Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp nội dung giáo dục công dân dân số - sức khỏe sinh sản qua bài 12 lớp 10-môn gdcd

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

A- ®Æt vÊn ®Ò I- Lêi më ®Çu Trong chiÕn lîc d©n sè viÖt nam 2001-2010 cã viÕt; søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn lµ mét phÇn quan träng trong ch¬ng tr×nh ®©n sè vµ ph¸t triÓn®îc ®¶ng vµ nhµ níc hÕt søc quan t©m ®Çu t nh©n tµi ,vËt lùc ‘’.Vai trß cña c¸c bËc cha mÑ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh song còng cÇn ph¶i thÊy vai trß tr¸ch nhiÖm cña nhµ trêng trong viÖc gi¸o dôc,cung cÊp kiÕn thøc cho c¸c em ë ®é tuæi cã nhÒu diÓn biÕn phøc t¹p vÒ c¶ tam v¶ sinh lÝ nµy Søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn kh«ng nh÷ng liªn quan ®Õn t¬ng lai duy tr× nßi gièng cña hä sau nµy mµ cßn ®Þnh híng cho hä trong c¸c yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh viÖc lËp th©n lËp nghiÖp cña hä, ë ®é tuæi nµy cïng víi nhu cÇu giao tiÕp nhiÒu vÒ t×nh b¹n c¸c em ®· bÊt ®Çu cã nh÷ng suy nghÜ vÒ t×nh yªu c¸ch nh×n nhËn vÒ t×nh yªu ë løa tuæi nµy cßn rÊt ®¬n gi¶n vµ bång bét bëi hÇu hÕt lµ do nh÷ng thay ®æi vÒ sinh lÝ khiÕn c¸c em cã nhu cÇu tiÕp cËn víi b¹n kh¸c giíi .sù tiÕp cËn thêng xuyªn råi than them mét chót n÷akhiÕn c¸c em ngé nhËn r»ng ®ã lµ t×nh yªu .®iÒu ngé nhËn nµy l¹i lµ tai h¹i khi kh«ng ®îc s quan t©m kÞp thêi cña ngêi lín C¸c em ngé nhËn r»ng m×nh ®· trëng thµnh nh bao ngêi lín kh¸c céng thªm víi sù tß mß kh¸m ph¸ chinh phôc løa tuæi dËy th× khiÕn nhiÒu em cã nh÷ng sai lÇm nghiªm träng trong quan hÖ yªu ®¬ng nh quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n dÉn ®Õn cã thai ngoµi ý muèn. V× vËy viÖc gi¶ng d¹y tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè-søc kháe sinh s¶n ë bµi 12; “c«ng d©n víi t×nh yªu h«n nh©n vµ gia ®×nh’’lµ rÊt quan träng. II-Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu 1- Thùc tr¹ng Mét thùc tÕ hiÖn naytØ lÖ thanh niªn quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n vµ n¹o ph¸ thai ngµy mét t©ng. t¹i c¸c bÖnh viÖn phô s¶n,c¸c c¬ së y tÕhiÖn tîng n÷ häc sinh sinh viªn ®Õn ®Ó n¹o ph¸ thai ®ang lµ vÊn ®Ò ®¸ng b¸o ®éng vµ hiÖn tîng nµy sÏ ®Ó l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh«ng tèt chop vÞ thµnh niªn sau nµy 2-KÕt qu¶ cña thùc tr¹ng trªn. “Vµi con sè ®¸ng quan t©m’’ díi ®©ytheo ®iÒu tra cña dù ¸n vie/97/p13 vÒ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc d©n sè vµ søc kháe sinh s¶n sÏ cho ta thÊy ®iÒu nµy; vÞ thµnh niªn cã tØ lÖ kh¸ lín trong d©n sè thÕ giíi.