Tài liệu Skkn-nâng cao chất lượng hoạt động góc qua đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 24 - 36 tháng

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2016 |
  • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GÓC QUA ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CHO TRẺ 24 – 36 THÁNG NĂM HỌC 2010 -2011 Họ và tên : PHẠM THỊ THANH LIÊM Chức vụ : Giáo viên mầm non Đơn vị công tác : Trƣờng MN Ánh Dƣơng TP Vũng Tàu Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Đại học sƣ phạm mầm non Năm vào ngành : Tháng 09 năm 1987 PHẦN A: I .Lý do chọn đề tài : Mọi ngƣời đềucông nhận rằng đồ chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên ,không phải ai cũng có tiền để mua hoặc mua đƣợc hết đồ chơi cho trẻ . Để thoả mãn hoạt động vui chơi của trẻ chúng ta có thể tự làm lấy đồ chơi cho trẻ. Ở trƣờng mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là ngƣời thể hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học, bằng cách thông qua “hoạt động góc”.Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung,tổ chức cho trẻ chơi nói riêng. Giáo viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì ? Chơi nhƣ thể nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tƣ duy của trẻ. Vì vậy đồ chơi càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú và tạo sự ham muốn đƣợc khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc từ các đồ dùng, đồ chơi tôi đã nhận thấy đƣợc rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi không mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn, mở mang kiến thức sâu rộng hơn nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Nâng cao chất lƣợng hoạt động góc qua đồ dùng, đồ chơi ” II. Mục đích nghiên cứu : Thông qua đồ chơi ỏ giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện. III. Nhiệm vụ nghiên cứu :   Cách tìm nguyên vật liệu làmđồ chơi cho trẻ. Cách sử dụng đồ chơiphục vụ chƣơng trình giảng dạy Quá trình trẻ chơi với đồ chơi đó nhƣ thế nào? IV. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu việc làmvà sử dụngđồ dùng đồ chơi của giáo viên cho trẻ khối cơm thƣờng ( trẻ 24-36 tháng tuổi ) tại trƣờng MN Ánh Dƣơng. Năm học 2010-2011 . V. Đối tượng nghiên cứu : Giáo viên và học sinh của các nhóm trẻ khối cơm thƣờngtrong các giờ hoạt động góc Đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động góc. PHAÀN B: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU I .Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn: 1.Cơ sở lý luận: Theo điều 23 luật GDMN 2005 ban hành số 38/2005 QH11 ngày 14/6/2005 yêu cầu về nội dung và phƣơng pháp GDMN đã ghi: Phƣơng pháp giáo dục mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện,. Theo chƣơng trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tƣ số : 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng đã nêu rõ: Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ emnhững chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời Vì vậy: Giáo dục mầm non hiện nay đã và đang tiếp tục tìm ra những phƣơng pháp mới để giảng dạy trong đó có nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động góc cũng rất quan trọng và đƣợc phân bổ nhƣ một hoạt động chính trong ngày, thông qua giờ hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện. Thông qua đồ chơi tự tạo ở tiết hoạt động góc còn giúp trẻ hiểu đƣợc nội dung của công việc thật mà trẻ chƣa hề thực hiện đƣợc.: Như trong chơi trò chơi “ Em bé” trẻ phải học cách bế em, chơi với em thì phải làm sao? 1. Cơ sở thực tiễn Việc sử dụng đồ chơi ở hoạt động góc thông qua các trò