Tài liệu Skkn nang cao chat luong cm o truong mn

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n ë trêng mÇm non T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¶i YÕn Phã hiÖu trëng Trêng MÇm non ThÞ TrÊn I/. Lý do chän ®Ò tµi : Gi¸o dôc MÇm non lµ mét ngµnh häc më ®Çu trong hÖ thèng gi¸o dôc Quèc d©n, chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng nã cã nhiÖm vô x©y dùng nh÷ng c¬ së ban ®Çu ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng êi míi XHCH .ChuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt bíc vµo häc phæ th«ng. Môc chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non tõ nay ®Õn 2020 ®· ®a ra quan ®iÓm x¸c ®Þnh vÞ trÝ gi¸o dôc mÇm non ®Æt nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch th«ng qua hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n t¹o tiÒn ®Ò ®Ó phæ cËp tiÓu häc. Môc tiªu chung ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non ®Õn 2010 lµ nhanh chãng më réng ph¹m vi chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 0-6 tuæi , trªn c¬ së x©y dùng mét ®éi ngñ gi¸o viªn hiÓu biÕt nghiÖp vô t©m huyÕt víi nghÒ ,mét hÖ thèng trêng líp ®îc trang bÞ t¬ng ®èi ®ång bé Gi¸o dôc cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi con ngêi nhÊt lµ tuæi mÇm non khi míi ®Õn trêng, ®ßi hái nh÷ng nhµ gi¸o dôc trÎ lµ nh÷ng con ngêi cã ®¹o ®øc, mÉu mùc cã tr×nh ®é yªu nghÒ mÕn trÎ. Bëi thÕ cho nªn nhµ B¸c häc Comenxit Ky nãi “ Thêi th¬ Êu lµ thêi kú quan träng nhÊt cña ®êi ngêi ®ã kh«ng ph¶i lµ chuÈn bÞ cho cuéc sèng thùc sù ®øa trÎ h«m nay sau nµy trë thµnh ng êi nh thÕ nµo nã phô thuéc vµo ai lµ nh÷ng ngêi d×u d¾t em trong nh÷ng n¨m th¬ bÐ, thÕ giíi quanh em ®i vµo tr¸i tim vµ khèi ãc em ra sao”. Trong thêi ®¹i x· héi ®ang ph¸t triÓn vµ ®æi míi ®ßi hái chóng ta ph¶i ®æi míi vµ ph¸t triÓn trong gi¸o dôc ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng con ngêi míi ph¶i cã tri thøc khoa häc tèt ®Ó v¬n lªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. “ V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi ” Muèn ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc mÇm non th× tríc hÕt ph¶i quan t©m ®Õn chØ ®¹o chuyªn m«n. Ho¹t ®éng chuyªn m«n cã tÇm quan träng rÊt lín trong nhµ trêng quyÕt ®Þnh phÇn lín ch©t lîng chuyªn m«n ë trêng mÇm non . ChØ ®¹o n©ng cao ch©t lîng chuyªn m«n ë trêng träng ®iÓm lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng Lµ ngêi qu¶n lý ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô phô tr¸ch chuyªn m«n ë trêng mÇm non ThÞ TrÊn . Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n lªn ngang tÇm víi sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ xøng ®¸ng lµ mét trêng ®iÓm chÊt lîng cao, trêng chuÈn Quèc gia cña bËc häc mÇm non huyÖn nhµ ®ã lµ mét ®iÒu t«i rÊt b¨n kho¨n tr¨n trë bÊy l©u nay.V× vËy t«i chän ®Ò tµi “ ChØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n ë trêng mÇm non “Vãi mong muèn n©ng cao ch©t lîng chuyªn m«n ë trêng mÇm non nãi chung vµ trêng mÇm non thÞ trÊn nãi riªng” II/. NhËn thøc cò thùc tr¹ng cò : Trêng mÇm non ThÞ TrÊn lµ mét trêng chØ ®¹o ®iÓm trêng chÊt lîng cao cña huyÖn DiÔn Ch©u.Lµ ®¬n vÞ ®îc së Gi¸o Dôc vµ ®µo t¹o TØnh NghÖ An chän lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc MN míi, trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n b¶n th©n t«i ®îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu cña chuyªn m«n phßng Gi¸o Dôc, ban gi¸m hiÖu nhµ trêng. ®éi ngò gi¸o viªn trÎ khoÎ, tr×nh ®é chuyªn m«n t¬ng ®èi ®ång ®Òu vµ n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p d¹y trÎ, nhµ trêng ®· quan t©m tíi chÊt lîng chuyªn m«n , ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p trong c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc tËp c¸c ®¬n vÞ ®iÓn h×nh, tæ chøc båi d ìng chuyªn m«n qua th¨m líp dù giê ho¹t ®éng chuyªn m«n ®îc duy tr× tèt vµ ®· cã nhiÒu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh , cÊp huyÖn, mét sè gi¸o viªn cã bÒ dµy kinh nghiÖm chuyªn m«n. C¸c ch¬ng tr×nh ®æi míi, c¸c chuyªn ®Ò cÊp trªn chØ ®¹o trêng mÇm non ThÞ TrÊn ®Òu ®îc thùc hiÖn thÝ ®iÓm.vµ thùc hiÖn rÊt tèt , trêng ®· chØ ®¹o gi¸o viªn d¹y trÎ theo ph¬ng ph¸p ®æi míi , c¸c nhãm líp cã nÒ nÕp . §ång thêi ®îc sù quan t©m ®Çu t cña ®Þa ph¬ng vÒ c¬ së vËt chÊt , phô huynh ®· tíi viªc gi¸o duc c¸c ch¸u. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi b¶n th©n t«i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong mÊy n¨m tõ 2000 – 2004 c¬ së vËt chÊt ®ang tõng bíc x©y dùng trêng chuÈn Quèc gia phßng häc thiÕu, líp häc cha häc tËp trung cßn häc nhê ë c¸c khèi. ViÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i h¹n chÕ còng phÇn nµo ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng chuyªn m«n.Quan niÖm cña mét sè phô huyªnh vµ mét sè ngêi trong x· héi cha chó träng tíi ho¹t ®éng chuyªn m«n mµ chØ nghÜ trÎ mÇm non biÒt móa biÕt h¸t lµ ®îc. §éi ngò gi¸o viªn tr×nh ®é cha ®ång ®Òu. Mét sè gi¸o viªn n¨ng lùc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, gi¸o viªn trÎ míi ra trêng nhiÒu cha cã kinh nghiÖm trong chuyªn m«n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cßn nhiÒu khã kh¨n v× trêng cã 9 líp mÉu gi¸o vµ 3 nhãm trÎ th× trong ®ã 9 líp ph¶i thùc hiÖn 3 ch ¬ng tr×nh. §ã lµ ch¬ng tr×nh ®æi míi 3 ®é tuæi MG,ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch 3 ®é tuæi MG d¹y theo híng ®æi míi h×nh thøc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ,ch¬ng tr×nh nhµ trÎ 3-36 th¸ng chØnh lý v× vËy rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c båi dìng gi¸o viªn. Sù hiÓu biÕt cña gi¸o viªn vÒ ph¬ng ph¸p d¹y ®æi míi cßn h¹n chÕ. Cha biÕt lång ghÐp tÝch hîp ®an cµi gi÷a c¸c m«n häc phï hîp Tµi liÖu cho gi¸o viªn tham kh¶o cha nhiÒu. Gi¸o viªn thùc hiÖn chuyªn m«n cßn theo ph¬ng ph¸p rËp khu«n m¸y mãc. ChuÈn bÞ ®å dïng ®å ch¬i cha ®Ñp, cha s¸ng t¹o, gi¸o viªn cha biÕt vËn dông c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã ë ®Þa ph¬ng ®Ó d¹y trÎ, so¹n bµi cha khoa hoc . Phô huynh cha quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c ch¸u ë ®é tuæi nµy, gi¸o viªn thêng hay chó träng tíi m«n häc chÝnh nh: lµm quen víi to¸n lµm quen m«n v¨n häc , cha chó ý ®Õn gi¸o dôc toµn diÖn cho trÎ, gi¸o viªn cha biÕt t¹o m«i trêng ®Ó trÎ ®îc häc tap tham quan kh¸m ph¸ ë mäi lóc mäi n¬i. Trong c«ng t¸c chØ ®ao chuyªn m«n b¶n th©n t«i cha cã kinh nghiÖm ®Ó lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cßn chØ ®¹o mang tÝnh chung chung, cha khoa häc, c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn cha ®a d¹ng, c¸c tiÕt d¹y mÉu cßn h¹n chÕ .V× vËy kÕt qu¶ trªn c« vµ trÎ ®¹t cha cao nªn ¶nh hëng nhiÒu ®Õn chÊt lîng chuyªn m«n cña nhµ trêng. III/. NhËn thøc míi vµ gi¶i ph¸p míi : 1/. NhËn thøc míi : Trêng chóng t«i víi 8 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh,2 n¨m liÒn l¸ cê ®Çu b¹c häc mÇm non huyªn DiÔn Ch©u n¨m häc 2004- 2005 ®¹t l¸ cê ®Çu b¹c häc mÇm non tØnh NghÖ An cÊp tØnh. N¨m häc 2004 trêng ®îc c«ng nhËn trêng chuÈn Quèc gia. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng Bé thÞ trÊn coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, gi¸o duc mÇm non ph¶i cã nh÷ng chiªn lîc míi, ®æi mãi néi dung ph¬ng ph¸p, ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®Ó ®¸p øng víi thêi ®¹i míi, xøng ®¸ng lµ mét tr êng chuÈn quãc gia, trêng chÊt lîng cao cña huyÖn.V× vËy ®éi ngò gi¸o viªn ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô träng tr¸ch cña m×nh vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chuyªn m«n. Gi¸o viªn ®¨ng ký ®i häc c¸c líp ®¹i häc cao ®¼ng ®Ó n©ng cao chuyªn m«n. C¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ khang trang, cã ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i. Trêng ®· cã nhiÒu gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh, cÊp