ë níc ta 50% d©n sè díi 20tuæi,20% d©n sè cã ®é tuæi 10-19,tøc lµ kho¶ng 15 triÖu ngêi.trong ®ã kho¶ng 40% c¸c em g¸i tõ 14-20 tuæi mang thai Ýt nhÊt mét lÇn.Cã kho¶ng 20-60% nh÷ng phô n÷ sinh con díi 20 tuæi lµ ngoµi ý muèn.ë ViÖt nam sè n¹o ph¸ thai hµng n¨m ë vÞ thµnh niªn chiÕm 1/5trong tæng sè n¹o ph¸ thai cña phô n÷ c¶ níc 1,2-1,5 triÖu hµng n¨m. trong tæng kÕt toµn cÇu,15%sè tö vongdo thai s¶n lµ n¹o ph¸ thai mµ “mét con sa b»ng ba con ®Î’’. Trªn thÕ giíi sè n¹o ph¸ thai nhiÔm trïng trong thiÕu n÷ 15-19 ®îc íc tÝnh lµ kho¶ng 5triÖu trong tæng sè 50 triÖu ca ph¸ thai hµng n¨m.MÆt kh¸c ph¶i kÓ ®Õn t¸c h¹i cña viÖc n¹o ph¸ thai ®èi víi søc kháe,®Æc biÖt lµ khi bµo thai ®· lín.Nh÷ng ¶nh hëng l©u dµi ®èi víi phô n÷,trong ®ã cã c¶ yÕu tè t¸c ®éng vÒ t©m lÝ tinh thÇn. Ngoµi ra c¸c cuéc ®iÒu tra ë nhiÒu níc cho thÊy thanh thiÕu niªn ngµy nay x©y dùng gia ®×nh chËm h¬n c¸c thÕ hÖ tríc xong l¹i cã ho¹t ®éng t×nh dôc sím h¬n. Ch¼ng h¹n, ë Chilª: tuæi trung b×nh giao hîp lÇn ®Çu lµ 15-16 tuæi ë ch©u mÜ Latinh: 13-19tuæi ë Jamaica: 16tuæi ë níc ta:5%sinh con tríc 18 tuæi,15%sinh con tríc 19 tuæi. Riªng thµnh phè Hµ néi;15%vÞ thµnh niªn tõ 15-19 tuæi cã quan hÖ t×nh dôc. Tríc t×nh tr¹ng ®ã ngêi lín chóng ta sÏ lµm g×? CÇn ph¶i nãi r»ng bÊt kú mét sù can thiÖp th« b¹o thiÕu tinh tÕ cña cha mÑ,thÇy c« ®èi víi løa tuæi nµy chØ lµm t×nh huèng xÊu thªm mµ th«i.ChØ cã sù quan t©m theo s¸t ®Ó hç trî c¸c em khi cÇn míi lµ mét viÖc lµm hiÖu qu¶. Víi nh÷ng lÝ do trªn, dùa vµo ®Æc thï cña bé m«n gi¸o dôc c«ng d©n cã kh¶ n¨ng tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sing s¶n vÞ thµnh niªn, chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n qua bµi 12- líp 10, M«n GDCD. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn trong phÇn 1- c«ng d©nvíi t×nh yªu, chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau. I. X¸c ®Þnh néi dung cÇn tÝch hîp Trong ph¹m vi tiÕt 1- C«ng d©n víi t×nh yªu cã ba néi dung cÇn tÝch hîp, nhng trong ba néi dung nµy chóng ta cÇn x¸c ®Þnh néi dung nµo lµ quan träng trong viÖc gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn. Theo t«i trong ba néi dung: 1- T×nh yªu lµ g×? 2- ThÕ nµo lµ mét t×nh yªu ch©n chÝnh? 3- Mét sè ®iÒu nªn tr¸nh trong t×nh yªu. Th× néi dung thø ba lµ mét néi dung rÊt quan träng trong viÖc gi¸o dôc dan sèsøc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn ma chóng ta ph¶i quan t©m. V× ë ®©y cã mét näi dung nªn tr¸nh ®ã lµ “ cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n”. §©y lµ mét vÊn ®Ò nh¹y c¶m ®èi víi häc sinh, c¸c em thêng ngîng ngËp khi gi¸o viªn ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò nµy. Ngay c¶ ngêi lín cã ngêi cßn quan niÖm r¨ng nãi ra lµ “ vÏ ®êng cho h¬u ch¹y”. Nhng nhiÒu ngêi th× l¹i cho r»ng “ thµ vÏ ®êng cho h¬u ch¹y mµ nã ch¹y ®óng híng cßn h¬n lµ ®Ó nã kh«ng biÕt mµ ch¹y vµo bôi rËm” Trªn thùc tÕ cho thÊy nhiÒu em mÆc dï ®· biÕt yªu, cã mét t×nh yªu ®Ñp nhng trong nhiÒu trêng hîp kh«ng gi÷ ®îc m×nh mµ c©u ca «ng bµ thêng nãi “ kh«n ba n¨m d¹i mét giê” ®· ®i qu¸ giíi h¹n mµ t×nh yªu cho phÐp khi c¸c em cßn cha ®ñ sù chuÈn bÞ ®Ó ®i tíi h«n nh©n. Ch¼ng h¹n c¸c em thêng ®i ch¬i riªng víi nhau, phÇn ®«ng c¸c em vÉn thêng lµm nh vËy. Dï cho c¸c em cã ngay thËt ch¨ng n÷a th× c¸ tÝnh cña mäi c©u con trai vµ c« g¸i b×nh thêng ®Ðu cã nh÷ng ®¸p øng sinh lÝ lµm cho trÝ suy xÐt cña c¸c em bÞ khuynh ®¶o. Ngoµi ra viÖc gÆp gì riªng cã kh¶ n¨ng thóc ®Èy ãc tß mß khuyÕn khÝch hai ngêi gÇn nhau thªm ch¼ng nh÷ng b»ng nh÷ng lêi ve v·n t×nh tø mµ cßn cã c¶ nh÷ng vuèt ve chung ®ông vµ tøc th× hä dän ®êng cho nh÷ng sù th©n mËt ®¸ng lÏ ph¶i dµnh cho nh÷ng cÆp vî chång. §iÒu ®ã ch¼ng nh÷ng kh«ng hîp víi ®¹o ®øc lèi sèng truyÒn thèngmµ cßn lµ c¬ héi cho viÖc l©y nhiÔm hivhay c¸c bÖnh l©y truyÒn qua quan hÖ t×nh dôc nãi chung. V× vËy chóng ta cÇn tr×nh bµy thËt thuyÕt phôc ®Ó cuèi cïng c¸c em nhËn thøc ®îc r»ng: kh«ng nªn cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n. II- C¸ch thøc tiÕn hµnh tÝch hîp. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc néi dung cÇn tÝch hîp gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n chóng tacã thÓ yiÕn hµnh nh sau: 1.Th¶o luËn nhãm : Cô thÓ trong ho¹t ®éng 3 cña tiÕt häc cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n trogn néi dung phÇn 3: Mét sè ®iÒu nªn tr¸nh trong t×nh yªu. §Çu tiªn chóng ta cho nhãm nam, nhãm n÷ th¶o luËn riªng theo c¸c c©u hái sau: 1-Khi nµo míi ®îc cã quan hÖ t×nh duc? T¹i sao? 2- Lµm thÕ nµo ®Ó tr¸nh ®îc quan hÖ t×nh dôc bÊt d¾c dÜ( tríc h«n nh©n hoÆc do rñi ro)? 3- T¹i sao l¹i cÇn ph¶i nh vËy? - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - Gi¸o viªn kÕt luËn: +Thø nhÊt :t×nh yªu nam n÷ cÇn b¾t ®Çu tõ khi kÕt thóc cuéc ®êi ®i häc vµ tuæi ®· trëng thµnh. Vµ quan hÖ t×nh dôc b¾t ®Çu tõ sau h«n nh©n. + Thø hai: ®Ó tr¸nh ®îc quan hÖ t×nh dôc bÊt ®¾c dÜ ( tríc h«n nh©n hoÆc do rñi ro), th× c¸c em kh«ng nªn ®i ch¬i riªng víi nhau dï trong trêng hîp nµo. MÆc dï kh«ng ngô ý lµ c¸c em ph¶i ®o¹n tuyÖt cuéc giao du lµnh m¹nh víi nhau, nh- ng muèn tr¸nh sù th©n mËt, r¾c rèi tríc hÕt c¸c em ph¶i thu xÕp ®õng agpj riªng nh vËy vµ sau ®ã ®õng nãi víi nhau nh÷ng chuyÖn qu¸ riªng t vµ kÝch ®éng. +Thø ba: c¸c em cã