Tài liệu Skkn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức bền cho học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh quảng ngãi

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NGÃI Môn: Thể dục Tên tác giả: Bùi Hải Hoàn Giáo viên môn: Thể dục NĂM HỌC: 2014-2015 DANH M ỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI GDTC : Giáo dục thể chất TDTT : Thể dục thể thao DTNT : Dân tộc nội trú cm : Centimet Sl : Số lần m : Mét Ph;s : Phút, giây Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng M ỤC LỤC PHẦN I: PHẦN M Ở ĐẦU Trang I . Đ ẶT VẤ N Đ Ề : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I I . M ỤC ĐÍ C H - N H I Ệ M V Ụ NG H I Ê N CỨ U: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I I .1 . M ụ c đ í c h n g h i ê n c ứ u : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I I .2 . N h i ệ m v ụ n g h i ê n c ứ u : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I I I . PH Ƣ Ơ N G PH Á P NG H I Ê N CỨ U: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I I I .1 . P h ƣơ n g p h á p t ổ n g h ợ p v à p h â n t í c h t à i l i ệ u c ó l i ê n quan:............................................................................... 4 I I I .2 . P h ƣơ n g p h á p p h ỏ n g v ấ n , t ọ a đ à m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I I I .3 . P h ƣơ n g p h á p q u a n s á t s ƣ p h ạ m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I I I .4 . P h ƣơ n g p h á p ki ể m t r a s ƣ p h ạ m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I I I .5 . P h ƣơ n g p h á p t h ực n g h i ệ m s ƣ p h ạ m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I I I .6 . P h ƣơ n g p h á p t o á n h ọ c t h ố n g kê : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 I V. T Ổ CH ỨC NG H I Ê N CỨ U: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 I V.1 . T h ờ i g i a n n g h i ê n c ứu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 I V.2 . Đị a đ i ể m n g h i ê n c ứ u : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 I V.3 . Đố i t ƣ ợ n g n g h i ê n c ứu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 PHẦN II: NỘI DUNG I . Đ Á NH G I Á T H Ự C T R Ạ NG CÔ NG T Á C G DT C VÀ T H Ự C T R ẠN G S Ứ C B Ề N CỦ A H Ọ C S I NH T R ƢỜ NG T H P T DT N T T ỈN H Q UẢ NG NG Ã I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 I .1 . Đặ c đ i ể m t â m s i n h l ý , g i ả i p h ẫ u l ứa t u ổ i T H P T t r o n g t ậ p l u y ệ n T DT T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 I . .1 .1 . Đặ c đ i ể m g i ả i p h ẫ u s i n h l ý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 I .1 .2 . Đặ c đ i ể m t â m l ý : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I .2 . Đá n h g i á t h ực t r ạ n g n ă n g l ự c s ức b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ƣờ n g T H PT DT NT t ỉ n h Q u ả n g Ng ã i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 I .2 .1 . L ự a c h ọ n t e s t đ á n h g i á n ă n g l ự c s ứ c b ề n c h o đ ố i t ư ợn g nghiên cứu. ...................................................................... 17 I . 2 .2 . T h ự c t r ạ n g n ă n g l ự c s ứ c b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ư ờn g T H PT D T N T t ỉ n h Qu ả n g N g ã i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 I .3 . T h ự c t r ạ n g c ô n g t á c G DT C t ạ i t r ƣờ n g T H PT DT NT t ỉ n h Q u ả n g Ng ã i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 I .3 .1 . C h ư ơn g t r ì n h g i ả n g d ạ y mô n G DT C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 I .3 .2 . T h ự c t r ạ n g c ơ s ở v ậ t c h ấ t c ủ a t r ư ờn g T H PT D T N T t ỉ n h Quảng Ngãi ...................................................................... 26 I .3 .3 . T h ự c t r ạ ng c ô n g t á c g i ả n g d ạ y , g i á o d ụ c s ứ c b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờn g T H PT DT N T t ỉ n h Qu ả n g N g ã i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 I .3 .4 . T h ự c t r ạ n g v i ệ c t ậ p l u y ệ n s ứ c b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ư ờn g T H PT DT N T t ỉ n h Qu ả n g N g ã i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 I I . L Ự A CH Ọ N V À X Á C ĐỊ NH H I Ệ U Q U Ả C ÁC B ÀI T Ậ P P H ÁT T RI Ể N S Ứ C B Ề N CH O H Ọ C S I NH T RƢ Ờ N G T H P T D T NT T Ỉ NH Q UẢ N G NG ÃI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 I I .1 . L ựa c h ọ n c á c b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ức b ề n c h o đ ố i t ƣợ n g n g h i ê n c ứu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 I I .2 . Xâ y d ựn g t i ế n t r ì n h h u ấ n l u y ệ n n ă n g l ực s ứ c b ề n c h o đ ố i t ƣợ n g t h ực n g h i ệ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 I I .3 . T ổ c h ức t h ự c n g h i ệ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 I I .4 . K ế t q u ả v à p h â n t í c h kế t q u ả t h ực n g h i ệ m s ƣ p h ạ m . . . . 