Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng anh thcs bằng thủ thuật dạy học mới

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n tiÕng anh bËc thcs b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi a. §Æt vÊn ®Ò: ViÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ SGK lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng nh÷ng ®èi víi ngµnh gi¸o dôc mµ cßn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. Cïng víi c¸c m«n häc kh¸c, m«n tiÕng Anh ë bËc THCS còng ®îc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh vµ SGK. ViÖc ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh, SGK ®ßi hái ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc bé m«n nµy theo ®Æc thï riªng cña nã. Ngo¹i ng÷ nãi chung vµ tiÕng Anh nãi riªng lµ mét trong nh÷ng m«n häc kh¸ khã ®èi víi häc sinh bËc THCS. Víi ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c vïng n«ng th«n cña huyÖn LÖ Thñy, m«i trêng ®Ó häc, thùc hµnh vµ vËn dông ng«n ng÷ cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc häc tiÕng Anh ®èi víi häc sinh bËc THCS l¹i cµng khã h¬n. VËy lµm sao ®Ó viÖc d¹y vµ häc tiÕng Anh cã hiÖu qu¶ tèt, ®Æc biÖt lµ t¹o ra sù say mª, høng thó häc tËp cña häc sinh ®èi víi m«n tiÕng Anh? Lµm sao ®Ó trong mçi bµi häc häc sinh x¸c ®Þnh ®óng träng t©m kiÕn thøc, kü n¨ng, say sa, yªu thÝch m«n häc h¬n? §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, ngoµi sù nç lùc, cè g¾ng cña häc sinh, ngêi gi¸o viªn ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, s¸ng t¹o vµ linh ho¹t vµo c¸c bµi d¹y cña m×nh; thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tù båi dìng thêng xuyªn; nghiªn cøu, vËn dông ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi mäi ®èi tîng häc sinh theo ®Þa bµn m×nh ®ang gi¶ng d¹y. Trong ph¹m vi mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i xin nªu ra mét sè thñ thuËt d¹y häc míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS gãp phÇn chung vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc bé m«n tiÕng Anh trong nhµ trêng. B. Néi dung: I. C¬ së lÝ luËn Môc tiªu cña viÖc d¹y häc m«n tiÕng Anh lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. §Ó thùc hiÖn ®óng môc tiªu ®µo t¹o, vµ tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc, viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Ph¬ng ph¸p d¹y häc míi lµ lÊy häc sinh lµm chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp, häc sinh cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, ®ãng vai trß tÝch cùc chñ ®éng trong qu¸ tr×nh häc tËp. Häc sinh ®îc tham gia ®ãng gãp kinh nghiÖm hiÓu biÕt cña c¸ nh©n m×nh trong qu¸ tr×nh häc tËp, häc sinh ®îc tham gia luyÖn tËp thùc hµnh giao tiÕp cã ý thøc chñ ®Þnh. §Ó lµm tèt c¸c ho¹t ®éng trªn gi¸o viªn ph¶i biÕt tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh, t¹o c¬ héi cho häc sinh luyÖn tËp ng«n ng÷ qua c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp. GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 1 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." NghÞ quyÕt Trung ¬ng kho¸ VII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ph¶i “khuyÕn khÝch tù häc” ph¶i ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi dìng cho häc sinh n¨ng lùc t duy, s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò”. NghÞ quyÕt TW 2 khãa VIII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn ®¹t mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh ”. §Þnh híng chung cña ngµnh gi¸o dôc LÖ Thñy lµ tÝch cùc híng tíi sù hoµn thiÖn vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trong ®ã coi träng ®æi míi c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. ViÖc sö dông c¸c thñ thuËt d¹y häc míi trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n tiÕng Anh lµ nh»m t¹o ra sù hÊp dÉn, míi l¹, kÝch thÝch sù chó ý, say mª cña häc sinh ®èi víi m«n häc nµy. H¬n n÷a gióp häc sinh dÔ dµng lÜnh héi kiÕn thøc vµ c¶m nhËn kh«ng nhµm ch¸n, ®¬n ®iÖu hay gß bã víi bµi häc, gióp cho häc sinh ghi nhí vµ kh¾c s©u néi dung kiÕn thøc. II. C¬ së thùc tiÔn 1. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh. Trêng PT DTNT LÖ Thñy ®¬n vÞ trêng häc ®Æc thï, gi¶ng d¹y vµ nu«i dìng häc sinh d©n téc V©n KiÒu víi b¶n chÊt thËt thµ, chÞu khã trong sinh ho¹t song l¹i cã xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ tr×nh ®é thÊp. C¸c em rÊt rôt rÌ, kü n¨ng giao tiÕp kÐm vµ hiÕm khi thÓ hiÖn b¶n th©n trong c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp nãi chung vµ trong ho¹t ®éng häc tËp m«n tiÕng Anh nãi riªng. Víi viÖc d¹y häc theo kiÓu giao tiÕp thuÇn tuý gi÷a thÇy vµ trß: thÇy hái - trß tr¶ lêi; thÇy nªu vÊn ®Ò - trß t×m tßi vµ ®a ra ý kiÕn, quan ®iÓm..., th× tiÕt häc sÏ kh«ng tr¸nh khái kh« khan, häc sinh sÏ dÔ bÞ nhµm ch¸n vµ hiÖu qu¶ mang l¹i tõ tiÕt d¹y sÏ thÊp. Häc sinh V©n KiÒu rÊt cã høng thó víi c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp võa cã tÝnh chÊt vui ch¬i, võa häc tËp, "häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc". V× vËy viÖc sö dông c¸c thñ thuËt d¹y häc kÕt hîp víi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ h÷u Ých. ViÖc chän lùa vµ tæ chøc thñ thuËt d¹y häc míi phï hîp sÏ t¹o ra m«i trêng häc tËp thuËn lîi vµ cuèn hót ®îc hÇu hÕt häc sinh vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp gióp cho tiÕt d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc Víi sù quan t©m cña Phßng GD&§T huyÖn, Së GD&§T, ñy ban nh©n d©n tØnh, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y CSVC nãi chung vµ §DDH nãi riªng cña trêng N«i Tró ®· ®îc t¨ng trëng ®¸ng kÓ. Song do sù thiÕu thèng nhÊt trong nhiÒu n¨m liÒn tríc, nªn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc dµnh cho bé m«n tiÕng Anh cßn thiÕu nh: ThiÕt bÞ trang cÊp kh«ng ®ång bé nh ®Üa nghe l¹i ®îc trang bÞ víi ®µi ®Ó nghe b¨ng. Trang thiÕt bÞ chØ ®îc trang cÊp mét lÇn ®· l©u n¨m, kh«ng ®îc bæ sung, cha cã đủ bé tranh ch¬ng tr×nh tiÕng Anh 7, phßng chøc n¨ng riªng giµnh cho bé m«n cha cã hoÆc chưa đúng quy cách... v× vËy ®· h¹n chÕ rÊt lín ®Õn viÖc häc tËp vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng bé m«n tiÕng Anh. 3. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 2 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." Cïng víi viÖc ®æi míi PPDH, ®æi míi trong c¸ch so¹n, gi¶ng... kÕt hîp víi c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi PPDH s¸t, cô thÓ, phï hîp víi häc sinh d©n téc V©n KiÒu, song kÕt qu¶ häc tËp bé m«n tiÕng Anh vÉn cßn thÊp. Theo sè liÖu ®iÒu tra cuèi n¨m häc 2008-2009 cña trêng PT DTNT LÖ Thñy, chÊt lîng m«n tiÕng Anh 6, 7 thÓ hiÖn qua c¸c chØ sè nh sau: Líp SÜ sè 61 62 71 72 33 34 27 23 Céng 117 Kü n¨ng nghe N¾m ®îc Cha n¾m kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông yÕu tèt SL % SL % Kü n¨ng nãi Kü n¨ng ®äc N¾m ®îc N¾m ®îc Cha n¾m Cha n¾m kiÕn kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông kh¸ dông yÕu dông yÕu tèt tèt SL % SL % SL % SL % Kü n¨ng viÕt N¾m ®îc Cha n¾m kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông yÕu tèt SL % SL % 14 15 13 11 42,4 44,1 