Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả rèn chữ giữ vở cho học sinh lớp 5

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn më ®Çu. I-Lý do chän ®Ò tµi: Cïng víi c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn cña ®Êt níc tõ nhiÒu n¨m nay, gi¸o dôc níc ta ®ang t×m ra mét gi¶i ph¸p míi. §Ó tiÕn tíi x©y dùng mét ph¬ng ¸n gi¸o dôc hiÖn ®¹i cho thÕ kû 21. ChÝnh v× lÏ ®ã "d¹y ch÷" cho häc sinh tiÓu häc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. D¹y ch÷ lµ d¹y ngêi; gi¸o viªn ch¨m lo rÌn cho häc sinh "vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp" tøc lµ vë viÕt ph¶i lu«n lu«n s¹ch sÏ, kh«ng gi©y mùc, kh«ng nhµu n¸t, tÈy xo¸, ch÷ viÕt ph¶i ®Ñp, ngay ng¾n. ChÝnh lµ rÌn cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt nh: tÝh cÈn thËn, yªu, høng thó, thÝch. Ch¨m chót c¸i ®Ñp ngay tõ dÇu, trong nh÷ng viÖc lµm b×nh thêng thùc tiÔn hµng ngµy. HiÖn nay ch÷ viÕt cña häc sinh tiÓu häc vµ c¸ch gi÷ vë cña c¸c em ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m ®óng møc, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh líp 5. Khi c¸c em ®· viÕt thµnh th¹o råi th× c¸c em kh«ng chó ý dÐn viÕt ®óng hoÆc sai, ®Ñp hay xÊu n÷a, rÊt nhiÒu häc sinh viÐt kh«ng ®Ñp, kh«ng ngay ng¾n, nÐt ch÷ rêi r¹c, kh«ng liÒn m¹ch, viÕt hoa, in tuú tiÖn… thËm chÝ cã nh÷ng em viÕt kh«ng thµnh ch÷ ngay c¶ con ch÷ trong to¸n häc còng kh«ng ®óng, kh«ng ®Ñp, s¸ch vë th× nhµu n¸t,vÏ bËy… Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn nh: häc sinh kh«ng chuyªn cÇn, chÞu khã luyÖn viÕt, ngåi viÕt cha ®óng quy c¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c em cha cã ý thøc gi÷ vë s¹ch. Song mét nguyªn nh©n mµ kh«ng thÓ bá qua lµ cßn mét sè gi¸o viªn cha nhËn thøc hÕt ®îc t¸c dông cña viÖc luyÖn ch÷, gi÷ vë s¹ch. §iÒu ®ã cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng tiÕng ViÖt nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung. V× vËy phong trµo "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ngµnh gi¸o dôc vµ lµ tr¸ch nhiÖm hµng ®Çu cña mçi giaã viªn chóng ta khi cßn døng trªn bôc gi¶ng. Xu¸t ph¸t tõ nh÷ng ®iÓm quan träng trªn t«i thÊy viÖc nghiªn cøu kinh nghiÖm rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp " cho häc sinh líp 5 lµ vÊn ®Ò quan träng, cÇn thiÕt phï hîp víi yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay vµ m·i m·i sau nµy. 2-Môc ®Ých nghiªn cøu: 1 §Ò tµi nghiªn cøu nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ rÌn " vë s¹ch ch÷ ®Ñp" cho häc sinh tiÓu häc nãi chung vµ häc sinh líp 5 nãi riªng. Lµ ngêi gi¸o viªn tiÓu häc lµ bËc häc ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho c¸c em bíc tiÕp ph¸t triÓn sau nµy. Qua mÆt h¹n chÕ vÒ c¸ch gi÷ g×n vë vµ c¸ch viÕt ch÷ cña häc sinh, qua mét sè n¨m c«ng t¸c d¹y líp 5 t«i ®· cè g¾ng suy nghÜ, vËn dông nh÷ng vÊn ®Ò ®· häc trong trêng vµ kinh nghiÖm ®ång nghiÖp. N¨m häc nµy t«i ®· cã biÖn ph¸p tÝch cùc nªn "vë s¹ch - ch÷ dÑp" cho