕng Anh bÊt k× (ViÖc nµy gi¸o viªn cã thÓ lµm) VÝ dô: yesterday. Dïng c¸c con ch÷ t¹o lªn tõ ®ã, cô thÓ ë ®©y lµ: y, e, s, t, e, r, d, a, y ®Ó t¹o ra nh÷ng tõ kh¸c, ai t¹o ®îc nhiÒu tõ h¬n lµ th¾ng cuéc. Trong vÝ dô trªn ta cã thÓ t¹o ®-2- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh îc c¸c tõ nh: yes, trader, start, year, steady – state,…..KhuyÕn khÝch kh¶ n¨ng tæ hîp. Víi trß ch¬i nµy, häc sinh cã dÞp “lôc tung” tÊt c¶ c¸c tõ trong ®Çu m×nh, tr¸nh quªn tõ l¹i cã thÓ häc thªm tõ míi trong sè c¸c tõ mµ ngêi b¹n ch¬i t¹o ra. Gi¸o viªn cã thÓ suy nghÜ vµ t×m nh÷ng tõ cã c¸c ch÷ c¸i cã thÓ thµnh lËp ®îc c¸c tõ kh¸c mµ n»m trong néi dung häc sinh ®· häc hoÆc ®Ó kiÓm tra vèn tõ cña häc sinh. Game 3: Guessing – word (§o¸n ch÷) §©y lµ trß ch¬i gièng nh trong ch¬ng tr×nh “ChiÕc nãn k× diÖu” tøc lµ ®o¸n ch÷ trong « ch÷ nhng h¬i kh¸c mét chót. Yªu cÇu: Tèi thiÓu cã hai ngêi ch¬i. LuËt ch¬i: Ngêi chñ trß (Gi¸o viªn hoÆc mét häc sinh) lÊy mét c¸i tªn hoÆc tõ theo mét chñ ®Ò cho tríc råi viÕt lªn b¶ng hoÆc ra giÊy mét sè « vu«ng t¬ng øng víi sè ch÷ c¸i cña c¸i tªn ®ã hoÆc tõ ®ã, ngêi ch¬i sÏ ®o¸n mçi lÇn mét ch÷ c¸i, nÕu ch÷ c¸i ®ã cã trong « ch÷ th× chñ trß sÏ viÕt ch÷ c¸i Êy vµo ®óng vÞ trÝ. Ai t×m ra tªn th× ng êi ®ã th¾ng. Ngîc l¹i sau 5 lÇn ®o¸n sai (Sè lÇn lµ do ngêi chñ trß vµ ngêi ch¬i quy ®Þnh) mµ cha t×m ra th× ngêi ch¬i sÏ thua. Cã thÓ hai hay nhiÒu häc sinh lµm chñ trß thay nhau. Ai th¾ng nhiÒu lÇn th× sÏ th¾ng trung cuéc. VÝ dô: Gi¸o viªn ( T ) lµm chñ trß. Gi¸o viªn cho biÕt « ch÷ mµ hai häc sinh ch¬i lµ mét « ch÷ gåm 4 ch÷ c¸i, ®©y lµ tªn mét Quèc gia ë ch©u ¸. Gi¸o viªn ghi 4 « ch÷ lªn b¶ng. Ch¼ng h¹n ngêi ch¬i I ®o¸n tríc lµ ch÷ “E” ngêi chñ trß nãi lµ kh«ng cã ch÷ “E”, nh vËy ngêi thø II sÏ ®Õn lît, Ngêi thø II ®o¸n ch÷ “N” ngêi chñ trß nãi cã ch÷ “N” vµ viÕt vµo vÞ trÝ ®óng trong « ch÷. N Ngêi II l¹i ®îc tiÕp tôc ®o¸n, nÕu ®o¸n ®óng ngêi chñ trß sÏ lµm nh trªn, nÕu ®o¸n sai th× ngêi I l¹i ®îc ®o¸n. Cø nh thÕ cho ®Õn khi t×m ra tõ. Trong trêng hîp mét tronh hai ngêi ch¬i ®· biÕt ch¾c ch¾n ®ã lµ tõ g× th× cã thÓ nãi víi ngêi chñ trß ngay vµ giµnh chiÕn th¾ng. Cßn nÕu ®o¸n sai c¶ tõ sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i vµ ngêi cßn l¹i sÏ tiÕp tôc ®o¸n. NÕu nh c¶ hai cïng kh«ng ®o¸n ra th× sÏ nhê “ cæ ®éng viªn” ®o¸n ra tõ ®ã. §©y lµ mét trß ch¬i rÊt vui vµ bæ Ých, HS sÏ rÊt thÝch thó v× nã võa gÇn gòi víi c¸c em võa ph¸t huy kh¶ n¨ng t duy cña chóng. ®Ó trß ch¬i thªm phong phó ngêi chñ trß cã thÓ chän nhiÒu chñ ®Ò kh¸c nhau nh: giíi tõ, ®éng tõ bÊt quy t¾c, ca nh¹c, v¨n häc, thÓ thao,…. -3- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh §Æc biÖt trß ch¬i nµy nªn ¸p dông khi gi¸o viªn vµo bµi ®äc hiÓu, mét bµi héi tho¹i ®Ó giíi thiÖu chñ ®Ò thu hót häc sinh. Më réng ra cã thÓ ¸p dông trong c¸c ch¬ng tr×nh ngo¹i kho¸, c©u l¹c bé tiÕng Anh, hoÆc khuyÕn khÝch häc sinh luyÖn tËp theo nhãm….. Game 4: Making sentence Yªu cÇu: Tèi thiÓu lµ hai ngêi ch¬i, hai nhãm ch¬i vµ mét giái tiÕng Anh lµm träng tµi. C¸ch ch¬i: GÇn gièng víi trß ch¬i thø hai (RÌn tõ), gi¸o viªn cã thÓ lÊy mét c©u bÊt k×, mçi ngêi ch¬i ®Õn lît m×nh dïng c¸c tõ trong c©u ®ã ®Ó t¹o thµnh c©u cã nghÜa kh¸c, ngêi nµo kh«ng t¹o ra ®îc c©u n÷a lµ thua. VÝ dô: “The boys say they want some juice” ta cã thÓ t¹o ra c¸c c©u nh: “They say they want some juice”, “The boys want some juice”….. Game 5: Making sentence <§Æt c©u> §©y lµ mét trß ch¬i rÊt vui vµ chóng ta cã thÓ ¸p dông khi th gi·n hoÆc ¸p dông trong c¸c buæi d¹ héi, sinh ho¹t c©u l¹c bé thËm chÝ cã thÓ dïng khi b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc mét tiÕt häc. Yªu cÇu: Cµng nhiÒu ngêi ch¬i th× cµng vui. C¸ch ch¬i: Mçi b¹n tham gia ch¬i cÇn mét tê giÊy nhá. §Çu tiªn c¸c b¹n tr¶ lêi c©u hái sau vµo giÊy cña m×nh. C©u hái: What’s the time? Tr¶ lêi: At …..(Trong dÊu “…” b¹n cã thÓ ®iÒn bÊt k× giê nµo mµ b¹n muèn VD: 2 pm). Sau ®ã gÊp phÇn giÊy cã c©u tr¶ lêi l¹i. Ngêi chñ trß thu l¹i c¸c tê giÊy mµ c¸c b¹n ®· ghi c©u tr¶ lêi råi l¹i ph¸t cho c¸c b¹n kh¸c (ph¸t lung tung), ngêi nhËn ®îc giÊy kh«ng ®îc më ra xem néi dung bªn trong vµ tr¶ lêi tiÕp c©u sau: Who? Tr¶ lêi… (dÊu “…..”®iÒn tªn mét ngêi trong sè c¸c b¹n ch¬i) råi l¹i gÊp vµo tiÕp. Sau ®ã l¹i thu l¹i cho ngêi chñ trß. Cø lµm nh vËy vµ tr¶ lêi tiÕp c¸c c©u sau: What is he/ she doing? Tr¶ lêi: Is …….. (Lµm g×) With whom? With…….(®iÒn tªn ngêi) Where? At/ in/ on………(®iÒn ®Þa ®iÓm) Cuèi cïng ngêi chñ trß sÏ thu l¹i tÊt c¶ c¸c tê giÊy vµ ®äc to tïng tê. §©y míi lµ lóc næ ra nh÷ng trµng cêi “vì bông”. VÝ dô: Chóng ta h·y nghe mét tê giÊy ghi: -4- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh At 12 p.m Lan is talking with Bill Clinton in the swimming pool. HoÆc At 5 p.m Quan is dancing with Hoa in W.C B¹n h·y thö ®i! Game 6: §èi §©y lµ mét trß ch¬i ®ßi hái trÝ tuÖ, kiÕn thøc s©u réng cã thÓ sö dông nhiÒu trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. Trß ch¬i nh sau: Sè lîng: Cµng ®«ng ngêi ch¬i th× cµng l©u vµ cµng khã th¾ng. Tiªu chuÈn: Thuéc nhiÒu c©u tôc ng÷ vµ thµnh ng÷ TiÕng Anh. Tû lÖ: Chia thµnh hai ®éi. Bíc 1: B¾t th¨m xem ®éi nµo ®i tríc. Bíc 2: §éi ®i tríc ra vÕ ®èi. Bíc 3: §éi thø hai ph¶i ®èi l¹i b»ng mét c©u thµnh ng÷ hay tôc ng÷, nhng trong c©u ®èi cña ®éi nµy ph¶i cã mét tõ mµ ®éi kia ®· ra