Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm trong trường thpt

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 9724 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG MÃ SỐ……….. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỄ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN TRƯỜNG NĂM SINH: 1974 LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC: 2011-2012 Trang: 0 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC 1/.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN - Họ và tên : Nguyễn Trường - Ngày tháng năm sinh : 02-05-1974 - Nam , Nữ: Nam - Địa chỉ: Tổ 25 khu phố 4 Phường Trảng Dài – Biên Hoà –ĐN - Điện thoại: CQ : 0613882001- DĐ: 0918710101 - Chức vụ: Nhóm Trưởng – Phó Chủ Tịch Công Đoàn - Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong 2/. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân - Năm nhận bằng: 1997 - Chuyên nghành đào tạo: Cử nhân giáo dục thể chất 3/. KINH NGHIỆP KHOA HỌC -Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Giáo dục thể chất -Số năm có kinh nghiệm: 10 năm -Các sáng kiến kinh nghiệm đã có + Năm học 2006-2007 “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho những học sinh lớp chủ nhiệm cá biệt ở trường THPT ” + Năm học 2007-2008 “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức học tập của học sinh lớp chủ nhiệm ở trường THPT ” Trang: 1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỄ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT Phần một LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI Để góp phần cho công việc quản lý lớp chủ nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Xuất phát từ những đổi mới của xã hội, Đảng và Nhà Nước ta đang thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Luôn coi trọng vị trí đào tạo giáo dục đạo đức con người, cần thiết và cấp bách hơn đó là đối tượng học sinh trong các cấp ở trường học đang là một việc làm hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách của một con người trong xã hội hiện nay . Dựa vào những kết quả tôi đã làm được trong 9 năm làm công tác chủ nhiệm tại trường THPT Lê Hồng Phong. Bản thân không ngừng phấn đấu học hỏi trao đổi cùng đồng nghiệp và thường xuyên tham khảo tài liệu để tìm ra những giải pháp tốt nhất để công việc đạt hiệu quả cao . Thành tích tôi đạt được trong những năm làm công tác chủ nhiệm cụ thể là - 2004-2005 lớp 10C6 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học - 2005-2006 lớp 11B13 xếp hạng 4 thi đua và học tập năm học - 2006-2007 lớp 11B8 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học - 2007-2008 lớp 12A8 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) - 2008-2009 lớp 12A9 xếp hạng 3 thi đua và học tập năm học - 2009-2010 lớp 12A5 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) - 2010-2011 lớp 12A13 xếp hạng 1 thi đua và học tập năm học ( 100 % hs đậu tốt nghiệp ) Trang: 2 - 2011-2012 lớp 12A6 – 12A13 xếp hạng 1-3 thi đua và học tập năm học Từ những thành quả đã đạt được như trên là do từ đầu các năm học tôi đã tìm hiểu đối tượng học sinh của lớp mình và lập ra kế hoạch chủ nhiệm năm học cho phù hợp. Từ những kết quả trên đã động viên giúp tôi tiếp tục tiến hành chọn đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG THPT” Trang: 3 Phần hai THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1/ Thuận lợi Là một giáo viên thường xuyên được nhà trường phân công cho công việc chủ nhiệm lớp và thường xuyên là những lớp có nhiều học