Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả quản lý tài chính thông qua việc tham mưu cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG QUA VIỆC THAM MƯU CẢI TIẾN QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH Người thực hiện: Đỗ Thuỷ Bộ phận: Tổ Tài vụ Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài chính THANH HOÁ, NĂM 2013 1 A. Lý do chän ®Ò tµi Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006, Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh Thanh Ho¸ trong nh÷ng n¨m qua ®· tiÕn hµnh x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé cho ®¬n vÞ thùc hiÖn theo nh÷ng NghÞ ®Þnh vµ th«ng t- nªu trªn. Lµ mét c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ nªn b¶n th©n ®-îc nghiªn cøu vµ th-êng xuyªn chÊp hµnh, thùc hiÖn quy chÕ, nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi c-¬ng vÞ lµ kÕ to¸n tr-ëng cña ®¬n vÞ cïng víi viÖc n¾m v÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô vµ thùc tiÔn c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ, b¶n th©n còng ®· cã nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp trong viÖc x©y dùng, ®iÒu chØnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ quy chÕ chi tiªu néi bé. Quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng ®· ®Þnh ra c¬ b¶n c¸c ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh vµ mét sè biÖn ph¸p trong qu¶n lý tµi s¶n c«ng ë néi bé ®¬n vÞ, tuy nhiªn vÒ mÆt h×nh thøc, kÕt cÊu nhiÒu chç vÉn ch-a ®-îc hîp lý, néi dung kh«ng tËp trung, dÉn ®Õn ng-êi thùc hiÖn quy chÕ ®«i lóc ph¶i t×m l©u, thËm chÝ mét sè néi dung trïng lÆp vv... N¨m 2013 Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh cã chñ tr-¬ng ®iÒu chØnh, bæ sung c¬ b¶n hÖ thèng c¸c v¨n b¶n vÒ néi quy, quy chÕ ®· ban hµnh trong ®¬n vÞ tõ kh¸ l©u, cã nh÷ng vÊn ®Ò chØ thay ®æi vÒ h×nh thøc, kÕt cÊu, cã vÊn ®Ò thay ®æi c¶ vÒ néi dung. 2 XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do ®ã nªn t«i viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh th«ng qua viÖc tham m-u c¶i tiÕn quy chÕ chi tiªu néi bé cña Trung t©m Gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh Thanh Ho¸” B. Néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 1. §¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp tr-íc ®©y thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, ®Õn th¸ng 4 n¨m 2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ra ®êi thay thÕ cho NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP. Ngµy 30/01/2007 Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ ra quyÕt ®Þnh sè 362/Q§-UBND vÒ viÖc giao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi Trung t©m gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh, B¾t ®Çu tõ ®Çu n¨m 2007 ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn viÖc x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé theo néi dung tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm, tuy ®· b¸m s¸t Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ và từng năm cũng đã có bổ sung chỉnh sửa để ngày càng phù hợp với thực tế hoạt động tại đơn vị nhưng một số nội dung xắp xếp vẫn chưa hợp lý, hình thức và kết cấu không theo nhóm nội dung dẫn đến việc sử dụng không tiện dụng, kế toán khó sắp xếp các nội chi theo quy định. 2. Thực trạng của quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá từ năm 2012 trở về trước 2.1. Một số hạn chế của Quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2012 trở về trước. a) Về hình thức, kết cấu: 3 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 trở về trước có hình thức không đẹp, kết cấu chưa hợp lý, không thể hiện được các nội dung theo nhóm vấn đề, không chia tách thành các chương, các điều, vv.. dẫn đến các nội dung, các mục chưa logic, làm cho người đọc khó bao quát được vấn đề cần quan tâm, cần thực hiện. b) Về nội dung: - Phần căn cứ không cần đưa vào quy chế, các căn cứ này đã được nêu trong quyết định ban hành quy chế. - Phần quy định chung đang còn thiếu một số nội dung, một số nội dung đã được quy định nhưng đang còn bao quát, chưa cụ thể, chưa nêu được các nguyên tắc trong