huyÖn. Lµ mét ngêi ®îc ph©n c«ng chØ ®¹o chuyªn m«n ë trêng mÇm non ThÞ TrÊn t«i cha thÓ hµi lßng víi thµnh tÝch ®ã bëi v× x· héi ngµy mét thay ®æi ®ßi hái chuyªn m«n còng ph¶i ngµy ® îc n©ng cao nh M¸c nãi “ Con ngêi lµ mét thùc thÓ tù t¹o ra m×nh b»ng ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh ”, §Ó n©ng cao chÊt lîng ch¨m soc gi¸o dôc trÎ trong nhµ trêng cÇn lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc vµ tuyªn truyÒn tèt víi phô huynh, nhng quan träng nhÊt ®ã lµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò. Gi¸o viªn n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p c¸c bé m«n thùc hiÖn tèt ph¬ng ph¸p d¹y trÎ theo híng ®æi míi gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n trong trêng mÇm non. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng ®· nªu ë trªn, qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n b¶n th©n t«i ®· t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong trêng chóng t«i. 2/. BiÖn ph¸p : a/. ChØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh : Nãi ®Õn viÖc gi¸o dôc ë trêng th× kh«ng thÓ nµo kh«ng nãi ®Õn viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, ch¬ng tr×nh lµ ph¬ng tiÖn c¬ b¶n ®Ó gi¸o dôc toµn diÖn. Muèn chØ ®¹o thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh th× tríc hÕt b¶n th©n ngêi qu¶n lý ph¶i n¾m ®îc néi dung ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non, nh Lª Nin ®· nãi : “ Kh«ng thÓ nµo qu¶n lý nÕu kh«ng cã tri thøc vµ khoa häc qu¶n lý, muèn qu¶n lý ph¶i am hiÓu vµ thµnh th¹o c«ng viÖc”. Vµo ®Çu n¨m häc t«i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho ho¹t ®éng chuyªn m«n, kÕ ho¹ch n¨m, th¸ng, tuÇn. Tham mu víi hiÖu trëng trong viÖc ph©n chia nhãm líp bè trÝ gi¸o viªn ®øng líp phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng gi¸o viªn. Båi dìng cho gi¸o viªn lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn ë nhãm líp m×nh phô tr¸ch. Híng dÉn cho gi¸o viªn so¹n bµi phï hîp víi kÕ ho¹ch ®· lªn cña chuyªn m«n. §èi víi ch ¬ng tr×nh ë líp thùc nghiÖm t«i híng dÉn cho gi¸o viªn c¸ch lªn kÕ ho¹ch tuÇn vµ kÕ ho¹ch chñ ®iÓm. ChiÒu thø 6 hµng tuÇn t«i duyÖt vµ gãp ý kiÕn cho gi¸o viªn. KÕt hîp qua qu¸ tr×nh th¨m líp dù giê vµ ch ¬ng tr×nh cøng cña bé quy ®Þnh t«i båi dìng cho gi¸o viªn c¸ch lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng gãc, ho¹t ®éng chung vµ h íng dÉn cho gi¸o viªn khai th¸c triÖt ®Ó néi dung cña bµi d¹y kh«ng gß bã ¸p dÆt trÎ.lªn kÕ ho¹ch d¹y cho phï h¬p víi thc tiÔn cña ®Þa ph¬ng m×nh. §èi víi ch¬ng tr×nh mÉu gi¸o c¶i c¸ch t«i lªn kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ kÕ ho¹ch vui ch¬i kÞp thêi vµ vµo tuÇn 4 hµng th¸ng gi¸o viªn ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ kÕ ho¹ch cña th¸ng sau. Mçi nhãm líp ®Òu ph¶i cã thêi gian biÓu, thêi kho¸ biÓu kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng tuÇn, hµng ngµy cña líp vµ hµng tuÇn ngoµi viÖc kiÓm tra duyÖt kÕ ho¹ch trªn giÊy, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë trªn nhãm líp ®Ó gãp ý bæ sung cho gi¸o viªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch tèt h¬n, kÕ ho¹ch cña c¸c líp ®Òu ®îc treo lªn b¶ng ®Ó phô huynh n¾m b¾t ®îc ho¹t ®éng hµng ngµy cña c¸c con m×nh. Lªn kÕ ho¹ch thËt cô thÓ cho tõng th¸ng, tõng tuÇn.  VÝ dô : Lªn kÕ ho¹ch th¸ng 9 : TuÇn 1 TuÇn 2 TuÇn 3 TuÇn 4 Häp gi¸o viªn ghi chÐp kÕ Båi dìng chuyªn m«n: KiÓm tra viÖc thùc Dù 1 sè tiÕt d¹y vµ ho¹ch cña chuyªn m«n vµ - KiÓm tra kÕ ho¹ch ho¹t hiÖn kÕ ho¹ch ®· ho¹t ®éng cña gi¸o kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ®éng cña tõng líp. lªn vµ chuyªn m«n. viªn míi ra trßng. nhãm líp. Ngoµi viÖc lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña tõng th¸ng cßn ph¶i cã kÕ ho¹ch hµng tuÇn, hµng th¸ng, kÕ ho¹ch ph¶i cô thÓ, lµm g× ? Dù giê ë líp nµo ? biÖn ph¸p thùc hiÖn nh thÕ nµo ? Híng dÉn gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch cho líp m×nh vµ so¹n gi¸o ¸n ®Çy ®ñ cã chÊt l îng, mçi gi¸o viªn ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch qu¶n lý líp.  