Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 §Ò tµi: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC 7 ------- ------- A.lÝ do chän ®Ò tµi Nh©n lo¹i ®ang ®øng tríc sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o nãi riªng ph¶i ®Çu t ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc tøc lµ ph¶i ®µo t¹o ra mét thÕ hÖ trÎ n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, n¾m v÷ng tri thøc khoa häc c«ng nghÖ ®Ó lµm chñ trong mäi hoµn c¶nh c«ng t¸c vµ ho¹t ®éng x· héi nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trªn, m«n Tin häc ®· ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y ë c¸c trêng phæ th«ng víi vai trß lµ m«n häc tù chän. M«n tin häc tù chän ë trêng phæ th«ng hiÖn hµnh cã nhiÖm vô trang bÞ cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ vai trß cña nã trong x· héi hiÖn ®¹i. M«n häc nµy, gióp häc sinh bíc đầu lµm quen víi ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ kÜ n¨ng sö dông m¸y tÝnh phôc vô häc tËp vµ cuéc sèng. Tõ n¨m häc 2006-2007, m«n tin häc ë cÊp THCS lµ m«n häc tù chän cho nh÷ng trêng cã ®iÒu kiÖn víi thêi lîng 2 tiÕt/tuÇn ë tÊt c¶c c¸c líp ë cÊp häc. Lµ m«n häc míi ®a vµo trêng phæ th«ng vµ cã nh÷ng ®Æc thï riªng nh liªn quan chÆt chÏ víi sö dông m¸y tÝnh, c¸ch suy nghÜ vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò theo quy tr×nh c«ng nghÖ, coi träng lµm viÖc theo nhãm. §Æc trng cña m«n Tin häc lµ kiÕn thøc ®i ®«i víi thùc hµnh, ®Æc biÖt ë løa tuæi THCS phÇn thùc hµnh cßn chiÕm thêi lîng nhiÒu h¬n. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 Qua thêi gian trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n Tin häc nãi chung, Tin häc 7 nãi riªng b¶n th©n t«i nhËn thÊy r»ng nhiÒu häc sinh cßn yÕu vÒ kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y. ThËm chÝ cßn cã mét sè häc sinh cßn ng¹i thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn m¸y mµ chñ yÕu lµ quan s¸t c¸c häc sinh kh¸c trong nhãm thùc hµnh (HS kh¸-giái). Do vËy c¸c tiÕt thùc hµnh Ýt khi ®¹t yªu cÇu chÊt lîng. Tõ nh÷ng b¨n kho¨n tr¨n trë lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt lîng trong mçi giê thùc hµnh nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n chó träng ®Õn viÖc híng dÉn, chia nhãm thùc hµnh sao cho c¸c ®èi tîng häc sinh ®Òu cã thêi gian tiÕp xóc, sö dông m¸y nhiÒu gióp c¸c em cã thÓ tù kh¸m ph¸, tù häc vµ so s¸nh. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 B. Néi dung: I. C¬ së lý luËn C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong c¸c ph¬ng tiÖn quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn, ®ang lµm biÕn ®æi s©u s¾c ®êi sèng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, gi¸o dôc cña thÕ giíi hiÖn ®¹i, trong ®ã cã ViÖt Nam. Chóng ta ®ang ë thêi ®¹i th«ng tin kÜ thuËt sè, thêi ®¹i Internet. §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin nh: - ChØ thÞ sè 58-CT/TW cña bé chÝnh trÞ vÒ ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®· chØ râ: “øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT lµ mét nhiÖm vô u tiªn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµ ph¬ng tiÖn chñ lùc ®Ó ®i t¾t ®ãn ®Çu, rót ng¾n kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn so víi c¸c níc ®i tríc”. - ChØ thÞ sè 29/2001/CT-BGD&§T cña Bé GD&§T vÒ t¨ng cêng gi¶ng d¹y, ®µo t¹o vµ øng dông CNTT trong ngµnh gi¸o dôc ®· chØ râ: N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß cña CNTT: øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o sÏ t¹o mét bíc chuyÓn c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh ®æi míi néi dung, ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp vµ qu¶n lÝ gi¸o dôc. PhÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c môc tiªu cô thÓ cña ngµnh lµ: Tæ chøc tèt viÖc d¹y vµ häc tin häc ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc nh»m phæ cËp tin häc trong nhµ trêng,... - ChØ thÞ sè 03/2007CCT-UBND ngµy 16/8/2007 cña UBND tØnh Qu¶ng B×nh vÒ viÖc ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh - §Ò ¸n ®a tin häc vµo nhµ trêng cña Së GD&§T Qu¶ng B×nh vµ cña phßng GD-§T LÖ Thñy §Æc trng cña m«n Tin häc lµ khoa häc g¾n liÒn víi c«ng nghÖ, do vËy mét mÆt trang bÞ cho häc sinh kiÕn thøc khoa häc vÒ Tin häc, ph¸t triÓn Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 t duy thuËt to¸n, rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, mÆt kh¸c ph¶i chó träng ®Õn rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh, øng dông, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ®îc thùc hµnh, n¾m b¾t vµ tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ míi cña Tin häc phôc vô häc tËp vµ ®êi sèng. Néi dung ch¬ng cña m«n Tin häc tù chän hiÖn hµnh ë c¸c trêng phæ th«ng ®· ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn. II. C¬ së thùc tiÔn Thùc tÕ qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n còng nh qua trao ®æi víi ®ång nghiÖp t«i nhËn thÊy: hÇu nh mäi häc sinh ®Òu rÊt høng thó víi m«n häc, ®îc nhµ trêng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thu©n lîi c¶ vÒ CSVC trang thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch vµ con ngêi phôc vô c«ng t¸c ®a tin häc vµo nhµ trêng. Tuy nhiªn chÊt lîng bé m«n qua c¸c n¨m häc cha cao, ®Æc biÖt lµ kÜ n¨ng thùc hµnh trªn m¸y cña häc sinh cßn yÕu, thËm chÝ mét sè häc sinh cßn rÊt ng¹i khi s÷ dông m¸y ®Ó rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng, bëi ®©y lµ mét m«n häc míi. Cïng víi ch¬ng tr×nh ®a tin häc vµo nhµ trêng tõ n¨m häc 2004-2005, n¨m häc 2006-2007 Bé GD&§T cã c«ng v¨n híng dÉn vÒ viÖc d¹y Tin häc tù chän ë cÊp THCS b¾t ®Çu tõ líp 6. Nh vËy ë mét sè trêng häc sinh ®îc häc Tin häc ë c¶ 2 ch¬ng tr×nh: Ch¬ng tr×nh tù chän Tin häc cña Bé GD&§T vµ ch¬ng tr×nh chÝnh kho¸ m«n tin häc cña Së GD&§T Qu¶ng B×nh theo c¸c khèi líp. Cho nªn CSVC cña trêng cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu häc tËp cña häc sinh vµ yªu cÇu vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. - Trêng THCS Léc Thuû lµ mét trêng n»m trªn ®Þa bµn cña x· Léc Thuû, lµ mét x· thuéc ®Þa bµn kinh tÕ x· héi cßn nhiÒu khã kh¨n. Tõ n¨m häc 2003-2004 trêng THCS Léc Thuû ®· ®Çu t trang cÊp 1 phßng m¸y vi tÝnh gåm 10 m¸y phôc vô cho viÖc ®a tin häc vµo nhµ trêng, lµ mét trong b¶y trêng THCS ®a tin häc vµo gi¶ng d¹y sím nhÊt trong huyÖn. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn kinh phÝ cßn h¹n hÑp nªn viÖc mua Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i (m¸y chiÕu Projector), mua bæ sung thªm m¸y vi tÝnh cha thùc hiÖn ®îc. Víi sè lîng m¸y trªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu häc tËp hiÖn nay. Häc sinh trªn ®Þa bµn chñ yÕu lµ con em c¸c gia ®×nh lµm nghÒ n«ng, sù quan t©m cña phô huynh ®Õn viÖc häc tËp cña con em cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em cã m¸y vi tÝnh ë nhµ lµ rÊt khã, hÇu hÕt c¸c em chØ ®îc tiÕp xóc, lµm quen víi m¸y tÝnh trong giê häc dÉn ®Õn viÖc sö dông m¸y cña häc sinh cßn lóng tóng, chÊt lîng giê thùc hµnh cha cao. Mét bé phËn häc sinh cha coi träng m«n häc, xem ®©y lµ mét m«n phô nªn cha cã sù ®Çu t thêi gian cho viÖc häc. III. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn 1. ThiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña tiÕt thùc hµnh 1.1 ThiÕt kÕ bµi d¹y thùc hµnh ph¶i phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng häc sinh. C«ng viÖc thiÕt kÕ chu ®¸o tríc mét bµi d¹y vµ phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng lµ kh©u quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña mét tiÕt d¹y häc mµ bÊt k× mét gi¸o viªn nµo còng ph¶i biÕt. “ThiÕt kÕ tríc bµi d¹y gióp gi¸o viªn chuÈn bÞ chu ®¸o h¬n vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, ph¬ng ph¸p, tiÕn tr×nh vµ t©m thÕ ®Ó ®i vµo mét tiÕt d¹y” §Ó thiÕt kÕ mét bµi d¹y phï hîp cho nhiÒu ®èi tîng häc sinh th× tèi thiÓu nhÊt ph¶i lµm ®îc nh÷ng viÖc sau: - X¸c ®Þnh ®îc môc tiªu träng t©m cña bµi häc vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng th¸i ®é t×nh c¶m. T×m ra ®îc nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n dµnh cho häc sinh yÕu kÐm vµ kiÕn thøc, kÜ n¨ng n©ng cao cho häc sinh kh¸ giái. - Tham kh¶o thªm tµi liÖu ®Ó më réng vµ ®i s©u h¬n vµo b¶n chÊt cña ®¬n vÞ kiÕn thøc, gióp gi¸o viªn n¾m mét c¸ch tæng thÓ, ®Ó gi¶i thÝch cho häc sinh khi cÇn thiÕt. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 - N¾m ®îc ý ®å cña s¸ch gi¸o khoa ®Ó x©y dùng vµ thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng häc tËp phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®èi tîng vµ tr×nh ®é häc sinh, ®iÒu kiÖn d¹y häc. - ChuÈn bÞ tèt phßng thùc hµnh, c¸c thiÕt bÞ d¹y häc - Cuèi cïng lµm hoµn chØnh tiÕn tr×nh cña mét giê d¹y häc víi ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cô thÓ. NÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng viÖc nµy xem nh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tèt t©m thÕ ®Ó bíc vµo giê d¹y vµ ®· thµnh c«ng bíc ®Çu. 