việc xây dựng quy chế, chưa nêu được các nguồn kinh phí của đơn vị, chưa nêu được các nội dung không nằm trong quy định. - Phần các nội dung chi cụ thể đã nêu được các nhóm nội dung như chi chế độ con người, chi công tác nghiệp vụ, các định mức thực hiện theo quy định của Nhà nước, quản lý tài sản công và tổ chức thực hiện, tuy nhiên một số vấn đề quy định chi tiết lại không nằm đúng các nhóm đã nêu, cụ thể: + Phần I nhóm chi chế độ con người: Ở phần này lại có cả nội dung qui định chế độ đi công tác, tiền tàu xe, thuê chỗ ngủ, chi hội nghị, chi điện thoại, chi văn phòng phẩm, chi tiếp khách, vv... Những nội dung này nên chuyển sang phần chi nghiệp vụ chuyên môn. + Phần II nhóm chi công tác nghiệp vụ: Ở phần này lại có cả nội dung qui đinh chi tiền công hợp đồng, tiền làm ngoài giờ, bồi dưỡng trực đêm, vv... Những phần này nên quy định ở nhóm chi chế độ con người. Từ những thực trạng nêu trên dẫn đến việc theo dõi sử dụng đối với cán bộ, giáo viên cũng như việc giám sát thực hiện của các bộ phận cũng khó hơn, đặc biệt là bộ phận kế toán và các đơn vị cấp trên quản lý về tài chính của đơn vị khó theo dõi, giám sát theo hệ thống mục lục ngân sách của Nhà nước. 2.2. Nguyên nhân: 4 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hoá được soản thảo từ những năm 2006 khi mới bắt đầu ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, hàng năm Trung tâm có điều chỉnh bổ sung nhưng chỉ mới quan tâm chủ yếu đến việc điều chỉnh các định mức chi cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và quy định của từng năm, chưa quan tâm nhiều đến kết cấu và một số nội dung chưa phù hợp. Quy chế mới thể hiện được các công việc, các định mức cần phải chi nhưng chưa phân nhóm nội dung chi theo hướng dẫn tại thông tư 71/2006/TTBTC ngày 09/8/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và mục lục Ngân sách Nhà nước. 3. Nội dung, biện pháp thực hiện và giải giải pháp của đề tài Để công tác quản lý tài chính trong đơn vị được tốt hơn và khắc phục một số bất cập đã được nêu, quy chế chi tiêu nội bộ cần cải tiến lại về mặt hình thức, kết cấu và bổ sung thêm một số nội dung quản lý mà vẫn không ảnh hưởng đến các định mức đã được thống nhất, cụ thể như sau: a) Về hình thức, kế cấu: Quy chế được điều chỉnh, sắp xếp lại theo các chương, điều và các nhóm vấn đề, các nhóm mục chi theo hệ thống mục lục ngân sách và quy chế được trình bày thành 5 chương, 27 điều. b) Về nội dung: * Chương I - Những quy định chung: Chương này gồm 04 điều. + Điều 1. Mục đích yêu cầu: ủa Trung tâm * Chương II - Các nội dung chi: 5 Chương này gồm 13 điều và được chia thành 03 nhóm chi, nhóm I từ điều 5 đến điều 9, nhóm II từ điều 10 đến điều 14, nhóm III từ điều 15 đến điều 17. + Nhóm I. Chi thanh toán cá nhân: Quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho c¸n bé, gi¸o viªn. - §iÒu 5. TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phôc cÊp: Quy ®inh chi tiÕt vÒ c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp -u ®·i vµ phô cÊp kh¸c, tiÒn thõa giê cña gi¸o viªn, chi tiền bồi dưỡng làm tăng giờ, làm đêm, phụ cấp độc hại cho cán bộ. - §iÒu 6. Thanh to¸n c¸c chÕ ®é trî cÊp ®i häc: Quy định chi tiết các loại hình được cử đi học, mức hỗ trợ từng loại hình. - §iÒu 7. Khen thưởng: Quy định khen theo các danh hiệu quy định, bằng khen các cấp, khen công tác NCKH. - §iÒu 8. Phúc lợi tập thể: Quy định chi các ngày lễ tết, chi động viên các cháu là con CB, GV có thành tích cao trong học tập, chi cho CB, GV nghỉ phép năm và các khoản chè nước hàng tháng. - §iÒu 9. Chi tiền lương tăng thêm: Quy định các định mức cho từng chức danh, từng loại bình xét thi đua và mức chi lương tăng thêm cụ thể. + Nhóm II. Chi thanh toán dịch vụ, nghiệp vụ chuyên môn: Quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n chi dịch vô vµ c¸c kho¶n phôc vô chuyªn m«n nghiÖp vô. - §iÒu 10. Thanh toán dịch vụ công cộng: gồm các khoản tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu. - §iÒu 11. Thanh toán văn phòng phẩm, vật tư văn phòng: quy định việc sử dụng vật tư, văn phòng phẩm và mức khoán văn phòng phẩm cho CB, GV. - §iÒu 12. Thông tin, tuyên truyền liên lạc: gồm các khoản cước điện thoại, cước Internet, cước bưu chính và các loại ấn phẩm, truyền thông , sách báo, tạp chí. - §iÒu 13. Công tác phí: gồm thanh toán tiền tàu xe, phụ cấp công tác phí (Phụ cấp ăn, uống), thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi công tác, mức công tác phí khoán. 