48,1 47,8 19 19 14 12 57,6 55,9 51,9 52,2 50 56 53 45,3 64 54,7 13 14 13 10 39,4 41,2 48,1 43,5 42, 7 20 20 14 13 60,6 58,8 51,9 56,5 67 57,3 15 16 14 11 45,5 47,1 51,9 47,8 47, 9 18 18 13 12 61 54,5 52,9 48,1 52,2 52, 1 17 18 15 13 51,5 52,9 55,6 56,5 16 16 12 10 48,5 47,1 44,4 43,5 63 53,8 54 46,2 Qua b¶ng thèng kª trªn, chóng ta thÊy häc sinh khèi 6, 7 cßn h¹n chÕ vµ lóng tóng trong c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt, nhiÒu häc sinh cha n¾m v÷ng kiÕn thøc vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp cßn yÕu. Tõ thùc tÕ nh trªn vµ c¨n cø vµo ®Æc trng cña häc sinh V©n KiÒu, t«i lu«n suy nghÜ, tr¨n trë vµ t×m tßi c¸c biÖn ph¸p, thñ thuËt ®Ó cuèn hót häc sinh vµo c¸c ho¹t ®éng cña bé m«n nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc m«n tiÕng Anh. III. c¸c biÖn ph¸p- thñ thuËt d¹y häc míi m«n tiÕng anh 1. Thñ thuËt ho¹t ®éng: "Ring the gold bell'' ( Rung chu«ng vµng) a. Môc ®Ých Dïng ®Ó luyÖn tËp, kiÓm tra tõ vùng, kiÕn thøc ng«n ng÷. Sö dông thñ thuËt vµo phÇn Warm up, While- hoÆc Post- ë c¸c tiÕt d¹y kü n¨ng. b. ChuÈn bÞ * Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ c¸c tõ, c©u hái, ®Þnh nghÜa, kiÕn thøc ng«n ng÷... liªn quan ®Õn tiÕt d¹y, thiÕt kÕ bµi tËp trªn tr×nh PowerPoint. * Häc sinh: ChuÈn bÞ bót l«ng mµu xanh, ®en, b¶ng phô kÝch thíc 30x40cm viÕt ®îc b»ng bót x¹, xèp lau b¶ng. c. C¸c bíc thùc hiÖn 1. Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 hoÆc 3 ®éi ch¬i (tèt h¬n chia theo d·y bµn häc sinh) 2. Gi¸o viªn phæ biÕn luËt ch¬i: C¸c ®éi ch¬i tiÕn hµnh tr¶ lêi trong ph¹m vi 10 c©u hái b»ng c¸ch viÕt c©u tr¶ lêi lªn b¶ng phô. Trong mçi lît c©u hái em nµo tr¶ lêi ®óng th× ®îc tiÕp tôc tr¶ lêi c©u hái sau. Qua 10 c©u hái, ®éi nµo cßn l¹i sè ngêi tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n thi sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ nhËn ®îc mét mãn quµ “v« gi¸”. C¸c em bÞ lo¹i vÉn ®îc tiÕp tôc ch¬i nhng kh«ng ®îc tÝn vµo kÕt qu¶ cña ®éi ch¬i vµ kh«ng ®a b¶ng lªn sau mçi lît c©u hái. 3. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu yªu cÇu cña bµi tËp lªn mµn h×nh 4. ChØ ®Þnh mét häc sinh ®äc to néi dung bµi tËp ®îc tr×nh chiÕu 5. Häc sinh viÕt c©u tr¶ lêi vµo b¶ng phô cña c¸c em 6. Gi¸o viªn ®a ra ®¸p ¸n ®óng trªn mµn h×nh 7. Häc sinh tù kiÓm tra c©u tr¶ lêi cña m×nh GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 3 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." - NÕu c©u tr¶ lêi ®óng th× ®îc tiÕp tôc cuéc ch¬i - NÕu c©u tr¶ lêi sai th× vÉn ®îc tiÕp tôc ch¬i nhng kh«ng ®îc ®a b¶ng lªn vµ kh«ng ®îc tÝn vµo kÕt qu¶ cuèi cïng cña ®éi ch¬i. 8. Gi¸o viªn kiÓm tra, chän ra ®éi th¾ng vµ trao thëng quµ “v« gi¸” cho ®éi th¾ng. Quµ “v« gi¸” cã thÓ lµ mét bµi h¸t tiÕng Anh (liªn quan ®Õn néi dung bµi häc th× cµng tèt) hoÆc mét trµng ph¸o tay... ®Ó khÝch lÖ c¸c em. * VÝ dô minh ho¹: Unit 9: Natural Disasters (TiÕng Anh 9) Lesson 3: Read * Môc ®Ých: ¤n tËp mét sè tõ vùng liªn quan ®Õn kiÕn thøc träng t©m cña bµi. * Thêi gian: 7 phót * ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: chuÈn bÞ 5 h×nh ¶nh trang 78, 79 SGK tiÕng Anh 9 (scan ¶nh trong s¸ch gi¸o khoa vµ tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh) vµ 5 ®Þnh nghÜa hoÆc t¸c h¹i cña 5 th¶m ho¹ thiªn nhiªn ®îc thiÕt kÕ ®Ó tr×nh chiÕu trªn PowerPoint: b a d c e 1. The funnel - shaped storms which pass over land below a thunderstorm. They can suck up anything that is in their path. What is it? 2. The result of aburpt shift in the under water movement of the Earth. What is it? 3. The big win reaches 120 kilometers per hour with heavy rain. What is it called? 