häc sinh nh»m gióp c¸c em cã kü n¨ng viÕt ch÷ ®óng mÉu, ngay ng¾n, s¹ch ®Ñp, tr×nh bµy khoa häc vµ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch sÏ, kh«gn nhµu n¸t. 3-§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: a-§èi tîng nghiªn cøu: Líp 5E - Trêng tiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng«. Tæng sè häc sinh: 29 em; Trong ®ã: Nam: 19 em, n÷: 10 em. b-Ph¹m vi nghiªn cøu: -Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ khu«n khæ cña ®Ò tµi nµy, viÖc nghiªn cøu cña t«i chØ tiÕn hµnh ë líp 5E do t«i chñ nhiÖm t¹i trêng tiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« - Lôc Nam nh»m gãp phÇn rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho c¸c em. 4- NhiÖm vô nghiªn cøu: Nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tr¹ng rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cña häc sinh tiÓu häc §åi Ng« - Lôc Nam. §a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho häc sinh líp 5. 5- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu dÒ tµi nµy; t«i sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau: -Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t chÊt lîng. 2 -Ph¬ng ph¸p gi÷ vë s¹ch sÏ kh«ng bÈn, kh«ng nhµu n¸t, tr×nh bµy khoa häc. -Ph¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶ng; tõng bíc n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÐt cña gi¸o viªn. -§iÒu chØnh c¬ së vËt chÊt, ®å dïng häc tËp cho phï hîp. -Thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c vÒ t thÕ ngåi viÕt. -Ph¬ng ph¸p rÌn viÕt ch÷ ®óng mÉu, viÕt ®Ñp qua c¸c giai ®o¹n. 6- Nh÷ng ®ãng gãp míi cña ®Ò tµi: Qua kinh nghiÑm rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho häc sinh líp 5 t«i ®· rót ra bµi häc cho b¶n th©n: Tríc hÕt muèn häc sinh cã ý thøc gi÷ vë s¹ch vµ viÕt ch÷ ®Ñp th× c« gi¸o ph¶i lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo, b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh: c¸ch tr×nh bµy b¶ng ph¶i khoa häc ®èi víi tõng ph©n m«n cô thÓ; ch÷ viÕt ph¶i ngay ng¾n, thËm chÝ cã thÓ ph¶i viÕt ®Ñp. Ph¶i thùc sù coi c¸ch tr×nh bµy b¶ng cña m×nh lµ nh÷ng trang viÕt mÉu mùc ®Ó c¸c em noi theo. Bµi so¹n hay sæ s¸ch cña gi¸o viªn ph¶i thùc sù lµ nh÷ng quyÓn vë mÉu ®Ó häc sinh lÊy ®ã lµm g¬ng. Ph¶i n¾m v÷ng ®èi tîng häc sinh qua kh¶o s¸t ®Ó cã biÖn ph¸p s¸t víi thùc tÕ. Ph¶i cã biÖn ph¸p kÕt hîp hµi hoµ víi gia ®×nh häc sinh. N©ng cao nhËn thøc cho c¸c bËc phô huynh thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc rÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho c¸c em; chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp c¸c m«n kh¸c, còng nh gi¸o dôc nh©n c¸ch cho c¸c em. X©y dùng kÕ ho¹ch cña ®Ò tµi ph¶i cô thÓ, chi tiÕt thùc hiÖn ®óng kÐ ho¹ch, ph¬ng ph¸p ®Ò ra. ChÊm ch÷a bµi ph¶i c«ng minh, chÝnh x¸c. §éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em kÞp thêi víi thµnh tÝch mµ c¸c em ®· ®¹t ®îc, gÇn gòi th¬ng yªu t«n träng c¸c em. RÌn "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho c¸c em lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ thêng xuyªn trong suèt c¶ n¨m häc. 3 7-KÕt cÊu cña ®Ò tµi: I-PhÇn më ®Çu: 1-Lý do chän ®Ò tµi. 2-Môc ®Ých nghien cøu. 3-§èi tîng nghiªn cøu, ph¹m vi nghiªn cøu. 4-NhiÖm vô nghiªn cøu. 5-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 6-Nh÷ng dãng gãp míi cña ®Ò tµi. 7-KÕt cÊu cña ®Ò tµi. II-Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn. a-S¬ lîc lÞch sö cña vÊn ®Ò. b-C¬ së lý luËn. c-C¬ së thùc tiÔn. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. Ch¬ng III: Kinh nghiÖm rÌn : "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp". Ch¬ng IV: KÕt luËn. II-Néi dung: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. a-S¬ lîc lÞch sö cña vÊn ®Ò: Ngêi xa nãi:"NÐt ch÷ - NÕt ngêi" hµm ý hai vÊn ®Ò: thø nhÊt nÐt ch÷ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch con ngêi, thø hai th«ng qua rÌn ch÷ viÕt mµ gi¸o dôc nhan c¸ch con ngêi. Nh vËy, phong trµo "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" võa lµ môc ®Ých, võa lµ ph¬ng tiÖn cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc nh©n c¸ch cho häc sinh:" Ch÷ viÕt lµ biÓu hiÖn cña nÕt ngêi. D¹y cho häc sinh viÕt ®óng, viÕt cÈn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, lßng tù träng ®èi víi b¶n th©n m×nh còng nh ®èi víi c¸c thÇy vµ c¸c b¹n ®äc bµi vë cña m×nh." (Ph¹m V¨n §ång). b-C¬ së lý luËn: 4 Phong trµo häc tËp n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt ®¸p øng dîc yªu cÇu ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt lµm thay ®æi lín ®êi sèng x· héi, khoa häc ®ang chuyÓn ho¸ thµnh mét lùc lîng s¶n xuÊt, lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ chÊt lîng lµm t¨ng nhÞp ®é x©y dùng CNXH vµ ngîc l¹i x· héi ®ßi hái con ngêi ph¶i cã tri thøc khoa häc. XuÊt ph¸t tõ ®Þnh híng tæng qu¸t trªn, tiÓu häc ph¶i lµm g×? tiÓu häc võa lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn tiÕn lªn nh÷ng cÊp häc cao h¬n, võa l¹i cã nh÷ng tÝnh chÊt hoµn chØnh ®Ó ®a ra mét sè bé phËn nhá häc sinh n«ng th«n, miÒn nói vµo ®êi sèng trë thµnh ngêi lao ®éng thùc thô. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tiÔn trªn viÖc n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt ë tiÓu häc nãi chung vµ ch÷ viÕt cña häc sinh líp 5 nãi riªng lµ ®iÒu b¶n th©n t«i còng nh c¸c ®ång nghiÖp lu«n tr¨n trë. c-C¬ së thùc tiÔn: Thùc tr¹ng ch÷ viÕt cña ®¹i ®a sè häc sinh tiÓu häc hiÖn nay ë trêng t«i cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn b¹c. ViÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh cßn cha dîc coi träng. Mét sè gi¸o viªn chØ chó träng vµo kiÕn thøc cßn kü n¨ng viÕt ch÷ th× víi xu híng qua loa (cho xong) v× vËy chÊt lîng ch÷ viÕt cña häc sinh ta thêng thÊy vÉn cßn kÐm. Cã thÓ nãi hiÖn tîng nµy lµ do n¨ng lùc vµ sù phÊn ®Êu cña häc sinh cßn h¹n chÕ song còng cã phÇn do chÊt l îng gi¶ng d¹y vµ rÌn luyÖn cña gi¸o viªn kÐm hiÖu qu¶, biÖn ph¸p thiÕu tÝch cùc vµ bá r¬i mét sè häc sinh yÕu kÐm. Tríc t×nh h×nh ®ã dÜ nhiªn lµ cã nguyªn nh©n song dï ë phÝa chñ quan hay kh¸ch quan, lµ ngêi gi¸o viªn t«i thÊy m×nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tríc nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña häc sinh. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: 1-T×nh h×nh häc sinh: N¨m häc 2003-3004 nµy, líp t«i cã 29 häc sinh; Trong dã cã 2 em lµ con c¸n bé, cßn l¹i lµ con em nhµ n«ng, trong ®ã cã 2 em lµ con må c«i. HÇu hÕt gia ®×nh c¸c em ë lµng Th©n, tr×nh ®é dan trÝ cßn thÊp. Song do nhu 5 cÇu cña viÖc häc tËp ngµy ®îc n©ng cao, mét sè phô huynh thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh… nªn thuËn lîi cho häc tËp, c¸c em ®i häc ®óng ®é tuæi.Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n nªn mét sè em ®Õn trêng cha cã ®ñ ®å dïng ®Ó häc tËp. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ trªn ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. 2-Kh¶o s¸t ®Çu n¨m. §©y lµ mét viÖc lµm quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc khi nghiªn cøu. Nh»m ®¸nh gi¸ thùc chÊt, chÊt lîng líp m×nh phô tr¸ch, tõ ®ã cã biÖn ph¸p kÞp thêi ®èi víi tõng khÝa c¹nh cña kinh nghiÖm. H¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng khuyÕt ®iÓm tån t¹i. Ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm s½n cã lµm c¬ së ®éng lùc ®Ó kinh nghiÖm hoµn thµnh; Tríc khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm rÌn vë s¹ch - ch÷ ®Ñp cho häc sinh líp 5E. T«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t häc sinh c¶ líp víi sè liÖu nh sau: Tæng sè Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C häc sinh SL % SL % SL % 29 6 20.68 15 51.724 8 27.596 Qua kÕt qu¶ trªn cïng víi thùc tr¹ng rÌn vë s¹ch ch÷ ®Ñp cho häc sinh hiÖn nay. T«i thÊy viÖc rÌn vë s¹ch, ch÷ ®Ñp cho c¸c em lµ mét vÊn ®Ò thËt cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng cÇnph¶i tiÕn hµnh ngay. Ch¬ng III: Kinh nghiÖm :"Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp". 1-Ph¬ng ph¸p gi÷ vë s¹ch sÏ, kh«ng bÈn, kh«ng nhµu n¸t. C¸ch tr×nh bµy vµ gi÷ vë s¹ch cña mçi gi¸o viªn, mçi trêng kh¸c nhau. Nhng ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých lµ:"Gi÷ vë s¹ch - ch÷ ®Ñp"… tr íc tiªn ®iÒu quan träng lµ viÖc bäc vë. T«i yªu cÇu tÊt c¶ häc sinh cña líp ph¶i bäc tÊt c¶ c¸c quyÓn s¸ch, vë l¹i vµ d¸n nh·n vë. Muèn gi÷ ®îc vë s¹ch sÏ th× tay c¸c em lóc nµo còng ph¶i s¹ch. Do vËy, tríc khi vµo líp, t«i yªu cÇu c¸c em ph¶i röa tay, nÕu tay 6 bÈn mµ cÇm vµo th× vë sÏ bÞ bÈn thªm. Khi viÕt t«i quy ®Þnh tÊt c¶ em ®Òu ph¶i dïng mét lo¹i mùc, kh«ng dïng bót bi sÏ lµm háng nÐt ch÷, bót ph¶i ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh. Khi viÕt xong ph¶i ®ãng n¾p l¹i tr¸nh hiÖn tîng mùc gi©y vµo vë. T«i thêng xuyªn nh¾c nhë c¸c em ph¶i biÕt gi÷ g×n tÊt c¶ c¸c lo¹i vë. Kh«ng ®îc ®Ó vë nhµu n¸t vµ qu¨n mÐp. Khi viÕt t«i yªu cÇu mçi em chuÈn bÞ mét tê b×a máng hay tê giÊy « li to b»ng trang giÊy ®Ó tr¸nh lµm bÈn trang giÊy ®ang viÕt vµ qu¨n c¸c mÐp vë. HÕt mét bµi häc c¸c em kÎ ng¾n ë gi÷a trang vë, hÕt mét ngµy häc c¸c em kÎ tõ lÒ ®Õn hÕt trang vµ hÕt mét tuÇn häc c¸c em sÏ kÎ hÕt trang. §Çu mçi tuÇn c¸c em ph¶i ghi sè tuÇn ch÷ in hoa ra ngoµi lÒ . Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i lu«n chó ý ®Õn c¸ch gi÷ vë cña häc sinh. Em nµo vi ph¹m t«i ®Òu nh¾c nhë thêng xuyªn ë tÊt c¶ c¸c bé m«n ®Ó gióp c¸c em cã híng kh¾c phôc ngay. Do vËy, c¸c em ®· cã nÒn nÕp trong viÖc gi÷ g×n vë s¹ch sÏ, tr×nh bµy khoa häc. 2-Tõng bíc n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt cña gi¸o viªn vµ ph¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶ng. §©y lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quyÕt ®Þnh l¹i kh«ng phô thuéc nhiÒu ë yÕu tè kinh tÕ. Do vËy, ph¶i tiÕn hµnh ngay mét c¸ch triÖt ®Ó víi yªu cÇu cao. Ngoµi c¸c yªu cÇu vÒ ®óng vµ ®Ñp cÇn t¹o sù thèng nhÊt trong c¸ch tr×nh bµy b¶ng. Ngêi gi¸o viªn ph¶i coi viÖc tr×nh bµy trªn b¶ng lµ nh÷ng trang viÕt mÉu mùc cña m×nh cho häc sinh noi theo. Do vËy, ch÷ viÕt cÇn ®óng, râ ®Ñp ngay ng¾n ë tõng ph©n m«n vµ tõng ph©n m«n vµ tõng thÓ lo¹i bµi d¹y. Tõ dã quy ®Þnh c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt trong vë häc sinh (CÇn chi tiÕt tõ g¹ch ch©n, g¹ch hÕt bµi - hÕt buæi ®Õn tr×nh bµy tiªu ®Ò cña mçi m«n häc). T¹o ra sù thèng nhÊt, chuÈn mùc; sù thèng nhÊt cña thÇy c« vÒ c¸ch tr×nh bµy b¶ng trong mét trêng sÏ lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho phong trµo "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" ë trêng tiÓu häc cña chóng ta. 3-Thùc hiÖn nguyªn t¾c vÒ t thÕ ngåi viÕt . 7 T thÕ ngåi viÕt ph¶i tho¶i m¸i, kh«ng gß bã (dÔ g©y tª mái). Hai tay ph¶i ®Æt ®óng ®iÓm tùa quy ®Þnh míi ®iÒu khiÓn ®îc c©y bót theo sù chØ huy cña n·o ®îc. Kh«ng ngåi qu¸ cao, ®Çu cói g»m xuèng, ngåi qu¸ thÊp ®Çu ph¶i nh×n víi lªn (®iÒu nµy phô thuéc vµo bµn ghÕ ph¶i ®ãng ®óng kÝch cì). TuyÖt ®èi kh«ng quú, n»m, ngåi viÕt tuú tiÖn, Kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë kho¶ng 25 cm ®Õn 30cm lµ võa. Phßng häc ph¶i cã ®ñ ¸nh s¸ng. Kh«ng ®îc nh×n qu¸ gÇn vë sÏ bÞ cËn thÞ. Cét sèng lu«n ë t thÕ th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ghÕ ngåi. Kh«ng ngåi vÆn vÑo dÉn ®Õn lÖch cét sèng rÊt khã ch÷a sau nµy. Hai ch©n tho¶i m¸i kh«ng ®Ó ch©n co, ch©n duçi cét sèng bÞ lÖch ch÷ viÕt sÏ xien lÖch theo. Tay tr¸i ®Ó xu«i theo chiÒu ngåi, gi÷ mÐp vë cho khái bÞ lÖch; Tay ph¶i cÇm ch¾c bót b»ng 3 ngãn tay (trá, c¸i, gi÷a) gãc ®é ®Æt bót so víi mÆt giÊy kho¶ng 450. TuyÖt ®èi kh«ng cÇm bót dùng ®øng 90 0, khi ®a bót ph¶i nhÑ tay, kh«ng Ên m¹nh ®Çu bót vµo mÆt giÊy, thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c trªn th× sÏ tr¸nh dîc mÖt mái, ch÷ viÐt ®Ñp. 4- Ph¬ng ph¸p rÌn ch÷ viÕt ®óng mÉu (viÕt ®Ñp qua c¸c giai ®o¹n trong c¸c ph©n m«n). a-Giai ®o¹n 1(Tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 