3 9 I I . .4 .1 . K ế t q u ả k i ể m t r a t r ư ớc t h ự c n g h i ệ m : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 I I .4 .2 . K ế t q u ả k i ể m t r a g i ữ a t h ự c n g h i ệ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 I I .4 .3 . K ế t q u ả k i ể m t r a c u ố i t h ự c n g h i ệ m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 III.1. Kết luận: ................................................................ 45 III.2. Khuyến nghị: .......................................................... 46 T ÀI L I Ệ U T H AM K H ẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 P H Ụ L ỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHẦN I:M Ở ĐẦU I . Đ ẶT VẤ N Đ Ề Đ ể c ó s ự c h u yể n b i ế n v ề c h ấ t l ư ợ n g g i á o d ụ c t h ể c h ấ t ( G D TC ) t r o n g t r ư ờ n g h ọ c v à g ó p p h ầ n t h ực h i ệ n m ụ c t i ê u đ à o t ạ o n h â n l ực l a o đ ộ n g x ã h ộ i , b ồ i d ưỡ n g n h â n t à i t h ể t h a o c h o đ ấ t n ướ c l à c â u h ỏ i c ầ n c ó l ờ i g i ả i đ á p c ủ a c á c n h à k h o a h ọ c t h ể d ụ c t h ể t h a o ( T D TT ) , c á c n h à q u ả n l ý v à n h à g i á o d ụ c t h ể c h ấ t h i ệ n n a y. Giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ là bộ phận cơ bản trong h ệ t h ố n g G DT C n h â n d â n , t r o n g đ ó c á c b à i t ậ p TD T T l à p h ư ơ n g t i ệ n q u a n t r ọ n g đ ể đ e m l ạ i s ức k h o ẻ c h o mọ i n g ư ờ i v à t h ể c h ấ t c ư ờ n g t r á n g c h o t h ế h ệ t r ẻ Vi ệ t Na m h i ệ n t ạ i v à ma i s a u . Tr o n g d ự t h ả o n g h ị q u yế t Đạ i h ộ i Đả n g t o à n q u ố c l ầ n t h ứ I X c ó đ o ạ n v i ế t : " P h á t t r i ể n mạ n h mẽ p h o n g t r à o T D T T q u ầ n c h ú n g c ả v ề b ề r ộ n g l ẫ n c h i ề u s â u , l à m c h o T D TT t h ậ t s ự l à mộ t p h ươ n g t i ệ n đ ạ i c h ú n g , g ó p p h ầ n b ả o v ệ v à t ă n g c ườ n g s ức k h o ẻ c h o n hâ n d â n , p h ụ c v ụ c á c n h i ệ m v ụ c h í n h t r ị , k i n h t ế x ã h ộ i c ủ a đ ấ t n ướ c " . M u ố n p h á t t r i ể n đ ượ c p h o n g t r à o T D T T , t h ì k h ô n g t h ể t h i ế u đ ượ c v a i t r ò c ủ a G D TC t r o n g n h à t r ườ n g , t ừ b ậ c mẫ u g i á o , h ọ c s i n h p h ổ t h ô n g , đ ế n đ ạ i h ọ c v à c h u yê n n g h i ệ p . T h ự c h i ệ n c h ủ t r ư ơ n g c ủ a Đả n g và Nh à n ướ c v ề c ô n g t á c G D T C v à t h ể t h a o t r ư ờ n g h ọ c , B ộ Gi á o d ụ c v à Đà o t ạ o đ ã c ó nhiều văn bản pháp quy để chỉ đạo thực hi ện đến các cơ sở. B ộ Gi á o d ụ c v à đ à o t ạ o c ũ n g đ ã b a n h à n h c h ươ n g t r ì n h mụ c t i ê u : " c ả i t i ế n nâ n g c a o c h ấ t l ượ n g g i á o d ụ c t h ể c h ấ t , s ứ c k h o ẻ p h á t t r i ể n v à b ồ i d ư ỡ n g t à i n ă n g t h ể t h a o h ọc s i n h , s i n h v i ê n t r o n g n h à t r ườ n g c á c c ấ p ở g i a i đ o ạ n 1 9 9 6 - 2 0 0 0 v à đ ị n h h ướ n g đ ế n n ă m 2 0 2 5 " . T r on g c h ươ n g t r ì n h mụ c t i ê u đ ã Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 1 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng n ê u l ê n đ ầ y đ ủ n h ữn g đ i ề u k i ệ n đ ả m b ả o c h o c ô n g t á c g i á o d ụ c t h ể c h ấ t v à t h ể t h a o t r o n g t r ườ n g h ọ c ổ n đ ị n h v à p h á t t r i ể n đ ế n n ă m 2 02 5 . G i á o d ụ c t h ể c h ấ t l à mộ t mặ t c ủ a g i á o d ụ c t o à n d i ệ n c h o h ọ c s i n h , s i n h v i ê n d ướ i c h ế đ ộ xã h ộ i c h ủ n g h ĩ a . T r o n g n h à t r ườ n g , G D TC l à mộ t p h ươ n g t i ệ n c ó h i ệ u q u ả đ ể p h á t t r i ể n h à i h o à , c â n đ ố i c ơ t h ể v à c á c t ố c h ấ t t h ể l ực c ủ a h ọ c s i n h . G i á o d ụ c t h ể c h ấ t l à l ĩ n h v ực s ư p h ạ m c h u yê n b i ệ t , t h ô n g q u a g i á o d ụ c t h ể c h ấ t v à h u ấ n l u yệ n t h ể t h a o c ò n c ó t á c d ụ n g t í c h c ực t ớ i n h ữn g p h ẩ m c h ấ t c h í n h t r ị , t ư t ưở n g , đ ạ o đ ứ c , t h ẩ m m ỹ t r o n g v i ệ c h ì n h t h à n h n h â n c á c h c h o n g ườ i h ọ c . N h ưn g h i ệ n n a y, G D TC ở c á c t r ư ờ n g h ọ c c h ưa đ á p ứn g đ ượ c yê u c ầ u mà đ ấ t n ướ c đ a n g đ ò i h ỏ i . Đú n g nh ư B ộ Gi á o d ụ c Đà o t ạ o v à T ổ n g c ụ c T D TT đ ã n h ấ t t r í đ á n h g i á : " C h ấ t l ượ n g G D TC c ò n t h ấ p , g i ờ d ạ y t h ể d ụ c c ò n đ ơ n đ i ệ u , má y mó c t h i ế u s i n h đ ộ n g , a n t o à n v à c ó t á c d ụ n g t ố t c ò n h ạ n