sinh cá biệt , có ý thức đạo đức yếu – nên có nhiều kinh nghiệm thực tế Thường xuyên được sự quan tâm hỗ trợ , đông viên khuyến khích của lãnh đạo nhà trường để giáo viên nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trong những năm gần đây , hiện tượng bạo lực học đường ngày càng gia tăng đang là những điều gây cho công việc giáo dục đức cho học sinh gặp nhiều khó khăn 2/ Khó khăn Một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc giáo dục ý thức đạo đức cho con em mình, chưa xây xựng cho các em ý thức vượt khó trong học tập và thường khoán trắng việc giáo dục con em họ cho thày cô và nhà trường. thực trạng này khiến việc tác động , phối hợp giữa GVCN, nhà trường và gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Đây là một trở ngai lớn cho những người làm công việc chủ nhiệm lớp khi muốn nâng cao chất lượng học tập của các em Trang: 4 Phần ba NỘI DUNG ĐỀ TÀI KEÁ HOAÏCH COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM Naêm hoïc 2011 – 2012 Caên cöù vaøo muïc tieâu, nhieäm vuï naêm hoïc 2011 – 2012 cuûa Boä Giaoù Duïc vaø Ñaøo taïo vaø höôùng daãn cuûa Sôû Giaoù Duïc Ñaøo taïo Ñoàng Nai. veà vieäc trieån khai keá hoaïch thôøi gian naêm hoïc. Tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng hai khoâng vôùi boán noäi dung: noùi khoâng vôùi tieâu cöïc, beänh thaønh tích trong giaùo duïc; noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo vaø vieäc ngoài nhaàm lôùp. Ñaåy maïnh vaø thöïc hieän coâng vieäc trieån khai phong traøo tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc. Döïa vaøo ñònh höôùng chung cuûa nhaø Tröôøng vaø ñaëc ñieåm rieâng cuûa lôùp, vôùi vai troø laø GVCN toâi laäp keá hoaïch coâng taùc chuû nhieäm cuûa lôùp 12 A13 cho naêm hoïc nhö sau. 1/ Ñaëc ñieåm tình hình lôùp: Toång soá học sinh đầu năm: 47 hoïc sinh : trong đó có - 28 học sinh nöõ - 27 ñoaøn vieân - 1 con thöông binh và 1 học sinh trong diện xóa đói giảm nghèo * Kết quả hoïc löïc naêm hoïc 2010 - 2011 ; - xếp khaù 12 học sinh ; xeáp trung bình 31 học sinh ; xeáp yeáu 4 học sinh * Kết quả rèn luyện haïnh kieåm naêm hoïc 2010 – 2011 ; - xeáp toát 16 học sinh ; xeáp khaù 29 học sinh ; xeáp trung bình 2 học sinh - Trong phong trào thi đua rèn luyện đạo đức lớp xếp hạng chót 14/14 lớp * Ñieåm toång keát cuûa moät soá moân naêm hoïc 2010 - 2011 Trang: 5 + Moân Toaùn : khaù 15 học sinh ; trung bình 22 học sinh ; ( yeáu 10 học sinh : goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 3 , 4 , 8 , 21 , 26 ,27 , 29 , 35 , 36 , 40 } + Moân Vaên : khaù 4 học sinh ; trung bình 36 học sinh ; ( yeáu 7 học sinh: goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 2 , 7 , 8 , 12 , 37 , 40 , 43 } + Moân Lyù : khaù12 học sinh ; trung bình 23 học sinh ; ( yeáu 12 học sinh: goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 4 , 6 , 8 , 15 , 16 , 21 , 29 , 35 , 36 , 37 , 40 , 46 } + Moân Hoùa : khaù 5 học sinh ; trung bình 36 học sinh ; ( yeáu 6 học sinh : goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 7 , 8 , 12 , 36 , 40 , 46 } + Moân Anh : gioûi 1 học sinh ; khaù 5 học sinh ; trung bình 21 học sinh ; (yeáu 20 học sinh: goàm nhöõng hoïc sinh sau soá 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 21 , 23 , 26 , 27 , 29 , 32 , 37 , 40, 41 , 42 , 43 , 47 } + Moân Sinh : gioûi 1 học sinh ; khaù 26 học sinh ; trung bình 18 học sinh ; ( yeáu 2 học sinh : goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 21 , 36 } + Moân Söû : khaù 23 học sinh ; trung bình 