Tài liệu Skkn những giải pháp nhằm nâng cao thành tích kĩ thuật nhảy cao cho học sinh thpt

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁ O DỤC VÀ ĐÀ O TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ SÁ NG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH KĨ THUẬT NHẢY CAO CHO HỌC SINH THPT Người thực hiện: Lê Đình Trung Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực môn: Thể dục THANH HÓA NĂM 2013 Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m NÂNG CAO THÀNH TÍCH kÜ thuËt NHẢY cao CHO HỌC SINH THPT 1 I – phÇn më ®Çu 1. lý do chän ®Ò tµi - Ngày 27/ 03/ 1946 Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi tập thể dục. Trong thư, lần đầu tiên Người chỉ cho nhân dân ta thấy rằng “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”. Và Người cũng đã chỉ rõ muốn có sức khỏe thì “ Nên tập thể dục” và coi đó là “Bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. - Từ đó ta thấy rằng sức khỏe là vốn quý của mỗi con người. Tuổi trẻ học đường lớn lên trong học tập và trưởng thành không thể thiếu sức khỏe. Để tuổi trẻ học đường luôn được rèn luyện nhằm có một thể chất cường tráng, dẻo dai, tinh thần sảng khoái, lạc quan hài hòa toàn diện đáp ứng sự phát triển của xã hội hiện nay thì công tác giáo dục học đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. - Từ khi chưa có hướng đổi mới phương pháp dạy học, thì tất cả các môn học khác cũng như bộ môn thể dục thường dạy theo lối cũ, giờ học đơn điệu, tẻ nhạt, giáo viên thiếu nhiệt tình, chưa năng động, dụng cụ tập luyện thiếu, học sinh vận động quá ít, chưa tích cực năng động, chơi nhiều nên chưa đạt yêu cầu lượng vận động cần thiết đối với lứa tuổi học sinh, thành tích thấp. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cơ thể học sinh, chưa thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở các em, kết quả đạt được còn thấp, nó thể hiện rõ qua việc đánh giá kểt quả học tập ở cuối học kì, cuối năm học. Và đặc biệt là qua các kì hội khỏe phù đổng thành tích nhiều môn thể thao - điền kinh chưa cao. 2 - Đất nước ta đang trong thời kì phát triển để dần hội nhập với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ, đòi hỏi con người không ngừng học hỏi để kịp thời đáp ứng với sự phát triển của thời đại. Từ thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác giáo dục thể chất trong trường học phải luôn đổi mới cách dạy và học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo nhằm tiết kiệm thời gian, giảm tải những nội dung không cần thiết, tạo sự chủ động tích cực học tập từ phía học sinh. Trong đó mỗi một môn học nó có tác dụng tích cực riêng đến sự phát triển của con người Ví dụ: Chạy ngắn phát triển tố chất sức nhanh tốc độ, chạy bền phát triển khẳ năng chịu đựng, khắc phục khó khăn trong khi chạy, đẩy tạ phát triển sức mạnh... Vì vậy để giảng dạy tốt tất cả các môn học thì đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức cần thiết để giảng dạy cho học sinh, nó không chỉ nâng cao chất lượng đại trà mà nó còn phải nâng cao thành tích của tất cả các môn nói chung. Trong phạm vi kinh nghiệm tôi chỉ đề cập đến một nội dung đó là “Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m NÂNG CAO THÀNH TÍCH kÜ thuËt NHẢY