chơi giúp trẻ phát triển sự giao lƣu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ, giúp trẻ thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình cảm của trẻ đƣợc hình thành qua mối quan hệ tốt giữa ngƣời với ngƣời, mối quan hệ giữa con ngƣời và lao động, giữa trẻ và gia đình, tình cảm đó đƣợc thể hiện một cánh chân thành qua các trò chơi nhƣ: Gia đình, Bán hàng, Xây dựng, … Chơi với đồ chơi trong hoạt động góccòn giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, là trung tâm tập hợp trẻ cùng chơi với nhau theo nhóm, thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong các nhóm chơi của trẻ. Bên cạnh đó giúp trẻ có lòng dũng cảm, cƣơng quyết, có tính phấn khởi, vui mừng. Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại những giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ. Khi chơi trẻ đƣợc thực hiện những động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi và có ý thức giữ gìn đồ chơi ở các góc.Trẻ nhận ra đƣợc cái đẹp cái xấu của nội dung trò chơi, giúp trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều cái đẹp. Trong thực tế khi dự giờ, và tổ chức cho trẻ chơivới đồ dung , đồ chơi ở hoạt động góc ở lớp tôi nhận thấy : + Ưu điểm: - Các cháu rất hiếu động, thích tìm tòi khám phá, rất thích chơi với nhiều đồ chơi mới lạ… - Đa số phụ huynh nhiệt tình có nhận thức về việc học tập của mình, sẵn sàng hỗ trợ và tìm kiếm nguyên vật liệu cho việc làm đồ dùng càng thêm phong phú và đa dạng. - Bản thân tôi cũng có nhiều cố gắng trong quá trình tự học, tự rèn làm đồ chơi phục vụ cho các góc. + Tồn tại : - Thao tác chơi của trẻ với đồ chơi còn ít, đơn giản - Đầu năm một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động chƣa mạnh dạn tiếp xúc với đồ chơi tự giác chơi, đa số trẻ còn lẫn lộn giữa góc chơi này với góc chơi kiadẫn tớitrẻ không hứng thú, một số trẻ chƣa biết sử dụng đồ chơi đúng mục đích dẫn đến giờ hoạt động góc đạt tỷ lệ thấp. Cụ thể nhƣ sau: Nội dung Tỷ lệ - Trẻ chơi hứng thú 50% - Trẻ chơi kỹ năng chƣa thành thạo 60% - Trẻ chơi còn rụt rè, chƣa có nề nếp 74% II. Những giải pháp đã thực hiện Bước 1: Điều tra thực tiển: Việc thƣờng xuyên quan sát và điều tra thực tiễn giúp cho giáo viên nhìn nhận chính xác đƣợc về tình trạng thực tiễn của lớp mình từ đó đƣa ra các hoạt động điều chỉnh đến từng cá nhân trẻ bởi vì mỗi trẻ có khả năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi một cách khác nhau. cótrẻ vào nhóm chơiôm đồ chơinhƣng rất nhanh lại chán không tập trung ởgóc mình chơi, chơi với đồ chơi mình đã chọn mà hay đi dạo đến nhiều góc chơi khác. Tôi thƣờng xuyên tổ chức hoạt động vui chơi để theo dõi trẻ và nắm bắt đƣợc những tâm tƣ suy nghĩ của trẻ Việc sắp xếp, phân bố góc chơi, đồ dùng, đồ chơi ở các góc chƣa tách bạch rõ ràng,chƣa sắp xếp đồ chơi khoa học, trang tríđẹplàm bắt mắt trẻ . Nội dung chơi còn chung chung nên dẫn đến sử dụng đồ dùng đồ chơi trong các vai chơi của trẻ không thể hiện, rất ít có mối quan hệ với nhau, làm nội dung chơi bị hạn chế. Việc quan sát trẻ sử dụng đồ chơi đƣợc theo dõi thƣờng xuyên vào các giờ hoạt động sau để ghi lại thật cụ thể những trẻ nào thích chơi ở những góc nào, với đồ chơi gì, trẻ nào không thích chơi, nguyên nhân vì sao? Mặt khác, việc tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh chƣa sâu sát, chặt chẽ từ đó dẫn đến tình trạng phụ huynh chƣa quan tâm đồng đều, còn lại một số phụ huynh chƣa hiểu hết ý nghĩa quan trọng của việc trẻ sử dụng đồ chơi nên không ủng hộ chƣa nhiệt tình cho giáo viênviệc mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi và hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phƣơng. Từ những tình trạng thực tế đã giúp tôi tìm ra một số biện pháp tốt để làm hoặc điều chỉnh, cung cấp đồ chơi cho trẻ hoạt động nhằm giúp trẻ, lôi cuốn trẻ tham gia chơi tốt làm tăng chất lƣợng việc tổ chức hoạt động góc. Bước 2:Chuẩn bị nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi ở các góc: Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, thì ngay từ đầu năm học tôi đã lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ ở các góc, không lên một cách chung chung mà vạch ra rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi. Kế hoạch: Tôi rà soát lại các đồ dùng, đồ chơi trong lớp, những đồ dùng nào có thể mua sắm, đồ dùng nào cần làm, bổ sung từ từ theo từng chủ đề, đồ chơi nào cần phải bổ sung trƣớc…. Tận dụng các nguyên vật liệu để làm đồ chơi cho trẻ.:Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn tôi tận dụng những nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa phƣơng nhƣ: Thùng catton xốp, đĩa video cũ, giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải vụn, chuổi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống chỉ, tăm tre, khối gỗ, … tất cả những nguyên vật liệu cần đảm bảo an toàn về tính mạng, không gây độc hại, không sắc nhọn,không nặng nề đối với trẻ. Từ những nguyên vật liệu trên tôi làm ra rất nhiều đồ chơi ở các góc cho trẻ. Ví dụ: Tôi dùng đĩa video cũ cắt hình rẽ quạt, hình thoi, trang trí giấy decan cho trẻ xếp hình con cá hoặc dùng bình nhựa làm ra một số đồ dùng trong gia đình như: Nồi cơm điện dùng con ốc gạo xếp hình ngôi nhà, Giấy bìa báo vò thành từng nắm nhỏ đắp núi, làm cây, làm lá, vỏ ốc, sò làm vỏ quả mãng cầu, vỏ thuốc bắc làm quả quýt, ống hút làm xe đạp… Cũng từ những nguyên vật liệu đó, trẻ sử dụng trong giờ hoạt động góc và trẻ làm ra nhiều sản phẩm nhƣ: Trẻ dùng vỏ chai nƣớc 02 , trà xanh để xây hàng rào, thùng giấy làm xe kéo hàng… Đặc biệt việc chuẩn bị đồ dùng cần phải phù hợp với nội dung chủ điểm. Ví dụ: Chủ điểm Tết – Mùa xuân thì cô giáo cần chuẩn bị đồ dùng như: Lon nước yến, hộp giấy hình vuông, lá chuối, cành cây khô, giấy màu, hồ dán, tranh ảnh về ngày tết, bài hát, bài thơ về mùa xuân, … khi trẻ chơi ở các góc trẻ có đủ đồ dùng để thực hiện một số nội dung như: dán hoa ngày tết, hát múa về ngày tết, mùa xuân, xem tranh ảnh về ngày tết, mùa xuân; Tận dụng khối xốp để làm bánh sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho những trẻ có ngày sinh trong mùa xuân; Tận dụng những cái quạt hư đem dán giấy lại để làm quạt cho những lúc chơi đóng kịch, cũng từ những chiếc quạt đó tôi có thể hát múa sử dụng bằng quạt trong giờ hoạt động chung trẻ rất thích. Từ những nội dung đó, nhằm hỗ trợ cho giờ hoạt động chung giúp trẻ sáng tạo hơn trong việc thực hiện một số hoạt động và giúp trẻ khắc sâu kiến thức hơn. Bước 3:Lựachọn nội dung và đồ chơi ở các góc Muốn cho trẻ thực hiện hoạt động vui chơi ở các góc một cách rõ ràng, cụ thể và mang tính chặt chẽ thì một việc rất quan trọng đó là: Chọn nội dung chơi ở các góc ,nhu cầu sử dụng đồ chơicủa trẻnhƣ thế nàohoặc góc chơi này nó liên kết với góc chơi kia bằng cách nàothong qua việc sử dụng đồ chơi nhƣ thế nào để phát triển nội dung chơi?Vì vậy, muốn trẻ chơi tốt thì tôi cũng cần phải hiểu đƣợc ý nghĩa của từng trò chơiđể chuẩn bị đồ chơi cho phù hợp. Nắm đƣợc khả năng trẻ ở lớp mình và những kiến thức, kỹ năng gì cần đƣợc phát triển cho trẻ. Ví dụ: Khi chọn trò chơi xây dựng thì cô phải hiểu đƣợc ý nghĩa của trò chơi xây dựng đối với trẻ là loại trò chơi biểu hiện khả năng tạo hình của