trong c©u ®èi. Bíc 4: §éi ®Çu l¹i tiÕp tôc ®èi b»ng mét c©u thµnh ng÷ hay tôc ng÷ còng ph¶i cã mét tõ trong c©u cña ®éi kia nhng kh«ng ®îc lÆp l¹i tõ tríc. Bíc 5: TiÕp tôc. Bíc n: §éi nµo bÝ kh«ng ®èi ®îc sÏ thua cuéc vµ ®éi kia th¾ng cuéc. VÝ dô: §éi A ra c©u ®èi: Silence is gold. §éi B ®èi l¹i b»ng mét c©u cã tõ cña ®éi A “gold”: Gold will not buy everything. §éi A l¹i ph¶i ra mét c©u ®èi cã tõ trong c©u cña ®éi B nhng kh«ng ph¶i lµ tõ “gold”. Vµ cø thÕ……. Game 7: Nãi thÇm – KÞch c©m. C¸ch ch¬i: Chia lµm hai nhãm. Ngêi chñ trß sÏ ®a cho mét b¹n ë ®éi I mét c©u bÊt k×, b¹n sÏ nãi thÇm víi ngêi tÕp theo cø thÕ ngêi cuèi cïng ph¶i diÔn t¶ l¹i néi dung ®Çy ®ñ cña c©u nãi ®ã b»ng hµnh ®éng ®Ó ®éi II ®o¸n ®îc. §éi nµo ®o¸n ®îc nhiÒu h¬n th× ®éi ®ã th¾ng. ThËt khã lµ bëi v× chóng ta ph¶i nãi rÊt nhá ®Ó ®éi b¹n kh«ng nghe thÊy thÕ nªn ®Õn b¹n cuèi cïng sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng k× quÆc mµ cã khi b¹n ®Çu tiªn cha ch¾c ®· ®o¸n ®îc vµ víi trÝ tëng tîng phong phó th× c¸c em sÏ ®îc nghe nh÷ng c©u hoÆc nh÷ng hµnh ®éng buån cêi vµ thó vÞ. Game 8: Tra tõ ®iÓn ngîc. C¸ch ch¬i: Chia lµm hai ®éi, mçi ®éi cö 2 b¹n. Ngêi chñ trß sÏ ph¸t cho mçi b¹n mét tê giÊy cã ghi c¸c tõ. B¹n ®ã sÏ ph¶i gi¶i nghÜa b»ng tiÕng Anh ®Ó ®éi m×nh hiÓu vµ ®o¸n ®îc tõ ®ã. Trß nµy tuy khã nhng hiÖu qu¶ l¹i rÊt cao. Chóng ta nªn ¸p dông vµo phÇn gi¶i nghÜa tõ ®Æc biÖt víi häc sinh khèi 9. Game 9: Simon says -5- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh §©y lµ trß ch¬i mµ häc sinh ph¶i lµm theo mÖnh lÖnh cña gi¸o viªn. ChØ cÇn mét vµi phót ®Ó thùc hiÖn trß ch¬i nµy v× rÊt ®¬n gi¶n. Trß ch¬i nµy ph¸t triÓn kÜ n¨ng nghe (Listening skill) cña häc sinh vµ t¹o sù chó ý, l«i cuèn häc sinh vµo bµi häc míi. VÝ dô: T (teacher) : (nãi víi c¶ líp) “Simon says, stand up” S (student) : C¶ líp ®øng dËy. T : “Simon says, clap your hands” S : C¶ líp vç tay. T : Kh«ng nãi “Simon says” mµ chØ nãi “Sit down” S : Kh«ng lµm theo mÖnh lÖnh nµy v× gi¸o viªn kh«ng nãi “Simon says” Gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c mÖnh lÖnh mµ häc sinh ®· biÕt. Khi nãi mÖnh lÖnh gi¸o viªn nªn nãi thËt nhanh t¹o cho trß ch¬i vui h¬n vµ buéc häc sinh ph¶i chó ý vµ ph¶n x¹ nhanh h¬n. Cã thÓ dïng nh÷ng mÖnh lÖnh sau: “Close your books, close your eyes, put your hands up, look behind you, talk to your friend, pick up your pen, ….” Gi¸o viªn cã thÓ sö dông trß ch¬i khi b¾t ®Çu bµi häc. Game 10: Nought and crosses (Question game) §©y lµ mét trß ch¬i gièng víi ch¬i cê car«. Gi¸o viªn cã thÓ ¸p dông trß ch¬i nµy ë cuèi mçi mét bµi häc. Khi ch¬i trß ch¬i nµy sÏ gióp häc sinh «n tËp, cñng cè néi dung