6 - §iÒu 14. Chi nghiệp vụ chuyên môn: gồm các khoản chi hội nghị, khai – bế giảng, thanh toán giáo viên mời giảng, chi phí giao dịch mở lớp, chi hỗ trợ quản lý đào tạo, chi cho các đối tác phối hợp liên kết Đào tạo, Bồi dưỡng, chi hỗ trợ coi thi học phần, các khoản chi phí phục vụ nhà phòng, nhà ăn, chi bồi dưỡng thu học phí, thanh toán cho người biên tập tài liệu, viết bài. + Nhóm III. Các khoản chi khác: - §iÒu 15. Chi tiếp khách: Quy định định mức và quy trình tiếp khách - §iÒu 16. Chế độ thăm hỏi: Quy định các mức chi thăm hỏi CB, GV và gia đình CB, GV và các trường hợp thăm hỏi khác. - §iÒu 17. T : Quy định trích lập các quy nếu có chênh lêch thu chi. * Chương III - Các khoản thu chi khác: Chương này gồm 02 điều từ điều 18 đến điều 19. + Điều 18. Các khoản chi, thu khác: + Điều 19. Các tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi phải thực hiện đúng các quy định Nhà nước. * Chương IV - Quản lý tài sản công: Chương này gồm 03 điều từ điều 20 đến điều 22. + Điều 20. Quản lý sử dụng tài sản công: điều này quy định cụ thể cách thức, quy trình và trách hiệm quản lý đối với các tài sản công, cụ thể như: Quản lý xe ô tô, tài sản mượn, cho mượn, Tài sản được viện trợ, biếu tặng hạy được cấp trên cấp, Đối với tài sản do các chương trình Dự án cấp, Mở sổ theo dõi tài sản theo quy định, Trang bị máy vi tính, Việc quản lý tài sản công khác, Trách nhiệm quản lý, xử lý khi làm mất mát hư hỏng tài sản công. + Điều 21. Quy định khi thực hiện tổ chức mua sắm, cải tạo sửa chữa: điều này nêu quy trình, trách nhiệm của từng bộ phận trong việc mua sắm, cải tạo sửa chữa trong đơn vị. 7 + Điều 22. Quản lý phòng học: Quy đinh việc sử dụng, quản lý và cách thức sắp xếp phòng học, quản lý các thiết bị trong phòng học. * Chương V - Tổ chức thực hiện: Chương này gồm 05 điều từ điều 23 đến điều 27. Điều 23. Trách nhiệm của CBCC cơ quan. Điều 24. Trách nhiệm Trưởng phòng, trưởng bộ phận. Điều 25. Trách nhiệm Kế toán. Điều 26. Thống nhất với Công đoàn và công khai trong toàn cơ quan. Điều 27. Hiệu lực thi hành. 8 C. HIÖu qu¶ thùc hiÖn Trên đây là những nội dung, biện pháp và giải pháp về quản lý tài chính thông qua việc cải tiến quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá, đó cũng là một sáng kiến mớ đầu năm 2013, so sánh, đối chiế ừ ế trướ , sau 5 tháng thực hiện đã có một số kết quả rõ nét, cụ thể như: - Các cán bộ, giáo viên trong đơn vị đã có những đánh giá nhất định về mặt hình thức, kết cấu, dễ dàng trong quá trình áp dụng quy chế để thực hiện chuyên môn, thực hiện các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công tác chi tiêu và quản lý tài sản công trong đơn vị. Đặc biệt về mặt nội dung cũng đã bổ sung, chỉnh sửa, sắp xếp lại một số câu từ làm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc cùng tham gia quản lý tài chính từ các cán bộ, giáo viên đến lãnh đạo đơn vị. - Đối với bộ phận kế toán đơn vị đã dễ dàng trong quá trình thanh toán các hồ sơ chứng từ theo định mức trong quy chế và theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước quy định. - Đối với các cơ quan quản lý cấp trên như Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở giáo dục đào tạo cũng đã nhận thấy rõ thuận tiện của quy chế mới, các nội dung được quy định trong quy chế được thể hiện một cách rõ nét, dễ dàng trong quá trình kiểm soát chi theo quy định. 9 D S “Nâng cao qu¶n lý tµi chÝnh th«ng qua viÖc tham mưu c¶i tiÕn quy chÕ chi tiªu néi bé t¹i Trung t©m gi¸o dôc th-êng xuyªn tØnh” có thể còn hạn chế nhất đị , công tác quản lý tài chính tại Trung tâm hơn góp phần không ít vào việc sử dụng kinh phí một cách hiệu quả và tiết ụng dến hết năm học 2013 - 2014 để kiểm kiệ ụng ở phạm vi rộ nghiệm thêm về hiệu quả củ ất thực tiễ . XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. 10
- Xem thêm -