22 học sinh ; ( yeáu 2 học sinh : goàm nhöõng hoïc sinh sau : soá 40 , 47 } coù 3 học sinh thuoäc dieän caù bieät + Chaáp haønh noäi quy yeáu + hoïc löïc yeáu: 1 học sinh + Hoïc yeáu nhieàu moân : 2 học sinh ( Đoàn minh Thông và Nguyễn Ngoïc Sôn } Kết quả rèn luyện ý thức đạo đức và học lực cuối năm học 2011 xếp thứ 14/14 đứng cuối trong khối lớp 11 2/ Thuaän lôïi – khoù khaên: a- Thuaän lôïi : + Ñöôïc söï quan taâm hoã trôï cuûa BGH, giaùo vieân boä moân, ban quaûn sinh ,ban ñaïi dieän hội cha mẹ học sinh Trang: 6 b- Khoù khaên : + Naêm hoïc 2011 - 2012 tröôøng vaãn coøn khoái lôùp 12 vôùi chaát löôïng thaáp vì tuyeån sinh thuoäc loaïi hình baùn coâng ( 33,5 ñ } + YÙù thöùc chaáp haønh noäi qui cuûa moät soá boä phaän coøn raát yeáu, gaây nhieàu khoù khaên trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho taäp theå lôùp. + YÙ thöùc phaán ñaáu vöôn leân trong hoïc taäp cuûa moät soá hoïc sinh coøn yeáu, gaây nhieàu khoù khaên cho giaùo vieân boä moân. + Trong phong trào thi đua rèn luyện đạo đức lớp xếp hạng chót 14/14 lớp + YÙ thöùc xaây döïng moái lieân keát taäp theå chöa cao. Coøn thieáu quan taâm ñoäng vieân nhau trong vieäc tieáp thu kieán thöùc cuõng nhö thöïc hieän noäi qui , ban caùn boä lôùp coøn hoaït ñoäng ñôn ñieäu chöa ñoàng boä. + Ña soá phuï huynh coøn thieáu quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuõng nhö reøn luyeän ñaïo ñöùc cuûa con mình. PHAÀN BỐN : KEÁ HOAÏCH CHUNG A. GIAÙO DUÏC ÑAÏO ÑÖÙC 1./ Noäi dung Ngay töø ñaàu naêm hoïc ñöa hoïc sinh vaøo kæ cöông, neà neáp cuûa nhaø tröôøng, oån ñònh nhanh choùng caùc toå chöùc cuûa lôùp, naém baét phaân loaïi nhöõng ñoái töôïng hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên, hoïc sinh caù bieät töø ñoù ñöa ra keá hoaïch cho phuø hôïp ñeå coâng taùc giaùo duïc coù hieäu quaû vaø nhanh choùng ñi vaøo chieàu saâu. Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng giaùo duïc. a/ giaùo duïc yù thöùc ñaïo ñöùc: Trang: 7 Nhaèm cung caáp cho hoïc sinh nhöõng tri thöùc ñaïo ñöùc cô baûn veà caùc chuaån möïc haønh vi, treân cô sôû ñoù hình thaønh nieàm tin ñaïo ñöùc cho caùc em, giaùo duïc ñaïo ñöùc trong caùc moái quan heä - Quan heä vôùi xaõ hoäi, vôùi coäng ñoàng… - Quan heä vôùi coâng vieäc, lao ñoäng: chaêm chæ, kieân nhaãn trong hoïc taäp… - Quan heä vôùi moïi ngöôøi: trong gia ñình, trong tröôøng, lôùp vaø xaõ hoäi… - Quan heä vôùi taøi saûn xaõ hoäi, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc, cuûa tröôøng, lôùp… - Quan heä vôùi thieân nhieân: moâi tröôøng soáng, moâi tröôøng töï nhieân… - Quan heä vôùi baûn thaân: khieâm toán, thaät thaø, töï troïng… b/ Giaoù duïc thaùi ñoä, tình caûm ñaïo ñöùc: nhaèm thöùc tænh nhöõng rung ñoäng, nhöõng xuùc caûm ñoái vôùi hieän thöïc xung quanh, laøm cho hoïc sinh bieát yeâu, bieát gheùt roõ raøng, coù thaùi ñoä ñuùng ñaén ñoái vôùi caùc hieän töôïng phöùc taïp trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Thaùi ñoä thôø ô, laõnh ñaïm laø ñieàu xaáu khoâng ai mong muoán trong giaùo duïc tình caûm ñaïo ñöùc. - Bieát yeâu gia ñình, yeâu baïn beø, yeâu lôùp, yeâu queâ höông, ñaát nöôùc…. - Bieát leân aùn vaø coù thaùi ñoä ñaáu tranh roõ raøng vôùi bieåu hieän tieâu cöïc, haønh vi sai traùi…. c/ Giaoù duïc haønh vi, thoùi quen ñaïo ñöùc: - Luoân kính troïng ngöôøi treân, thaày coâ giaùo, caùn boä vaø nhaân vieân cuûa nhaø tröôøng; thöông yeâu vaø giuùp ñôõ caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên; coù yù thöùc Trang: 8 xaây