c h ế … " . C á c t ồ n t ạ i t r ê n đ â y c ó n h i ề u n g u yê n n h â n . Q u ả n g Ng ã i l à t ỉ n h d u yê n h ả i mi ề n t r u n g , đ ờ i s ố n g v ậ t c h ấ t c ủ a n h â n dâ n c ò n n h i ề u k h ó k h ă n . Nh ưn g t ừ n ă m 2 0 0 7 đ ế n n a y, đ ượ c s ự q u a n t â m c ủ a c á c c ấ p l ã n h đ ạ o t ỉ n h c ù n g s ở giáo dục và đào tạo thì cơ sở vật chất phục vụ cho công tác g i ả n g d ạ y v à h ọc t ậ p G D TC c ủ a c á c t r ườ n g T HP T đ ã đ ượ c đầu tư đáng kể từ diện tích sân chơi đến các trang thiết bị tập l u yệ n . T u y n h i ê n , c ô n g t á c g i á o d ụ c t r o n g n h à t r ườ n g v ẫ n c ò n n h i ề u t ồ n t ạ i . S ự s ắ p x ế p t h ờ i k h ó a b i ể u c h ưa h ợ p l ý , t h i ế u k h o a h ọ c . B ả n t hâ n v ấ n đ ề G DT C b ắ t b u ộ c đ a n g c ó h ạ n c h ế v ì c h ươ n g t r ì n h n ộ i d u n g g i ả n g d ạ y c h ưa p h ù h ợ p v ớ i t r ì n h đ ộ thực tiễn và điều kiện của học sinh. Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 2 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng H ơ n t h ế n ữa , q u a k h ả o s á t t h ực t ế , t ô i t h ấ y r ằ n g mộ t b ộ p h ậ n g i á o v i ê n n h ậ n t h ức c h ưa đ ầ y đ ủ v ề l ợ i í c h c ủ a c ô n g t á c n à y đ ã l à m c ả n t r ở s ự p h á t t r i ể n c ủ a p h o n g t r à o TD T T t r ườ n g h ọ c . Tr o n g g i ả n g d ạ y k h ô n g t uâ n t h ủ n g h i ê m p h â n p h ố i c h ươ n g t r ì n h , c á c g i á o v i ê n c ò n c ắ t x é n t h ờ i g i a n v à n ộ i d u n g t ậ p l u yệ n , c ụ t h ể n h ư l ượ c b ỏ n h ữn g b à i t ậ p b ổ t r ợ . Đ ạ i đ a s ố các giáo viên chỉ chú trọng đến nội dung cơ bản của buổi tập mà b ỏ q u a c á c b à i t ậ p b ổ t r ợ ( đ ặ c b i ệ t l à b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ức b ề n ) . Vì h ọ c h o r ằ n g t ậ p l u yệ n p h á t t r i ể n s ức b ề n d ễ d ẫ n đ ế n mệ t mỏ i s â u l à m ả n h h ưở n g đế n h ọ c t ậ p v ă n h ó a . M ặ c d ù k h o a h ọ c đ ã c h ứn g mi n h t ậ p l u yệ n p h á t t r i ể n t ố c h ấ t s ứ c b ề n n g a y t ừ k h i l à h ọ c s i n h p h ổ t h ô ng t h ì k h i ở t u ổ i t r ưở n g t h à n h c o n n g ườ i mớ i c h ị u đ ựn g đ ượ c l ư ợ n g v ậ n đ ộ n g k é o d à i , l à t i ề n đ ề n â n g c a o t h à n h t í c h c ủ a n h i ề u mô n t h ể th a o , c ó s ứ c khỏe tốt trong học tập và có khả năng duy trì hiệu quả lao động trong thời gian dài. V ì v ậ y, v ấ n đ ề đ ặ t r a l à đ ể c ô n g t á c G DT C c h o h ọ c s i n h T H P T đ ạ t v ề c h ấ t l ượ n g b ê n c ạ n h p h ầ n n ộ i d u n g b ắ t b u ộ c c ủ a c h ươ n g t r ì n h c ầ n đ a d ạ n g h ó a c á c l o ạ i h ì n h b à i t ậ p ( mộ t t r o n g s ố đ ó l à b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ức b ề n ) mà c ó t h ể d ễ d à n g t ổ c h ức t ậ p l u yệ n , k h ô n g yê u c ầ u c a o v ề t r a n g t h i ế t b ị l ạ i n â n g c a o h i ệ u q u ả g i á o d ục t h ể c h ấ t . X u ấ t p h á t t ừ n h ữ n g l ý d o n ê u t r ê n , v ớ i mo n g mu ố n đ ó n g g ó p mộ t p h ầ n v à o s ự p h á t t r i ể n c ủ a n h à t r ườ n g , n â n g c a o c h ấ t l ượ n g g i ờ g i ả n g d ạ y G D T C v ớ i m ụ c đ í c h l à p h á t t r i ể n s ức b ề n c h o h ọ c s i n h , c h ú n g t ô i mạ n h d ạ n n g h i ê n c ứu đ ề t à i : “ Ng h i ê n c ứ u ứ n g d ụ n g m ột s ố b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ứ c b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờ n g T H PT Dâ n t ộ c n ộ i t rú t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i ” . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 3 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I I . M ỤC ĐÍ C H N H I Ệ M V Ụ N G H I Ê N CỨ U: I I .1 . M ụ c đ í c h n g h i ê n c ứ u : T r ê n c ơ s ở p h â n t í c h l ý l u ậ n , t h ực t i ễ n c ô n g t á c g i ả n g d ạ y g i ờ h ọ c GD T C và t h ực t r ạ n g p h á t t r i ể n s ức b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g TH P T D TN T t ỉ n h Qu ả n g N g ã i . Đề t à i n g h i ê n c ứu v ớ i mụ c đ í c h l ựa c họ n h ệ t h ố n g c á c b à i t ậ p n h ằ m p h á t t r i ể n s ức b ề n c h o h ọ c s i nh t r ườ n g T HP T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i , g ó p p h ầ n n â n g c a o h i ệ u q u ả c ô n g t á c G D TC c ủ a n h à t r ườ n g h i ệ n n a y. I I .2 . N h i ệ m v ụ n g h i ê n c ứ u : Đ ể đ ạ t đ ượ c mụ c đ í c h n g h i ê n c ứ u đ ề r a , đ ề t à i đ ã g i ả i q u yế t c á c n h i ệ m v ụ c ụ t h ể s a u : * Nh i ệ m v ụ 1 : Đá n h g i á t h ực t r ạ n g s ức b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g T HP T DTN T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . * Nh i ệ m v ụ 2 : Lự a c h ọ n , ứn g d ụ n g v à đ á n h g i á h i ệ u q u ả b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ứ c b ề n c h o họ c s i n h t r ườ n g T H P T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . I I I . PH Ƣ Ơ N G PH Á P NG H I Ê N CỨ U: Đ ể g i ả i q u yế t c á c n h i ệ m v ụ n g h i ê n c ứu n ê u t r ê n , đ ề t à i đ ã s ử d ụ n g c á c p h ươ n g p h á p n g h i ê n c ứu s a u : I I I .1 . Ph ƣơ n g p h á p t ổ n g h ợ p v à p h â n t í c h t à i l i ệ u c ó l i ê n quan: P h ươ n g p h á p t ổ n g h ợ p v à p h â n t í c h t à i l i ệ u đ ượ c s ử d ụ n g r ộ n g r ã i t r o n g h ầ u h ế t c á c c ô n g t r ì n h n g h i ê n c ứu k h o a h ọ c . P h ươ n g p h á p n à y g i ú p c h o v i ệ c h ệ t h ố n g h ó a c á c k i ế n t h ức c ó l i ê n q u a n đ ế n l ĩ n h v ực n g h i ê n c ứ u . Tr o n g q u á t r ì n h n g h i ê n c ứu , đ ề t à i đ ã t h u t h ậ p v à n g h iê n c ứu t r ê n c á c t à i l i ệ u l i ê n q u a n n h ư: C á c v ă n k i ệ m c ủ a Đ ả n g v à n h à n ư ớ c , c á c v ă n b ả n Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 4 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của bộ giáo dục và đào tạo, các văn bản pháp quy của ngành v ề c ô n g t á c GD TC t r ư ờ n g h ọ c , c á c s á c h t ạ p c h í , t à i l i ệ u k h o a h ọ c v à c á c k ế t q u ả n g h i ê n c ứu c ủ a c á c t á c g i ả , c á c n h à k h o a học. Tổng hợp tri thức của các tài liệu trên giúp chúng tôi h ì n h t h à n h n ê n d ự b á o k h o a h ọ c , mụ c đ í c h n g h i ê n c ứu , h ướ n g v à p h ươ n g p h á p g i ả i q u yế t n h i ệ m v ụ n g h i ê n c ứ u . Qu a đ ó , c h ú n g t ô i l ựa c h ọ n c á c b à i t ậ p p h á t t r i ể n s ức b ề n c h o h ọ c s i n h t r ườ n g T HP T DTN T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . I I I .2 . P h ƣơ n g p h á p p h ỏ n g v ấ n , t ọ a đ à m: Đ â y l à p h ươ n g p h á p đ ượ c s ử d ụ ng t r o n g q u à t r ì n h đ i ề u t r a thực trạng việc sử dụng các test đánh giá sức bền chung của đ ố i t ượ n g n g h i ê n c ứu c ũ n g n h ư l ựa c h ọ n h ệ t h ố n g t e s t h ợ p l ý . P h ươ n g p h á p n à y đ ư ợ c s ử d ụ n g c h ủ yế u p h ỏ n g v ấ n c á c g i á o v i ê n đ ã v à đ a n g t r ực t i ế p t h a m g i a g i ả n g d ạ y mô n G D TC ở c á c t r ườ n g T HP T t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . C á c p h i ế u p h ỏ n g v ấ n đ ượ c x â y d ựn g t r ê n c ơ s ở t h u t h ậ p c á c c h ỉ t i ê u đ á n h g i á t r ì n h đ ộ s ức b ề n c h u n g c ủ a đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứu c ủ a c á c t á c g i ả t r o n g v à n g o à i n ư ớ c . T r ê n c ơ s ở đ ó n ắ m b ắ t đ ượ c n h ữn g t h ô n g t i n k h á c h q u a n v à n h ữn g k i n h n g h iệ m q u ý b á u về: - P h ư ơ n g p h á p v à h ì n h t h ứ c h u ấ n l u yệ n s ức b ề n c h u n g . - Th ờ i g i a n v à t ổ c h ức t ậ p l u yệ n . - Qu a n đ i ể m l ự a c h ọ n c á c t e s t v à b à i t ậ p s ứ c b ề n c h u n g . ( Nộ i d u n g p h i ế u p h ỏ n g v ấ n đ ư ợ c t r ì n h b à y c ụ t h ể ở p h ầ n phụ lục) Q u a p h ươ n g p h á p n à y đ ã g i ú p c h ú n g t ô i x á c đ ị nh đ ượ c h i ệ n t r ạ n g c á c v ấ n đ ề v à h ì n h t h à n h đ ượ c g i ả t h i ế t k h o a h ọ c , Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 5 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng g i ả i q u yế t đ ư ợ c c ơ s ở l ý l u ậ n v à t h ực t i ễ n c ủ a v i ệ c n â n g c a o c h ấ t l ượ n g c ô n g t á c g i ả n g d ạ y, p h ầ n n à o đ ã đ á p ứn g đ ượ c yê u c ầ u h ọ c t ậ p c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g TH P T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ngãi. I I I .3 . P h ƣơ n g p h á p q u a n s á t s ƣ p h ạ m: V i ệ c s ử d ụ n g c á c p h ươ n g p h á p q u a n s á t s ư p h ạ m n h ằ m t r ực t i ế p t h e o d õ i n ộ i d u n g t ậ p l u yệ n s ứ c b ề n t r o n g g i ờ h ọ c c h í n h k h ó a c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g TH P T D TN T t ỉ n h Q u ả n g Ng ã i b ằ n g c á c h : Gh i s ố l ượ n g c á c b à i t ậ p , s ố l ượ n g h ọ c s i n h t r o n g l ớ p , c á c h t h ứ c t ổ c h ức , h ướ n g d ẫ n g i ờ h ọ c , t h ờ i g i a n t i ế n h à n h c h o mỗ i n ộ i d u n g t ậ p l u yệ n s ứ c b ề n c h u n g , c á c h ì n h thức bài tập được sử dụng, số lần lặp lại bài tập sức bền. B ằ n g p h ươ n g p h á p n à y, đ ề t à i đ ã q u a n s á t đ ư ợ c 2 0 t i ế t h ọ c c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g T HP T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . Từ đó, giúp cho công tác đánh giá thực trạng việc sử dụng các b à i t ậ p n h ằ m p h á t t r i ể n s ức b ề n c h