4. The mountain or hill with opening through gases, ashed and rooks. What is it called? 5. The convulsion of earth's surface caused severe damage. What is it called? - Häc sinh: ChuÈn bÞ bót l«ng mµu xanh, ®en; b¶ng phô kÝch thíc 30x40cm viÕt ®îc b»ng bót x¹, xèp lau b¶ng. * C¸c bíc thùc hiÖn: 1. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu c¸c 5 tranh trªn lªn mµn h×nh yªu cÇu häc sinh quan s¸t c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn trong tranh 2. Tr×nh chiÕu c¸c ®Þnh nghÜa vÒ c¸c th¶m ho¹ trªn lªn mµn h×nh (LÇn lît tõng ®Þnh nghÜa) 2. ChØ ®Þnh mét häc sinh ®äc to néi dung bµi tËp ®îc tr×nh chiÕu (c¸c tranh trªn vÉn ®îc gi÷ l¹i trªn mµn h×nh): VÝ dô: 1. The funnel - shaped storms which pass over land below a thunderstorm. They can suck up anything that is in their path. What is it? 3. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh suy nghÜ vµ viÕt tõ chØ th¶m ho¹ thiªn nhiªn trong ®Þnh nghÜa 1 vµ ch÷ (a...e) chØ bøc tranh nãi vÒ th¶m ho¹ thiªn nhiªn ®ã. Häc sinh 20 gi©y ®Ó suy nghÜ vµ viÕt ra kÕt qu¶ trªn b¶ng phô. HÕt 20 gi©y tÊt c¶ häc sinh ®a b¶ng lªn GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 4 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." 6. Gi¸o viªn ®a ra ®¸p ¸n ®óng trªn mµn h×nh kÕt hîp víi tranh: VÝ dô: 1-b: Tornadoes b 7. Häc sinh tù kiÓm tra c©u tr¶ lêi cña m×nh - NÕu c©u tr¶ lêi ®óng th× ®îc tiÕp tôc cuéc ch¬i - NÕu c©u tr¶ lêi sai th× vÉn ®îc tiÕp tôc ch¬i nhng kh«ng ®îc ®a b¶ng lªn vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo kÕt qu¶ cuèi cïng cña ®éi ch¬i. 2. Tidal waves 3. Typhoon. (hurricane, cyclone) 4. Volcano 5. Earthquare (TiÕp tôc lµm t¬ng tù víi c¸c ®Þnh nghÜa cßn l¹i) 8. Gi¸o viªn kiÓm tra, chän ra ®éi th¾ng vµ trao thëng quµ “v« gi¸” cho ®éi th¸ng. Quµ “v« gi¸” lµ mét bµi h¸t b»ng tiÕng Anh nçi tiÕng: Earth Song (bµi h¸t vÒ lªn ¸n sù ph¸ ho¹i m«i trêng cña con ngêi vµ kªu gäi mäi ngêi trªn toµn thÕ giíi cïng nhau n¾m tay gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn) do cè ca sÜ ngêi Mü Michael Jackson tr×nh bµy, qua bµi h¸t nh»m gi¸o dôc thªm cho häc sinh sù cÇn thiÕt vÒ g×n gi÷ vµ b¶o vÖ m«i trêng. 2. Thñ thuËt ho¹t ®éng: "Face To Face'' ( §èi mÆt) a. Môc ®Ých Dïng ®Ó luyÖn tËp tõ vùng theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm, kiÕn thøc ng«n ng÷. Sö dông thñ thuËt vµo phÇn Warm up, Post- hoÆc Further. b. ChuÈn bÞ * Gi¸o viªn: Gi¸o viªn chuÈn bÞ néi dung tõ vùng liªn quan ®Õn chñ ®Ò, chñ ®iÓm. * Häc sinh: ChuÈn bÞ bót, b¶ng phô c. C¸c bíc thùc hiÖn 1. Nªu ra chñ ®Ò cña nh÷ng tõ cÇn t×m. 2. Gi¸o viªn chän ngêi ch¬i, kho¶ng 5 häc sinh ®¹i diÖn cho 5 nhãm, ®øng thµnh mét vßng trßn (gièng ch¬ng tr×nh §èi mÆt trªn truyÒn h×nh). 3. LÇn lît tõng ngêi ch¬i ®äc tªn tõ cÇn t×m, cho ®ªn hÕt mét lît, tiÕp tôc vßng kh¸c vµ cuèi cïng lùa chän ra ®îc 1 cÆp ch¬i cßn l¹i. (mçi vßng ch¬i lo¹i mét ngêi mµ trong 5 gi©y kh«ng ®a ra ®îc tõ theo yªu cÇu) 4. Gi¸o viªn nªu chñ ®iÓm ®iÓm tiÕp theo, cho 2 ngêi ch¬i ®Æt cîc ®¸p ¸n. Sau khi ®Æt cîc ®¸p ¸n, ngêi ch¬i lÇn lît kÓ tªn c¸c tõ . 