bµi häc vµ häc sinh cã c¬ héi luyÖn tËp hái ®¸p. Yªu cÇu: Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét khung « trªn b¶ng nh trß ch¬i cê car«. §iÒn mét tõ vµo mçi « cña khung. Líp häc ®îc chia ®Òu thµnh hai ®éi ch¬i. Mét ®éi dïng kÝ hiÖu “Nought” (O) vµ ®éi kia dïng “crosses” (X). Mçi bªn sÏ lÇn lît ®Æt mét c©u hái. Víi mét c©u hái ®óng GV yªu cÇu ®éi ®ã ®iÒn “nought” hoÆc “crosses” vµo khung. §éi ®Çu tiªn d¹t ®îc 3 dÊu (o) hoÆc 3 dÊu (X) trªn cïng mét hµng sÏ lµ ®éi th¾ng.Sau mçi c©u hái cña ®éi nµy th× ®éi kia cã c¬ héi tr¶ lêi. NÕu tr¶ lêi ®óng th× ®éi dã sÏ ®îc mét ®iÓm. NÕu kh«ng cã ®éi nµo ®¹t ®îc 3dÊu (O) hoÆc (X) trªn cïng mét hµng th× sÏ xÐt ®iÓm tr¶ lêi. Vµ ®éi nµo ®¹t ®iÓm tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n sÏ th¾ng cuéc. GV cã thÓ chän mét chñ ®Ò chung nµo ®ã hoÆc chän trong SGK. VÝ dô 1: English 8. Unit 14 “ At the Dentist’ s office” -6- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh Who Where What Why What Where When How Why O O O X X X C¸c c©u hái mµ gi¸o viªn cã thÓ dïng. 1. who did Alice go with? 2. What was the matter with Alice? 3. How many teeth were decaying? 4. What happened to Alice at school? 5. When did she go to the dentist? 6. Why did she go to the dentist? 7. Where did it hurt? Where did she fall down? 8. Why did her teeth need filling? Chó ý: NÕu nh tr×nh ®é HS cña b¹n kh«ng ®ñ ®Ó tù ®Æt c©u hái th× GV cã thÓ hái c¸c c©u hái th× häc sinh sÏ ®îc thëng b»ng (O) hoÆc (X) vµo khung ca r« víi mçi c©u tr¶ lêi ®óng. VÝ dô 2: General topic “ Free time” When Why Who Which What Where Where How What Questions: 1.What do you do in your freetime? 2.What is your favourite sport? 3. How often do you watch TV? 4.Where do you usually go on a Sun day? -7- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh 5. Who do you often spend your freetime with? 6. Why do you morning execises everyday? 7. Where do you go on holiday? 8. Where do you have freetime? 9. Which sport do you prefer football or swimming? PhÇn III: kÕt qu¶ Trong n¨m häc nµy t«i ®îc giao trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh khèi 6, 9 trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i ®¬n vÞ, t«i ®· ¸p dông nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ nªu trªn vµo c¸c tiÕt häc. §Ó ®¸nh gi¸ ®îc t¸c dông cô thÓ cña trß ch¬i ®èi víi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh khèi 6 vµ khèi 9, t«i ®· ph©n líp ®Ó ¸p dông trß ch¬i: Khèi 6 t«i chän 6A vµ 6C, khèi 9 t«i chän líp 9A vµ 9B vµ kÕt qu¶ thu ®îc cã phÇn khÝch lÖ: T«i nhËn thÊy r»ng nh÷ng trß ch¬i nµy ®· t¹o cho c¸c em mét c¸ch häc bæ Ých, võa ch¬i l¹i võa häc