cao CHO HỌC SINH THpt” Qua ®ã gióp cho häc sinh cã kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu vÒ kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c bµi tËp kÜ thuËt ®iÒn kinh nãi chung vµ øng dông trong thùc tÕ ®êi sèng. Bíc ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu, kÝch thÝch t tëng vµ g©y sù høng thó häc tËp vµ ph¸t huy ®îc tÝnh n¨ng suy luËn, sù diÔn ®¹t b»ng lêi vµ ®Æc biÖt luyÖn tËp thùc hµnh qua c¸c bµi tËp thÓ lùc. 3 - Còng nh c¸c m«n häc kh¸c TDTT trong trêng häc gãp phÇn h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc, tÝnh cÇn thiÕt cña con ngêi lao ®éng míi. - §¸p øng nhu cÇu rÌn luyÖn th©n thÓ cho gi¸o dôc häc sinh khèi THPT + RÌn luyÖn tÝnh tù gi¸c tÝch cùc cho HS. + H×nh thµnh kÜ n¨ng, kÜ s¶o vËn ®éng. + Phï hîp víi mäi ®èi tîng HS vµ ®îc chó träng quan t©m ®óng møc bªn c¹nh c¸c bµi tËp ph¸t triÓn cña m«n häc lµ trong thùc tiÔn. 2. Môc tiªu nhiÖm vô cña ®Ò tµi. N©ng cao hiÖu qu¶ tËp luyÖn kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua gióp c¸c em hoµn thµnh môc tiªu m«n häc, lùa chän ph¸t hiÖn båi dìng ®éi tuyÓn häc sinh giái TDTT Dù thi c¸c cÊp. 3. §èi tîng ph¹m vi nghiªn cøu. §èi tîng lµ häc sinh trêng THPT §µo Duy Tõ - TP. Thanh Hãa( Khèi 11) 4. Giíi h¹n vµ ph¹m vi nghiªn cøu Häc phÇn néi dung kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng cña häc sinh khèi 11 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Nghiªn cøu lý thuyÕt. - Tµi liÖu tham kh¶o : 1- Lý luËn vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 2- Sinh lý häc TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 3- T©m lý häc TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 4- Häc thuyÕt huÊn luyÖn TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 5- S¸ch gi¸o viªn ThÓ Dôc 10,11 II/ phÇn néi dung 1. C¬ së lý luËn : Trong k× thi HKP§ c¸c cÊp còng nh trong c¸c ®ît héi th¶o chuyªn m«n cña gi¸o viªn th× vÊn ®Ò ®Æt ra c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn thùc tiÔn c¸c m«n ®iÒn kinh cßn yÕu. §iÒu 4 nµy dÉn ®Õn viÖc khã kh¨n cho gi¸o viªn khi trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n thÓ dôc(GDTC). MÆt kh¸c chóng ta ®· biÕt nhiÒu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn søc khoÎ. Trong sù t×m hiÓu vµ ph¸t triÓn båi dìng tuyÓn cho vËn ®éng viªn ë cÊp THPT nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn cho häc sinh ®Ó h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc, chuyÓn vËn ®éng tõ kÜ n¨ng sang kÜ s¶o vËn ®éng. Do vËy ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y - huÊn luyÖn vµ nh÷ng bµi tËp øng dông cña m«n häc ®iÒn kinh lµ mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m, nã rÊt quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cho viÖc rÌn luyÖn vµ häc tËp cña häc sinh. Mµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn nµy lµ c¶ mét chu k× hay lµ mét kÕ ho¹ch cña mét n¨m. VËy chóng ta cÇn ph¶i ®Þnh híng. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô môc ®Ých yªu cÇu cña m«n häc cho nªn t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y huÊn luyÖn nh»m gi¶i quyÕt cÊp thiÕt cho häc sinh trong n¨m häc nµy ®îc tèt h¬n. 2 Thùc tr¹ng: - §a sè c¸c em häc sinh cßn coi nhÑ viÕc tËp luyÖn . §Æc biÖt lµ m«n nh¶y cao. - ý thøc tËp luyÖn cha cao - C¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn ( S©n tËp, dông cô cßn nghÌo nµn). Tr×nh ®é tËp luyÖn cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu. 3. Gi¶i ph¸p- BiÖn ph¸p : Gi¶ng d¹y kÜ thuËt nh¶y cao còng nh gi¶ng d¹y c¸c m«n thÓ dôc thÓ thao kh¸c , ®Òu ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c chung ®îc x©y dùng trªn c¬ së quy ®Þnh h×nh thµnh kÜ n¨ng vËn ®éng. KÜ thuËt nh¶y cao lµ mét ho¹t ®éng kh«ng mang tÝnh chÊt chu k× , ®éng t¸c thùc hiÖn nhanh, t¬ng ®èi phøc t¹p. Nªn khi gi¶ng d¹y kÜ thuËt nµy, chñ yÕu dïng ph¬ng ph¸p ph©n ®o¹n, tõ ph©n ®o¹n ®Õn hoµn chØnh. Tr×nh tù c¸c bíc ®îc tiÕn hµnh nh sau. 3.1. X©y dùng kh¸i niÖm nh¶y cao hoµn chØnh: - Ph©n tÝch kÜ thuËt , chó ý ®Æc ®iÓm tõng giai ®o¹n. 5 - Lµm mÉu hoµn chØnh vµ chi tiÕt . - Dïng tranh ¶nh s¬ ®å ®Ó minh ho¹. Trong gi¶ng d¹y cÇn nªu bËt then chèt kÜ thuËt, lµm mÉu ph¶i næi bËt ®îc ®Æc ®iÓm kÜ thuËt. 3.2. Gi¶ng d¹y kÜ thuËt ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y: - Chän ch©n giËm b»ng ph¬ng ph¸p cho häc sinh nh¶y tù do . - Khi ®øng t¹i chç, m« pháng ®éng t¸c ®µ ®Æt ch©n giËm . - §a ch©n giËm kÕt hîp víi ®éng t¸c ®¸ n¨ng , ®¸nh tay kÕt hîp víi gi©m nh¶y. TËp ch¹y thÊp träng t©m phèi hîp víi giËm nh¶y. - KÕt hîp ®µ, giËm nh¶y. Chó ý 4 bíc cuèi cïng. + GiËm nh¶y,®¸ l¨ng ch¹m vËt chuÈn. + GiËm nh¶y ®¸ n¨ng, ch©n l¨ng, ®Çu hoÆc vai ch¹m vËt chuÈn . + Ch¹y ®µ chÝnh diÖn giËm nh¶y , thu ch©n giËm qua xµ. 3.3. Gi¶ng d¹y kü thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng - M« pháng ®éng t¸c qua xµ t¹i chç kh«ng cã xµ, kh«ng ch¹y ®µ. - §µ tõ 1 ®Õn 3 bíc thùc hiÖn kü thuËt trªn kh«ng qua xµ thÊp vµ trung b×nh kÕt hîp víi ®éng t¸c r¬i xuèng ®Êt. Phèi hîp 4 giai ®o¹n hoµn thiÖn n©ng dÇn møc xµ tõ thÊp ®Õn cao. 3.4. Gi¶ng d¹y kü thuËt giai ®o¹n r¬i xuèng ®Êt ( ®Öm): Tuú theo kiÓu nh¶y, giíi thiÖu cho häc sinh kü thuËt r¬i xuèng ®Êt ®Æc biÖt trong kiÓu óp bông cho häc sinh tËp ng· tríc khi tËp giai ®o¹n trªn kh«ng. * Nhng ®iÓm sai thêng m¾c ph¶i , nguyªn nh©n vµ c¸ch söa: 1.Giai ®o¹n ch¹y ®µ : - Ch¹y ®µ kh«ng chÝnh x¸c do kh«ng æn ®Þnh nhÞp ®iÖu ch¹y ®µ . - Ch¹y cao träng t©m , t thÕ xuÊt ph¸t kh«ng æn ®Þnh . * C¸ch söa : Ch¹y ®µ nhiÒu lÇn , t¨ng tèc ®é . h¹ thÊp träng t©m v¹ch s½n ®é dµi c¸c bíc , ®a ®Æt ch©n giÆm nh¶y ®óng ®iÓm giËm . 2. Giai ®o¹n giËm nh¶y : a, GiËm nh¶y kh«ng hÕt 6 * Nguyªn nh©n : - HiÓu sai quan niÖm - C¬ ch©n yÕu. - GiËm nh¶y chËm, gãc ®é ho·n xung qu¸ nhá, c¬ kh«ng ®ñ søc duçi . - Kü thuËt bíc cuèi cïng qu¸ dµi . * C¸ch söa : - N©ng cao nhËn thøc kü thuËt . -N©ng cao søc m¹nh cña ch©n . - TËp ph¶n x¹ giËm nh¶y nhanh . -TËp bíc cuèi cïng hîp lý víi giËm nh¶y . b) GiËm nh¶y chuÈn bÞ lao vµo xµ * Nguyªn nh©n - C¸c bíc cuèi cïng kh«ng h¹ thÊp ®îc träng t©m . - Lóc giËm nh¶y th©n gËp vÒ phÝa truíc . - Tèc ®é giËm nh¶y bÞ chËm . * C¸ch söa : - TËp ch¹y thÊp träng t©m kÕt hîp ®a ®Æt ch©n giËm nh¶y . - TËp ph¶n x¹ giËm nh¶y nhanh, ®¸ l¨ng ch¹m vËt chuÈn, v¬n ngêi tÝch cùc n©ng cao . 