1.2. §iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh trªn líp. ViÖc thiÕt kÕ tèt mét bµi d¹y vµ phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh xem nh ®· thµnh c«ng mét n÷a nhng ®ã chØ lµ xem nh bíc khëi ®Çu cho mét tiÕt d¹y cßn kh©u quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ ë kh©u tæ chøc ®iÒu khiÓn c¸c ®èi tîng häc sinh trªn líp. Trong ®iÒu kiÖn CSVC cña trêng, víi mét giê thùc hµnh, viÖc quan träng ®Çu tiªn lµ chia nhãm thùc hµnh. Víi viÖc cho häc sinh thùc hµnh theo nhãm, häc sinh cã thÓ trao ®æi hç trî lÉn nhau - bµi häc trë thµnh qu¸ tr×nh häc hái lÉn nhau chø kh«ng chØ lµ sù tiÕp nhËn thô ®éng tõ gi¸o viªn. Tuy nhiªn ®Ó viÖc thùc hµnh theo nhãm cã hiÖu qu¶ ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i lùa chän néi dung ®a vµo thùc hµnh phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng häc sinh C¸ch chia nhãm: Chia nhãm 2-3 häc sinh/m¸y (nhãm ngÉu nhiªn víi nhiÒu ®èi tîng häc sinh ®Ó hç trî cho ®èi tîng häc sinh yÕu trong qu¸ tr×nh thùc hµnh). C¸c nhãm cã thÓ tù cö nhãm trëng cña nhãm m×nh. C¸c bíc tiÕn hµnh: - Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò, yªu cÇu vµ néi dung thùc hµnh - Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh c¸c kÜ n¨ng thao t¸c trong bµi thùc hµnh, thao t¸c mÉu cho häc sinh quan s¸t - Tæ chøc híng dÉn c¸c nhãm thùc hµnh, gîi më, khuyÕn khÝch häc sinh tÝch cùc ho¹t ®éng. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 - GV qu¶n lÝ, gi¸m s¸t häc sinh thùc hµnh theo nhãm : + Trong qu¸ tr×nh häc sinh thùc hµnh, gi¸o viªn theo dâi quan s¸t vµ bæ trî khi cÇn. + ChØ râ nh÷ng kÜ n¨ng, thao t¸c nµo ®îc dµnh cho ®èi tîng häc sinh yÕu trong c¸c nhãm, nh÷ng kÜ n¨ng, thao t¸c nµo ®îc dµnh cho ®èi tîng häc sinh kh¸ giái trong nhãm. + Ph¸t hiÖn c¸c nhãm thùc hµnh kh«ng cã hiÖu qu¶ ®Ó uèn n¾n ®iÒu chØnh. + Lu«n cã ý thøc tr¸ch nhiÖm trî gióp tr¸nh can thiÖp s©u lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®éc lËp s¸ng t¹o cña häc sinh. + Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hµnh, gi¸o viªn cã thÓ ®a ra nhiÒu c¸ch ®Ó thùc hiÖn thao t¸c gióp c¸c em rÌn luyÖn vµ n©ng cao kÜ n¨ng + X©y dung mèi quan hÖ th©n thiÖn, hîp t¸c gi÷a thÇy - trß, trß - trß trong m«i trêng häc tËp an toµn. - Gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c nhãm b»ng c¸ch chØ ®Þnh 1 häc sinh trong nhãm thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c ®· thùc hµnh. NÕu häc sinh ®îc chØ ®Þnh kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm g¾n cho c¸c thµnh viªn trong nhãm, ®Æc biÖt lµ nhãm trëng. Lµm ®îc nh vÇy c¸c em sÏ tù gi¸c vµ cã ý thøc h¬n trong häc tËp. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: + Tæ chøc cho c¸c nhãm tù nhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hµnh, nhãm trëng ®iÒu hµnh - nhËn xÐt vÒ kÜ n¨ng, th¸i ®é häc tËp cña c¸c b¹n trong nhãm + Gi¸o viªn tæng kÕt, nhËn xÐt, bæ sung kiÕn thøc Gi¸o viªn còng nªn cã nhËn xÐt ng¾n gän vÒ t×nh h×nh lµm viÖc cña c¸c nhãm ®Ó kÞp thêi ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c nhãm thùc hµnh tèt vµ rót kinh nghiÖm ®èi víi c¸c nhãm cha thùc hµnh tèt. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 2. VÝ dô minh ho¹ vÒ thiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña tiÕt thùc hµnh Bµi thùc hµnh 4: B¶ng ®iÓm cña líp em (T1) 1)ThiÕt kÕ bµi häc a/ X¸c ®Þnh môc tiªu träng t©m cña bµi: + Häc sinh biÕt nhËp c¸c c«ng thøc vµ hµm vµo « tÝnh + BiÕt sö dông mét sè hµm c¬ b¶n Average, Max, Min. X¸c ®Þnh c¸c kÜ n¨ng, kiÕn thøc c¸c ®èi tîng häc sinh cÇn ®¹t: + §èi tîng häc sinh yÕu: NhËp ®îc c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh, sö dông ®îc mét sè hµm ®Ó tÝnh to¸n ë møc ®¬n gi¶n. + §èi tîng häc sinh kh¸-giái: Sö dông kh¸ thµnh th¹o c«ng thøc, hµm ®Ó tÝnh to¸n b/ ChuÈn bÞ phßng m¸y, thiÕt bÞ d¹y häc, sao chÐp mét sè tÖp b¶ng tÝnh cña c¸c bµi thùc hµnh tríc cã liªn quan ®Õn bµi thùc hµnh (tÖp Danh sach lop em, So theo doi the luc) 2)ThiÕt kÕ vµ ®iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh trªn líp. Ho¹t ®éng 1: LËp c«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh Môc tiªu: Häc sinh lËp ®îc c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh Ho¹t ®éng theo nhãm, u tiªn ®èi tîng häc sinh yÕu Sau khi ®· ph©n nhãm thùc hµnh phï hîp, gi¸o viªn tiÕn hµnh c¸c bíc - Nªu néi dung vµ c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng 1 - Híng dÉn häc sinh th¶o luËn theo nhãm víi yªu cÇu cña bµi tËp 1 tríc khi b¾t tay vµo thùc hµnh tÝnh to¸n b»ng c¸c c©u hái sau: ? LËp c«ng thøc tÝnh ®iÓm trung b×nh như thế nµo ? C¸c thµnh phÇn trong c«ng thøc cã thÓ lµ nh÷ng ®èi tîng nµo - Gi¸o viªn thao t¸c cho c¸c nhãm quan s¸t, ®Æc biÖt lµ ®èi tîng häc sinh yÕu - Tæ chøc híng dÉn cho c¸c nhãm thùc hµnh: Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 + §èi tîng häc sinh yÕu thao t¸c nhËp c«ng thøc ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¸c b¹n trong líp trong cét §iÓm trung b×nh , tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp vµ ghi vµo « cuèi cïng cña cét §iÓm trung b×nh - H×nh 30. Cho häc sinh lËp tõng c«ng thøc mét ®Ó ghi nhí. Gi¸o viªn quan s¸t, tuú tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó chØ dÉn thªm (VD: sö dông ®Þa chØ cña c¸c « thay cho c¸c gi¸ trÞ cô thÓ trong «, sö dông ®Þa chØ cña khèi,...) H×nh 30. B¶ng ®iÓm líp em + §èi tîng häc sinh kh¸ -giái: Thao t¸c tÝnh ®iÓm trung b×nh cho c¸c häc sinh trong danh s¸ch, tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp. Yªu cÇu häc sinh ph¶i biÕt sö dông ®Þa chØ cña khèi trong c«ng thøc tÝnh to¸n. Víi ®èi tîng nµy gi¸o viªn cã thÓ rót ng¾n danh s¸ch häc sinh trong trang tÝnh ®Ó tr¸nh viÖc c¸c em mÊt nhiÒu thêi gian vµo viÖc nhËp vµ chØnh söa sè liÖu trong c«ng thøc. Híng dÉn cho häc sinh ghi l¹i mét sè kÕt qu¶ tÝnh b»ng c«ng thøc ®Ó so s¸nh víi viÖc sö dông hµm trong ho¹t ®éng sau. - Gi¸o viªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn ho¹t ®éng. Chó ý ®iÒu chØnh mét sè lçi häc sinh sinh hay