döïng taäp theå, ñoaøn keát vôùi caùc baïn, taïo ñöôïc nieàm tin vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meám. - Tích cöïc reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc, coù loái soáng laønh maïnh, trung thöïc, giaûn dò, khieâm toán; - Hoaøn thaønh ñaày ñuû nhieäm vuï hoïc taäp, coá gaéng vöôn leân trong hoïc taäp; - Thöïc hieän nghieâm tuùc noäi qui nhaø tröôøng; chaáp haønh toát phaùp luaät, qui ñònh veà traät töï, an toaøn xaõ hoäi, an toaøn giao thoâng; tích cöïc tham toá giaùc toäi phaïm, teä naïn xaõ hoäi vaø tieâu cöïc trong hoïc taäp, kieåm tra, thi … - Tích cöïc reøn luyeän thaân theå, giöõ gìn veä sinh vaø baûo veä moâi tröôøng, cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng….. - Tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng, chaêm lo giuùp ñôõ gia ñình. 2/ Bieän phaùp - Trieån khai cho hoïc sinh taát caû caùc noäi dung cuûa naêm hoïc: Noäi qui nhaø tröôøng, truyeàn thoáng nhaø tröôøng, An toaøn giao thoâng, nhieäm vuï yeâu caàu cuûa taäp theå lôùp phaûi thöïc hieän trong xuaát quaù trình naêm hoïc. - Cho hoïc sinh kí cam keát thöïc hieän noäi qui, phoøng choáng ma tuùy teä naïn xaõ hoäi, kí giao öôùc thi ñua thöïc hieän an toaøn giao thoâng, kí giao öôùc baûo veä cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng, xaõ hoäi - Taäp huaán cho caùn söï lôùp phöông phaùp töï quaûn vaø caùch theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh coù bieåu hieän khoâng toát trong giôø hoïc cuõng nhö caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, caùch quaûn lí soå ñaàu baøi…. - GVCN theo doõi vieäc ghi cheùp söï vieäc xaûy ra trong tieát hoïc cuûa ban caùn söï lôùp ñeå kòp thôøi ñieàu chænh vaø coù bieän phaùp xöû lí Trang: 9 - GVCN cuøng ban caùn söï lôùp thaûo luaän vaø ñöa ra tieâu chí ñaùnh giaù cho ñieåm thi ñua vieäc thöïc hieän noäi qui, söï coá gaéng vöôn leân trong hoïc taäp giöõa caùc caù nhaân vaø caùc toå. Ñeå cuoái tuaàn hoaëc cuoái thaùng toång keát tuyeân döông vaøxöû phaït cho hôïp lí - GVCN luoân coù maët ñeå sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø, taêng cöôøng kieåm tra vieäc thöïc hieän neà neáp, höôùng daãn caùc em sinh hoaït ñaàu giôø moät caùch coù hieäu quaû. - Trong caùc tieát sinh hoaït nhaéc nhôû, giaùo duïc hoïc sinh veà neà neáp ñeå sao cho hoaït ñoäng ñöôïc trôû thaønh thöôøng xuyeân, lieân tuïc mang tính heä thoáng. - GVCN luoân chuû ñoäng soaïn thaûo keá hoaïch cuûa lôùp vaøo caùc tieát sinh hoaït cuoái tuaàn, ngoaøi nhöõng noäi dung chung cuûa nhaø tröôøng trieån khai nhaèm ñaït hieäu quaû cao hôn traùnh tình traïng tieát sinh hoaït ñôn ñieäu, bò ñoäng. - Höôùng daãn cho caùn söï lôùp toå chöùc toát caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp; theo chuû ñeà cuûa töøng thaùng coù chaát löôïng vaø hieäu quaû - Phaùt ñoäng thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong naêm nhaèm giaùo duïc tuyeân truyeàn veà truyeàn thoáng, ñaïo ñöùc daân toäc. - Thöôøng xuyeân lieân heä giaùo vieân boä moân ñeå naém baét tình hình tieáp thu baøi cuûa hoïc sinh - Phoái hôïp vôùi hoäi cha meï hoïc sinh phaùt ñoäng caùc maïnh thöôøng quaân ( töï nguyeän } uûng hoä laäp quyõ khuyeán hoïc ñeå ñoäng vieân hoïc sinh hoïc gioûi, hoïc sinh ngheøo vöôït khoù hoïc taäp - Taêng cöôøng phoái keát hôïp vôùi gia ñình quaûn lí, giaùo duïc nhöõng hoïc sinh chöa ngoan. Ñaàu tö tích cöïc cho caùc hoaït ñoäng, phong traøo ñaït keát quaû toát. - Kieåm tra ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng vaøo cuoái thaùng ñeå kòp thôøi ñieàu chænh keá hoaïch cho phuø hôïp Trang: 10 3/ Chæ tieâu của năm học -100 % hoïc sinh xeáp loaïi ñaïo ñöùc toát khaù. -100 % hoïc sinh ñöôïc döï thi toát nghieäp -100 % học sinh được kết nạp vào đoàn viên thanh niên - coù ít nhaát 2 hoïc sinh ñaäu vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc - Lôùp phaán ñaáu xeáp thi ñua ñöùng trong 6 haïng ñaàu : 6/14 lớp - Lớp trở thành một tập thể đoàn kết và vững mạnh - Khoâng coù hoïc sinh vi phaïm qui cheá kieåm tra, thi hoïc kyø - Khoâng coù hoïc sinh vi phaïm An toaøn giao thoâng - Khoâng coù hoïc sinh nghieän ma tuùy, vaø teä naïn xaõ hoäi -Tham gia ñaày ñuû caùc hoaït hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa nhaø tröôøng B. COÂNG TAÙC ÑOAØN THANH NIEÂN 1/ Noäi dung - Boài döôõng tö töôûng, chính trò, ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh cho ñoaøn vieân cuûa lôùp chuû nhieäm - Tieáp tuïc phaùt ñoäng caùc phong traøo “hoïc taäp vì ngaøy mai laäp nghieäp ” - Phoái hôïp vôùi ban chaáp haønh ñoaøn tröôøng boài döôõng nghieäp vuï coâng taùc ñoaøn cho caùn boä chi ñoaøn cuûa lôùp - Phaùt ñoäng phong traøo xaây döïng chi ñoaøn töï quaûn vöõng maïnh. Nhaèm naâng cao yù thöùc töï hoïc cuûa hoïc sinh - Boài döôõng vaø giôùi thieäu cho Ñoaøn tröôøng keát naïp nhöõng thanh nieân tích cöïc ñeå phaùt trieån Ñoaøn ñoâng veà soá löôïng, maïnh veà chaát löôïng - Hoã trôï cho caùn boä chi ñoaøn toå chöùc thaønh coâng toát ñaïi hoäi chi ñoaøn cuûa lôùp Trang: 11 2/ Bieän phaùp - Phoái hôïp vôùi ban chaáp haønh ñoaøn tröôøng cung caáp tö lieäu lí luaän tö töôûng ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh cho ñoaøn vieân hoïc taäp - Phaân coâng caùn boä ñoaøn theo doõi vaø boài döôõng thanh nieân tích cöïc ñeå keát naïp vaøo ñoaøn 3/ chæ tieâu Phaán ñaáu 100% thöïc hieän toát caùc cuoäc vaän ñoäng cuûa ñoaøn, nghaønh, khoâng coù ñoaøn vieân vi phaïm qui cheá thi C. COÂNG TAÙC HOÄI CHA MEÏ HOÏC SINH - Giaó viên chủ nhiệm keát hôïp vôùi ban ñaïi dieän PH xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng trong naêm cuûa Hội cha mẹ học sinh. - Phoái hôïp chaët cheõ vôùi CMHS trong giaùo duïc quaûn lí con em mình kòp thôøi ñoäng vieân khen thöôûng hoaëc khieån traùch pheâ bình. - Ñaåy maïnh coâng taùc Xã hội hóa, phaùt huy nguoàn löïc maïnh thöôøng quaân ñeå hoã trôï cho caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp. - Quan taâm giuùp ñôõ ñeán nhöõng hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên, hoïc sinh caù bieät ôû lôùp Trang: 12 PHAÀN NĂM : KEÁ HOAÏCH CUÏ THEÅ ÑÔÏT 1 Töø 5/9 ñeán 31/11 naêm 2011 vôùi chuû ñieåm “chaøo möøng naêm hoïc môùi, thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng kæ nieän ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam” Thaùng 9/2011 - Hoaøn thieän vieäc oån ñònh toå chöùc lôùp, caùc loaïi soå saùch, noäi qui lôùp hoïc, soå chuû nhieäm, danh saùch toång hôïp caùc soá lieäu cuûa hoïc sinh, oån ñònh neà neáp hoïc sinh - Toå chöùc kí cam keát thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng: kí cam keát thöïc hieän noäi qui, phoøng choáng ma tuùy teä naïn xaõ hoäi, kí giao öôùc thi ñua thöïc hieän an toaøn giao thoâng, kí giao öôùc baûo veä cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng, hoïc baøi vaø chuaån bò ñaày ñuû baøi taäp khi ñeán lôùp - Höôùng daãn hoaït ñoäng 10 phuùt ñaàu giôø cho caùn söï lôùp - Theo doõi vaø nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän noäi qui chính khoùa vaø traùi buoåi (oân TN} - Duy trì só soá hoïc sinh trong töøng buoåi hoïc - Nhaéc nhôû hoïc sinh oân baøi ñeå laøm baøi kieåm tra khaûo saùt chaát löôïng ñaàu naêm ñaït keát quaû toát - Kieåm tra ñaùnh giaù vieäc chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh vaøo tieát sinh hoaït cuoái tuaàn. Ruùt ra nhöõng toàn taïi ñeå khaéc phuïc trong tuaàn keá tieáp - Hoã trôï cho caùn boä ñoaøn cuûa lôùp toå chöùc toát ñaïi hoäi ñoaøn - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HGNGLL cuûa thaùng 9 Trang: 13 - Chuaån bò noäi dung cho buoåi hoïp phuï huynh cuûa lôùp vaøo ngaøy 11 thaùng 9: neâu ñaëc ñieåm tình hình vaø cuøng phuï huynh baøn luaän ñöa ra nhöõng bieän phaùp phuø hôïp ñeå giaùo duïc hoïc sinh ñaït hieäu quaû toát nhaát Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc hoïc taäp vaø chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh (thoâng qua giaùo vieân boä moân, caùn söï lôùp, ban quaûn sinh} - Giaó viên chủ nhiệm cùng tập thể lớp tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động đã thực hiện trong tháng Thaùng 10/2011 - Giaoù duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh trong caùc buoåi sinh hoaït 10 ñaàu giôø, veà yù thöùc coâng daân, traùch nhieäm vaø nghóa vuï thöïc hieän noäi qui nhaø tröôøng - Tieáp caän tìm hieåu taâm tö nguyeät voïng cuûa nhöõng hoïc sinh caù bieät ñeå coù keá hoaïch phuø hôïp giuùp caùc em nhanh choùng hoøa nhaäp vôùi taäp theå. - Duy trì neà neáp kæ cöông,Tieáp tuïc theo doõi vaø kieåm tra thöïc hieän noäi qui cuûa hoïc sinh - Theo doõi vaø nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän noäi qui chính khoùa vaø traùi buoåi (oân TN} - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HÑNGLL cuûa thaùng 10 - Lieân heä giaùo vieân boä moân ñeå naém baét tình hình hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh - Thoâng baùo cho phuï huynh thoâng tin nhöõng hoïc sinh bò ñieåm yeáu trong ñôït kieåm tra taäp trung cuûa thaùng - Nhaéc nhôû hoïc sinh chuaån bò oân taäp caùc moân (sinh, hoùa, söû, ñòa} ñeå kieåm tra taäp trung laàn 2 - Toång keát ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong thaùng (thöïc hieän vaøo cuoái thaùng} - Chæ tieâu cuoái thaùng: xeáp trong 6 haïng ñaàu cuûa ban thi ñua Trang: 14 Thaùng11/2011 - Duy trì neà neáp kæ cöông,Tieáp tuïc theo doõi vaø kieåm tra thöïc hieän noäi qui cuûa hoïc sinh - Phaùt ñoäng thaùng thi ñua hoïc toát, chaøo möøng ngaøy 20/11 (khoâng coù hoïc sinh vaéng hoïc trong thaùng} - Lieân heä giaùo vieân boä moân ñeå naém baét tình hình hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh - Nhaéc nhôû hoïc sinh chuaån bò oân taäp ñeå KTTT laàn 3 - Thoâng baùo cho phuï huynh thoâng tin nhöõng hoïc sinh bò ñieåm yeáu trong ñôït kieåm tra taäp trung cuûa thaùng - Theo doõi vaø nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän noäi qui chính khoùa vaø traùi buoåi (oân TN} - Tuyeân truyeàn PCMT, HIV/ AIDS, ATGT vaøo caùc buoåi sinh hoaït 10 ñaàu giôø cho hs - Phoái hôïp vôùi ban chaáp haønh ñoaøn tröôøng boài döôõng nghieäp vuï coâng taùc ñoaøn cho caùn boä chi ñoaøn cuûa lôùp - Cöû caùn boä lôùp theo doõi vaø boài döôõng nhöõng hoïc sinh tích cöïc trong hoïc taäp cuõng nhö chaáp haønh toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng ñeå chuaån bò giôùi thieäu keát naïp ñoaøn vaøo dòp 26/3 - Toång keát ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong thaùng (thöïc hieän vaøo cuoái thaùng} - Ñoäng