Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Hương Sơn Bình Phòng GD&ĐT Quang CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp”. TÊN ĐỀ TÀI: “ I.SƠ YẾU LÍ LỊCH -Họ và tên: LƯU THỊ LAN Bí danh:không Nữ. -Ngày sinh:12/2/1968 -Dân tộc: Tày Tôn giáo:không -Quê quán: Xã Hương Sơn – huyện Quang Bình – Tỉnh Hà Giang. -Chỗ ở hiện nay: -thôn Nghè - Hương Sơn – Quang Bình – Hà Giang. - Trình độ văn hóa:12/12. - Trình độ chuyên môn: 9+3. -Ngày bắt đầu tham gia công tác:01/9/1996. -Ngày gia nhập các đoàn thể: +Đảng: 07/ 7/2002 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:26/3/1984 - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác:Trường Tiểu học Hương Sơn. II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI. Trường Tiểu học Hương Sơn Bình Phòng GD&ĐT Quang
- Xem thêm -