m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2: Sö dông c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 Môc tiªu: Häc sinh sö dông ®îc c¸c hµm AVERAGE, MAX, MIN ®Ó tÝnh to¸n Víi ®èi tượng häc sinh yÕu: BiÕt sö dông hµm AVERAGE ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh, cơ bản sử dụng được các hàm Max, Min. Víi ®èi tîng häc sinh kh¸ - giái: sö dông ®îc c¸c hµm AVERAGE, MAX, MIN ®Ó tÝnh to¸n víi phÇn tham sè cña hµm ®a d¹ng Tæ chøc ho¹t ®éng: - Nªu néi dung vµ c¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng 2 - Híng dÉn häc sinh th¶o luËn theo nhãm víi yªu cÇu cña bµi tËp víi c¸c c©u hái sau: ? Sö dông hµm nµo ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh ? §Ó x¸c ®Þnh ®iÓm trung b×nh cao nhÊt, thÊp nhÊt ta sö dông nh÷ng hµm nµo ? C¸c thµnh phÇn trong tham sè cña hµm cã thÓ lµ nh÷ng ®èi tîng nµo - Tæ chøc híng dÉn cho c¸c nhãm thùc hµnh: + §èi tîng häc sinh yÕu thao t¸c sö dông hµm Average ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¸c b¹n trong líp trong cét §iÓm trung b×nh , tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp vµ ghi vµo « cuèi cïng cña cét §iÓm trung b×nh. C¬ b¶n sö dông ®îc c¸c hµm Max, Min ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®iÓm trung b×nh cao nhÊt, thÊp nhÊt + §èi tîng häc sinh kh¸ -giái: Thao t¸c tÝnh ®iÓm trung b×nh cho c¸c häc sinh trong danh s¸ch, tÝnh ®iÓm trung b×nh cña c¶ líp b»ng hµm thÝch hîp. Yªu cÇu häc sinh ph¶i biÕt sö dông ®Þa chØ cña c¸c «, khèi trong phÇn tham sè cña c¸c hµm ®Ó tÝnh to¸n. X¸c ®Þnh ®îc ®iÓm trung b×nh cao nhÊt vµ thÊp nhÊt theo yªu cÇu cña bµi tËp 3. Trong qu¸ tr×nh nµy, ®èi tîng häc sinh yÕu quan s¸t vµ thùc hiÖn l¹i mét sè thao t¸c theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 - GV qu¶n lÝ, gi¸m s¸t häc sinh thùc hµnh theo nhãm, nh¾c nhë, ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c nhãm thùc hµnh kh«ng hiÖu qu¶ - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng 2. - KiÓm tra 1-2 häc sinh: Tr×nh bµy l¹i c¸c thao t¸c trong 2 ho¹t ®éng - Tæ chøc cho c¸c nhãm tù nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ vµ sù tÝch cùc cña c¸c thµnh viªn trong nhãm t¹o cho c¸c em cã ý thøc thi ®ua cao trong häc tËp. - Gi¸o viªn tæng kÕt, bæ sung kiÕn thøc: NhÊn m¹nh lîi Ých cña viÖc sö dông hµm vµ ®Þa chØ so víi viÖc sö dông c«ng thøc. ChØ cho häc sinh thÊy viÖc nhËp c«ng thøc t¬ng tù nhau sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, ta cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c sao chÐp (gi¸o viªn thùc hiÖn) ®Ó g©y høng thó cho häc sinh trong tiÕt lý thuyÕt sau. NhËn xÐt ng¾n gän vÒ t×nh h×nh lµm viÖc cña c¸c nhãm ®Ó nh¾c nhë, khuyÕn khÝch t¹o kh«ng khÝ thi ®ua nhau trong häc tËp ë c¸c nhãm. Qua thêi gian ¸p dông ph¬ng ph¸p, t«i nhËn thÊy giê thùc hµnh thùc sù thu hót c¸c ®èi tîng häc sinh h¬n chø kh«ng cßn lµ giê häc cña c¸c ®èi tîng häc sinh kh¸ giái. Häc sinh ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n, c¸c thao t¸c trªn m¸y thùc hiÖn kh¸ thuÇn thôc. C¸c ®èi tîng häc sinh hç trî ®îc cho nhau ®Ó cïng häc, cïng tiÕn bé. KÕt qu¶ kiÓm tra m«n Tin häc 7 häc k× II n¨m häc 2007-2008 (phÇn thùc hµnh) khi cha ¸p dông ®Ò tµi KÕt qu¶ kiÓm tra TT Líp Giái Kh¸ TB YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 1 7A 36 5 13,9 10 27,8 13 36,1 8 22,2 0 0 2 7B 34 6 17,6 11 32,4 13 38,2 6 17,6 0 0 Tæng 70 11 15,7 21 30,0 26 37,1 14 20,0 0 0 KÕt qu¶ kiÓm tra häc k× I líp 7 n¨m häc 2008-2009 (phÇn thùc hµnh) sau khi ¸p dông ®Ò tµi SÜ sè Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: TT Líp 1 2 7A 7B Tæng SÜ sè 38 40 78 N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 KÕt qu¶ kiÓm tra Giái Kh¸ TB YÕu SL % SL % SL % SL % 7 18,4 12 31,6 13 34,2 6 15.9 8 20,0 15 37,5 12 30,0 5 12,5 15 19,2 27 34,6 25 32,1 11 14,1 KÐm SL % 0 0 0 0 0 0 IV. bµi häc kinh nghiÖm §Ó thùc hiÖn tèt mét tiÕt d¹y thùc hµnh tin häc phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh th× ph¶i thùc hiÖn ®îc c¸c vÊn ®Ò sau: 1) ThiÕt kÕ bµi d¹y phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng häc sinh. - Gi¸o viªn ph¶i n¾m b¾t ®èi tîng häc sinh vÒ kÜ n¨ng thùc hµnh vµ ph©n lo¹i ®èi tîng râ rµng, chÝnh x¸c 2) §iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh trªn líp. - Gi¸o viªn cÇn ®a ra hÖ thèng bµi tËp thùc hµnh, yªu cÇu vÒ c¸c kÜ n¨ng s¸t víi tõng ®èi tîng häc sinh. - §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh mét c¸ch linh ho¹t, t¹o c¬ héi cho c¸c ®èi tîng häc sinh ®îc thùc hµnh 3) §¸nh gi¸ vµ theo dâi kÕt qu¶ häc tËp theo tõng ®èi tîng häc sinh. C. KÕt luËn Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: N©ng cao chÊt lîng giê thùc hµnh Tin häc 7 Tin häc lµ m«n häc míi ®èi víi häc sinh phæ th«ng. §Ó t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh vµ tõng bíc n©ng cao chÊt lîng bé m«n ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i t×m toi, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp, hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc ¸p dông viÖc tæ chøc ho¹t ®éng nhãm phï hîp víi c¸c ®èi tîng häc sinh trong giê thùc hµnh t«i nhËn thÊy r»ng c¸c em thùc hiÖn c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n trªn m¸y thµnh th¹o h¬n, tÝch cùc tù gi¸c trong c¸c giêi häc vµ c¸c em ¸p dông ®îc nhiÒu kiÕn thøc ®îc häc vµo cuéc sèng hµng ngµy. NÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y häc nµy trong nh÷ng giê thùc hµnh cña c¸c khèi líp kh¸c t«i tin ch¾c r»ng nã sÏ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao chÊt lîng bé m«n Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n rót ra ®îc trong qu¸ tr×nh d¹y học, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña quý cÊp l·nh ®¹o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã thÓ hoµn chØnh h¬n ®Ò tµi nµy, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. Léc Thñy, ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2009 Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ ¸i Nhung Trêng THCS Léc Thñy 13
- Xem thêm -