vieân hoïc sinh tham gia ñaày ñuû vaø tích caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa nhaø tröôøng cuõng nhö cuûa ñoaøn - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HÑNGLL cuûa thaùng 11 - Chæ tieâu cuoái thaùng: xeáp trong 5 haïng ñaàu cuûa ban thi ñua Trang: 15 ÑÔÏT 2 Töø ngaøy 01/12/2011 ñeán 31/1/2012 vôùi chuû ñieåm “Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng kæ nieäm 66 naêm ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi NDVN” phaùt ñoäng kì thi nghieâm tuùc Thaùng 12/2011 - Duy trì neà neáp kæ cöông,Tieáp tuïc theo doõi vaø kieåm tra thöïc hieän noäi qui cuûa hoïc sinh - Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc hoïc taäp vaø chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh (thoâng qua giaùo vieân boä moân, caùn söï lôùp, ban quaûn sinh} - Keát hôïp vôùi ban ñaïi dieän CMHS Sô keát thi ñua ñôït 1 cuûa lôùp (trong ba thaùng 9, 10, 11} nhaèm tuyeân döông nhöõng hoïc sinh coù coá gaéng phaán ñaáu ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp, chaáp haønh toát noäi qui vaø pheâ bình nhöõng hoïc sinh chaáp haønh noäi qui khoâng toát cuõng nhö khoâng coù söï phaán ñaáu vöôn leân trong hoïc taäp - Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy “Hoäi quoác phoøng toaøn daân vaø ngaøy thaønh laäp QÑND 22/12” - Ñaêng kí tuaàn hoïc toát. Toå chöùc tìm hieåu vaø tuyeân truyeàn ngaøy thaønh laäp QÑND cho hoïc sinh lôùp vaøo caùc buoåi sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø (tuaàn hoïc coù ngaøy 22/12} - Toå chöùc oân taäp cho hoïc sinh chuaån thi hoïc kì 1 coù keát quaû cao - Phaùt ñoäng vaø cho hoïc sinh kí cam keát thöïc hieän kì thi nghieâm tuùc ñaït keát quaû cao - Ñoäng vieân hoïc sinh tham gia ñaày ñuû vaø tích caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa cuûa nhaø tröôøng cuõng nhö cuûa ñoaøn Trang: 16 - Toång keát ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong thaùng: ñieåm thi hoïc kyø, hoaït ñoäng ngoaïi khoùa….vaø vieäc thöïc hieän noäi qui - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HÑNGLL cuûa thaùng 12 - Toång keát ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong thaùng (thöïc hieän vaøo cuoái thaùng} - Chæ tieâu cuoái thaùng: xeáp trong 5 haïng ñaàu cuûa ban thi ñua Thaùng 01/2012 - Duy trì neà neáp kæ cöông,Tieáp tuïc theo doõi vaø kieåm tra thöïc hieän noäi qui cuûa hoïc sinh chính khoùa, traùi buoåi - Phaùt ñoäng thi ñua “Möøng Ñaûng, möøng xuaân” ( chæ tieâu ñöùng trong 5 haïng ñaàu cuûa phong traøo thi ñua cuûa nhaø tröôøng} - Phoái hôïp vôùi ban chaáp haønh ñoaøn tröôøng boài döôõng nghieäp vuï coâng taùc ñoaøn cho caùn boä chi ñoaøn cuûa lôùp - Cöû caùn boä lôùp theo doõi vaø boài döôõng nhöõng hoïc sinh tích cöïc trong hoïc taäp cuõng nhö chaáp haønh toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng ñeå chuaån bò giôùi thieäu keát naïp ñoaøn vaøo dòp 26/3 - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HÑNGLL cuûa thaùng 01/2012 - Nhaéc nhôû hoïc sinh oân taäp chuaån bò cho KTTT laàn 4 - Höôùng daãn caùn boä chi ñoaøn ñaùnh giaù phaân loaïi ñoaøn vieân trong hoïc kyø 1 - Ñònh höôùng ngheà cho hoïc sinh, tö vaán cho caùc em thi vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình ( vaøo caùc buoåi sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø} - Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc hoïc taäp vaø chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh (thoâng qua giaùo vieân boä moân, caùn