trẻ:Đồ chơi từ những khối gỗ, khối nhựa, hộp giấyhaychai nƣớc… với những dạng kích thƣớc khác nhau trẻ có thể xếp sátcạnh nhau, xếp cách thƣa nhauhay xếp chồng lên nhau…để xây dựng nên những công trình nhƣ công viên,vƣờn hoa, trang trại, … hoặc từ những vật liệu thiên nhiên nhƣ vỏ sò, vỏ ốc, đá, sỏi, … trẻ xếp thành hàng ràonên vƣờn trƣờng, vƣờn cây, … trong những công trình đó sáng kiến của trẻ đƣợc bộc lộ rõ nét. Tuỳ theo hoàn cảnh sống, vốn sống và khả năng tƣởng tƣợng mỗi trẻ điều có những khả năng riêng biệt và đƣợc biểu hiện trong các công trình của mình. Qua trò chơi thoả mản nhu cầu tìm hiểu về đặc điểm, tính cất của thế giới xung quanh, đặc biệt là đồ vật xung quanh trẻ. Trong trò chơi xây dựng tôi thƣờng hay vấp phải một chủ đề chỉ xây dựng một mô hình, nhƣ: Chủ điểm trƣờng mầm non tôi chỉ cho trẻ xây dựng trƣờng mầm non, xây dựng lặp đi, lặp lại nhiều lần trong chủ điểm và đặc biệt góc xây dựng không có mối liên hệ với góc chơi khác, tình trạng này sẽ làm cho trẻ nhàm chán và không phát triển tính sáng tạo của trẻ. Từ đó tôi nghĩ ra cách: Cho trẻ sử dụng đồ chơi để tạo nên mối liên kết giữa các góc chơi: Khi chơi xây dựng trang trại, ngoài xây hàng rào xung quanh, cô giáo có thể gợi ý cho trẻ mở rộng liên kết với các góc khác bằng những đƣờng nối từ góc này sang góc kia, nhƣ từ khu chợ đến góc gia đình, từ khu vui chới đến cửa hàng, lúc này góc xây dựng làm nhiệm vụ trung tâm nối các góc lại với nhau, muốn đi chợ phải đi băng qua góc xây dựng. Tuy nhiên, ở góc chơi này tôi cũng gặp khó khăn về vật liệu xây dựng. Để khắc phục điều này bằng cách lấy những thùng giấy, ống chỉ, … để làm hàng rào, đƣờng đi. + Hoặc để làm phong phú thêm góc chơi tôi dùng thùng giấy làm đƣờng hầm cho trẻ chui qua, nhằm tạo sự khéo léo, hứng thú cho trẻ. + Góc xây dựng còn là chỗ trƣng bày sản phẩm của góc tạo hình sau khi trẻ làm xong những sản phẩm, từ đó trẻ có thể kể và nhìn thấy các sản phẩm đẹp do chính trẻ và các bạn tạo ra. Đồ chơi của trẻ cần đa dạng và phong phú. Nhiều đồ chơi của trẻ có kích thích nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi phải chịu khó kiên trì khi làm đồ chơi cho trẻ. Ngoài những gì bản thân tôi đã biết tôi còn hỏi thêm ở các bạn đồng nghiệp để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi phong phú hơn, phù hợp với nội dung chơi. Muốn có nguồn nguyên vật liệu dồi dào ngoài việc kết hợp với phụ huynh, tôi còn liên hệ với các em ở trƣờng Tiểu học, Trung học những đò dùng thủ công mà học sinh đã làm. Tìm kiếm các loại tranh ảnh, tờ lịch có tranh liên quan đến trò chơi. Tôi luôn quan sát quá trình chơi và ghi chép lại những nguyên vật liệu, đồ chơi mà trẻ thích để cung cấp kịp thời cho nhu cầu của trẻ. Khi tổ chức hoạt động góc giáo viên không nên chọn quá nhiều góc chơi nó sẽ làm giáo viên rất vất vả trong việc chuẩn bị đồ chơi cho trẻ, Cóquá nhiều đồ chơi trẻ sẽ không kiên trì chơi với đồ chơi mà thích thay đổi và việc quản lý, quan sát trẻ chơi cũng sẽ bị hạn chế. Bước 4: Tăng cường hiệu quả đồ chơi khi trẻ chơi ở các góc - Cô giáo chuẩn bị đồ chơi cho trẻ rất công phu và vất vả nhƣng nếu chúng ta không quan tâm việc sử dụng đồ chơi cho trẻ nhƣ thế nào thì sẽ giảm tác dụng giáo dục của đồ chơi với trẻ. Ví dụ : Lõi của ống chỉ nếu không quan tâm hƣớng dẫn trẻ cách sử dụng, trẻ sẽ không biết cách chơi mà chỉ cầm ống chỉ lăn qua lăn lại. Nếu đƣợc gợi ý, hƣớng dẫn . Từ 1 ống chỉ trẻ có thể dùng làm thân cây dừa, dùng để chơi xâu ống chỉ vào dây….. - Ở từng chủ đề , ngoài những đồ dùng đồ chơi làm mới tôi vẫn tiếp tục lƣạ chọn đồ dùng đồ chơi trẻ đã chơi