3. Giai ®o¹n trªn kh«ng : - Ch©n l¨ng cong lóc qua xµ , xoay Ðp kh«ng tÝch cùc *C¸ch söa : - TËp ®¸ l¨ng th¼ng tÝch cùc xµ cao, xoay Ðp ch©n l¨ng nhiÒu . - Ph¶i Ýt gËp, xoay th©n . CÇn tËp m« pháng ë ngoµi, trªn cÇu th¨ng b»ng . - Ch©n giËm khi qua xµ cao qu¸ th× tËp ®a ch©n giËm qua xµ th¼ng nhiÒu lÇn. 4. Giai ®o¹n r¬i xuèng ®Êt : Kh«ng tÝch cùc ®a nhanh mét bé phËn c¬ thÓ xuèng ch¹m ®Êt sím ngêi bÞ thu l¹i tiÕp xóc ®Êt kh«ng chñ ®éng gÊp c¸c khíp . 7 * C¸ch söa : TËp nhiÒu lÇn ë møc xµ thÊp , chó ý tíi c¸c bé phËn c¬ thÓ tiÕp xóc ®Êt tríc , chñ ®éng gÊp c¸c khíp (ho·n xung) 5. KÕt qu¶ thu ®îc qua kh¶o nghiÖm, gi¸ tri khoa häc cña vÊn ®Ò nghiªn cøu §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ph¸p chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm s ph¹m . - Thêi gian thùc nghiÖm : §îc tiÕn hµnh trong c¸c tiÕt häc nh¶y cao cña khèi 11 theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh cña Bé GD - §Þa ®iÓm thùc nghiÖm: S©n tËp thÓ dôc trêng THPT §µo Duy Tõ - §èi tîng thùc nghiÖm : Lµ häc sinh líp 11C7 * Ngoµi ra trong c¸c buæi d¹y t«i cßn sö dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc: Søc m¹nh- tèc ®é - ph¸t triÓn thÓ lùc. - Néi dung bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh: Bµi tËp vÒ søc m¹nh Bµi tËp vÒ søc m¹nh STT STT tèc ®é bét ph¸t 1 Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao 1 BËt xa t¹i chç 2 Ch¹y 30m tèc ®é cao 2 BËt cao t¹i chç 3 Ch¹y 60m xuÊt ph¸t cao 3 BËt cãc 15m 4 Ch¹y ®¹p sau 30m 4 Lß cß nhanh mét ch©n 30m - TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y bµi tËp: TuÇn STT Tªn bµi tËp 1 Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao 2 Ch¹y 30m tèc ®é cao 3 Ch¹y 60m xuÊt ph¸t cao 4 Ch¹y ®¹p sau 30m 5 BËt cao t¹i chç 6 BËt cãc 15m 7 BËt xa t¹i chç 8 Lß cß nhanh mét ch©n 30m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 - Néi dung bµi tËp: STT Tªn bµi tËp §Þnh lîng Sè lÇn Thêi gian NghØ 1 Ch¹y 30m xuÊt ph¸t cao 2-3 3phót 30"1phót 2 Ch¹y 30m tèc ®é cao 2-3 3 phót 30"1phót 3 Ch¹y 60m xuÊt ph¸t cao 1-2 4 phót 30"1phót 4 Ch¹y ®¹p sau 30m 1-2 3 phót 30"1phót 5 BËt xa t¹i chç 4 1-2 phót 30" 6 BËt cao t¹i chç 4 1-2 phót 30" 7 BËt cãc 15m 2 1-2 phót 30" 8 Lß cß nhanh 1 ch©n 30m 2 2 phót 30" Môc ®Ých yªu cÇu RÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh bét ph¸t. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh bét ph¸t. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh bét ph¸t. Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc RÌn luyÖn søc m¹nh bét ph¸t. 9 Yªu cÇu: Tù gi¸c tÝch cùc 6.Bµi häc kinh nghiÖm. 6.1 Qua viÖc thùc hiÖn s¸ng kiÕn víi c¸c biÖn ph¸p trªn vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc,t«i nhËn thÊy muèn gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ tèt gi¸o viªn ph¶i cã sù ®Çu t,chuÈn bÞ kÜ gi¸o µn tríc khi lªn líp,chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc vµ dông cô s©n tËp thËt tèt. 6.2 Muèn gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ tèt vµ thu hót sù ham thÝch cña häc sinh ®èi víi m«n häc,b¶n th©n ngêi d¹y ngoµi sù nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y cÇn ph¶i kh«ng ngõng häc hái trang bÞ thªm kiÕn thøc,rÌn luyÖn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho v÷ng vµng,thêng xuyªn dù giê ®ång nghiÖp,ph¶i rót ®îc kinh nghiÖm sau mçi giê d¹y ®Î t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p