14). Muèn cã ®îc mÉu ch÷ ®óng theo c¸c cì ch÷, viÕt viÕt ®Ñp ngay ng¾n, c¸c em ph¶i rÌn tõ nÐt c¬ b¶n trë ®i. Nªn ngay tõ ®Çu t«i ®· ph¶i cã kÐ ho¹ch rÌn cho c¸c em viÕt nÐt c¬ b¶n vµ c¸c con sè to¸n häc; thêi gian tiÕp theo t«i sÏ chia nhãm c¸c con ch÷ cã nÐt gièng nhau lËp kÕ ho¹ch cho c¸c em rÌn. *TuÇn 1: LuyÖn c¸c nÐt c¬ b¶n vµ con sè to¸n häc. -NÐt mãc ngîc , nÐt mãc xu«i , nÐt mãc hai ®Çu , nÐt khuyÕt ngîc , nÐt khuyÕt xu«i , nÐt cong ph¶i , nÐt cong tr¸i … 8 -Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t mÉu ®ång thêi gi¸o viªn viÕt mÉu tõng nÐt kÕt hîp gi¶ng gi¶i. VÝ dô: NÐt mãc ngîc ®iÓm ®Æt bót xuÊt ph¸t tõ dßng kÎ ngang, díi lîn cong nÐt bót ch¹m ®êng kÎ ngang råi ®a cong lªn. Sau ®ã t«i cho häc sinh thùc hµnh viÕt b¶ng con, cho c¸c em nhËn xÐt bµi cña nhau råi uèn n¾n, söa sai; VÒ nhµ cho c¸c em viÕt vµo vë rÌn ch÷. -Trong tuÇn nµy cñng cè cho c¸c em viÕt c¸c con sè to¸n häc: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. -T«i cho c¸c em quan ss¸t mÉu sau ®ã ph©n tÝch kÕt hîp gi¶ng gi¶i. VÝ dô: Ch÷ sè 5: gåm nh÷ng nÐt nµo t¹o thµnh? Sau khi ph©n tÝch t«i cho c¸c em luyÖn viÕt trªn b¶ng con cho c¸c em nhËn xÐt so s¸nh gi÷a mÉu ch÷ cña c¸c em viÕt ®Ñp víi cha ®Ñp, vÝ dô cã em viÕt sè 5 thµnh , nhËn xÐt cha ®Ñp v× sao? (V× nÐt cong cña b¹n cha trßn, kÐo qóa dµi). V× thêi gian trªn líp cã h¹n nªn t«i chØ rÌn cho c¸c em trong giê truy bµi, nªn t«i ®· cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn viÕt trªn vë rÌn ch÷, h«m sau kiÓm tra ngay nÕu em nµo cßn viÕt sai con sè cha ngay ng¾n t«i yªu cÇu c¸c em viÕt l¹i nhiÒu lÇn kÕt hîp trong vë to¸n. *TuÇn 2: LuyÖn viÕt nhãm ch÷ c¸i c¬ b¶n lµ nÐt cong: o,«,¬,e,ª,x,c,d,®. T«i cho c¸c em quan s¸t mÉu vµ nhËn xÐt nhãm con ch÷ trªn ®îc viÕt víi nÐt c¬ b¶n lµ nÐt nµo? (NÐt cong). T«i cho c¸c em nhËn xÐt cÊu t¹o cña tõng con ch÷, sau ®ã t«i cho c¸c em so s¸nh c¸c con ch÷ víi nhau. VÝ dô: c,e hoÆc e,ª. Ch÷ ª kh¸c ch÷ e lµ cã dÊu mò (^), tiÕp theo c¸c em luyÖn viÐt trªn b¶ng con, c¸c em tù nhËn xÐt víi mÉu ch÷ ®Ñp vµ cha ®Ñp. VÝ dô: ch÷ ª ®Õn ª: em cã nhËn xÐt g× vÒ hai con ch÷ trªn? (Con ch÷ ª viÕt ®óng nhng dÊu mò qu¸ to, dÉn ®Õn con ch÷ kh«ng c©n ®èi, cha ®Ñp, 9 yªu cÇu c¸c em ph¶i söa ngay). VÒ nhµ c¸c em viÕt l¹i vµo vë rÌn ch÷ mçi con ch÷ 2 dßng. T«i thêng xuyªn quan s¸t söa sai cho c¸c em thËt tØ mØ trong tÊt c¶ c¸c ph©n m«n. Khi c¸c em thùc hµnh, t«i lu«n cã th¸i ®é khuyÕn khÝch c¸c em viÕt ®Ñp vµ cã th¸i ®é chª ®óng møc víi em viÕt xÊu. Trong khi chÊm ChÝnh t¶ vµ TËp lµm v¨n nÕu sai ch÷ nµo t«i söa ngay con ch÷ dã vµo lÒ vë vµ yªu cÇu c¸c em viÕt l¹i cho ®óng. *TuÇn 3: LuyÖn viÕt nhãm ch÷ c¸i c¬ b¶n lµ nÐt mãc: i, u, , n, m, p, t… §©y lµ nhãm mµ c¸c em viÕt thiÕu hoÆc thõa nÐt. VÝ dô: u,w, n,m. T«i cho c¸c em quan s¸t mÉu ch÷ yªu cÇu c¸c em nªu cÊu t¹o tõng con ch÷, c¸ch ®Æt bót tõ ®iÓm nµo vµ ®iÓm dõng bót ë ®iÓm nµo? T«i cho c¸c em nhËn xÐt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c