o h ọ c s i n h t r ư ờ n g T HP T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . Hì n h t h à n h mộ t p h ươ n g á n t h ự c n g h i ệ m ma n g t í nh k h ả t h i . I I I .4 . P h ƣơ n g p h á p ki ể m t r a s ƣ p h ạ m: L à p h ươ n g p h á p đ ượ c s ử d ụ n g n h ằ m mụ c đ í c h k i ể m t r a , đánh giá hiệu quả của bài tập phát triể n sức bền cho học sinh t r ườ n g T HP T D TN T t ỉ n h Qu ả n g N g ã i . Đồ n g t h ờ i , k ế t q u ả s ử d ụ n g p h ư ơ n g p h á p n à y c ũ n g c h í n h l à v i ệ c g i ả i q u yế t n h i ệ m v ụ 2 mà đ ề t à i đ ã x á c đ ị n h . C á c t e s t mà q u á t r ì n h n g hi ê n c ứu t i ế n h à n h k i ể m t r a nh ằ m đ á n h g i á n ă n g l ự c s ứ c b ề n c ủ a h o c s i n h g ồ m: - Te s t c h ạ y t ù y s ứ c 5 p h ú t ( m) . - Te s t n ằ m s ấ p c h ố n g đ ẩ y 1 p h ú t ( l ầ n ) . - Te s t n ằ m n g ửa g ậ p b ụ n g 1 p h ú t ( l ầ n ) . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 6 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Te s t c h ạ y 4 0 0 m ( s ) . - Te s t đ ứn g l ê n n g ồ i x u ố n g 1 p h ú t ( l ầ n ) . C á c h t h ức t i ế n h à n h k i ể m t r a c á c t e s t n h ư s a u : T e s t 1 : C h ạ y t ù y s ứ c 5 p h ú t (m ) . - M ụ c đ í c h : Đá n h g i á s ứ c b ề n ưa k h í c ủ a đ ố i t ượ n g k i ể m t r a . Đơ n v ị t í n h b ằ n g mé t . - S â n b ã i , d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đồ n g h ồ b ấ m g i â y, c ò i v à c ờ , sân điền kinh. - P h ươ n g p h á p t i ế n h à n h : + Kh ở i đ ộ n g t ừ 5 đ ế n 1 0 p h ú t t r ướ c k h i c h ạ y. + C h ờ l ệ n h x u ấ t p h á t , c ó t h ể c h o 1 h o ặ c t ừn g n h ó m h ọ c s i n h c ù n g c h ạ y. C ố g ắ n g d u y t r ì t ố c đ ộ n h a n h n h ấ t c h o t ừn g h ọ c s i n h , k h i mệ t q u á c h ạ y c h ậ m h o ặ c c h ạ y x e n k ẽ v ớ i đ i b ộ . + Kh i c h ạ y h ế t 5 p h ú t , p h á t l ệ n h d ừn g l ạ i v à đ o q u ã n g đ ươ n g h ọ c s i n h c h ạ y đ ượ c . + Đá n h g i á k ế t q u ả : Qu ã n g đ ườ n g mà h ọ c s i n h c h ạ y đ ư ợ c t r o n g 5 p h ú t l à c h ỉ s ố n ă n g l ực h o ạ t đ ộ n g t h ể l ực c ủ a đ ố i t ượ n g n g h i ê n c ứu đ ượ c n ê u ở b ả n g 1 . B ả n g 1 : Ph â n l o ạ i n ă n g l ực h o ạ t đ ộ n g t h ể l ực c ủ a h ọ c s i n h t h e o q u ã n g đ ƣờ n g c h ạ y đ ƣợ c mé t t r o n g 5 p h ú t Giới tính Nam Nữ N ă n g l ực h o ạ t đ ộ n g t h ể l ực Tuổi Tốt Đạt C h ƣa đ ạ t 15 > 1020 ≥ 910 < 910 16 > 1030 ≥ 920 < 920 17 > 1040 ≥ 930 < 930 15 > 860 ≥ 790 < 790 16 > 890 ≥ 810 < 810 17 > 920 ≥ 830 < 830 T e s t 2 : Nằm s ấ p c h ố n g đ ẩ y 1 p h ú t ( l ầ n ) . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 7 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - M ụ c đ í c h : Đ á nh g i á s ức b ề n n h ó m c ơ t a y, v a i . - Dụ n g c ụ k i ể m t r a : Nề n đ ấ t h o ặ c b ê t ô n g b ằ n g p h ẳ n g . - P h ươ n g p h á p t i ế n h à n h : Ng ườ i đ ượ c k i ể m t r a n ằ m s ấ p , hai tay chống đất, bàn tay hướng trước, hai tay cách rộng b ằ n g v a i , c h â n k h é p v à d u ỗ i t h ẳ n g , mũ i b à n c h â n t i ế p đ ấ t , n g ư ờ i t h ẳ n g ; k h i c o t a y đ ả m b ả o v a i v à k h u ỷu t a y n g a n g n h a u , h a i k h u ỷu t a y h ì n h t h à n h v ớ i đ ầ u mộ t t a m g i á c đ ề u , l ưn g v ẫ n g i ữ t hẳ n g , s a u đ ó d ù n g s ức đ ẩ y l ê n h a i t a y d u ỗ i thẳng. Cứ làm như thế cho đến hết 1 phút. - C á c h t í n h t h à n h t í c h : Th ự c h i ệ n mộ t l ầ n v à t í nh s ố l ầ n t h ự c h i ệ n đ ạ t yê u c ầ u . T e s t 3 : Nằm n g ử a g ậ p b ụ n g 1 p h ú t ( l ầ n ) - M ụ c đ í c h : Ki ể m t r a n ă n g l ực s ức b ề n c h u n g n h ó m c ơ l ưn g b ụ n g . - S â n b ã i , d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đệ m c a o s u h o ặ c g h ế b ă n g , chiếu cói, trên cỏ bằng phẳng sạch sẽ. - P h ươ n g p h á p t i ế n h à n h : Ng ườ i đ ượ c k i ể m t r a n g ồ i d u ỗ i t h ẳ n g c h â n , h a i b à n c h â n á p s á t s à n . M ộ t h ọ c s in h k h á c h ỗ c h ợ b ằ n g c á c h h a i t a y g i ữ ở p h ầ n d ướ i c ẳ n g c h â n , n h ằ m k h ô n g c h o b à n c h â n n g ườ i đ ư ợ c ki ể m t r a t á c h r a k h ỏ i s à n . - C á c h t í n h t h à nh t í c h : M ỗ i l ầ n n g ả n g ườ i , c o b ụ n g đ ượ c t í n h mộ t l ầ n . Tí n h s ố l ầ n t ố i đ a mà h ọ c s i n h t h ực h i ệ n đ ượ c trong 1 phút. Test 4:Chạy 400m (s) - M ụ c đ í c h : Đ á n h g i á s ức b ề n yế m k h í c ủ a đ ố i t ượ n g k i ể m t r a . Đơ n v ị t í n h b ằ n g g i â y. - S â n b ã i , d ụ n g c ụ k i ể m t r a : Đồ n g h ồ b ấ m g i â y, c o i v à c ờ , đ ườ n g c h ạ y. Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 8 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - P h ươ n g p h á p ti ế n h à n h : Ng ư ờ i t h ực h i ệ n đ ứn g ở t r ướ c v ạ c h x u ấ t p h á t , mỗ i n g ườ i ma n g mộ t b i ể n s ố , k h i n g h e h i ệ u l ệ n h “c h ạ y” t h ì t i ế n h à n h c h ạ y t h ậ t n h a n h c h o đ ế n h ế t c ự l y đ ã q u y đ ị n h 4 0 0 m. - C á c h t í n h t h à n h t í c h : C h ỉ t i ế n h à n h c h ạ y mộ t l ầ n v à t h à n h t í c h đ ượ c t í n h b ằ n g g i â y. T e s t 5 : Đứ n g l ê n n g ồ i x u ố n g 1 p h ú t ( l ầ n ) - M ụ c đ í c h : Ki ể m t r a n ă n g l ực s ức b ề n c h u n g n h ó m c ơ đùi. - Sân bãi, dụng cụ kiểm tra: Đất bằng phẳng. - P h ươ n g p h á p t iế n h à n h : Ng ườ i đ ượ c k i ể m t r a n g ồ i x ổ m, hai chân rộng bằng vai, hai cánh tay gập lại, hai bàn tay đan v à o n h a u đ ể s a u g á y, h a i k h u ỷu t a y h ướ n g t r ướ c , h a i k h u ỷu t a y c á c h r ộ n g bằ n g v a i , s a u đ ó d ù n g s ức c ủ a h a i c h â n đ ẩ y n g ư ờ i đ ứn g l ê n h a i c h â n d u ỗ i t h ẳ n g . C ứ l à m n h ư t h ế c h o đ ế n hết 1 phút. - C á c h t í n h t h à n h t í c h : Th ự c h i ệ n mộ t l ầ n v à t í nh s ố l ầ n thực hiện đạt. I I I .5 . P h ƣơ n g p h á p t h ực n g h i ệ m s ƣ p h ạ m: P h ươ n g p h á p n à y đ ư ợ c s ử d ụ n g n h ằ m mụ c đ í c h k i ể m n g h i ệ m h i ệ u q u ả l ựa c h ọ n c á c b à i t ậ p n h ằ m p h á t t r i ể n s ức b ề n c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g T H P T D TN T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . Đề t à i đ ã s ử d ụ n g p h ư ơ n g p h á p t h ự c n g h iệ m s ư p h ạ m t ự n h i ê n . Đố i t ượ n g t h ực n g h i ệ m đ ư ợ c c h i a n g ẫ u n h i ê n t h à n h 2 n h ó m ( t h ực n g h i ệ m, đ ố i c h ứn g ) mỗ i n h ó m g ồ m 1 0 0 n a m h o c s i n h l ớ p 1 0 v à l ớ p 1 1 . M ụ c đ í c h c ủ a p h ươ n g p h á p n à y l à t h ô n g q u a v i ệ c đ ưa c á c b à i t ậ p đ ượ c l ựa c h ọ n và o t ậ p l u yệ n , q u a đ ó k i ể m n g h i ệ m v à đ á n h g i á mứ c đ ộ ả n h h ưở n g c ủ a c á c b à i t ậ p đ ế n v i ệ c p h á t t r i ể n sứ c b ề n t r ê n đ ố i t ư ợ n g n g h i ê n c ứu . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 9 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng T r ướ c t h ực n g h i ệ m c h ú n g t ô i t i ế n h à n h k i ể m t r a s ức b ề n c h u n g t h ô n g q u a 5 t e s t đ ó l à : T e s t c h ạ y t ù y s ứ c 5 p h ú t ( m) , N ằ m s ấ p c h ố n g đ ẩ y 1 p h ú t ( l ầ n ) , N ằ m n g ửa g ậ p b ụ n g 1 p h ú t ( l ầ n ) , C h ạ y 4 0 0 m ( s ) , Đ ứn g l ê n n g ồ i x u ố n g 1 p h ú t ( l ầ n ) t r ê n t ấ t c ả 2 n h ó m t h ực n g h i ệ m v à đ ố i c h ứn g . D ựa t r ê n k ế t q u ả k i ể m t r a đ ượ c x ử l ý b ằ n g p h ươ n g p h á p t o á n h ọ c t h ố n g k ê , đ ề t à i p h â n b ổ h ọ c s i n h mộ t c á c h n g ẫ u n h i ê n t h à n h 2 n h ó m đ ả m b ả o s ự c â n đ ố i , đ ồ n g đ ề u v ề s ố l ư ợ n g v à t r ì n h đ ộ s ức b ề n chung. C h ươ n g t r ì n h t h ự c n g h i ệ m đ ượ c t i ế n h à n h 3 t h á n g , mỗ i t u ầ n 3 b u ổ i v à o t h ờ i g i a n n g o ạ i k h ó a , t h ờ i g i a n d à n h c h o mỗ i buổi tập là 40 phút. + Ở n h ó m đ ố i c h ứn g : Nộ i d u n g á p d ụ n g c h í n h l à n h ữn g bài tập phát triển sức bền chung thông thường, đã được áp d ụ n g t h ườ n g x u yê n t r o n g c á c g i ờ h ọ c c h í n h k h ó a c ủ a h ọ c s i n h t r ườ n g T HP T DTN T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . + Ở n h ó m t h ực n g h i ệ m: S ử d ụ n g c á c b à i t ậ p mà đề t à i đ ã l ựa c h ọ n đ ể p h á t t r i ể n s ức b ề n c h un g . I I I .6 . P h ƣơ n g p h á p t o á n h ọ c t h ố n g kê : L à p h ươ n g p h á p đ ượ c c h ú n g t ô i s ử d ụ n g t r o n g qu á t r ì n h x ử l ý c á c s ố l i ệ u đ ã t h u t h ậ p đ ượ c c ủ a q u á t r ì n h n g h i ê n c ứu . C á c s ố l i ệ u n à y đ ượ c x ử l ý t h e o p h ư ơ n g p h á p t r u yề n t h ố n g đ ượ c t r ì n h b à y t r o n g c u ố n “Đo l ư ờ n g t h ể t h a o ” v à “P h ươ n g p h á p t h ố n g k ê t r o n g t h ể t h a o ” . C á c t h a m s ố đ ặ c t r ưn g mà chúng tôi quan tâm là: a . C ô n g t h ức t í n h t r u n g b ì n h c ộ n g : Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 10 x x i n Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng _  a2  b . C ô n g t h ức t í n h p h ươ n g s a i : t na  1  c . C ô n g t h ức t í n h đ ộ l ệ c h c h u ẩ n : d . C ô n g t h ức t í n h t q u a n s á t :  ( xi  x a ) 2  xa  xb  a2 na   b2 2 (n ≥ 30) nb e . C ô n g t h ức t í n h h ệ s ố t ươ n g q u a n ( r ) : K ế t q u ả t í n h t o á n c ủ a c á c t h a m s ố đ ặ c t r ưn g t r ê n đ ượ c c h ú n g t ô i t r ì n h b à y ở p h ầ n k ế t q u ả n g h i ê n c ứu c ủ a đ ề t à i . I V. T Ổ CH ỨC NG H I Ê N CỨ U: I V.1 . T h ờ i g i a n n g h i ê n c ứu : Đ ề t à i đ ượ c t i ế n h à n h n g h i ê n c ứu t ừ t h á n g 0 3 n ă m 2 0 1 2 đến tháng 10 năm 2013 và được chia làm 3 giai đoạn như sau: * Giai đoạn 1: Từ tháng 03 năm 2012 đến tháng 08 năm 2012, đề tài tiến hành các công việc như sau: - X á c đ ị n h t ê n đ ề t à i , v i ế t v à b ả o v ệ đ ề c ươ n g n g h i ê n c ứu khoa học. - Th u t h ậ p t à i l i ệ u , p h â n t í c h v à đ á n h g i á c á c mặ t c ầ n thiết làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài. * Giai đoạn 2: Từ tháng 08 năm 2012 đến tháng 05 năm 2013, đề tài tiến hành các công việc như sau: - Kh ả o s á t t h ự c t r ạ n g s ức b ề n c ủ a h ọ c s i n h , t ì m h i ể u t h ực t r ạ n g p h ư ơ n g t i ệ n g i ả n g d ạ y v à h u ấ n l u yệ n s ức b ề n c h o h ọ c s i n h t r ườ n g TH P T D T N T t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . - L ậ p v à g ửi p h iế u p h ỏ n g v ấ n , t ổ n g h ợ p s ố l i ệ u t ừ k ế t q u ả phỏng vấn. - Xâ y d ựn g k ế h o ạ c h v à n ộ i d u n g t h ực n g h i ệ m. Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 11 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Ti ế n h à n h t h ực n g h i ệ m t r i ể n k ha i c á c b à i t ậ p g i ả n g d ạ y v à h u ấ n l u yệ n s ức b ề n t r ê n đ ố i t ượ n g t h ực n g h i ệ m. Đ á n h g i á d i ễ n b i ế n s ự p h á t t r i ể n n ă n g l ực s ức b ề n c h o đ ố i t ượ n g t h ực n g h i ệ m. * Giai đoạn 3: Từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013: - Xử l ý s ố l i ệ u , v i ế t d ự t h ả o k ế t q u ả n g h i ê n c ứu , h o à n chỉnh đề tài. - Vi ế t , c h ỉ n h l ý t o à n b ộ đ ề t à i v à b ả o v ệ đ ề t à i t r ướ c Hộ i đ ồ n g k h o a h ọ c n h à t r ườ n g . I V.2 . Đị a đ i ể m n g h i ê n c ứ u : Đ ề t à i đ ư ợ c t i ế n h à n h n g h i ê n c ứu t ạ i t r ườ n g T HP T D T N T t ỉ n h v à mộ t s ố t r ư ờ n g T HP T t r o n g t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . I V.3 . Đố i t ƣ ợ n g n g h i ê n c ứu : H ọ c s i n h t r ườ n g T H P T D T N T t ỉ n h v à mộ t s ố t r ườ n g T H P T t r o n g t ỉ n h Qu ả n g Ng ã i . Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 12 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng PHẦN II:NỘI DUNG I . Đ Á NH G I Á T H Ự C T R Ạ NG CÔ NG T Á C G DT C VÀ T H Ự C T R ẠN G S Ứ C B Ề N CỦ A H Ọ C S I NH T R ƢỜ NG T H P T DT N T T ỈN H Q UẢ NG NG Ã I . I .1 . Đặ c đ i ể m t â m s i n h l ý , g i ả i p h ẫ u l ứa t u ổ i T H P T t r o n g t ậ p l u y ệ n T DT T : Ở l ứa t u ổ i T HP T c á c e m c ó n h ữn g đ ặ c đ i ể m n ổ i bậ t đ ó l à s ự h ì n h t h à n h g iớ i t í n h , t h ờ i k ỳ n à y t h a y đ ổ i l ứa t u ổ i t ừ t h i ế u n i ê n s a n g t u ổ i t ha n h n i ê n , g â y n ê n n h ữn g t h a y đ ổ i t r o n g h o ạ t đ ộ n g s ố n g c ủ a c ơ t h ể . Đ ể đ ạ t đ ượ c t h à n h t í c h c a o t r o n g h o ạ t đ ộ n g TD T T , n g oà i v i ệ c c á c e m p h ả i h o à n t h i ệ n k ỹ - c h i ế n t h u ậ t , c á c e m c ầ n p h ả i đ ạ t đ ượ c t r ì n h đ ộ t h ể l ực c h u yê n mô n c a o . M u ố n l à m đ ượ c đ i ề u đ ó c h ú n g t a p h ả i c ă n c ứ v à o đ ặ c đ i ể m t â m s i n h l ý g i ả i p h ẫ u l ứ a t u ổ i T HP T đ ể l ựa c h ọ n c á c b à i t ậ p c ầ n t h i ế t p h ụ c v ụ c h o v i ệ c n g h i ê n c ứu đ ề t à i . I .1 .1 . Đặ c đ i ể m g i ả i p h ẫ u s i n h l ý : T ừ k h i c o n n g ườ i s i n h r a v à l ớ n l ê n , c ơ t h ể l uô n c ó s ự b i ế n đ ổ i k h ô n g n g ừn g v ề c ấ u t ạ o c h ức n ă n g v à t â m l ý . D ướ i t á c đ ộ n g c ủ a yế u t ố mô i t r ườ n g ( đ i ề u k i ệ n s ố n g ) v à c á c yế u t ố d i t r u y ề n . Do đ ó , t ậ p l u yệ n T D TT s ẽ ma n g l ạ i n h ữ n g k ế t q u ả c ó l ợ i c h o c ơ t hể n ế u đ ư ợ c t i ế n h à n h t ậ p l u yệ n t r ê n c ơ s ở q u á n t r i ệ t t ấ t c ả c á c đ ặ c đ i ể m t â m s i n h l ý ở l ứa t u ổ i T HP T mà đề tài chúng ta đang đề cập đến. Q u á t r ì n h p h á t t r i ể n c ủ a c ơ t h ể t h e o l ứa t u ổ i c ó 2 đ ặ c điểm sinh lý cơ bản. ♦ Đặ c đ i ể m t h ứ n h ấ t l à p h á t t r i ể n k h ô n g đ ồ n g đ ề u , x e n k ẻ giữa các thời kỳ phát triển nhanh là các thời kỳ phát triển chậm và ổn định. Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 13 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ♦ Đặ c đ i ể m t h ứ 2 l à p h á t t r i ể n k hô n g đ ồ n g b ộ g i ữa c á c c ơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể, có cơ quan phát triển nhanh, c ó c ơ q u a n p h á t t r i ể n c h ậ m. + H ệ t h ầ n ki n h : S ự p h á t t r i ể n c ủ a h ệ t h ầ n k i n h c ó n h ữn g thay đổi quan trọng do kích th ước của não và hành tủy đang p h á t t r i ể n mạ n h , k h ả n ă n g t ư d u y, k h ả n ă n g p h â n t í c h t ổ n g h ợ p v à t r ừu t ư ợ n g h ó a đ ư ợ c p h á t t r i ể n t ạ o đ i ề u k iệ n t h u ậ n l ợ i c h o v i ệ c h ì n h t hà n h p h ả n x ạ c ó đ i ề u k i ệ n . Đâ y l à đ i ề u k i ệ n t ố t đ ể c á c e m t i ế p t h u h ọ c mớ i n h ữ n g b à i t ậ p k ỹ t hu ậ t , b à i t ậ p chiến thuật cũng như các bài tập thể lực. + H ệ x ƣ ơ n g : Ở l ứ a t u ổ i T H P T b ộ x ươ n g c ủ a c á c e m p h á t t r i ể n ở mứ c đ ộ t ố i đ a c ả đ ộ d à i l ẫ n b ề d à y. Tu y n h i ê n s ự p h á t t r i ể n đ ó k h ô n g đ ồ n g đ ề u . Hệ t h ố n g s ụ n ở c á c k h ớ p đ ò i h ỏ i điều kiện tốt để phát triển và tồn tại. Các x ương cột sống, x ươ n g t ứ c h i p h á t t r i ể n n h a n h t r o n g k h i x ư ơ n g l ồ ng n g ực p h á t t r i ể n c h ậ m h ơ n . D o v ậ y l ồ n g n g ực h ẹ p s o v ớ i c h i ề u c a o , đ ộ g i ã n c ủ a x ươ n g t ă n g d o h à m l ư ợ n g ma z i ê , p hố t p h o , c a n x i t r o n g x ươ n g t ă n g . Tậ p l u yệ n TD TT t r o n g t h ờ i k ỳ n à y c ó mụ c đích chỉnh hình. + Hệ cơ: Ở lứa tuổi 16 - 18 cơ của các em phát triển với t ố c đ ộ n h a n h n h ư n g c h ậ m h ơ n s o v ớ i h ệ x ươ n g n ê n s ứ c c o c ơ v ẫ n c ò n yế u . C á c b ắ p c ơ l ớ n p h á t t r i ể n t ư ơ n g đ ố i n h a n h ( c ơ đ ù i , c ơ c á n h t a y) c ò n c á c c ơ n h ỏ p h á t t r i ể n c h ậ m h ơ n , c á c c ơ co phát triển sớm h ơn các cơ duỗi. Ở giai đoạn này các em p h á t t r i ể n mạ n h h ơ n v ề c h i ề u c a o n ê n s ố l ượ n g c ơ t ă n g l ê n c h ủ yế u l à c ơ d à i v à c ơ n h ỏ . Do đ ó , t ố c đ ộ d i c h u yể n c ủ a v ậ n đ ộ n g v i ê n ở l ứa t u ổ i 1 6 - 1 8 c ũ n g t ă n g d ầ n d o t ă n g t ố c đ ộ c o d u ỗ i c ơ v à t ă n g t ố c đ ộ p h ả n ứn g. Kh ả n ă n g d u y t r ì s ức b ề n t ố c đ ộ ( t ố c đ ộ c a o t r o n g t h ờ i g i a n d à i ) c ũ n g p h á t t r i ể n . Kh ả Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 14 Trường THPT DTNT Tỉnh Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng n ă n g p h ố i h ợ p l ượ n g v ậ n đ ộ n g c ũ n g t ố t h ơ n n ê n c á c e m c ó t h ể t ậ p l u yệ n v ớ i k hố i l ượ n g v à c ư ờ ng đ ộ t ươ n g đ ố i l ớ n . + Hệ tuần hoàn: Các em vận động viên cầu lông lứa tuổi 1 6 - 1 8 h ệ t u ầ n h o à n p h á t t r i ể n n h a n h h ơ n c á c e m ở l ứa t u ổ i t r ướ c đ ó . Nh ị p đ ộ p h á t t r i ể n c ủ a t i m v ượ t n h i ệ t đ ộ p h á t t r i ể n của toàn thân. Mạch đập của các em nằm trong khoảng 70 8 0 l ầ n / 1 p h ú t . P h ả n ứn g c ủ a h ệ t u ầ n h o à n t h ể h i ệ n t r o n g v ậ n đ ộ n g t ư ơ n g đ ố i r õ r ệ t . S a u k h i v ậ n đ ộ n g v ớ i k h ố i l ượ n g v à c ườ n g đ ộ l ớ n t h ì mạ c h đ ậ p v à h u yế t á p c ủ a c á c e m t ă n g t r u n g b ì n h 5 0 - 5 5 m m H g . Đâ y l à đ i ề u k i ệ n t ố t đ ể c á c e m c ó t h ể t ậ p c á c b à i t ậ p c ó k h ố i l ượ n g v à c ườ n g đ ộ t ư ơ n g đ ố i l ớ n p h ù h ợ p v ớ i s ự p h á t t r i ể n c ủ a s ức b ề n t ố c đ ộ , n h ưn g c ầ n p h ả i c h ú ý t ă n g d ầ n l ượ n g v ậ n đ ộ n g , t r á n h t ă n g đ ộ t n g ộ t g â y n g u y h i ể m đến chức năng và sự phát triển của hệ tuần hoàn. + H ệ h ô h ấ p : P h ổ i c h ưa h o à n t h i ệ n , p h ế n a n c ò n n h ỏ , d u n g l ư ợ n g p h ổ i c ò n b é , c á c c ơ h ô h ấ p c ò n yế u n ê n s ức c o g i ã n c ủ a l ồ n g n gự c n h ỏ , c h ủ yế u l à s ự c o g i ã n c ủ a c ơ h o à n h . D o v ậ y, k h i t ậ p l u yệ n h u ấ n l u yệ n v i ê n , g i á o v iê n c ầ n p h ả i n h ắ c n h ở c á c e m h í t t h ở s â u v à c h ủ yế u t h ở b ằ n g l ồ n g n g ự c k h i t ậ p c á c b à i t ậ p c ó k h ố i l ượ n g v à c ườ n g đ ộ t ư ơ ng đ ố i l ớ n . C ô n g v i ệ c h u ấ n l u yệ n t h ể t h a o c h o c á c e m l à q u á t r ì n h h u ấ n l u yệ n d i ễ n r a t r ê n c ơ s ở c ò n đ a n g p h á t t r i ể n đ ể t r ở t h à n h mộ t c o n n g ườ i t r ư ở n g t h à n h . Đi ề u đ ó l à m c h o c ô n g t á c h u ấ n l u yệ n v ậ n đ ộ n g v i ê n c ầ u l ô n g t r ẻ t h ê m p h ầ n p h ức t ạ p v à p h ả i u ố n n ắ n c á c đ ặ c đ i ể m l ứa t u ổ i c ũ n g n h ư v i ệ c á p d ụ n g c á c b à i t ậ p p h ù h ợ p v ớ i mụ c t i ê u n ộ i d u n g h u ấ n l u yệ n ma n g t í n h k h o a học T r ạ n g t h á i ổ n đ ị nh c ủ a v ậ n đ ộ n g v i ê n t h a n h t h i ế u n i ê n n ó i c h u n g n g ắ n h ơ n s o v ớ i n g ườ i l ớ n. D ự t r ữ đ ườ n g l ớ n h ơ n s o Người thực hiện:Bùi Hải Hoàn 15 Trường THPT DTNT Tỉnh
- Xem thêm -