kh«ng chØ ë trªn líp mµ cßn ë mäi n¬i, mäi chç. Häc sinh rÊt høng thó khi ®Õn giê häc, hiÓu bµi s©u h¬n vµ tù nhiªn h¬n bít ®i nh÷ng rôt rÌ vèn cã. Cßn víi 2 líp 6B vµ 9C lµ 2 líp t«i Ýt ®a trß ch¬i vµo trong c¸c giê häc th× kÕt qu¶ lµ thùc sù cã h¹n chÕ dã lµ: C¬ b¶n häc sinh ng¹i nãi, kiÕn thøc kh«ng s©u, e ng¹i khi ®Õn giê häc, kh«ng thËt sù høng thó vÒ m«n häc. PhÇn iv: kÕt luËn Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i ®¬n vÞ c«ng t¸c.T«i nhËn thÊy r»ng nh÷ng trß ch¬i nµy ®· t¹o cho c¸c em mét c¸ch häc bæ Ých. Cã nh÷ng trß ch¬i rÊt thÝch hîp vµ hiÖu qu¶ khi b¾t ®Çu mét bµi häc míi nh trß ch¬i 9 vµ 10. Vµ ®Æc biÖt khi ¸p dông trß ch¬i ng«n ng÷ vµo bµi gi¶ng t«i nhËn thÊy HS yªu tiÕt häc h¬n, kh«ng khÝ líp s«i næi h¬n. HS cã c¬ héi luyÖn tËp TiÕng Anh nhiÒu h¬n. Song còng ph¶i nãi thªm r»ng bÊt k× mét ph¬ng ph¸p nµo, mét c¸ch thøc nµo còng ®Òu cã mÆt tr¸i cña nã, kh«ng cã g× thùc sù hoµn chØnh. Víi nh÷ng trß ch¬i mµ t«i ®· tr×nh bµy th× ph¶i cÇn cã sù chuÈn bÞ, bè trÝ thêi gian thÝch hîp, linh ho¹t. Víi bé m«n TiÕng Anh ®«i phót ån µo trong líp lµ kh«ng tr¸nh khái song ®ã lµ phót ån µo cã Ých. Nhng ë ®¬n vÞ c«ng t¸c cña m×nh sù ån µo nµy sÏ lµm ¶nh hëng tíi c¸c líp häc kh¸c v× ®«i khi thùc hiÖn trß ch¬i, t©m lý häc sinh rÊt nh¹y c¶m vµ hiÕu ®éng ®«i khi chóng kh«ng lµm chñ ®îc m×nh, cã khi cêi rÊt to, vç tay…Nh vËy GV ph¶i thùc sù lµ ngêi chñ trß n¨ng ®éng, gi¶i quyÕt mäi t×nh huèng bÊt ngê cã thÓ x¶y ra th× míi mong thùc hiÖn trß ch¬i mét c¸ch hiÖu qu¶ ®îc. Theo ý kiÕn chñ quan cña m×nh t«i nghÜ nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ nªn ®îc ¸p dông vµ s¸ng t¹o nhiÒu h¬n n÷a sao cho phï hîp víi ®èi tîng HS mµ m×nh gi¶ng d¹y. Nh÷ng -8- NguyÔn M¹nh Hïng – Trêng THCS Phóc Thµnh trß ch¬i ng«n ng÷ mµ t«i tr×nh bµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ®iÒu cha hîp lý. RÊt mong sù t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña ®ång nghiÖp. IV. Bµi häc rót ra tõ tiÕt d¹y: §èi víi gi¸o viªn: - Ph¶i thÈm thÊu bµi gi¶ng, tiÕt gi¶ng. - Ph¶i tham kh¶o c¸c lo¹i s¸ch, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi d¹y vµ tiÕt d¹y ®Ó chän trß ch¬i cho phï hîp. - Cã t©m huyÕt, tr¸ch nhiÖm víi häc sinh. - Ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ ph¬ng tiÖn vµ ®å dïng. §èi víi häc sinh: - Ph¶i cã ý thøc chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp. - Ph¶i cã ®ñ c¸c lo¹i s¸ch vë phôc vô cho tiÕt häc. - Tu©n thñ c¸c híng dÉn vµ chØ ®¹o cña thÇy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §¸nh gi¸ cña Héi ®ång thÈm ®Þnh Phóc thµnh, ngµy15 th¸ng 4 n¨m 2008 Ngêi viÕt NguyÔn M¹nh Hïng -9-
- Xem thêm -