5. Gi¸o viªn bæ sung thªm tõ. 6. Tuyªn d¬ng ngêi ch¬i xuÊt s¾c nhÊt vµ cho ®iÓm ®éng viªn hoÆc c¸c h×nh thøc khen thëng kh¸c. * VÝ dô minh ho¹: Unit 9: The Body (TiÕng Anh 6) GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 5 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." Leson 3 ( B1,2) * Môc ®Ých: Gióp häc sinh «n l¹i mét sè tõ vùng vÒ vãc d¸ng, khu«n mÆt, ®Çu tãc * Thêi gian: 5 phót * ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c côm tõ gîi ý (full, thin, short, tall, white, black, green, red, yellow...) * C¸c bíc thùc hiÖn: 1. Gi¸o viªn nªu ra chñ ®Ò cña nh÷ng tõ cÇn t×m: H·y kÓ tªn c¸c danh tõ miªu t¶ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt (List nouns about parts of your face) 2. Gi¸o viªn chän ngêi ch¬i, kho¶ng 5 häc sinh ®¹i diÖn cho 5 nhãm, ®øng thµnh vßng trßn. 3. LÇn lît tõng ngêi ch¬i ®äc tªn tõ cÇn t×m, cho ®Õn hÕt mét lît, tiÕp tôc vßng kh¸c vµ lùa chän l¹i 1 cÆp ch¬i. VÝ dô: S1: mouth - S2: nose - S3: eyes - S4: lips.... (and so on) 4. Gi¸o viªn nªu chñ ®iÓm ®iÓm tiÕp theo: H¶y t×m c¸c tÝnh tõ miªu t¶ vÒ m¸i tãc (Lits nouns about hair) VÝ dô: S1: long - S2: black - S3: straight - S4: brown.... (and so on) Cho hai ngêi cßn l¹i ch¬i ®Æt cîc ®¸p ¸n. Sau khi ®Æt cîc ®¸p ¸n, ngêi ch¬i lÇn lît kÓ tªn danh tõ chØ thøc ¨n, nÕu kÓ ®óng theo sè tõ ®Æt cîc th× ngêi ®ã lµ ngêi th¾ng cuéc, ngîc l¹i ngêi kia sÏ lµ ngêi th¾ng cuéc. 5. Gi¸o viªn bæ sung thªm tõ (short, curly, white..) 6. Tuyªn d¬ng ngêi ch¬i xuÊt s¾c nhÊt vµ cho ®iÓm ®éng viªn. 3. Thñ thuËt ho¹t ®éng: "Run for Flower'' ( B¨ng chuyÒn) a. Môc ®Ých Dïng ®Ó kiÓm tra viÖc n¾m ng÷ ph¸p, tõ vùng, kiÕn thøc ng«n ng÷ träng t©m cña bµi häc. Sö dông thñ thuËt vµo phÇn Warm up, Post- hoÆc Further. b. ChuÈn bÞ * Gi¸o viªn: chuÈn bÞ tõ vùng, tranh, kiÕn thøc ng«n ng÷... liªn quan ®Õn néi dung bµi häc, thiÕt kÕ tr×nh chiÕu trªn PowerPoint c. C¸c bíc thùc hiÖn 1. Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 hoÆc 3 ®éi ch¬i. Mçi ®éi tõ 7 ®Õn 9 thµnh viªn, ®øng thµnh hµng däc nh b¨ng chuyÒn. 2. C¸c ®éi o½n tï tú ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tríc. 3. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu mét l½ng hoa, bªn trong l½ng hoa lµ mét phÇn thëng “bÝ mËt” 4. Gi¸o viªn cho tr×nh chiÕu tõ vùng, tranh, hoÆc kiÕn thøc ng«n ng÷ cÇn luyÖn tËp lªn mµn h×nh. 5. §éi cã lît ch¬i tríc tiÕn hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô cña trß ch¬i ®îc tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh b»ng c¸ch: Thµnh viªn ®øng ®Çu hµng ®äc to yªu cÇu vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña bµi tËp, nÕu thùc hiÖn ®óng hoÆc tr¶ lêi ®óng th× thµnh viªn ®ã vµ 01 thµnh viªn kÕ sau cña ®éi ch¬i bíc lªn khái b¨ng chuyÒn (hµng), ngêi cßn l¹i cña ®éi trong b¨ng chuyÒn tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô tiÕp theo cña trß ch¬i cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña ®éi ra hÕt khái b¨ng chuyÒn th× ®éi ®ã th¾ng. NÕu tr¶ lêi sai th× sÏ dµnh quyÒn ch¬i cho ®éi tiÕp theo. GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 6 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." 6. Gi¸o viªn khÝch lÖ vµ trao phÇn thëng “bÝ mËt” cho ®éi th¾ng, ®éng viªn ®éi thua lÇn ch¬i sau cè g¾ng ®Ó ®¹t thëng. Tuú vµo sù linh ho¹t vµ tinh tÕ cña tõng gi¸o viªn ®Ó thiÕt kÕ vµ ®a ra ®îc c¸c h×nh thøc khen thëng võa cã tÝnh gi¸o dôc võa cã tÝnh kh¾c s©u bµi häc. * VÝ dô minh ho¹: Unit 3: At Home (TiÕng Anh 7) Lesson 1: A1, A2 * Môc ®Ých: Nh»m cñng cè cÊu tróc c©u c¶m th¸n * Thêi gian: 7 phót * ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c Cue Words: 1- bright/room 2- clever/student 3- wet/day 4- beautiful/house 5- expensive/dress 6- great/party * C¸c bíc thùc hiÖn: 1. Gi¸o viªn chän 2 ®éi ch¬i, mçi ®éi gåm 6 thµnh viªn. (§éi 1 cã tªn lµ Cats - §éi 2 cã tªn lµ Mice) 2. C¸c ®éi ch¬i tËp häp thµnh 2 hµng däc tríc líp 3. C¸c ®éi o½n tï tú ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tríc (VÝ dô ®éi Cats ®îc quyÒn ch¬i tríc) 4. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu mét l½ng hoa, bªn trong l½ng hoa lµ mét phÇn thëng “bÝ mËt” VÝ dô: Sau khi tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh gi¸o viªn nãi: "Trong l½ng hoa sÏ cã mét phÇn thëng "bÝ mËt" vµ sÏ dµnh cho ®éi th¾ng." 5. Gi¸o viªn c«ng bè yªu cÇu cña bµi t©p vµ thÓ lÖ ch¬i: VÝ dô: Gi¸o viªn ®a ra yªu cÇu: "C¸c em sö dông côm tõ gîi ý ®Ó thµnh lËp c©u c¶m th¸n" 6. Gi¸o viªn cho tr×nh chiÕu c¸c Word Cues lªn mµn h×nh (lÇn lît) 1- bright/room 7. Thµnh viªn ®Çu hµng cña ®éi cã quyÒn ch¬i tríc thµnh lËp c©u c¶m th¸n, ®äc to ®¸p ¸n. VÝ dô: S1(tõ ®éi Cats): What a bright room! 6. Gi¸o viªn vµ häc sinh cßn l¹i cña líp ®a ra nhËn xÐt c©u nãi cña b¹n võa råi ®óng hay sai. Gi¸o viªn ®a ra kÕt luËn. VÝ dô: Gi¸o viªn kÕt luËn: "§éi Cats tr¶ lêi ®óng, B¹n S1 vµ b¹n S2 ®îc ra khái b¨ng chuyÒn. B¹n S3 cña ®éi Cats tiÕp tôc ®Æt c©u theo côm tõ tiÕp" (NÕu thµnh viªn cña ®éi Cats tr¶ lêi sai thi quyÒn ch¬i thuéc vÒ ®éi Mice) TiÕn hµnh nh vËy ®Õn khi t×m ra ®éi th¾ng 4. Thñ thuËt ho¹t ®éng: "Who is a millionaire ?'' ( Ai lµ triÖu phó?) a. Môc ®Ých Dïng ®Ó luyÖn tËp ng÷ ph¸p, tõ vùng, kiÕn thøc ng«n ng÷. Sö dông thñ thuËt vµo phÇn Post-, trong c¸c tiÕt «n tËp chøa nhiÒu néi dung kiÕn thøc. b. ChuÈn bÞ GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 7 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." * Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ néi dung bµi tËp (s¾p xÕp tõ dÔ ®Õn khã). Bµi tËp ®îc thiÕt kÕ trªn tr×nh PowerPoint. * Häc sinh: ChuÈn bÞ bót l«ng, b¶ng phô. c. C¸c bíc thùc hiÖn 1. Lùa chän ngêi ch¬i trùc tiÕp b»ng c¸ch tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh mét sè tõ tiÕng Anh (4 tõ) mµ c¸c em ®· häc. Yªu cÇu c¸c em s¾p xÕp chóng theo thø tù xuÊt hiÖn trong tõ ®iÓn. Trong 20 gi©y häc sinh nµo ®a ra kÕt qu¶ ®óng vµ nhanh nhÊt th× ®îc chän. Häc sinh ®îc chän lµm ngêi ch¬i (trùc tiÕp) bíc lªn tríc líp, ngåi vµo ghÕ “nãng”. 2. Gi¸o viªn ®a ra luËt ch¬i: ngêi ch¬i tr¶ lêi ®îc mèc ®Çu tiªn 5 c©u hái ®îc thëng 5 ®iÓm, tr¶ lêi ®îc c©u thø s¸u (6 ®iÓm), t¬ng tù nh vËy tr¶ lêi ®îc c©u thø 10 th× ®¹t ®îc 10 ®iÓm vµ sÏ trë thµnh “triÖu phó” (a millioner). 3. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh lÇn lît tõng c©u hái cho ngêi ch¬i (trùc tiÕp) lùa chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng (A-B-C-D). Sè häc sinh cßn l¹i viÕt c©u tr¶ lêi lªn b¶ng phô. C©u hái tõ dÔ ®Õn khã. 4. Gi¸o viªn ®a ®¸p ¸n cña tõng c©u sau khi ngêi ch¬i trùc tiÕp võa míi chän xong ph¬ng ¸n tr¶ lêi vµ c«ng bè sè ®iÓm mµ ngêi ch¬i cã ®îc. C¶ líp cïng ®a ®¸p ¸n cña m×nh, gi¸o viªn kiÓm tra kÕt qu¶. 5. Gi¸o viªn c«ng bè tæng sè ®iÓm mµ ngêi ch¬i cã ®îc, nÕu cßn thêi gian th× tiÕp tôc trß ch¬i víi ngêi ch¬i kh¸c. 6. Gi¸o viªn khÝch lÖ ngêi ch¬i vµ trao quµ cho “triÖu phó” (nÕu cã) * VÝ dô minh ho¹: Unit 9: Natural Disasters (TiÕng Anh 9) Lesson 2: Speak + Listen * Môc ®Ých: Cho häc sinh luyÖn tËp cñng cè kiÕn thøc, tõ vùng vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng nghe, nãi * Thêi gian: 8 phót * ChuÈn bÞ: Néi dung bµi tËp liªn quan ®Õn kiÕn thøc, t vùng, c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn: 1. We should buy ............ to prepare for a typhoon. a. a dog b. a cat c. a ladder d. some new clothes 2. You should .................. during an earthquake. a. stay inside b. go out c. visit friends d. watch TV 3. It will be ............. in the typhoon. a. sunny b. hot d. raining hard c. warm 4. When an earthquake comes, don't put your bed ........................... a. next to the table b.next to the window c. next to the chair d. next to the television 5. Snowstorm, volcano, typhoon and ..................... are natural disasters. a. houses b. Candles c. earthquake d. movies 6. .............. (and so on) Answer keys: 1.c 2.a 3.d 4.b 5. c GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 8 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." * C¸c bíc thùc hiÖn: 1.Gi¸o viªn chuÈn bÞ c©u hái vµ c¸c ph¬ng ¸n tr¶ lêi, tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh. 2. Lùa chän ngêi ch¬i: S¾p xÕp thø tù xuÊt hiÖn trong tõ ®iÓn c¸c tõ sau: music - coffee - play - do ( Tr¶ lêi: A-coffee, B - do, C - music, D -play ) 3. §a ra quy chÕ cuéc thi: Ngêi ch¬i tr¶ lêi ®îc mèc ®Çu tiªn 5 c©u hái ®îc thëng 5 ®iÓm, tr¶ lêi ®îc c©u thø s¸u (6 ®iÓm), t¬ng tù nh vËy tr¶ lêi ®îc c©u thø 10 th× ®¹t ®îc 10 ®iÓm vµ sÏ trë thµnh “triÖu phó” (a millioner). 4. Gi¸o viªn tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh lÇn lît tõng c©u mét cho ngêi ch¬i (trùc tiÕp) lùa chän, sè cßn l¹i lµm vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng phô vµ ®a b¶ng lªn ®Ó kiÓm tra: VÝ dô: 1. We should buy ............ to prepare for a typhoon. a. a dog b. a cat c. a ladder d. some new clothes 5. Gi¸o viªn ®a ®¸p ¸n cña tõng c©u sau khi ngêi ch¬i “ngåi ghÕ nãng” võa míi chän xong vµ c«ng bè sè ®iÓm mµ ngêi ch¬i cã ®îc: VÝ dô: 1: c. a ladder (tr×nh chiÕu lªn mµn h×nh) 2: a. stay inside 3: d. raining hard 4: b. next to the window 5: c. earthquake 6: ........ C¶ líp cïng ®a ®¸p ¸n lªn, gi¸o viªn kiÓm tra. 6. Gi¸o viªn c«ng bè tæng sè ®iÓm mµ ngêi ch¬i cã ®îc, nÕu cßn thêi gian th× tiÕp tôc trß ch¬i víi ngêi ch¬i kh¸c. 7. Gi¸o viªn khÝch lÖ ngêi ch¬i vµ trao quµ cho “triÖu phó” (nÕu cã) iv. Mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu Qua ¸p dông mét sè thñ thuËt d¹y häc míi nh trªn, KÕt qu¶ cuèi n¨m häc 2009 - 2010, chÊt lîng líp 7, 8 nh sau: Líp 71 72 81 82 SÜ sè 33 34 27 23 Kü n¨ng nghe N¾m ®îc Cha n¾m kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông yÕu tèt SL % SL % 20 20 21 15 60,6 58,8 77,8 65,2 13 14 6 8 39,4 41,2 22,2 34,8 Kü n¨ng nãi Kü n¨ng ®äc N¾m ®îc N¾m ®îc Cha n¾m Cha n¾m kiÕn kiÕn ®îc kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông kh¸ dông yÕu dông yÕu tèt tèt SL % SL % SL % SL % 25 24 22 16 75,8 70,6 81,5 69,6 8 10 5 7 24,2 29,4 18,5 30,4 GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 27 26 23 17 81,8 76,5 85,2 73,9 6 8 4 6 19,2 23,5 14,8 26,1 Kü n¨ng viÕt N¾m ®îc Cha n¾m kiÕn ®îc kiÕn thøc, vËn thøc, vËn dông kh¸ dông yÕu tèt SL % SL % 26 25 24 18 78,8 73,5 88,9 78,3 9 7 9 3 5 21,2 26,5 21,1 21,7 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." Céng 117 76 65, 0 41 35,0 87 74, 4 30 25, 6 93 79,5 24 20,5 93 79,5 24 Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng cuèi k× I n¨m häc 2009- 2010 nh trªn, so víi kÕt qu¶ ®Çu n¨m, b¶n th©n t«i thÊy viÖc ¸p dông mét sè thñ thuËt míi, häc sinh say mª häc tËp h¬n vµ chÊt lîng bé m«n ®îc n©ng cao, häc sinh chñ ®éng vµ m¹nh d¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng h¬n. §iÒu ®ã chøng tá c¸c thñ thuËt d¹y häc míi trªn cã t¸c dông tÝch cùc, mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh d¹y häc. C. KÕt luËn Häc tiÕng Anh lµ c«ng viÖc khã ®ßi hái cao vÒ mÆt khoa häc- khoa häc s ph¹m, do vËy ngêi gi¸o viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i t×m c¸ch lµm cho giê häc trë nªn hÊp dÉn, thó vÞ thu hót c¸c em h¨ng say häc