con ch÷. VÝ dô: i vµ t; nÐt mãc cña ch÷ t cao h¬n nÐt mãc cña ch÷ i, ch÷ t cã nÐt th¼ng ngang ®i qua phÇn trªn nÐt mãc… Sau ®ã t«i cho c¸c em luyÖn viÕt trªn b¶ng con trong giê truy bµi vµ cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn viÐt vµo vë rÌn ch÷. Thêng xuyªn kiÓm tra chÊm bµi vµ söa sai cho c¸c em trong tÊt c¶ c¸c ph©n m«n. Sau mét tuÇn häc, gi¸o viªn t×m ra nh÷ng em cã mÉu ch÷ ®óng, ®Ñp ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi, tuyªn d¬ng em kh¸c noi theo. *TuÇn 4: Cho häc sinh luyÖn viÕt nhãm ch÷ c¸i c¬ b¶n lµ nÐt khuyÕt: l,b,h,k,l,y… §©y lµ nhãm ch÷ mµ c¸c em hay viÕt tuú tiÖn c¶ vÒ ®é cao vµ h×nh d¸ng con ch÷. Do vËy t«i ph¶i híng dÉn c¸c em quan s¸t tØ mØ ®Ó c¸c em nhËn ra nÐt c¬ b¶n cña con ch÷. VÝ dô: Con ch÷ h cao mÊy li? Cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? (Ch÷ h cao 2,5 10 li, cã cÊu t¹o gåm nÐt khuyÕt vµ nÐt mãc hai ®Çu, phÇn mãc trªn réng gÊp d«i phÇn mãc ë díi). ë nh÷ng ch÷ nµy t«i ph¶i nªu cho c¸c em c¸ch viÕt cÐt khuyÕt gièng nhau ë con ch÷ h,b,l,k vµ g, y. C¸c con ch÷ trªn chØ kh¸c nhau ë nÐt khuyÕt xu«i vµ nÐt khuyÕt ngîc. Sau ®ã gi¸o viªn cho c¸c em viÕt b¶ng con, cho c¸c em nhËn xÐt c¸ch viÕt cña nhau. VÝ dô: Con ch÷ h ;b Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai con ch÷ cña hai b¹n? Sau ®ã yªu cÇu c¸c em viÕt sai ®ã söa l¹i ngay cho ®óng. T«i cho c¸c em quan s¸t mét sè mÉu ch÷ ®Ñp ®Ó c¸c em häc tËp. T«i cho c¸c em viÕt ë nhµ mçi con ch÷ 2 dßng vµ kiÓm tra vµo giê truy bµi ngµy h«m sau. §ång thêi tiÕn hµnh söa sai cho tÊt c¶ c¸c ph©n m«n, thêng xuyªn vµ liªn tôc cã khen chª kÞp thêi ®óng møc. *TuÇn 5: Cho häc sinh hÖ thèng l¹i tÊt c¶ c¸c con ch÷ cã ®é cao 1 ly vµ ®é cao 2 ly: o, ¬, «, e, ª, a, ¨, ©, i, u, … Yªu cÇu c¸c em ph¶i viÕt c¸c con ch÷ nµy víi ®é cao nh nhau. TÊt c¶ c¸c con ch÷: b, l, g, h, p, y, k cã ®é cao 2 ly rìi. C¸c con ch÷: d, ®, q cã ®é cao 2 ly. T«i quy ®Þnh cho c¸c em c¸c ch÷ c¸i trong mét tiÕng ph¶i ®îc viÕt ngay ng¾n vµ nèi víi nhau b»ng nÐt hÊt, nÐt gÉy, nÐt xo¾n. *Tõ tuÇn 6 ®Õn tuÇn 14: T«i liªn tôc rÌn cho c¸c em viÕt theo tõng ®é cao ë c¸c bµi øng dông trong vë "LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp" in vµ ngoµi ra cßn cho c¸c em viÕt thªm cã khi lµ mét c©u th¬, mét bµi ca dao…nhng yªu cÇu c¸c em ph¶i viÕt ®óng mÉu ch÷, ®ñ nÐt. Thêi gian nµy t«i vÉn theo dâi uèn n¾n c¸c em trong tõng m«n häc. Cuèi tuÇn 14 ë giai ®o¹n 1: T«i ®äc cho c¸c em viÕt vµo vë rÌn ch÷ mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc. Sau ®ã thu chÊm c¶ vë vµ ch÷ viÕt cña c¸c em thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: 11 Tæng sè Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C HS SL % SL % SL % 29 13 44.82 14 48.27 2 6.91 KÕt qu¶ rÌn luyÖn ë giai ®o¹n 1. T«i ®· chän ra mét sè bé viÕt ®Ñp tr×nh bµy khoa häc tuyªn d¬ng tríc líp; ®ång thêi ®éng viªn mét sè em viÕt xÊu häc tËp theo g¬ng b¹n. ë giai ®o¹n nµy t«i ®· cã mét sè kinh nghiÖm tiÕp