thÓ m¹nh d¹n tõ chèi( nãi “kh«ng” khi bÞ Ðp buéc t×nh dôc). CÇn ph¶i nh vËy bëi v× nÕu cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©ncã thÓ mang l¹i nhiÒu hËu qu¶ tai h¹i: Cã thai ngoµi ý muèn, g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh; N¹o ph¸ thai dÔ g©y tæn th¬ng ®Õn c¬ quan sinh s¶n dÉ tíi v« sinh vÒ sau; Khi quan hÖ t×nh dôc kh«ng an toµn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lan truyÒn c¸c bÖnh l©y nhiÔm qua ®êng tinhd dôc nh AIDS... 2- Bµi luyÖn tËp: Ho¹t ®éng tiÕp cña néi dung: Cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n chóng ta cho c¸c emlµm bµi luyÖn tËp sau: Chóng ta chia líp ra thµnh bèn nhãm ,ph¸t cho c¸c em t×nh huèng:”lçi t¹i ai?’’ ®· in s½n,yªu cÇu c¸c emnghiªn cøu trao ®æi trong nhãm®Æt ®Þa vÞ cña m×nh vµo c¸c nh©n vËt trong t×nh huèng ®Ó gióp lancã th«ng tin “tin cËy’’ vÒ c¸ch tr¸nh thai. T×nh huèng:” lçi t¹i ai?’’. Lan vµ §iÖp lµ häc sinh trung häc phæ th«ng. Lan yªu §iÖp ,§iÖp thêng Ðp Lan quan hÖ t×nh dôc víi lÝ lÏ “®©y lµ cö chØ duy nhÊt ®Ó chøng tá t×nh yªu ch©n thùc cña Lan’’. Lan thÝch c¸i gäi lµ quan niÖm “ hiÖn ®¹i’’ nµy vÒ t×nh yªu nhng sî cã thai.C« b¾t ®Çu hái b¹n bÌ vÒ c¸ch tr¸nh thai,nhng kh«ng thu ®îc g× thùc sù nhÊt qu¸n vµ ch¾c ch¾n.C« bÌn t×m ®Õn chÞ m×nh ®Ó hái nhng chÞ cña Lan kªu lªn: “ Em thËt ngí ngÈn! Hái chuyÖn Êy ë tuæi cña em ?’’ vµ tõ chèi bµn luËn thªm vÒ chuyÖn nµy. Nh©n dÞp mét b¸c sÜ t×nh cê ®Õn th¨m bè,Lan ngËp ngõng hái ngêi b¸c sÜ mét c¸ch m¬ hå vÒ...nh thÕ nµo...cuèi cïng b¸c sÜ còng hiªñ ra vÊn ®Ò nhng c¶m thÊy bèi rèi vµ sau cïng còng nãi: “ë trêng ch¸u kh«ng cã bµi häc nµy ?’’ Lan ®¸p: “Cã chø ¹! Nhng thÇy gi¸o d¹y sinh häc còng cßn qu¸ trÎ vµ vÉn lµ ngêi ®éc th©n. Tríc mÆt bao nhiªu ®øa con g¸i ë líp thÇy Êy ngîng khi ph¶i nãi ®Õn “ vÊn ®Ò tÕ nhÞ” nµy”. Sau mét ®ªm kh«ng ngñ v× lo l¾ng, Lan quyÕt ®Þnh ®Õn gi·i bµy t©m sù víi mÑ c«. Nhng cuèi cïng c« ßa lªn khãc vµ bá ch¹y... Vµi th¸ng sau c« cã thai... Sau khi ph¸t t×nh huèng nµy chóng ta cã thÕ ®Æt hÖ thèng c©u hái nh sau,yªu cÇu c¸c em tr¶ lêi vµ ghi l¹i ra giÊy: Nhãm 1: nÕu em lµ chÞ cña Lan th× em ®· hµnh ®éng nh... Nhãm2: nÕu em lµ vÞ b¸c sÜ th× em ®·... Nhãm 3: nÕu em lµ thÇy gi¸o m«n sinh häc cña Lan th× em ®·... Nhãm 4: em cã nghÜ r»ng sÏ tèt h¬n nÕu gi¸o viªn truyÒn ®¹t l¹i cho vÞ thµnh niªn nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai? - C¸c nhãm th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - Giaã viªn kÕt luËn vÒ vai trß tr¸ch nhiÖm cña ngêi lín( mÑ, chÞ g¸i ,thÇy gi¸o b¸c sÜ) trong viÖc truyÒn ®¹t, cung cÊp cho c¸c em nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸ng thai. Nh ë phÇn trªn chóng t«i ®· ph©n tÝch vÒ néi dung: “kh«ng nªn quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n’’ nhng trªn thùc tÕ nhiÒu em cã quan hÖ t×nh dôc mµ kh«ng biÕt ®Õn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai vµ hËu qu¶ lµ cã thai ngoµi ý muèn. V× vËy ë ®©y chóng ta còng cÇn nªn gi÷ thÕ trung lËp gi÷a hai kh¶ n¨ng: tr¸nh sinh ho¹t t×nh dôc tríc h«n nh©n vµ bÊt cø quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©nnµo còng cÇn ph¶i ®îc b¶o vÖ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p tr¸nh thai thÝch hîp.( cÇn chó ý r»ng c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cho thÊy kho¶ng 30-70% sè ngêi ViÖt nam cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n). Nh vËy tõ néi dung nµy chóng ta cÇn ph¶i cung cÊp cho c¸c em biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai®Ó tr¸nh ®îc nh÷ng hËu qu¶ kh«ng mong muèncho vÞ thµnh niªn. C - kÕt luËn 1- kÕt qu¶ nghiªn cøu. Tríc khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i d· d¹y ë nhiÒu líp 10.khi nãi ®Õn vÊn ®Ò quan hÖ t×nh dôc ,mang thai...hÇu hÕt c¸c em cßn ngîng ngïng, e ng¹i , thËm chÝ cã em ®á mÆt kh«ng nãi ®îc quan ®iÓm cña m×nh tríc vÊn ®Ì nh¹y c¶m nµy. V× ngîng ngïng ng¹i nãi nªn c¸c em còng kh«ng d¸m thæ lé tam sù víi mÑ ,chÞ g¸i hoÆc b¹n bÌkhi mµ c¸c em ®ang cã nh÷ng víng m¾ctrong quan hÖ víi b¹n kh¸c giíi nh lµ ®· cã quan hÖ t×nh dôc vµ hËu qu¶ lµ mang thai ngoµi ý muèn khi cßn ®ang ë løa tuæi häc ®êng. Nhng sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, t«i d· ¸p dông d¹y ë mét sè líp 10. sau khi d¹y xong t«i dïng biÖn ph¸p ph¸t piÕu vµ ®Æt c©u hái kiÓm tra 10 em mçi líp.kÕt qu¶ cho thÊy cã tíi 85% c¸c em lµm ®¹t kh¸ giái.C¸c em ,®Æc biÖt lµ c¸c em n÷ ®· cëi më h¬n,hái c« gi¸o nhiÒu h¬n vÒ vÊn ®Ò søc kháe sinh s¶n. hÇu nh c¸c em ®· ý thøc ®îc hËu qu¶ cña viÖc quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n.®©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cã ý nghÜa ®Þnh híng cho c¸c em tronh quan hÖ t×nh yªu cÇn ph©Ø chÝn ch¾n , lµnh m¹nh ®Ó cã mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc sau nµy. 2- Bµi häc kinh nghiÖm . Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ph©n tÝch trªn, chóng ta cã thÓ rót ra mÊy kÕt luËn sau ®©y vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n qua néi dung: “ C«ng d©n víi t×nh yªu”- Bµi 12- líp 10 nh sau: a. Tríc hÕt trong mét bµi, mét tiÕt häc cã nhiÒu néi dung cÇn lång ghÐp gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n chóng ta cÇn x¸c ®Þnh néi dung nµo lµ quan träng vµ cÇn ®i s©u h¬n viÖc lång ghÐp ®Ó tiÕt häc cã hiÖu qu¶ h¬n. b. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc néi dung quan träng cÇn lång ghÐp, tïy tõng bµi, tõngd néi dung mµ chóng ta cã ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Cô thÓ ë tiÕt häc nµy, chóng ta nªn dïng ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, ph¬ng ph¸p sö lý t×nh huèng hoÆc cã thÓ ®ãng vai th× hiÖu qu¶ tiÕt häc sÏ cao h¬n. 3. §Ò xuÊt Th«ng qua viÖc d¹y häc tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè - søc kháe sinh s¶n nµy, t«i cã mét ®Ò xuÊt nh sau: C¸c trêng THCS, THPT nªn tæ chøc nhiÒu buæi nãi chuyÖn chuyªn ®Ò, ho¹t ®éng ngo¹i khãa cã néi dung vÒ gi¸o dôc d©n sè - søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn. C¸c buæi sinh ho¹t nµy nªn ph©n chia c¸c em n÷ riªng vµ c¸c em nam riªng ®Ó khi ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò “ nh¹y c¶m” c¸c em ®îc nãi tù do h¬n, tho¶i m¸i h¬n khi kh«ng cã b¹n kh¸c giíi. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét viÖc lµm tèt ®Ó c¸c em cã c¬ héi ®îc cung cÊp, tiÕp cËn víi nh÷ng th«ng tin dÓ b¶o vÖ søc khoÎ sinh s¶n cho chÝnh b¶n th©n c¸c em. Bªn c¹nh ®ã c¸c trêng THCS ,THPT cÇn ph¶i trang bÞ hÖ thèng m¸y chiÕu t¹i c¸c phßng häc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn cã thÓ lång ghÐp, tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè- søc kháe sinh s¶n vµo c¸c bµi häc cã liªn quan ®Ó nang cao hiÖu qu¶ cña bµi häc. Trªn ®©y b»ng kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ cña m×nh chóng t«i ®· m¹nh d¹n tr×nh bµy mét vµi vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc tÝch hîp néi dung gi¸o dôc d©n sè - søc kháe sinh s¶n- líp 10. §Ò tµi nµy cã thÓ cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ, chóng t«i rÊt mong ®îc sù gãp ý nhiÖt t×nh cña c¸c ®ång chÝ trong nhãm, tæ chuyªn m«n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña chóng t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ ®îc nhiÒu b¹n ®éng nghiÖp ¸p dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y vµ häc trong sù nghiÖp cña m×nh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! T«i xin cam ®oan ®©y lµ SKKN do t«i tù viÕt ,t«i kh«ng sao chÐp cña ai . NÕu sai t«i xin hoµn toµn tr¸ch nhiÖm. HËu Léc, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2013 Ngêi viÕt §Æng ThÞ Hång D- Phô lôc 1. T×nh huèng: “ Lçi t¹i ai?” TrÝch dù ¸n VIE/ 97/P13: ch¬ng tr×nh gi¸o dôc d©n sè vµ søc kháe sinh s¶n. 2. Vµi con sè ®¸ng quan t©m. TrÝch dù ¸n VIE/ 97/P13: ch¬ng tr×nh gi¸o dôc d©n sè vµ søc kháe sinh s¶n.
- Xem thêm -