tËp. §Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc, ®ång thêi còng lµ nh÷ng tr¨n trë, b¨n kho¨n cña mçi gi¸o viªn. ViÖc lùa chän vµ sö dông hîp lý c¸c thñ thuËt d¹y häc míi mét c¸ch ®óng ®¾n sÏ khÝch lÖ, t¹o høng thó vµ t©m thÕ tho¶ m¸i trong giê häc tiÕng, gióp c¸c em dÔ dµng n¾m b¾t, cñng cè vµ vËn dông kiÕn thøc vµo c¸c t×nh huèng giao tiÕp ng«n ng÷ cã hiÖu qu¶. Víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, n¾m b¾t ®îc ®èi tîng häc sinh cïng víi sù quan t©m, gióp ®ì cña c¸c tæ chøc t«i tin tëng r»ng phong trµo ®æi míi trong d¹y vµ häc m«n tiÕng Anh cña huyÖn nhµ sÏ ngµy mét tèt h¬n. Thùc hiÖn ®Ò tµi trªn t«i rót ra ®îc nh÷ng bµi häc s ph¹m bæ Ých sau: 1. Ñeå toå chöùc vaø höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh toát kyõ naêng giao tiếp, giaùo vieân caàn phaûi ñaàu tö thôøi gian chuaån bò ñoà duøng daïy hoïc töï taïo phong phuù ñeå taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh thöïc haønh troâi chaûy caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán noäi dung cuûa baøi hoïc. 2. Trong moät tieát daïy ñoïc hieåu, giaùo vieân caàn phaûi toå chöùc caùc hoaït ñoäng phuø hôïp cho caùc phaàn tröôùc, trong vaø sau khi ñoïc ñeå giuùp hoïc sinh khaéc saâu GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 10 20,5 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." kieán thöùc. Giaùo vieân caàn ñònh höôùng vaø phaân boá thôøi gian cho caùc phaàn phuø hôïp ñeå tieát hoïc ñaït keát quaû toát. 3. Giaùo vieân caàn phaûi söû duïng nhieàu hình thöùc veà ñoà duøng daïy hoïc nhö baûng phuï, tranh, aûnh ñeå giuùp hoïc sinh khoâng caûm thaáy nhaøm chaùn trong giôø hoïc ñoïc hieåu. 4. Giaùo vieân caàn chuù yù ñeán ñoái töôïng hoïc sinh yeáu keùm trong khi thöïc haønh ñoïc hieåu ñeå kòp thôøi söûa chöõa loãi sai cho hoïc sinh hoaëc giuùp ñôõ caùc em thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc cho c¸c em còng nh khÝch lÖ ®éng viªn khi c¸c em ®ã tr¶ lêi ®óng. 5. Mçi bµi häc d¹y kÜ n¨ng thêng cã mét néi dung nhÊt ®Þnh nªn gi¸o viªn cÇn t×m hiÓu, su tÇm nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt nh: vÒ ®Æc ®iÓm c¸c nÒn v¨n ho¸ nh trang phôc, lÔ héi... ®Ó giíi thiÖu, so s¸nh.. gióp häc sinh hiÓu biÕt thªm vµ bæ sung vµo vèn hiÓu biÕt cña m×nh. Híng dÉn häc sinh tù nghiªn cøu, t×m tßi thªm tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. Trªn ®©y míi lµ nh÷ng suy nghÜ cña c¸ nh©n nh»m gãp phÇn phong phó thªm vÒ kinh nghiÖm tæ chøc häc tËp m«n tiÕng Anh ë bËc THCS , nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . V× vËy kÝnh mong c¸c ®ång nghiÖp gãp ý bæ sung thªm. H§KH trêng pt dtnt LÖ Thñy Ngêi tr×nh bµy NguyÔn V¨n Ngäc GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 11 SKKN: "N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n TiÕng Anh bËc THCS b»ng c¸c thñ thuËt d¹y häc míi." TµI LIÖU THAM KH¶O 1. QuyÕt ®Þnh sè 1400/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n “D¹y häc ngo¹i ng÷ trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n giai ®o¹n 2008-2020” 2. Teaching English - Trainer’s handbook.(T¸c gi¶ Adrian Daff) 3. Tµi liÖu t©m lý løa tuæi häc sinh PTCS (Biªn so¹n: ThÕ Trêng. NXB §¹i häc quèc gia Hµ Néi 1998) 4. LuËt Gi¸o dôc : NXB ChÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi / 2006 5. Tµi liÖu tËp huÊn c«ng t¸c Gi¸o dôc ph¸p luËt n¨m 2006 cña Së GD- §T Qu¶ng B×nh 6. Tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn TiÕng Anh chu k× III. ( 2004- 2007 ) NXB Gi¸o dôc . GV: NguyÔn V¨n Ngäc - Trêng PT DTNT LÖ Thñy 12
- Xem thêm -