VÝ dô : KÕ ho¹ch qu¶n lý líp + Sè trÎ + T×nh h×nh vÒ c¸c nÒ nÕp vµ ho¹t ®éng kh¸c + VÒ c¬ së vËt chÊt + Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n liªn quan ®Õn nhiÖm vô n¨m häc. - KÕ ho¹ch cña tõng th¸ng :  VÝ dô : Th¸ng 01 Néi dung c«ng viÖc Yªu cÇu BiÖn ph¸p tiÕn hµnh KÕt qu¶ §i s©u vµo bé m«n v¨n TrÎ cã kh¶ n¨ng ®äc, kÓ Sö dông h×nh thøc nh thÕ häc. diÔn c¶m . nµo ? trong tiÕt häc, ngoµi tiÕt häc. - §ãng vai kÓ chuyÖn. §Ó gi¸o viªn d¹y ®ñ, d¹y ®óng, d¹y tèt th× ngêi hiÖu phã phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i lªn kÕ ho¹ch kÞp thêi. §èi víi líp thùc nghiÖm duyÖt kÕ ho¹ch cho gi¸o viªn tríc 1 tuÇn vµ kh«ng thay ®æi kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tuú tiÖn. NÕu cã kÕ ho¹ch ®ét xuÊt cña nhµ trêng th× ph¶i b¸o tríc 1 tuÇn, gi¸o viªn cã thÓ thay ®æi giê d¹y hoÆc ho¹t ®éng lu©n phiªn nhng ban gi¸m hiÖu ph¶i biÕt ®Ó kiÓm tra theo dâi kÞp thêi, t«i lu«n lµ ng êi s¸t sao kiÓm tra mäi ho¹t ®éng chuyªn m«n ë c¸c líp ®Ó híng dÉn cho gi¸o viªn thùc hiÖn tèt. b/. ChØ ®¹o gi¸o viªn d¹y ®óng néi dung ph¬ng ph¸p : §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong ho¹t ®éng chuyªn m«n th× ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng cho gi¸o viªn b»ng nhiÒu h×nh thøc. Båi dìng cho gi¸o viªn t¹i líp sau mçi lÇn dù giê, gãp ý ®Ó gi¸o viªn thÊy nh÷ng u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc, gîi ý cho gi¸o viªn mét sè biÖn ph¸p h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng ®ã. Båi dìng ph¬ng ph¸p cho gi¸o viªn qua c¸c cuéc häp chuyªn m«n, trêng chóng t«i ®· thèng nhÊt båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn vµo thø 7 tuÇn 2 vµ thø 7 tuÇn 4 ngoµi c¸c cuéc häp cña nhµ trêng ra ,mâi tuÇn chóng t«i sÏ ®îc trao ®æi 2-3 néi dung ,cã tuÇn th× tæ chøc d¹y mÉu gi¸o viªn cã thÓ trao ®æi nh÷ng biÖn ph¸p hay ®Ó chÞ em häc hái còng nh cã nh÷ng víng m¾c g× th× hái ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n ®Ó trao ®æi thèng nhÊt vµ cø nh thÕ thµnh thãi quen, cuéc häp chuyªn m«n trêng t«i rÊt cã hiÖu qu¶. c/. Tæ chøc cho gi¸o viªn kiÓu thùc tËp t¹i líp ®iÓm : §Ó chÞ em häc hái lÉn nhau, mçi bé m«n ®Òu chØ ®¹o 1 líp lµm mòi nhän ®Ó n©ng cao chÊt l îng häc tËp cña c¸c ch¸u lªn dÇn vµ gi¸o viªn phô tr¸ch bé m«n nµo th× ph¶i cã n¨ng lùc vÒ bé m«n ®ã.  VÝ dô : T«i ®· ph©n c«ng + Líp 5A : C« Hµ - Phô tr¸ch mòi nhän m«n ©m nh¹c. + Líp 5B : C« §inh Hêng - Phô tr¸ch m«n lµm quen ch÷ c¸i. + Líp 5 C : C« Hoµng Hång - Phô tr¸ch m«n lµm quen to¸n + Líp 4B : C« Oanh - Phô tr¸ch m«n lµm quen v¨n häc. + Líp 4A : C« T©m - Phô tr¸ch m«n lµm quen t¹o h×nh. + Líp 4C : C« HiÕn - Ho¹t ®éng vui ch¬i. + Líp 3B : M«n lµm quen m«i trêng xung quanh + Nhãm 18 – 24T : C« NghÞ – Phô tr¸ch m«n nhËn biÕt tËp nãi. + Nhãm 24 – 36T : C« Ph¬ng – M«n lµm quen v¨n häc. + Nhãm 12 – 18 T : C« §iÒu phô tr¸ch m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt. Theo sù ph©n c«ng cña chuyªn m«n c¸c gi¸o viªn chÞu tr¸ch nhiÖm d¹y mÉu, xen kÏ c¸c bé m«n ®ã t¹i nhãm líp cña m×nh cho héi ®ång chuyªn m«n vµ gi¸o viªn xem ®Ó rót kinh nghiÖm vµ nh vËy chÊt lîng ch¸u còng ®îc n©ng lªn rÊt nhiÒu. Ngoµi ra nh÷ng gi¸o viªn cßn yÕu vÒ ph¬ng ph¸p hay gi¸o viªn míi ra trêng, t«i cßn cã kÕ ho¹ch dù giê vµo c¸c buæi chiÒu còng nh bè trÝ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho gi¸o viªn ®i dù giê kiÕn tËp thªm nh÷ng bé m«n cßn yÕu, bè trÝ cho nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n kÌm nh÷ng gi¸o viªn míi ra trêng. Tham mu víi nhµ trêng x©y dùng tñ s¸ch chuyªn m«n ®Ó gi¸o viªn cã tµi liÖu tham kh¶o thªm. VËn ®éng gi¸o viªn mua thªm tµi liÖu, mua tËp san gi¸o dôc mÇm non ®Ó nghiªn cøu tõ ®ã kiÕn thøc vÒ lý luËn còng nh kiÕn thøc vµ thùc tiÔn ®îc n©ng lªn. d/. ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chuyªn ®Ò : ViÖc chØ ®¹o chuyªn ®Ò ë trêng mÇm non cã ý nghÜa rÊt quan träng lµ mét biÖn ph¸p rÊt tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ trong viÖc n©ng cao tay nghÒ cho gi¸o viªn. Muèn chØ ®¹o tèt c¸c chuyªn ®Ò th× ®Çu n¨m häc ph¶i n¾m b¾t cô thÓ c¸c chuyªn ®Ò chØ ®¹o cña bËc häc, khi cÊp trªn phæ biÕn xuèng nhµ trêng tæ chøc cho gi¸o viªn ®îc häc lý thuyÕt. T«i lªn kÕ ho¹ch chØ ®¹o chuyªn ®Ò trong n¨m, hµng th¸ng vµ hµng tuÇn cô thÓ, th«ng qua ý kiÕn chØ ®¹o cña hiÖu trëng t«i ®· lªn kÕ ho¹ch d¹y mÉu cho tõng chuyªn ®Ò. Chän nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng khiÕu chuyªn m«n vÒ tõng chuyªn ®Ò ®Ó d¹y mÉu.  VÝ dô : Gi¸o viªn cã n¨ng khiÕu kÓ chuyÖn th× d¹y mÉu bé m«n v¨n häc. Tríc lóc bè trÝ gi¸o viªn d¹y mÉu cho chuyªn ®Ò t«i cïng ban gi¸m hiÖu vµ héi ®ång chuyªn m«n gãp ý x©y dùng gi¸o ¸n vµ x©y dùng c¸c biÖn ph¸p c¸ch tæ chøc, chuÈn bÞ ®å dïng trùc quan chu ®¸o ®Çy ®ñ råi míi tiÕn hµnh d¹y cho héi ®ång gi¸o viªn xem vµ rót kinh nghiÖm. Sau nh÷ng lÇn ®îc dù giê d¹y mÉu t«i tæ chøc cho gi¸o viªn rót kinh nghiÖm vµ gi¸o viªn tiÕp tôc ®¨ng ký d¹y thùc hµnh ®Ó héi ®ång chuyªn m«n dù giê vµ ®¸nh gi¸. Hµng th¸ng cã kÕ ho¹ch dù giê c¸c nhãm líp theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña tõng chuyªn ®Ò.  VÝ dô : Trong kÕ ho¹ch th¸ng 9 vµ th¸ng 10 chØ ®¹o chuyªn ®Ò lµm quen ch÷ c¸i vµ chuyªn ®Ò v¨n häc th× t«i lªn kÕ ho¹ch nh sau : + Th¸ng 9 : TuÇn 1 : Båi dìng cho gi¸o viªn häc lý thuyÕt. TuÇn 2 : Tæ chøc d¹y mÉu tiÕt 1 lµm quen ch÷ c¸i – TiÕt1, 2 : M«n v¨n häc. TuÇn 3 : Tæ chøc d¹y mÉu tiÕt 2, 3 – Lµm quen ch÷ c¸i, TiÕt 3 m«n v¨n häc. TuÇn 4 : KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò ë c¸c líp. Néi dung kiÓm tra : KiÓm tra tiÕt d¹y, t¹o m«i trêng, lång ghÐp c¸c bé m«n…..®Ó gãp ý cho gi¸o viªn rót kinh nghiÖm. + Th¸ng 10 : TuÇn 1 : Cho gi¸o viªn ®¨ng ký c¸c tiÕt d¹y ®Ó héi ®ång chuyªn m«n dù vµ gãp ý vµo c¸c buæi chiÒu. TuÇn 2, 3 : Tæ dù giê rót kinh nghiÖm båi dìng cho gi¸o viªn cßn yÕu. TuÇn 4 : KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sau 2 th¸ng chØ ®¹o vµ cã kÕ ho¹ch bæ sung cho th¸ng tiÕp theo vµ cuèi n¨m häc tæ chøc thi chuyªn ®Ò ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng chuyªn ®Ò tríc khi cha chØ ®¹o vµ sau khi chØ ®¹o.  VÝ dô : N¨m häc nµy lµ n¨m thø 3 thùc hiÖn chuyªn ®Ò v¨n häc t«i ®· lµm b¶ng theo dâi ®¸nh gi¸ tiÕt d¹y cña 1 sè gi¸o viªn n¨m tríc cßn yÕu vÒ bé m«n nµy nh sau : B¶ng theo dâi kÕt qu¶ xÕp lo¹i tiÕt d¹y m«n v¨n häc n¨m 2004 TT Hä tªn gi¸o viªn Th¸ng 9 Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Th¸ng 1 1 Cao ThÞ Minh TB Kh¸ Tèt Tèt Tèt 2 NguyÔn ThÞ Hoµn TB Kh¸ Kh¸ Tèt Tèt 3 Ng« ThÞ Hoa Lý TB Kh¸ Kh¸ Tèt Tèt 4 Lª ThÞ Hång TB TB TB Tèt Tèt Vµ nh thÕ t«i ®· ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng gi¸o viªn qua b¶ng theo dâi ®¸nh gi¸. KÕt qu¶ cña c¸c chuyªn ®Ò ®¹t còng rÊt cao ®ã lµ trêng ®îc phßng gi¸o dôc lu«n tæ chøc bè trÝ cho trêng ®îc d¹y thÓ nghiÖm vÒ chuyªn ®Ò vµ chuyªn ®Ò lÔ gi¸o tr êng ®îc së gi¸o dôc khen. Chuyªn ®Ò to¸n – Chuyªn ®Ò t¹o h×nh trêng còng ®Òu ®îc khen vµ cã gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh, cÊp huyÖn vÒ c¸c chuyªn ®Ò ®ã. Vµ trêng t«i ®îc nhiÒu ®¬n vÞ ®¨ng ký ®Õn häc tËp. Trong c¸c chuyªn ®Ò cÊp trªn chØ ®¹o chóng t«i chØ ®¹o rÊt cô thÓ, chØ ®¹o døt ®iÓm tõng chuyªn ®Ò nªn ®éi ngò gi¸o viªn ®Òu n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p, biÕt lµm ®å dïng ®å ch¬i s¸ng t¹o phôc vô cho tõng chuyªn ®Ò, t¹o m«i trêng cho trÎ ®îc häc mäi lóc mäi n¬i vµ gi¸o viªn ®· biÕt d¹y nhuÇn nhuyÔn gi÷a bé m«n nµy vµ bé m«n kh¸c mét c¸ch phï hîp. Vµo cuèi n¨m häc t«i ®Òu viÕt tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn tõng chuyªn ®Ò vµ rót kinh nghiÖm ®Ó chØ ®¹o cho n¨m häc tiÕp theo. ®/. N©ng cao ho¹t ®éng cña héi ®ång chuyªn m«n : Muèn n¨ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y trong nhµ trêng th× ph¶i tæ chøc tèt mäi ho¹t ®éng cña héi ®ång chuyªn m«n v× héi ®ång chuyªn m«n lµ n¬i thùc hiÖn chuyªn m«n tèt nhÊt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m häc. Trêng t«i cã tæng sè lµ 35 gi¸o viªn th× cã 15 gi¸o viªn n»m trong héi ®ång chuyªn m«n, héi ®ång chuyªn m«n lµ nh÷ng ®ång chÝ gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh, cÊp huyÖn nh÷ng ®ång chÝ tæ trëng chuyªn m«n vµ ban gi¸m hiÖu. Vµo ®Çu n¨m häc chóng t«i tæ chøc häp héi ®ång chuyªn m«n dù th¶o kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña héi ®ång chuyªn m«n mét n¨m häc. X©y dùng c¸c tiÕt d¹y mÉu hµng th¸ng trong n¨m, ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch tõng m¶ng bé m«n vµ ph©n c«ng tiÕt d¹y mÉu hµng th¸ng, x©y dùng kÕ ho¹ch sinh ho¹t chuyªn m«n hµng th¸ng dùa trªn kÕ ho¹ch cña nhµ trêng. Héi ®ång chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c tiÕt d¹y mÉu vµ d¹y mÉu cho gi¸o viªn xem, båi dìng d×u d¾t nh÷ng gi¸o viªn cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. Lµm ®å dïng ®å ch¬i vµ h íng dÉn gi¸o viªn cïng lµm ®å dïng ®å ch¬i. Mçi th¸ng héi ®ång chuyªn m«n sinh ho¹t mét lÇn ®Ó rót kinh nghiÖm trao ®æi nh÷ng víng m¾c cña gi¸o viªn ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p hay ®Ó phæ biÕn cho gi¸o viªn. T«i ®· lªn kÕ ho¹ch tÊt c¶ nh÷ng ®ång chÝ trong héi ®ång chuyªn m«n ®Òu ph¶i cã s¸ng kiÕn kinh nghiÖm xÕp bËc 2 trë lªn ®Ó mäi ngêi häc hái. Tõ khi trêng chóng t«i cã héi ®ång chuyªn m«n th× chÊt lîng chuyªn m«n trong nhµ trêng ®îc n©ng lªn h¼n mçi ®ång chÝ trong héi ®ång chuyªn m«n ®Òu nhËn thÊy m×nh cã tr¸ch nhiÖm lín h¬n. ViÖc n¾m b¾t mäi ho¹t ®éng chuyªn m«n ë c¸c nhãm líp nhanh nh¹y h¬n. Vµ mçi ®ång chÝ trong héi ®ång chuyªn m«n chóng t«i ®Òu ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm kÌm 1 gi¸o viªn yÕu hay gi¸o viªn míi ra tr êng v× vËy n¨ng lùc chuyªn m«n ë trêng chóng t«i rÊt ®ång ®Òu. ChÊt lîng thao gi¶ng hµng th¸ng ®¹t kÕt qu¶ t¬ng ®èi cao kh«ng cã tiÕt d¹y yÕu kÐm h¹n chÕ tiÕt d¹y trung b×nh. Mçi n¨m héi ®ång chuyªn m«n häp vµo ®Çu n¨m vµ x©y dùng tiÕt d¹y mÉu cho c¸c th¸ng trong n¨m. Mçi n¨m trêng chóng t«i tæ chøc d¹y mÉu tõ 23 – 25 tiÕt d¹y vµ ho¹t ®éng. Nh÷ng bé m«n nµo liªn quan ®Õn chuyªn ®Ò chØ ®¹o, hay yÕu h¬n th× chóng t«i tæ chøc d¹y vµo ®Çu n¨m cßn nh÷ng bé m«n nµo d¹y ®Ó n©ng cao chÊt lîng th× d¹y vµo cuèi häc kú 1 hoÆc ®Çu häc kú 2 vµ tríc lóc d¹y mÉu th× ®îc duyÖt gãp ý x©y dùng gi¸o ¸n qua héi ®ång chuyªn m«n råi míi d¹y tríc gi¸o viªn. Sau mçi lÇn d¹y mÉu th× tæ chøc thao gi¶ng ®Ó rót kinh nghiÖm. e/. Tæ chøc cho gi¸o viªn ®îc ®i häc tËp tham quan c¸c ®¬n vÞ ®iÓn h×nh : ViÖc tæ chøc cho gi¸o viªn ®ùoc ®i tham quan häc tËp ®¬n vÞ ®iªn h×nh cã ý nghÜa r©t lín ,t¹o cho gi¸o viªn phÊn khëi, ®¬c giao lu, häc hái ®ång nghiÖp. Mçi n¨m Ýt nhÊt lµ 2 lÇn t«i tham mu víi hiÖu trëng cho gi¸o viªn ®îc ®i häc tËp Ýt nhÊt 2 lÇn . Tríc lóc tæ chøc ®i tham quan chóng t«i ®· lªn dù trï kinh phÝ cho ®ît ®i, ®Ó tham mu víi ®Þa ph¬ng, nhµ trêng gióp ®ì . Chóng t«i tæ chøc hop héi ®ång chuyªn m«n vµ lªn kÕ ho¹ch cho ®ît ®i häc tËp, nh÷ng bé m«n nµo qu¸ tr×nh dù giê th©ý gi¸o viªn yÕu, ch a cã nh÷ng kÕt qu¶ cao cßn yÕu vÒ ph¬ng ph¸p th× ®Æt vÊn ®Ò cho gi¸o viªn ®îc dù giê. Sau khi dù giê xong th× cho gi¸o viªn ®îc trao ®æi qua ®ît häc gi¸o viªn n¨m ®îc vÊn ®Ò g×, chæ nµo cßn víng m¾c, cho gi¸o viªn day thÓ nghiÖm ë c¸c tæ f/. Tæ chøc cho gi¸o viªn lµm ®å ch¬i ®å dïng d¹y häc : §å dïng ®å ch¬i ®Ñp g©y sù chó ý cña trÎ ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham kh¸m ph¸ hiÓu biÕt, qua c¸c trß ch¬i c¸c tiÕt d¹y mµ cã ®å dïng ®å ch¬i ®Ñp th× gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ ãc thÈm mü, ph¸t triÓn trÝ tuÖ v× vËy ph¶i tæ chøc cho gi¸o viªn lµm ®å dïng d¹y häc vµ ®å ch¬i. Theo kÕ ho¹ch cña nhµ trêng mçi n¨m chóng t«i tæ chøc cho gi¸o viªn thi lµm ®å dïng ®å ch¬i 2 lÇn, mçi lÇn tæ chøc lµm