söï lôùp, ban quaûn sinh} - Hoïp vôùi ban caùn söï lôùp sô keát hoïc kyø moät: ñaùnh giaù xeáp haïnh kieåm, bình xeùt thi ñua danh hieäu caù nhaân, cuûa toå ñeå khen thöôûng vaø pheâ bình Trang: 17 - Chæ tieâu cuoái hoïc kì 1: xeáp trong 5 haïng ñaàu cuûa ban thi ñua - Quaùn trieät cho hoïc sinh nghæ teát AL: tieát kieäm, an toaøn, khoâng vi phaïm phaùp luaät - Hoïp vôùi cha meï hoïc sinh thoâng baùo tình hình cuûa lôùp trong hoïc kì 1: GVCN baùo caùo cuï theå nhöõng gì ñaõ thöïc hieän ñöôïc vaø chöa thöïc hieän hoaëc keát quaû chöa cao so vôùi keá hoaïch chæ tieâu ñöa ra ñaàu naêm hoïc ñeå cuøng phuï huynh thaûo luaän tìm phöông phaùp toát hôn ñeå aùp duïng trong hoïc kì 2 ÑÔÏT 3 Töø 01/02/2012 ñeán 31/03/2012 vôùi chuû ñieåm “Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng kæ nieäm 81 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCSHCM, ngaøy quoác teá phuï nöõ 8/3” Thaùng 02/2012 - OÅn ñònh kyû cöông neà neáp sau teát AL, xöû lyù nghieâm hoïc sinh vi phaïm tröôùc vaø sau teát - Ñaêng kyù tuaàn hoïc toát chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Ñaûng 03/2 (phaán ñaáu tuaàn leã khoâng coù hoïc sinh khoâng thuoäc baøi vaø laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp} - Nhaéc nhôû hoïc sinh chuaån bò cho ñôït KTTT laàn 5 ( löu yù ñeán nhöõng hoïc sinh thöôøng xuyeân bò ñieåm thaáp, phoái hôïp vôùi giaùo vieân boä moân laäp keá hoaïch ñeå boài döôõng theâm vôùi nhöõng ñoái töôïng naøy - Cöû caùn boä lôùp theo doõi vaø boài döôõng nhöõng hoïc sinh tích cöïc trong hoïc taäp cuõng nhö chaáp haønh toát noäi qui cuûa nhaø tröôøng ñeå chuaån bò giôùi thieäu keát naïp ñoaøn vaøo dòp 26/3 Trang: 18 - Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc hoïc taäp vaø chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh (thoâng qua giaùo vieân boä moân, caùn söï lôùp, ban quaûn sinh} - Ñònh höôùng ngheà cho hoïc sinh, tö vaán cho caùc em thi vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình ( vaøo caùc buoåi sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø} - Toång keát ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong thaùng (thöïc hieän vaøo cuoái thaùng} - Höôùng daãn caùn söï lôùp toå chöùc toát giôø HÑNGLL cuûa thaùng 02/2012 Thaùng 03/2012 - Duy trì neà neáp kæ cöông,Tieáp tuïc theo doõi vaø kieåm tra thöïc hieän noäi qui cuûa hoïc sinh chính khoùa, traùi buoåi - Phaùt ñoäng hoïc sinh hoïc taäp toát, tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy quoác teá phuï nöõ 08/3, ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh 26/3( thöïc hieän 2 tuaàn hoïc toát} - Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vieäc hoïc taäp vaø chaáp haønh noäi qui cuûa hoïc sinh (thoâng qua giaùo vieân boä moân, caùn söï lôùp, ban quaûn sinh} - Ñònh höôùng ngheà cho hoïc sinh, tö vaán cho caùc em thi vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïcphuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình ( vaøo caùc buoåi sinh hoaït 10 phuùt ñaàu giôø} - Keát hôïp vôùi ban ñaïi dieän CMHS Sô keát thi ñua ñôït 3 cuûa lôùp (trong ba thaùng 1, 2, 3} nhaèm tuyeân döông nhöõng hoïc sinh coù coá gaéng phaán ñaáu ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp, chaáp haønh toát noäi qui vaø pheâ bình nhöõng hoïc sinh chaáp haønh noäi qui khoâng toát cuõng nhö khoâng coù söï phaán ñaáu vöôn leân trong hoïc taäp - Toå chöùc cho hoïc sinh tham gia moät buoåi laøm toång veä sinh phoøng hoïc cuûa lôùp Trang: 19
- Xem thêm -