tôc rÌn cho c¸c em ë giai ®o¹n 2. b-Giai ®o¹n 2 (Tõ tuÇn 15 ®Õn tuÇn 31). Giai ®o¹n nµy: RÌn viÕt ch÷ ®Ñp. ViÖc chñ yÕu ë giai ®o¹n nµy lµ rÌn cho c¸c em cã ch÷ viÕt ®Ñp, ®óng chÝnh t¶t, cµng tÝch cùc rÌn ®äc cho c¸c em ë ph©n m«n TËp ®äc. Bëi v× rÌn ch÷ ph¶i kÕt hîp nªn ®äc cã ®äc ®óng míi viÕt ®îc ®óng. NÕu ®äc sai dÉn ®Õn viÕt sai. Do vËy t«i dµnh nhiÒu thêi gian trong giê TËp ®äc ®Ó söa c©u, tõ c¸ch ®äc ngäng cho c¸c em. VÝ dô: l - n, s - x, ch- tr. V× vËy trong khi ®äc mÉu t«i cè g¾ng ®äc thËt chuÈn cho c¸c em nghe vµ ph©n biÖt ®îc. Trong giê chÝnh t¶ t«i ®äc thËt chÝnh x¸c ®Ó c¸c em nghe vµ viÕt ®óng. Hay trong giê ChÝnh t¶ so s¸nh ®Ó c¸c em ph©n biÖt vµ viÕt ®óng. Qua giai ®o¹n 1 cßn mét sè Ýt c¸c em cha viÕt ®óng cì ch÷, ch÷ viÕt cßn xÊu. Do vËy trong nh÷ng tuÇn ®Çu cña giai ®o¹n 2 nªn ch÷ viÕt ®Ñp cho häc sinh kÕt hîp víi rÌn viÕt dóng cho mét sè häc sinh ®ã. Qua mét sè ®o¹n th¬, c©u v¨n, bµi ca dao ng¾n phï hîp víi ®èi tîng häc sinh ®Ó viÕt trong giê truy bµi. Gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó häc sinh viÕt trong tõng bµi, gi¸o viªn chÊm ch÷a cô thÓ kÕt hîp víi ph©n m«n ChÝnh t¶, TËp lµm v¨n… §èi víi nh÷ng em cã lçi sai c¬ b¶n nªn ®Ó cho c¸c em söa vµo b¶ng con, råi cho c¸c em nhËn xÐt. VÝ dô: Trong líp t«i d¹y vÉn cßn mét sè c¸c em cßn hay viÕt xiªu vÑo, cha ®óng ch÷ ë mét sè con ch÷ cã nÐt khuyÕt …., …. hay nÐt mãc nh: l, 12 b, h, k, g. Khi chÊm bµi b¶n th©n ph¶i chØ râ cho c¸c em biÕt nh÷ng lçi sai cña m×nh hay m¾c ph¶i ®Ó c¸c em söa ch÷a ngay. §èi víi nh÷ng em chËm tiÕn bé, t«i phô ®¹o thªm cho c¸c em vµo thø bÈy hµng tuÇn, cïng víi n©ng cao chÊt lîng ch÷ viÕt ®Ñp. C¸c con ch÷ trong mét tiÐng ph¶i viÐt liÒn m¹ch, kh«ng dêi d¹c, c¸c con ch÷ ph¶i ®Òu nhau. §Ó ®éng viªn khÝch lÖ c¸c em t«i ®· trùc tiÕp cho c¸c em quan s¸t c¸c bé "vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cña c¸c b¹n ®¹t gi¶i nhÊt trong ®ît 20/11. KÕt qu¶: Trong qu¸ tr×nh rÌn :"vë s¹ch - ch÷ ®Ñp" cho c¸c em t«i thêng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c bËc phô huynh ®Ó gióp c¸c em tiÕn bé. §ång thêi khuyÕn khÝch kÞp thêi c¸c em vµ tæ chøc thi vë s¹ch ch÷ ®Ñp gi÷a c¸c tæ - nhãm ®Ó ®éng viªn thi ®ua. TuÇn cuèi cña giai ®o¹n nµy, t«i cho c¸c em thi vë s¹ch - ch÷ ®Ñp ë trong líp. KÕt qu¶ thu ®îc nh sau: Tæng sè Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C HS SL % SL % SL % 29 21 72.42 8 27.58 0 0 Ch¬ng III-KÕt luËn RÌn :"Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp" cho häc sinh cã vai trß quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn chóng ta ®Ó gi¸o dôc nh©n c¸ch cho c¸c em vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em. TÝnh cÈn thËn còng nh khÐo lÐo trong tõng viÖc lµm, t«i thiÕt nghÜ ®ã lµ mét hµnh trang cÇn thiÕt ®Ó c¸c em cã nh÷ng bíc tiÕn sau nµy. §ã lµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i rót ®îc gãp phÇn bÐ nhá vµo sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ./. 13 14
- Xem thêm -