Ban Gi¸m HiÖu suy nghÜ ®Æt ra nhng lo¹i ®å ch¬i cho tõng ho¹t ®éng,®å ch¬i cho ho¹t ®éng häc t©p, ho¹t ®éng vui ch¬i (VD qu¶ c©y th«ng cã thÓ tao ra c¸c c©y xanh, c¸c con vËt ®Ó häc to¸n, häc m«i trêngXQ ) Gîi ý cho gi¸o viªn vËn dông c¸c phô huynh thu gom nh÷ng vËt liÖu ,nguyªn liÖu cã ë nhµ ,h íng cho GV lµm ®å dïng ®å ch¬i theo chñ ®Ò chñ ®iÓm (VD chñ ®iÓm thùc v©t gîi ý cho GV lµm c¸c ®å dïng, ®å ch¬i, tranh ¶nh t¹o tõ vá c©y, l¸ c©y, lµm hoa, qu¶ cñ, b»ng xèp ) Sau khi thu gom ®å dïng phÕ liÖu chóng t«i cho gi¸o viªn lµm, vµ trng bµy lªn vµ héi ®ång chÊm. Nh÷ng tæ nh÷ng c¸ nh©n cã ®å ch¬i ®Ñp ®Òu cã phÇn thëng theo 3 gi¶i nhÊt, nh×, ba vµ nh÷ng tËp thÓ c¸ nh©n ®¹t gi¶i ngoµi phÇn th ëng cßn ®îc ®a vµo ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn tõng häc kú vµ n¨m häc nªn gi¸o viªn nµo còng cè g¾ng thi ®ua vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. N¨m häc 2004 – 2005 trêng ph¸t ®éng lµm ®å dïng ®å ch¬i vµo 2 th¸ng lµ th¸ng 8 vµ th¸ng 11, gi¸o viªn ®· lµm ®îc nh÷ng bé ®å ch¬i rÊt ®Ñp b»ng nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ë ®Þa ph ¬ng nh vá nghªu, sß, c¸c èng nhùa c¾t thµnh c¸c con vËt, con c«ng, con chim, con gµ, con vÞt, con thá, qu¶ th«ng lµm c¸c c©y xanh. KÕt qu¶ nh÷ng ®ît ph¸t ®éng gi¸o viªn ®· häc tËp ®îc rÊt nhiÒu ë nhau vµ cã nhiÒu ®å dïng ®å ch¬i ®Ó d¹y häc ®¹t kÕt qu¶. Ngoµi ra trong kÕ ho¹ch hµng th¸ng mçi nhãm líp ph¶i lµm ®îc tõ 3 – 5 lo¹i ®å ch¬i míi ®Ó bæ sung vµo gãc ch¬i. Hµng n¨m phßng gi¸o dôc tæ chøc thi ®å dïng ®å ch¬i, trêng chóng t«i tham gia ®Òu ®¹t gi¶i nhÊt. C¸c nhãm líp ®Òu cã ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc ch¬i ®Ñp vµ ®a d¹ng. g/. ChØ ®¹o x©y dùng nhãm líp ®iÓm : Líp ®iÓm lµ n¬i ®Ó cho gi¸o viªn trong nhµ trêng ®îc häc tËp vµ rót kinh nghiÖm, trêng cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®µu t ®¹i trµ cho tõng nhãm líp nªn ph¶i chØ ®¹o nhãm líp ®iÓm ®Ó nh©n ra diÖn réng. Tr êng cã 12 nhãm líp theo sù ph©n c«ng chØ ®¹o gåm 1 nhãm trÎ vµ 3 líp mÉu gi¸µm líp ®iÓm toµn diÖn cßn l¹i t«i x©y dùng c¸c líp ®iÓm tõng bé m«n, tõng ho¹t ®éng, tõng ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®Ó ph©n c«ng. T«i ®· tham mu víi nhµ trêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt vµ ®å dïng ®å ch¬i cho líp ®iÓm, chän nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n næi tréi ®Ó bè trÝ vµo nhãm líp ®iÓm. ChØ ®¹o gi¸o viªn trang trÝ nhãm líp ®Ñp phï hîp ®Ó cho mäi ngêi ®Òu häc tËp, thêng xuyªn quan t©m båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn líp ®iÓm. ChØ ®¹o gi¸o viªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn tham mu víi phô huynh ®Ó hç trî vÒ ®å dïng ®å ch¬i còng nh kÕt hîp trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. KÕt qu¶ lµ 4 nhãm líp ®iÓm toµn diÖn th× cã 3 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giá cÊp tØnh, 1 gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn. 4 líp ®iÓm ®Òu dÉn ®Çu trong chÊt lîng toµn diÖn vµ tham gia c¸c héi thi do nhµ trêng tæ chøc ®Òu ®¹t gi¶i nhÊt toµn khèi. X©y dùng nhãm líp ®iÓm cã ý nghÜa rÊt lín kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ch¸u cã nÒ nÕp cã ý thøc tèt, chuÈn bÞ cho c¸c líp tiÕp theo vµ gi¸o viªn còng häc tËp ®îc nhiÒu qua líp ®iÓm, phô huynh còng yªn t©m phÊn khëi h¬n. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n b¶n th©n t«i lu«n ph¶i häc tËp nghiªn cøu tµi liÖu t×m tßi ra nh÷ng biÖn ph¸p s¸ng t¹o ®Ó híng dÉn gi¸o viªn thùc hiÖn tèt h¬n trong chuyªn m«n t«i lu«n tËn t×nh víi gi¸o viªn. Sau mçi lÇn th¨m líp dù giê t«i gãp ý cô thÓ tõng mÆt ®Ó gi¸o viªn kh¾c phôc, cã lóc ® a ra nh÷ng ®Þnh híng cho gi¸o viªn thùc hiÖn. Gióp ®ì d×u d¾t nh÷ng gi¸o viªn yÕu gi¸o viªn míi ra trêng. B¶n th©n ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng, hµng tuÇn, hµng ngµy ®Ó lµm viÖc cã khoa häc vµ chñ ®éng. Nh÷ng c¸i g× ®· cã trong kÕ ho¹ch råi th× ph¶i ® a vµo kÕ ho¹ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®Õn møc ®é nµo t×m ra nguyªn nh©n vµ cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕp theo. Hµng th¸ng cã kÕ ho¹ch kiÓm tra båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn Ýt nhÊt dù giê 2 - 3 ho¹t ®éng vµ tiÕt d¹y/ gi¸o viªn. IV/. KÕt qu¶ ®¹t ®îc : Nh÷ng biÖn ph¸p nªu trªn ®· gióp cho chÊt lîng chuyªn m«n ë nhµ trêng mÇm non ThÞ TrÊn thËt sù ®îc n©ng lªn trong 3 n¨m trë l¹i ®©y, ®éi ngò gi¸o viªn v÷ng vµng h¬n nhiÒu trong chuyªn m«n, nhiÒu gi¸o viªn ®· lµ gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn liªn tôc. Gi¸o viªn tù häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n th©n hiÖn nay ®éi ngò gi¸o viªn ®· ®¹t chuÈn 100%. NhiÒu ®ång chÝ ®ang häc ®¹i häc vµ cao ®¼ng. Tr×nh ®é gi¸o viªn trªn chuÈn ®¹t 20% cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh gi¸o dôc DiÔn Ch©u mÊy n¨m häc gÇn ®©y trêng mÇm non ThÞ TrÊn ®· vµ ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh ®ã lµ trêng ®iÓm chÊt lîng cao cña bËc häc mÇm non huyÖn DiÔn Ch©u. BiÖn ph¸p mµ t«i võa nªu trªn còng gãp 1 phÇn nhá trong kÕt qu¶ ®ã. ChÊt lîng gi¸o viªn giái ®îc n©ng lªn râ rÖt sau ®©y lµ kÕt qu¶ tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2004 . Sè lîng gi¸o viªn giái c¸c cÊp GV giái Trêng GV giái HuyÖn GV giái TØnh S.Lîng Tû lÖ (%) S.Lîng Tû lÖ (%) S.Lîng Tû lÖ (%) 1 2000 – 2001 10 29 7 20 1 3 2 2001 – 2002 11 31 8 23 2 5,7 3 2002 – 2003 12 34 10 29 3 8,5 4 2003 – 2004 14 40 12 34 3 8,5 C¸c chuyªn ®Ò ®îc cÊp trªn chØ ®¹o ®Òu thùc hiÖn tèt vµ cã chÊt lîng. §îc së gi¸o dôc khen 3 n¨m thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò lÔ gi¸o, chuyªn ®Ò vÖ sinh vµ chuyªn ®Ò to¸n. Cã 2 gi¸o viªn ® îc c«ng nhËn lµ gi¸o viªn d¹y giái chuyªn ®Ò to¸n. NhiÒu gi¸o viªn cã kinh nghiÖm trong thùc hiÖn chuyªn m«n. D¹y trÎ theo h íng ®æi míi nhuÇn nhuyÔn biÕt lång ghÐp ®an xen gi÷a c¸c bé m«n ®Ó gi¸o dôc trÎ phï hîp, c¸c ch¸u häc cã nÒ nÕp cã chÊt lîng : + BÐ s¹ch ®¹t 98% + BÐ ngoan ®¹t 98% + BÐ ngoan ®¹t 99% Trêng ®îc nhiÒu ®¬n vÞ ®¨ng ký ®Õn häc tËp vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n. V/. Bµi häc kinh nghiÖm : Muèn chØ ®¹o tèt ho¹t ®éng chuyªn m«n ë trêng mÇm non ®¹t kÕt qu¶ tríc hÕt b¶n th©n ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i n¾m v÷ng ch¬ng tr×nh, cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ s¸t sao tõng th¸ng tõng tuÇn. Lµm tèt c«ng t¸c tham mu víi l·nh ®¹o nhµ trêng. ChØ ®¹o gi¸o viªn thc hiªn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh Thêng xuyªn quan t©m båi dìng ph¬ng ph¸p cho gi¸o viªn N¾m b¾t ®îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng phï hîp cho tõng ®èi tîng.Tæ chøc cho gi¸o viªn ®îc ®i tham quan häc tËp ë nh÷ng ®«n vÞ ®iÓn h×nh Tæ chøc tèt viÖc häc tËp chuyªn ®Ò hµng n¨m cã chÊt lîng vµ chØ ®¹o døt ®iÓm tõng chuyªn ®Ò. TT N¨m häc Ph¸t huy n¨ng lùc ho¹t ®éng cña héi ®ång chuyªn m«n ®Ó tæ chøc båi d ìng d¹y mÉu gióp ®ì nh÷ng gi¸o viªn cßn yÕu vÒ chuyªn m«n. Thêng xuyªn ®éng viªn gi¸o viªn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chuyªn m«n häc tËp, nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n m×nh. ChØ ®¹o tèt mäi ho¹t ®éng cña nhím líp ®iÓm ®Ó gi¸o viªn ®îc kiÕn tËp, häc tËp ë nhãm líp ®iÓm. Thêng xuyªn tæ chøc d¹y mÉu cã kÕ ho¹ch cã chÊt lîng, tæ chøc thi ®å dïng ®å ch¬i. Tæ chøc thao gi¶ng ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¸o viªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ . Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n b¶n th©n t«i ®· vµ ®ang thùc hiÖn chØ ®¹o chuyªn m«n ®¹t kÕt qu¶ tèt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña héi ®ång khoa häc ®Ó b¶n th©n t«i rót kinh nghiÖm vµ lµm tèt h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n ®Ó ®¸p øng víi sù ®æi míi cña bËc häc mÇm non nãi riªng vµ cña ngµnh gi¸o dôc nãi chung. ThÞ TrÊn DiÔn Ch©u, th¸ng 8 n¨m 2005
- Xem thêm -