nhƣng làm mới bằng cách ít sử dụng ở góc chơi cũ mà di chuyển sang góc mới với kỹ năng chơi khác. Ví dụ: Ở chủ đề “ Gia đình” góc chơi với “ Em bé ”, đồ chơi chén, muỗng, ly …trẻ cho búp bê ăn bột, uống.nƣớc . Sang chủ đề “ Những con vật đáng yêu” góc chơi “ Bác sĩ khám bệnh “ đồ chơi chén, muỗng, ly..cũng đƣợc trẻ sử dụng cho các con vật ăn và cho các con vật uống thuốc .Song sang chủ đề nghề thì dung chén muỗng để chơi bán hàng….. III. Kết quả Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên, cùng với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trƣờng, sự hổ trợ góp ý của các bạn đồng nghiệp trong nhóm lớp, trong trƣờng qua các buổi dự giờ. Lớp học của tôi đã thu hoạch đƣợc những kết quả nhƣ sau: - Đối với giáo viên: + Nắm chắc nội dung, phƣơng pháp tổ chức một giờ hoạt động góc cho trẻ. + Có nhiều kinh nghiệm trong việc sƣu tầm nguyên vật liệu. + Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ chơi. - Đối với trẻ: + Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên tôi nhận thấy trẻ tôi đang dạy có khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn và có nhều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm. + Biết thể hiện tình cảm giao lƣu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng bạn và biết đƣợc nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự giác cùng bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi và có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi. + Kết quả cụ thể nhƣ sau: Nội dung Tỷ lệ - Trẻ hứng thú trong giờ chơi 100% - Trẻ có kỹ năng chơi thành thạo 90% - Trẻ biết tạo ra sản phẩm trong giờ chơi 80%  Đối với phụ huynh: + Có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con mình, nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của trò chơi v à đồchơi tronghoạt động góc, có nhiều giúp đỡ cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng. PHAÀN C: KEÁT LUAÄN VAØ KHUYEÁN NGHÒ I .Keát luaän Việc cho trẻ hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu đƣợc. Vì thế là một giáo viên cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ chơi để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc tạo điều kiện cho trẻ đƣợc tiếp xúc với đồ chơi. Qua việc thực hiện áp dụng biện pháp mới tôi thấy trẻ thích chơi hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán của trẻ ở những năm học trƣớc bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ chơi với đồ chơi thể hiện đƣợc sự khéo léo, óc tƣởng tƣợng, sự giao lƣu giữa bạn bè thong qua đồ chơi . Giúp cho giáo viên thêm phần khéo léo, sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Biết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lƣợng chăm sóc giáo dục trẻ. Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào giờ hoạt động góc của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của lớp học để áp dụng vào giờ hoạt động góc. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để tìm ra những giải pháp tối ƣu nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động góc cho trẻ theo chƣơng trình hiện hành. II. Kieán nghò: Do đặc thù nghề nghiệp làm cả ngày, học sinh thì nhỏ nên thời gian chăm sóc trẻ nhiều, hơn nữa đồ dùng hoạt động góc phải luôn thay đổi theo từng chủ điểm, đồ dùng, đồ chơi phải đủ số lƣợng phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ. Thời gian dành cho việc làm đồ dùng ở các góc rất hạn chế, Kiến nghị các cấp cho nhà trƣờng đƣợc hợp đồng thêm bảo mẫu để tạo điều kiện giáo viên làm việc và học tập đƣợc tốt hơn. Tác giả bài viết: CHUYÊN MÔN Nguồn tin: mamnonanhduong.edu.vn
- Xem thêm -