c¶i tiens ,phï hîp víi yªu cÇu gi¶ng d¹y. 6.3 Tæ chøc trß ch¬i vµ lîng vËn ®éng hîp lÝ,bµi tËp ph¶i võa søc,phï hîp víi søc kháe,tr×nh ®é tËp luyÖn,t©m lÝ giíi tÝnh häc sinh,tr¸nh cho c¸c em sù lo ng¹i,nhµm ch¸n,t¹o ®îc t©m lÝ tèt cho c¸c em ®èi víi m«n häc. 6.4 Trong qu¸ tr×nh trùc tiÕp gi¶ng d¹y ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hiÓm vµ tù b¶o hiÓm ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho häc sinh,gióp c¸c em an t©m vµ tù tin h¬n trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn.Cã nh thÕ häc sinh míi dÔ rµng tiÕp thu bµi häc tèt vËn dông tèt kÜ thuËt n©ng cao thµnh tÝch trong häc tËp vµ thi ®Êu. SÜ sè líp: 51 ( Trong ®ã cã 6 em bÞ khíp - tim bÈm sinh - tËt ) Tríc thùc nghiÖm 10 Thµnh tÝch 100cm -110cm 110cm-120cm 120cm - 150cm 55,5% 33,3% 11,2% Nam 25 em Thµnh tÝch 90cm - 100cm 100cm -110cm 110cm -120cm 71,5% 21,5% 7% N÷ 20 em Møc ®é n¾m v÷ng thùc hµnh kü thuËt ®éng t¸c 58,4% Sau thùc nghiÖm Thµnh tÝch 90cm-110cm 110cm-120cm 120cm-130cm Nam 25 em 10% 71% 19% Thµnh tÝch 80cm-90cm 90cm-110cm 110cm-120cm N÷ 20 em 35,7% 42,8% 21,5% Møc ®é n¾m v÷ng thùc hµnh kü thuËt ®éng t¸c 87,7% III/ phÇn KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1- KÕt luËn : Gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn c¸c m«n nh¶y cao trong nhµ trêng phæ th«ng ®Æc biÖt ë cÊp häc THPT lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ gian khæ. V× vËy ®ßi hái mçi thÇy c« gi¸o bé m«n ®Òu ph¶i cã t©m huyÕt, nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm cao. Trong tõng buæi tËp ngêi gi¸o viªn ph¶i hiÓu vµ n¾m ch¾c c¸c nguyªn t¾c gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn, tõ ®ã ¸p dông ph¬ng ph¸p cho phï hîp. Víi kinh nghiÖm b¶n th©n, nh÷ng vÊn ®Ò häc hái ®îc tõ c¸c gi¶ng viªn, tõ ®ång nghiÖp, tµi liÖu tham kh¶o t«i ®· m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p ®Ó huÊn luyÖn vµ gi¶ng d¹y c¸c m«n ®iÒn kinh trong ch¬ng tr×nh thÓ dôc bËc THPT còng nh viÖc ¸p dông vµo thùc tiÔn gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn häc sinh cña t«i, 2- KiÕn nghÞ : Trong khu«n khæ bµi viÕt díi d¹ng kinh nghiÖm d¹y häc t«i ®· cè g¾ng th©u tãm , cè g¾ng lùa chän c¸c bµi tËp hîp lý, l«gÝc ®¶m b¶o dÉn d¾t häc sinh mét c¸ch khoa häc , võa søc sù ham thÝch häc tËp m«n nh¶y cao cïng víi c¸c kªt qu¶ ®¹t ®îc nªu trªn ®· ph¶n ¸nh ®îc nh÷ng bíc tiÕn vµ niÒm vui cña thÇy vµ trß . Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò nghiªn cøu kh¸ dµi v× vËy ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu chç cha phï hîp rÊt mong sù gãp ý bæ sung cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy ®Çy ®ñ h¬n, chÊt lîng h¬n. 11 Xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 15tháng 05 năm 2013 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Đình Trung TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tµi liÖu tham kh¶o : 1- Lý luËn vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt. (NXB thÓ dôc thÓ thao) 2- Sinh lý häc TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 3- T©m lý häc TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 4- Häc thuyÕt huÊn luyÖn TDTT. ( NXB thÓ dôc thÓ thao) 5- S¸ch gi¸o viªn ThÓ Dôc khèi 10,11 12
- Xem thêm -